וגיפם 10 מקג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

22-03-2018

מרכיב פעיל:
ESTRADIOL HEMIHYDRATE
זמין מ:
NOVO NORDISK LTD., ISRAEL
קוד ATC:
G03CA03
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
ESTRADIOL HEMIHYDRATE 10 MCG
מסלול נתינה (של תרופות):
וגינלי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
NOVO NORDISK A/S, DENMARK
קבוצה תרפויטית:
ESTRADIOL
איזור תרפויטי:
ESTRADIOL
סממני תרפויטית:
Treatment of atrophic vaginitis due to estrogen deficiency in postmenopausal women.
מספר אישור:
146 89 33241 00
תאריך אישור:
2016-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

22-03-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

12-12-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

31-07-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

םישנ ברקב טעמב ההובג בל תלחמ חתפל תוריבסה םע יפילח ילנומרוה לופיטב תושמתשמה 60 ליג לעמ לופיטב תולפוטמ ןניאש םישנ תמועל ןגטסגורפ-ןגורטסא .והשלכ יפילח ילנומרוה תתירכ ורבעש םישנב בל תלחמ חתפל ןוכיסב היילע ןיא .דבלב ןגורטסא ליכמה לופיטב תולפוטמו םחר ץבש ברקב 1.5 יפ ךרעב הובג וניה ץבשב תוקלל ןוכיסה ןניאש םישנ תמועל יפילח ילנומרוה לופיטב תולפוטמ שומיש לשב םיפסונה ץבשה ירקמ רפסמ .תולפוטמ .ליגב היילעה םע הלעי יפילח ילנומרוה לופיטב :האוושה לופיטב תולפוטמ ןניאש ןהייחל 50 -ה תונשב םישנב תולפוטמ 1,000 ךותמ 8 -ל ,עצוממב ,יפילח ילנומרוה 50-ה תונשב םישנב .םינש 5 ךלהמב ץבש תויהל יופצ ויהי ,יפילח ילנומרוה לופיטב תולפוטמה ןהייחל

םינש 5 ךשמב ,תולפוטמ 1,000 ךותמ םירקמ 11 .)םיפסונ םירקמ 3 רמולכ( םיפסונ םיבצמ תויודע ןנשי .ןורכיז ןדבוא ענומ וניא יפילח ילנומרוה לופיט תא וליחתהש םישנ לצא ןורכיז ןדבואל רתוי הובג ןוכיסל ,ץועיי תלבקל .65 ליג רחאל יפילחה ילנומרוהה לופיטה .לפטמה אפורל ינפ םפיגוו תורחא תופורת .םפיגו לש העפשהה תא שבשל תולולע תומיוסמ תופורת .רידס אל םומידל ליבוהל לולע רבדה :תואבה תופורתה יבגל לח רומאה ,לטיברבונפ ןוגכ( היספליפאב לופיטל תופורת ;)ןיפזמאברקו ןיאוטינפ ;)ןיטובאפיר ,ןיציפמאפיר ןוגכ( תפחשב לופיטל תופורת ,ןיפאריבנ ןוגכ( HIV םוהיזב לופיטל תופורת ;)ריבניפלנו ריבנוטיר ,זנאריבפא )םוטרופרפ םוקירפיה( ררוחמ ערפ םיליכמה אפרמ יחמצ

,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא תחקול תא םא אפרמ יחמצ ,הנוזת יפסות ,םשרמ אלל תופורת ללוכ וא אפורל ךכ לע ירפס ,םירחא םייעבט םירצומ וא תופורת לע עיפשי םפיגו יכ ריבס אל ,ןפוא לכב .חקורל קיתרנב ימוקמ לופיטל שמשמ םפיגוש ןוויכמ תורחא .לוידרטסא לש דואמ ךומנ ןונימ ליכמו הקנהו ןויריה .דבלב תסווה תקספה רחאל םישנל דעוימ םפיגוב לופיטה .אפורל ינפו םפיגוב לופיטה תא יקיספה ,ןויריהל תסנכנ םא תונוכמ תלעפהו הגיהנ .העפשה העודי אל ?הפורתב ישמתשת דציכ .3 וא הז ןולעב ראותמכ קוידב הפורתב שמתשהל ידיפקה םע קודבל ךילע .חקורה וא אפורה לש ויתויחנה יפל .החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה וז הפורתב שומישה .ךל חונ יכהש םויב םפיגוב שומישה תא ליחתהל הלוכי תא .דבלב ילאניגו שומישל

תרזעב קיתרנל תילאניגוה הילבטה תא ירידחה .)רוטקילפא( ךילומה !העילבל תדעוימ הניא וז הפורת שומישה ןפוא רבסומ ןולעה ףוסב "תשמתשמל תויחנה"ב .םפיגוב שומישה ינפל הדיפקב תויחנהה תא יארק .םפיגוב :אוה לבוקמה ןונימה ךלהמב םוי לכב קיתרנל תחא הילבטב ישמתשה .םינושארה םייעובשה םיימעפ קיתרנל תחא הילבטב ישמתשה ןכמ רחאל

הילבט ןיב םימי 4 וא 3 לש ןמז חוורמ יריאשה .עובשב .האבה הילבטל תחא ירחא רתוי ער השיגרמ תא םא וא רפתשה אל ךבצמ םא ךיילע ,םירחא םינימסת םישחרתמ םא וא ,תועובש 4–2 .אפור תוארל רבעמה ליג לש םינימסתב לופיט יבגל יללכ עדימ ליג לש םינימסתב לופיטל תופורתב םישמתשמ רשאכ

,ליעיה רתויב ךומנה ןונימב שמתשהל ץלמומ ,רבעמה .שרדנה רתויב רצקה ןמזה קרפל הפורתב שמתשהלו .ןוכיסה לע הלוע ןורתיה םא קר לופיטב ךישמהל שי

.ךלש אפורה םע ךכ לע יחחוש .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םפיגו לש רתוי הובג ןונימ תלטנ םא .חקורל וא אפורל ינפ םפיגו לש רתי תנמ תלטנ םא וא אפורל דימ ינפ ,הפורתהמ דלי עלב תועטב םא .הפורתה תא ךתא יאיבהו םילוחה תיב לש ןוימ רדחל לוידרטסאה ןונימ .קיתרנה ךותב ימוקמ לופיטל דעוימ םפיגו

ידכב תוילבט לש רכינ רפסמ שרדנש ךכ ,ךכ לכ ךומנ וניה .הפה ךרד תחקלנה הליגרה הנמל ברקתהל הפורתה תא לוטיל תחכש םא .תרכזנ תאשכ דימ הנמ ילט ,הנמ לוטיל תחכש םא .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא הפורתה תליטנ תא הקיספמ תא םא ,םייפולח םילופיטב ןוידל וא לופיטה ךשמ לע הלאש לכב .ךלש אפורה לא ינפ חותינ רובעל ךיילע םא רשא יפילח ילנומרוה לופיטל תופורתל סחייתמ הז ףיעס לע עיפשמ הז ךיא עודי אל .םדה רוזחמל תועיגמ .םפיגו ןוגכ תימוקמ םינתינה םילופיט תאש חתנמל ירפס ,חותינ רובעל תדמוע תא םא תא קיספהל ךיילע היהיש ןכתיי .םפיגוב תשמתשמ לע חותינה ינפל תועובש 6 דע 4 ךשמל םפיגוב שומישה ישירק ,2 ףיעס יאר( םד שירקל ןוכיסה תא תיחפהל תנמ ליחתהל ילכות יתמ ךלש אפורה תא ילאש .)דירוב םד .םפיגוב שמתשהל בוש םעפ לכב הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל הקוקז ךנה םא םייפקשמ יבכרה .הפורת תלטונ ךנהש ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יצעוויה יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע םפיגוב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל ילהבית לא .תושמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות רתוי תובורק םיתיעל ועיפוה יכ חווד ןהילע תולחמה ןלהל האוושהב ,יפילח ילנומרוה לופיטב תושמתשמה םישנב :יפילח ילנומרוה לופיטב תושמתשמ ןניאש םישנל דשה ןטרס היזלפרפיה( םחרה תיריר לש ןטרס וא גירח לודיג

;)ןטרס וא תילאירטמודנא הלחשה ןטרס ;)תידירו תקקפ( תואירה וא םיילגרה ידירוב םד ישירק בל תלחמ ץבש ילנומרוה לופיטב םיליחתמ םא ירשפא ןורכיז ןדבוא

;65 ליג לעמ יפילח .2 ףיעס יאר ,ולא יאוול תועפות יבגל ףסונ עדימל ךותמ 1 לע עיפשהל תולולע :תוחיכש יאוול תועפות םישנ 10 שאר באכ

ןטב באכ

.תוחונ יא וא השרפה ,קיתרנהמ םומיד

1 לע עיפשהל תולולע :תוחיכש ןניאש יאוול תועפות םישנ 100 ךותמ הירטפ ידי-לע םרגנה ןימה ירבאב םוהיז

הליחב תשוחת החירפ

לקשמב היילע

םוח ילג

.םד ץחל רתי

1 לע עיפשהל תולולע :דואמ תורידנ יאוול תועפות םישנ 10,000 ךותמ לושלש םילזונ תריצא הנרגימ לש הרמחה הבוגת ןוגכ( תיתכרעמ ללכ רתי תושיגר

.)קוש/תיטקליפנא לופיט ךלהמב עיפוהל תולולע תואבה יאוולה תועפות :ןגורטסאב ימטסיס הרמה סיכ תלחמ :תונוש תוירוע תוערפה ראווצהו םינפה רועב דחוימב ,רועה עבצב םייוניש -

)chloasma( "ןויריה ימתכ"כ םירכומה תובאוכו תומודא תוירוע תת תוירשק -

)erythema nodosum(

הרטמ תרוצב םיעצפ וא תוימומדא םע החירפ -

.)erythema multiforme(

יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא הניוצ אלש יאוול תעפותמ תלבוס תא רשאכ וא הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב יאוול תועפות חוויד תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב .הלערה יענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא )EXP( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .תינוציחה הזיראהו )רטסילב( שגמה תזירא יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .ררקמב רומשל ןיא .25°C-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי

.תירוקמה הזיראב ינסחא ךיילע .תיתיבה הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא תוצוחנ ןניאש תופורת תכלשה יבגל חקורה םע ץעייתהל .הביבסה תוכיא לע רומשל ועייסי ולא םידעצ .רתוי .תימימה הביבסה ןוכיסל םורגל הלולע וז הפורת ףסונ עדימ .6 םפיגו ליכמ המ םרגורקימ 10 לוידרטסא וניה ליעפה רמוחה קיתרנל הילבט לכ .)טארדיהימה לוידרטסאכ(

לוידרטסאכ( לוידרטסא לש םרגורקימ 10 הליכמ .)טארדיהימה :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Hypromellose, lactose monohydrate 17.9 mg,

maize starch, magnesium stearate

Hypromellose, macrogol 6000 :ללוכ יופיצה הזיראה ןכות המו םפיגו תיארנ דציכ )רוטקילפא( ךילומ ךותב העיגמ הנבל תילאניגו הילבט לכ .ימעפ דח שומישל .NOVO 278 לש העבטה שי םפיגו תילבט לש דחאה הדיצב :לש םילדגב תוזירא .םיכילומו תוילאניגו תוילבט 18 .םיכילומו תוילאניגו תוילבט 24 .לעופב םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי :ןרצי םש ,הלא ובונ ,סא.ייא קסידרונ ובונ .קרמנד ,דרווסגב 2880-.ייק.יד :םושירה לעב ,מ"עב קסידרונ ובונ ,היישעתה רוזא 20 ש"עתה 'חר .4442520 אבס-רפכ קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ .2017 רבוטקואב רשואו יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 146-89-33241-00 :תואירבה דרשמב קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 2017 רבוטקואב רשואו )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל תינכרצל ןולע 1986 - ו"משתה אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ג"קמ 10 םפיגו קיתרנב שומישל תופוצמ תוילבט :ליעפ רמוח - )טארדיהימה לוידרטסאכ( ג"קמ 10 לוידרטסא

Estradiol 10 mcg (as estradiol hemihydrate)

.ףסונ עדימ - 6 ףיעס יאר :רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב .בוש ותוא אורקל יקקדזתו ןכתי ,ןולעה תא ירמש .חקורה לא וא אפורה לא ינפ תופסונ תולאש ךל שי םא .רבעמה ליגב םישנל תעדוימ הפורתה חקורב יצעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתב שמתשהל ךילע

.ףסונ עדימל הקוקז ךנה םא וא םינימסתב הלקה ןיא םאב אפורה לא תונפל ךילע

.תועובש 4 דע 2 רחאל םירימחמ םהש וא אפורה םע יחחוש ,יהשלכ יאוול תעפות יחתפת םא תוירשפא יאוול תועפות תוללכנ ךכב .ךלש חקורה םע .4 ףיעס יאר .הז ןולעב תומושר ןניא רשא ,ןהשלכ :הז ןולעב ?הפורתה תדעוימ המל .1 הפורתב שומישה ינפל .2 ?הפורתב ישמתשת דציכ .3 יאוול תועפות .4 ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ףסונ עדימ .6 ?הפורתה תדעוימ המל .1 לוידרטסא ליכמ םפיגו .ישנ ןימ ןומרוה אוה לוידרטסא .םינגורטסא תארקנה םינומרוה תצובקל ךייש וניה .השיאה תולחשב רצוימה לוידרטסאל ההז וניה ילנומרוה לופיט תארקנה תופורת תצובקל ךייש םפיגו .ימוקמ )HRT( יפילח קיתרנב רבעמה ליג לש םינימסת תלקהל שמשמ אוה ארקנ הז בצמ םייאופר םיחנומב .יוריג וא שבוי ןוגכ תומרב החינצ בקע םרגנ הז בצמ .'תיקיתרנ היפורטא' .ךפוגב ןגורטסאה .תסווה תקספה רחאל יעבט ןפואב שחרתמ הז בצמ ךרדב רצוימ רשא ןגורטסאה תפלחה ידי-לע לעופ םפיגו ךכ ,ךלש קיתרנל רדחומ אוה .השיאה תולחשב ללכ יושע רבדה .ץוחנ אוה וב רוזאב ררחתשמ ןומרוההש .קיתרנב תוחונ יא תשוחת לע לקהל .לבגומ וניה םינש 65 ליג לעמ םישנב לופיטב ןויסינה .םינגורטסא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 תויתרגש תויאופר תוקידבו תיאופר הירוטסיה ומע אשונ )HRT( יפילח ילנומרוה לופיטב שומישה וא ליחתהל םאה םיטילחמ רשאכ לוקשל שיש םינוכיס .הז לופיט ךישמהל )שומיש תשדחמ וא( שמתשהל הליחתמ תאש ינפל ךתוא לאשי ךלש אפורה ,)HRT( יפילח ילנומרוה לופיטב .ךתחפשמ לשו ךלש תיאופרה הירוטסיהל עגונב תולאש רשא ,תינפוג הקידב עצבל טילחהל יושע ךלש אפורה תימינפ הקידב וא/ו ךלש םיידשה לש הקידב לולכל היושע .ךרוצ ךכב שיו הדימב תצלמהל םאתהב תיתרגש דש יופימ תקידב עצבל ךיילע .ךלש אפורה תוקידבל עיגהל ךיילע םפיגוב לופיטה תליחת ירחא תוקידבב .הנשב םעפ תוחפל ךלש אפורה לצא תויתפוקת לש םינוכיסבו תלעותב ךלש אפורה םע ןודל ךיילע הלא .לופיטה ךשמה :םא הפורתב שמתשהל ןיא החוטב ךניא םא .ךייבגל ףקת םיאבה םיבצמהמ דחא אפורה םע חחושל ךיילע ,הטמ םיניוצמה םיבצמל עגונב .םפיגוב ישמתשת םרטב ךלש :םא הפורתב שמתשהל ןיא וא ,לוידרטסאל )רתי תושיגר תלעב( תיגרלא ךנה םיעיפומה( םפיגוב םירחאה םיביכרמה דחאל

.)"ףסונ עדימ" - 6 ףיעסב דשח שי םא וא ,דש ןטרס רבעב ךל היה וא ,ךל שי

.דש ןטרס ךל שיש עפשומה ןטרס רבעב ךל היה םא וא ,ךל שי

םחרה תיריר ןטרס ןוגכ ,םינגורטסאמ ןטרס ךל שיש דשח שי םא וא ,)endometrium( .הז גוסמ .רבסומ יתלב יקיתרנ םומיד ךל שי

םחרה תיריר לש תרבגומ תובעתה ךל שי

.תלפוטמ הניאש )endometrial hyperplasia) דירוב םד שירק רבעב ךל היה וא ךל שי

םיילגרב לשמל ,)thrombosis( תואירב וא (deep venous thrombosis(

.)pulmonary embolism(

,C ןובלחב רסח ,לשמל( םדה תשירקב הערפה ךל שי

.)ןיבמורתיטנאב וא S ןובלחב המרגנ רשא הלחמ הנורחאל ךל התייה וא ךל שי

ץבש ,בל ףקתה ,לשמל ,םיקרועב םד ישירק ידי-לע .)angina( הזח תקועת וא דוקפת תוקידבו דבכ תלחמ רבעב ךל התייה וא ךל שי

.תוניקת תויהל ורזח םרט דבכה תארקנה הרידנ םד תייעב ךל שי  .השרותב תרבוע רשא ,"היריפרופ" ליעל םיראותמה םיבצמהמ דחא םא ,םפיגוב שומישה תעב הנושארל עיפומ הפורתב שומישה תא דימ יקיספה .ידיימ ןפואב ךלש אפורב יצעוויהו שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב תחאמ רבעב תלבס וא תלבוס תא םא ינפל אפורל חוודל ךיילע ,תואבה תויעבהמ עיגהל ךיילע ,הז הרקמב .לופיטה תלחתה .רתוי תובורק םיתיעל תוקידבל אפורל )יתכרעמ( ימטסיס לופיטל דוגינב ,םפיגו ,קיתרנב ימוקמ לופיטל דעוימ ,ןגורטסאב ,ךכל יא .דואמ הכומנ םדה ךותל הגיפסהו םיבצמהש רתוי הכומנ תוריבס תמייק תינשב ורזחי וא ורימחי הטמ םיטרופמה .םפיגוב לופיטה ךלהמב המתסא  היספליפא  תרכוס  הרמה סיכב םינבא  הובג םד ץחל  םירומח שאר יבאכ וא תונרגימ  דבכב ריפש לודיג ןוגכ דבכב הערפה םחרל ץוחמ םחרה תיריר תמקר לש החימצ

תרבגומ החימצ לש הירוטסיה וא )endometriosis( )endometrial hyperplasia( םחרה תיריר לש )otosclerosis( העימשהו ףותה רוע לע העיפשמה הלחמ םירביא לע העיפשמה תינוסיחה תכרעמה לש הלחמ )SLE ,תיתכרעמ תיתנמדא תבאז( ףוגב םיבר לשמל( ןגורטסאמ עפשומה ןטרסב תוקלל רבגומ ןוכיס )דש ןטרס הל היהש אתבס וא תוחא ,אמא ךל שי םא דירוב םד ישירק" יאר( םד ישירק חתפל רבגומ ןוכיס

)"]thrombosis[

םחרב )fibroids( םינרירש תואצמיה )םידירצילגירט( םדב דואמ ההובג םינמוש תמר

.הילכ וא בל תויעבמ האצותכ םילזונ תריצא דימ אפורל תשגלו םפיגוב שומישה תא קיספהל שי הטמ םיטרופמה םיבצמהמ דחא תא הווח תאו הדימב :)HRT( יפילחה ילנומרוהה לופיטה ךלהמב הנושארל םיעיפומה הנרגימ ייומד שאר יבאכ

ולא .)תבהצ( םייניעה ןבול לש וא רועה לש הבהצה דבכ תלחמ לש םינמיס תויהל םילולע באכ תויהל םייושע םינימסתה( םדה ץחלב הדח היילע

)תרוחרחס ,תופייע ,שאר שמתשהל ןיא" ףיעסב םירכזומה םיבצמהמ דחא לכ

"הפורתב ןויריהל תסנכנ םא :ןוגכ ,םד שירק לש םינמיס םיעיפומ םא םיילגרב תוימומדאו באכב הוולמ תוחיפנ -

הזחב ימואתפ באכ -

המישנ יישק -

.")thrombosis( דירוב םד ישירק" יאר ,ףסונ עדימל לופיט לש תופורתל םיסחוימ םיאבה ןוכיסה ימרוג עודי אל .םדה רוזחמב תורבועה )HRT( יפילח ילנומרוה םינתינה םילופיטל הלא ןוכיס ימרוג סחייל ןתינ דציכ .םפיגו ומכ ימוקמ ןפואב ןטרסו יפולח ילנומרוה לופיט םחרה תיריר לש תרבגומ תובעתה

םחרה תיריר ןטרסו (endometrial hyperplasia(

)endometrial cancer(

תוליכמה )HRT( יפילח ילנומרוה לופיט לש תוילבט תליטנ תא לידגהל הלוכי ,ךורא ןמז קרפל ,דבלב ןגורטסא אל .)endometrium( םחרה תיריר ןטרס חתפל ןוכיסה שומיש וא )הנש לעמ( ךשוממ שומיש םא תואדווב עודי ימוקמ ןפואב םינתינו ןגורטסא םיליכמה םירישכתב רזוח .המוד ןוכיס אשונ ,קיתרנב דואמ הכומנ תימטסיס הגיפס תלוכי הארה םפיגו .ןגטסגורפ תפסוהב ךרוצ ןיא ,ןכל ,לופיטה תליחתב ,תימד המתכה וא קיתרנהמ ימואתפ םומיד הווח תא םא .אפורה לצא רות עובקל ךיילע ךא ,הגאדל הביס ןיא בורל .ךלש םחרה תיריר תובעתהל ןמיס תווהל לוכי רבדה :האוושה רישכת תולטונ ןניאש םחר תולעב 50-65 ליגב םישנב ונחבואי םישנ 1000 ךותמ 5 עצוממב ,יפילח ילנומרוה םישנב .)endometrial cancer( םחרה תיריר ןטרס םע ילנומרוה רישכת תולטונה םחר תולעב 50-65 ליגב ךותמ םישנ 60 -ל 10 ןיב ,דבלב לוידרטסא ליכמה יפילח ןיב רמולכ( םחרה תיריר ןטרס םע ונחבואי 1000 ךשמבו ןונימב תולתכ תאזו ,)םיפסונ םירקמ 55 -ל 5 .הליטנה דש ןטרס בוליש םיליכמה HRT ירישכת תליטנש ךכל תויודע ןנשי םיליכמה HRT ירישכת םג יכ ןכתייו ןגטסגורפ-ןגורטסא ןוכיסל תפסותה .דש ןטרסל ןוכיסה תא םילעמ דבלב ןגורטסא ןוכיסה .(HRT) יפילחה ילנומרוהה לופיטה ךשמב היולת ךות המרונל רזוח ךא ,םינש רפסמ רחאל ןיעל הארנ ףסונה .לופיטה תקספה רחאל )5 רתויה לכל( םינש רפסמ ילנומרוה לופיט תולטונ רשאו םחר תתירכ ורבעש םישנ רובע ןיא יכ הארנ ,םינש 5 ךשמב דבלב ןגורטסא ליכמה יפילח .דש ןטרסל ןוכיסב הנטק היילע הנשיש וא ןוכיסב היילע :האוושה ילנומרוה לופיטב תולפוטמ ןניאש 79 דע 50 ליגב םישנ ןטרס םע ונחבואי 1,000 ךותמ 17 דע 9 ,עצוממב ,יפילח 79דע 50 ליגב םישנ ברקב .םינש 5 לש ןמז קרפב דש -ןגורטסא םע יפילח ילנומרוה לופיטב תולפוטמה ךותמ םירקמ 23 דע 13 ויהי ,םינש 5 ךשמב ןגטסגורפ .)םיפסונ םירקמ 4-6 רמולכ( תושמתשמ 1,000 םא אפורל ישג .ךלש םיידשה תא יתרגש ןפואב יקדב :ןוגכ םהשלכ םייונישב תנחבה רועב תומוג תורצוויה המטפב םייוניש .שיגרהל וא תוארל ןתינש םישוג

.ךל ועיצי רשאכ היפרגוממ תקידב רובעל ץלמומ ,ףסונב תא יעדייתש בושח ,היפרגוממה תקידב תרגסמב תאש ,ףוקישה תא םיעצבמש יאופרה תווצה/תוחאה וז הפורתש ןוויכמ ,יפולח ילנומרוה לופיטב תשמתשמ לע עיפשהל ךכבו ,דשה תופיפצ תא תולעהל הלולע רתאת אל היפרגוממה יכ ןכתי .היפרגוממה תואצות .ההובג דשה תופיפצש םוקמב םישוג הלחשה ןטרס .דשה ןטרסמ רתוי רידנ ,רידנ וניה הלחשה ןטרס וא דבלב ןגורטסאב יפילח ילנומרוה לופיטב שומישה הלק היילעב הוולמ ,ןגטסגורפ-ןגורטסאב בלושמ לופיטב .הלחשה ןטרסל ןוכיסב :האוושה םישנב ,לשמל .ליגה םע הנתשמ הלחשה ןטרסל ןוכיסה ,יפילח ילנומרוה לופיטב תולפוטמ ןניאש 54 דע 50 ליגב הלחשה ןטרס םע ונחבואי 2,000 ךותמ םישנ 2 ךרעב לופיטב תולפוטמה םישנ רובע .םינש 5 לש ןמז קרפב םירקמ 3 ךרעב ןיב ויהי ,םינש 5 ךשמב יפילח ילנומרוה .)ףסונ דחא הרקמ ךרעב רמולכ( תושמתשמ 2,000 ךותמ רוזחמו בלה לע )HRT( יפילח ילנומרוה לופיט תעפשה םדה )thrombosis( דירוב םד ישירק 3 דע 1.3 יפ ךרעב הובג םידירוב םד ישירקל ןוכיסה םישנ תמועל יפילח ילנומרוה לופיטב תולפוטמ ברקב .הנושארה לופיטה תנש ךלהמב דחוימב ,תולפוטמ ןניאש דחא שירק עיגמ םאו ,םירומח תויהל םילוכי םד ישירק ,המישנ רצוק ,הזחב באכל םורגל לולע אוה ,תואירל .תוומ וליפא וא ןופליע היילעה םע הלוע םידירוב םד שירק תורצוויהל תוריבסה ףקת םיאבה םיבצמהמ רתוי וא דחאו הדימב ןכו ליגב םיבצמהמ דחאו הדימב אפורה תא עדייל ךיילע .ךייבגל :ךייבגל ףקת םיאבה ,חותינ בקע הכורא הפוקת ךשמב תכלל תלגוסמ ךניא ךיילע םא ,3 ףיעס םג יאר( םייניצר הלחמ וא העיצפ )חותינ רובעל

)BMI>30kg/m

( יתועמשמ לקשמ ףדועמ תלבוס תא לופיט הכירצמה םדה תשירקב יהשלכ היעב ךל שי

םד ישירק תעינמל תשמשמה הפורתב חווט ךורא שירק םעפ יא היה ךלש החפשמה יבורקמ דחאל םא ףוגב רחא רביאב וא האירב ,לגרב םד )SLE( תיתכרעמ תיתנמדא תבאז תלחמ ךל שי

.ןטרס ךל שי

שומישה תא קיספהל שי" יאר םד שירק לש םינמיסל ."דימ אפורל תשגלו םפיגוב :האוושה תולפוטמ ןניא רשא ,ןהייחל 50 -ה תונשב םישנ ברקב ,םינש 5 ךלהמב ,עצוממב ,יפילח ילנומרוה לופיטב

.דירוב םד שירק עיפוהל יופצ 1,000 ךותמ 7 דע 4-ל תולפוטמ רשא ,ןהייחל 50 -ה תונשב םישנ ברקב

ןגטסגורפ-ןגורטסא םע יפילח ילנומרוה לופיטב

ךותמ םירקמ 12 דע 9 ויהי ,םינש 5 -מ הלעמל ךשמב .)םיפסונ םירקמ 5 רמולכ( תולפוטמ 1,000 םחר תתירכ ורבעש ןהייחל 50 -ה תונשב םישנ ברקב ךשמב דבלב ןגורטסא םע יפילח ילנומרוה לופיטב ולפוטו 1,000 ךותמ םירקמ 8 דע 5 ויהי ,םינש 5 -מ הלעמל .)ףסונ דחא הרקמ רמולכ( תולפוטמ )בל ףקתה( בל תלחמ .בל ףקתה ענומ יפילח ילנומרוה לופיטש ךכל החכוה ןיא يف صخ

رو صح

ف اهاوتحمو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ

2017

ربوتكأ

1986

ـ )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب ةكلهتسملل ةرشن بيبط ةﻔصو نودب ءاودلا قوسي غكم

10

ﻢﻔيﭼاﭬ لبهملا يف لامعتسلإل ةيلطم صارقأ :ةلاعﻔلا ةداملا -)تارديهيميه لويدارتسإ لكش ىلع( غكم

لويدارتسإ

Estradiol 10 mcg (as estradiol hemihydrate)

.ةيفاضإ تامولعم _

ةرقﻔلا يرظنأ :رضحتسملا يف ةلاعﻔلا ريغ داوملا ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا يئرقإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع .ةيناث اهتءارقل يجاتحت نأ زئاجلا نم ،ةرشنلا هذه يظﻔحإ

.يلديصلا وأ بيبطلا يعجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ

.سأيلا نس يف ءاسنلل صصخم ءاودلا

ةجاحب تنك اذإ يلديصلا يريشتسإ .حيحص لكشب ءاودلا لامعتسإ

كيلع

.ةيفاضإ تامولعمل مقاﻔتت اهنأ وأ ضارعلأا نم فيﻔخت كانه سيل اذإ بيبطلا ةعجارم

كيلع

.

عيباسأ

ىتح

دعب

.

كتصاخ يلديصلا وأ كبيبط عم يث

دحت ،ناك

ايأ يبناج ضرع

كيدل روطت اذإ

يرظنأ

.

ةرشنلا هذه يف ركذ

ت مل ،ةلمتحم ةيبناج ضارعأ ة

يأ لمشي كلذ

ةرقﻔلا :ةرشنلا هذه يف ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ .

ءاودلا لامعتسإ لبق .

؟ءاودلا لامعتسإ ةيﻔيك .

ةيبناجلا ضارعلأا .

؟ءاودلا نيزخت ةيﻔيك .

ةيفاضإ تامولعم .

؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ

.1

لويدارتسلإا ىلع يوتحي مﻔيﭼاﭬ .يوثنأ يسنج نومروه وه لويدارتسلإا

.تانيجورتسإ ةامسملا تانومروهلا ةليصف ىلإ يمتني وه

.ةأرملا

يضيبم يف جتنملا لويدارتسلإل هباشم وه

( ليدب ينومروه جلاع ةامسملا ةيودلأا ةعومجم ىلإ مﻔيﭼاﭬ يمتني .يعضوم وأ فاﻔجلا لثم سأيلا نس ةرتﻔب ةيلبهملا ضارعلأا نم فيﻔخت ـلل لمعتسي وه ثدحت .”يلبهم رومض“ ةيبطلا تاحلطصملا يف ةلاحلا هذه ىمست .جيهتلا ةلاحلا هذه ثدحت .كمسجب نيجورتسلإا تايوتسم طوبه ةجيتن ةلاحلا هذه .ثمطلا فقوت دعب يعيبط لكشب .ةأرملا

يضيبم يف ةداع جتنملا نيجورتسلإا لادبتسإ قيرط نع لمعي ﻢﻔيﭼاﭬ .هل ةجاحب يه يتلا ةقطنملا يف نومروهلا ررحتي ثيحب ،كلبهم ىلإ هلاخدإ متي .لبهملا يف جاعزنلإا روعش نم فﻔخي نأ رملأا اذه نأش نم .ةدودحم يه ةنس

رمع قوف ام ءاسن ىدل جلاعلا يف ةربخلا نإ .تانيجورتسإ :ةيجلاعلا ةليصﻔلا ءاودلا لامعتسإ لبق .

2

ةينيتورلا ةيبطلا صوحﻔلاو ةيبطلا قباوسلا امدنع اهتسارد بجي رطاخمب طونم )

( ليدب ينومروه جلاع لامعتسإ نإ .جلاعلا اذه ةلصاوم وأ ءدب بجوتي له ررقن ،)

( ليدب ينومروه جلاع )لامعتسإ نيددجت وأ( لامعتسإب يئدبت نأ لبق كبيبط نأش نم ،كتلئاع ىدلو كيدل ةيبطلا قباوسلا نع ةلئسأ كبيبط كلأسي صحف وأ/و كييدث صحف لمشي نأ نكمي يذلا ،يندب صحف ءارجإ ررقي نأ .ةجاحلا تعد اذإ ،يلخاد .كبيبط ةيصوت بسحب ينيتور يدثلل ناضمو صحف ءارجإ كيلع بجوتي كبيبط دنع ةيرود تاصوحف ءارجلإ هجوتلا

كيلع مﻔيﭼاﭬ ـب جلاعلا ةيادب دعب دئاوف لوح

كبيبط ةشقانم

كيلع تاصوحﻔلا هذه يف .لقلأا ىلع ةنسلا يف ة

رم .جلاعلا ةيرارمتسإ رطاخمو :اذإ ءاودلا اذه لامعتسإ زوجي لا تلااحلا صوصخب ةقثاو ينوكت مل اذإ .ةيلاتلا تلااحلا نم دحاو كيلع قبطنإ .مﻔيﭼاﭬ كلامعتسإ لبق كبيبط عم ثدحتلا كيلع ،

اقحلا ةروكذملا :اذإ ءاودلا اذه لامعتسإ زوجي لا مﻔيﭼاﭬ تابكرم دحلأ وأ ،لويدارتسلإل )ةدئاز ةيساسح كيدل( ةساسح تنك

)”ةيفاضإ تامولعم“ –

ةرقﻔلا يف ةروكذملا( ىرخلأا نأب كش كانه ناك اذإ وأ ،يدث ناطرس يضاملا يف كيدل ناك وأ ،كيدل

.يدث ناطرس كيدل لثم ،تانيجورتسلإا نم رثأتي ناطرس يضاملا يف كيدل ناك وأ ،كيدل

كيدل نأب كش كانه ناك اذإ وأ ،)

endometrium

( محرلا ةيطاخم ناطرس .عونلا اذه نم ناطرس ببسلا لوهجم يلبهم فزن كيدل

ريغ )محرلا ةناطب جسنت طرف( ﻢحرلا ةيطاخم يف ةدئاز ةكامس كيدل

ةجلاعم يف ًلاثم ،)ةطلج( ديرولا يف ةيومد ةرثخ يضاملا يف كيدل ثدح وأ كيدل

.)يوئر مامصنإ( نيتئرلا يف وأ )ةقيمعلا ةدرولأا ةطلج( نيمدقلا يف ،

نيتورﭙلا يف صقن ،ًلاثم ( مدلا رثخت يف بارطضإ كيدل

.)نيرثخلا داضم يف وأ

نيتورﭙلا ،نييارشلا يف ةيومد تارثخ ةجيتن لصح ضرم

ارخؤم كيدل ثدح وأ كيدل

angina

( ةيردص ةحبذ وأ ةتكس ،ةيبلق ةبون ،ًلاثم يﻔيظولا ءادلأا صوحف جئاتنو يدبك ضرم يضاملا يف كيدل ثدح وأ كيدل

ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ دعت مل دبكلل .ةثارولاب لقتنت يتلا ،”ايريفروﭘ“ ةامسملا مدلا يف ةردان ةلكشم كيدل

لامعتسإ ءانثأ ىلولأا ةرملل هلاعأ تركذ يتلا تلااحلا نم ةلاح ةيأ ترهظ اذإ .يروف لكشب كبيبط يريشتسإو ءاودلا لامعتسإ نع لاحلا يف يﻔقوت ،مﻔيﭼاﭬ ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت غلابإ كيلعف ،ةيلاتلا لكاشملا ىدحإ نم يضاملا يف تيناع وأ نيناعت تنك اذإ ءارجلإ بيبطلا ةرايز كيلع بجوتي ،ةلاحلا هذه يف .جلاعلا ءدب لبق بيبطلا )يلومشلا( يزاهجلا جلاعلا فلاخب ،مﻔيﭼاﭬ .برقأ تاقوأب تاصوحف مدلا لخادل هصاصتمإو ،لبهملا يف يعضوملا جلاعلل صصخم ،نيجورتسلإاب تلااحلا ديدج نم دوعت وأ مقاﻔتت نأ لقأ لامتحإ كانه ،كلذل .

ادج ضﻔخنم .مﻔيﭼاﭬ ـب جلاعلا للاخ ،

اقحلا ةلصﻔملا وبرلا

عرصلا

يركسلا

ةرارملا يف ىصح

مدلا طغض عاﻔترإ

نيديدش عادص وأ ةقيقش

دبكلا يف ديمح مرو لثم دبكلا يف بارطضإ

ةقباس وأ )محرلا ةناطب مرو( محرلا جراخ ىلإ محرلا ةيطاخم جيسن ومن

)محرلا ةيطاخم جسنت طرف( محرلا ةيطاخم ومن ةدايزل )نذلأا بلصت( عمسلاو نذلأا ةلبط ىلع رثؤي ضرم

ةبئذ( مسجلا يف ءاضعأ ةدع ىلع رثؤي يذلا ةعانملا زاهج يف ضرم

،ةيزاهج ةيرارمحإ ناك اذإ ًلاثم( نيجورتسلإا نم رثأتي يذلا ناطرسب ةباصلإل ةدئاز ةروطخ

)يدثلا يف ناطرس اهيدل ثدح ةدج وأ تخأ ،مأ كيدل يف ةيومد تارثخ“ يرظنأ( ةيومد تارثخ ريوطتل ةدئاز ةروطخ

)“]ةطلج[ ديرولا محرلا يف ةيﻔيل ماروأ تدجو اذإ

)ةيثلاثلا موحشلا( مدلا يف موحشلل

ادج ةعﻔترم ةبسن

.ةيلكلا وأ بلقلا يف لكاشم ةجيتن لئاوسلا سابتحإ

بيبطلا ىلإ لاحلا يف هجوتلاو ﻢﻔيﭼاﭬ لامعتسإ نع فقوتلا بجي ينومروهلا جلاعلا للاخ

اقحلا ةلصﻔملا تلااحلا نم دحاو نم نيناعت تنك اذإ

( ليدبلا ىلولأا ةرملل رهظي يذلا ةقيقشلا هبشي عادص

يف ضرمل تاملاع هذه نوكت دق .)ناقري( نينيعلا ضايب وأ دلجلا رارﻔصإ

دبكلا )راود ،قاهرإ ،عادص نوكت نأ ضارعلأا نأش نم( مدلا طغضب داح عاﻔترإ

”ءاودلا لامعتسإ زوجي لا“ ةرقف يف ةروكذملا تلااحلا نم دحاو يأ

ًلاماح تحبصأ اذإ

:لثم ،ةيومد ةرثخل تاملاع ترهظ اذإ

نيمدقلا يف رارمحإو ملأب قفارتم خاﻔتنإ

ردصلا يف ئجاﻔم ملأ

سﻔنتلا يف تابوعص

.”)ةطلج( ديرولا يف ةيومد تارثخ“ يرظنأ ،ةيفاضإ تامولعمل ينومروهلا جلاعلا ةيودلأ بسن

ت ةيلاتلا ةروطخلا لماوع نإ فر

ي لا .ةيومدلا ةرودلا يف لقتنت يتلا )

( ليدبلا يتلا تاجلاعلل هذه ةروطخلا لماوع بسنت نأ نكمي فيك .مﻔيﭼاﭬ لثم يعضوم لكشب ىطعت ناطرسلاو ليدبلا ينومروهلا جلاعلا )ﻢحرلا ةيطاخم جسنت طرف( ﻢحرلا ةيطاخم ةكامس طرف )ﻢحرلا ةناطب ناطرس( ﻢحرلا ةيطاخم ناطرسو ىلع ةيواحلا )

( ليدب ينومروه جلاعل صارقأ لوانت نإ نم ديزي نأ نكمي ،ةليوط ةينمز ةرتﻔل ،هدحول نيجورتسإ لا .)

endometrium

( محرلا ةيطاخم ناطرس روطت ةروطخ نم رثكلأ( لوطملا لامعتسلإا ناك اذإ اميف ديكأتلاب فرعي ىلع ةيواحلا تارضحتسملاب رركتملا لامعتسلإا وأ )ةنس هل ،لبهملا يف يعضوم لكشب ةاطعملاو نيجورتسلإا .ةهباشم ةروطخ يف

ادج ةضﻔخنم ةيزاهج صاصتمإ ةردق مﻔيﭼاﭬ ىدبأ دقل .نيجوتسجورﭘ ةفاضلإ ةجاح لا ،كلذل ،جلاعلا ةيادب عقب نم وأ ئجاﻔم يلبهم فزن نم نيناعت تنك اذإ كيلع بجوتي نكلو ،قلقلل يعاد لا بلغلأا ىلعف ،ةيومد لكشي نأ نكمي رملأا اذه نلأ .بيبطلا ىدل دعوم ديدحت .كيدل محرلا ةيطاخم ةكامسل ةملاع ةنراقم لا يتاوللاو محر تاوذ ةنس

50-65

رامعأب ءاسنلا ىدل متيس ةأرمإ

1000

نيب نم

لدعملاب ،ليدب ينومروه رضحتسم نلوانتت .نهيدل محرلا ةيطاخم ناطرس صيخشت ليدب ينومروه جلاع نلوانتت يتاوللاو محر تاوذ ةنس

50-65

رامعأب ءاسن ىدل متيس

1000

نيب نم ةأرمإ

ىلإ

نيب ،هدحول لويدارتسلإا ىلع يواحلا ،)ةيفاضإ تلااح

ىلإ

نيب يأ( نهيدل محرلا ةيطاخم ناطرس صيخشت .جلاعلا لوانت ةرتﻔبو يئاودلا رادقملاب قلعتم رمأك كلذو يدثلا ناطرس ىلع ةيواحلا )

( ةليدب ةينومروه تارضحتسم لوانت نأ ىلع دهاوش كانه

تارضحتسم

اضيأ زئاجلا نمو نيجوتسجورﭘ - نيجورتسإ نم جيزم نإ .يدثلا ناطرس ثودح ةروطخ نم ديزي هدحول نيجورتسلإا ىلع ةيواحلا ةروطخلا نإ .)

( ليدبلا ينومروهلا جلاعلا ةرتﻔب قلعتت ةيفاضلإا ةروطخلا للاخ ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ دوعت اهنكل ،تاونس ةدع دعب ةحضاو حبصت ةيفاضلإا .جلاعلا نع فقوتلا دعب )رثكلأا ىلع نينس

( تاونس ةدع ينومروه جلاع نلوانتت يتاوللاو محرلل ًلااصئتسإ نزتجإ يتاوللا ءاسنلل ةبسنلاب دجوت لا هنأ ودبي ام ىلع ،نينس

ةدمل هدحول نيجورتسإ ىلع يواحلا ليدب .يدثلا ناطرس ثودحل ةروطخلا يف ةﻔيﻔط ةدايز كانه وأ ةروطخلا يف ةدايز

ةنراقم ،ليدب ينومروه جلاعب نجلاعتت لا يتاوللاو ةنس

ىتح

رامعأب ءاسن ىدل للاخ يدثلا ناطرس صيخشت متيس

1000

نيب نم

ىتح

ىدل ،لدعملاب .نينس

اهردق ةينمز ةرتف ليدب ينومروه جلاعب نجلاعتت يتاوللاو ةنس

ىتح

رامعأب ءاسن ىدل

نوكتس ،تاونس

ةرتف للاخ نيجوتسجورﭘ - نيجورتسإ نم

.)ةيفاضإ تلااح

يأ( ةلمعتسم

1000

نيب نم ةلاح

ىتح

كانه ةيأ نيظحلات تنك اذإ بيبطلا ىلإ يهجوت .ينيتور لكشب كييدث صحﻔب يموق :لثم تاريغت دلجلا يف رﻔح لكشت

ةملحلا يف تاريغت

اهب روعشلا وأ اهتيؤر نكمي لتك

.كيلع كلذ اوحرتقي امدنع ةعشلأاب يدثلا ريوصت صحف زايتجإب ىصوي ،ةفاضلإاب مقاطلا/ةضرمملا يغلبت نأ مهملا نم ،ةعشلأاب يدثلا ريوصت صحف راطإ يف اذه نلأ ،ليدب ينومروه جلاع نيلمعتست كنأب ،فاﻔشتسلإا يرجي يذلا يبطلا يدثلا ريوصت صحف جئاتن ىلع رثؤي يلاتلابو ،يدثلا ةفاثك نم ديزي دق ءاودلا يف ةعشلأاب يدثلا ريوصت صحف ةطساوب لتك ددح

ت لاأ زئاجلا نم .

ايعاعش .ةعﻔترم يدثلا ةفاثك هيف نوكت يذلا ناكملا ضيبملا ناطرس جلاعلا لامعتسإ نإ .يدثلا ناطرس نم ةردن رثكأ ،ردان وه ضيبملا ناطرس - نيجورتسإ نم بكرملا جلاعلا وأ طقف نيجورتسلإا نم ليدبلا ينومروهلا .ضيبملا ناطرس ثودحل ةروطخلا يف ةﻔيﻔط ةدايز هقفارت نيجوتسجورﭘ

ةنراقم

ىتح

رامعأب ءاسن ىدل ،ً لاثم .رمعلا عم ضيبملا ناطرسل ةروطخلا ر

يغتت ضيبملا ناطرس صيخشت متيس ،لدعملاب ،ليدب ينومروه جلاعب نجلاعتت لا ةنس .نينس

اهردق ةينمز ةرتف للاخ ةأرمإ

2000

نيب نم

يلاوح ىدل نوكتس ،تاونس

ةدمل ليدب ينومروه جلاعب نجلاعتت يتاوللا ءاسنل ةبسنلاب ةيفاضإ ةلاح

ابيرقت يأ( ةلمعتسم

2000

نيب نم

ابيرقت تلااح

نيب ام كانه .)ةدحاو ةيومدلا ةرودلاو بلقلا ىلع )

HRT

( ليدبلا ينومروهلا جلاعلا ريثأت )ةطلج( ديرولا يف ةيومد تارثخ تارم

ىتح

ـب ربكأ يه ةدرولأا يف ةيومد تارثخ ثودح ةروطخ نإ ،نجلاعتت لا ءاسنب ةنراقم ليدب ينومروه جلاعب نجلاعتت ءاسن ىدل

ابيرقت .جلاعلل ىلولأا ةنسلا للاخ

ةصاخ ،نيتئرلا ىلإ ةدحاو ةرثخ تلصو اذإو ،ةريطخ نوكت نأ نكمي ةيومدلا تارثخلا .ةافولا ىتح وأ ءامغإ ،سﻔنت قيض ،ردصلا يف

املأ ببست دق يهف اذإ كلذكو رمعلا يف مدقتلا عم ةدرولأا يف ةيومد ةرثخ لكشت لامتحإ دادزي اذإ بيبطلا غلابإ كيلع .كيلع قبطني ةيلاتلا تلااحلا نم رثكأ وأ دحاو ناك :كيلع قبطنت ةيلاتلا تلااحلا ىدحإ تناك ،ةيحارج ةيلمع ةجيتن ةليوط ةينمز ةرتف للاخ يشملا ىلع ةرداق ريغ تنك

ةيلمع ءارجا كيلع بجوت اذإ ،

ةرقﻔلا

اضيأ يرظنأ( ن

ييدج ضرم وأ ةباصإ .)ةيحارج

BMI>30kg/m

( ظوحلم لكشب دئاز نزو نم نيناعت تنك

ءاودب دملأا ليوط

اجلاع بلطتت يتلا مدلا رثخت يف ةلكشم ةيأ كيدل

مدلا رثخت عنمل لمعتسي يف وأ ةئرلا يف ،مدقلا يف ةيومد ةرثخ كئابرقأ دحلأ ةرم تاذ ثدح اذإ

مسجلا يف رخآ وضع

( ةيزاهجلا ةيرارمحلإا ةبئذلا ضرم كيدل

.ناطرس كيدل

مﻔيﭼاﭬ لامعتسإ نع فقوتلا بجي“ يرظنأ ةيومد ةرثخ لكشت تاملاعل ”.لاحلا يف بيبطلا ىلإ هجوتلاو :ةنراقم ينومروه جلاعب نجلاعتت لا يتاوللاو ،نهتايحل

ـلا تاونسلا يف ءاسن ىدل ،ديرولا يف ةيومد ةرثخ رهظت نأ عقوتملا نم ،نينس

ةرتف للاخو ،ليدب

1000

نيب نم

ىتح

ىدل ،لدعملاب ليدب ينومروه جلاعب نجلاعتت يتاوللاو ،نهتايحل

ـلا تاونسلا يف ءاسن ىدل ىتح

كانه نوكتس ،تاونس

نم رثكأ ةدمل نيجوتسجورﭘ – نيجورتسإ عم .)ةيفاضإ تلااح

يأ( ةجلاعم

1000

نيب نم ةلاح

محرلل ً لااصئتسإ نزتجإ يتاوللاو نهتايحل

ـلا تاونسلا يف ءاسن ىدل ،تاونس

نم رثكلأ هدحول نيجورتسلإاب ليدب ينومروه جلاعب تاجلاعملاو .)ةدحاو ةيفاضإ ةلاح يأ( ةجلاعم

1000

نيب نم تلااح

ىتح

كانه نوكتس )ةيبلق ةبون( يبلق ضرم .ةيبلق ةبون ثودح عنمي ليدبلا ينومروهلا جلاعلا نأ ىلع ليلد يأ دجوي لا ينومروه جلاع نلمعتست يتاوللاو ةنس

رمع نزواجت يتاوللا ءاسنلا ىدل ضرم ريوطتل ليلقب ربكأ لامتحإ كانه ،نيجوتسجورﭘ – نيجورتسإ نم ليدب .ليدب ينومروه جلاع يأب نجلاعتت لا ءاسن ىدل هيلع وه امم يبلق תשמתשמל תויחנה םפיגוב שמתשהל דציכ

2

1

3

4

ךילומה תא ירידחה .2 .קיתרנה ךותל תוריהזב תא רשאכ יקיספה תודגנתה טעמ השיגרמ .)מ"ס 8-10( רטסילב תזירא יערק .1 .תחא תדדוב יפכ הצקה תא יחתפ

.הנומתב עיפומש דע ןצחלה לע תונידעב יצחל ,הילבטה תא ררחשל ידכ .3 .השיקנ ישיגרתש .ידיימ ןפואב קיתרנה ןפודל קבדית הילבטה

.יכלת וא ידמעת םא הצוחה לופית אל איה

ךילומה תא יאיצוה .4 .ותוא יכילשהו

400 mm

Folding

Folding

Quietzone. Not to moved or changed.

Keep area text free

Quietzone. Not to moved or changed.

Keep area text free

8-2791-23-020-1_v1-9.indd 2

04-12-2017 13:31:27

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה