טקרוסל 0.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-07-2020

מרכיב פעיל:
TACROLIMUS AS MONOHYDRATE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
L04AD02
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
TACROLIMUS AS MONOHYDRATE 0.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LEK PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA
קבוצה תרפויטית:
TACROLIMUS
איזור תרפויטי:
TACROLIMUS
סממני תרפויטית:
Prophylaxis of transplant rejection in liver kidney or heart allograft recipients.Treatment of allograft rejection resistant to treatment with other immuonosuppressive medicinal products.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. מושתלי כליה ב. מושתלי כבד. ג. מושתלי לב. ד. מושתלי ריאה. 2. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או רופא מומחה העוסק בתחום ההשתלות
מספר אישור:
148 54 33452 00
תאריך אישור:
2017-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-07-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

24-02-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

00000000

לסורקט

00000000

TACROCEL

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה לסורקט ג"מ 0.5 תוסומכ :הליכמ הסומכ לכ

Tacrolimus

)as monohydrate(

0.5 mg

ג״מ 0.5 סומילורקט לסורקט ג"מ 1 תוסומכ :הליכמ הסומכ לכ

Tacrolimus

)as monohydrate(

1 mg

ג״מ 1 סומילורקט לסורקט ג"מ 5 תוסומכ :הליכמ הסומכ לכ

Tacrolimus

)as monohydrate(

5 mg

ג״מ 5 סומילורקט ףיעס האר הפורתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל עדימ" 6 ףיעסו "הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" 2 ."ףסונ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה לא .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד ?הפורתה תדעוימ המל .1 .בל וא הילכ ,דבכ לש הלתשה רחאל לתש לש הייחד תעינמ תא תואכדמה תורחא תופורתל הדימעה לתש לש הייחדב לופיט .)immunosuppressive drugs( ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת תצובקל תכייתשמ לסורקט הפורתה )בלו הילכ ,דבכ ןוגכ( רביאה תלתשה רחאל .ןוסיחה תכרעמ .שדחה רביאה תא תוחדל הסנת ךפוג לש ןוסיחה תכרעמ תרשפאמו ךפוג לש תינוסיחה הבוגתה תוסיוול תשמשמ לסורקט .לתשומה רביאה תא לבקל ךלש ףוגל .ןוסיחה תכרעמ יאכדמ :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומישה ינפל .2 ורושיאבו ותעידיב אלא ,רחא סומילורקט רישכתב ףילחהל ןיא .לפוטמ ךנה הב תולתשהה תאפרממ אפורה לש :םא הפורתב שמתשהל ןיא

דחא לכל וא סומילורקט ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא 6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .)"ףסונ עדימ"

םידילורקמה תצובקמ תיטויביטנא הפורתל )יגרלא( שיגר התא .)ןיצימאסו'ג ,ןיצימורתירלק ,ןיצימורתירא :ןוגכ( :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא התוא תא לבקמ דימת התאש אדוותש בושח ,ךביל תמושתל לבקמ התאש םעפ לכב תולתשהה החמומ ךל םשרש הפורתה תיארנ תלביקש הפורתה םא .תחקרמה תיבב הפורתה תא ,ונתשה שומישה תויחנהש וא ללכ ךרדב לבקמ התאש וזמ הנוש לכ .הנוכנה הפורתה תא תלביקש אדוול חקורל דימ הנפ אנא רמוחה( סומילורקט הליכמה הפורת לש ןונימ יוניש וא הפלחה אפורה לש ורושיאבו ותעידיב עצבתהל םיבייח )הפורתב ליעפה ומש תא קודב אנא .לפוטמ ךנה הב תולתשהה תאפרממ הפורתה לומ םשרמב אפורה םשרש רישכתה לש ירחסמה .םיהז םהש אדוו חקורהמ תלביקש :םא אפורל רפס ,לסורקטב לופיטה ינפל

!

יוכידל קוקז התא דוע לכ ,םוי ידמ לסורקט תחקל ךירצ התא ךילע .ךלש לתשומה רביאה לש הייחד עונמל תנמ לע ינוסיח .ךלש אפורה םע רידס רשק לע רומשל

ךתוא הנפי ךלש אפורהו ןכתיי לסורקטב לופיטה תפוקת ךשמב ,בלה דוקפת ,ןתש ,םד תוקידב ללוכ( תוקידב רפסמ עוציבל ליגר ךילה והז .תעל תעמ )תויגולוריונ תוקידבו הייאר תוקידב לש רתויב םיאתמה ןונימה והמ טילחהל ךלש אפורל רוזעי אוהו .ךרובע לסורקט

רישכת לכ תליטנמ ענמיהל שי .יחמצ רוקממ רישכת לטונ התא St. John’s wort( םוקירפיה ןוגכ ,יחמצ רוקממ ,יחמצ רוקממ רחא רצומ לכ וא ,)]hypericum perforatum[

הנמה לעו לופיטה תוליעי לע עיפשהל לולע רבדהו רחאמ ךילע קפס לש הרקמב .לבקל ךירצ התאש לסורקט לש תשרדנה .יחמצ רוקממ הפורת וא רצומ לכ תליטנ ינפל ךלש אפורל תונפל

דבכה לע עיפשהל הלולעה הלחמ ךל שיש וא דבכב תויעב ךל שי ןונימ לע עיפשהל לולע רבדהו רחאמ ךלש אפורל רפס ,ךלש .לבקמ התאש לסורקטה

םינימסתב הוולמ וניאש וא הוולמה קזח ןטב באכ שח ךנה .האקה וא הליחב ,םוח ,תורומרמצ ןוגכ ,םירחא

אפורל ךכ לע רפס ,דחא םוימ רתוי ךשמב לושלשמ לבוס ךנה לסורקטה ןונימ תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיו רחאמ ,ךלש .לטונ ךנהש

תכראה" ארקנה ךלש בלה לש תילמשחה הכלוהב יוניש ונשי ."QT עטקמ

לופיטה ןמזב UV תנירקלו שמשה רואל ךתפישח תא לבגה הנגה םרקב שומישו םיאתמ ןגמ דוגיב תשיבל ידי לע לסורקטב ןוכיסה איה ךכל הביסה .הובג הנגה םדקמ םע שמשה ינפמ תא אכדמש לופיטל הוולנה רועב םיריאממ םייונישל ירשפאה .ןוסיחה תכרעמ

ךלש אפורה תא עדייל שי ,םהשלכ םינוסיח לבקל ךירצ ךנה .רתויב הבוטה לופיטה ךרד לע ךל ץילמי ךלש אפורה .שארמ

לש רבגומ ןוכיס לע חווד לסורקטב ולפוטש םילפוטמב םיאת לש רתי רוצייב אטבתמה ,הפמילה תכרעמב יוקיל תועפות" – 4 ףיעס האר( )lymphoproliferative disorders( .הלא תוערפה יבגל אפורה םע ץעייתה .)"יאוול תויעב :מ לבוס התא לופיטה ךלהמב םא ידיימ ןפואב אפורל חווד ישוק ,םיעבצ לש הייארב םייוניש ,תשטשוטמ הייאר ןוגכ הייארב .לבגומ היהנ ךלש הייארה הדש םא וא םיטרפ תוארל :תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

!

ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת .חקורל

.ןירופסולקיצ םע דחי לסורקט לוטיל ןיא תורחא תופורת תליטנמ תעפשומ תויהל הלולע םדב לסורקט תמר תולולע םדב תורחא תופורת לש תומר ןיפולחלו ,לטונ התאש האלעה ,הקספה בייחל לולע הז רבד .לסורקטמ תועפשומ תויהל םא ךלש אפורל רפסל ךילע ,דחוימב .לסורקט ןונימב הדרוה וא :ןוגכ םיליעפ םירמוח םע תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא

תוקיטויביטנא דחוימב ,תוקיטויביטנאו תוירטפ דגנ תופורת ןוגכ םימוהיזב לופיטל תושמשמה ,םידילורקמה תצובקמ ,לוזאנוקירוו ,לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקולפ ,לוזאנוקוטק ,ןיצימורתירלק ,ןיצימורתירא ,לוזאנוקובאסיא ,לוזאמירטולק .ןיציפמאפירו ןיצימאסו'ג

-ולגמוטיצ( CMV ףיגנ ידי לע תמרגנה הלחמ תעינמל ,ריבומרטל .)human cytomegalovirus ,ישונא סוריו

,)ריבאניווקאסו ריבאניפלנ ,ריבאנוטיר ןוגכ( HIV זאטורפ יבכעמ םישמשמה ,תובלושמ תוילבטו ,טאטסיסיבוק הריבגמה הפורתה .)ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנ( HIV םוהיזב לופיטל

בולישהו ריברפצוב ,ריברפלט :ןוגכ( HCV זאטורפ יבכעמ ,)ריבובאסאד אלל וא םע ריבאנוטיר/ריברפאטיראפ/ריבסאטיבמוא .)C סיטיטפה( C דבכ תקלד םוהיזב לופיטל םישמשמה

.)םימיוסמ ןטרס יגוסב לופיטל םישמשמה( ביניטאמיאו ביניטולינ

יוכידל תשמשמה )mycophenolic acid( תילונפוקימ הצמוח .לתש תייחד עונמל תנמ לע ןוסיחה תכרעמ

:ןוגכ( )acid reflux( יטשוו רזחהבו הביק ביכב לופיטל תופורת .)ןידטמיס וא לוזרפוסנל ,לוזרפמוא

.)דימארפולכותמ ןוגכ( תואקהבו תוליחבב לופיטל תופורת

םישמשמה דיסקורדיה-םוינימולא-םויזנגמ םיליכמה הצמוח ידגונ .תברצב לופיטל

תולולג ןוגכ( לוידרטסאליניתא םיליכמה םיילנומרוה םילופיט .לוזאנאד וא )ןוירה תעינמל

,ןיפידפינ :ןוגכ בל תויעבב וא םד ץחל רתיב לופיטל תופורת .לימאפארוו םזאיטליד ,ןיפידרקינ

לופיטל תושמשמה )ןוראדוימא( תוימתירא-יטנא תופורת .)הימתירא( בלה בצקב תוערפהב

תוהובג תומרב לופיטל תושמשמה םיניטטס תוארקנה תופורת .םידירצילגירטו לורטסלוכ לש

וא ןיאוטינפ )תויטפליפא-יטנא( םיסוכרפה תודגונ תופורת .לטיברבונפ

.ןולוזינדרפליתמו ןולוזינדרפ תוידיאורטסוקיטרוקה תופורתה

.ןודוזאפנ ןואכידה תדגונ הפורתה

םוקירפיה םיליכמה יחמצ רוקממ םירישכת

]St. John`s wort )hypericum perforatum([

.Schisandra sphenanthera חמצ לש תויצמת וא ןיצירטופמא ,ןפורפוביא תחקל ךירצ וא חקול התא םא אפורל רפס תולולע הלא תופורת .)ריבולקיצא ןוגכ( םיפיגנ דגנ תופורת וא ,B תוחקלנ ןה רשאכ םיבצעה תכרעמב וא תוילכב תויעב רימחהל .לסורקט םע דחי םינתשמ וא ןגלשא יפסות חקול התא םא ךלש אפורל רפס ,ףסונב יככשמ ,)ןוטקלונוריפס וא ןירטמאירט ,דירולימא ןוגכ( ןגלשא ירצוא ןוגכ ]NSAIDs[ םידיאורטס אל תקלד ידגונ גוסמ( םימיוסמ םיבאכ ,הפה ךרד תרכוסב לופיטל תופורת וא ,השירק ידגונ ,)ןפורפוביא .לסורקט לטונ התאש ןמזב .שארמ ךלש אפורה תא עדי ,םהשלכ םינוסיח לבקל ךירצ התא םא ןוזמו הפורתב שומיש

!

העש תוחפל וא הקיר הביק לע ללכ ךרדב הפורתה תא לוטיל שי תכירצמ ענמיהל שי .החורא ירחא תועש 2-3 וא החורא ינפל תחא .לסורקטב לופיטה תפוקתב תוילוכשא ץימו תוילוכשא תוירופו הקנה ,ןוירה

!

,ןוירה תננכתמ וא ,ןוירהב תאש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא םא .וז הפורת תליטנ ינפל חקורב וא אפורב יצעוויה תא הב הפוקתב קינהל ןיא ןכל ,םא בלחב תשרפומ לסורקט .לסורקט תלטונ תונוכמב שומישו הגיהנ

!

שיגרמ התא םא תונוכמב וא םילכב שמתשהל וא גוהנל ןיא תליטנ רחאל רוריבב האור אל התא םא וא ,תוינונשי וא תרוחרחס לסורקט רשאכ רתוי ההובג תורידתב ופצנ ולא תועפות .לסורקט .לוהוכלא תכירצ םע בולישב החקלנ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

!

שיש ךלש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .זוטקל הליכמ הפורתה תליטנ םרטב ךלש אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא ךל ,הסומכב ןרתנ ג"מ 23-מ תוחפ הליכמ וז הפורת .וז הפורת .ןרתנ תלוטנ תבשחנ ךכיפלו ?הפורתב שמתשת דציכ .3 קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל דימת הפורתב שמתשהל שי לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .הפורתב םעפ לכב סומילורקט רישכת ותוא תא לבקמ התאש אדוול ךילע אפורה םא אלא ,תחקרמה תיבב הפורתה תא לבקמ התאש תונשל םיכסה לפוטמ התא הב תולתשהה תאפרממ החמומה .רחא סומילורקט רישכתל לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב הארמב יונישב תנחבהש הדימב .םויב םיימעפ וז הפורת לוטיל שי רהמ חקורל וא אפורל חוודל ךילע ,שומישה תוארוהב וא הפורתה .הנוכנה הפורתה תא לטונ ךנהש אדוול תנמ לע רשפאה לככ אפורה ידי לע עבקי לתש לש הייחד תעינמל יתלחתהה ןונימה ךרדב ענ הלתשה רחאל דימ יתלחתה ןונימ .ךפוג לקשמל םאתהב םאתהב ,םויל ףוג לקשמ ג"קל ג"מ 0.075 - 0.30 לש חווטב ללכ .לתשומה רביאל םירישכת לעו יללכה ךתואירב בצמ לע ססובמ ךל םיאתמה ןונימה תוקידב עצבל שי .לטונ ךנהש ןוסיחה תכרעמ יאכדמ גוסמ םיפסונ ןוכנה ןונימה תעיבק םשל אפורה תייחנה יפל תויתרגיש םד לסורקט לש ןונימ תדרוה לוקשי אפורה .םעפל םעפמ ומיאתהלו תוסומכה רפסמ יבגל ךתוא החני אפורה .ךבצמ תובצייתה רחאל .ןתליטנ תורידתו קיודמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הליטנה תרוצ

שי .ברעבו רקובב ללכ ךרדב ,םויב םיימעפ לסורקט לוטיל שי תחא העש תוחפל וא ,הקיר הביק לע ללכ ךרדב לסורקט לוטיל .החורא ירחא תועש 2-3 וא החורא ינפל

ןתאצוה םע דימ םימ סוכ םע ןתומלשב תוסומכה תא עולבל שי .)רטסילב( תישגמהמ

.הסומכה ןכות תא רזפלו חותפל רוסאו הסומכה תא סועלל ןיא

ןמזב תוילוכשא ץימ תכירצמו תוילוכשא תליכאמ ענמיהל שי .לסורקטב שומישה

.םוינימולאה תיקש ךותבש תוחלה תחפוס תיקשה תא עולבל ןיא וא דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ והשימ .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,הפורתה תא לוטיל תחכש םא ,לסורקט תוסומכ לוטיל תחכש םא .החכשנש הנמ לע תוצפל שי .תוסומכה תליטנב ליגרכ ךשמהו האבה הנמה דעומל דע הכח .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא תייחדל ןוכיסה תא לידגהל הלולע לסורקטב לופיטה תקספה אפורה םא אלא ךלש לופיטה תא קיספת לא .לתשומה רביאה .ךכ תושעל ךל הרוה ךלש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב :יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע לסורקטב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש ןכתי עונמל תנמ לע ךפוג לש הנגהה ינונגנמ תא התיחפמ לסורקט םחליהל לכוי אל ךפוג ,ךכמ האצותכ .לתשומה רביאה תייחד תא התא ,לסורקט לטונ התא רשאכ ,ןכל .ליגרה ובצמב ומכ םימוהיזב לש םימוהיז :ןוגכ תוימוהיז תולחמב ליגרהמ רתוי תולחל לולע .ןתשה יכרדו תואירה ,םייעמה ,הביקה ,הפה ,רועה תועפותה ןכותמ ,שחרתהל תולולע תורומח יאוול תועפות .הטמ תועיפומה ךל שיש דשוח התא םא וא ךל שי םא ידיימ ןפואב אפורל הנפ :תואבה תורומחה יאוולה תועפותמ תחא

וא יפיגנ ,יתיירטפ ,יקדייח םוהיז( םייטסינוטרופוא םימוהיז .ןורג באכו םוח ,ךשוממ לושלש :)יליפט

יוכידמ האצותכ םיריאממו םיריפש םילודיג לש םירקמ וחווד .ןוסיחה תכרעמ

תויסט רסחו השירק לש )הרופרופ( תנמגרא והז - )thrombotic thrombocytopenic purpura ]TTP[( עיפוהל תויושעה תוירוע-תת תורובח ,םוחב אטבתמה בצמ יתלב תינוציק תופייע ילב וא םע ,תונטק תומודא תודוקנכ םע ,)תבהצ( םייניעה וא רועה לש הבהצה ,לובלב ,תרבסומ .)ןתש ןתמ יא וא טועימ( הפירח תיתיילכ הקיפס יא לש םינימסת

םימודא םד יאת לש היזלפא לש םירקמ וחווד םדה יאת תריפסב דואמ הרומח הדירי-pure red cell aplasia( םימודאה םדה יאת רפסמב הדירי( תיטילומה הימנא ,)םימודאה הדירי( ינפורטיונ םוחו )תופייעב הוולמה גירח סרה תובקעב .)םוחב הוולמ ,םוהיזב םחלנ רשא גוסהמ םינבלה םדה יאתב ןכתיי .תועיפומ הלא יאוול תועפות תורידת וזיאב קוידב עודי אל ןכתיי ךבצמ תרמוחב תולתכ וא ,םינימסתב ללכ שוחת אלו ,המישנ רצוק ,רועה לש גירח ןורוויח ,תושידא ,תופייע :ב שוחתו תופכבו םיידיב רוק תשוחתו הזחב באכ ,שאר באכ ,תרוחרחס .םיילגרה

הרומח הדירי( )agranulocytosis( סיזוטיצולונרגא לש םירקמ .)םימוהיזו םוח ,הפב םיביכב הוולמה םינבלה םדה יאת רפסמב ,ימואתפ םוחב שוחתש וא ללכ םינימסת ךל ויהי אלו ןכתיי .ןורג באכו תורומרמצ

:תואבה תועפותב תואטבתמה תויטקליפנאו תויגרלא תובוגת תופכב ,םיידיב תוחיפנ ,)תדפרס( תדרגמ תימואתפ החירפ הלולעה( ןורגב וא הפב ,םייתפשב ,םינפב ,םיילוסרקב ,םיילגרה .ןופליע ףס לע שיגרהל לולע התאו )המישנ וא העילב יישקל םורגל

הכיפה תירוחא היתפולפצנא תנומסת

)Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome(

םיסוכרפ ,ישפנה בצמב יוניש ,שאר יבאכב תאטבתמ ]PRES[ .הייאר תוערפהו

םייוניש :Torsades de Pointes גוסמ בלה בצקב תוערפה תועפותב םיוולמ אל וא םיוולמ תויהל םילולעה בלה בצק תורידתב ,הליחב וא וגיטרו ,ןופליע ,)הזח תקועת( הזחב םיבאכ ןוגכ .המישנב ישוקו )בל תוקיפד לש השוחת( תויצטיפלפ

תויהל םילולעה םיזע ןטב יבאכב אטבתמ - לוכיעה תכרעמב בקנ הליחב ,םוח ,תרומרמצ ןוגכ תופסונ תועפותב םיוולמ אל וא םיוולמ .האקה וא

:)Stevens-Johnson

syndrome( ןוסנו'ג סנביטס תנומסת הרומח הלחמ ,םינפב תוחיפנ ,רועב םיבחרנ םירבסומ אל םיבאכ תוחיפנ ,תדפרס ;ןימה ירביאבו םייניעב ,הפב ,רועב תויחופלש םע .רוע תלשה ,רועב הלוגס וא המודא החירפ לש תוטשפתה ,ןושלב

)היזורא( םוסרכ :)Toxic

epidermal

necrolysis( תנומסת לולעה חופנו םודא רוע ,תויריר תומקרב וא רועב תויחופלשו .ףוגה לש םילודג םיקלחמ קתניהל

,)Hemolytic uremic syndrome( תימארוא תיטילומה תנומסת תקיפס יא( ןתש ןתמ יא וא טועימ :תואבה תועפותב תאטבתמ םייניעה וא רועה לש הבהצה ,תינוציק תופייע ,)הפירח תוילכ .םוהיז לש םינמיסו םומיד וא תוגירח תורובח ,)תבהצ(

.לתשומה רביאה דוקפתב םייוקיל תלבק רחאל שחרתהל תולולע ןלהל תועיפומה יאוולה תועפות :לסורקט ךותמ 1-מ רתוי לע עיפשהל תולולע( דואמ תוחיכש יאוול תועפות )םילפוטמ 10 יישק ,םדב ןגלשאה תמרב הילע ,תרכוס ,םדב רכוסה תמרב הילע תויעב ,הליחב ,לושלש ,םדה ץחלב הילע ,שאר באכ ,דער ,הניש .הילכב 10 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע( תוחיכש יאוול תועפות )םילפוטמ

,םדב ןרתנה וא ןדיסה ,ןגלשאה ,טאפסופה ,םויזנגמה תמרב הדירי ,םדב םינמושה תמרב וא ןתש תצמוח תמרב הילע ,םילזונ תורבטצה .םדב םיחלמב םירחא םייוניש ,םדה תויצמוחב הילע ,ןובאיתב הדירי

,חורה בצמב םייוניש ,ןואכיד ,תואצמתה יא ,לובלב ,הדרח ינימסת .תוישפנ תוערפה ,תויזה ,םיטויס

םיוולמ םיתיעל( לומינ תשוחתו ץוצקע ,הרכהב תוערפה ,םיסוכרפ תלוכיב העיגפ ,תורוחרחס ,םיילגרה תופכבו םיידיב )באכב .םיבצעה תכרעמב תוערפה ,הביתכה

.םייניעב תויעב ,רואל תרבגומ תושיגר ,הייאר שוטשט

.םיינזואב םילוצלצ

.ריהמ בל קפוד ,בלב םדה ילכב םדה תמירזב הדירי

.םדה ץחלב הדירי ,םדה ילכ לש האלמ וא תיקלח המיסח ,םומיד

ביבס םילזונ תורבטצה ,תואירה תמקרב םייוניש ,המישנ רצוק .תעפש ייומד םינימסת ,לועיש ,עולה לש תקלד ,תואירה

,הביקב םימומיד ,לושלשל וא ןטב יבאכל םימרוגה םיביכ וא תוקלד ,ןטב באכ ,תואקה ,ןטבב םילזונ תורבטצה ,הפב םיביכ וא תוקלד .הביקב תויעב ,הכר האוצ ,תונחיפנ ,םיזג ,תוריצע ,לוכיע יישק

עקר לע רועה תבהצה ,דבכה ימיזנאבו דבכה דוקפתב םייוניש .דבכה לש תקלד ,דבכה תמקרל קזנ ,דבכב תויעב

.תרבגומ העיז ,הנקא ,רעיש תרישנ ,החירפ ,דרג

תוצווכתה ,םיילגרה תופכבו בגב ,םייפגב ,םיקרפמב םיבאכ .םירירש

ןתמ תעב באכ וא יוקיל ,ןתש רוצייב הדירי ,תיתיילכ הקיפס יא .ןתש

,תוחונ רסוחו באכ ,ףוגב םילזונ תורבטצה ,םוח ,תיללכ השלוח )alkaline phosphatase( זאטפסופ ןילקלא םיזנאה תמרב הילע .ףוגה תרוטרפמטב שוביש לש השוחת ,לקשמב הילע ,םדב 100 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות )םילפוטמ

.םדה יאת תוריפס לכב הדירי ,םדה תשירקב םייוניש

תמרב הילע ,םדב רכוסה וא ןובלחה תומרב הדירי ,תושבייתה .םדב טאפסופה

םייוקיל ,תיחומ הערפה ,קותיש ,יחומ ץבש ,חומב םומיד ,תמדרת .ןורכיז תויעב ,הפשבו רובידב

.םייניעה תושדעב יוקיל לשב הייאר שוטשט

.העימש יוקיל

רירשב הערפה ,בלה דוקפתב הדירי ,בל םוד ,רידס אל קפוד קפודו בצק ,ןיקת אל .ג.ק.א ,קזח קפוד ,בלה רירש יוביע ,בלה .םיניקת אל בל

.)קוש( םלה ,םייפגה לש דירווב םד שירק תורצוויה

.המתסא ,המישנה יכרדב תוערפה ,המישנ יישק

לש רזוח םרז ,םדב זאלימע םיזנאה תמרב הילע ,םייעמ תמיסח .הביקה תונקורתהב בוכיע ,)סקולפיר( טשול הביקה ןכות

.שמשל הפישחב הבירצ תשוחת ,רועב תקלד

.םיקרפמב תוערפה

.גירח יתסו םומידו תסו יבאכ ,ןתש ןתמ יא

תושיגר ,תעפש תייומד הלחמ ,םימיוסמ םירביא דוקפתב לשכ השגרה וא תונבצע ,הזחב ץחל לש השוחת ,רוקלו םוחל רתי הדירי ,םדב זאנגורדיהד טאטקל םיזנאה תמרב הילע ,הליגר אל .לקשמב 1,000 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע( תורידנ יאוול תועפות )םילפוטמ לש תרבגומ תושקונ ,םד ישירקמ האצותכ רועב םילק םימומיד רצוק ,בלה ביבס םילזונ תורבטצה ,תושריח ,ןורוויע ,םירירשה םדה תמירזב תויעב ,בלבלב הטסיצ תורצוויה ,ףירח המישנ תוחיתמ לש השוחת ,לופיל הייטנ ,ןואמיצ ,רתי תוריעש ,דבכב )ביכ( סוקלוא ,תויתעונתב הדירי ,הזחב ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע( תורידנ דואמ יאוול תועפות )םילפוטמ 10,000 תקיפס יא ,בל וקא תקידבב תוניקת אל תואצות ,םירירש תשלוח ,ןתשב םדב הוולמ ןתש ןתמב באכ ,הרמה רוניצ לש תורציה ,דבכ ןמושה תמקרב הילע תא ךירעהל ןתינ אל( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)םייקה עדימהמ תוחיכשה )תיטפוא היתפוריונ( הייארה בצעב העיגפ ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל יאוול תועפות לע חוויד הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה www.health.gov.il :רושיקל הסינכ ידי-לע וא ,יאוול

https://sideeffects.health.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת

עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .)רטסילב( תישגמהו םוינימולאה תיקש ,הזיראה יבג לע .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

.תישגמהמ ןתאצוה רחאל דימ תוסומכה תא לוטיל שי

.25ºC -ל תחתמ תירוקמה הזיראב ןסחאל שי

תוישגמה תא תזרואה םוינימולאה תיקש תחיתפ רחאל אל ךא ,םישדוח 3 ךשמב תוסומכב שמתשהל ןתינ ,)םירטסילב( .הגופתה ךיראתמ רחואי

וא התוא עולבל ןיא .תוחל תחפוס תיקש הנשי םוינימולאה תיקשב .םוינימולאה תיקשמ האיצוהל :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Lactose monohydrate, gelatin, titanium dioxide, magnesium

stearate, croscarmellose sodium, hypromellose, yellow

iron oxide )in Tacrocel 0.5 mg and Tacrocel 1

mg(, sodium

lauryl sulfate, sorbitan monolaurate, red iron oxide )in

Tacrocel 1 mg and Tacrocel 5 mg(, black iron oxide )in

Tacrocel 1 mg(.

טרדיהונומ זוטקל ג"מ 48.489 הליכמ ג"מ 0.5 לסורקט תסומכ לכ .ןרתנ ג"מ 0.021-ו טרדיהונומ זוטקל ג"מ 47.378 הליכמ ג"מ 1 לסורקט תסומכ לכ .ןרתנ ג"מ 0.040-ו טרדיהונומ זוטקל ג"מ 236.890 הליכמ ג"מ 5 לסורקט תסומכ לכ .ןרתנ ג"מ 0.193-ו :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תיקש ךותב תואצמנש )םירטסילב( תוישגמב תוזורא תוסומכה .המוטא םוינימולא .תוסומכ 10 הליכמ תישגמ לכ םוחו ןבל – ג"מ 1 ,בהנשו ןבל – ג"מ 0.5 :תוסומכה לש ןעבצ .דורוו ןבל – ג"מ 5 ,ריהב ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב .םהוש ,1 תפקר 'חר .הינבולס ,הנאילבויל ,.d.d סלקיטויצמרפ קל :ןרצי .2020 ראורבפב ךרענ דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה 14854.33452 :ג"מ 0.5 לסורקט 14855.33453 :ג"מ 1 לסורקט 14856.33455 :ג"מ 5 לסורקט ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז

10.06.20

1986 )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وس

لسوركات غلم 0.5 تلاوسبك :ىلع ةلوسبك لك يوتحت

Tacrolimus

)as monohydrate(

0.5 mg

غلم 0.5 سوميلوركات لسوركات غلم 1 تلاوسبك :ىلع ةلوسبك لك يوتحت

Tacrolimus

)as monohydrate(

1 mg

غلم 1 سوميلوركات لسوركات غلم 5 تلاوسبك :ىلع ةلوسبك لك يوتحت

Tacrolimus

)as monohydrate(

5 mg

غلم 5 سوميلوركات

2 دنبلا رظنا ءاودلا يف ة

يساسح تاب

بسمو ةلا

عف ريغ تاب

كرم نع تامولعمل

"

يفاضإ تامولعم

"

6 دنبلاو

"

ءاودلا تاب

كرم ضعب نع ة

ماه تامولعم

"

ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا أرقا بيبطلا ىلإ هجوت ,ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل ناك اذإ .ءاودلا نع ةص

خلم تامولعم

يلديصلا ىلإ وأ ىتح مه

رضي دق وهف .نيرخلآل هطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فص

و دقل .ةهباشم ة

يبطلا مهتلاح نأ كل ادب ول ؟ءاودلا ص

ّ

صخم ضرغ يلأ .1 .بلق وأ ةيلك ,دبك عرز دعب عورزم وضع ضفر عنم ةعانملا زاهجل ةط

بثملا ىرخأ ةيودلأ م

واق

ملا عورزم وضع ضفر جلاع

.)immunosuppressive drugs(

عرز دعب .ةعانملا زاهجل ةط

بثملا ةيودلأا ةليصف ىلإ لسوركات ءاودلا يمتني كمسجب صاخلا ةعانملا زاهج لواحيس )بلقلاو ةيلكلا ,دبكلا لثم( وضعلا صاخلا

يعانملا لعفلا درب مكحتلل لسوركات لمعتس

ي .ديدجلا وضعلا ضفر .عورزملا وضعلا ل

بقتي نأ كمسجل

حيتيو كمسجب .ةعانملا زاهج تاطبثم :ةيجلاعلا ةليصفلا :ءاودلا لامعتسا لبق .2 بيبطلا ةقفاومو ةفرعمب لاإ ,رخآ سوميلوركات رضحتسمب لادبتسلاا زوجي لا .اهب جلاعتت يتلا ءاضعلأا عرز ةدايع يف :اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا

تابكرملا نم دحاو يلأ وأ سوميلوركات ةلا

عفلا ةداملل )

يجرأ( ا

ساسح تنك .)"ةيفاضإ تامولعم" 6 دنبلا رظنأ( ءاودلا اهيلع يوتحي يتلا ة

يفاضلإا

:لثم( تاديلوركاملا ةليصف نم يويح داضم ءاودل )

يجرأ( ا

ساسح تنك .)نيسيماسوج ,نيسيمورثيرلاك ,نيسيمورثيريإ :ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ة

ّ

صاخ تاريذحت كل هفصو يذلا ءاودلا سفن ا

ً

مئاد ىقلتت كنأب د

ّ

كأتلا

ّ

مهملا نم ,كهابتنا تفلن ادب اذإ .ة

ّ

يلديصلا يف ءاودلا اهيف ىقلتت ةرم لك يف ءاضعلأا عرز

ّ

يئاصخأ تاداشرإ نأ وأ ماع لكشب هاقلتت يذلا ءاودلا نع ا

ً

فلتخم هتيقلت يذلا ءاودلا ءاودلا تيقلت دق كنأب د

ّ

كأتلل

ّ

يلديصلل ا

ً

روف هجوتلا ءاجرلا ,تريغت دق لامعتسلاا ىلع يوتحي يذلا ءاود ةعرج رييغت وأ لادبتسا

ّ

يأ

ّ

متي نأ بجي .حيحصلا ةدايع يف بيبطلا ةقفاومو ةفرعمب )ءاودلا يف ةلا

ّ

عفلا ةداملا( سوميلوركات رضحتسملل

ّ

يراجتلا مسلاا

ً

ءاجر صحفا .اهيف جلاعتت يتلا ءاضعلأا عرز دكأتو

ّ

يلديصلا نم هتيقلت يذلا ءاودلا لباقم ةفصولا يف بيبطلا هفصو يذلا .ناقباطتم امه

ّ

نأ نم :اذإ بيبطلا ربخأ ,لسوركاتب جلاعلا لبق

!

نم يعانملا طيبثتلل ا

جاتحم تمد ام ,موي لك لسوركات ذخأ كيلع بجوتي ناك مظتنم لاصتا ىلع ظافحلا كيلع بجي .كيدل عورزملا وضعلا ضفر عنم لجأ .كبيبط عم

يف امب( تاصوحف ة

دع ءارجإ ىلإ لسوركاتب جلاعلا ةرتف للاخ كبيبط كه

جوي دق نم )ة

يبصع تاصوحفو رظن تاصوحف ,بلقلا ةفيظو ,لوب ,مد تاصوحف كلذ ةعرجلا يه ام ر

رقي نأ ىلع كبيبط دعاسي فوسو

يداع ءارجإ هنإ .رخآ ىلإ

نيح .لسوركات نم كل بسنلأا

رضحتسم

يأ لوانت نع عانتملاا بجي .يتابن ردصم نم رضحتسم لوانتت تنك St. John’s wort ]hypericum( موكيريپيه لثم ,

يتابن ردصم نم ىلع ر

ثؤي دق كلذ

نلأ ,

يتابن ردصم نم رخآ ج

تنم

يأ وأ ,)]perforatum يف .اهيقلت كيلع بجي يتلا لسوركات نم ةبولطملا ةعرجلا ىلعو جلاعلا ةعاجن

يتابن ردصم نم ءاود وأ ج

تنم

يأ لوانت لبق كبيبطل هجوتلا كيلع بجي

كشلا ةلاح

ربخأ ,كدبك ىلع ر

ثؤي دق يذلا ضرم كيدل ناك وأ دبكلا يف لكاشم كيدل تناك .اهاقلتت يتلا لسوركات ةعرج ىلع ر

ثؤي دق كلذ

نلأ كبيبط

لثم ,ىرخأ ضارعأب بوحصم ريغلا وأ بوحصملا يوق نطب ملأب رعشت تنك

يقت وأ نايثغ ,ةنوخس ,ةريرعشق

نوكت دق هنلأ ,كلذب كبيبط ربخأ ,دحاو موي نع ديزت ةدمل لاهسإ نم يناعت تنك .اهلوانتت يتلا لسوركات ةعرج ةمئلامل ةجاح كلانه

ةلاطتسا

"

ىعد

ي يذلا كبلقب صاخلا

يئابرهكلا ليصوتلا يف ر

يغت كلانه ناك

"

عطقملا

نع لسوركاتب جلاعلا ءانثأ UV ة

عشلأو سمشلا ءوضل كض

ُّ

رعت نم

دحلا كيلع لماع وذ سمشلا نم يقاو ميرك لامعتساو ةبسانم ةيقاو سبلام ءادترا قيرط تار

يغتل لمتحملا )رطخلا لامتحا( راطتخلاا وه كلذ يف ببسلا .يلاع ةيامح .ةعانملا زاهج ط

بثي يذلا جلاعلل بحاص

ملا دلجلا يف ةثيبخ

كيصويس .ا

قبسم كبيبط ملاعإ بجي ,تناك يأ تاحاقل يقلت كيلع بجوتي ناك .لضفلأا جلاعلا ةقيرطب كبيبط

يوافميللا زاهجلا يف للخل ديازتم )رطخ لامتحا( راطتخا نع غيلبتلا

مت دقل ايلاخ جاتنإ طرفب

لجتي يذلا ,لسوركاتب مهجلاع

مت نيجلاعتم ىدل ضارعلأا" – 4 دنبلا رظنا( )lymphoproliferative

disorders(

.تابارطضلاا هذه صوصخب بيبطلا رشتسا .)"ةيبناجلا

لثم ةيؤرلا يف لكاشم :نم جلاعلا ةرتف للاخ تيناع اذإ يروف لكشب بيبطلا غ

لب حبصأ اذإ وأ ليصافتلا ةيؤر يف ةبوعص ,ناوللأا ةيؤر يف تار

يغت ,ةيؤرلا ش

وشت

دودحم كتيؤر لاجم :ةيودلأا نيب تلاعافت/تلاخادت

!

ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ,ا

ً

رخؤم تذخأ اذإ وأ ,ذخأت تنك اذإ .كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأ ,ة

ّ

يذغت تافاضإو بيبط

نيروپسولكيس عم نمازتلاب لسوركات لوانت زوجي لا ,اهلوانتت تنأ ىرخأ ةيودأ لوانت نم مدلا يف لسوركات ىوتسم ر

ثأتي دق مزلتسي دق .لسوركات نم مدلا يف ىرخلأا ةيودلأا تايوتسم ر

ثأتت دق لباقملابو بجي ,صوصخلا هجو ىلع .لسوركات ةعرج ليلقت وأ ةدايز ,فاقيإ ءيشلا اذه :لثم ةلا

عف داوم عم ةيودأ ا

رخؤم تذخأ وأ ذخأت تنك اذإ كبيبط رابخإ كيلع

ةليصف نم ة

يويح تا

داضم

صاخ ,ة

يويح تا

داضمو تا

يرطفلل ة

داضم ةيودأ ,لوزانوكولف ,لوزانوكوتيك :لثم تاث

ولتلا جلاعل ةلمعتسملا ,تاديلوركاملا ,نيسيمورثيريإ ,لوزانوكوڤاسيإ ,لوزاميرتولك ,لوزانوكيروڤ ,لوزانوكارتيإ .نيسيپمافيرو نيسيماسوج ,نيسيمورثيرلاك

اي

لا

خلل

ملا

سوري

ڤلا( CMV سوريڤ نع مجني ضرم عنمل ,ريڤومرتيل

.) human cytomegalovirus,ة

َّ

بلا

زعملا ءاودلا ,)ريڤانيوكاسو ريڤانيفلين ,ريڤانوتير لثم( HIV زايتورپ تاطبثم زو

علا سوريڤ( HIV ث

ولت جلاعل ةلمعتسملا ,ةجمدملا صارقلأاو ,تاتسيسيبوك

يرشبلا

يعانملا

/ريڤساتيبموأ ةفيلوتلاو ريڤيرپيسوب ,ريڤيرپلايت :لثم( HCVزايتورپ تاط

بثم باهتلا ثولت جلاعل ةلمعتسملا ,)ريڤوباساد نودب وأ عم ريڤانوتير/ريڤيرپاتيراپ .)hepatitis C( C دبكلا

.)ناطرسلا نم ةن

يعم عاونأ جلاعل نلامعتسملا( بينيتاميإو بينيتولين

ةعانملا زاهج طيبثتل لمعتسملا )mycophenolic acid( كيلونيفوكيملا ضمح .عورزملا وضعلا ضفر عنم لجأ نم

,لوزارپيموأ لثم( )acid reflux( يئيرملا رز

جلاو ةدعملا ةحرق جلاعل ةيودأ .)نيديتيميس وأ لوزارپوسنلا

.)ديمارپولكوتيم لثم( تاؤ

يقتلاو نايثغلا جلاعل ةيودأ

ديسكورديه - موينيمولأ - مويسينغم ىلع يوتحت يتلا ةضومحلا تا

داضم .ةدعملا ةقرح جلاعل ةلمعتسملا

عنم بوبح لثم( لويدارتسيإ لينيثيإ ىلع يوتحت يتلا ة

ينومروهلا تاجلاعلا .لوزاناد وأ )لمحلا

ميزايتليد ,نيپيدراكين ,نيپيديفين :لثم بلقلا لكاشم وأ مدلا طغض طرف جلاعل ةيودأ .ليماپاريڤو

تابارطضا جلاعل ةلمعتسملا )نورادويمأ( مظنلا تابارطضلا ة

داضملا ةيودلأا

.)arrhythmia(

بلقلا مظن

لورتسيلوكلل ةعفترملا تايوتسملا جلاعل ةلمعتسملاو تانيتاتس ىعد

ت ةيودأ

يثلاثلا تاديريسيلچلاو

.لاتيبرابونيف وأ نيوتينيف )عرصلل ة

داضم( تاجلاتخلال ة

داضم ةيودأ

.نولوزينديرپ ليثيمو نولوزينديرپ ةيديئوريتسوكيتروكلا ةيودلأا

.نودوزافين بائتكلال

داضملا ءاودلا

St. John`s[ موكيريپيه ىلع يوتحت يتلا يتابن ردصم نم تارضحتسم Schisandra ةتبن تاصلاخ وأ ])Wort )hypericum perforatum

.sphenanthera

وأ B نيسيريتوفمأ ,نيفورپوبيإ ذخأت نأ كيلع وأ ذخأت تنك اذإ بيبطلا ربخأ يف لكاشملا م

قافت دق ةيودلأا هذه .)ريڤولكيسأ لثم( تاسوريڤلل ة

داضم ةيودأ .لسوركات عم

ةيوس اهذخأ

متي دنع

يبصعلا زاهجلا يف وأ نيتيلكلا تا

ردم وأ مويساتوپلا تافاضإ ذخأت تنك اذإ كبيبط ربخأ ,كلذ ىلإ ةفاضلإاب ,)نوتكلاونوريپس وأ ,نيريتمايرت ,ديروليمأ لثم( مويساتوپلل ةرخ

دملا لوبلا

]NSAIDs[ ة

يديئوريتسلالا باهتللاا تا

داضم عون نم( مللأل ةن

يعم تان

كسم ,مفلا قيرط نع ير

كسلا جلاعل ةيودأ وأ ,ر

ثختلا تا

داضم ,)نيفورپوبيإ لثم .لسوركاتل كلوانت ءانثأ

قبسم كبيبط م

لعأ ,تاحاقل ة

يأ يقلت كيلع ب

جوتي ناك اذإ ماعطلاو ءاودلا لامعتسا

!

ةبجولا لبق

لقلأا ىلع ةدحاو ةعاس وأ ةغراف ةدعم ىلع

ةداع ءاودلا لوانت بجي تورف پيرچلا كلاهتسا نع عانتملاا بجي .ةبجولا دعب تاعاس 2 - 3 وأ .لسوركاتب جلاعلا ةرتف للاخ تورف پيرچلا ريصعو ةبوصخلاو عاضرلإا ,لمحلا

!

يريشتسا ,لمحلل نيط

طخت وأ ,لماح ك

نأ ني

نظت ,

ةعضرم وأ

لاماح

تنك اذإ كلذل ,

ملأا بيلح يف لسوركات زرف

ي .ءاودلا اذه لوانت لبق

يلديصلا وأ بيبطلا .لسوركاتل كلامعتسا ةرتف للاخ عاضرلإا زوجي لا تلالآا لامعتساو ةقايسلا

!

,ساع

ن وأ ةخودب رعشت تنك اذإ تلالآا وأ تاودلأا لامعتسا وأ ةقايسلا زوجي لا ضارعلأا هذه تدهوش .لسوركات لوانت دعب حضاو لكشب ىرت لا تنك اذإ وأ .لوحكلا كلاهتسا عم جمدلاب لسوركات ذخأ

مت امدنع ربكأ ةريتوب ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم

!

محت مدع كيدل

نأب كبيبط لبق نم كل ليق اذإ .زوتكلا ىلع رضحتسملا يوتحي

لقأ ىلع ءاودلا اذه يوتحي .ءاودلا اذه لوانت لبق كبيبطل هجوت ,ةن

يعم تا

يركسل .مويدوصلا نم ا

يلاخ ربتع

ي كلذلف ,ةلوسبكلا يف مويدوص غلم 23 نم ؟ءاودلا لمعتست فيك .3 بيبطلا نم ققحتلا كيلع .بيبطلا تاميلعتل ا

قفو رضحتسملا لامعتسا ا

مئاد بجي .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا صوصخب ا

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ .طقف بيبطلا لبق نم ناد

دح

ت جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا اهيف ى

قلتت ة

رم

لك يف سوميلوركاتلا رضحتسم سفن ى

قلتت ك

نأ نم د

كأتلا كيلع ءاضعلأا عرز ةدايع يف صتخ

ملا بيبطلا قفاو اذإ لاإ ,ة

يلديصلا يف ءاودلا .رخآ سوميلوركات رضحتسم ىلإ هرييغت ىلع اهب جلاعتت يتلا لكشب ة

يدايتعلاا ةعرجلا .طقف بيبطلا لبق نم ناد

دح

ت جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا :يه ماع وأ ءاودلا رهظم يف ا

يغت تظحلا اذإ .مويلا يف نيت

رم ءاودلا اذه لوانت بجي نكمم تقو عرسأ يف

يلديصلل وأ بيبطلل غيلبتلا كيلع ,لامعتسلاا تاميلعت يف .حيحصلا ءاودلا لوانتت ك

نأ نم د

كأتلل نزول ا

قفو بيبطلا لبق نم ددح

ت عورزم وضع ضفر عنمل ة

يئادبلا ةعرجلا -0.30 نيب ام ماع لكشب حوارتت عرزلا دعب ا

روف ةيئادب تاعرج .كمسج .عورزملا وضعلا بسحب ,مويلا يف مسجلا نزو نم مغك لكل غلم 0.075 تارضحتسم ىلعو ماعلا ي

حصلا كعضو ىلع كل ةمئلاملا ةعرجلا دنتست مد تاصوحف ءارجإ بجي .اهلوانتت يتلا ةعانملا زاهج تاط

بثم عون نم ة

يفاضإ اهتمءلامو ةحيحصلا ةعرجلا ديدحت لجأ نم بيبطلا تاميلعت بسحب ة

ينيتور رارقتسا دعب لسوركات ةعرج ضفخ ة

يناكمإ بيبطلا س

رديس .رخآ ىلإ نيح نم .اهلوانت ةريتوو قيقدلا تلاوسبكلا ددع صوصخب بيبطلا كدشر

يس .كعضو .اهب ىصوملا ةعرجلا ز

ُ

واجت زوجي لا ءاطعلإا ةقيرط

بجي .ءاسملا يفو حابصلا يف ماع لكشب ,مويلا يف نيت

رم لسوركات لوانت بجي ةبجولا لبق ةدحاو ةعاس لقلأا ىلع ةغراف ةدعم ىلع ماع لكشب لسوركات لوانت .ةبجولا دعب تاعاس 2-3 وأ

.)رتسيلب( ةحيوللا نم اهجارخإ دنع ا

روف ءام سأك عم اهلماكب تلاوسبكلا علب بجي

.ةلوسبكلا ىوتحم ةرثعبو حتف عنم

يو ةلوسبكلا غضم زوجي لا

ءانثأ تورف پيرچلا ريصع كلاهتساو تورف پيرچلا لوانت نع عانتملاا بجي .لسوركات لامعتسا

.موينيموللأا سيك لخادب يذلا ةبوطرلل

ّ

صاملا سيكلا علب زوجي لا نع ءاودلا نم صخش وأ لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةعرج

ً

أطخلاب تلوانت اذإ يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ا

روف ه

جوتلا بجي ,

ً

أطخلا قيرط .كعم ءاودلا ة

وبع باحطصاو ىفشتسملا ةعرجلا نع ضيوعتلل ةفعاضم ةعرج لوانت زوجي لا ,ءاودلا لوانت تيسن اذإ ةعرجلا دعوم ى

تح رظتنا ,لسوركات تلاوسبك لوانت تيسن اذإ .ة

يسنملا بسحب جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي .داتعملاك تلاوسبكلا لوانت لصاوو ةمداقلا .بيبطلا لبق نم هب ىصوملا ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ لا .عورزملا وضعلا ضفرل راطتخلاا نم لسوركاتب جلاعلا فاقيإ ديزي دق .كلذ لعفب كبيبط كرمأ اذإ لاإ كجلاع فقوت

ة

ّ

رم

ّ

لك يف ةعرجلاو قصل

ُ

ملا نم ققحت !ةمتعلا يف ةيودلأا لوانت زوجي لا .اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ة

ّ

ي

ّ

بطلا تارا

ّ

ظنلا عض .ءاودلا اهيف لوانتت

.

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا رشتسا ,ءاودلا لامعتسا لوح ة

ّ

يفاضإ ةلئسأ كيدل ناك اذإ

ّ

يبناجلا ضارعلأا .4 ءزج ىدل ة

يبناج ضارعأ ىلإ لسوركات لامعتسا ي

دؤي دق ,ءاود يأ يف امك نم يناعت لا دق .ة

يبناجلا ضارعلأا ةمئاق ةءارق دنع عزفت لا .نيمدختسملا نم .اهنم دحاو

يأ وضعلا ضفر عنم لجأ نم كمسجب ةصاخلا عافدلا تا

يلآ نم لسوركات ل

لقي هعضو يف امك تاث

ولتلا ةبراحم كمسج عيطتسي نل ,كلذل

ةجيتن .عورزملا نم رثكأ ة

يث

ولت ضارمأب باص

ت دق ,لسوركات لوانتت امدنع ,كلذل .

يدايتعلاا ,ءاعملأا ,ةدعملا ,مفلا ,دلجلا تاث

ولت :لثم داتعملا

يلوبلا كلاسملاو نيتئرلا .هاندأ رهظت يتلا ضارعلأا اهنيب نم ,ةميخو ة

يبناج ضارعأ ثدحت دق نم ا

ً

دحاو كيدل

ّ

نأب

ّ

كشت تنك اذإ وأ كيدل ناك اذإ بيبطلا ىلإ ا

ً

روف ه

ّ

جوت :ةيلاتلا ةميخولا ة

ّ

يبناجلا ضارعلأا

,لصاوتم لاهسإ :)يليفط وأ يسوريڤ ,يرطف ,يموثرج ثولت( ةيزاهتنا تاثولت .قلح ملأو ةنوخس

.ةعانملا زاهج طيبثتل ةجيتنك ةثيبخو ةديمح مارولأ تلااح نع غيلبتلا

مت

thrombotic thrombocytopenic( ة

يراث

خلا تاحيف

صلا ةليلقلا ة

ير

فر

فلا رهظت دق يتلا دلجلا تحت تامدك ,ةنوخسلاب ىلجتت ةلاح – )]purpura ]TTP دلجلا رارفصإ ,كابترا ,رسفم ريغ ديدش بعت نودب وأ عم ,ةريغص ءارمح طاقنك .)لوبتلا مدع وأ ةلق( داح

يولك روصقل ضارعأ عم ,)ناقري( نينيعلا وأ

pure red cell( ءارمحلا مدلا ايلاخ ج

ُّ

ت مدع نم تلااح نع غيلبتلا

مت يللاحنلاا مدلا رقف ,)ءارمحلا مدلا ايلاخ دادعت يف ا

دج ميخو ضافخنا -aplasia )بعتلاب بوحصملا ذاش مده باقعأ يف ءارمحلا مدلا ايلاخ ددع يف ضافخنا( براحي يذلا عونلا نم ءاضيبلا مدلا ايلاخ يف ضافخنا( تلادعلا صقن ى

محو ضارعلأا هذه رهظت ةريتو يأب طبضلاب فرع

ي لا .)ةنوخسب بوحصم ,ثولتلا :ب رعشت دق كعضو ةروطخ بسح وأ ,ةتبلا ضارعلأاب رعشت لا دق .ةيبناجلا ردصلا يف ملأ ,سأر ملأ ,ةخود ,سفنت قيض ,دلجلل ذاش بوحش ,ةلاابم لا ,بعت .نيمدقلاو نيديلا يف دربلاب روعشو

ايلاخ ددع يف ميخو ضافخنا( )agranulocytosis( تاببحملا ةردن نم تلااح كيدل نوكت لا دق(. تاث

ولتو ةنوخس ,مفلا يف تاح

رقتب بوحصملا ءاضيبلا مدلا .قلح ملأو ةريرعشق ,ةيئاجف ةنوخسب رعشت دق وأ ةتبلا ضارعأ

ةكحلل ريثم يئاجف حفط :ةيلاتلا ضارعلأاب ىلجتت يتلا ة

يقأتو ة

يس

سحت لعف دودر يف ,نيتفشلا يف ,هجولا يف ,نيلحاكلا يف ,نيمدقلا يف ,نيديلا يف خافتنا ,)ىرش( ىلع كنأب رعشت دقو )سفنت وأ علب تابوعصل يدؤي دق امم( قلحلا يف وأ مفلا .ءامغلإا كشو

Posterior Reversible( ةسوكعلا

يفلخلا

يغامدلا للاتعلاا ةمزلاتم ريغت ,سأر ملاآ يف ىلجتت ]Encephalopathy Syndrome( ]PRES .ةيؤر تابارطضاو تاجلاتخا ,ةيسفنلا ةلاحلا يف

يف تاريغت :Torsades de Pointes عون نم بلقلا مظن يف تابارطضا ملاآ لثم ضارعأب ةبوحصم ريغ وأ ةبوحصم نوكت دق يتلا بلقلا مظن ةريتو ضبنب روعشلا( بلقلا ناقفخ ,نايثغ وأ راود ,ءامغإ ,)ةيردص ةحبذ( ردصلا يف .سفنتلا يف ةبوعصو )بلقلا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה