דיקלופטיל % 0.1

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-08-2016

מרכיב פעיל:
DICLOFENAC SODIUM
זמין מ:
BIOAVENIR LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M02AA15
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
DICLOFENAC SODIUM 0.1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FARMIGEA S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
DICLOFENAC
איזור תרפויטי:
DICLOFENAC
סממני תרפויטית:
Post-operative inflammation following cataract extraction. Control of ocular pain and discomfort associated with corneal epithelial defects after laser excimer PRK or accidental trauma.
מספר אישור:
138 87 31465 00
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

(

םירישכת

)

ו"משתה

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

אפור םשרמ

דבלב

ליטפולקיד

0.1%

םייניע תופיט

ימעפ דח שומישל הזירא

רמשמ רמוח אלל

ליעפה רמוחה

וזוכיר

לכ

:ליכמ ל"מ

ג"מ

נפולקיד

םוידוס ק

Diclofenac Sodium 1 mg

רמוחה תמישרל ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םי

ע ןולעה תא ןויעב ארק

ד

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

.המוד םתלחמ

קידב שומישה ליטפול

0.1%

םידליב ליגל תחתמ

רוסא

תצובקב תוליעיו תוחיטב יבגל קפסמ עדימ ןיאו רחאמ .וז ליג

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

.טקרטק תרסהל חותינ רחאל םייניע תקלדב לופיטל

הלקהל

באכב

יאבו

תוחונ

םירושקה ןיעב

םימגפב

לתיפאב

לש

תינרקה

רחאל

חותינ

זייל

וא

הלבח

תירקמ

ןיעב

:תיטיופרת הצובק ( םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ

NSAIDs

2

.

:הפורתב שומיש ינפל

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

התא

שיגר )יגרלא(

( ליעפה רמוח םוידוס קאנפולקיד

הפורתה יביכרממ דחא

םירחאה

תקלד ידגונל וא תמודניא ,ןיריפסא( םירחא םידיאורטס םניאש

וכו ןיצ

,המתסא ףקתה רבעב תיווח תדפרס

urticaria

תקלד וא ) ףא ( הפירח

acute rhinitis

רחאל ) טנ

ןיריפסא תל תופורת וא תורחא .ןידנלגטסורפ לש הזתניס יבכעמ תצובקמ

ליגל תחתמ התא

תורהזא תודחוימ

תועגונה

ל

הפורתב שומיש

:

ריסהל שי .לופיטה ךלהמב תוכר עגמ תושדעב שמתשהל ןיא

ןיאו רישכתב שומישה ינפל תושדעה תא ופלחש ינפל םייניעל ןריזחהל

.שומישה עגרמ תוקד

ילוחב ל הובג ןוכיס םע ם תוערפה ב אמגודל ,תינרקב ךלהמ םידיאורטסב שומיש

תולחמ םע םילוחב םיקרפ תקלד ןוגכ תופסונ

תינורגש

נפולקידב שומיש

ליעפה ביכרמה ,ק

הפורתב היה , רושק

םירקמב םירידנ

ביכ לש העפוהב םי

תינרקב ה תוקקדיה , תינרק

תינרקב תוערפה ,תינרקה יבג לע תודוקנ תקצבו תינרקב םילוחה בור . ולאה

םילפוטמ וי .דואמ תכשוממ הפוקתל

תקלדל ןוכיס םייק םא וא תקלד לש הרקמב

יקדייח םוהיזמ האצותכ םיאתמ לופיט תתל שי ,

)יטויביטנא(

קיד ןתמ םע תינמז וב .ליטפול

הרקמב תורחא םייניע תופיט םע ןתמ לש תנמ לע , תא רפשל

תוחפל דירפהל שי ,הגיפס

ןיב תוקד .תורחאה תופיטב שומישה ןיבל ליטפולקיד תופיטב שומישה

לופיטה ינפל ליטפולקידב

םא אפורל רפס

:

תא

.םדה תכרעמב יוקילמ לבוס

.)"הקנהו ןוירה" ףיעס יאר( הקינמ וא ןוירהב תא

םא התא

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

חקול התא םא ,הנורחאל תחקל םא וא ,

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנוזת רפס , .חקורל וא אפורל ךכ לע :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

ןיריפסא

םייניעב לופיטל תורחא תופורת

םע ינמז וב שומיש ידגונ

םידיאורטס םניאש תקלד

ימוקמ שומישל

נפולקיד ומכ(

שומישל םידיאורטסו )ק ימוקמ ל ןוכיסה תא ריבגהל לוכי תיתועמשמ תינרק תקלד םע םילוחב תינרקב םיכוביס חותיפ

םד תשירק דגנ תופורת

:הקנהו ןוירה

דימ קיפסמ ןיא

.הקנהו ןוירה ךלהמב ליטפולקידב שומישה יבגל

שומישה וז הביסמ סחיה תא תוריהזב ךירעה אפורה םהב םירקמב טעמל ,ץלמומ וניא הקנהו ןוירה ךלהמב .לופיטה לש תלעות/ןוכיס

םא תא

וא ןוירהב

הקינ

אפורב ץעוויהל שי פורתב שומישה ינפל

:תונוכמב שומישו הגיהנ

לולע וז הפורתב שומישה הייאר שוטשטל םורגל

עפשומ התא םא

ןיא

גוהנל

בכרב עפהלו לי

תונכוסמ תונוכמ

לע םע םילפוטמ ( המוטוקס ןיעה ךשחמ

ןיא

.תונוכמ ליעפהלו בכרב גוהנל

3

.

שמתשת דציכ הפורתב

?

שמתשהל שי דימת

קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.עולבל ןיא

ינוציח שומישל .דבלב

שומישה ןפוא

הפורתב

:תויללכ תוארוה

דציכ

שמתשהל

תופיטב

ץחר ,תישאר

תא

ךידי

.בטיה

וינימולאה תיקש תא חתפ

דרפהו ןוקובקב

תא חתפ תיבוביס העונתב .ימעפ דח שומישל דחא הסכמ ןוקובקבה

הטה

תא

שארה

רוחאל

ו הטימ לע בכש וא תרזעב

עבצאה

ךושמ ,הרומה

יפלכ

תא הטמ

ףעפעה

תריציל ,ןותחתה

סיכ" ןיעמ

."

שי

ףטפטל

הפיט

לא

ךות

רצונש "סיכ"ה

לע הנידע הציחל ידי לע ןוקובקבה

םוצע

ךיניע

ןיא .תונידעב

ראשה .ץמצמל

םייניעב

תומוצע

ךשמל

דע

תוקד

דימ

רחאל

ףוטפט

פיטה

לא

ץחל ,ןיעה

תועצמאב

תיעצמאה עבצאה

לע

הניפה

תימינפה

לש

שי .ןיעה

ךישמהל

ץחלב

דע

תוקד

ףוטפטה רחאל

לא

הלועפ .ןיעה

וז

תרזוע

ענמיהל

תגיפסמ

הפורתה

לא

ךות

ףוגה

ךכבו

תרזוע

עונמל

תועפות

יאוול

רחאל

שומישה

ףוטש ,הפורתב

בטיה

תא

ךידי

ידכב

ןתוקנל

תויראשמ

לש

הפורת

ה לש הנושאר החיתפ רחאל ןוקובקב

.תרתונה תומכה תא קורזלו שמתשהל שי ימעפ דחה

ידכב

ענמיהל

המ תצפ

ןיא ,םוהיז

שמתשהל

ותואב

ןוקובקב

לש

הפורת

רתויל

םדאמ

דחא

רתי תנמ תלטנ םא

דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא וא אפורל תיב לש ןוימ רדחל

אבהו ,םילוח א הפורתה תזירא

.ךת

וז הפורת לוטיל תחכש םא

,שורדה ןמזב יל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי תונמ יתש לוט !דחיב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפורה םע תוצעייתה אלל

חקורה וא

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

הש

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנ

קוקז ךנ .םהל

שי םא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל

4

.

:יאוול תועפות

ומכ

שומישה ,הפורת לכ

יד

ליטפול

ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

שי ירשפאה םדקהב אפורל תונפל

:םא

תא

לבוס

רתי תושיגר תבוגתמ :ןוגכ

תושיגר ,היאר שוטשט ,ןיעב באכ ,תינרקב תקלד ,תוימומדאו דרג .רישכתב רידת שומיש רחאל ללכ ךרדב ,)תינרקה תקלד לש םינמיס( רואל רתי

תופסונ יאוול תועפות

:

:תובורק םיתיעל תועיפומ

תשוחת ךשחמ( המוטוקסו תינוניב דע הלק תפלוח הבירצ

.תופיטב שומישה רחאל דימ )ןיעה

:תוקוחר םיתיעל תועיפומ

.תופיטב שומישה רחאל דימ היאר שוטשט ,ןיעב באכ

םיתיעל תועיפומ

:תורידנ

.רואל תושיגרו תומודא םייניע ,דוריג ןוגכ רתי תושיגר תובוגת

.ההובג תורידתב שומיש רחאל ופצנ תינרקב תוערפהו תינרקב תודוקנ לש םירקמ

רצוק מתסאב הרמחהו המישנ

.תינרקב םיביכו תינרקה תוקקדיה

:וחווד תואבה תויגרלאה תובוגתה ,ףסונב תוימומדא ,תיגרלא תימחל תקלד ,תימחלל םדה תמירזב הילע ,םייניעב היגרלא ,םייפעפע תוחיפנ תקלד וא לועיש ,המזקא ,החירפ ,תדפרס ,םייפעפעב דוריג ,םייפעפעב תיגרלא .ףאב

תמ תחא םא םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפו .אפורה

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייארו וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

.הלערה ענמת ךכ ידי םורגת לא

אלל האקהל

!אפורמ תשרופמ הארוה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

לע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא

ליטפולקיד תופיטב שמתשהל שי

0.1%

ךותב

םימי

תחיתפ תיקש

םוינימולאה

ובקבה תא הליכמה םינוק

.ימעפ דח שומישל

דחה םינוקובקבה תחיתפ רחאל תידיימ שמתשהל שי

הסימת הרתונ םא םג ןכמ רחאל קורזלו םיימעפ .ןוקובקבב

תופורת ךילשהל ןיא

וא בויבל ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל .הביבסה לע רומשל ורזעי

6

.

ףסונ עדימ

ה רמוחה לע ףסונ :םג הליכמ הפורתה ,ליעפ

Arginine, Boric Acid, Borax, Povidone K25, Macrogolglycerol ricinoleate, Disodium edetate,

Water for injection.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הליכמ הזירא לכ

לש םינוקובקב

.ימעפ דח שומישל םייניע תופיט תסימת ל"מ

לעב

ה

ושיר

ם

ותבותכו

:

םי לילג ץוביק ,מ"עב רינבאויב

46905

ה

ןרצי

ותבותכו

:

הילטיא ,הי'גימראפ

סמ רפ הפורתה םושיר תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

138 87 31465 00

תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

ינוי

2013

.רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה