דורזולאמיד טבע

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
DORZOLAMIDE AS HYDROCHLORIDE 2 %
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
S01EC03
טופס פרצבטיות:
OPHTHALMIC SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
OCULAR
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
DORZOLAMIDE
סממני תרפויטית:
For the treatment of elevated intracular pressure (IOP) in patients with ocular hypertension, open-angle glaucoma and in some patients with secondary glaucoma.
מספר אישור:
140813170000
תאריך אישור:
2009-05-01

Dorzolamide Teva moh, 17/2/2010

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ד עבטדימאלוזרו ®

םייניעתופיט

בכרה

מלכ " ליכמל :

Dorzolamide (as hydrochloride) 20 mg (2 %)

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Mannitol, hydroxyethyl cellulose, sodium citrate dihydrate, benzalkonium chloride, sodium

hydroxide, water for injection.

הרעה : רמוחהתאליכמרישכתה רמשמה דירולכםוינוקלזנב 0.0075% ) 0.147 מ " מלכבג " ל ( , ללולעה ידילעגפסיה

תוכרעגמתושדע ) האר / קרפי " תורהזא " .(

תיטיופרתהצובק

תצובק זארדיהנאקינוברקםיזנאיבכעמ (carbonic anhydrase inhibitors)

תיאופרתוליעפ

ךותץחלתדרוה - יניע הובג לו בלופיט ג המוקואל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

יביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא ה .

םאוזהפורתבשמתשהלןיא טונךניה ל / ת הפהךרד קינוברקםיזנאהיבכעמתצובקמתופורת

זארדיהנא .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא ןוירהבךניהםא / ואהקינמ ןוירהתננכתמ ,

לבוסךניהםא / מרבעבתלבסואת דבכהדוקפיתביוקיל וא הילכה וא הםא י שיגרךנ / ה תחפשממתופורתל

םידימאנופלוסה .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

ללולעוזהפורתבשומישה ותונריעבםוגפ / טלםורגלוא שוטשי ה אר הי , בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעו , תלעפה

תונריעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמ ו / היארתודחוא .

תורהזא

היארהשוטשיטלםורגללולעהפורתבשומישה .

ךניהםא שיגר / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , םידימאנופלוסלשתורזגנתוברל , ינפלאפורלךכלעעידוהלךילע

בשומישה הפורת וז .

לשתוחיפנואתוימומדאתמגודכהשדחתרחאםייניעתייעבלכואןיעהלשיוריגעיפומהפורתבשומישהןמזבםא

םייפעפעה , לשי דימאפורלתונפ !

שחךניהםא / תיגרלאהבוגתלךלםרוגרישכתהשה ) רועבץוצקעואהחירפןוגכ ( , תקלדןוגכןיעבתורחאתובוגתוא

תימחלה , אפורלתונפלושומישהקיספהלשי הרהמב .

דירולכםוינוקלזנברמשמרמוחליכמרישכתה , לעגפסיהללולעה - תוכרעגמתושדעידי . ןכלע הזרישכתבשמתשהלןיא

םיביכרמרשאכ תוכרעגמתושדע . ריסהלשי תא תושדעה הפורתבשומישהינפל , ופלחשינפלןריזחהלןיאו 15 תוקד

םייניעלתופיטהתפלזהירחאתוחפל .

הלבחןוגכןיעבהעיגפלשבצמלתפשחנהזרישכתבלופיטהתפוקתבםא , ןיעבחותינלואםוהיז , אפורבדימץעוויהלשי

רישכתבלופיטהךשמהלרשאב .

שמתשמךניהוהרקמ / ךילעוהדימבואןיעבימוקמלופיטלףסונרישכתבת / לופיטלףסונרישכתבשמתשהלךיילע

ןיעבימוקמ , לשחוורמחיטבהלשי 10 ןיבלהפורתבשומישהןיבתוחפלתוקד ה תפלז ד עבטדימאלוזרו .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , טההתעהזתרמגםאוא תרחאהפורתבלופי , תופורתותורחאםייניעתופיטבללוכ

םשרמאללתולטינה אפור , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי -

תויתפורת . בושחרבדה תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : ןיריפסא ) דיסאקיליצילסליטצא ( םיהובגםינונימב

תופורת נ תופסו דחוימבהמוקואלגבלופיטל תופורת תצובקמ זארדיהנאקינוברקםיזנאהיבכעמ .

יאוולתועפות

יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב .

ץוצקעואהבירצןוגכןיעבםימוטפמיסחתפלםילולעםילוח , היארשוטשיט , ןיעבדרג , העימד , בםדוא ןיע , ןיעבבאכ ,

םייפעפעהלשתוחשקתהואתוחיפנ . םייניעהתופיטתפלזהרחאלןורגביוריגוארמםעטלשהשוחתתויהלהלולע .

לתועפות שארבאכתוללוכתורחאיאוו , ד ףאהמםומי , י ו הפבשב , הליחב , תופייע , השלוח , תורוחרחס , לומינתשוחת ,

םינב תוילכב אתועפותתורידנםיתיעלו החירפתוללוכהתויגרל , תלרח ) רועתלחמ ( , המישנרצוקודרג .

Dorzolamide Teva moh, 17/2/2010

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

תינרקהותימחלהתקלד , םייפעפעבתקלד ) יוריגותוחיפנ ( ) רידנ :( דימאפורלתונפלולופיטהתאקיספהלשי !

םינפהרוזאבתקצבןוגכהפורתלרתיתושיגרלשתועפות , םייתפש , הפ , ל ש ןו הו ןורג , העילבוהמישניישקבהוולמה ,

יטרוא הירק ) תדפרס ( דרגו ) רידנ :( דימאפורלתונפלולופיטהתאקיספהלשי !

היאררצוק ) רידנ :( שי דימאפורלתונפל !

רחאןפודאצויםוטפמיסלכיבגלואולאתועפותלעגונבדימלפטמהאפורלתונפלשי .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / תועפותה תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעבוניוצאלשיאוול , ץעייתהלךילע

םע

אפורה דימ .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

לתחכשםא בשמתשה ןמזבוזהפורת עבקנש , דימהנמהתאףילזהלשי תרכזנשכ . דעומלטעמכתעגהשררבתמוהרקמב

היינשההנמה , לשי גלד שהנמהלע הלטינאל ליגרכלופיטבךישמהלו יפל חול ירוקמהםינמזה .

םיש / י בל

עולבלאל ! דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת .

שומישהןפוא

הםא שמתשמךנ / תוכרעגמתושדעבת - הפורתבשומישהינפלןריסהלשי . ץחר / ךידיבטיהי ןובסוםימב , הטה / ךשארי

בכשוארוחאל / הטימלעי . קחרהעבצאהתרזעב / ןיעהןמןותחתהףעפעהתאטעמי .

רצווישחוורמהךותל , ףטפט / םוצעוהפורתהתאי / ךשמלםייניעהי 2-1 תוקד . ףעפעתלא / י . הרשאכ ןיידעןיע המוצע ,

ץחל

ןיעהתיווזלעהרומהעבצאהתועצמאב תימינפה ףאהדגנכ . ףאהלאתועמדהרוניצךרדעיגהלמהפורתהמענמיהזרבד

הלםשמוןורגהו י ףוגהלאגפס . ץעוויה / י חוטבךניאםאבאפורב / ה תאזעצבלדציכ .

הסימתהםוהיזתעינמל

דפקה / י םעעגמבאוביאלקובקבההצקש והשלכחטשמ , רגסוןיעהואעבצאהללוכ / בטיהקובקבהי . תינשבךיידיץחר ,

הפורתיריישריסהלידכ .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא : תיילעתרזחלאיבהלהלולערישכתבשומישהתקספה

ץחלה

היארןדבואלףאליבוהללולעההיארבקזנלךכמהאצותכויניעךותה .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / יתוא הלערהענמתךכידילעותוקונ .

םא וארתיתנמבתשמתשה תועטבםא דליעלב הפורתהןמרגובמוא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / י

הפורתהתזירא ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

תלא ןתי / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

לוטילןיא / שמתשהל ב ךשוחבתופורת ! קודב / הנמהותויוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת / שמתשמ / ת ב הפורת . בכרה / י

ךניהםאםייפקשמ קוקז / םהלה .

הנסחה

שי ל ןסחא וזהפורת לתחתמ °C 25 , ךושחםוקמב .

רוגס / י ענמוקובקבהתאבטיה / י ריוואתרידח .

הנושארלקובקבהתחיתפרחאלשדוחמרתויוזהפורתבשמתשהלןיא .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

תונושתופורתןסחאלןיא הזיראהתואב .

סמ ' הפורתהםושיר : 140 81 31700 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , הוקתחתפ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה