גאסטרו 20

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
FAMOTIDINE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A02BA03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
FAMOTIDINE 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
FAMOTIDINE
איזור תרפויטי:
FAMOTIDINE
סממני תרפויטית:
For the treatment and prevention of heart burn and hyperacidity in the upper gastrointestinal tract.
מספר אישור:
043 40 26198 01
תאריך אישור:
2016-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986- ו"משתה )םירישכת(

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

10ורטסאג

20ורטסאג

תוילבט

:ותומכו ליעפה רמוחה

:הליכמ10ורטסאג לש הפוצמ הילבט לכ

Famotidine 10 mg ג“מ10ןידיטומפ

:הליכמ20ורטסאג לש הפוצמ הילבט לכ

Famotidine 20 mg ג“מ20ןידיטומפ

האראנא,םיליעפיתלבהםירמוחהתמישרל

.6ףיעס

םרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק

עדימליכמהזןולע.הפורתבשמתשת

תולאשךלשיםא.הפורתהלעיתיצמת

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ

.אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת

תחתמםידליבשומישלתדעוימהניאהפורתה

.אפורלתונפלשיהזליגלתחתמ,12ליגל

םרטםידליבוזהפורתלששומישהתוחיטב

.הנוכנהרוצבהפורתבשמתשהלךילע.החכוה

ךילע.ףסונעדימלקוקזךנהםאחקורבץעוויה

םירימחמםימוטפמיסהםאבאפורהלאתונפל

.םוי14רחאל םירפתשמ םניא וא

?הפורתה תדעוימ המל.1

לופיטוהעינמלתשמשמהפורתה

לוכיעהתכרעמבתויצמוחרתיבותברצב

.הנוילעה

:תיטיופרת הצובק

לוכיעהתכרעמבהצמוחתשרפהיבכעמ

.2ןימאטסיה ידגונ תצובקמ

:הפורתב שומיש ינפל.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינמ ךניה

יביכרממדחאלואןידיטומפלשיגרךנה

תורחאתופורתלואםירחאההפורתה

ואןידיטינר,ןידיטמיס(תאזהצובקמ

.)ןידיטזינ

:םא אפורל רפס ורטסאגב לופיטה ינפל

דוקפתביוקילמרבעבתלבסואלבוסהתא

.דבכה

תוילכתלחממרבעבתלבסואלבוסהתא

.ןתשה תכרעמ דוקפתב יוקילמ וא

.ןטב יבאכמ לבוס התא

.העילב יישקמ לבוס התא

איהשלכהפורתל,והשלכןוזמלשיגרהתא

יעבצוםירמשמתמגודכםיביכרמלוא

.לכאמ

,הנורחאלתחקלםאוא,חקולהתאםא

םשרמאללתופורתללוכתורחאתופורת

ואאפורלךכלערפס,הנוזתיפסותו

ואאפורהתאעדיילשידחוימב.חקורל

לופיטל(לוזאנוקארטיאואלוזאנוקוטק

ורטסאגלוטילןתינ.)םייתיירטפםימוהיזב

לוזאנוקוטקתליטנרחאלםייתעשתוחפל

.לוזאנוקארטיא וא

.תורחאםיבאכתודגונתופורתוןיריפסא

סוריובלופיטל) atazanavir (ריבאנאזאטא

לופיטל-) sucralfate (טאפלארכוס, HIV

תברצבלופיטל-הצמוחירתוס,םיביכב

טואגבלופיטל-דיצנבורפ,לוכיעבתוערפהו

.)ןודגיש(

:ןוזמו הפורתב שומיש

יוצרלוכיעהתכרעמלשיוריגעונמלתנמלע

ןיאפקםיליכמהתואקשמתייתשמענמיהל

,םיססותתואקשמוא)הלוקוואקק,הת,הפק(

תוחוניאואבאכלךלםרוגהןוזמתליכאמו

תונטקתוחוראלוכאלשי.)רדהתוריפ:ןוגכ(

לוכאלץלמומ.רתויתובורקםיתיעלורתוי

.בטיה ןוזמה תא סועללו טאל

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

םיפירחתואקשמואתונייתותשלןיא

.הפורתב לופיטה תפוקתב

:הקנהו ןוירה

.תופורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי

םאלופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלשי

.ןוירהב תויהל תננכתמ וא ןוירהב ךניה

.הקינמךניהרשאכוזהפורתבישמתשתלא

.םא בלחל רבוע ןידיטומפ

:תונוכמב שומישו הגיהנ

תרוחרחסלםורגללולעוזהפורתבשומישה

תלעפהבובכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעו

.תונכוסמ תונוכמ

:ןושיע

ינפלאפורלךכלעחוודלשי,ןשעמךנהםא

אפורהוןכתי.וזהפורתבלופיטהתלחתה

םצמצלתוחפלואןשעלקיספהלךלץעיי

.ןושיעה תא

?הפורתב שמתשת דציכ.3

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

:םינש12ליג לעמ םידליו םירגובמ

ורטסאגלשתחאהילבט:תברצבלופיטל

ג"מ10ורטסאגלשתוילבט2ואג"מ20

.םויל

20ורטסאגלשתחאהילבט:תברצתעינמל

,םוילג"מ10ורטסאגלשתוילבט2ואג"מ

תייתשואןוזמתליכאינפלתחאהעשםימםע

.תברצל םורגל םילולעה ,תואקשמ

תונפלךילע.תצלמומההנמהלערובעלןיא

ואםירימחמםימוטפמיסהםאבאפורהלא

.םוי14רחאל םירפתשמ םניא

:הפורתב שומישה ןפוא

תאעולבלשי!הילבטהתאסועללןיא

.םימ טעמ םע התומלשב הילבטה

.הנישה ינפל הפורתה תא לוטיל יוצר

דליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

לשןוימרדחלואאפורלדימהנפ,הפורתהןמ

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב

,שורדהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

ןפואםושבךא,תרכזנשכדימהנמלוטילשי

.דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא

הפורתב לופיטה קיספמ התא םא

קיספהלןיא,ךתואירבבצמברופישלחםאםג

םעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתא

.אפורה

תיוותהקודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.הפורתלטונךנהשםעפלכבהנמהו

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה

שומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב

:יאוול תועפות.4

לולעורטסאגבשומישה,הפורתלכבומכ

.םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגל

.יאוולהתועפותתמישרארקמללהביתלא

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

תונפלוהפורתבשומישהתאקיספהלשי

:םא אפורל דימ

רועביהשלכהרומחהבוגתמלבוסהתא

םיביכ,תוימומדא,דוריג,רועבהחירפןוגכ(

.)בורצ הארמ ,רועב

,םינפה,םיידיהלשתוחפנתהמלבוסהתא

םורגלהלוכיש(ןורגהואןושלה,םייתפשה

.)העילב וא המישנ יישקל

.ןורג באכ ,םוח ךל שי

הדיריואתורידסיא,הזחבץחלךלשי

.בלה תומיעפ בצקב

השלוחואתופייע,לובלבמלבוסהתא

.הליגר יתלב

רסוחואץוצקעתשוחתךלשי

.השוחת

.ליגר יתלב םומיד ךל שי

,הליחבלתומרוגהדבכבתויעבךלשי

אלתיללכהשגרה,ןובאתןדבוא,תואקה

םייניעהוא/ורועהתבהצה,דרג,םוח,הבוט

.ההכ עבצב ןתשו )תבהצ(

,דבכידוקפתלשהניקתאלםדתקידב

.םד יאת תריפסב הדירי

.תואיר תקלד

םילפוטמבדחוימב,)דואמרידנ(תותיווע

.תוילכב תויעב םע

ןכתיו,רתויתויניצרותורידנןהולאתועפות

.זופשא וא ףוחד יאופר חוקיפ שרדייו

:םא דימ אפורל תונפל שי

.היאר שוטשט ךל שי

,תוחיפנוןטבבאכ,תואקה,הליחבךלשי

שוחביוניש,ןובאתןדבוא,רועבוהפבשבוי

.םעטה

.תוינונשי ,םונמנ ,תופייעמ לבוס התא

תויוצווכתה,םיקרפמוםירירשיבאכךלשי

.םירירש

,תואצמתהרסוח,לובלב,תויזהךלשי

תלוכייא,הדרח,ןואכיד,טקשרסוח

.םדריהל

ואםיילגרהתועבצאבםיצוצקעךלשי

.םיידיה

ףחדבואדוקפתבהדירימלבוסהתא

.ינימה

.םעטב תוערפה ךל שי

.םיינזואב םוזמז ךל שי

.רתי תועזה ךל שי

:םא אפורל תונפל שי

.שאר יבאכ ךל שי

.תרוחרחס ךל שי

.לושלש ,תוריצע ךל שי

רשאכוא,הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא

,ןולעבהרכזוהאלשיאוולתעפותמלבוסהתא

.אפורה םע ץעייתהל ךילע

?הפורתה תא ןסחאל ךיא.5

תרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהענמ

םדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשי

ידילעו תוקונית וא/ו םידלי לשםתייארו

אללהאקהלםורגתלא.הלערהענמתךכ

.אפורהמ תשרופמ הארוה

ךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא

יבגלעעיפומה) exp.date (הגופתה

םוילסחייתמהגופתהךיראת.הזיראה

.שדוח ותוא לש ןורחאה

התואבתונושתופורתןסחאלןיא

.הזירא

ןגומםוקמבו 25 o C -לתחתמןסחאלשי

.רואמ

:ףסונ עדימ.6

הליכמהפורתה,ליעפהרמוחהלעףסונ

:םג

PregelatinizedStarch,Microcrystalline

Cellulose,Talc,MagnesiumStearate,Iron

Oxide Red, Opadry.

ןכותהמוהפורתהתיארנדציכ

:הזיראה

רשא)רטסילב(תוישגמךותבזוראורטסאג

הזיראלכב.ןוטרקתזיראךותלתוסנכומ

.תוילבט20שי

השושמתרוצבןניה10ורטסאגתוילבט

תרוצבןניה20ורטסאגתוילבט.םותכןעבצו

.םוח ןעבצו השושמ

,מ"עבהמירת:ותבותכוםושירהלעב,ןרציה

,מ"עב םראפינוא רובע ,תורבעמ ץוביק

.א"ת21429.ד.ת

תופורתהסקנפבהפורתהםושיררפסמ

:תואירבה דרשמב יתכלממה

107362857800:10ורטסאג

043402619800:20ורטסאג

תואירבהדרשמידילערשואוקדבנהזןולע

.2012רבמצד :ךיראתב

חסונהזןולע,האירקהתלקהלותוטשפהםשל

תדעוימהפורתה,תאזףאלע.רכזןושלב

.םינימה ינש ינבל

PATIENT PACKAGE INSERT IN

ACCORDANCEWITHTHEPHARMACISTS'

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed

without a doctor's prescription

GASTRO10

GASTRO20

TAbLETS

The active ingredient and its quantity:

EachGastro10film-coatedtablet

contains:

Famotidine 10 mg

EachGastro20film-coatedtablet

contains:

Famotidine 20 mg

Foralistoftheinactiveingredients,please

see Section 6.

Readthispackageinsertcarefullyinits

entiretybeforeusingthemedicine.This

leafletcontainsconciseinformationabout

themedicine.Ifyouhavefurtherquestions,

refer to the doctor or pharmacist.

Thismedicinedoesnotrequireadoctor’s

prescription.

Themedicineisnotintendedforusein

childrenbelow12yearsofage.Below

thisageyoushouldrefertothedoctor.

Thesafetyofusingthismedicinein

childrenhasnotyetbeenestablished.

Themedicinemustbeusedcorrectly.

Consultthepharmacistifyouneed

furtherinformation.Refertothedoctorif

thesymptomsworsenordonotimprove

after 14 days.

1.WHATISTHEMEDICINEINTENDED

fOR?

Themedicineisusedfortheprevention

andtreatmentofheartburnand

hyperacidityintheuppergastrointestinal

tract.

Therapeutic group:

Inhibitorsofgastricacidsecretionofthe

histamineH2-receptorantagonisttype.

2.bEfORE USING THE MEDICINE:

Do not use this medicine if:

you are breastfeeding.

youaresensitivetofamotidineortoany

otheringredientsofthemedicineorto

othermedicinesfromthesamegroup

(cimetidine, ranitidine or nizatidine).

beforetreatmentwithGastro,tellthe

doctor if:

youaresufferingorhavesufferedinthe

past from impaired liver function.

youaresufferingorhavesufferedin

thepastfromkidneydiseaseorfrom

impaired function of the urinary tract.

you suffer from abdominal pain.

you have difficulty swallowing.

youaresensitivetoanyfood,medicine

ortoingredientssuchaspreservatives

Ifyouaretaking,orhaverecently

taken,othermedicines,including

non-prescriptionmedicinesand

nutritionalsupplements,tellyourdoctor

orpharmacist.Youshouldespecially

informthedoctororpharmacistifyou

are taking:

ketoconazoleoritraconazole(for

treatmentoffungalinfections).Gastro

canbetakenatleasttwohoursafter

taking ketoconazole or itraconazole.

aspirin and other pain relievers.

atazanavirfortreatmentofHIV,sucralfate

-fortreatmentofulcers,antacids-for

treatmentofheartburnanddigestive

disturbances,probenecid-fortreatment

of gout.

Use of the medicine and food:

Topreventirritationofthedigestivesystem,

itisadvisabletoavoiddrinkingcaffeine-

containingbeverages(coffee,tea,cocoa

andcola)orsparklingbeveragesandeating

foodthatcausesyoupainordiscomfort

(e.g.:citrusfruits).Eatsmallerandmore

frequentmeals.Itisrecommendedthat

you eat slowly and chew your food well.

Useofthemedicineandconsumption

of alcohol:

Donotdrinkwinesoralcoholicbeverages

during treatment with the medicine.

Pregnancy and breastfeeding:

Consultthedoctorbeforeusingmedicines.

Consultthedoctorbeforestarting

treatmentifyouarepregnantorplanning

to become pregnant.

Donotusethismedicineifyouare

breastfeeding.Famotidinepassesinto

breast milk.

Driving and using machines:

Useofthismedicinemaycausedizziness.

Cautionisthereforerequiredwhen

drivingavehicleoroperatingdangerous

machinery.

Smoking:

Ifyousmoke,tellyourdoctorbefore

startingtreatmentwiththismedicine.The

doctormayadviseyoutostopsmokingor

at least to limit smoking.

3.HOWSHOULDYOUUSETHE

MEDICINE?

The usual dosage is generally:

Adultsandchildrenabove12yearsof

age:

Fortreatmentofheartburn:1tabletof

Gastro20mgor2tabletsofGastro10

mg per day.

Forpreventionofheartburn:1tabletof

Gastro20mgor2tabletsofGastro10

mgperday,withwateronehourbefore

eatingfoodordrinkingbeveragesthatmay

cause heartburn.

Donotexceedtherecommendeddose.

Refertothedoctorifthesymptomsworsen

or do not improve after 14 days.

Directions for using the medicine:

Donotchewthetablet!Swallowthe

tabletwholewithasmallamountof

water.

1212C

Itisadvisabletotakethemedicineat

bedtime.

Ifyoutookanoverdoseorifachild

accidentallyswallowedthemedicine,

referimmediatelytothedoctororproceed

toahospitalemergencyroomandbringthe

package of the medicine with you.

Ifyouforgottotakethismedicineat

therequiredtime,takeadoseassoonas

youremember,butnevertaketwodoses

together.

If you stop taking the medicine

Evenifthereisanimprovementinyour

health,donotstoptreatmentwiththe

medicine without consulting the doctor.

Donottakemedicinesinthedark!Check

thelabelanddoseeachtimeyoutake

amedicine.Wearglassesifyouneed

them.

Ifyouhavefurtherquestionsregarding

useofthemedicine,consultthedoctor

or pharmacist.

4.SIDE EffECTS:

Aswithanymedicine,useofGastromay

causesideeffectsinsomeusers.Donot

bealarmedwhenreadingthelistofside

effects.Youmaynotsufferfromanyof

them.

Stopuseofthemedicineandreferto

the doctor immediately if:

yousufferfromanysevereskinreaction

(suchasskinrash,itching,redness,skin

ulcers, a burnt appearance).

yousufferfromswellingofthehands,

face,lips,tongueorthroat(thatcancause

difficulty breathing or swallowing).

you have fever, a sore throat.

youhavetightnessinyourchest,

irregular or reduced heartbeat rate.

yousufferfromconfusion,tirednessor

unusual weakness.

youhaveastingingsensationor

numbness.

you have unusual bleeding.

youhaveliverproblemsthatcause

nausea,vomiting,lossofappetite,a

generallyunwellfeeling,fever,itching,

yellowingoftheskinand/oreyes

(jaundice) and dark colored urine.

abnormalbloodtestresultforliver

function, decreased blood cell count.

pneumonia.

convulsions(veryrare),especiallyin

patients with kidney problems.

Theseeffectsarerareandmoreserious,

andmayrequireurgentmedicalsupervision

or hospitalization.

Refer to the doctor immediately if:

you have blurred vision.

youhavenausea,vomiting,abdominal

painandbloating,drynessofthemouth

andskin,lossofappetite,changeinthe

sense of taste.

yousufferfromfatigue,drowsiness,

sleepiness.

youhavemuscleandjointpain,muscle

you have hallucinations, confusion,

disorientation,agitation,depression,

anxiety, inability to fall asleep.

youhaveatinglingsensationinyour

fingers or toes.

yousufferfromdecreasedsexual

function or libido.

you have taste disturbances.

you have buzzing in the ears.

you sweat excessively.

youhaveabnormallossofhairor

thinning of hair.

Refer to the doctor if:

you have headache.

you have dizziness.

you have constipation, diarrhea.

Ifanyofthesideeffectsworsens,orifyou

sufferfromasideeffectnotmentionedin

the leaflet, consult with the doctor.

5.HOWSHOULDTHEMEDICINEbE

STORED?

Avoidpoisoning!Thismedicineand

anyothermedicinemustbekeptina

safeplaceoutofthereachandsight

ofchildrenand/orinfantstoavoid

poisoning.Donotinducevomiting

unlessexplicitlyinstructedtodosoby

the doctor.

Donotusethemedicineafterthe

expirydate(exp.date)appearingon

thepackage.Theexpirydaterefersto

the last day of that month.

Donotstoredifferentmedicinesinthe

same package.

Storebelow25°Cinaplaceprotected

from light.

6.fURTHER INfORMATION:

Inadditiontotheactiveingredient,the

medicine also contains:

PregelatinizedStarch,Microcrystalline

Cellulose, Talc, Magnesium Stearate, Iron

Oxide Red, Opadry.

Howdoesthemedicinelooklikeand

what are the contents of the package:

Gastroispackedinblistertraysinserted

intoacartonpack.Ineachpackthereare

20 tablets.

Gastro10tabletsarehexagonalinshape

andcoloredorange.Gastro20tabletsare

hexagonal in shape and colored brown.

Manufacturer,licenseholderand

address:

TrimaLtd.,KibbutzMa’abarot,for

Unipharm Ltd., P.O.B. 21429, Tel-Aviv.

DrugRegistrationNo.intheNationalDrug

Registry of the Ministry of Health:

Gastro 10: 107362857800

Gastro 20: 043402619800

Thisleafletwascheckedandapprovedby

the Ministry of Health in December 2012.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה