טסיגנה 150 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-11-2018

מרכיב פעיל:
NILOTINIB AS HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
L01XE08
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
NILOTINIB AS HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 150 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
NILOTINIB
איזור תרפויטי:
NILOTINIB
סממני תרפויטית:
Treatment of adult patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukemia in chronic phase.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: 1. לוקמיה מיאלואידית כרונית (CML) בשלב הכרוני או המואץ עם בדיקה ציטוגנטית חיובית לכרומוסום פילדלפיה בחולה בוגר שפיתח עמידות או שגילה חוסר סבילות לטיפול ב-IMATINIB; 2. החולה סובל מ-CML בשלב הכרוני עם בדיקה ציטוגנטית חיובית לכרומוסום פילדלפיה. ב. מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או רופא מומחה בהמטולוגיה.
מספר אישור:
145 84 33271 00
תאריך אישור:
2016-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-11-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-11-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

01-11-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986 - ו“משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג“מ 200 הנגיסט ג“מ 150 הנגיסט תוסומכ

תוסומכ :הליכמ הסומכ לכ

:הליכמ הסומכ לכ דירולכורדיהכ ביניטולינ דירולכורדיהכ ביניטולינ ג“מ 200 טארדיהונומ ג“מ 150 טארדיהונומ

Nilotinib as hydrochloride

Nilotinib as hydrochloride

monohydrate 200 mg

monohydrate 150 mg

לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ” ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח .“ףסונ עדימ” 6 ףיעס ,ןכ ומכו 2 ףיעס תחת עיפומה “הפורתה ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה לא .בוש וב אורקל ךרטצתו ןכתי .ןולעה תא רומש הלולע איה .םירחאל התוא ריבעהל ןיא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל .(18 ליגל תחתמ) םירגבתמבו םידליב הנגיסט לש שומישב ןויסינ ןיא ?הפורתה תדעוימ המל

.1

:תושמשמ ג“מ 200 הנגיסטו ג“מ 150 הנגיסט תידיאולאימ הימקול םע הנושארל ונחבוא רשא םירגובמ םילוחב לופיטל

Philadelphia chromosome positive)

יבויח היפלדליפ םוזומורכ םע תינורכ .ינורכה בלשב

(chronic myeloid leukemia - Ph+ CML

:תשמשמ דבלב ג“מ 200 הנגיסט היפלדליפ םוזומורכ םע תינורכ תידיאולאימ הימקול םע םילוחב לופיטל

Philadelphia chromosome positive chronic myeloid)

יבויח תוליער ווחש וא םידימעש ,ץאומה וא ינורכה בלשב

(leukemia - Ph+ CML

.ביניטמיא םע לופיטה ךלהמב תיתועמשמ

Philadelphia

תארקנה הימקול לש גוסב לופיטל תשמשמ הנגיסט

chromosome positive chronic myeloid leukemia (Ph+ CML)

םניאש םינבל םד יאת ידמ רתוי רצייל ףוגל םרוגה םדה ןטרס וניה

.םיניקת רצייל ףוגל םרוגה תותיא ליעפמ

(DNA)

יתשרותה רמוחב יוניש

ילוחב לש רוצייה תא תרצועו הז תותיא תמסוח הנגיסט .םיניקת אל םינבל םד יאת .ולא םיאת .יטסלפואניטנא :תיטיופרת הצובק וז הפורת עודמ וא הנגיסט לש הלועפה ןפוא לע הלאש לכ ךל שי םא .ךלש אפורל הנפ ,ךל המשרנ :הפורתב שומיש ינפל

.2

עדימהמ תונוש תויהל תויושע ןה .אפורה תוארוה לכ רחא תוריהזב בוקעל שי .הז ןולעב עיפומה יללכה :הפורתב שמתשהל ןיא

X

יביכרממ דחא לכל וא ביניטולינל (רתי תושיגר) היגרלא ךל שי םא

.“ףסונ עדימ” 6 ףיעסב םיעיפומה הפורתה ינפל אפורה תא עדייל שי יגרלא תויהל לולע התאש רובס ךנה םא .הנגיסט תליטנ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תליטנ ינפל ךלש אפורה תא עדי ,ךילע לח םיאבה םיפיעסהמ דחא םא .הנגיסט ,(הקועת) הזחב באכ ,בל ףקתה תמגודכ םימדוק םייבבל םיעוריא ךל ויה םא

לגרל םדה תמירזב תויעב וא ,(ץבש) ךלש חומל םדה תקפסא םע תויעב הובג םד ץחל תמגודכ תיבבל הלחמל ןוכיס ימרוג ךל שי םא וא (העילצ) ךלש .(םינמוש תוערפה) םדב םינמושה תמר םע תויעב וא ,תרכוס ,(םד ץחל רתי) לש הכראה” יורקה ןיקת אל ילמשח תוא ןוגכ בלב הערפה ךל שי םא

.“

-ה חוורמ -יטנא תופורת) בלה בצק לע תועיפשמה תופורתב לפוטמ ךנה םא

תחקל םא וא ,חקול התא םא” ןלהל האר) דבכה לע וא (תוימתירא .(“תורחא תופורת ,הנורחאל .םויזנגמב וא ןגלשאב רוסחממ לבוס ךנה םא

.בלבלב וא דבכב הערפה ךל שי םא

תופייע תשגרה ,תולקב (תורובח) םיעצפ תעפוה ןוגכ םינימסת ךל שי םא ∙ .םירזוח םימוהיז וא המישנ רצוק וא .(הימוטקרטסג) האולמב הביקה תרסהל חותינ תרבע םא

סיטיטפה

תיפיגנ דבכ תקלד ךל שיו ןכתי וא םעפ יא ךל התייה םא

הליעפל ךופהל

סיטיטפה

תיפיגנ דבכ תקלדל םורגל הלולע הנגיסט הדיפקב וקדבי םילפוטמ .םימיוסמ םירקמב תוומל םורגל לולעה רבד ,בוש .לופיטה תלחתה ינפל וז תקלד לש םינמיס רותיאל םהלש אפורה ידי-לע הנגיסטב לופיט ךלהמב

!

םא וא ,(הרכה דבאמ) ףלעתמ ךנהש הרקמב ךלש אפורל תידיימ הנפ ולאש ןכתי ןכש ,וז הפורתב לופיטה ךלהמב תורידס אל בל תומיעפ ךל שי תומיעפב תורידס יא וא

-ה חוורמ תכראה .בלב תיניצר היעב בקע ושחרתי .ימואתפ תוומל ליבוהל םילולע בלה .הנגיסטב ולפוטש םילוחב ימואתפ תוומ לש םיחיכש אל םירקמ וחווד תשלוח ,(תויצטיפלפ) תוימואתפ בל תוקיפד ךל שי םא ךלש אפורל תידיימ הנפ תמרב וא הבישחב םיימואתפ םייוניש וא םיסוכרפ ,קותיש וא הרומח םירירש תנומסת” יורקה ןטרס יאת לש ריהמ קוריפל ןמיס תויהל לולע הז ןכש ,תונרע קוריפ תנומסת לש םירידנ םירקמ

(tumor lysis syndrome)

“לודיגה קוריפ .הנגיסט םילטונה םילפוטמב וחווד

(tumor lysis syndrome)

לודיגה ,תוחונ-יא וא הזחב באכ חתפמ התאש הרקמב ךלש אפורל תידיימ הנפ וא עבצב יוניש ,באכ ,רובידב וא הכילהב תויעב ,השלוח וא השוחת רסוח .ירלוקסווידרק עוריא לש ןמיס תויהל לולע הז ןכש ,םייפגה תחאב רוק תשוחת הלחמ) לגרל םדה תמירז םע תויעב םיללוכה םירומח םירלוקסווידרק םיעוריא תקפסא םע תויעבו תימכסיא בל תלחמ ,(םיירפירפ םיקרוע לש תיתמיסח םילטונה םילפוטמב וחווד (חומב םדה-ילכ לש תימכסיא הלחמ) חומל םדה םדב רכוסהו (םידיפיל) םינמושה תומר תא רטנל ךירצ ךלש אפורה .הנגיסט .לופיטה ךלהמבו הנגיסטב לופיטה תליחת ינפל היילע וא תיללכ תוחיפנ ,םיידי וא םיילגרה תופכב תוחיפנ חתפמ התא םא תריגאל םינמיס תויהל םילולע הלא ןכש ךלש אפורל רפס ,לקשמב הריהמ םילפוטמב וחווד הרומח םילזונ תריגא לש םיחיכש אל םירקמ .הרומח םילזונ .הנגיסט םילטונה :בקעמו תוקידב תוקידב ללוכ רידס ןפואב תוקידב עצבל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב :ורטני ולא תוקידב .םד ידכ ףוגב (תויסטו םימודא םד יאת ,םינבל םד יאת) םדה יאת תומכ תא

.תלבסנ הנגיסט דציכ תוארל .תלבסנ הנגיסט דציכ תוארל ידכ ףוגב דבכהו בלבלה ידוקפת

דוקפתב תובישח ילעב ולא ;(םויזנגמ ,ןגלשא) ףוגב םיטילורטקלא

.בלה .םדב םינמושהו רכוסה תמר

תילמשחה תוליעפה תא דדומ רשא רישכמ תועצמאב םג קדביי בלה בצק .(“.ג.ק.א” תארקנה הקידב) בלה לש ךישמהל ךילע םאה טילחיו רידס ןפואב ךלופיט רחא בקעמ עצבי ךלש אפורה .הנגיסט לוטיל הדיפקב רטנל ךישמי ךלש אפורה ,וז הפורת לוטיל קיספהל ךל רמאנ םא היהי םא הנגיסט לוטיל רוזחל ךתוא החניו ןכתיו ךלש

-ה תלחמ תא .ךבצמל םאתהב ,ךרוצ תונפל שי ,ךרובע המשרנ עודמ וא תלעופ הנגיסט דציכ יבגל הלאש לכב אפורל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

!

םינוכיס עונמל ידכ חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל םע שגנתהל היושע הנגיסט .תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .תורחא תופורת ;רידס אל בל בצקב לופיטל תושמשמה - תוימתירא-יטנא תופורת ∙ - ןיצסקולפיסקומ ,ןודתמ ,לודירפולאה ,ןיצימורתירלק ,ןירטנפולה ,ןיווקורולכ ∙ ;בלה דוקפת לע היוצר אל העפשהל םורגל תולולעה תופורת - ןיצימורתילט ,ןיצימורתירלק ,לוזאנוקירוו ,לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקוטק ∙ ;םימוהיזב לופיטל תושמשמה ;“תוזאטורפיטנא”ה תצובקמ

(HIV)

סדייאב לופיטל הפורת - ריבאנוטיר

;היספליפאב לופיטל תושמשמה - ןיאוטינפ ,לאטיבראבונפ ,ןיפזאמאבראק

;תפחשב לופיטל שמשמה - ןיציפמאפיר

םיפסונ םיבצמבו ןואכידב לופיטל שמשמה יחמצ רישכת -

St. John’s Wort

;(םוטארופרפ םוקירפיה םשב םג עודי) ;חותינ ינפל הדרח יבצמ לע הלקהל שמשמה - םלוזאדימ

וא ינפל המדרה רמוחכו באכב לופיטל םישמשמה - לינטנפו לינטנפלא

;םייאופר םיכילה וא חותינ ךלהמב תלוכי תא םיאכדמה םירישכת - סומילורקטו סומילוריס ,ןירופסולקיצ ∙ תעינמל ללכ ךרדב םישמשמו םימוהיזב המיחלו ףוגה לש “תימצע הנגה” ;הילכו בל ,דבכ ןוגכ םילתשומ םירביא לש הייחד ;היצנמדב לופיטל תושמשמה - ןימטוגראו ןימטוגראורדיהיד ∙ םינמוש לש תוהובג תומרב לופיטל תושמשמה - ןיטטסבמיס ,ןיטטסבול ∙ ;םדב וא םד ישירק ןוגכ) םד תשירק תוערפהב לופיטל שמשמה - ןיראפרוו

;(תקקפ .לידירפב ,ןידיניוק ,דיזומיפ ,דירפאסיצ ,ןידאנפרט ,לוזימטסא

לטונ ךנהו הדימב .ולא תופורת תליטנמ ענמיהל שי הנגיסטב לופיטה ךלהמב .תויפולח תופורת ךל םושרי אפורה יכ ןכתי ,ולא תופורתמ רתוי וא תחא ירתוס לטונ ךנה םא הנגיסט תליטנ ינפל חקורה וא אפורה תא עדייל שי ,ףסונב :הנגיסטמ דרפנב ולא תופורת לוטיל שי .(תברצב לופיטל תופורת) הצמוח - הביקב תויצמוחה רוציי תא םיתיחפמה

ימסוח םיארקנה הצמוח ירתוס

.הנגיסט תליטנ ירחא םייתעשכו ינפל תועש 10 -כ חקליהל םיכירצ דיסקורדיה םויזנגמ ,דיסקורדיה םוינימולא םיליכמה ולא ןוגכ הצמוח ירתוס ∙ םייתעשכ חקליהל םיכירצ - הביקב ההובג תויצמוח םילרטנמה ןוקיטמיסו .הנגיסט תליטנ ירחא םייתעש וא ינפל ךל םימשורו הדימב הנגיסט לטונ רבכ ךנה םא אפורה תא עדייל שי לופיטה ךלהמב רבעב תלטנ אלש ,םשרמ אלל תופורת ללוכ ,השדח הפורת .הנגיסטב ןוזמו הנגיסטב שומיש

!

לש הגיפסה תא ריבגהל לולע ןוזמה .לכוא םע הפורתה תא לוטיל ןיא .הקיזמ המרל דע ןכתי ,םדב התומכ תא תולעהל ןכלו הנגיסט תא תולעהל לולע רבדה .תילוכשא לוכאל וא תוילוכשא ץימ תותשל ןיא .הקיזמ המרל ןכתי ,םדב הנגיסט לש תומכה (הלעמו 65 יאליגמ םילפוטמ) םישישק

!

ומכ םינונימ םתואב הלעמו 65 יאליגב םישנאב הנגיסטב שמתשהל ןתינ .םירגובמ ראשב הקנהו ןוירה

!

.רורב ךרוצ םייק םא אלא ,ןוירה ךלהמב הנגיסטב שמתשהל ץלמומ אל םאה ךמיע ןודיש אפורה תא יעדי ,ןוירהב ךניהש תבשוח וא ןוירהב ךניה םא .ןוירהה ךלהמב וז הפורתב שמתשהל ילכות ךלהמב רתויב םיליעי העינמ יעצמאב שמתשהל תובייח תוירופ ליגב םישנ .לופיטה םות רחאל םיאלמ םייעובש ךשמבו הנגיסטב שומישה .הקינימ ךניה םא ךלש אפורה תא יעדי .הנגיסטב לופיטה ךלהמב קינהל ןיא ץעוויהל שי ,ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח ,הקינימ וא ןוירהב תא םא .וז הפורת תליטנ ינפל חקורב וא אפורב תונוכמב שומישו הגיהנ

!

תולולעה (הייארב תוערפה וא תרוחרחס ןוגכ) יאוול תועפותב שח ךנה םא תליטנ רחאל תונוכמ וא םילכ ליעפהל וא החטיבב גוהנל תלוכיה לע עיפשהל .תרבוע העפשההש דע ולא תויוליעפמ ענמיהל שי ,וז הפורת הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

!

,זוטקלל תוליבס-יא ךל שיש עדוי ךנה םא .(בלח רכוס) זוטקל ליכמ רישכתה .הנגיסט תליטנ ינפל אפורה תא עדי .טארדיהונומ זוטקל ג“מ 117 -כ הליכמ ג“מ 150 הנגיסט לש הסומכ לכ .טארדיהונומ זוטקל ג“מ 156 -כ הליכמ ג“מ 200 הנגיסט לש הסומכ לכ ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב 150 לש תוסומכ 2 :

Ph+ CML

םע הנושארל ונחבוא רשא םירגובמ םילוחב .(םויב םיימעפ ג“מ 300) םויב םיימעפ ג“מ תוליער ווחש וא םידימעש ץאומה וא ינורכה בלשב

Ph+ CML

םע םילוחב םיימעפ ג“מ 200 לש תוסומכ 2 :ביניטמיא םע לופיטה ךלהמב תיתועמשמ .(םויב םיימעפ ג“מ 400) םויב .לופיטל ךתבוגתל םאתהב רתוי ךומנ ןונימ םושרל יושע ךלש אפורה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :הנגיסט לוטיל יתמ :תוסומכה תא לוטיל שי (תועש 12 לכ ךרעב) םויב םיימעפ

ןוזמ לכ לש הליכא רחאל םייתעש תוחפל

תינשב םילכואש ינפל העש תוחפל ןיתמהל זאו

.חקורל וא ךלש אפורל הנפ ,הפורתה תא לוטיל יתמ יבגל תולאש ךל שי םא .ךלש תוסומכה תא לוטיל רוכזל ךל רוזעת םוי לכב העשה התואב הפורתה תליטנ :הנגיסט לוטיל דציכ .םימ םע ןתומלשב תוסומכה תא עולבל שי .תוסומכה םע דחי והשלכ לכוא ךורצל ןיא

SH TAS APL SEP18 V12 CL COR OCT18 CL

תוסומכה תא עולבל ךתלוכיב ןיא ןכ םא אלא ,תוסומכה תא חותפל ןיא .ןתומלשב קסר לש תחא תיפכב הסומכ לכ לש ןכותה תא בברעל ןתינ הז הרקמב תיחמ לש תחא תיפכמ רתויב שמתשת לא .דימ לוטילו (םיחופת תיחמ) םיחופת .םיחופת תיחמל טרפ רחא ןוזמ םושב אלו הסומכ לכ רובע םיחופת :לופיטה ךשמ לופיט והז ,ךל הרומ אפורה דוע לכ םוי לכ הפורתה תא לוטילו ךישמהל שי לופיטהש קודבל ידכ ךבצמ ירחא רידס ןפואב בוקעי ךלש אפורה .ךורא חווטל .ודעי תא גישמ .םימיוסמ םינוירטירק יפ לע הנגיסטב לופיטה תקספה לוקשי אפורה אפורב ץעוויהל שי ,הנגיסט לוטיל שיש ןמזה ךשמ יבגל תולאש שיו הדימב .חקורב וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא היהיו ןכתי .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוחה תיב לש ןוימ רדחל וא .יאופר לופיטב ךרוצ תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל תרמחהל ןוכיס תחת ךתוא המש אפור תצלמה אלל וז הפורתב לופיט תקספה םע ןד התא יכ אדו .םייח תונכסמ תוכלשה םע תויהל הלולעש ךלש הלחמה .הנגיסט תא קיספהל לקוש התא םא חקור וא/ו תוחא ,אפור ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ הנגיסטב לופיטה תקספה לע ץילמה ךלש אפורהו הדימב תנחבאמ הקידב ידי-לע רידס ןפואב ךלופיט רחא בקעמ עצבי ךלש אפורה .וז הפורת לוטיל ךישמהל ךילע םאה טילחיו תמיוסמ הדיפקב רטנל ךישמי ךלש אפורה ,הנגיסט לוטיל קיספהל ךל רמאנ םא החניו ןכתיו הליטנה תקספה ירחאו ךלהמב ,ינפל ךלש

-ה תלחמ תא .ךבצמל םאתהב ,ךרוצ היהי םא הנגיסט לוטיל רוזחל ךתוא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא :יאוול תועפות

.4

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע הנגיסטב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ תומלענ ללכ ךרדבו ,תונותמ דע תולק ןה יאוולה תועפות בור .ןהמ תחא ףאמ .לופיטה תליחתמ תועובש רפסמ דע םימי רפסמ ירחא אפורל דימ תונפל שי .תורומח תויהל תולולע תומיוסמ יאוול תועפות :םיאבה םירקמב ,(םילפוטמ 10 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע) תוחיכש ןניה ולא יאוול תועפות וחוודש וא (םילפוטמ 100 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע) תוחיכש אל .(םייקה עדימה ךותמ ךירעהל ןתינ אל) העודי הניאש תוחיכשב וא םיילגרה תופכב ,םיילוסרקב ,םיידיב תוחיפנ ,לקשמב הריהמ היילע

(םימ תריצא לש םינמיס) םינפב ,םייתפשה לש הלחכה ,רידס אל בל בצק ,הובג םד ץחל ,הזחב באכ

(בלב תוערפהל םינמיס) רועה וא ןושלה תופכבו םיילגרב תוחיפנ ,םוח אלל וא םע םיפוצפצ ,לועיש ,המישנב ישוק ∙ (תואירב תוערפהל םינמיס) םיילגרה תוערפהל םינמיס) םיפוכת םימוהיז ,תולקב (תורובח) םיעצפ תעפוה ,םוח

(םדה תכרעמב ,רומח שאר באכ ,רוביד יישק ,םינפה לש וא םייפגה לש קותיש וא השלוח

תוערפהל םינמיס) םיאצמנ םניאש םירבד לש השוחת וא העימש ,הייאר (םיבצעה תכרעמב תוערפהל םינמיס) ןתשה תקופתב הדירי ,ההכ ןתש ,תונזגר ,שבי רוע ,ןואמיצ

(תוילכב (ןיעב תוערפהל םינמיס) םייניעה ךותב םד ,הייאר ןדבוא ,תשטשוטמ הייאר

(דירו ךותב םד שירקל םינמיס) ףוגה לש דחא רוזאב באכו תוחיפנ

ןטבה לש תוחיפנ ,תוריצע ,הרוחש האוצ ,םד תאקה ,הליחב ,ןטב יבאכ

(לוכיעה תכרעמב תוערפהל םינמיס) (בלבלב תקלדל ןמיס) הנוילע ןטבב רומח באכ ∙ םינמיס) ההכ עבצב ןתש ,ןובאית דוביא ,הליחב ,םיבוהצ םייניעו רוע

(דבכב תוערפהל תוערפהל םינמיס) םירירשו םיקרפ יבאכ ,תומודאו תובאוכ תורובח ,החירפ

(רועב תתחפהב הוולמה ןובאיתב היילע ,ההובג ןתש תקופת ,רבגומ ןואמיצ

(םדב רכוס לש ההובג המרל םינמיס) תופייע ,לקשמ ראווצה תמדקב תוחיפנ ,לקשמב הדירי ,תוטלוב םייניע ,תוריהמ בל תומיעפ ∙ ([דיאורית] סירתה תטולב לש רתי תוליעפל םינמיס) וא/ו תופייע ,רוכע ןתש ,תורידס אל בל תומיעפ ,המישנ רצוק ,הליחב

היילע ןוגכ) תוניקת אל הדבעמ תוקידבב הוולמה םיקרפמב תוחונ-יא (םדב ןדיסה תומרב הדיריו ןחרזו תירוא הצמוח ,ןגלשאה תומרב בקע תויהל םילוכיש םיילגרב םירירש יצוויכ וא השלוח ,תוחונ-יא ,באכ

אל ללכב וא טאל םיאפרנה םיידיבו םיילגרב םיביכ ,םדה תמירזב הדירי לש (תורירק) הרוטרפמטב וא (ןורוויח וא הלחכה) עבצב םיארנ םייונישו קרוע תמיסח לש םינמיס תויהל םילוכי ולא םינימסת ןכש םיידיהו םיילגרה .(םיידיה תועבצאו תונוהב) תועבצאבו (די וא לגר) תעפשומה הפגב רבעב תלבס םא (

סיטיטפה)

תיפיגנ דבכ תקלד לש (לועפש) הרזח

סיטיטפה)

תיפיגנ דבכ תקלדמ .ידיימ ןפואב אפורל חווד ,ולא יאוול תועפותמ תחא הווח התא םא :תופסונ יאוול תועפות 10 ךותמ 1 -מ רתוי לע עיפשהל תולולע) דואמ תוחיכש יאוול תועפות ;הליחב ,החירפ ,דרג ;םירירש יבאכ ;תופייע ;שאר באכ ;לושלש :(םילפוטמ ההובג המר ;(דבכ דוקפת) םדב ןיבוריליב לש ההובג המר ;רעיש תרישנ ;האקה ,םייפג יבאכ ,דלשה רירשב םיבאכ ,םירירש יבאכ ;(בלבל דוקפת) זאפיל לש .הנגיסטב לופיטה תקספה םע בג יבאכו תומצעב באכ ,םיקרפמ יבאכ אפורל רפס ,רומח ןפואב ךילע העיפשמ ליעל וניוצש תועפותהמ תחא םא .ךלש :(םילפוטמ 10 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע) תוחיכש יאוול תועפות ,תוחורא רחאל הביקב תוחונ-יא תשגרה ,ןטבב תוחונ-יא ;(הירקיטרוא) תדפרס תויוצווכתה ,םיקרפמב באכ ,תומצעב באכ ;ןטבב תוחפנתה וא תוחיפנ ,םיזג תוחונ-יא וא באכ ,םייפגב באכו ראווצב באכ ,בג באכ ללוכה באכ ;םירירש תושבי םייניע ,תוימומדא וא דרג ,השרפה ,תוחיפנ ,ןיעב יוריג ;ףוגה דצב הדירי ,רועב תלבי ,הנקא ,רועב שבוי ,רועב םדוא ;(ןיעב תוערפהל םינמיס) ;םעטה שוחב הערפה ,ןובאית ןדבוא ,לקשמב הדירי וא היילע ;רועה תושיגרב ,תרוחרחס ;םוח ילג ,תרבגומ העזה ,הליל תועזה ;הדרח ,ןואכיד ,הניש ידודנ הערפה ;השוחת רסוח וא ץוצקע ;רורחס תשגרה ,הבוט אל תיללכ השגרה .תוריהמ בל תוקיפד ;ןתש ןתמב תופיכת ;ףאהמ םומיד ;לוקב אפורל רפס ,רומח ןפואב ךילע העיפשמ ליעל וניוצש תועפותהמ תחא םא .ךלש :(םילפוטמ 100 ךותמ 1 דע לע עיפשהל תולולע) תוחיכש אל יאוול תועפות ,ןורג באכ ,הפב שבוי ;םייפעפעב תוחיפנ ;רועב באכ ,רועה תושיגרב היילע ישוק ;בשק תערפה ;ןובאיתב היילע ;םיידשב םיבאכ ;תברצ ;הפב םיעצפ תלוכי רסוח ;ןתש ןתמב ךרוצ לש תמזגומ השוחת ,ןתש ןתמ ןמזב באכו ,תעפש ייומד םינימסת ;םירבגב הזחה תלדגה ;הפקיז קיזחהל וא עיגהל םיתעל הוולמה רומח שאר באכ ;הייאר תודחב הדירי ;דער ;םירירש תשלוח קיתרנה לש יתיירטפ םוהיז ;הייאר תוערפה ;רואל תושיגר ,האקה ,הליחבב השגרה ;לקשמב היילע ;הרכה ןדבוא ;םירירשו םיקרפמ תושקונ ;הפה וא לש םיבועמ םימתכ ;(רוק תשגרה ,םוח תשגרה ללוכ) הנתשמ ףוגה םוחש .םיינישב תושיגר ;(סיזאירוספ לש םינמיס) ףוסכ/םודא רוע אפורל רפס ,רומח ןפואב ךילע העיפשמ ליעל וניוצש תועפותהמ תחא םא .ךלש ךירעהל ןתינ אל) העודי הניאש תוחיכשב וחווד תואבה יאוולה תועפות :(םייקה עדימה ךותמ רסוח ,רערועמ חור בצמ ,ןורכז דוביא ,בחרמב תואצמתה רסוח ,לובלב תוקקדיה ,ינונמש רוע ,רועב הטסיצ ,תיחופלש ;רועב יקדייח םוהיז ;היגרנא וא תושיגר םייכינח ,םומיד ;רועה עבצ יוניש ,רועב םיהכ םימתכ ,רועה לש ףוליק ןכתיו תוחיפנ וא/ו המדאה ;תויושטעתה ,םותס ףא וא תלזנ ;תולדגומ םייניעה לש רתי תושיגר

;(hand

foot

תנומסת ארקנ) םיילגרהו םיידיה תופכב ,העימש יישק ;םייפעפעב דרג ,באכ ,ןיעב תוימומדא וא באכ ;רואל רועה וא טואג) םיבאוכו םיחופנ םיקרפמ ;םיינזואב (םילוצלצ) םישער ,םיינזוא באכ ;םירוחט ;ליגר וניאש ןתש עבצ ,ןתש ןתמב הטילש רסוח ,ןתשב םד ;([ןודגש] םינימסת ;םישק תסו ירוזחמ ,תומטפב תוחיפנ ,םיידשב תושקתה לש השוחת ללכ ךרדב ,ףוגה לש דחא קלח זיזהל ףחד) החונמה תורסח םיילגר לש .(תוחונ רסוח לש תושוחת קיספהל תנמ לע ,לגרה תא עדייל ךילע ,הרומח הרוצב ךילע תועיפשמ ליעל וניוצש תועפותה םא .אפורה תוניקת ןניאש םד תוקידב תואצות ךל ויהי יכ ןכתי ,הנגיסטב לופיטה ךלהמב המר ,(םד תויסט ,םימודא םד יאת ,םינבל םד יאת) הכומנ םד יאת תמר ןוגכ ןיבוריליב לש ההובג המר ,(בלבל דוקפת) םדב זאלימע וא זאפיל לש ההובג המר ,(תוילכ דוקפת) םדב ןיניטארק לש ההובג המר ,(דבכ דוקפת) םדב המר ,(םדב רכוס תומר תסוומה ןומרוה) ןילוסניא לש םדב ההובג וא הכומנ .םדב םינמוש לש ההובג המר ,םדב רכוס לש ההובג וא הכומנ אפורה תצע רחא בוקע ,ךילע העיפשמ ליעל וניוצש תועפותהמ תחא םא .ךלש התאש וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רתא לש תיבה ףדב אצמנש “יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד” לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

(www.health.gov.il)

תואירבה דרשמ :רושיקל הסינכ י“ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?form

Type=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא יבג לע עיפומה

(exp. date)

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה

30°C

-ל לעמ ןסחאל ןיא .תוחלמ ןגהל ידכ ,תירוקמה הזיראב ןסחאל שי .הלבח לש םינמיס תלעב וא ,המוגפ הזיראב שמתשהל ןיא .םידלי לש םתייאר הדשו םדי גשיהמ קחרה רומשל שי :ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, Crospovidone, Poloxamer 188, Silica colloidal,

anhydrous/Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate.

Tasigna 150 mg capsule shell: Gelatin, Titanium dioxide (E171), Iron

oxide yellow (E172), Iron oxide red (E172) and Printing ink: black.

Qualitative composition of printing ink: Shellac, Iron oxide black,

n-butyl alcohol, purified water, propylene glycol, dehydrated ethanol,

isopropyl alcohol, ammonium hydroxide.

Tasigna 200 mg capsule shell: Gelatin, Titanium dioxide (E171), Iron

oxide yellow (E172), Printing ink: red.

Qualitative composition of printing ink a: Shellac, dehydrated alcohol,

isopropyl alcohol, butyl alcohol, propylene glycol, strong ammonia

solution, Iron oxide red (E172), potassium hydroxide, purified water.

Qualitative composition of printing ink b: Shellac, Iron oxide red

(E172), Iron oxide black (E172), n-butyl alcohol, purified water,

titanium dioxide (E171), propylene glycol, industrial methylated

spirit, isopropyl alcohol.

The printing ink used is ‘Printing ink a’ or alternatively ‘Printing ink b’.

.טארדיהונומ זוטקל ג“מ 117 -כ הליכמ ג“מ 150 הנגיסט לש הסומכ לכ .טארדיהונומ זוטקל ג“מ 156 -כ הליכמ ג“מ 200 הנגיסט לש הסומכ לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תישדוחה הזיראה .תוסומכ 112 הליכמ ג“מ 150 הנגיסט לש תישדוח הזירא .תויעובש תוזירא 4 הליכמ תישדוח הזיראו תוסומכ 40 הליכמ ג“מ 200 הנגיסט לש םימי 10 -ל הזירא .םימי 10 -ל תוזירא 3 הליכמ תישדוחה הזיראה .תוסומכ 120 הליכמ עבצב תומוטא תוסומכב הבהבהצ דע הנבל הקבא :ג“מ 150 הנגיסט תוסומכ

“NVR”/“BCR”

ריצה לע הרוחש העבטה םע 1 לדוגב ,םודא עבצב תומוטא תוסומכב הבהבהצ דע הנבל הקבא :ג“מ 200 הנגיסט תוסומכ

“NVR”/“TKI”

ריצה לע המודא העבטה םע 0 לדוגב ,ריהב בוהצ :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ,36 םחש ‘חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו ןרציה םש ,י‘ג ייא המראפ סיטרבונ רובע ץיווש ,ןייטש ,י‘ג ייא ןייטש המראפ סיטרבונ .ץיווש ,לזב .2018 רבמטפס :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ‘סמ 145 84 33271 :ג“מ 150 הנגיסט 138 17 31681 :ג“מ 200 הנגיסט ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

Tasigna -

SH TAS APL SEP18 V12 CL COR OCT18 CL

- P3

١٩٨٦ ــ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕﻮﺴﻳ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺎﻨﭽﻴﺳﺎﺗ

ﻎﻠﻣ

١٥٠ ﺎﻨﭽﻴﺳﺎﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ

ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ :ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ :ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ ﺪﻳﺍﺭﻮﻠﻛﻭﺭﺪﻴﻫ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺐﻴﻨﻴﺗﻮﻠﻴﻧ ﺪﻳﺍﺭﻮﻠﻛﻭﺭﺪﻴﻫ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺐﻴﻨﻴﺗﻮﻠﻴﻧ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺕﺍﺭﺪﻴﻫﻮﻧﻮﻣ ﻎﻠﻣ ١٥٠ ﺕﺍﺭﺪﻴﻫﻮﻧﻮﻣ

Nilotinib as hydrochloride

Nilotinib as hydrochloride

monohydrate 200 mg

monohydrate 150 mg

ﺮﻬﻈﻳ ﻱﺬﻟﺍ «ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ،ﻚﻟﺬﻛﻭ ٢ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ .ﺔﻴﻧﺎﺛ ﺎﻬﺘﺋﺍﺮﻘﻟ ﺝﺎﺘﺤﺗ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻆﻔﺣﺇ ﻥﺃ ﻚﻟ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﺿﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻚﺿﺮﻤﻟ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻢﻬﺿﺮﻣ .(ﺔﻨﺳ ١٨ ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ) ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻤﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻯﺪﻟ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﻮﺣ ﺓﺮﺒﺧ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١ :ﻥﻼﻤﻌﺘﺴﻳ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻭ ﻎﻠﻣ ١٥٠ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻲﻧﺎﻴﻘﻨﻟﺍ ﻡﺪﻟﺍ ﺽﺎﻀﻴﺑﺇ ﺽﺮﻣ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺮﻤﻠﻟ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺺﺨ

ﺷ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ

Philadelphia chromosome positive chronic)

ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ ﻲﻐﺒﺻ ﻲﺑﺎﺠﻳﺇ ﻦﻣﺰﻤﻟﺍ .ﺔﻨﻣﺰﻤﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ

(myeloid leukemia - Ph+ CML

:ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻩﺪﺣﻮﻟ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﺎﻴﻔﻟﺩﻼﻴﻓ ﻲﻐﺒﺻ ﻲﺑﺎﺠﻳﺇ ﻦﻣﺰﻤﻟﺍ ﻲﻧﺎﻴﻘﻨﻟﺍ ﻡﺪــﻟﺍ ﺽﺎﻀﻴﺑﺇ ﻰﺿﺮﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ

Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia -)

ﺔﻴﻤﺳ ﻦﻣ ﺍﻮﺳﺎﻗ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻭﺃ ﻦﻴﻣﻭﺎﻘﻤﻟﺍ ،ﺔﻋﺭﺎﺴﺘﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻨﻣﺰﻤﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ

(Ph+ CML

.ﺐﻴﻨﻴﺗﺎﻤﻳﺇ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ

Philadelphia chromosome

ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ ﻡﺪﻟﺍ ﺽﺎﻀﻴﺑﺇ ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ

positive chronic myeloid leukemia (Ph+ CML)

ﻡﺪﻟﺍ ﺎﻳﻼﺧ ﻦﻣ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺞﺘﻨﻳ ﻥﺃ ﻢﺴﺠﻠﻟ ﺐﺒﺴﻳ ﻡﺩ ﻥﺎﻃﺮﺳ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻮﻫ

.ﺔﻤﻴﻠﺴﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺀﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﻱﺩﺆﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺇ ﻲﻄﻌ

ﻳ (

DNA)

ﺔﻴﺛﺍﺭﻮﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺻﺎﺤﻟﺍ ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺇ ،

ﻰﺿﺮﻣ ﻯﺪﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﺠﺤﻳ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎــﺗ .ﺔﻤﻴﻠﺳ ﺮﻴﻏ ﺀﺎﻀﻴﺑ ﻡﺩ ﺎﻳﻼﺧ ﻢﺴﺠﻟﺍ ﺞﺘﻨﻳ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ .ﺎﻳﻼﺨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺝﺎﺘﻧﺇ ﻒﻗﻮﻳﻭ .ﺔﻴﻧﺎﻃﺮﺴﻟﺍ ﻡﺍﺭﻭﻸﻟ ﺩﺎﻀﻣ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻚﻟ ﻒﺻﻭ ﺍﺫﺎﻤﻟ ﻭﺃ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻞﻤﻋ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻝﻮﺣ ﻝﺍﺆﺳ ﻱﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﻚﺒﻴﺒﻃ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﻬﻓ .ﺹﺮﺤﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺐﺠﻳ .ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻜﻟ ﻭﺃ ﺐﻴﻨﻴﺗﻮﻠﻴﻧ ـﻟ (ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻁﺮﻓ) ﺎﻴﺟﺮﻴﻟﺁ ﻚﻳﺪﻟ ﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ ∙ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻼﻋﺇ ﺐﺠﻴﻓ

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻚﻧﺄﺑ ﺪﻘﺘﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻡﻼﻋﺈﺑ ﻢﻗ ،ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻧﺇ ﺍﺫﺇ ،(ﺔﺤﺑﺫ) ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻟﺃ ،ﺔﻴﺒﻠﻗ ﺔﺑﻮﻧ ﻞﺜﻣ ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺔﻴﺒﻠﻗ ﺙﺩﺍﻮﺣ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻠﺼﺣ ﺍﺫﺇ ∙ (ﺝﺮﻋ) ﻚﻠﺟﺮﻟ ﻡﺪﻟﺍ ﻥﺎﻳﺮﺟ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻭﺃ ،(ﺔﺘﻜﺳ) ﻚﻏﺎﻣﺪﻟ ﻡﺪﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻂﻐﺿ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ) ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻡﺩ ﻂﻐﺿ ﻞﺜﻣ ﻲﺒﻠﻗ ﺽﺮﻤﻟ ﺓﺭﻮﻄﺧ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ .(ﻡﻮﺤﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ) ﻡﺪﻟﺎﺑ ﻡﻮﺤﺸﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻭﺃ ،ﻱﺮﻜﺳ ،(ﻡﺪﻟﺍ ﻰﻤﺴﺗ ﺔﻤﻴﻠﺳ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻛ ﺓﺭﺎﺷﺇ ﻞﺜﻣ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ∙

ﻊﻄﻘﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﻃﺇ» ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ (ﺔﻴﻤﻈﻧﻼﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ) ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻢﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺔﻳﻭﺩﺄﺑ ﺞﻟﺎﻌﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ∙ .(«ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ» ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻈﻧﺃ) .ﻡﻮﻳﺰﻴﻨﻐﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻡﻮﻴﺳﺎﺗﻮﭙﻟﺍ ﻲﻓ ﺺﻘﻧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ∙ .ﺱﺎﻳﺮﻜﻨﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ∙ ﻭﺃ ﻕﺎﻫﺭﺈﺑ ﺭﻮﻌﺸﻟﺍ ،ﺔﻟﻮﻬﺴﺑ (ﺕﺎﻣﺪﻛ) ﺕﺎﺑﺎﺻﺇ ﺭﻮﻬﻇ ﻞﺜﻣ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ ∙ .ﺓﺭﺮﻜﺘﻣ ﺕﺎﺛﻮﻠﺗ ﻭﺃ ﺲﻔﻨﺗ ﻖﻴﺿ

gastrectomy

) ﺎﻬﻠﻤﻛﺄﺑ ﺓﺪﻌﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺌﺘﺳﻹ ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺕﺰﺘﺟﺇ ﺍﺫﺇ ∙ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ)

ﻲﺳﻭﺮﻴﭭﻟﺍ ﺪﺒﻜﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺓﺮﻣ ﺕﺍﺫ ﻚﻳﺪﻟ ﺙﺪﺣ ﺍﺫﺇ ∙

ﺪﺒﻜﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ)

ﻲﺳﻭﺮﻴﭭﻟﺍ ﺪﺒﻜﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﺢﺒﺼﻳ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻱﺩﺆﻳ ﺪﻗ .(

ﺪﺒﻜﻟﺍ ﺺﺤﻔﻟ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻊﻀﺨﻴﺳ .ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺕﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،ﺔﻴﻧﺎﺛ

ﺎﻄﺸﻧ .ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺪﺑ ﻞﺒﻗ ﻚﻟﺫﻭ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﺕﺎﻣﻼﻋ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﻢﻬﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺩ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ

!

ﺕﺎﺑﺮﺿ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،(ﻲﻋﻮﻟﺍ ﺕﺪﻘﻓ) ﻚﻴﻠﻋ ﻲﻤﻏﺃ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻰﻟﺇ ﺭﻮﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺟﻮﺗ ﺀﺍﺮﺟ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺙﺪﺤﺗ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻧﻷ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻬﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺮﻴﻏ ﺐﻠﻗ ﺪﻗ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺮﺿ ﻡﺎﻈﺘﻧﺇ ﻡﺪﻋ ﻭﺃ

ﻊﻄﻘﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﻃﺇ ﻥﺇ .ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﺪﺟ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺩﻮﺟﻭ .ﺊﺟﺎﻔﻣ ﺕﻮﻣ ﺙﻭﺪﺣ ﻰﻟﺇ ﺎﻳﺩﺆﻳ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ـﺑ ﺍﻮﺠﻟﻮﻋ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺊﺟﺎﻔﻣ ﺕﻮﻣ ﺙﻭﺪﺤﻟ ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺮﻴﻏ ﺕﻻﺎﺣ ﻦﻋ ﻎﻠ

ﻒﻌﺿ ،(ﻥﺎﻘﻔﺧ)ﺔﺌﺟﺎﻔﻣ ﺐﻠﻗ ﺕﺎﺑﺮﺿ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻰﻟﺇ ﺭﻮﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺟﻮﺗ ﻥﻷ ،ﺔﻈﻘﻴﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤﺑ ﻭﺃ ﺮﻴﻜﻔﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺌﺟﺎﻔﻣ ﺕﺍﺮﻴﻐﺗ ﻭﺃ ﺕﺎﺟﻼﺘﺧﺇ ،ﻞﻠﺷ ﻭﺃ ﺪﻳﺪﺷ ﻲﻠﻀﻋ «ﻡﺭﻮﻟﺍ ﻝﻼﺤﻧﺍ ﺔﻣﺯﻼﺘﻣ» ﻰﻤﺴﻤﻟﺍ ﻥﺎﻃﺮﺴﻟﺍ ﺎﻳﻼﺨﻟ ﻊﻳﺮﺳ ﻚﻜﻔﺘﻟ ﺔﻣﻼﻋ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻩﺬﻫ

tumor

) ﻡﺭﻮﻟﺍ ﻝﻼﺤﻧﺍ ﺔﻣﺯﻼﺘﻤﻟ ﺓﺭﺩﺎﻧ ﺙﺩﺍﻮﺣ ﻦﻋ ﻎﻠ

ﺑ .(

tumor lysis syndrome

.ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻥﻮﻟﻭﺎﻨﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ (

lysis syndrome

،ﻡﺎﻋ ﻒﻌﺿ ﻭﺃ ﺭﺪﺧ ،ﺝﺎﻋﺰﻧﺇ ﻭﺃ ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻟﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺭﻮﻄﺗ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻰﻟﺇ ﺭﻮﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺟﻮﺗ ﻥﻷ ،ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﺪﺣﺃ ﻲﻓ ﺓﺩﻭﺮﺒﺑ ﺭﻮﻌﺸﻟﺍ ﻭﺃ ﻥﻮﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ ،ﻢﻟﺃ ،ﻖﻄﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻲﺸﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺮﻴﻄﺧ ﺔﻴﺋﺎﻋﻭ ﺔﻴﺒﻠﻗ ﺙﺩﺍﻮﺣ ﻦﻋ ﻎﻠ

ﺑ .ﻲﺋﺎﻋﻭ ﻲﺒﻠﻗ ﺙﺩﺎﺤﻟ ﺔﻣﻼﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﺍﺬﻫ ﻱﺭﺎﻔﻗﺇ ﻲﺒﻠﻗ ﺽﺮﻣ ،(ﻱﺩﺍﺪﺴﻧﻹﺍ ﺔﻴﻄﻴﺤﻤﻟﺍ ﻦﻴﻳﺍﺮﺸﻟﺍ ﺽﺮﻣ) ﻞﺟﺮﻠﻟ ﻡﺪﻟﺍ ﻥﺎﻳﺮﺟ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻯﺪﻟ ﻚﻟﺫﻭ ،(ﺔﻴﻏﺎﻣﺪﻟﺍ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻷﺍ ﻲﻓ ﻱﺭﺎﻔﻗﺇ ﺽﺮﻣ) ﻍﺎﻣﺪﻠﻟ ﻡﺪﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣﻭ

lipids

) ﻡﻮﺤﺸﻟﺍ ﺐﺴﻧ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻰﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻥﻮﻟﻭﺎﻨﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﺘﻤﻟﺍ .ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧﻭ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺪﺑ ﻞﺒﻗ ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻜﺴﻟﺍﻭ ،ﻥﺯﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻳﺮﺳ ﺩﺎﻳﺩﺯﺇ ﻭﺃ ﻞﻣﺎﺷ ﺥﺎﻔﺘﻧﺇ ،ﻦﻳﺪﻴﻟﺍ ﻭﺃ ﻦﻴﻣﺪﻘﻟﺍ ﻲﺘﺣﺍﺭ ﻲﻓ ﺥﺎﻔﺘﻧﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﺭﻮﻄﺗ ﺍﺫﺇ ﺮﻴﻏ ﺕﻻﺎﺣ ﺙﻭﺪﺣ ﻦﻋ ﻎﻠ

ﺑ .ﺮﻴﻄﺧ ﻞﺋﺍﻮﺳ ﺱﺎﺒﺘﺣﻹ ﺕﺎﻣﻼﻋ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻩﺬﻫ ﻥﻷ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻎﻠﺑ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻥﻮﻟﻭﺎﻨﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﻴﻄﺧ ﻞﺋﺍﻮﺳ ﺱﺎﺒﺘﺣﻹ ﺔﻌﺋﺎﺷ :ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟﺍﻭ ﺹﻮﺤﻔﻟﺍ .ﻡﺪﻟﺍ ﺹﻮﺤﻓ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺹﻮﺤﻓ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺐﺠﻳ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻬﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ :ﺐﻗﺍﺮﺗ ﺹﻮﺤﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ (ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺕﺎﺤﻴﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺍﺮﻤﺤﻟﺍ ﻡﺪﻟﺍ ﺎﻳﻼﺧ ،ﺀﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﻡﺪﻟﺍ ﺎﻳﻼﺧ) ﻡﺪﻟﺍ ﺎﻳﻼﺧ ﺔﻴﻤﻛ ∙ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﻳﺅﺮﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻢﺴﺠﻟﺍ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﻳﺅﺮﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﺒﻜﻟﺍﻭ ﺱﺎﻳﺮﻜﻨﺒﻟﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ∙ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺀﺍﺩﻸﻟ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺕﺍﺫ ﻩﺬﻫ ؛(ﻡﻮﻳﺰﻴﻨﻐﻣ ،ﻡﻮﻴﺳﺎﺗﻮﭘ) ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﺸﻟﺍ

.ﺐﻠﻘﻠﻟ .ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻮﺤﺸﻟﺍﻭ ﺮﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ∙ ﺺﺤﻓ) ﺐﻠﻘﻠﻟ ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺲﻴﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺯﺎﻬﺟ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ

ﺎﻀﻳﺃ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻢﻈﻧ ﺺﺤﻓ ﻢﺘﻳ .(«ﺐﻠﻘﻠﻟ ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ» ﻰﻤﺴﻳ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺮﻘﻳﻭ ﻚﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﺐﻗﺍﺮﻳ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ

ـﻟﺍ ﺽﺮﻣ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻞﺻﺍﻮﻳ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﻚﻴﻠﻋ ﻥﺄﺑ ﻚﻟ ﻞﻴﻗ ﺍﺫﺇ

ﺎﻘﻓﻭ ،ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﺖﻋﺩ ﺍﺫﺇ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺓﺩﻭﺎﻌﻤﺑ ﻙﺪﺷﺮﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣﻭ ﺹﺮﺤﺑ ﻚﻳﺪﻟ .ﻚﺘﻟﺎﺤﻟ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﻒﺻﻭ ﺍﺫﺎﻤﻟ ﻭﺃ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻞﻤﻌﻳ ﻒﻴﻛ ﻝﻮﺣ ﻝﺍﺆﺳ ﻱﺃ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

!

ﻡﺪﻋ ﻭﺃ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻚﺣﺍ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺐﺠﻳ .ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻊﻣ ﻞﺧﺍﺪﺘﻳ ﻥﺃ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ.ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﻼﺧﺍﺪﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻋﺎﺠﻨﻟﺍ :ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺺﺧﻷﺎﺑ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ؛ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻢﻈﻧ ﻡﺎﻈﺘﻧﺇ ﻡﺪﻋ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ـ ﺔﻴﻤﻈﻧﻼﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ∙ ﻦﻴﺳﺎﺴﻛﻮﻠﻔﻴﺴﻛﻮﻣ ،ﻥﻭﺩﺎﺘﻴﻣ ،ﻝﻭﺪﻳﺮﯿﭘﻮﻟﺎﻫ ،ﻦﻴﺴﻴﻣﻭﺮﺘﻳﺭﻼﻛ ،ﻦﻳﺮﺘﻧﺎﻓﻮﻟﺎﻫ ،ﻦﻳﻮﻛﻭﺭﻮﻠﻛ ∙ ؛ﺐﻠﻘﻠﻟ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻴﻓ ﺏﻮﻏﺮﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺐﺒﺴﺗ ﺪﻗ ﺔﻳﻭﺩﺃ ـ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ـ ﻦﻴﺴﻴﻣﻭﺮﺘﻴﻠﻴﺗ ،ﻦﻴﺴﻴﻣﻭﺮﺘﻳﺭﻼﻛ ،ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻜﻳﺭﻮﭬ ،ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻛﺍﺮﺘﻳﺇ ،ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻛﻮﺘﻴﻛ ∙ ؛ﺕﺎﺛﻮﻠﺘﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ؛«ﺯﺂﻴﺗﻭﺮﭙﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ» ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ (

) ﺯﺪﻳﻹﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺀﺍﻭﺩ ـ ﺮﯿﭬﺎﻧﻮﺘﻳﺭ ∙ ؛ﻉﺮﺼﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ـ ﻦﻴﺋﻮﺘﻴﻨﻴﻓ ،ﻝﺎﺘﻴﺑﺭﺎﺑﻮﻨﻴﻓ ،ﻦﯿﭙﯾﺯﺎﻣﺎﺑﺭﺎﻛ ∙ ؛ﻞﺴﻟﺍ ﺀﺍﺩ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ـ ﻦﯿﺴﯿﭙﻣﺎﻔﻳﺭ ∙ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﻻﺎﺣﻭ ﺏﺎﺌﺘﻛﻹﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻲﺗﺎﺒﻧ ﺮﻀﺤﺘﺴﻣ ـ

St. John’s Wort

ﻡﻮﺗﺍﺭﻮﻓﺮﯿﭘ ﻡﻮﻜﻳﺮﯿﭙﯿﻫ ﻢﺳﺈﺑ

ﺎﻀﻳﺃ ﻑﺮﻌ

ﻳ) ؛ﺔﻴﺣﺍﺮﺠﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻖﻠﻘﻟﺍ ﺕﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﻒﻴﻔﺨﺘﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ـ ﻡﻻﻭﺯﺍﺪﻴﻣ ∙ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻭﺃ ﻞﺒﻗ ﺓﺭﺪﺨﻣ ﺓﺩﺎﻤﻛﻭ ﻢﻟﻷﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻥﻼﻤﻌﺘﺴﻳ ـ ﻞﻴﻧﺎﺘﻨﻓﻭ ﻞﻴﻧﺎﺘﻨﻔﻟﺃ ∙ ؛ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺣﺍﺮﺠﻟﺍ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ» ﺓﺭﺪﻗ ﻂﺒﺜﺗ ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ ـ ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻛﺎﺗﻭ ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻴﺳ ،ﻦﻳﺭﻮﭙﺳﻮﻠﻜﻴﺳ ∙ ﺔﻋﻭﺭﺰﻤﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﺾﻓﺭ ﻊﻨﻤﻟ ﺓﺩﺎﻋ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻭ ﺕﺎﺛﻮﻠﺘﻟﺍ ﺔﺑﺭﺎﺤﻣﻭ ﻢﺴﺠﻠﻟ «ﻲﺗﺍﺬﻟﺍ ؛ﺔﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺐﻠﻘﻟﺍ ،ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻞﺜﻣ ؛ﻑﺮﺨﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ـ ﻦﻴﻣﺎﺗﻮﻏﺭﺇﻭ ﻦﻴﻣﺎﺗﻮﻏﺭﺇﻭﺭﺪﻴﻬﻳﺩ ∙ ؛ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻮﺤﺸﻟﺍ ﺐﺴﻧ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ـ ﻦﻴﺗﺎﺘﺳﺎﭭﻤﯿﺳ ،ﻦﻴﺗﺎﺘﺳﺎﭬﻮﻟ ∙ ﻭﺃ ﺔﻳﻮﻣﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﺜﺨﻟﺍ ﻞﺜﻣ) ﻡﺪﻟﺍ ﺮﺜﺨﺗ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ـ ﻦﻳﺭﺎﻓﺭﺍﻭ ∙ ؛(ﺔﻄﻠﺠﻟﺍ .ﻞﻳﺪﻳﺮﭙﯿﺑ ،ﻦﻳﺪﻴﻨﻳﻮﻛ ،ﺪﻳﺯﻮﻤﯿﭘ ،ﺪﻳﺮﭘﺎﺴﻴﺳ ،ﻦﻳﺩﺎﻨﻴﻓﺮﻴﺗ ،ﻝﻭﺰﻴﻤﻴﺘﺳﺃ ∙ ﻭﺃ

ﺍﺪﺣﺍﻭ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻦﻋ ﻉﺎﻨﺘﻣﻹﺍ ﺐﺠﻳ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ .ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻟ ﻒﺼﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻤﻓ ،ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻼﻋﺇ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺐﺠﻳ .(ﻥﺎﻗﺮﺤﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ) ﺔﺿﻮﻤﺤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ :ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻦﻋ ـ ﺓﺪﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺿﻮﻤﺤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﺇ ﻞﻠﻘﺗ ﻲﺘﻟﺍ

ﺕﺎﺒﺟﺎﺣ ﺓﺎﻤﺴﻤﻟﺍ ﺔﺿﻮﻤﺤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ∙ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺪﻌﺑ ﻦﻴﺘﻋﺎﺳ ﻲﻟﺍﻮﺣﻭ ﻞﺒﻗ ﺕﺎﻋﺎﺳ ١٠ ﻲﻟﺍﻮﺣ ﺬﺧﺆ

ﺗ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ﺪﻴﺴﻛﻭﺭﺪﻴﻫ ،ﻡﻮﻴﻨﻤﻟﻷﺍ ﺪﻴﺴﻛﻭﺭﺪﻴﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻭﺎﺤﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﺿﻮﻤﺤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ∙ ﺬﺧﺆ

ﺗ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ـ ﺓﺪﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺪﺋﺍﺰﻟﺍ ﺔﺿﻮﻤﺤﻟﺍ ﻝﺪﻌﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻥﻮﻜﻴﺘﻴﻤﻴﺳﻭ ﻡﻮﻳﺰﻨﻐﻤﻟﺍ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺪﻌﺑ ﻦﻴﺘﻋﺎﺳ ﻭﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻴﺘﻋﺎﺳ ﻲﻟﺍﻮﺣ ،ﺪﻳﺪﺟ ﺀﺍﻭﺩ ﻚﻟ ﻒﺻ

ﻭ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ

ﺎﻴﻟﺎﺣ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻼﻋﺇ ﺐﺠﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻲﺿﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻟﻭﺎﻨﺘﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ـﺑ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍﻭ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ

!

ﻪﺘﻴﻤﻛ ﺩﺍﺩﺰﺗ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﺹﺎﺼﺘﻣﺇ ﻦﻣ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﺪﻳﺰﻳ ﺪﻗ .ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﭗﻳﺮﭽﻟﺍ ﻞﻛﺃ ﻭﺃ ﺕﻭﺮﻓ ﭗﻳﺮﭽﻟﺍ ﺮﻴﺼﻋ ﺏﺮﺷ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺭﺎﺿ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﺘﺣ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ .ﺭﺎﺿ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﺘﺣ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﺔﻴﻤﻛ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﺪﻗ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ .ﺕﻭﺮﻓ (ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ٦٥ ﺮﻤﻋ ﻦﻣ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﺘﻣ) ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ

!

ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺮﻳﺩﺎﻘﻤﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻨﺳ ٦٥ ﺭﺎﻤﻋﺄﺑ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﻯﺪﻟ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺑ .ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻲﻗﺎﺑ ﻯﺪﻟ ﺎﻤﻛ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

.ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﻙﺎﻨﻫ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ،ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻰﺻﻮﻳ ﻻ ﺎﻤﻴﻓ ﻚﻌﻣ ﺶﻗﺎﻨﺘﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻲﻐﻠﺑ ،ﻞﻣﺎﺣ ﻚﻧﺄﺑ ﻦﻳﺪﻘﺘﻌﺗ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﺍﺫﺇ ﺔﻋﺎﺠﻧ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻊﻨﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﺑﻮﺼﺨﻟﺍ ﻦﺳ ﻲﻓ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ .ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺎﻬﺘﻧﺇ ﺪﻌﺑ ﻦﻴﻠﻣﺎﻛ ﻦﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﻝﻼﺧﻭ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ .ﺔﻌﺿﺮﻣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻲﻐﻠﺑ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺐﺠﻴﻓ ،ﻞﻤﺤﻠﻟ ﻦﻴﻄﻄﺨﺗ ﻭﺃ ﻞﻣﺎﺣ ﻚﻧﺄﺑ ﻦﻳﺪﻘﺘﻌﺗ ،ﺔﻌﺿﺮﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟﺍ (ﺔﻳﺅﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ ﻭﺃ ﺭﺍﻭﺩ ﻞﺜﻣ) ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ ﺽﺍﺮﻋﺄﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻉﺎﻨﺘﻣﻹﺍ ﺐﺠﻴﻓ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺪﻌﺑ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻥﺎﻣﺄﺑ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ .ﺮﻴﺛﺄﺘﻟﺍ ﻝﺍﻭﺯ ﻰﺘﺣ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻦﻋ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ

!

،ﺯﻮﺘﻜﻠﻟ ﻞﻤﺤﺗ ﻡﺪﻋ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .(ﺐﻴﻠﺤﻟﺍ ﺮﻜﺳ) ﺯﻮﺘﻜﻟ ﻱﻮﺤﻳ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ .ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻎﻠﺑ .ﺕﺍﺭﺪﻴﻫﻮﻧﻮﻣ ﺯﻮﺘﻜﻟ ﻎﻠﻣ ١١٧ ﻲﻟﺍﻮﺣ ﻰﻠﻋ ﻎﻠﻣ ١٥٠ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺕﺍﺭﺪﻴﻫﻮﻧﻮﻣ ﺯﻮﺘﻜﻟ ﻎﻠﻣ ١٥٦ ﻲﻟﺍﻮﺣ ﻰﻠﻋ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺎﻨﭽﯿﺳﺎﺗ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺤﺑ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﺠﻳ .ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻥﺄﺸﺑ

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ :ﻮﻫ ﺓﺩﺎﻋ ﺭﺎﻴﻋ ﻦﻣ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٢ :ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ

Ph+ CML

ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺺﺨ

ﺷ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ .(ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻎﻠﻣ ٣٠٠) ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻎﻠﻣ ١٥٠ ﺍﻮﺳﺎﻗ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻭﺃ ﻦﻴﻣﻭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻋﺭﺎﺴﺘﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻨﻣﺰﻤﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ

Ph+ CML

ﻰﺿﺮﻣ ﻯﺪﻟ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺭﺎﻴﻋ ﻦﻣ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٢ :ﺐﻴﻨﻴﺗﺎﻤﻳﺇ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ ﺔﻴﻤﺳ ﻦﻣ .(ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻎﻠﻣ ٤٠٠) ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ .ﺝﻼﻌﻠﻟ ﻚﺘﺑﺎﺠﺘﺳﺇ ﺐﺴﺤﺑ ﺮﺜﻛﺃ ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻲﺋﺍﻭﺩ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﻒﺼﻳ ﻥﺃ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ .ﻪﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה