טילוגל אבקה וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
TYLOSIN AS TARTRATE 90.9 %W/W
זמין מ:
BIOVAC LTD, ISRAEL
טופס פרצבטיות:
POWDER SOLUBLE
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN DRINKING WATER
תוצרת:
BIOVAC LTD, ISRAEL
סממני תרפויטית:
For the treatment of mycoplasma infections and other bacterial infections caused by bacteria sensitive to tylosine in turkeys.
מספר אישור:
82349228900
תאריך אישור:
2012-12-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

טמרופ ונכותותואירבהדרשמי"ע עבקנ הז ןולע קדבנ ודילערשואו

ירנירטולגוליט TYLOGAL VETERINARY

הסיסמהקבא

SOLUBLEPOWDER

:בכרה w/w Tylosin(asTartrate)90.9%

:תויוותה י"ע םימרגנהםייקדייחםימוהיזבו המסלפוקימימוהיזבלופיטל :

,)הרלוכ(הדיצוטלומהלרוטספ ,הלאכרטונירםוירטקבוטינרוא

ןיזוליטל םישיגרהםירחאםיקדייחוסוקוקוטפרטס,סוקוקוליפאטס

.ודוהילוגנרתב

:ןונימ 06-06 לשתזכורמהניתנב,הייתשהימבםוי /ףוג לקשמןוטל'רג 0-8 תועש

ךשמל ,היתש 3-0 ו אפורתוארוהיפלואםימי .רנירט

:דגנתויוותה .לופיטהךשמבםיידוההתאטוחשל ןיא

:תורהזא הל:הפורתהןתונל י .רועהואםייניעהםע רמוחהעגממענמ

.ןובסו םימםע דימהקבאיזתנוםיידיבטיהץחר

ךותותשנאלשהפורתםיליכמהםימ 3 .קורזל שי םימי

:הנתמה ןמז לופיטהתאקיספהלשי 3 ינפלםימי .הטיחשה

:ןוסחא רירקםוקמב , רואמןגומ , ל תחתמ - °c 50 .

ןרצי :םושירהלעבו רפתוישעתהמרפלג ד.תמ"עבתויטבצמ 033 אביקערוא, 03633

:הצפהוקווש .מ"עבקאוויב

:םושיר 'סמ 685322558266

:הזירא 003 'רג

דבלבירנירטושומישל

אפורםשרמבייח רנירטו

ופ טמר ונכותותואירבהדרשמי"ע עבקנ הז ןולע קדבנ ודילערשואו

ירנירטולגוליט TYLOGAL VETERINARY

הסיסמהקבא

SOLUBLEPOWDER

:בכרה Tylosin(asTartrate) 90.9%w/w

:תויוותה :י"עםימרגנהםייקדייחםימוהיזבו המסלפוקימימוהיזבלופיטל

,)הרלוכ(הדיצוטלומהלרוטספ ,הלאכרטונירםוירטקבוטינרוא

ןיזוליטל םישיגרהםירחאםיקדייחוסוקוקוטפרטס,סוקוקוליפאטס

.ודוהילוגנרתב

:ןונימ 06-06 לשתזכורמהניתנב,הייתשהימבםוי /ףוג לקשמןוטל'רג 0-8 תועש

ךשמל ,היתש 3-0 רנירטואפורתוארוהיפלואםימי .

:דגנתויוותה .לופיטהךשמבםיידוההתאטוחשל ןיא

:תורהזא הל:הפורתהןתונל י .רועהואםייניעהםע רמוחהעגממענמ

.ןובסו םימםע דימהקבאיזתנוםיידיבטיהץחר

ךותותשנאלשהפורתםיליכמהםימ 3 .קורזל שי םימי

:הנתמה ןמז לופיטהתאקיספהלשי 3 טיחשהינפלםימי .ה

:ןוסחא רירקםוקמב , רואמןגומ , ל תחתמ - C ° 25 .

ןרצי םושירהלעבו : ד.תמ"עבתויטבצמרפתוישעתהמרפלג 033 אביקערוא, 03633 .

:הצפהוקווש .מ"עבקאוויב

: םושיר 'סמ 685322558266

:הזירא 113 'רג

דבלבירנירטושומישל

אפורםשרמבייח רנירטו

טמרו ונכותותואירבהדרשמי"ע עבקנ הז ןולע קדבנ ודילערשואו

ירנירטולגוליט TYLOGAL VETERINARY

הסיסמהקבא

SOLUBLEPOWDER

:בכרה Tylosin(asTartrate)90.9%w/w

:תויוותה :י"ע םימרגנהםייקדייח םימוהיזבו המסלפוקימ ימוהיזב לופיטל

,)הרלוכ(הדיצוטלומהלרוטספ ,הלאכרטונירםוירטקבוטינרוא

ןיזוליטל םישיגרהםירחאםיקדייחוסוקוקוטפרטס,סוקוקוליפאטס

.ודוהילוגנרתב

:ןונימ 06-06 לשתזכורמהניתנב,הייתשהימבםוי /ףוג לקשמןוטל'רג 0-8 תועש

ךשמל ,היתש 3-0 טואפורתוארוהיפלואםימי .רניר

:דגנתויוותה .לופיטהךשמבםיידוההתאטוחשל ןיא

:תורהזא הל:הפורתהןתונל י .רועהואםייניעהםע רמוחהעגממענמ

.ןובסו םימםע דימהקבאיזתנוםיידיבטיהץחר

ךותותשנאלשהפורתםיליכמהםימ 3 .קורזל שי םימי

:הנתמה ןמז לופיטהתאקיספהלשי 3 הינפלםימי .הטיחש

:ןוסחא רירקםוקמב , רואמןגומ , ל תחתמ - c 25° .

ןרצי :םושירהלעבו ד.תמ"עבתויטבצמרפתוישעתהמרפלג 033 אביקערוא, 03633 .

:הצפהוקווש .מ"עבקאוויב

: םושיר 'סמ 685322558266

:הזירא 1.1 ג"ק

דבלבירנירטושומישל

אפורםשרמבייח רנירטו

ודילערשואוקדבנ ונכותו תואירבהדרשמי"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ירנירטולגוליט TYLOGAL VETERINARY

הסיסמהקבא

SOLUBLEPOWDER

:בכרה Tylosin(asTartrate)90.9%w/w

:תויוותה :י"עםימרגנהםייקדייחםימוהיזבו המסלפוקימימוהיזבלופיטל

,)הרלוכ(הדיצוטלומהלרוטספ ,הלאכרטונירםוירטקבוטינרוא

ןיזוליטל םישיגרהםירחאםיקדייחוסוקוקוטפרטס,סוקוקוליפאטס

.ודוהילוגנרתב

:ןונימ 06-06 לשתזכורמהניתנב,הייתשהימבםוי /ףוג לקשמןוטל'רג 0-8 תועש

ךשמל ,היתש 3-0 רטו אפורתוארוהיפלואםימי .רני

:דגנתויוותה .לופיטהךשמבםיידוההתאטוחשל ןיא

:תורהזא הל:הפורתהןתונל י .רועהואםייניעהםע רמוחהעגממענמ

.ןובסו םימםע דימהקבאיזתנוםיידיבטיהץחר

ךותותשנאלשהפורתםיליכמהםימ 3 .קורזל שי םימי

:הנתמה ןמז לופיטהתאקיספהלשי 3 שהינפלםימי .הטיח

:ןוסחא רירקםוקמב , רואמןגומ , ל תחתמ - c 25° .

ןרצי :םושירהלעבו ד.תמ"עבתויטבצמרפתוישעתהמרפלג 033 אביקערוא, 03633 .

:הצפהוקווש .מ"עבקאוויב

:םושיר 'סמ 685322558266

:הזירא 553 'רג

דבלבירנירטושומישל

אפורםשרמבייח רנירטו

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה