וי-דלגין סירופ מרוכז למבוגרים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-11-2017

מרכיב פעיל:
DIPYRONE
זמין מ:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
N02BB
טופס פרצבטיות:
סירופ
הרכב:
DIPYRONE 1.25 G / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
VITAMED LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PYRAZOLONES
סממני תרפויטית:
Relief of moderate to severe pain as in headache, toothache, dysmenorrhea andfor high fever that does not respond to other measures.
מספר אישור:
115 41 28046 00
תאריך אישור:
2014-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-11-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

1986 )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنا بسح كلهتسملل ةرشن !بيبط ةفصو نودب ءاودلا اذه قوس

ُ

ي

نيغلابلل زكرم بارش نيجلاد-يڤ

Dipyrone 1250 mg

:يوحي بارش لم 5 لك :بيكرتلا ."ةيفاضا تامولعم" - 6 ةرقفلا رظنا رضحتسملا يف ةلاعف ريغلا داوملا ةمئاقل .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ةرشنلا هذه يوحت :ءاودلا كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقا .يلديصلا وا بيبطلا ىلا هجوت ،ىرخا ةلئسا كيدل تناك اذا .ةحيحصلا ةقيرطلاب ءاودلا لوانت كيلع .بيبط ةفصو نودب قوس

ي ءاودلا اذه .لافطلال صصخم ريغ رضحتسملا هذه .ىرخا تامولعمل ةجاحب تنك اذا يلديصلا رشتسا مغرلاب مايا 7 نم رثكلا عاجولاا ترمتسا اذا وا مايا 3 نم رثكلا ةعفترملا ةرارحلا ترمتسا اذا بيبطلا ىلا هجوتلا كيلع بجي .مايا 7 نع ديزت ةرتفل جلاعلا رمتسا اذا ديزي )تاببحملا ةردن( سيزوتيستولونرجلأل ضرعتلل رطخلا .ءاودلا لامعتسا نم .)ةيبناج ضارعأ ةرقف رظنا( .نيلوزاريفلا ةعومجمل عبتت ةلاعف ةدام يوحي نيجلاد-يڤ بارش ؟ءاودلا اذه اذامل .1 ةرارحلا ضيفختلو ةيرهشلا ةرودلا ملاآو نانسلاا ،سأرلا ملاآ لثم ةيوقلا ىتح ةطسوتملا ملالآا نيكستل صصخم ءاودلا اذه .ىرخا جلاع قرطل ضفخنت مل يتلا ةعفترملا :ءاودلا لامعتسا لبق .2 :تنك اذا ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

.ةعضرم وا

لاماح تنك اذا لامعتسلاا عنم

دحلا وا نوزاتوبلينف ،نوزانيف ،نوزانبيبورب ،)لوزيماتيم( نوريفيد ةلاعفلا ةداملل ةيساسح كانه تناك اذا لامعتسلاا عنم

.ةلاعف ريغلا ءاودلا تابكرم

.ةطيسبلا ضارملاا عم ءاودلا اذه لامعتسا عنم

.)"لوفل ةيساسح"(

G6PD

ميزنا يف صقن نع ةيدل مولعم ناك اذا ءاودلا اذه لمعتست لا

.مدلا زاهج يف للخ مك يناعت تنك اذا لامعتسلاا عنم

،نيريفروبلل عمجتو دئاز جاتنا متي هب يذلا يثارو ضرم( ةداحلا ةيدبكلا ايريفروبلا ضرم نم يناعت تنك اذا ءاودلا لامعتسا عنم

.)لاثم يبصعلا زاهجلا يف تابارطضا ببست يتلا

.)لاثم يئايميكلا جلاعلا دعب( ماظعلا عاخنل عمق كانه ناك اذا ءاودلا لامعتسا عنم

:ءاودلا لامعتسا صخت ةصاخ تاريذحت :نم يضاملا يف تيناع اذا وا يناعت تنك اذا جلاعلا ةيادب لبق بيبطلا غلابا بجي

.ىرخا ةيودلاو لصافملا تاباهتلا جلاعل ةيودلااو ملالآا تانكسمل ةدئاز ةيساسح ىلا لويملا

.)ةيبناجلا ضارعلاا ةرقف رظنا( ةيساسحلا ةمدص

Anaphylactic

ةدايز رطاخم نم ،تلااحلا هذه لثم يف :ةيساسحلا ضارعأ

،ةفلتخم ةيودا ،رعشلا تاغبص ،ةظفاح ةدام ،تاناويح ،ةيحور تابورشم ،ماعطلل ةيساسح لثم :ةيساسحلا نم يناعت تنك اذا .طقف بيبطلا فارشاب نيجلاد-يڤ لوانت بجي - )urticaria( نمزملا يدلجلا حفطلا وا )وبرلا( امتسلاا ببست ةيساسح

.)مدلا رقف وأ رثخت لثم( يومدلا زاهجلا ماظن ىلكلا ،دبكلا ةفيظو يف لكاشم

.ءاضيبلا مدلا ايلاخ ضافخنا اهبحاصت يتلا ضارما نم يناعت تنك اذإ

.يسفنتلا زاهجلا يف ةنمزم تاثولت نم وأ )وبرلا( ةيئاوهلا بعشلا تاباهتلا نم يناعت تنك اذإ ةردن( سيزوتيستولوناجا وا/و ةيساسحلا ةمدصك ةايحلا ىلع ةرطخ اهنكلو ةردان ضارعلا نوريفيد ببسي دق :تاريذحت .)ةيبناجلا ضارعلاا رظنا( .)تاببحملا .بيبطلا ةراشتسا نودب ةرمتسم ةرتفل وا ةبراقتم تارتفل ءاودلا اذه لامعتسا عنم

.ءاودلا لوانت لبق بيبطلا غلابا كيلعف ،ءاودلا وا ماعطلا نم عونل ةيساسح كيدل تناك اذا رهظي( تاحيفصلا ةلق - اينيفوتيستوبمورت ،)ءاضيبلا تايركلا ةلق( اينيفوكيفل اردان ءاودلا اذهل ةدئازلا ةيساسحلا ببست دق .ةيساسحلا ةمدصو )ءاضيبلا مدلا ايلاخل ةماس ةباصا( تاببحملا ةردن - سيزوتيستولونرجلا وأ )فيزنلا تايناكما ةدايز يف فنلاا ،مفلا فيوجت يف باهتلاو علبلا يف ةبوعص ،قلحلا باهتلا ،ةريرعشق ،ةرارحلا ةجرد عافترا يف تاباصلاا هذه رهظتو لوانت نع فقوتلا بجي ،ءاودلا لوانت دعب ىلولأا ةعاسلا رهظت دق يتلاو ،تاملاعلا هذه دحا روهظ عم .ةيلسانتلا ءاضعلأا وأ .ةرتفلا سفن يف نيجلاد-يڤ عم رخا ءاود لوانتت تنك اذا هغلابا بجي ،بيبطلل كتراشتسا دنع .بيبطلا ةراشتساو ا

روف ءاودلا .قلقلل ناكم دجوي لا ةلاحلا هذه يف .يضمحلا لوبلا يف رمحا نولل ءاودلا اذه يدؤي دق ربخا ،تانيماتيفلاو ءاذغلا تلامكمو ةفصو نودب ةيودا كلذ يف امب ىرخا ةيودا ا

ً

رخؤم تلوانت اذا وا لوانتت تنك اذا اذا وا ةيلاتلا ةعومجملا نم ءاود لوانتت تنك اذا يلديصلا وا بيبطلا غلبا بجي ةصاخ .يلديصلا وا بيبطلا كلذب :ءاودلا لوانت ا

ً

رخؤم تيهنا

.نيربسا لثم )

NSAIDS

( ةيديئوريتس ريغ باهتللاا دض ةيودا

.)نيرفروف( مدلا رثخت دض ةيودا

.نيروبسولكيست ةبسن يف صقن ببسي دق - )ةعارزلل( نيروبسولكيست

.)ةيناهذلل داضم ءاود( نيزمورفرولك .ةبجولا دعب وا لبق هلوانت نكمي ،ءام سأك عم ءاودلا اذه لوانت بجي

:ءاذغلاو نيجلاد-يڤ لامعتسا

لاماح تنك اذا ءاودلا لامعتسا عنم

:لمح .ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف يف ةعاضرلا عنم

:ةعاضر .طاقن نيجلاد-يڤ لامعتسا بجي دلاولاا جلاعل .دلاولال صصخم ريغ ءاودلا اذه :دلاولااب لامعتسلاا تانكام ليغشتو ةقايسلا ةيناكماب ،لعفلا ةدر ةعرسب رضي دق هب ىصوملا نم ىلعا تاعرجب ءاودلا اذه لامعتسا

:ةقايسلا .لوحك عم ءاودلا لوانت مت اذا ديزي رطخلا ،ةظقيلا بلطتي لمع لكو تانكام ليغشت ،ةقاوسلا نع عانتملاا بجي اذل نابورب ليثم ةظفاحلا داوملاو زوركوس مارغلم165 :يوحي رضحتسم للم لك :ءاودلا تابكرم ضعب نع ةمهم تامولعم ..مارغلم ٠.5 نابورب ليفوربو مارغلم ٢ ؟ءاودلا لمعتست فيك .3 بسح ةعرجلا .كوكش كترواس اذا يلديصلا وا بيبطلا نم دكأتلا كيلع .بيبطلا تاميلعت بسح ءاودلا لامعتسا ا

مئاد بجي 1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל קוושמ רישכתה םירגובמל זכורמ פוריס ןיגלד-יו

Dipyrone 1250 mg

:םיליכמ פוריס ל"מ 5 לכ :בכרה ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הנוכנ הרוצב הפורתה לוטיל ךילע .אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת .םידליל דעוימ וניא רישכתה .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה שומישה תורמל םימי 7 -מ רתוי םיכשמנ םיבאכה וא םימי 3 -מ רתוי ךשמנ םוחה םאב אפורל תונפל ךילע .)יאוול תועפות ףיעס האר( .םימי 7 -ל רבעמ ךשמנ לופיטה םא הלוע סיזוטיצולונרגאל ןוכיסה .הפורתב .םינילוזאריפה תחפשמל ךיישה ליעפ רמוח ליכמ ןיגלד-יו פוריס ?הפורתה תדעוימ המל .1 הובג םוח תדרוהלו תסו יבאכ ,םייניש ,שאר יבאכ ןוגכ םיקזח דע םיינוניב םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה .םירחא לופיט יעצמאל ביגמ וניאש הפורתב שומישה ינפל .2 :םא רישכתב שמתשהל ןיא

.הקינמ וא ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

,ןוזאנפ ,ןוזאנפיפורפ ,)לוזימאטמ( ןוריפיד ליעפה רמוחל תושיגר העודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא .הפורתה לש םיליעפ יתלבה היביכרממ דחאל וא ןוזאטובלינפ

.םילק םישוחימל וז הפורתב שמתשהל ןיא

.)"לופל תושיגר"(

םיזנאב רסוח לע ךל עודי םא וז הפורתב שמתשת לא

.םדה תכרעמב יוקילמ לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא

רבגומ רוציי םייק הב תיתשרות הלחמ( הפירח תידבכ היריפרופמ לבוס ךניה םא וז הפורתב שמתשהל ןיא .)םיבצעה תכרעמב לשמל תוערפהל םימרוגה ,ןיריפרופ לש תורבטצהו

.)יפרתומכ לופיט רחאל ןוגכ( םצעה חמ לש יוכיד םייק םא הפורתב שמתשהל ןיא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :מ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורל חוודל שי

.תורחא תופורתלו םיקרפ תוקלדב לופיטל תופורתו םיבאכ יככשמל רתי תושיגרל היטנ

.)יאוול תועפות ףיעס האר( הלוע יטקאליפאנא קושל ןוכיסה ,הלאכ םיבצמב :היגרלאל םירושקה םינימסת

יעבצ ,רמשמ רמוח ,ח"עב ,םילוהוכלא תואקשמ ,ןוזמל היגרלא ןוגכ :תויגרלאל היטנמ לבוס ךניה םא ןיגלד-יו לוטיל שי -)

urticaria

( רועב תינורכ החירפ וא המטסאל תמרוגה היגרלא ,תונוש תופורת ,רעיש .תיאופר החגשהב קר

.)הימנא וא השירק ןוגכ( םדה תכרעמ ,הילכה ,דבכה דוקפיתב םייוקיל

.תונבל םד תוירודכב הדירי ןהילא תיוולנש תולחממ לבוס התא םא

.המישנה יכרד לש םיינורכ םימוהיזמ וא )המטסא( תונופמיסה תחנגמ לבוס התא םא .סיזוטיצולונרגא וא/ו יטקליפאנא קוש לש םייח תונכסמ ךא תורידנ תועפותל םורגל לולע ןוריפיד :תורהזא .)יאוול תועפות האר( .אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא הינפוטיצובמורט ,)םינבל םד יאת טועימ( הינפוקיולל תורידנ םיתיעל םורגל הלולע וז הפורתל רתי תושיגר הבוגת .קושו )תונבל םד תוירודכב תיסקוט העיגפ( סיזוטיצולונרגאל וא )םימומידל היטנב הילעב תאטבתמ( םע .ןימה ירבאב וא ,ףאב ,הפה ללחב תוקלדו העילב יישק ,ןורג באכ ,תורומרמצ ,הובג םוחב תאטבתמ וז קיספהל שי ,הפורתה תליטנ רחאל הנושארה העשב רבכ עיפוהל םילולעה ,ל"נה םינמיסה דחא תעפוה תינמז-וב תרחא הפורת תלטנ םא ועידוהל שי ,אפורב ךצעוויהב .אפורה םע ץעוויהלו הפורתה תליטנ דימ .ןיגלד-יו םע .הגאדל םוקמ ןיא וז העפותב .יצמוח ןתשב םודא עבצל םורגל הלולע וז הפורת ,םינימטיוו ןוזמ יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תלטנ םא וא ,חקול התא םא הצובקהמ הפורת לטונ ךניה םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא האבה

.ןיריפסא ןוגכ )

NSAIDS

( תוידיאורטס ןניאש תקלד דגנ תופורת

.)ןירפרוו( םד תשירק דגנ תופורת

.ןירופסולקיצ תמרב הדירי ןכתית -)תולתשהל( ןירופסולקיצ

.)תיטוכיספ-יטנא הפורת( ןיזמורפרולכ .החורא ירחא וא ינפל לוטיל ןתינ ,םימ סוכ םע הפורתה לוטיל שי :ןוזמו ןיגלד-יוב שומיש .ןוירהב ךניה םא הפורתב שמתשהל ןיא :ןוירה .וז הפורת םע לופיטה ןמזב קינהל ןיא :הקנה .תופיט ןיגלד-יוב שמתשה םידליב לופיטל .םידליל תדעוימ הניא וז הפורת :םידליב שומיש גוהנל תלוכיב ,הבוגתה תוריהמב םוגפל לולע ץלמומהמ םיהובג םינונימב וז הפורתב שומישה :הגיהנ ןוכיסה ,תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונוכמ תלעפה ,בכרב הגיהנמ ענמיהל שי ןכ לעו תונוכמ ליעפהלו .לוהוכלא םע בולישב תחקלנ הפורתה םא הלוע םירמוחהו זורכוס לש ג"מ 165 :ליכמ רישכתה לש ל"מ לכ :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .ג״מ 0.5 ןברפ ליפורפו ג״מ 2 ןברפ ליתמ :םירמשמה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ןונימה .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה תוארוה יפל :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :)ג"ק 53 לש ףוג לקשמ לעמ( הנש 15 ליג לעמ םירגבתמו םירגובמל ןונימה

Patient package insert in accordance with the pharmacist's regulations (preparations)1986

This medicine is sold without prescription

V-Dalgin Concentrated Syrup For Adults

Composition: Each 5 ml contains: Dipyrone 1250 mg

For inactive ingredients preparation see section 6 - "more information."

Carefully read the package leaflet before using this medicine.

This leaflet contains concise information on this medicine.

If you have additional questions, contact your doctor or pharmacist.

This medicine is given without prescription. You must take the medicine correctly.

This medicine is not intended for children.

Consult your pharmacist if you need more information.

You should contact your doctor if the fever lasts more than 3 days or pain persists more than 7 days

despite the treatment. Risk of agranulocytosis increases if treatment continues beyond 7 days. (See

the side effects section).

V-Dalgin Syrup- contain active substance belonging to the chemical family Pyrazolones

1. What is the medicine for?

The medicine is designed to relieve moderate to strong pain such as headaches, teeth, menstrual

cramps and high fever with no response to other treatment measures.

2. Before using this medication

Do not use this medicine:

If you are pregnant or breastfeeding.

if you are hypersensitive to the active ingredient Dipyrone (Metamizol), Propyphenazone, Phenazone,

Phenylbutazone or any of the other inactive ingredient of this medicine.

For minor ailments.

If you know of a deficiency of the enzyme G6PD ("Faba beans Sensitivity").

If you suffer from impaired blood system.

If you suffer from the acute hepatic porphyria (a hereditary disease in which there is increased

production and accumulation of porphyrin, causing nervous system disorders for example).

If there is a suppression of the bone marrow (such as after treatment with chemotherapy).

Special warnings concerning the use of this medicine

Consult your doctor before starting treatment if you suffer or have suffered in the past from:

Tendency for hypersensitivity to painkillers and medicines for treating arthritis and other medicines.

Allergy symptoms: In these cases, the risk of anaphylactic shock increases (see the side effects

section).

If you suffer from a tendency to allergies: such as food allergy, alcoholic beverages, animals,

preservatives, hair dyes and different medications, allergy that causes asthma or chronic skin rash

(urticaria) – V-dalgin should be taken only under medical supervision.

Abnormalities of Liver function, kidney, circulatory system (such as clotting or anemia).

If you suffer from diseases causing decreased white blood cells.

If you suffer from asthma or chronic infections of the respiratory tract.

Warnings:

Dipyrone may cause rare but life-threatening anaphylactic shock and or agranulocytosis.

(See the side effects section).

Do not use this medicine frequently or for prolonged periods without consulting a doctor.

If you are sensitive to any food or medicine, inform your doctor before taking this medicine.

Hypersensitivity to this medicine may cause rarely leucopenia (decreased white blood cells count),

thrombocytopenia (expressed in bleeding tendency) or agranulocytosis (toxic damage to white

blood cells) and shock. This response is manifested by high fever, chills, sore throat, difficulties in

swallowing, and inflammation of the oral cavity, nose or genitals. With the advent of these signs, which

may appearas early as the first hour after taking the medication, stop taking the medicine immediately

and consult your doctor. You must also inform your doctor, if you have been taking concurrently any

other medicine with V- dalgin.

This medicine may cause a red color in acidic urine. This should not be a concern.

If you take, or have taken recently other medicines including non-prescription medicines and

dietary supplements or vitamins, tell your doctor or pharmacist. In particular, inform your

doctor or pharmacist if you are taking or if you have just finished treatment with medication

of the following groups:

Non steroidal Anti-inflammatory medicines (NSAIDS) such as aspirin.

Anticoagulants (warfarin).

Cyclosporine (for Transplants) - may decrease the level of cyclosporine.

Chlorpromazine (anti - psychotic drug).

Using V-dalgin and food:

Take this medicine with a glass of water, can be taken before or after a meal.

Pregnancy:

Do not use this medication if you are pregnant.

Nursing

: Do not breastfeed during treatment with this medicine.

Use in children:

This medicine is not intended for children. For the treatment of children use

V-dalgin drops.

Driving:

Use of this medicine at higher doses than recommended may impair reaction time, the

ability to drive and operate machinery and therefore these activities should be avoided, while using

at higher doses. The risk increases if the medicine is taken with alcohol.

Important information about ingredients of this medicine:

Each 1 ml of the medicine contains

165mg sucrose, and the preservatives: 2mg Me thyl Paraben, 0.5mg Propyl Paraben.

3. How to use this medicine?

Always use this medication by your doctor instructions. You should check with your doctor or pharmacist

if you are unsure.

Recommended dosage unless otherwise prescribed:

Recommended dosage to adults and adolescence above 15 years of age (above 53Kg body weight):

2 to 4 ml with water as needed up to 3 times a day.

Take the medicine at intervals of 6-8 hours.

Do not take the dose more than three times at 24 hours.

Do not exceed the recommended dose.

This medicine is not intended for children.

If the fever lasts more than 3 days or pain persists more than 7 days despite the treatment, contact

your doctor. Risk of agranulocytosis increase if treatment continues beyond 7 days. (See the side

effects section).

If you accidentally took an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine,

proceed immediately to the doctor or emergency room of a hospital and bring the medicine package.

Effects of overdose:

Nausea, vomiting, abdominal pain, kidney dysfunction, and more rarely: dizziness, convulsions,

unconsciousness, decreased blood pressure, shock, arrhythmias.

Taking very high doses of the medicine, urine may turn red.

If you forget to take the medication: Do not take two doses together to make up the missed dose.

Continue the treatment as recommended by your doctor.

4. Side Effects

Like all medicines, the use of V-dalgin may cause side effects in some users. Do not panic reading

list of side effects. You might not suffer from any of them.

Consult a doctor immediately if you experience:

The main side effects of the medicine are symptoms of hypersensitivity. They include:

Anaphylactic shock and agranulocytosis. These are rare but life-threatening. They can occur even if

in the past you have taken the medicine without complications. They can occur in the first hour after

taking the medication, but also several hours afterwards.

- Anaphylactic shock - a phenomenon of hypersensitivity strongly expressed in a cold sweat, severe

rash all over the body, swelling of the skin or throat, blisters in the mucosal tissues, dizziness,

shortness of breath, nausea, vomiting, stomach irritation, rapid pulse, feeling of tightness in the chest

and a sharp drop in blood pressure .(Rare) Stop the treatment and call medical help immediately!

Meanwhile, until the arrival of the doctor one should put the patient on his back, lift his feet and

warm him up by a blanket.

- Hypersensitivity to this medicine may cause rarely leucopenia (decreased white blood cells),

thrombocytopenia (expressed in bleeding tendency) or agranulocytosis (toxic damage to white

blood cells).

Risk of agranulocytosis increases when the medicine is taken for more than seven days.

This response has the expression of high fever, chills, sore throat, difficulties in swallowing, and

inflammation in the oral cavity, nose or genitals. Deterioration in general health (such as fatigue or

weakness).

If you are taking in parallel antibiotics - these signs may be weaker.

With the appearance of these symptoms, stop taking the medicine immediately and consult your doctor.

- Skin or mucousal tissues: In a few cases you may suffer from:

Stevens-Johnson syndrome or Lyell's syndrome - these are skin reactions severe and life-threatening,

such as a rash or blisters in mucosal tissues - Stop treatment and contact your doctor immediately!

- in rare cases, particularly in situations of decreased blood volume in patients with a history of renal

disease and in cases of overdose, there might be: Renal dysfunction such as decreased or lack

of urination, kidney inflammation or urinary protein excretion. (Rare): stop treatment immediately

and contact the doctor!

If any of the side effects gets worse, or if you suffer side effects not mentioned in the leaflet, consult

your doctor.

Side effects may be reported to the Ministry of Health by clicking the link “Report of side effects due

to medication” on the home page of the Ministry of Health website (www.health.gov.il), which will open

an online form for reporting side effects.

5. How to store your medicine

Avoid poisoning! This medicine and other medicines must be kept out of the reach of children and /

or infants, to avoid poisoning. Do not induce vomiting without a direct order from a doctor.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take the medicine.

Wear glasses if you need them.

Do not use after the expiration date (exp. date) shown on the packaging. Expiry date refers to the

last day of that month.

Store below 25ºC in a dark place.

May be used up to 1 months from first opening.

6. More information

In addition to the active medicine also contains: Sucrose 825mg/ml, saccharine sodium (7.3mg/5ml),

alcohol 95%, tween 20, orange oil, ,polysorbate 20, caramel sol., Disodium phosphate heptahydrate,

momosodium phosphate, methyl paraben, propyl paraben, butylated hydroxytoluene, purified water

How this medicine looks and the contents of the package:

Brown glass vial containing 50 ml yellow aqueous solution, and a dose measuring device.

Manufacturer and registration holder: Vitamed Pharmaceutical Industries Ltd.,

P.O.B. 114, Binyamina 3055002 Israel.

Registration Number: 115 41 28046

This leaflet has been examined and approved by the Ministry of Health on 06-2012

.طقف بيبطلا تاميلعت :بيبطلا نم ىرخا تاميلعت كانه نكت مل اذا اهب ىصوملا ةعرجلا :)مسج نزو مغك 53 قوف( ةنس 15 نس قوف نايتفلاو رابكلل ةعرجلا .مويلا يف تارم 3 ىـتح ةجاحلا بسح ءام عم لم 4-2 .تاعاس 8-6 نمز قرافب تاعرجلا لوانت بجي .ةعاس 24 يف تارم 3 نم رثكا ةعرج لوانت عنم

.اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

.دلاولال ةصصخم ريغ رضحتسملا رطخلا .بيبطلل هجوتلا بجي ءاودلا لامعتسا نم مغرلاب مايا 7 نم رثكلا ملالاا ترمتسا وا مايا 3 نم رثكلا ةرارحلا ترمتسا اذا .)ةيبناج ضارعأ ةرقف رظنا( .مايا 7 نع ديزت ةرتفل جلاعلا رمتسا اذا ديزي )تاببحملا ةردن( سيزوتيستولونرجلأل ضرعتلل ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وا ا

روف بيبطلل هجوتلا بجيف ،ءاودلا نم أطخ دلو لوانت اذا وا ةدئاز ةعرج أطخ تلوانت اذا .كعم ءاودلا ةوبع راضحاو :ةدئازلا ةعرجلا ضارعا ،مدلا طغض ضافخنا ،يعولا نادقف ،تاجنشتلا ،راود :رثكا ةردان تلااح يفو ،ىلكلا فئاظو ةباصا ،نطبلا ملاآ ،ؤيقتلا ،نايثغلا .بلقلا تابرض ماظتنا مدع ،ةمدص .رمحلأا نوللا ىلإ لوبلا لوحتي دق ،ءاودلا نم ادج ةيلاع تاعرج لوانت دنع .ةتئافلا ةعرجلا ضيوعتل اعم نيتعرج ذخأت لا :ءاودلا لوانت تيسن اذإ .بيبطلا لبق نم هب ىصوملا وحنلا ىلع جلاعلا ةلصاوم بجي :ةيبناج ضارعلاا .4 .نيمدختسملا ضعب ىدل ةيبناج ضارعلا يدؤي دق نيجلاد-يڤ لامعتسا ،ءاود لكل ةبسنلاب لاحلا وه امك .اهنم يلا ضرعتت لا دقف .ةيبناجلا ضارعلال كتءارق دنع فخت لا :ـب تسسحا اذا ا

ً

روف بيبطلل هجوتلا بجي :لمشت ثيح .ةدئاز ةيساسح ضارعا يه ءاودلل ةيساسلاا ةيبناجلا ضارعلا

تمدختسا اذا ىتح رهظت دق .ةايحلا ىلع ةرطخ اهنكلو ةردان ضارعا هذه .سيزوتيستولونرجاو يتكليفانا ةيساسحلا ةمدص .اهدعب تاعاس ةدع كلذك ،ءاودلا لوانت نم ىلولاا ةعاسلا يف ا

ضيا رهظت دق .لكاشم نودب يضاملا يف ءاودلا ،مسجلا ءاحنا عيمج يف ديدش يدلج حفط ،دراب قرعتب رهظت يتلا ةطرفملا ةدئازلا ةيساسحلا نم ةرهاظ - ةيساسحلا ةمدص - قيضب روعشلا ،عيرس ضبن ،ةدعملا يف جيهت ،ؤيقت ،نايثغ ،سفنتلا يف قيض ،ةخود ،ةيطاخم روثب ،قلحلا وا دلجلا يف مروت

روف ةيبطلا ةدعاسملا بلطاو جلاعلا فقوا )ردان( .مدلا طغض يف داح ضافخناو ردصلا يف ةطساوب همسج ةرارح ةجرد عفر لضفي .هيمدق عفر ،هرهظ ىلع ضيرملا ءاقلتسا بجي بيبطلا لوصو ىتح ءانثلاا هذه يف .ةيناطب يف ضافخنا( اينيبوا طيستوبمورت ،)ءاضيبلا مدلا تايرك صقن( اينيفوكولل ا

ردان يدؤي دق ءاودلا اذهل ةدئازلا ةيساسحلا - .)ءاضيبلا مدلا ءايركل يممست فلت( سيزوتيستولونرجلا وا )تمصلا يف ةبغرلا دايدزا يف رهظت يتلا ةيومدلا حئافصلا .مايا 7 نع ديزت ةرتفل ءاودلا لوانت ةلاح يف ديزي سيزوتيستولونرجلا ضرعتلل رطخلا ءاضعلأا وأ مفلا وأ فنلأا يف باهتلاو ،علبلا يف ةبوعص ،قلحلا ملا ،ةريرعشق ،ةرارحلا ةجرد عافتراب رهظت ضارعلاا هذه .)فعض وأ بعتلا لثم( ةماعلا ةحصلا يف روهدت .ةيلسانتلا .فغضا هلاعا ضارعلاا نوكت دق - ةيويح تاداضم لباقملاب لوانتت تنك اذا .بيبطلا ةراشتساو ءاودلا لوانت نع ا

روف فقوتلا بجي ،هلاعا ضارعلاا دحا روهظ دنع :ةيطاخم ةيشغا وا ةيدلج ضارعا - ةريطخلاو ةديدشلا ةيدلجلا ضارعلاا يه هذه -

Lyell's syndrome

وا

Stevens-johnson syndrome

:دق ةدان تلااح يف

روف بيبطلل هجوتو جلاعلا نع فقوت - .ةيطاخملا ةيشغلأا روثب روهظ وأ يدلجلا حفطلا لثم ةايحلا ىلع ةعرجلا تلااح يفو يولك ضرم نم اوناع نيذلا ىضرم ىدل ،مدلا مجح ضافخنا تلااح يف ةصاخو ،ةردان تلااح يف - نع فقوت :)ةردان( .لوبلا يف نيتورب زارفإ وأ ىلكلا باهتلا ،لوبتلا مادعنا وأ ضافخنا لثم ىلكلا فعض :ثدحي دق ،ةدئازلا !بيبطلل هجوتو ا

روف جلاعلا .بيبطلا ةراشتسا كيلعف ،ةرشنلا يف ةروكذملا ريغ ةيبناج راثآ نم يناعت تنك اذإ وأ ،ةيبناجلا راثلآا نم يأ يف مقافت كانه ناك اذإ ”يئاود جلاع ببسب ةيبناج ضارعأ نع غلابا“ :طبارلا ىلع طغضلا ةطساوب ةيبناج ضارعأ نع ةحصلا ةرازو غلابإ نكمي .ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلل ةرامتساب كلصي يذلا )www.health.gov.il( ةحصلا ةرازو عقومل ةيسيئرلا ةحفصلا يف دوجوملا ؟ءاودلا نزخت فيك .5 عنمت اذكهو عضرلا وا/و لافطلاا يديا لوانتم نع ا

ديعب قلغم ناكم يف رخآ ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي !ممستلا ي/عنما .بيبطلا نم ةحضاو تاميلعت نودب ؤيقتلاب ببستت لا .ممستلا .ءاودلا اهيف لوانتت ةرم لك يف ةعرجلاو ةوبعلا صحفا !ملاظلا يف ةيودا لوانت عنم

.اهيلا ةجاحب تنك اذا تاراظن ي/عض ةيحلاصلا ءاضقنا خيرات /ةوبعلا رهظ ىلع رهاظلا )

exp. date

( ةيحلاصلا ءاضقنا دعب ءاودلا لامعتسا عنم

.رهشلا سفنل ريخلاا مويلا رهظ

.ملظم ناكم يفو

25°

ةرارح ةجرد تحت ءاودلا ظفح بجي .ةرم لولا هحتف ىلع رهش ءاقنا دعب رضحتسملا لامعتسا عنم

:ىرخا تامولعم .6

Sucrose (825mg/5ml), Saccharine sodium (7.3mg/5ml),

:ىلع كلذك ءاودلا اذه يوتحي ةلاعفلا ةداملا ىلا ةفاضلااب

Alcohol 95%, Tween 20, Orange oil, Polysorbate 20, Caramel sol., Disodium phosphate heptahydrate,

Momosodium phosphate, Methyl paraben, Propyl paraben, Butylated hydroxytoluene, Purified water.

:ةوبعلا ىوتحم وه امو ءاودلا ودبي فيك .سايق ةنقحو .رفصا لولحم لم 5٠ يوحت نوللا ةينب ةيجاجز ةنينق 3٠55٠٠٢ انيماينب ،114 .ب.ص .ض.م ةيودلاا ةعانصل ديماتيڤ :زايتملاا بحاصو جتنملا 115 41 ٢8٠46 :ءاودلا ليجست مقر ٠6/٢٠1٢ يف ةحصلا ةرازو ةطساوب تقدوصو ةرشنلا هذه تصح

لبق نم مادختسلال صصخم ءاودلا نإف ،اذه نم مغرلاب نكل .ركذملا ةغيصب ةرشنلا هذه تبتك ،ةءارقلا ةلوهسو ةطاسبلل .نيسنجلا .םויב םימעפ 3 דע ךרוצה יפל םימ םע ל"מ 4 דע 2 .תועש 6-8 לש ןמז יחוורמב הפורתה תא לוטיל שי .תועש 24-ב םימעפ 3-מ רתוי הנמ לוטיל ןיא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םידליל דעוימ וניא רישכתה שומישה תורמל םימי 7 -מ רתוי םיכשמנ םיבאכה וא םימי 3 -מ רתוי ךשמנ םוחה םאב אפורל תונפל ךילע .)יאוול תועפות ףיעס האר( .םימי 7 -ל רבעמ ךשמנ לופיטה םא הלוע סיזוטיצולונרגאל ןוכיסה .הפורתב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא .הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח תיב :רתי ןונימ לש תועפות ,הרכה רסוח ,תותיווע ,תרוחרחס :רתוי םירידנ םירקמבו ,הילכ ידוקפתב העיגפ ,ןטב באכ ,תואקה ,הליחב .בלה בצקב תוערפה ,קוש ,םדה ץחלב הדירי .םודאל ךופהל לולע ןתשה עבצ ,הפורתה לש הובג דאמ ןונימ תליטנב .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ דחי תונמ יתש לוטיל ןיא :הפורתה תא לוטיל תחכש םא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי יאוול תועפות .4 .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןיגלד-יוב שומישה ,הפורת לכל ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא :ב שח ךניה םא דימ אפורל תונפל שי :תוללוכ ןה .רתי תושיגר לש תועפות םה הפורתה לש תוירקיעה יאוולה תועפות םא וליפא שחרתהל תולוכי ןה .םייח תונכסמ ךא תורידנ תועפות ןה ולא .סיזוטיצולונרגאו יטקליפאנא קוש ,הפורתה תליטנ רחאל הנושארה העשב רבכ שחרתהל תולוכי ןה .םיכוביס אלל הפורתה תא תלטנ רבעב .הירחאל תועש רפסמ םג ךא ,ףוגה לכב הרומח החירפב ,הרק העיזב תאטבתמה הפירח רתי תושיגר לש העפות -יטקליפנא קוש - יוריג ,האקה ,הליחב ,רומח המישנ רצוק ,תרוחרחס ,תויריר תויחופלש ,עולה לש וא רועה לש תוחיפנ הרזע קעזהו לופיטה קספה )רידנ( .םדה ץחלב הדח הדיריו הזחב ץחל תשגרה ,ריהמ קפוד ,הביקב !דימ תיאופר י"ע ופוג תא םמחל יוצר .וילגר תא םירהל ,ובג לע הלוחה תא ביכשהל שי אפורה תעגה דע םייתניב .הכימש הינפוטיצובמורט ,)םינבל םד יאת טועימ( הינפוקיולל תורידנ םיתיעל םורגל הלולע וז הפורתל רתי תושיגר - תוירודכב תיסקוט העיגפ( סיזוטיצולונרגאל וא )םימומדל היטנב הילעב תאטבתמה םדה תויסטב הדירי( .)תונבל םד .םימי 7 ל רבעמ תלטינ הפורתה םא הלוע סיזוטיצולונרגאל ןוכיסה .ןימה ירבאב וא ,ףאב ,הפה ללחב תוקלדו העילב יישק ,ןורג באכ ,תרומרמצ ,הובג םוחב תאטבתמ וז הבוגת .)השלוח וא תופייע ןוגכ( תיללכה השגרהב הערה .רתוי םישלח ויהי ל"נה םינמיסהו ןכתי -הקיטויביטנא ליבקמב לטונ ךנה םא .אפורה םע ץעוויהלו הפורתה תליטנ דימ קיספהל שי ,ל"נה םינמיסה דחא תעפוה םע :תויריר וא תוירוע תועפות - תופירח תוירוע תובוגת םה ולא -

Lyell's syndrome

וא

Stevens-johnson syndrome

:ןכתיי םידדוב םירקמב !דיימ אפורל הנפו לופיטה קספה - .תויריר תויחופלש וא החירפ ןוגכ םייח תונכסמו לש םירקמבו הילכ תולחמ לש רבע םע םילוחב ,םדה חפנב הדירי לש םיבצמב רקיעב ,םירידנ םירקמב - ןובלח לש השרפה וא ,תוילכ תקלד ,ןתש ןתמב רסוח וא הדירי ןוגכ הילכ ידוקפתב הערפה :ןכתי ,רתי ןונימ !אפורל הנפו דימ לופיטה קספה :)רידנ( .ןתשב ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס ךניה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע בקע יאוול תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ”יתפורת לופיט .יאוול תועפות לע חווידל הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל .ךושח םוקמבו

25º

-ל תחתמ ןסחאל שי .הנושארה ותחיתפמ שדוח םותב רישכתב שמתשהל ןיא ףסונ עדימ .6

Sucrose (825mg/5ml), Saccharine sodium (7.3mg/5ml), Alcohol

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

95%, Tween 20, Orange oil, Polysorbate 20, Caramel sol., Disodium phosphate heptahydrate, Momosodium

phosphate, Methyl paraben, Propyl paraben, Butylated hydroxytoluene, Purified water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,הבוהצ הסימת ל"מ 50 ליכמה המוח תיכוכז קובקב .הדידמ קרזמו תוישעת דמאטיו :םושירה לעבו ןרצי הנימינב ,114 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ .לארשי 3055002 115 41 28046 :םושיר רפסמ 06/2012 -ב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

260x200 14-610501

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה