זינדקלין % 1 ג'ל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CLINDAMYCIN PHOSPHATE
זמין מ:
TARO INTERNATIONAL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D10AF01
טופס פרצבטיות:
ג'ל
הרכב:
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO., GERMANY
קבוצה תרפויטית:
CLINDAMYCIN
איזור תרפויטי:
CLINDAMYCIN
סממני תרפויטית:
Zindaclin is indicated for the treatment of acne vulgaris.
מספר אישור:
128 65 30648 00
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ל'ג 1% ןילקדניז :בכרה

1% w/w

( ןיצימאדנילק לש ג"מ 10 ליכמ ל'ג לש םרג לכ .טפסופ ןיצימאדנילק לש ג"מ 11.88 -ל םילוקשה

Each gram of gel contains 10 mg clindamycin (1% w/w)

equivalent to 11.88 mg clindamycin phosphate

- רישכתב םיינגרלאהו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .םירחאל התוא ריבעת לא ,ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה .12 ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 .סירגלוו הנקאב לופיטל תדעוימ הפורתה :תיטיופרת הצובק תחפשממ יטויביטנא רמוח אוה )

Clindamycin

( ןיצימאדנילק .םידימאזוקנילה הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ ךנה

דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ 6 ףיעס האר - םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

."ףסונ עדימ" לש רחא גוס - ןיצימוקנילל )יגרלא( שיגר התא .הקיטויביטנא :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,ל'ג 1% ןילקדניזב שומישה ינפל הסנמ וא ןויריהב תאש ןכתיי יכ תבשוח ,ןויריהב ךנה .תורהל תכרעמ דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה .סגה יעמב תקלד ,)סוקלוא ןוגכ( לוכיעה .הקיטויביטנא תליטנ ןמזב לושלשמ תלבס

.יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה

תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע הקנהו ןויריה הסנמ וא ןויריהב תאש ןכתיי יכ תבשוח ,ןויריהב ךנה םא .הפורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,תורהל ןיצימאדנילק .הקינימ ךנה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא לע שומיש וב השענ םא ףא ,םא בלחל רובעל לוכי .דבלב רועה הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ 0.2 -כ ליכמ םרג לכ .לונאתא 20% -כ ליכמ רישכתה .לוהוכלא םרג טלחומ שובייל דע שאל ףשחיהל וא הירגיס קילדהל ןיא .רועה לע רישכתה לש ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה אפורמ תרחא הארוה רדעהב ללכ ךרדב לבוקמה ,עוגנה רוזאב ל'ג 1% ןילקדניז לש הקד הבכש חורמל שי .םויב םעפ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :שומישה ןפוא .דבלב ינוציח שומישל !עולבל ןיא

תומכ חורמל שי .רועה תא בגנלו בטיה ףוטשל ,ץוחרל שי

ךרדב םיעיפומ וב רוזאה לכב הקד הבכשב ל'ג לש הנטק םינועצפה לע קר תיתדוקנ חורמל ןיא .םינועצפ ללכ .םמצע םיעיפומ אל ללכ ךרדב םהב םירוזאב חורמל ןיא .םינועצפ .הנקא תעפוה עונמל הרטמב שמתשהל ןיא רחאמ ,ל'ג 1% ןילקדניז לש הבע הבכש חורמל ןיא .רתוי רהמ םינועצפה תא םילעמ וניא רבדהו םורגל לולע רבדהו רחאמ ,םינועצפה לע ץוחלל ןיא .תוקלצ תורצוויהל ליבוהל ףאו הנקאה תרמחהל .)ףאו הפ( תויריר תומקר ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי

דימ ףוטשל שי ,ולא םירוזא םע עגמב אב ל'גהו הדימב .םימ הברה םע רחאל ומוקמל תרפופשה לש הסכמה תא בישהל בושח .ל'ג 1% ןילקדניזב שומישה .12 ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת הדימב .תועובש 4-6 ךשמב שומיש רחאל שגרות הבטה ,רימחמ ףא הנקאה בצמ וא תועובש 6 רחאל הבטה ןיאש .אפורל חוודל שי םע רועה תא ףוטשל שי ,הפורתה לש רתי תנמ תלטנ םא .אפורל הנפ - ךכמ גאדומ ךנה םא .םימ הברה וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ .אפורב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 םורגל לולע ל'ג 1% ןילקדניזב שומישה ,הפורת לכב ומכ ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר .ןהמ :םא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי .)רידנ( לושלשמ לבוס ךנה תופסונ יאוול תועפות תובורק םיתיעל תועיפומה תועפות

רועב שבוי

רועב תוימומדא

רועה לש הבירצ

םייניעה ביבס יוריג

הנקאה תרמחה

רועב דורג

תוקוחר םיתיעל תועיפומה תועפות

עגמל רועה תושיגר

תישקשק החירפ

שומיש ידי לע ולא תויוצר יתלב תועפות לע לקהל ןתינ .הרוגמה רוזאה לע ןמוש לוטנ תוחל םרקב התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

.25°C

-מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Propylene glycol, ethanol, hydroxyethylcellulose, zinc

acetate dihydrate, sodium hydroxide, purified water.

ןילקדניז - הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ל'ג 1% ןילקדניז .הצחמל ףוקש ןבל ל'ג וניה ל'ג 1% םרג 15 לש תומוטא

LDPE

HDPE

תורפופשב זורא

( גרבתמ הסכמ םע םרג 30 וא םושירה לעב ,מ"עב לנוישנרטניא ורת .2624761 הפיח ץרפמ ,10347 .ד.ת ,14 רוטיקה 'חר ןרציה

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstr. 56, 33611 Bielefeld, Germany

ינוי :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2013

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 128.65.30648 :תואירבה .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה