דיקלורן ג'ל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
DICLOFENAC SODIUM
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
M02AA15
טופס פרצבטיות:
ג'ל
הרכב:
DICLOFENAC SODIUM 1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
DICLOFENAC
איזור תרפויטי:
DICLOFENAC
סממני תרפויטית:
For local treatment of rheumatic diseases, pain and non-infected inflammation.
מספר אישור:
062 35 27823 00
תאריך אישור:
2013-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

.אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ .הפורתב שומישה ינפל אפורל ךכ-לע אלל םיבחרנ םיחטש לע הפורתב שמתשהל ץלמומ אל ∙ .אפור םע תוצעייתה לפוטמה רוזאה לש הפישחמ ענמיהל שי לופיטה ךלהמב ∙

תרונמב ףוזישל וא יעבט שמש רואל תומכב שמתשהל שי יאוול תועפות תעפוהמ ענמיהל ידכב ∙ העפשהה תא תנתונ רשא ל'גןרולקיד לש רתויב הנטקה .ירשפאה רתויב רצקה ןמזה ךשמלו ,היוצרה תוילכ תלחמ לש הרקמב הפורתב שמתשהל ץלמומ אל ∙ עצבל שי ,הפורתב שמתשמ התא תאז לכב םא .הפירח .תוילכה ידוקפת רחא דומצ בקעמ :אפורל רפס ל'גןרולקידב לופיטה ינפל ,דבכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא ,םד ץחל רתי ,בלה ,)סוקלוא ןוגכ( לוכיעה תכרעמ ,תוילכה .המתסא תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל :תואבה תוצובקהמ תופורת חקול התא םא םיילדיאורטס אל תקלד ידגונ םירישכתו םיטליצילס ,ןיריפסא

NSAIDs

-ה תחפשמ( םירחא ,השירק ידגונ םירישכת ,הפה ךרד םינתינה םידיאורטס ∙ תופורת ,היספליפאב לופיטל תופורת ,תויטויביטנא תופורת יבכעמ תחפשממ םד ץחל רתיב לופיטל תופורת ,תונתשמ .ןירופסולקיצ ,טסקרטוטמ ,םויתיל ,

הקנהו ןוירה .הקינמ וא ןוירהב ךנה רשאכ הפורתב ישמתשת לא תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמ ליעפהלו גוהנל תלוכיה לע העפשה ןיא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 רשאב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .שומישה ןפואל :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה וא/ו באכה רוזאב רועה ךותל ל'גןרולקיד לש הנטק תומכ הסע .םויב םימעפ 3-4 תוחיפנה תומכ ללכ ךרדב .עוגפה רוזאה לדוגב היולת ל'גןרולקידה תומכ שגרותו ןכתי .תקפסמ )םרג 2-4( ךלמ זוגאל ןבדבוד ןיבש לדוגב רחאל ךידי תא ףוטש .ל'גןרולקידה יוסיע ןמזב הלק תורירק .לפוטמה םוקמה ןה ןכ םא אלא ל'גןרולקידב שומישה .םינש 12 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .תינילקה הבוגתהו העיגפב יולת לופיטה ךשמ תועיגפ רובע םימי 14 -ל רבעמ ל'גןרולקידב שמתשהל ןיא תומקרה לש תויטמואר תולחמ רובע וא תוכר תומקרב םיבאכ רובע םימי 21 -ל רבעמו ,אפור תצלמהב אלא תוכרה .סיטירטראואטסואמ האצותכ ,הרמחה תמייק וא םימי 7 ךות ךבצמב רופיש לח אלו הדימב .אפורל תונפל שי רוזאב החירמל םיפסונ םירישכתב שומישמ ענמיהל שי .ל'גןרולקידב לפוטמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ל'גןרולקיד :ליעפ רמוח

Diclofenac sodium 1%

- 1% םוידוס קאנפולקיד עדימ“ 6 ףיעס האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח ."ףסונ .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .םינש 12 ליגל לעמ םירגבתמלו םירגובמל תדעוימ הפורתה הפורתב שמתשהל ךילע .אפורל תונפל שי הז ליגל תחתמ ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל .םימי 7 רחאל םירפתשמ םניא וא ?הפורתה תדעוימ המל .1 אפור תארוה רדעהב .א לעמ םידליו םירגובמב תוחיפנו תקלד ,באכב ימוקמ לופיטל :םיאבה םירקמב ,םינש 12 ליג םיקרפמהו םירירשה ,תועוצרה ,םידיגה לש המוארט ∙ תועיגפ ןוגכ( בג באכ וא/ו הרובח ,החיתמ ,עקנמ האצותכ .)טרופס תקלד תמגודכ הכר המקר לש תוימוקמ תויטמואר תולחמ ∙ .סיטיסרובו )

Tennis elbow

ןוגכ( םידיגה לש הנתינ םא אלא ,םימי 14 וניה ל"נה םירקמב לופיטה ךשמ

.אפורהמ תרחא הארוה אפור לש תינושאר הארוה יפ לע .ב :ןוגכ ,םיקרפמה לש סיטירטראואטסואמ עבונה באכב לופיטל .םימי 21 דע לופיטה ךשמ .תועבצאה וא ךרבה :תיטיופרת הצובק

NSAIDs

( םיילדיאורטס-אל תקלד ידגונ הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא ∙ .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .הקינמ וא ןוירהב ךנה םא ∙ וא קאנפולקידל תיגרלא תושיגר רבעב ךל התייה םא ∙ לופיטל תורחא תופורתל וא הפורתה יביכרממ דחאל תופורת וא ןפורפוביא ,ןיריפסא :ןוגכ תקלד וא םוח ,באכב הבוגת לש םימוטפמיס .

NSAIDs

-ה תחפשממ תורחא ןמזב םיפוצפצ ,המישנ רצוק ,המתסא :םיללוכ תיגרלא ,ןושלה וא םינפה לש תוחיפנ ,רועב החירפ ,המישנה .ףאב תלזנ ענמיהל שי ,ןכ ומכ ,הרוגמ רוע וא םיחותפ םיעצפ לע ∙ .יריר םורקו םייניעה םע עגממ .םיפקעמ חותינל הנכה ןמזל ךומס ∙

NSAIDs

-ה תחפשממ תורחא תופורת םע תינמז וב ∙ קאנפולקיד תוליכמה תופורתב וא ,הפה ךרד תולטינה .)"תויתפורת ןיב תובוגת" :ףיעסב םג האר( הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .דבלב ינוציח שומישל דעוימ רישכתה ∙ רישכתהש רהזהו ,םיחותפ םיעצפ וא עוגנ רוע לע םישת לא שי ,הרוק הז םא .תויריר תומקרו םייניעה םע עגמב אובי אל .אפורל עידוהלו םימב םייניעה תא ףוטשל תחתמ אל םלוא השיבחל תחתמ ל'גןרולקיד חורמל ןתינ .תמטוא השיבחל בקעמו תוקידב ןונימב ,אפורה תוארוהל םאתהב ל'גןרולקיד םיחרומ רשאכ הדבעמ תוקידב ךורעל ץלמומ ,ךשוממ ןמז קרפל וא הובג תואצות יכ אדוול תנמ לע )תוילכו דבכ ידוקפת ,ןתש ,םד( תבייחמה דבכ ימיזנאב הילע ןכתית .ןיקתה חווטב ןניה תוקידבה .אפורה םע תוצעייתה רחאל לופיטה תקספה ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע ל'גןרולקידב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :תואבה תועפותה תוחתפתמ םא ,םילוח תיב לש החירפ( הירקיטרואו תולביב הוולמה רועב הרומח החירפ ∙ .)תיתקצב .המתסא ,המישנ יישק וא רצוק ∙ .ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחיפנ ∙ החירפ ,)

exfoliative dermatitis

( תבחרנ תישקשק החירפ ∙ ,הפה ביבס דחוימב ,רועה תופלקתהו תויחופלש םע תבחרנ הרוצו ,)ןוסנו'ג סנביטס תנומסת( ןימה ירבאו םייניעה ,ףאה רועה לש בחרנ ףוליקל תמרוגה החירפה לש רתוי הפירח

:תופסונ יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשמ לצא ועיפוי( תובורק םיתיעל תועיפומ ,)סיטיטמרד טקטנוק ללוכ ,רועב תקלד( סיטיטמרד :)100 .דרג ,המזקא ,רועב תוימומדא ,החירפ .שמש רואל רתי תושיגר :דואמ תורידנ םיתיעל תועיפומ ,דרגב תוולמ שמש תויווכ :םניה םיירשפאה םימוטפמיסה .תויחופלשו תוחיפנ עיפוהל תולוכיש דבכה דוקפתב תוערפהל ששח לש הרקמב ,לושלש ,תוינונשי ,תופייע ,תוזנימאסנרטב הילע ,הליחבכ ןוילעה הדיצב תושיגר ,)םייניעהו רועה תבהצה( תבהצ ,דרג לופיטה תא קספה ;תעפש ייומד םינימסתו ןטבה לש ינמיה .דימ אפורל הנפו ,תכשוממ הפוקתלו םיבחרנ םיחטש לע םישמתשמ רשאכ תועפות עיפוהל תולולע הז הרקמב .םדה תכרעמל הגיפס ןכתת :הפה ךרד התוא םילטונ רשאכ הפורתל תוינייפואה יאוול תוערפה ,רועב החירפ ,לוכיעה תכרעמב תוערפהו הליחב תא קספה ;)תורידנ( שאר יבאכ ,תרוחרחס ,דבכה דוקפתב .אפורל הנפו לופיטה ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל ךילע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ רושיקה לע

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ הגופתה ךיראת .הזיראה וא תרפופשה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ .איפקהל ןיא .

25°C

-ל תחתמ רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ 12 ךות שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל ∙ .םישדוח ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ ∙

Purified water, propylene glycol, diethylene glycol

monoethyl ether, coco-caprylate/caprate, macrogol

cetostearyl ether, carbomer, essence lavender, methyl

hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, strong

ammonia solution.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .ל'ג םרג 50 הכותבו תרפופש הליכמ הזירא לכ

תורבעמ םיילארשי האופר ירצות ,המירת :םושירה לעבו ןרצי ∙ .לארשי ,4023000 תורבעמ .מ"עב :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ .2016 ץרמ דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙ 062-35-27823-00 :תואירבה .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

0516H

106308110

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה