טבעפירין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-04-2018

מרכיב פעיל:
ACETYLSALICYLIC ACID
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
B01AC06
טופס פרצבטיות:
טבליות עם ציפוי אנטרי
הרכב:
ACETYLSALICYLIC ACID 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ACETYLSALICYLIC ACID
איזור תרפויטי:
ACETYLSALICYLIC ACID
סממני תרפויטית:
The primary prevention of coronary heart disease in patients at increased risk and the secondary prevention of thrombotic cerebrovascular or cardiovascular disease.
מספר אישור:
119 71 29957 12
תאריך אישור:
2012-02-16

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-04-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

Tevapirin, 03.2018, PB/MF/SZ MoH Notification

תונקת

יפל

ןכרצל

ןולע

"

משתה

(

םירישכת

)

םיחקורה

-

1986

תקוושמ

הפורתה אלל

אפור

םשרמ

ןיריפעבט

®

"

ירטנא

יופיצב

תוילבט

לכ הילבט

הליכמ

תיליצילס

ליטצא

הצמוח

"

(Acetylsalicylic acid 100 mg)

םיליעפ

יתלב

םיביכרמ

לע

עדימל

ףיעס

האר

."

ףסונ

עדימ

"

.

הפורתב

שמתשת

םרטב

ופוס

דע

ןולעה

תא

ןויעב

ארק

לע

יתיצמת

עדימ

ליכמ

הז

ןולע הפורתה

תופסונ

תולאש

ךל

שי

םא

הנפ

לא

וא

אפורה

לא

חקורה

הפורתה

תדעוימ

םירגובמל

לעמ

ליג

םינש

תחתמ אפורל

תונפל

שי

הז

ליגל

לוטיל

ךילע

הז

ןולעב

ןונימה

ףיעסב

תוארוהה

יפ

לע

רישכתה

תא

םא

חקורב

ץעוויה ךנה

קוקז

ףסונ

עדימל

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

תדעוימ

הפורתה

הובג

ןוכיסב

םילוחב

תילילכ

בל

תלחמ

לש

תינושאר

העינמ

לש

תינוינש

העינמ

תולחמ

בל

חומ

םיקרוע

תקקפמ

תומרגנה

:

תיטיופרת

הצובק

השירק

ידגונ םד

תויסט

תתמצה

בכעמ

2

.

ינפל

שומיש

הפורתב

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

:

ךנה

שיגר

יגרלא

תיליצילס

ליטצא

הצמוחל

םיביכרמהמ

דחא

לכל

וא

םיטאליצילס

םירחאה ןיריפעבט

לש

םיליעפ

יתלבה

םיביכרמה

תמישרל

ףיעס

האר

התייה

ךל

רבעב

הבוגת

תיגרלא

תופורתל

תומיוסמ

דגנ

םיבאכ

םוח

וא

תקלד

םיטאליצילס

ןניאש

תקלד

תודגונ

תורחא

תופורת

וא

תוילדיאורטס

יפקתהב

תאטבתמה סא

המ תורחא

תויגרלא

תובוגת

וא

םימומידל

הייטנ

ךל

שי

ךנה

תואיכ

תלפוטמ

הניאש

הפירח

בל

תקיפס

יאמ

לבוס

ךנה

דבכ

וא

תוילכ

תקיפס

יאמ

לבוס

ךנה

לבוס ביכ

הביקב

יעמב

וא

ןוירסירתב

ךנה

ליבקמב

לטונ לש

ןונימב

טאסקרטותמ

עובשל

רתוי

וא

"

ךנה

הל

ןורחאה

שילשב

ןויר

ןונימב

ימוי

לש

"

הלעמו

תורהזא

תודחוי

תועגונה

שומישל

הפורתב

לופיטה

ינפל ןיריפעבט

:

םא

אפורל

רפס

,

ךנה

שיגר

תופורת

תורחא

תוככשמה

באכ יטנא

תופורת

תקלד

תודגונ

דגנ

תויטמואר וא

ןורגש

םירחא

םיינגרלא

םירמוחל

ךנה

תדפרס

דרג

תוירוע

תועפות

ןוגכ

תועפות

םע

תורחא

תויגרלאמ

לבוס

רסוח

לע

ךל

עודי רומח

םיזנאב

G6PD

תוקרפתהל

םורגל

הלולע

תיליצילס

ליטצא

הצמוח הימנא

לש

םיוסמ

גוסל

וא

םימודאה

םדה

יאת

לש

תוררופתה

וא

תצאומ

םילולעש

םימרוג

םיפירח

םימוהיז

וא

םוח

הובג

ןונימ

לשמל

םה

הזילומהל

ןוכיסה

תא

תולעהל

ךנה

השירק

ידגונ

םירישכתב

לפוטמ

ךנה

דוקפתב

יוקילמ

רבעב

תלבס

וא

לבוס

דבכה

יתיילכה םד

ילכו

בלה

תכרעמ

הדירי

בל

תקיפס

יא

תוילכב

םד

ילכ

תלחמ

ןוגכ

הצמוחש

ןוויכ

םייתועמשמ

םמד

יעוריא

וא

םד

חלא

לודג

חותינ

םדה

חפנב

ליטצא

Tevapirin, 03.2018, PB/MF/SZ MoH Notification

תיליצילס היושע

תוילכ

תקיפס

יאלו

תוילכב

העיגפל

ןוכיסה

תא

רתוי

דוע

לידגהל

הפירח

לוכיעה

תכרעמ

לש

הירוטסיה

וא

יעמב

וא

הביקב

סוקלוא

ןוגכ תכרעמב

םימומיד

לוכיעה

ןוגכ

המישנה

תכרעמ סא

המ

המישנה

יכרד

לש

תוכשוממ

תויתמיסח

תולחמ תחשה

תחדק

וא

םיפילופ

ףאב

םא ךנה

רובעל

דמוע

חותינ

ללוכ

חותינ

םיינישה

לש

חותינ

אמגודל

ןטק

ילטנד

הלוכי לע

תויהל

םומידל

הייטנב

יכ

ךלש

םיינישה

אפורל

וא

ךאפורל

רפס ךנה

לטונ ןיריפעבט

תוליכמה

תופורת

לוטיל

ןיא םיהובג

םינונימב

וא

תוכורא

תופוקתל

תיליצילס

ליטצא

הצמוח

אפור

םע

ץעייתהל

ילבמ

לוכי

הז

בצמ

ןתשה

תצמוח

תשרפה

תא

התיחפמ

תיליצילס

ליטצא

הצמוח

םיכומנ

םינונימב

ךכל

תמדקומ

הייטנ

םע

םילוחב

ןודגיש

טואג

ףקתה

ררועל

םא ךנה

תוליעפל

רושק

רבדה

ליגרהמ

ןמז

רתוי

ךשמי

םומידהו

ןכתי

עצפנ

וא

ךתחנ

םא

םייתועמשמ

םניא

ללכ

ךרדב

חוליג

ןמזב

ןוגכ

תולק

תועיצפ

וא

םיכתח

הפורתה ךנה

ךאפור

םע

ץעייתה

ליגר

אל

ןמזל

וא

ינייפוא

אל

םוקמב

ןפוד

אצוי

םומידב

שח

םידלי

םירגבתמו

:

שמתשהל

ןיא ןיריפעבט

םירגבתמ

וא

םידליב

תולחמ

םע םוח

אלל

יעצמא

םאו

אפורהמ

הארוה ולשכ

םירחא

לופיט

םע

בולישב

תכשמתמ

האקה

ייר

תנומסתל

ןמיס

תווהל

הלולע

וזכ

הלחמ

הלחמ

ידימ

יאופר

לופיט

תשרודה

םייח

תנכסמ

ךא

הרידנ

דואמ

תובוגת

ןיב

תויתפורת

:

םא

חקול

התא

,

וא

םא הנורחאל

תחקל

,

תורחא

תופורת

יפסותו

אפור

םשרמ

אלל

תופורת

ללוכ

אפורל

ךכ

לע

רפס

,

הנוזת

וא

חקורל

.

אפורה

תא

עדייל

שי

דחוימב

חקורה

וא

חקול

התא

םא

קפא

םיריבגמה

םירישכת

דגנ

תופורת

ןוגכ

םד

תשירק

ןירמוק

ןירפה

םד

תויסט

תתמצה

יבכעמו

ליטצא

הצמוח

םישל

שי

השירק

ידגונב

לופיט

ינפל

תחקלנ

םא

םומידל

ןוכיסה

תא

ריבגהל

הלולע

תיליצילס

םא

תורובח

לשמל

םיימינפו

םיינוציח

םומיד

ינמיסל

בל ךנה

הזכ

לופיטב

לפוטמ

תופורת

תובכעמה

תורחא תתמצה

תויסט ןוגכ

ןידיפולקיט

לרגודיפולק

םומידל

ןוכיסב

הילע

םידיאורטסוקיטרוק

ולאכ

טעמל

ןוזיטרוק

ייומד

םירישכת

וא

ןוזיטרוק

םיליכמה

םירישכת

הילע

ןוסידא

תלחמל

ןוזיטרוק

יפילחתב

לופיט

וא

ינוציח

לופיטל

םישמשמה

תועפותל

ןוכיסב

לוכיעה

תכרעמב

יאוול

תופורת

תוככשמ

תורחא

םיבאכ

תקלד

תודגונו

םידיאורטס

םניאש

תקלד

ידגונ

תופורת תורחא

דגנ

ןורג

יללכ

ןפואב

הילע

םומידלו

לוכיעה

תכרעמב

םיביכל

ןוכיסב

תופורת

דגנ תרכוס

תיתועמשמ

הרוצב

תדרל

הלולע

םדב

זוקולגה

תמר

תופורת

לופיטל ואכידב

תצובק

SSRIs

לוכיעה

תכרעמב

םומידל

ןוכיסב

הילע

תיאורפלאו

הצמוח

ןוגכ

היספליפאל

תופורת

טאסקרטותמ

לופיטל

ןטרסב

תומיוסמ

תוינורגיש

תוערפהו

ןיסקוגיד

בלה

רירש

ץוויכ

תמצוע

תרבגהל

תמרוגה

הפורת

טקפא

םישילחמה

םירישכת

תופורת

ןתשה

תשרפה

תא

תוריבגמה ןוטקלונוריפס

ןוגכ

דימסורופ

ןוטקדלוס

םד

ץחל

רתיב

לופיטל

תופורת

דחוימב

יבכעמ

ןודגיש

טואגב

לופיטל

תופורת

תוריבגמה תירוא

הצמוח

לש

השרפה

ןוגכ

דיצנבורפ

ןוראמורבזנב

ןיריפעבט

לוטיל

ןיא

אפורמ

תשרופמ

היחנה

אלל

ליעל

תורכזנה

תופורתהמ

תחא

םע

דחי

שומיש

הפורתב

ןוזמו

החורא

ינפל

הפורתה

תא

לוטיל

ףידע

שומיש

הפורתב

תכירצו

לוהוכלא

ריבגמ

לוהוכלא

הפורתה

םע

לופיטה

תפוקתב

םירחא

םיפירח

תואקשמ

וא

הריב

תוניי

תותשל

ןיא

םומידלו

לוכיעה

תכרעמב

םיביכל

ןוכיסה

תא

הקנהו

ןויר

Tevapirin, 03.2018, PB/MF/SZ MoH Notification

םא תא

הב

הקינמ

וא

ןויר

הב

תאש

תדשוח

תא

םא

הל

סנכיהל

תנווכתמ

תא

םא

וא

ןויר

ןויר

שי

אפורב

ץעוויהל

חקורב

וא

וז

הפורתב

שומיש

ינפל

ןויר

ינשהו

ןושארה

שילשב

לוטיל

שי

ןויר ןיריפעבט

אפור

תארוהב

קר

שילשה

ךלהמב ישילשה

הל

ליעפה

רמוחה

תיליצילס

ליטצא

הצמוח

לוטיל

ןיא

ןויר ןיריפעבט

ןונימב

לע

הלועה

ילו

םאל

םיכוביסל

רבגומ

ןוכיס

לשב

םויל

"

ףיעס

םג

האר

הדילה

ךלהמבו

ינפל

"

ןיא תשהל הפורתב

שמ

םא

"

שילשה

ךלהמב

ןורחאה

הל

לוטיל

ןתינ

ןויר ןיריפעבט

דע

לש

ןונימב

םויל

"

דבלב

אפור

תארוהב

הקנה

םא

בלחל

תונטק

תויומכב

םירבוע

הלש

םיטילובטמהו

תיליצילס

ליטצא

הצמוח

םויה

דע

וחווד

אל

קיספהל

ךרוצ

ןיא

ןכלו

קוניתה

לע

תועפשה קינהל

לע

הלוע

וניא

ימויה

ןונימה

םא

םע

דחי

"

תאז

לעמ

םיהובג

םינונימ

לש

הכירצב

הקנהה

תא

קיספהל

שי

םויל

"

הגיהנ

שומישו

תונוכמב

םידחוימ

תוריהז

יעצמאב

טוקנל

ךרוצ

ןיא

3

.

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

חוטב

ךניא

םא

חקורה

וא

אפורה

םע

קודבל

ךילע

רישכתב

לופיטה

ןפואו

ןונימל

עגונב

ללכ

ךרדב

לבוקמה

ןונימה

אוה

תחא

הילבט

םוי

.

תצלמומה

הנמה

לע

רובעל

ןיא

עולבל

שי הפורתה

םימ

סוכ

םע

החורא

ינפל

ףידעו

סועלל

תוצחל

שותכל

רוסא

הילבטה

תא

יופיצ

תלעב

הפורתהש

ןוויכ

ירטנא

ןגמ

ןיא

התעילבל

שורדה

ןמזל

רבעמ

הפב

הפורתה

תא

קיזחהל

םא

תלטנ תועטב

לש

רתוי

הובג

ןונימ ןיריפעבט

ךירצ

תייהש

יפכמ

םילוצליצו

תרוחרחס

םילוחבו

םידליב

דחוימב

הרומח

הלערהל

םינמיס

תויהל

םילוכי

םיינזואב רתי

תנמ

תלטנש

ששוח

התא

םא

אפורה

תא

עדייל

שי

םירגובמ

שי

םיעצמא

וליאב

טילחי

אפורה

טוקנל

וא

רתי

תנמ

תלטנ

םא

עלב

תועטב

םא

הפורתה

ןמ

וא

אפורל

דימ

הנפ

תיב

לש

ןוימ

רדחל בהו

םילוח

ךתיא

הפורתה

תזירא

םא

לוטיל

תחכש ןיריפעבט

יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

דחיב

תונמ

םא

לוטיל

קיספמ

התא ןיריפעבט

לוטיל

קיספהל

ןיא ןיריפעבט

אפורה

םע

תוצעייתה

אלל

ןיריפעבט

לופיטה

ךשמ

לע

טילחי

לפטמה

אפורה

ךורא

חווטל

לופיטל

תדעוימ

ןיא

!

ךשוחב

תופורת

לוטיל

קוד

הנמהו

תיוותה לכב

םעפ

ךנה

לטונ

.

הפורת בכרה

םייפקשמ

םא ךנה

קוקז

םהל

.

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

,

ץעוויה

אפורב

וא

חקורב

.

4

.

תועפות

יאוול

לכב

ומכ

שומישה

הפורת

ןיריפעבט

להבית

לא

םישמתשמהמ

קלחב

יאוול

תועפותל

םורגל

לולע

ןהמ

תחא

ףאמ

לובסת

אלו

ןכתי

יאוולה

תועפות

תמישר

ארקמל

לוטיל

קספה

ןלהל

תוטרופמה

יאוולה

תועפותמ

תחא

הווח

התא

םא ןיריפעבט

עדי

,

אפורה

תא

.

לועפל

דציכ

טילחהלו

יאוולה

תעפות

לש

הרמוחה

תגרד

תא

ךירעהל

לכויש

תנמ

לע

ןיריפעבטב

שומישה

תא

קיספהל

שי

ןלהל

האר

)

רתי

תושיגר

לש

םינושאר

םינמיס

תעפוה

םע

דימ

("

תורידנ

יאוול

תועפות

"

.

תועיפומש

תועפות

תוחיכש

יאוול

תועפות

1-10

ךותמ

םישמתשמ

Tevapirin, 03.2018, PB/MF/SZ MoH Notification

תואקהו

תוליחב

ןטב

יבאכ

לושלש

תברצ

לוכיעה

תכרעממ

לק

םד

דוביא

תועיפומש

תועפות

תוחיכש

ןניאש

יאוול

תועפות

1-10

ךותמ

םישמתשמ

1,000

תוירוע

תובוגת

החירפ

דרג

תקצב

תדפרס

ןיריפעבטב

ךשוממ

שומיש

לוכיעה

תכרעמב

םומיד

םד

דוביאמ

האצותכ

הימנאל

םורגל

לולע אטבתהל

לוכי

לוכיעה

תכרעמב

רומח

םומיד

לוכיעה

תכרעמב

רתסנ

תאקהב

וא

הרוחש

האוצב

םד

תכרעמב

םיביכ בוקינל

םורגל

םילולע

דואמ

םירידנ

םירקמבש

לוכיעה

לוכיעה

תכרעמב

תקלד

תועיפומש

תועפות

תורידנ

יאוול

תועפות

1-10

ךותמ

םישמתשמ

10,000

םדה

ילכו

בלה

תכרעמבו

לוכיעה

תכרעמב

המישנה

תכרעמב

רועב

רתי

תושיגר

לש

תובוגת םילוחב

דוחייב

סא

ייתמ

תויהל

םילוכי

םינמיסה

םד

ץחלב

הדירי

יפקתה

המישנב

ישוק

תקלד תויגרלא

תובוגת

םותס

ףא

ףאה

תיריר

לש

ןורגהו

ןושלה

םינפה

לש

תוחיפנ

המדאויגנא

תוחפב

תועיפומש

תועפות

דואמ

תורידנ

יאוול

תועפות

שמתשמ

ךותמ

10,000

ילע

דבכה

יכרעב

הדח

תוילכ

תקיפס

יאו

תוילכ

ידוקפתב

יוקיל

הדירי

הימקילגופיה

םדב

רכוס

תומרב

הניטקמ

תיליצילס

ליטצא

הצמוח

םיכומנ

םינונימב

תא

ררועל

לוכי

הז

בצמ

תירוא

הצמוח

תשרפה

ךכל

תמדקומ

הייטנ

םע

םילוחב

טואג

ףקתה

העודי

הניא

תקיודמה

ןתוחיכשש

יאוול

תועפות

שאר

באכ

תרוחרחס

לובלב

העימשה

תלוכיב

הדירי

ןוטניט

םיינזואב

םילוצליצ

תויהל

םילוכי

רתי

ןונימל

םינמיס םירגובמ

םילפוטמבו

םידליב

דחוימב

תלטנ

םא

"

האר

הובג

ןונימ

תועטב רתוי

לש

ןיריפעבט

("

ךירצ

תייהש

יפכמ

םימומיד

ףאהמ

םומיד

ןכתית

ןימה

ירבאו

ןתשה

יכרדב

םימומיד

וא

רועב

םומיד

םייכינחמ

םומיד

וז

העפשה

םומידה

ןמז

לש

הכראה לוכי

ךשמיהל

דע

שומיש

רחאל

םימי

רוסחמ

לש

תורומח

תורוצמ

םילבוסה

םילוחב

וחווד

תיטילומה

הימנאו

הזילומה

םד

סמת

G6PD

ןוגכ

םירומח

םימומיד

לש

םירקמ

וחווד ומיד

רקובמ

יתלב

םד

ץחל

רתי

םע

םילוחב

דחוימב

חומב

רשאכ

דואמ

הרידנ

דע

הרידנ

תוחיכשב

םיחווידב

רבודמ

השירק

ידגונ

םע

בלושמ

לופיט

וא

םייח

ינכסמ

ויה

םידדוב

םירקמ

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

,

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

,

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

.

חוויד

לע

תועפות

יאוול

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

יאוול

תועפות

לע

חוויד

"

רושיקה

לע

הציחל

תועצמאב

תואירבה

דרשמ

רתא

לש

תיבה

ףדב

אצמנש

"

יתפורת

לופיט

בקע

www.health.gov.il

הנפמה

וא

יאוול

תועפות

לע

חווידל

ןווקמה

ספוטל

ידי

רושיקל

הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic@moh.gov.il

5

.

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

נמ

הפורת

הלערה

וז

םוקמב

רומשל

שי

תרחא

הפורת

לכ רוגס

םדי

גשיהל

ץוחמ

חווט םתייאר

ךכ

ידי

לעו

תוקונית

וא

םידלי

לש

אפורהמ

תשרופמ

הארוה

אלל

האקהל

םורגת

לא

הלערה

ענמת

שמתשהל

ןיא הפורת

הגופתה

ךיראת

רחאל

exp. Date

הזיראה

יבג

לע

עיפומה

ךיראת

לש

ןורחאה

םויל

סחייתמ

הגופתה שדוח

ותוא

יאנת

ןוסחא

:

שי

ןסחאל םוקמב

שבי

,

תחתמ

-

25

0

C

.

ןיא

ךילשהל

תופורת

בויבל

וא

חפל

הפשא

יתיב

לאש

תא

חקורה

ךיא

ךילשהל

תופורת

ןניאש

שומישב

דוע

םיעצמא

ולא

ועייסי

ןגהל

לע

הביבסה

Tevapirin, 03.2018, PB/MF/SZ MoH Notification

6

.

עדימ

ףסונ

לע

ףסונ ביכרמה

םג

הליכמ

הפורתה

ליעפה

Starch, microcrystalline cellulose, methacrylic acid, talc, stearic acid, triethyl citrate,

colloidal silicon dioxide.

דציכ

תיארנ הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

ילבט

פוצמ

לוגע

רומק

הידדצ

ינשמ

דע

ןבל

עבצב תנמש

הליכמ

הזירא

לכ

תישגמ

רטסילבב

תוילבט

םש

ןרציה

לעב

םושירה

ותבותכו

:

עבט

"

עב

תויטבצמרפ

תוישעת

3190

הווקת

חתפ

לע

רשואו

קדבנ

הז

ןולע

ידי

תואירבה

דרשמ ךיראתב

רבמבונ

2010

דרשמ

תוארוהל

םאתהב

ןכדועו

ךיראתב

תואירבה ץרמ

2018

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

:

119.71.29957

תוטשפה

םשל

ינש

ינבל

תדעוימ

הפורתה

תאז

ףא

לע

רכז

ןושלב

חסונ

הז

ןולע

האירקה

תלקהלו

םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה