דרונטל פפי וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
FEBANTEL 1.5 G / 100 ML; PYRANTEL PAMOATE 1.44 G / 100 ML
זמין מ:
LIDORR CHEMICALS LTD
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, GERMANY
סממני תרפויטית:
For the treatment and control of roundworms (ascarids), in particular toxocara canis, of puppies and young dogs up to one year of age.
מספר אישור:
82609231400
תאריך אישור:
2008-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

רשואוקדבנונכתותואירבהדרשמ י"ע עבקנהזןולעטמרופ רבמצד 1122

דבלבירנירטושומישל

רנירטואפורםשרמבייח

יפפלטנורד ירנירטו

:בכרה

"מלכ.הפהךרדןתמלדעוימה דורועבצב ףיחרתאוהיפפלטנורד ל ליכמ 21.1 ג"מ Pyrantelpamoate ,

ג"מ Febantel , ןכו 11.11 ג"מ Sodiumbenzoate , 11.11 ג"מ Sodiumpropionate םירמוחכ

.םירמשמ

תיטיופרתהצובק דגונ: תצובקמםיעלות Anthelmintics .

תויוותה :

לופיטל סינאקהרקוסקוט דחוימב ,תולוגע םיעלותלשהעינמו ( (Toxocara canis םירוגב דע םיריעצםיבלכבו

הנשליג . דגנםגליעירצומה

Ascardis: Toxacarisleonine

Hookworm: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala

Whipworm Trichurisvulpis

:השגהוןונימ

לכלל"מ .הפה ךרדןתמב,ףוגלקשמג"ק

דחהנמכןתינרישכתה - .תימעפ

.היוצרההנמהתביאשינפלקובקבה רועיני"עבברעלשי

מב רישכתהתאשיגהלןיתנ ןתמלרשקבתויתנוזתתולבגמ ןיא.ןוזמה םעותואבברעלוא,הפלתורישי,קרז

.רישכתה

הקבדה הקבדהתובקעב דאמ םדקומבלשב םיבלכב עיפוהלהלוכיםידירקסאב תימחרךות בלחה ךרדוא .

וילערוזחלוםייעובשליגביפפלטנורדףיחרתב לופיטה תאליחתהלץלמומ לכ ליגדע םייעובש 21 בש .תועו

:תורהזא

ירישכתםעדחירישכתה תאתתלןיא .ןיזרפיפ

תלופיט תובקעב תצובקמרישכתב ךשוממוףוכ Anthelmintics התואמ םירישכתלתודימע חתפתהלהלולע

.הצובק

לתחתמ םלקשמשואםייעובשליגלתחתמםירוגב העבקנאלרישכתהתוחיטב 1.611 .ג"ק

לתתלןיא .תוקינימ ואתורהתובלכ

.דבלבירנירטושומישל

.שומישה רחאלםיידיףוטשלשי .םייניעהורועהםע רישיעגממ ענמהלשי ףוטשלשיתועטב עגמ לשהרקמב

.םימרוזםימםעדימ

:יאוולתועפות

רקמב י לוכיעה תכרעמב םיפלוחוםילקםינימסתדאמםירידנם המגודל( - הלםילולע)לושלש,האקה .עיפו

:ןוסחא לתחתמ °C 25

קחרה .םידלילשםדיגשיהמ

רחאל .תועובשהרשע ךותקובקבה ןכותבשמתשהלשיחתפנש

ךיראתרחאלשמתשהלןיא הגופתה .

:הזיראב תומכ 211 .ל"מ

:ןרצי :קווישואובי :הצפה

מ"עבםילקימיכרודיל Bayer AnimalHealthGmbH, Germany מ"עבקווישטקרמטוו

)וגול( )וגול( )וגול(

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה