ולפורל קפסולות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-01-2017

מרכיב פעיל:
VALPROIC ACID
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N03AG01
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
VALPROIC ACID 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
VALPROIC ACID
איזור תרפויטי:
VALPROIC ACID
סממני תרפויטית:
Sole or adjunctive therapy in the treatment of simple (petit mal) and complex absence seizures. May also be used adjunctively in patients with multiple seizure types which include absence seizures.
מספר אישור:
012 05 24232 00
תאריך אישור:
2010-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-01-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוסומכ לרופלאו :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הסומכ לכ

Valproic

acid

ג"מ 200 תיאורפלאו הצמוח .6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל הרהזא ןוכיסב םיאצמנ ןויריהה ךלהמב תיאורפלאו הצמוח ולטנש תוהמיאל םידולי )םירקמהמ 40% דע 30% -כ( תושק תויתוחתפתה תוערפהל רבגומ .)םירקמהמ 11% ךרעב( םידלומ םימומלו הצמוח ךל םושרי אפורה ,ןויריהב תא םא וא תוירופה ליגב השיא תא םא .םימיאתמ םניא םירחא םילופיט םא קר תיאורפלאו ךלהמב םיליעי העינמ יעצמאב שמתשהל תוירופה ליגב םישנ לע תוצעוויה אלל רישכתב שומישה תא קיספהל ןיא .הז רישכתב לופיטה ,העינמ יעצמאב שומישה תורמלו הדימב .לפטמה אפורה םע תמדקומ תנמ לע לפטמה אפורל ידיימ ןפואב ינפ ,ןנכותמ אל ןויריהל תסנכנ .רשפאה תדימב יפולח לופיטל תויורשפאב ןודל .תלפוטמל עדימ ןורפס םייק לרופלאו רישכתל ,ןולעל ףסונב תלחתה ינפל ,תעדל ךיילעש ,בושח יתוחיטב עדימ ליכמ הז ןורפס תלפוטמל עדימ ןורפסב ןייעל שי .לרופלאוב לופיטה ךלהמבו לופיטה ןורפסה תא רומשל שי .רישכתב שומישה תליחת םרטב ןכרצל ןולעבו .ךרוצה תדימב ףסונ ןויעל .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .בוש וב אורקל ךרטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע רומש הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל המדנ םא וליפא םהל .ג"ק 17 -מ ךומנ לקשמב םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ?הפורתה תדעוימ המל .1 תלחמ לש םימייוסמ םיגוסב לופיטל תנתינ ,םיסוכרפ תדגונ הפורתה .)היספליפא( הליפנה ידגונ םירמוחה תצובקל ךייש ליעפה רמוחה :תיטיופרת הצובק .םיסוכרפ :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא האר( הפורתה יביכרממ דחאל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ☓ )"ףסונ עדימ" - 6 ףיעס ,טאורפלוויד( תיאורפלאו הצמוח תחפשממ תרחא הפורתל שיגר התא ☓ )דימורפלו םא וא ,תינורכ וא הרומח דבכ תקלד ןוגכ( דבכ תלחממ לבוס התא ☓ )תידבכ היריפרופמ לבוס התא ,הרומח דבכ תלחממ לבוס וא לבס ךתחפשממ והשימ וא התא ☓ תופורתב שומיש ידי-לע המרגנ םא דחוימב ןיווקולפמ לטונ התא ☓ ןואכידב לופיטל

St. John’s Wort

לטונ התא ☓ ןגב היצטוממ האצותכ ,תוילאירדנוכוטימ תוערפהמ םילבוסה םילוחב ☓ ליגל תחתמ םידליבו

Alpers-Huttenlocher

תנומסתמ לשמל ,

POLG

POLG

ןגב היצטומל תורושקה תוערפהב םידושחש םייתנש )האירוא( ןנתש לגעמב תוערפהמ םילבוסה םילוחב ☓ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םישנו תוירופה ליגב םישנ ,תורענ ,תודליל הפורתה תא תתל ןיא ∙ .םימיאתמ יתלב ואצמנ םייפולח םילופיט םא אלא ,ןויריהב יעצמאב שמתשהל תוכירצ הפורתב תולפוטמה תוירופה ליגב םישנ ∙ ,ןויריה תננכתמ הפורתה תא תלטונש השיאש הרקמב .םיליעי העינמ לופיטל רובעל תורשפא יבגל לפטמה אפורה םע ץעייתהל הילע .יפולח םירקמבו ,םימומידלו םד תריפסב הערפהל םורגל הלולע וז הפורת תקלד( בלבלב וא )דבכ תקלד( דבכב תולחמל םורגל ,דואמ םירידנ .םייח ןכסלו תורומח תויהל תולולעש ,)בלבל דוחייב ,דבכ ידוקפת תכרעהל םד תוקידב עוציבל ךתוא הנפי ךאפור םא דימ אפורב ץעוויהל ךילע .לופיטה לש םינושאר םישדוח 6 -ב :תואבה תועפותה ועיפוה ,םיילגרב תוחיפנ ,םונמנ ,תושישת ,ןובאית רסוח ,תימואתפ תופייע ∙ .השלוח רוע וא תובוהצ םייניע( תבהצ ,ןטב באכ ,תוליחב ,תורזוח תואקה

.)בוהצ הפורתה תא לטונ התאש תורמל ,םייטפליפא םיפקתה לש הרזח ∙ .ןוכנ :םא ךאפורל רפס ,לרופלאוב לופיטה ינפל .דבכה דוקפתב יוקילמ לבוס התא ∙ .)'וכו השירק ןוגכ( םדה תכרעמב יוקילמ לבוס התא ∙ .)תוילכ תקיפס יא( תוילכ תלחממ לבוס התא ∙

systemic

lupus

תיתכרעמ תיתנמדא תבאזמ לבוס התא ∙

.erythematosus

ומכ תיתשרות הערפה דוחייב ,תילובטמ הערפהמ לבוס התא

תיילעל םורגל הלולעש םימיזנאב רסוחל הרושקה

urea

cycle

disorder

.םדב הינומאה תומר תויעב ,תיתוחתפתה העיגפ ,היספליפא לש הירוטסיה ךלש החפשמב שי ∙ .תושק תונרגימ ,תויגולוריונ

carnitine

palmitoyltransferase

type

םיזנאב רסחמ לבוס התא ∙ .לרופלאו םילטונשכ רירש קוריפל רבגומ ןוכיס םייק הז הרקמב וא תיגולוריונ הלחממ לבוס וא היספליפא דגנ ףסונ לופיט לטונ ךדלי ∙ .היספליפא לש תורומח תורוצמ וא תילובטמ חוודל שי )ףוחד לופיט וא םייניש לופיט( והשלכ גוסמ חותינ עוציב ינפל ∙ .לרופלאו לטונ ךנהש אפורל וא ,םיסוכרפה תורידתב היילע שי םא ידיימ ןפואב אפורב ץעוויהל שי ∙ .הנוש םיסוכרפ גוס הווח ךנה םא תוטיש יבגל ךאפורב ץעוויה .לקשמב היילעל םורגל הלולע וז הפורת ∙ .ףוג לקשמ לע הרימש וא תולועפל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע תותיווע דגנ תופורת תליטנ ∙ בצמב םייונישל בל םישל ךתחפשמ ינב לעו ךילע .תוינדבוא תובשחמל םידיעמה םינמיס ירחא בוקעל שי .םישעמבו תוגהנתהה יסופדב ,חורה ,ךמצעל קיזהל ןוצר לע תובשחמ וא םירוביד :ןוגכ תודבאתהל ןוכיס לע הרמחה וא ןואכיד ,םירבחו החפשממ תוקחרתהו ךמצע ךותב תוסנכתה םיסכנ לש הריסמ וא הרקפה ,תוומה אשונב תוקסעתה ,םייק ןואכידב .דימ אפורל תונפל שי ,הז גוסמ תובשחמ תועיפומו הדימב .ךרע ירקי לופיטל תופורת רפסמ םילטונה דחוימב ,3 ליגל תחתמ םידלי ∙ ,ילכש רוגיפ ,תיחומ העיגפ :ל רתוי הובג ןוכיסב םיאצמנ ,היספליפאב תינווינ תילובטמ הלחמ(

genetic

metabolic

degenerative

disease

.)תיתשרות היושעש ,םצעה תופיפצב הדיריל רושק ,לרופלאוב חווט ךורא שומיש ∙ .םירבשל ןוכיסב היילעו הינפואטסוא ,סיזורופואטסואל ליבוהל הנפי אפורה .םימומידלו םד תריפסב הערפהל םורגל הלולע וז הפורת ∙ וללכיש םד תוקידב עוציבל וכלהמב םגו לופיטה תליחת ינפל ךתוא .השירק ידוקפת תקידבו םד תריפס תוטולב תלדגה ,םוח ןוגכ םינימסת תללוכה הפירח תיגרלא הבוגת ∙ תירוע החירפ ילב וא םע ,תופסונ ףוג תוכרעמ לש תוברועמו הפמיל

DRESS

הנוכמ( ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :תואבה תופורתה תא לטונ התא םא לרופלאו לוטיל ןיא הירלמב לופיטל הפורת - ןיווקולפמ ∙ ןואכידב לופיטל אפרמ חמצ -

St. John’s Wort

לופיטל תפסונ הפורת( ןי'גירטומל לטונ התא םא ךלש אפורה תא ןכדעל ךילע תוקיטויביטנא לש הצובק( םימנפברקה תצובקמ תופורת וא )היספליפאב .)םנפינפ ,םנפימיא ,םנפורמ ןוגכ ,םייקדייח םימוהיזב לופיטל תוליכמה תופורתב שומישמ ענמיהל שי ,3 ליגל תחתמ םידליב דוחייב .הפורתב לופיטה ןמזב ןיריפסא תופורתה תא חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי :תואבה :ןוגכ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ∙ םיניפזאידוזנב ומכ הנישלו העגרהל תופורת

ןוסניקרפב לופיטל תופורת

)זדיסקואנימאונומ יבכעמ ,ןימארפימיא ןוגכ( ןואכיד דגנ תופורת

תוננטצהו לועיש דגנ תופורת

,ןיאוטינפסופ ,ןיאוטינפ ,לטיברבונפ ןוגכ( היספליפאב לופיטל תופורת

)דימניפור ,טמריפוט ,טאמבלפ ,ןודימירפ ,ןיפזמברק ןיצימורתירא ,ןיציפמאפיר ,םנוארטזא :ןוגכ תוקיטויביטנא ∙ ןירפרוו ןוגכ ,

ןימטיו ייולת השירק ידגונ ∙

םוהיז םע םילוחב לופיטל - ריבנוטיר ,ריבניפול ,ןידובודיז ∙ הביקב תויצמוח דגנ - ןידיטמיס ∙ יחומ םומיד תעב םידירו תורציה דגנ שמשמ - ןיפידומינ ∙ תוירטאיכיספ תולחמל תופורת - ןיפזנלוא ,ןיפאיטווק ∙ לורטסלוכ תדרוהל הפורת - ןימאריטסלוכ ∙ דימאלוזאטצא ∙ לוהוכלא תכירצו ןוזמו הפורתב שומיש ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל .הפורתב לופיטה ןמזב תצלמומ הניא םיילוהוכלא תואקשמ תייתש .לכואה ירחא וא םע הפורתה תא עולבל שי הקנהו ןויריה םילופיט םא קר וז הפורת ךל םושרי אפורה ,תוירופה ליגב השיא ךנה םא .םימיאתמ יתלב ואצמנ םייפולח .ןויריה ןמזב תחקלנ רשאכ רבועל קיזהל הלולע תיאורפלאו הצמוח ∙ .םינונימה לכב םייק ךא ,ןונימה םע הלוע ןוכיסה הובג ןוכיסב םיאצמנ םחרב תיאורפלאו הצמוחל ופשחנש םידלי ∙ םידלומ םימומ .תויתוחתפתה תוערפהלו םישק םידלומ םימומל וניא הרדשה דומע וב יתוחתפתה םגפ( ,

spina

bifida

םיללוכ וחוודש ,תלוגלוגבו ךחב ,הנוילע הפשב ,םינפב םימומ ,)הניקת הרוצב חתפתמ .םייפגב םימגפ ,ןימה ירביאבו ןתשה תכרעמב ,תוילכב ,בלב םימומ תוקונית 11 ךרעב תיאורפלאו הצמוח תולטונש םישנ לצא יכ אצמנ ∙ 2-3 -ל האוושהב תאזו ,םידלומ םימגפ םע םידלונ 100 ךותמ .הייסולכואה ראשב תוקונית תיאורפלאו הצמוח ולטנש תוהמיאל ןגה ליגב םידלימ 30%-40% -כ בוכיע :ןוגכ ,תויתוחתפתה תויעבמ לובסל םילולע ,ןויריה ךלהמב םיישק ,רתוי הכומנ תילכש תלוכי ,ןורכיזב הערפה ,רובידבו הכילהב .רובידבו הפשב רתוי תובורק םיתיעל תונחבואמ יטסיטואה םורטקפסהמ תוערפה ∙ .תיאורפלאו הצמוחל ופשחנש םידלי לצא )3-5 יפ( תיאורפלאו הצמוחל ופשחנש םידליש םיארמה םימייוסמ םינותנ םימייק ∙

ADHD

( זוכירו בשק תוערפה לש םינימסת חתפל רתוי םיטונ םחרב הרקמב ךקוניתל םיירשפאה םינוכיסה תא אפורה ךל ריבסי ,הפורתה ןתמ םרט יכ ךשמהב יטילחתו הדימב .ןויריהה ךלהמב תיאורפלאו הצמוחל הפישח לש םע תוצעייתה םרט ,הפורתה תא לוטיל קיספהל ןיא ,ןויריהל סנכיהל ךנוצרב .רשפאה תדימב לופיטה תפלחהל תורשפא תניחבו לפטמה אפורה הסנמ תאש ןמזב תילופ הצמוח תליטנ יבגל ךלש אפורה םע יצעייתה ןוכיסה תא ןיטקהל הלוכי ןויריה ינפל תילופ הצמוח תליטנ .ןויריהל סנכיהל לכב םייק רשא םדקומ בלשב תולפהלו הרדשה דומע תריגסב םימגפל תליטנמ האצותכ רצוויהל םילולעה םידלומ םימגפ תעינמ .תונויריהה .החכוה אל תילופ הצמוח תרזעב תיאורפלאו הצמוח תא ךל ריבסי אפורה ,תיאורפלאו הצמוח ךל ומשרש הנושאר םעפ וז םא תיאורפלאו הצמוחל הפישח לש הרקמב ךקוניתל םיירשפאה םינוכיסה שמתשהל ךיילע ,תוירופה ליגב השיא ךנהו הדימב .ןויריהה ךלהמב אפור םע יצעייתה .רישכתב לופיטה ךלהמב םיליעי העינמ יעצמאב .םיליעי העינמ יעצמא יבגל ךלש םישנה :תובושח תודוקנ םיליעי העינמ יעצמאב תשמתשמ תאש יאדוו ∙ תויהל היושע תאש תבשוח וא ןויריהב תא םא ידיימ ןפואב אפורל ירפס ∙ ןויריהב ןויריה תננכתמ אל תאשכ תיאורפלאו הצמוחב לופיט ךשמה תפוקת לכ ךלהמב םיליעי העינמ יעצמאב תשמתשמ תא יכ יאדוו .רישכתב לופיטה .םיליעי העינמ יעצמא יבגל ךלש םישנה אפור םע יצעייתה :תובושח תודוקנ םיליעי העינמ יעצמאב תשמתשמ תאש יאדוו ∙ ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח וא ןויריהב תא םא אפורל ירפס ∙ :ןויריה תננכתמ ךנהו הדימב אפורה םע תוצעייתה םרט רישכתב שומישה תא קיספהל ןיא .לפטמה ,רשפאה תדימב ןויריהל הסינכה םרט לפטמה אפורב ץעוויהל שי ןיטקהל טילחהל יושע ךלש אפורה .ךקוניתל ןוכיסה תא ןיטקהל תנמ לע יליחתתש ינפל רחא לופיטל ךריבעהל וא תיאורפלאו הצמוח לש ןונימה תא .תורהל תוסנל ךבצמ לשב םג דומצ יאופר חוקיפב תויהל ךיילע ,ןויריהל תסנכנ םא .רבועה תוחתפתה תא קודבל תנמ לע םגו יאופרה סנכיהל הסנמ תאשכ ,תילופ הצמוח תליטנ לע ךלש אפורה םע ירבד םימגפל ןוכיסה תא ןיטקהל הלוכי ןויריה ינפל תילופ הצמוח תליטנ .ןויריהל .תונויריהה לכב םייק רשא ,םדקומ בלשב תולפהלו הרדשה דומע תריגסב הצמוח תולטונה לצא תילופ הצמוח תרזעב םידלומ םימגפ תעינמ ךא .החכוה אל תיאורפלאו :תובושח תודוקנ ,אפורה םע תצעייתמ תאש ינפל העינמ יעצמאב שמתשהל יקיספת לא ∙ היספליפאה לע טולשל רשפאיש לופיט ךשמה תינכת דחי ותיא תמכסמו רבועל ןוכיסה תא ןיטקהלו ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח וא ןויריהב תא םא אפורל ירפס ∙ תיאורפלאו הצמוחב לופיטה ןמזב ןנכותמ אל ןויריה הובג ןוכיסב םיאצמנ םחרב תיאורפלאו הצמוחל ופשחנש םידלי הצמוח תלטונ תא םא .תויתוחתפתה תוערפהלו םישק םידלומ םימומל .דימ אפורל ינפ ,ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח תאו תיאורפלאו סנכיהל הסנמ תאשכ ,תילופ הצמוח תליטנ לע ךלש אפורה םע ירבד םימגפל ןוכיסה תא ןיטקהל הלוכי ןויריה ינפל תילופ הצמוח תליטנ .ןויריהל .תונויריהה לכב םייק רשא ,םדקומ בלשב תולפהלו הרדשה דומע תריגסב הצמוח תולטונה לצא תילופ הצמוח תרזעב םידלומ םימגפ תעינמ ךא .החכוה אל תיאורפלאו :תובושח תודוקנ תויהל היושע תאש תבשוח וא ןויריהב תא םא דימ אפורל ירפס ∙ ןויריהב ךל הרוי אל אפורהש דע תיאורפלאו הצמוח תליטנ תא יקיספת לא ∙ תאז תושעל .אפורה ידי-לע ךל ןתינש תלפוטמל עדימה תא תנבהו תארקש יאדוו .חקור וא אפור םע יצעייתה תולאש לש הרקמב הקנה .אפורה ידי-לע תרחא ץלמוה ןכ םא אלא ,לרופלאוב לופיטה תעב קינהל ןיא .הפורת לכב לופיט תליחת ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי תונוכמב שומישו הגיהנ בולישב תחקלנ איהו הדימב דוחייב תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומיש .תוינונשיל תומרוגה תופורת וא היספליפא דגנ תורחא תופורת םע התאו הטילשב אל ןיידע ךלש היספליפאהו הדימב וא וז העפות הווח התא םא .תונכוסמ תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ןיא ,םיסוכרפמ לובסל ךישממ תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .המודכו שיבכה :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .ןרתנ תוליכמ תוסומכה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה לוטיל ףידע .םויב םיימעפל תשרדנה הנמה תקולח לע ץילמי אפורהו ןכתיי .תוחורא ןמזב הפורתה תא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .ג"ק 17 -מ ךומנ לקשמב םידליל תדעוימ הניא וז הפורת :בקעמו תוקידב הפורתב לופיטה לש םינושארה םישדוחה תששבו לופיטה תלחתה ינפל .דבכ ידוקפתו םד תוקידב ךורעל שי וז ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הדירי ,םירירש תשלוח ,תמדרת :תואבה תועפותהמ לובסל לולע ךנה הדירי ,תילובטמ תצמח ,המישנב העיגפ ,םינושיא תוצווכתה ,םיסקלפרב .םלהו םד ץחלב חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא הפורתב שמתשהל שי .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז לרופלאו לוטיל קיספמ ךנה םא רופיש לח םא םג ,אפור םע ץעייתהל ילבמ לרופלאוב לופיט קיספהל ןיא .ךתואירב בצמב .יתגרדה ןפואב עצבתהל הכירצ לופיטה תקספה תייחנה יפל אל וא ידיימ ןפואב לרופלאוב לופיט קיספמ ךנהו הדימב .םיסוכרפל רבגומ ןוכיסב תויהל לולע ךנה ,ךאפור לטונ התאש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז התא םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב יאוול תועפות

.4

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע לרופלאוב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת :תואבה יאוולה תועפות תא הווח התא םא אפורל דימ תונפל שי תקלד( בלבלב וא )דבכ תקלד( דבכב תולחמל םורגל הלוכי וז הפורת ∙ תוחיכש ןניא ולא תועפות .םייח ןכסלו תורומח תויהל תולולעש ,)בלבל ,תושישת ,ןובאית ןדבוא ,תופייע ,השלוח םע תוימואתפב ליחתהל תולוכיו .ןטב באכו האקה םע תרשוקמ םיתיעלש ,תוינונשי תעפוהב םיתיעל הוולמה ,רועה לע החירפ תעפוה ,םירידנ םירקמב ∙

erythema

multiforme

( הפה רוזא תא ברעל תולולעש תויחופלש תוריהמב סרפתהל הלוכיש רועה תודרפיה םע תויחופלש תעפוה

Toxic

epidermal

necrolysis

( - םייח ןכסלו ףוגה לכ ינפ לע

Stevens

Johnson

syndrome

ראווצה וא/ו םינפה לש תימואתפ תוחיפנ תללוכה תיגרלא הבוגת ∙ .)המדאויגנא( םייח תנכסמו המישנב ישוקל תמרוגש תלדגה ,תירוע החירפ ,םוח ןוגכ םינימסת תללוכה הפירח תיגרלא הבוגת

,תוניקת ןניאש םד תוקידב תואצות ,תיתיילכ העיגפ ,הפמיל תוטולב .)םיליפוניזואא( םינבל םד יאת גוסב היילע ןוגכ לטיברבונפ םע בולישב תחקלנ וז הפורת םא דחוימב - הרזומ תוגהנתה ∙ .ימואתפ ןפואב הלעוה וז הפורת ןונימ םא וא .םד תשירקב תויעב ,םימומיד וא תורובח לש תינאטנופס העפוה ∙ :תופסונ תוירשפא יאוול תועפות ןויריה“ ףיעס האר( תישפנו תינפוג תוחתפתהב תוערפהו םידלומ םימומ ∙ .)"הקנהו דחא שמתשממ רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)הרשעמ דער ∙ תוליחב ∙ :)100 ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות )הינפוטיצובמורט( תויסטו )הימנא( םימודא םד יאת תריפסב הדירי ∙ לקשמב היילע ∙ תושקונ ,דער :םיללוכ םינימסתה( תירוטומ םיבצע תכרעמב תוערפה ∙ תועפות םירקמהמ קלחב .תוכיפה יתלב םימעפל ,)הכילה יישקו םייפג תוכיפה תויהל תויושע ןוסניקרפ תויומד שאר יבאכ ,ןורכיזב העיגפ ,תרוחרחס ,תוינונשי ∙ םייניעב תוינוצר אלו תוריהמ תועונת ∙ םיסוכרפ ∙ תושריח ∙ ןטב יבאכ ,תואקה ,לושלש :לופיטה תליחתב ∙

gingival

hyperplasia

( םייכינחה תלדגה דחוימב ,םייכינחב תויעב ∙

stomatitis

( הבירצ תשוחתו םיעצפ ,הפב תוחיפנו םיבאכ ∙ רעיש תרישנ ,רתי תושיגר ∙ אל השרפה לש ןימסת ,הימרתנופיה( םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר ∙

antidiuretic

hormone

לש הניקת רוזחמ ןמזב םישק םיבאכ ∙ ,תונפקות ,)םימייק אלש םירבד לש העימש וא הייאר( תויזה ,לובלב

בשק תוערפה ,תונבצע תידבכ העיגפ ∙ םומיד ∙ ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

:)1,000

)תונבל תוירודכו תיללכ( םד תוירודכ תריפסב הדירי ∙ רחאל הגיסנ םע ,תינמז תמדרתל חתפתהל הלוכיש ,תונרעב העיגפ ∙ לופיטה תקספה וא ןונימה תתחפה היתפולפצנא ∙ םייפגב ץוצקע/לומינ תשוחת ∙ תועונת ןורכנסב םיישק ∙ תואירב תומקר לש תקלד בקע ,םיבאכו המישנ יישק ∙

)pleural effusion)

רועה לע החירפ ∙ תחימצב וא רעיש עבצב ,רעישה הנבמב םייוניש( רעישב תויעב

)רעיש תוכפוהש תומצע ומכ ,תומצעב תילובטמ העיגפ לש םירקמ וחווד

)סיזורופואטסוא( םצעה תסמב הדירי ,)הינפואטסוא( רתוי תוריבש תויהל םע חווט ךורא לופיט לטונ התא םא חקורב וא אפורב ץעוויה .םירבשו התא םא וא סיזורופואטסואמ לבוס התא םא ,תויטפליפא יטנא תופורת םידיאורטסוקיטרוק לטונ םינייפאמ תוחתפתה ,רתי רועיש םיללוכ םינימסת( םזינגורדנארפיה ∙ )ןגורדנא תומר תיילעו תירבג רעיש תרישנ ,הנקא ,השיא לצא םיירבג )הימרתופיה( ףוג םוחב הדירי ∙ םייפגב תורומח אל תוקצב ∙ תסוו רדעיה ∙ םדה ילכב תקלד ∙ :)םישמתשמ 1,000 ךותמ 1 -מ תוחפב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות ,םינבלו םימודא םד יאת תוריפסב הדירי ללוכ םצעה חמ דוקפתב לשכ ∙

macrocytic

anemia

( הימנא :ןוגכ( תוניקת ןניאש השירק תוקידבל םימרוגה השירק ימרוגב הדירי ∙

-ה ןמזו ןיבמורטורפ ןמז תכראה זאדיניטויב/ןיטויב ןימטיו תומרב רסח ∙ תועובש רפסמ תוגוסנו הגרדהב תועיפומש תויביטינגוק תוערפהו היצנמד ∙ לופיטה תקספה ירחא םישדוח רפסמ דע תובטרהו תובטרה( ןתש ןתמב הטילש תלוכי רסוח וא םיישק ,הילכ תויעב ∙ )הליל

tubulointerstitial

nephritis

( תוילכל קזנ ∙ םוחו תירוע החירפ ,םיקרפמב םיבאכ םע ,תינומיא-וטוא הבוגת ∙

systemic

lupus

erythematosus

השק תויהל הלוכיש םירירש תשלוח ,םירירש יבאכ

rhabdomyolysis

סירתה תטולב תוליעפ תת ∙

myelodysplastic

syndrome

גוסמ םצעה חמב העיגפ ∙ רבגה תוירופב העיגפ ,תויטסיצילופ תולחש ∙ אל תוגהנתה ,הדימל תוערפה ,תרבגומ תירוטומוכיספ תוליעפ

.הניקת ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ןווקמה ספוטל הנפמה

)www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש :רושיקל הסינכ ידי-לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?

formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה לע עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג קובקבה תא רומשל שי .

25°C

-ל תחתמ ,ךושח םוקמב ןסחאל שי .בטיה רוגס לש הנושאר החיתפ רחאל םימי 60 דע הפורתב שמתשהל ןתינ

.רישכתה לש הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא קובקבה דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ .הביבסה לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הסומכ לכ ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sorbitol, mannitol, glycerol, gelatin, sodium propyl hydroxybenzoate,

sodium ethyl hydroxybenzoate, titanium dioxide, FD&C Blue No.1,

90%.

.ןרתנ תוליכמ תוסומכה :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,ריהב בוהצ עבצב לולצ לזונ הליכמה לוחכ עבצב תילבוא הכר הסומכ ∙

."

TEVA

“ הלימה העיפומ דחא דצב .תוסומכ 40 הליכמ תקוושמה הזיראה ∙ :ותבותכו ןרציה םש .הוקת חתפ ,3190 .ד.ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .2016 ץרמב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

012.05.24232.00/01

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

VALP CAPS PL SH 090616

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה