דיפרוג'נטה קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-08-2018

מרכיב פעיל:
BETAMETHASONE AS DIPROPIONATE; GENTAMICIN (AS SULFATE)
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
D07CC
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
GENTAMICIN (AS SULFATE) 1 MG/G; BETAMETHASONE AS DIPROPIONATE 0.5 MG/G
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SCHERING-PLOUGH LABO. N.V , BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
CORTICOSTEROIDS, POTENT, COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS
סממני תרפויטית:
For the relief of the inflammatory manifestations of corticosteroid-responsive dermatoses when complicated by secondary infections caused by organisms susceptible to gentamycin.
מספר אישור:
134 32 24138 00
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

08-08-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-07-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

08-08-2018

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה (םירישכת)

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

הטנ'גורפיד

םרק

הטנ'גורפיד

החשמ

םרג ל םרק

:ליכמ

טאנויפורפיד ןוזאתמאטב

0.64

ג"מ

יטנלויווקא

ג"מ ןוזאתמאטב

(טפלוסכ) ןיצימטנ

ג"מ

Betamethasone dipropionate 0.64 mg*

*Equivalent to 0.5 mg Betamethasone

Gentamicin (as sulfate) 1 mg

םרג ל החשמ

:ליכמ

טאנויפורפיד ןוזאתמאטב

0.64

ג"מ

ל יטנלויווקא

ןוזאתמאטב ג"מ

(טפלוסכ) ןיצימטנ

ג"מ

Betamethasone dipropionate 0.64 mg*

*Equivalent to 0.5 mg Betamethasone

Gentamicin (as sulfate) 1 mg

ףיעס האר םיליעפ יתלבה םירמוחה לש המישרל

."ףסונ עדימ"

שמתשת םרטב ופוס דע הז ןולע ןויעב ארק .הפורתב

יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע הפורתה לע ,תופסונ תולאש ךל שי םא . לא הנפ

.חקורה וא אפורה

םבצמ יכ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

גורפיד הטנ'

שמשמ

לופיטל

ימוקמ

רוע תולחמב

תויתקלד

םע םימוהיז

ינשמ םי

םימרגנה

לע

םישיגר םיקדייח ידי .ןיצימטנ'גל

ןתינ

שמתשהל

החשמב

רובע

םיעגנ

לע

רוע

שבי

םרקבו

לע

רוע

ינמוש

רובעו

םיבצמ

םישירפמ

:תיטיופרת הצובק

הטנ'גרופיד םיליעפ םירמוח ינש ליכמה בלושמ רצומ וניה

.ןיצימטנגו טאנויפורפיד ןוזאתמאטב ןוזאתמאטב

טאנויפורפיד

וניה

דחא

ךותמ

תצובק

תופורת

תארקנה

םידיאורטסוקיטרוק

םיילאקיפוט

שומישל) ימוקמ

אוה

גווסמ

רותב

דיאורטסוקיטרוק" יטנטופ

) "

יתמצוע

ןיצימטנג

וניה

הקיטויביטנא

תצובקמ

םידיזוקילגונימאה

2

.

ינפל

שומיש

הפורתב

2.1

הפורתב שמתשהל ןיא

ג ,טאנויפורפיד ןוזאתמאטבל שיגר ךניה םא

ה םיביכרמהמ דחא לכל וא טפלוס ןיצימטנ הליכמ רשא םיפסונ הפורת

ףיעס האר ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל)

חור תועובעבא ,(םוח תויחופלש אמגודל) ספרה ימוהיז ,תבגעל תורושקה רוע תולחמ וא תפחש לש הרקמב

ןוסיחל תובוגת וא (הלצירו

הרקמב

לש

הנקא

לע

תומקר

תויריר

ךותב

וא

ביבסמ

םייניעל

לש הרקמב

,תויתלגומ תוקלד וא םיחותפ םיעצפ

דימ אפורל עידוהל שי

2.2

תורהזא

תודחוימ תועגונה

שומישל

הפורתב

ןיא

שמתשהל

גורפידב הטנ' רבעמ

קרפל

ןמז

םשרנה

לע

ידי

אפורה

ךרדב

ללכ

ךשמ

לופיטה

םירגובמב

םירגבתמו

דע

תועובש

הרקמב

לש

שומיש

ךורא

רתוי

רועה

לולע

עגפיהל

ינפל

תלחתה

לופיטה

גורפידב ,הטנ' רפס

אפורל

ךלש

:

.תויגרלא ךל שי וא תורחא תולחממ לבוס ךניה םא

.קספיהל בייח לופיטה ,רתי תושיגר לש תויופצ אל תועפות תושחרתמ םא

הביסה .ךלש אפורה םע רשק רוצ ,הרימחמ וליפא וא םימי רפסמ ךות לופיטל הביגמ הניא ךלש רועה תלחמ םא יתלב םיקדייח ידי לע םוהיז וא היגרלא תויהל היושע

,םדוא ,דרג עיפומ םא ךלש אפורה תא עדיי אנא .םישיגר וא תויחופלש תוקקדיה

רכינ

.רועה לש

םירוזאב לופיטמ ענמיהל שי

חרנ םיב

מ רתוי) ףוגב

ב םירוזיאב וא (ףוגה חטשמ רוע

ההובג הגיפס ילעב וא תועבצאה ןיב ,םיקרפמ יפופיכ ,(רוע ילפק) הזב הז םיפשפתשמה םירוזא ,עוגפ רוע ,םיחותפ םיעצפ] [םייניעל ביבסמו רועל תיריר המקר ןיב םירוביחב ,תונוהבה

םא

וא תשטשוטמ הייאר הווח התא תוערפה

הייארב

אפורה

ךלש

טילחי

םא

ץעייתהל

אל וא

םע אפור

םייניע

ידכ המ עובקל

ללוכ) םיירשפאה םימרוגה

,השדעה לש תומיטא

תוערפהל (תורחא תורידנ תולחמ וא המוקואלג הייארב

ךלש

שי

תוריהזב שמתשהל

גורפיד הטנ' םידליב

יאליגב

2-12

םינש

אל

רתוי

םימי

אלו

לע

יחטש

ףוג

םיבחרנ

שומישה

םידליב

תחתמ

ליגל

םייתנש

וניא

ץלמומ

ב שמתשהל םיבייח םא הטנ'גורפיד

יאליגב םידליב

2-12

לע בורקמ חקופמ תויהל לופיטה לע ,םינש

,אפור ידי לופיטל דחוימב עגונ רבדה .תויוצר יתלב תועפותל םורגלו רועה ךרד רודחל םילולע םיליעפה םירמוחהש ןוויכמ יפס ילעב רוע ירוזיאב יפ רוזיא וא ןימה ירבא רוזא ,תפקרקה ,ראווצה ,םינפה ומכ ההובג הג

.רוע ילפקבו תעבטה

ב םישמתשמ רשאכ הטנ'גורפיד

יפ וא ןימה ירבא רוזיאב

ןילזו םיליעפ יתלבה םירמוחה לש תוחכונה ,תעבטה תא תיחפהל היושע ילזונ ןיפארפו העירק ינפמ סקטלה ימודנוק תודימע

רשאכ

לשבו ,ליבקמב שומיש םהב השענ ךכ

.םהב שומישה תוחיטב תא ןכסל

2.3

תורחא תופורת תליטנ

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

,

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

אפור

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

.

2.4

ןוירה

הקנהו

,הקינמ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךנה םא שי ב שמתשהל גורפיד הטנ'

.ךלש אפורה םע תוצעייתה רחאל קר

ו הדימב אפורה תא עדייל שי תסנכנ

ןוירהל

ינפל

לופיטה

וא

וכלהמב

3

דציכ

ב שמתשת ?הטנ'גורפיד

ב שמתשהל שי דימת הטנ'גורפיד

תוארוה יפל

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה

ו ןונימה ךשמ ועבקיי לופיטה .דבלב אפורה ידי לע

ןונימה

ץלמומה

ךרדב

ללכ

וניה

םירגובמו םירגבתמ

.רועה ךותל תונידעב תוסעלו םיעוגנה רועה ירוזיא לע םויב םיימעפ תקפסמ תומכ חורמל שי ,תרחא םשרנ אל םא

יאליגב םידליב

2-12

חורמל שי םינש הבכש םע ,םויב םיימעפמ רתוי אל ,הקד

6-12

ןיב תוחפל תועש .תוחירמה

תונשל ןיא תא

וא ךלש אפורה םע רבד .ךמצע תעד לע הנמה םע רישכתה תעפשה יכ בשוח התא םא ךלש חקורה .ידמ השלח וא ידמ הקזח הניה יאופרה

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

.

הפורת

וז

תדעוימ

שומישל

ינוציח

דבלב

תועטב תלטנ םא

ןונימ

הובג

רתוי

דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא וא אפורל תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל .ךתיא הפורתה

הפורתב שמתשהל תחכש םא

ליגרה ןמזב האבה הנמב שמתשהל שי .הלופכ הנמב שמתשהל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורתב שמתשהל תחכש םא .אפורב ץעוויהלו

שי

הל טב דימת לופי

ע ץלמוהש יפכ

ידי

.אפורה

םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

.אפור

?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז

שי םא

לאש ךל תו

פסונ

השלכ ת

,וז הפורתב שומישל עגונב חקורב וא אפורב ץעוויה

4

תועפות . יאוול

ומכ

לכב

הפורת

גורפיד הטנ'

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתיי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

תורקל תולולע תואבה יאוולה תועפות ב שומיש ןמזב הטנ'גורפיד

דרג ,הבירצ ,רועב םייוריג ,הנקא , ,שבוי רועה עבצב יונישו רתי תושיגר

.ךיפה וניה רועה עבצב יונישה םא עודי אל

יושע ,תכשוממ החירמ רחאל לש תוקקדיה תורקל םי

םינטק םייחטש םד ילכ לש תובחרתה ,רוע ירוזיא םתוא םילוחכ םיספ לש תורצוויהו

םימודא

(החיתמ ינמי

,םיבחרנ רוע ירוזיא לע שומיש השענ םא

א תושיבח

רודחל לולע ליעפה רמוחה ,עוגפ רוע לע חרמנ םא וא תומ תועפותל םורגלו רועל יתלב

לש העפוה וא ינירקודנא שוביש לש תועפשה ללוכ רבדה .תויוצר

לש םינימסת

תרכוס

ס לש םירקמב

.היומס תרכ

הייאר

החווד תשטשוטמ תעב

שומיש

םידיאורטסוקיטרוקב

םיימוקמ

םא

העיפוה

תעפות

תחא םא ,יאוול

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

םא

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

,הז ןולעב ץעייתהל ךילע

םע

.אפורה

תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות חוויד" רושיקה לע הציחל "יתפורת

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ,יאוול תועפות :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@m

oh.gov.il

5

ךיא .

ןסחאל תא

?הפורתה

הלערה ענמ

וז הפורת םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ,תרחא הפורת לכ ומכ ,

,תוקונית וא/ו םידלי לש אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו

הגופתה ךיראת רחאל הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה לע ןייוצמ רשא צמה שדוחה לש ןורחאה םויל .ןייו

ןוסחא יאנת

שי

דע הרוטרפמטב ןסחאל

25°C

רחאל

החיתפ

הנושאר

ןתינ

שמתשהל

ךשמב

םישדוח

.דוע שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא

6

.

עדימ

ףסונ

ףסונ

לע

רמוחה םי

ליעפה םי

:םג הליכמ הפורתה

גורפיד הטנ' םרק

:

white petrolatum, cetostearyl alcohol, mineral oil, , polyethylene glycol 1000 monocetyl ether,

sodium phosphate monobasic, chlorocresol, phosphoric acid, purified water, sodium hydroxide

or phosphoric acid for PH adjustment.

גורפיד הטנ' החשמ

:

Mineral oil, white petrolatum.

דציכ

ארנ

ת

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

גורפיד הטנ'

.םירז םיפוגו םישוג אלל ,דיחאו ןבל ,קלח םרק וניה םרק

הטנ'גורפיד

עבצב הדיחא ,הקלח החשמ הניה החשמ יו ףוא

.םירז םיפוג אלל ,

:תוזיראה לדוג

הטנ'גורפיד

לש תרפופשב קוושמ םרק

.םרג

הטנ'גורפיד

לש תרפופשב קוושמ החשמ

.םרג

םושירה לעב

ותבותכו

:

לארשי) םהודו פראש קרמ תרבח

1996

.ד.ת ,מ"עב (

7121

חתפ ,

הווקת

49170

:ןרצי

גנירש

ובאל ואלפ

טסייה ,.יו.נא

פוא

ןד

.היגלב ,גרב

תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

יאמל

2017

ןכדועו

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב וי

2018

סמ רפ הפורתה םושיר תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

גורפיד הטנ' :םרק

134.32.24138

גורפיד הטנ' :החשמ

134.12.23893

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה