חמצן רפואי נוזלי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
OXYGEN
זמין מ:
OXYGEN & ARGON WORKS,OXYGEN CENTRE LTD
קוד ATC:
V03AN01
טופס פרצבטיות:
נוזל לשאיפה
הרכב:
OXYGEN 99.5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
OXYGEN & ARGON WORKS,OXYGEN CENTRE LTD
קבוצה תרפויטית:
OXYGEN
איזור תרפויטי:
OXYGEN
סממני תרפויטית:
Breathing aid.
מספר אישור:
127 44 30705 00
תאריך אישור:
2013-01-31

--

עדימ ףד

--

-

יאופר ןצמח

ילזונ

EP

(

99.5%

)

יפל

European Pharmacopoeia

--

רוצייה רתא יול ויצירואמ 'חר ,לארשי סטקדורפ רייא :

1

קמעה לדגמ ,לאירבג תמר .ת.א

ו ןרצי םושירה לעב ןוגראו ןצמח ילעפמ :

מ"עב

-

א

,ימורד .ת.

ףוחה תלצבח 'חר

4

הירסיק

)תואירבה דרשמ( יושיר 'סמ

30705

ה( לזונ

ךילהתב רצוימ לוזינ

)ריוא תדרפהו

הגופת ךיראת

-

ה

לזונ

ה יולימ םוימ הנש ףקות גפ

מ

לכ

-

םישומיש ל זג : המישנ

-

הזירא

:

לא תדלפמ לכימ

-

דלח

-

םינותנ יילאקיזיפ

ם

לזונ

קילד אל

ב לזונ עבצ

תלכת

לזונ

חיר אלל

לקשמ ראלוקלומ

י

:

32

לומ/'רג

ה תופיפצ :לזונ

1.142

ג"ק רטיל/

(

ב

-

1

רב

)

החיתרה תרוטרפמט

:

C

0

183

-

(

ב

-

1

רב

)

-

תויללכ תוחיטב תורהזא

"וא 'סמ

1073

םוריח תולועפ דוק

:

2P

קחרה

מ

ה

תילכמ

ךולכלו ןמש

.

תילכמה תא ןגע

.

תא ןקתת לאו לפטת לא תרנצה

ו

זרבה םי

.

תויטיאב זרבה תא חתפו רוגס

שי ןרציהמ לבקל

.תוחיטב תוארוה תרבוח

-

םידחוימ םינוכיס

ה ןצמח

י

.הריעב דדועמ רמוח ונ

.הקילדל םורגל לולע ינגרוא רמוח םע עגמ

לולע שאל הברק

ה

תוצצופתהל םורגל תימואתפ מה לש .לכ

-

טמרופ ןולע

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז עדימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה