היטרין טבליות 10 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-12-2020

מרכיב פעיל:
TERAZOSIN AS MONOHYDRACHLORIDE DIHYDRATE
זמין מ:
BIOTIS LTD
קוד ATC:
G04CA03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
TERAZOSIN AS MONOHYDRACHLORIDE DIHYDRATE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
AESICA QUEENBOROUGH LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
TERAZOSIN
איזור תרפויטי:
TERAZOSIN
סממני תרפויטית:
For symptomatic treatment of urinary obstruction caused by benign prostatic hypertrophy (BPH). For mild to moderate hypertension.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית. 2. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה באורולוגיה.
מספר אישור:
103 61 28683 00
תאריך אישור:
2011-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

י"עעבקנהז ןולע טמרופ רשואוקדבנ ונכותותואירבהדרשמ

1.12.2111

ןולע ןכרצל יפל תונקת םיחקורה ( םירישכת ) שתה ו"מ - 6891

הפורת וז תבייח םשרמב אפור

ארק / י ןויעב תא ןולעה דע ופוס םרטב שמתשת / י הפורתב

ןירטיה

תוילבט

ןירטיה הזירא לופיטל יתלחתה הליכמ( 7 בט לשתויל 1 מ " ג ו – 7 לשתוילבט 2 מ " ג )

תוילבט ןירטיה 2 ג"מ

תוילבט ןירטיה 5 ג"מ

תוילבט ןירטיה 11 ג"מ

בכרה :

לכ הילבט הליכמ :

Terazosin(asmonohydrochloridedihydrate)1mg,2mg,5mg,10mg

םירמוח יתלב םיליעפ :

Lactose,maizestarch,talc,magnesiumstearate,dyequinolineyellowAluminumE104lake

(2mgtablet),dyeironoxideburntsiennaE172(5mgtablet),dyeblueFD&CNo.2lake(10

mgtablet).

לבטה תוי ליכמ תו זוטקל :

לשהילבט לכ 1 הליכמ ג"מ 12..51 זוטקל ג"מ

לשהילבט לכ 2 "מ הליכמ ג 127.2. זוטקל ג"מ

לשהילבט לכ 5 הליכמ ג"מ 12..17 זוטקל ג"מ

לשהילבט לכ 11 הליכמ ג"מ 117.7. זוטקל ג"מ

הצובק תיטיופרת :

םסוח יביטקלס רוטפצרל אפלא - 1 .

תוליעפ תיאופר

:

לופיטל יטמוטפמיס המיסחב לש יכרד ןתשה האצותכ הלדגהמ יתלב תראממ לש תטולב תינומרעה ( BPH ) .

לופיטל רתיב ץחל םד לק דע ינוניב .

יתמ ןיא שמתשהל רישכתב ?

ןיא שמתשהל םא העודי תושיגר דחאל יביכרממ הפורתה וא תופורתל ותואמ גוס ( תצובקמ

םינילוזניווק ) . עקר לש תת

ץחל םד יתחונת

ןיא שמתשהל הפורתב ילבמ ץעוויהל אפורב ינפל תלחתה לופיטה :

םא ךניה ןוירהב שילש ןושאר / ןורחא וא הקינימ . םא ךניה לבוס / ת וא תלבס רבעב יוקילמ דוקפתב : בלה ( ןוגכ

הניגנא סירוטקפ ) , דבכה , הילכה

תכרעמ ןתשה

ךיא עיפשת הפורתה לע ייח םויה םוי ךלש ?

שומישה הפורתב וז לולע םוגפל תונריעב םורגלו הדיריל תימואתפ ץחלב םד , תרוחרחסל םיתיעלו

ןופלעל ב - 22 תועשה רה תונושא ירחא תליחת לופיטה וא רחאל הקספה וא םייוניש ןונימב , לעו ןכ

בייחמ תוריהז הגיהנב בכרב , תלעפהב תונוכמ תונכוסמ לכבו תוליעפ תבייחמה תונריע .

ןיא תותשל תוניי וא תואקשמ םיפירח תפוקתב לופיטה םע הפורתה

תורהזא :

םישישק םישיגר רתוי תעפשהל הפורתה תועפותלו יאוולה הלש .

ךילע ענמיהל הדימעמ תכשוממ , רתי תוליעפ תינפוג הפישחמו גזמל ריוא םח .

ןירטיה לולע םורגל ןופלעל הוולמה ןדבואב ימואתפ לש הרכהה רחאל תליטנ הנמה הנושארה . יא ךכל שי

ליבגהל תא הנמה תיתלחתהה ל - 1 מ

" ג לוטילו התוא ינפל הנישה . ומכ ןכ , ץלמומ אל םוקל ןפואב ימואתפ

ממ בצ לש הבישי וא לש הביכש .

תפוקתב לופיטה הפורתב וז שי ךורעל תוקידב ץחל םד .

שי אדוול יכ תלדגה תטולב תינומרעה הניא תראממ ינפל תלחתה לופיטה .

הרקמב לש הדירי הדח ץחלב םדה ץלמומ תבשל וא בכשל .

רישכתה ליכמ זוטקל לולעו םורגל היגרלאל לצא םישנא םישיגרה זוטקלל

ןירטיה ע לול םורגל םירקמב םירידנ הפקזל תכשוממ הביאכמו תשרודש לופיט ידיימ .

םא ךניה שיגר / ה ןוזמל והשלכ וא הפורתל יהשלכ , ךילע עידוהל לע ךכ אפורל ינפל תליטנ הפורתה .

הדימב ךניהו דמוע / ת רובעל חותינ טקרטק שי עידוהל אפורל םייניעה ךלש לע ךכ ךניהש לטונ / ת וא תלטנ

רבעב הפורת ז ו.

תובוגת ןיב

- תויתפורת

:

םא ךניה לטונ

הפורת תפסונ , ,הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ וא םא תרמג הז התע

לופיט הפורתב תרחא , ךילע חוודל אפורל לפטמה ידכ עונמל םינוכיס וא יא - תוליעי םיעבונה תובוגתמ ןיב -

תויתפורת , דחוימב יבגל תופורת תוצובקהמ תואבה : ופורת ת תדרוהל ץחל םד , תוריהז בולישב םע ימסוח

תולעת ןדיסה , םירישכת ידגונ תקלד םניאש םידיאורטס ( דחוימב ןיצתמודנא ) , תופורת ןיאל תונוא ( ןוגכ :

ליפאנדליס , ליפאלדאט , ליפאנדראו )

תועפות יאוול

:

ףסונב תוליעפל היוצרה לש הפורתה , ןמזב שומישה הב תולולע עיפוהל תועפשה יאוול , כ ןוג : השלוח , םונמנ ,

באכ שאר , שדוג ףאב . תועפות ולא תופלוח ךרדב - ללכ ךות ןמז רצק רחאל תפוקת תולגתסהה רישכתל .

תועפות תובייחמה תוסחייתה תדחוימ :

תרוחרחס ( דחוימב ןמזב המיק בצממ הביכש וא הבישי ) , ןופלע ימואתפ , קפוד ץאומ , הדירי תימואתפ ץחלב

םד , דוביא יוויש לקשמ

הנפ

י אפורל דימ

הפקז תכשוממ הביאכמו ( רידנ ) : הנפ אפורל דימ !

לכב הרקמ ובש ךניה שיגרמ / ה תועפות יאוול אלש ונייוצ ןולעב הז , וא םא לח יוניש ךתשגרהב תיללכה ךילע

ץעייתהל םע אפורה דימ .

ןונימ :

ןונימ יפל תוארוה אפורה דבלב

ןונימ לבוקמ רדעהב הארוה תרחא אפורמ : שי לוטיל תא תוילבטה ינפל הנישה .

הלדגה הריפש לש תטולב תינומרעה - הנמה תיתלחתהה איה 1 מ " ג םויל ( ןיא ליחתהל תא לופיטה הנמב

ההובג מ - 1 מ " ג ) . שי תולעהל תא הנמה ןפואב גרודמ ל - 2 מ " ג , 5 מ " ג וא 11 מ " ג םעפ םויב תגשהל רופיש

ינמיסב הלחמה . הנמה השורדה ךרדב - ללכ הבוגתל תינילק יה א 11 מ " ג םעפ םויב . לופיט לש 2-1 תועובש

רשפאמ הכרעה לש תוליעי הבוגתה הלוחב

רתי ץחל םד - הנמ תיתלחתה ןיאש רובעל התוא לש 1 מ " ג .

לופיט ךשמה - הילע תיטיא דע תגשהל ץחל םדה יוצרה .

הנמה תצלמומה איה 1-5 מ " ג םעפ םויב . םא לופיטה ב ןירטיה קספוה ןפואב ינמז שי ליחתהל תא לופיטה

שדחמ םע הנמ תיתלחתה לש 1 מ " ג תולעהלו תא הנמה הגרדהב .

ןיא רובעל לע הנמה תצלמומה .

ןונימ םידליל : תוחיטב תוליעיו שומישה םידליב אל הקדבנ .

שי שמתשהל הפורתב וז םינמזב םיבוצק יפכ עבקנש לע - ידי אפורה לפטמה .

שי דיפקהל לע הנוזת תרקובמ תרימשו לקשמ תפוקתב לופיטה ןוגכ

הנוזת תלד ןרתנ םאתהב תוארוהל

אפורה .

ןפוא שומישה :

שי עולבל תא הפורתה התומלשב םע םימ .

ןתינ לוטיל תא תוילבטה אלל רשק תוחוראל .

הלדגה הריפש לש תטולב תינומרעה

םיליחתמ תא לופיטה םע הזיראה לופיטל יתלחתה הבש תזירא שגמ

הליכמה 7 תוילבט תונבל לש 1 מ " ג ו - 7 בט תויל תובוהצ לש 2 מ " ג ( לופיט םייעובשל ) . ןיא גוהנל וא ליעפהל

תונוכמ ךשמל 12 תועש רחאל תליטנ הילבטה הנושארה . םימיב 1-7 םילטונ תא תוילבטה תונבלה חאו " כ

םיכישממ תא לופיטה םע תוילבטה תובוהצה ךשמל 7 םימיה םיאבה , רחאל םויס הזיראה לופיטל יתלחתה

שי ךישמהל םע תוילבט ש ל ןירטיה יפל ןונימ עבקנש ע

" י אפורה

ןיא קיספהל תא לופיטה אלל הארוה תשרופמ לש אפורה

רתי ץחל םד - םיליחתמ תא לופיטה םע הזיראה לופיטל יתלחתה , םע תזירא שגמה לש תוילבטה תונבלה

תובוהצהו . םימיב 1-7 םילטונ תא תוילבטה תונבלה חאו " כ םיכישממ תא לופיטה םע תוילבטה והצה תוב .

םויב ןושארה וב םיליחתמ תא לופיטה לש 1 מ " ג םויבו ינימשה וב םילעמ תא הנמה ל - 2 מ " ג , ןיא גוהנל וא

ליעפהל תונוכמ ךשמל 12 תועש . שי ךישמהל לוטיל הילבט תחא םויל דע םויה ה - 12 . רחאל םויס הזיראה

לופיטל יתלחתה , שי ךישמהל םע תוילבט לש ןירטיה יפל ןונימ עבקנש ע " י אפורה .

ןיא קיספהל תא לופיטה אלל הארוה תשרופמ לש אפורה

יוצר תתל תא הנמה הנושארה ינפל הנישה ידכ עונמל תרוחרחס . לכב תאז ךילע רהזיהל םא ךרטצת / י םוקל

הלילב . שי םוקל תוריהזב בצממ לש הביכש , םא םישיגרמ תרוחרחס בכשל בוש , רובעל טאל בצמל לש

הבישי קרו ירחא רפסמ תוקד םוקל תוריהזב .

דציכ לכות

/ י עייסל תחלצהל לופיטה

?

ךילע םילשהל תא לופיטה ץלמוהש לע

ידי אפורה

םג םא לח רופיש בצמב ךתואירב ןיא קיספהל לופיטה הפורתב אלל תוצעייתה םע אפור . ץחל םד הובג אלל

לופיט לולע םורגל םיכוביסל בלב , ילכב םדה תוילכבו .

ענמ / י הלערה !

הפורת וז לכו הפורת תרחא שי רומשל םוקמב רוגס ץוחמ גשיהל םדי לש םידלי ו / וא תוקונית לעו - ידי ךכ

ענמת

י הלערה .

םא תלטנ תנמ רתי וא םא תועטב עלב דלי ןמ הפורתה , הנפ / י דימ רדחל ןוימ לש תיב - םילוח אבהו / י תזירא

הפורתה ךתיא .

ןיא םורגל האקהל אלל הארוה תשרופמ אפורמ ! הפורת וז המשרנ ל לופיט ךתלחמב , הלוחב רחא / ת איה

הלולע קיזהל . לא ןתת / י הפורת וז ךיבורקל , ךינכש וא ךירכמ .

ןיא לוטיל תופורת ךשוחב

שי קודבל תיוותה הנמהו לכב םעפ ךניהש לטונ

הפורת . שי ביכרהל םייפקשמ

םא ךניה קוקז / ה םהל .

הנסחא : םוקמב רירק , לע הלועהניאשהרוטרפמטב 25ºC .

םג יפל נת יא הזיראה / הנסחאה םיצלמומה , תופורת תורמשנ הפוקתל תלבגומ דבלב . אנ םישל בל ךיראתל

הגופתה לש רישכתה ! לכב הרקמ לש קפס , ךילע ץעוויהל חקורב קפיסש ךל תא הפורתה .

ןיא ןסחאל תופורת תונוש התואב הזירא

רפסמ םושיר הפורתה :

ןירטיה הזירא לופיטל יתלחתה : 2.1.1 5. 11.

ןירטיה תוילבט 2 מ " :ג 2.1.1 55 11.

ןירטיה תוילבט 5 מ

" ג : 2.1.2 11 11.

ןירטיה תוילבט 11 מ " ג : 2.1.. 11 11.

ןרצי :

הקיסא ורובניווק עב " מ , טנק , הינטירב .

לעב םושירה :

סיטויב עב

" מ , חר

הכאלמה

, שאר ןיעה 2.151 .

HYTR TABPLSH031109

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה