גאבאפנטין טבע 600 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-04-2017

מרכיב פעיל:
GABAPENTIN
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N03AX12
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
GABAPENTIN 600 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
GABAPENTIN
איזור תרפויטי:
GABAPENTIN
סממני תרפויטית:
As adjunctive therapy in the treatment of partial seizures with and without secondary generalization in adults with epilepsy.For the treatment of neuropathic pain in diabetic neuropathy or postherpetic neuropathy (neuralgia).
leaflet_short:
הטיפול בתרופה יינתן 1. לטיפול באפילפסיה בהתאם למפורט להלן: א. רק אם החולה אינו מאוזן על ידי טיפול בתרופה אנטי אפילפטית אחרת, כגון : Carbamazepine, Valproic acid, Phenytoin, Primidone. ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה. 2. לטיפול בכאב נוירופתי השימוש בתרופה יבוצע בהתאם להנחיות הקליניות המקצועיות המתעדכנות מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה. התחלת הטיפול בתרופה זו תיעשה על פי המלצת מרפאת כאב או על פי מרשם של רופא מומחה בכאב או בנוירולוגיה או בסוכרת או בהרדמה או באונקולוגיה
מספר אישור:
146 53 32979 01
תאריך אישור:
2016-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-04-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 600

®

עבט ןיטנפאבאג תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ג"מ 600 ןיטנפאבאג

Gabapentin 600 mg

ג"מ 800

®

עבט ןיטנפאבאג תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ג"מ 800 ןיטנפאבאג

Gabapentin 800 mg

האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .6 ףיעס שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל םירגובמב היספליפאב לופיטל תדעוימ וז הפורת .םינש 12 ליג לעמ םירגבתמבו יתפוריונ באכב לופיטל תדעוימ וז הפורת .הלעמו םינש 18 ליגמ םירגובמב ?הפורתה תדעוימ המל .1 תותיווע( היספליפא לש תונוש תורוצב לופיטל ∙ לש םימיוסמ םיקלחל תולבגומ הליחתב ןהש לש םירחא םיקלחל תוטשפתמ ןה םאב ,חומה ידכב ןיטנפאבאג ךל םושרי אפורה .)אל וא חומה לופיטה רשאכ ךלש היספליפאב לופיטב עייסל האלמ הטילש רשפאמ וניא לבקמ ךנהש יחכונה .ךבצמב קזנמ עבונה ךשמתמ באכ( יתפוריונ באכב לופיטל ∙ תושוחת .תרכוס תובקעב וא ספרה רחאל )יבצע ,הפירש ,םוחכ תוראותמ תויהל תולוכי באכה רסוח ,ץוצקע ,תויוצווכתה ,דח ,הריקד ,הירי ,םעופ .ב"ויכו םיטחמו תוכיס ,השוחת :תיטיופרת הצובק .תותיווע ידגונ :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

היביכרממ דחאל וא ןיטנפאבאגל תושיגר העודי ∙ .)“ףסונ עדימ“ :6 ףיעס האר( םירחאה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תופורתב םילפוטמה םישנא לש ןטק רפסמל ∙ תובשחמ ויה ןיטנפאבאג ומכ תויטפליפא-יטנא ךילע .םמצעב העיגפ לע תובשחמ וא תוינדבוא בצמב םייונישל בל םישל ךתחפשמ ינב לעו םינמיס ירחא בוקעל שי .תוגהנתה יסופדבו חורה :ןוגכ תודבאתהל ןוכיס לע םידיעמה קיזהל ןוצרה לע תובשחמ וא םירוביד - .ךמצעל החפשממ תוקחרתהו ךמצע ךותב תוסנכתה - .םירבחו .םייק ןואכידב הרמחה וא ןואכיד - .תוומה אשונב תוקסעתה - .ךרע ירקי םיסכנ לש הריסמ וא הרקפה - הלא םינמיסמ רתוי וא דחא תעפוה לש הרקמב

תונפל שי - רחא גיאדמ תוגהנתה סופד לכ וא !דימ אפורל ןיטנפאבאג םילטונה םישנא לש ןטק רפסמ ∙ ,הרומח תירוע הבוגת וא תיגרלא הבוגתמ םילבוס ןה םא רתוי תורומח תויעבל חתפתהל הלולעה דחא לכ תעפוהל בל םישל ךילע .תולפוטמ ןניא דימ אפורל עידוהלו ןלהל םיטרופמה םינימסתהמ :םתעפוה םע םא ,דחוימבו באכ וא תושיגר ,םירירש תשלוח

םוחב הקול וא בוטב אלש שח ךנה ,תע התואב גירח םירירש קוריפ ידי-לע םרגהל לוכיש הובג תויעבל ליבוהל לולעהו םייח ןכסמ תויהל לולעה יונישו ךלש ןתשה עבצב יוניש םג ןכתיי .תוילכב תומרב היילע רקיעב( םדה תוקידב תואצותב .)םדב זאניקופסופ ןיטארק אפורל רפס

®

עבט ןיטנפאבאגב לופיטה ינפל

:םא .הקינמ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךנה ∙ .הילכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.הנוש ןונימ רטשמ ךל םושרי אפורהו ןכתיי חתפת םא ךאפורל רפס .הזילאידומהב לפוטמ ךנה ∙ .השלוח וא/ו םירירש באכ ,םיפלוח אלש ןטב יבאכ ומכ םינימסת חתפמ ךנה ∙ אפורה םע ידיימ רשק רוציל שי ,תואקהו תוליחב לע עיבצהל םילולע ולא םימוטפמיס ןכש ךלש .בלבלב הפירח תקלד תוללוכה תותיווע יגוס המכ לש הערפהמ לבוס ךנה ∙

.)“

absence

“( “קותינ“ גוסמ םיפקתה וחווד רישכתה קוויש תלחתה רחאל רבצנש ןויסנב ךילע .ןיטנפאבאגב תולתו הערל שומיש לש םירקמ לש הירוטסיה ךל שי םא לפטמה אפורה תא עדייל .תולת וא הערל שומיש ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל ןכתיי .ןיפרומ ןוגכ םידיאויפוא תוליכמה תופורת ∙ .ןיטנפאבאג לש העפשהה תא לידגי ןיפרומהש םע ןיטנפאבאג לש בולישהש ןכתיי ףסונב וא/ו תוינונשי ומכ םינימסתל םורגי םידיאויפוא .המישנ יוכיד ןיטנפאבאג תליטנב .לוכיע תויעבל הצמוח ירתוס ∙ וב םויזנגמו םוינימולא םיליכמה הצמוח ירתוס םע תויהל הלולע הביקהמ ןיטנפאבאג תגיפס ,תינמז חקלית ןיטנפאבאג יכ ץלמומ ,ךכיפל .תתחפומ .הצמוח רתוס תליטנ רחאל םייתעש תוחפל םע היצקארטניא רוציל היופצ הניא ןיטנפאבאג ∙ תולולג םע וא תורחא תויטפליפא-יטנא תופורת .ןוירה תעינמל קלח לש תואצותל עירפהל הלוכי ןיטנפאבאג ∙ ,ןתש תקידב רובעל ךילע םא .הדבעמה תוקידבמ .ךלש אפורל הפורתה תליטנ לע חווד :ןוזמו הפורתב שומיש

.ןוזמ ילב וא םע תוילבטה תא לוטיל ןתינ :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע לופיטה :הקנהו ןוירה

אלא ,ןוירהה ךלהמב הפורתה תא לוטיל ץלמומ אל ליגב םישנ לע .התחקל ןתינש עבק ךאפור ןכ םא תעב םיליעי העינמ יעצמאב שמתשהל תוירופה .הפורתב לופיטה ברקב וז הפורתב שומישה לע םירקחמ ושענ אל לופיטל תורחא תופורתב שומישב לבא ,תורה םישנ ןוכיסב היילע התפצנ תורה םישנ ברקב תותיוועב היה שומישה םא דחוימב ,חתפתמה רבועל קזנל .תינמז וב תותיווע תעינמל תחא הפורתמ רתויב תעינמל תחא הפורת קר לוטיל יסנ ,ןתינ םאב ,ןכל אפורה תצעל םאתהב קרו ןוירהה ךלהמב תותיווע .ךלש ןכתייש תבשוח ,ןוירהב תאו הדימב דימ אפורל ינפ .רישכתה תליטנ ןמזב ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תאו ןכש ,תוימואתפב הפורתה תא לוטיל יקיספת לא ףקתהל ליבוהל הלולע הפורתב שומישה תקספה לע תורומח תוכלשהל םורגל לולעה ,יטפליפא .רבועה תואירב לעו ךתואירב ךרד רבוע ,הפורתה לש ליעפה רמוחה ,ןיטנפאבאג ,העודי הניא קוניתה לע העפשההש םושמ .םא בלח .הפורתב שומישה ןמזב קינהל ץלמומ אל :תונוכמב שומישו הגיהנ

םורגלו תונריעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה ליעפהל ,בכרב גוהנל ןיא ןכ לעו תופייעלו תרוחרחסל דע תונכוסמ תולועפ עצבל וא תונכוסמ תונוכמ עצבל ךתלוכי לע העיפשמ הפורתה םאה עדתש .הלא תולועפ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ∙ חקורה וא אפורה םע ירשפאה םדקהב קודבל השלח וא ידמ הקזח ןיטנפאבאג תעפשה םא .חוטב ךניא םא וא ידמ .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ∙ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םירגובמב היספליפאב לופיטל תדעוימ וז הפורת ∙ .םינש 12 ליג לעמ םירגבתמבו םירגובמב יתפוריונ באכב לופיטל תדעוימ וז הפורת ∙ .הלעמו םינש 18 ליגמ ןפואב ןונימה תא ללכ ךרדב הלעי לפטמה אפורה ∙ .יתגרדה ג“מ 300 ןיב ללכ ךרדב היהי יתלחתהה ןונימה ∙ .םוי ידמ ג“מ 900 -ו תארוה יפ לע הנמה תא לידגהל ןתינ ,ןכמ רחאל ∙ ג“מ 3600 לש ילמיסקמה ימויה ןונימל דע אפורה תונמ 3 -ב תאז לוטיל ךתוא החני אפורהו םיירהצב םעפ ,רקובב םעפ עמשמ ,תודרפנ .ברעב םעפו יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי ∙ .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש .םימ הברה םע תוילבטה עולבל !סועלל ןיא ∙ ,ךרוצה תדימב .תוילבטה תא תוצחל ןתינ אל

הילבטה תא קלחל ןתינ העילבה לע הלקהל ותואב םלוכ תא עולבל שי ךא םינטק םיקלחל .ןמז םייתעש תוחפל חקלית

עבט ןיטנפאבאג יכ ץלמומ ∙ .הצמוח ירתוס תליטנ רחאל אפורהש דע רישכתה תא לוטילו ךישמהל שי ∙ .וקיספהל ךל רמוא לפוטמ וא הילכב תויעבמ לבוס ךנה םא ∙ רטשמ ךל םושרי אפורהו ןכתיי הזילאידומהב .םינוש הנמ וא ןונימ לש הליגר הנמ לוטיל ךילע ,הנש 65 לעמ ךליג םא ∙ .תוילכב תויעבמ לבוס ךנה םא אלא ןיטנפאבאג הנמ וא ןונימ רטשמ ךל םושרי אפורהו ןכתיי .תוילכב תויעבמ לבוס ךנה םא םינוש תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש יאוולה תועפותב היילעל םורגל לולע רתי ןונימ ,הלופכ הייאר ,תרוחרחס ,הרכה ןדבוא :הז ללכבו האקהל םורגת לא .לושלשו םונמנ ,רורב אל רוביד !אפורמ תשרופמ הארוה אלל לוטיל שי ,בוצקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .האבה הנמה ןמז עיגה םא אלא תרכזנשכ דימ הנמ תוצפל ידכב דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב !החכשנש הנמ לע .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי ,ימואתפ ןפואב הפורתה תליטנ קיספמ התא םא .רבגומ תותיוועל ןוכיסה ,אפורה םע תוצעייתה אלל וא תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא לש ןונימב הדרוה ,לופיטה תקספה .אפורה םע היהת תרחא הפורתב וז הפורת תפלחה וא לופיטה תוארוהל םאתהב עובש תוחפל ךשמב תיתגרדה יאוול תועפות - הז ןולעב 4 ףיעסב האר( .אפורה .)לופיטב תימואתפ הקספה בקע הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ∙ םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא ∙ .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 לולע

עבט ןיטנפאבאגב שומישה הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבת .ןהמ תחא ףאמ לובסת ,תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות דימ הנפ תושחרתמ תואבה תועפותהו הדימב :אפורל :ןוגכ םינמיס תוללוכה רועב תורומח תובוגת ∙ ,רעיש תרישנ וא/ו תוימומדא ,רועב החירפ ,דרג תויהל םילולע ,םינפהו םייתפשה לש תוחפנתה הרומח תיגרלא הבוגת לש םינימסת תויהל םילולע ,תואקהו תוליחב ,ךשמתמ ןטב באכ ∙ בלבלב הפירח תקלד לש םינימסת הרומח תיגרלא הבוגתל םורגל לולע ןיטנפאבאג ∙ וא רועה לע עיפשהל הלולעש םייח תנכסמ וא .םדה יאת וא דבכה ןוגכ םירחא ףוג יקלח לע ןכתיי .וז הבוגתמ קלחכ החירפמ לובסתש ןכתיי ץלאתש וא זופשאל ךל םורגת הרומחה הבוגתהש תטלחה יפל( ןיטנפאבאג תליטנ תא קיספהל התא םא ךאפור םע ידיימ רשק רוצ .)אפורה :םיאבה םינימסתהמ דחאמ לבוס רועב החירפ - תלרח - םוח - תוטולבכ( תרבוע אלש תוטולבב תוחיפנ

)הפמילה ןושלהו םייתפשה תוחפנתה - םייניעב ןבלה קלחה וא רועה תבהצה - םיגירח םימומיד וא תורובח תעפוה - םירומח השלוח וא תופייע - יופצ יתלב םירירש באכ - ההובג תורידתב םימוהיז

םע אפורל הנפ ,הזילאידומהב לפוטמ ךנה םא

השלוח וא/ו םירירש יבאכ תעפוה הוולמ םא דחוימב באכ וא תושיגר ,םירירש תשלוח ∙ םינמיס םניהש ןכתיי םוחב וא הבוט אל השגרהב םייח ןכסל לולעש ליגר יתלב רירש קוריפ לש ךלש ןתשה ףסונבש ןכתיי .הילכב תויעבל ליבוהלו םד תקידב תואצותב םייוניש ויהיו עבצ רסח היהי הנפ - )םדב זאניקופסופ ןיטארק תומרב היילע( !דימ אפורל !דימ אפורל הנפ - תותיוועב הרמחה ∙ וא ןושלה ,םינפה לש רקיעב ,תוינוצר אל תועונת ∙ !דימ אפורל תונפל שי - םייפגה עיפוהל תולולע( דואמ תוצופנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 10 ךותמ 1 -מ רתויב ילאריו םוהיז ∙ ,)היסקטא( היצנידרואוק רסוח ,תוינונשי

תרוחרחס םוח ,תופייע ∙ רתויב עיפוהל תולולע( תוצופנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 100 ךותמ 1 -מ םימוהיז ,המישנה יכרדב םימוהיז ,תואיר תקלד ∙ גוסמ םימוהיז וא םיינזוא תקלד ,ןתשה יכרדב רחא הכומנ םינבל םד יאת תריפס ∙ רבגומ ןובאית ,היסקרונא ∙ ,ןואכיד ,חורה בצמב םייוניש ,בושחל ישוק ,לובלב ∙ אפורל הנפ - םירחא יפלכ סעכ ,תונבצע ,הדרח שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא“ האר( !דימ )הז ןולעב 2 ףיעסב “הפורתב ישוק ,)תוינצפוק תועונת( תויתיווע תועונת ,תותיווע ∙ ,שאר באכ ,הניש יישק ,דער ,ןורכיז ןדבוא ,רובידב ,)השוחת רסוח( תויתשוחתב הדירי ,רועב תושיגר ,הרבגה ,תוגירח םייניע תועונת ,היצנידרואוקב ישוק אפורל תונפל שי - םיסקלפר רסוח וא השלחה )תוהק( עגמל תתחפומ תושיגר ,החכש !דימ תונפל שי - הלופכ הייאר וא תשטשוטמ הייאר ∙ !דימ אפורל !דימ אפורל תונפל שי - וגיטרו/תרוחרחס ∙ םד ילכ לש הבחרה וא הקמסה ,םד ץחל רתי ∙ תקלד( סיטיכנורב !דימ אפורל הנפ - המישנ יישק

אפורל הנפ - באוכ ןורג .)תונופמיסה וא עולה ףאב שבוי ,לועיש !דימ תויעב !דימ אפורל תונפל שי - הליחב ,האקה ∙ םייכינחב תקלד ,םיינישב םיזג ,תוריצע ,לוכיע יישק ,ןטב באכ ,לושלש ∙ הפב וא ןורגב שבוי .לוכיעה תכרעמב ,הנקא ,דורג ,החירפ ,תורובח ,םינפה תוחפנתה ∙ ץוצקע !דימ אפורל הנפ - םירירש באכ ,םיקרפ יבאכ ∙ תותיווע ,בג באכ םירבגב תונוא ןיא ∙ ,השלוח ,הכילה יישק ,תועורזו םיילגר תוחפנתה ∙ תעפש ייומד םינימסת ,ילוח תשגרה ,באכ לקשמב היילע ,םינבל םד יאת תריפסב הדירי ∙ הקיחש/ףושפש ,רבש ,תירקמ העיצפ ∙ םיצופנ ויה םידליב םיינילק םירקחמב ,ףסונב ∙ תועונתו תיביסרגא תוגהנתה רבדב םיחוויד תויתיווע רתויב עיפוהל תולולע( תוצופנ אל יאוול תועפות :)םילפוטמ 1,000 ךותמ 1 -מ תלרח ןוגכ תיגרלא הבוגת ∙ העונתב הדירי ∙ !דימ אפורל תונפל שי - ריהמ קפוד ∙ תועיבצמה הדבעמ תוקידב לש תוגירח תואצות ∙ דבכב תויעב לע םיישפנ םייוקיל ∙ תוליפנ ∙ ילוחב תיפצנ בורל( םדב רכוס תומרב היילע ∙ )תרכוס רתויב עיפוהל תולולע( תורידנ יאוול תועפות :)םילפוטמ 10,000 ךותמ 1 -מ הרכה ןדבוא ∙ ילוחב תיפצנ בורל( םדב רכוס תומרב הדירי ∙ )תרכוס תועפות וחווד ןיטנפאבאג קוויש תליחת זאמ :תואבה יאוולה תועייסמה( םדב תויסטה תמרב הדירי

)השירקב !דימ אפורל תונפל שי - תויזה ∙ תועונת ,תולתפתה ןוגכ תוגירח תועונת לש תויעב ∙ תושקונו תויתיווע םיינזואב םילוצלצ ∙ הפמיל תוטולב לולכל הלוכיה יאוול תועפות תצובק ∙ תחתמ םינטק םיטלוב םידדובמ םישוג( תוחופנ דחי םיעיפומה דבכ תקלדו החירפ ,םוח ,)רועל דבכ תקלד ,)םייניעהו רועה תבהצה( תבהצ ∙ ןתש תחירב ,רומח יתיילכ לשכ ∙ םיידש תלדגה ,דשה תמקר תלדגה ∙ :לופיטב תימואתפ הקספה בקע יאוול תועפות ∙ - הזחב באכ ,העזה ,באכ ,הליחב ,הניש יישק ,הדרח !דימ אפורל הנפ תרכוס ילוחב םדב רכוסה תמרב תודונת ∙ יבאכ - )סיזילוימודבר( רירש יביס קוריפל םינמיס ∙ .םירירש תשלוח וא תושיגר ,םיימואתפ םירירש !דימ אפורל תונפל שי

תומרב היילע - םד תוקידב תואצותב יוניש ∙ ררחתשמה םיזנא ,םדב )זאניקופסופ ןיטארק( תונפל שי - רירשב קזנ וא העיגפמ האצותכ !דימ אפורל אטבתהל לולע(

Stevens

Johnson

םורדניס ∙ ביבסמ רועה לש םומיד וא ףוליק ,תויחופלשב םינמיס ,ןימה ירבאו ףא ,הפ ,םייניע ,םייתפשל אפורל תונפל שי - )הובג םוחו תעפש ייומד !דימ עיגהל תלוכי רסוח הז ללכבו ינימה דוקפתב תויעב ∙ תרחואמ הכיפש ,קופיסל םדב ןרתנה תמרב הדירי ∙ תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תועצמאב לש תיבה ףדב אצמנש “יתפורת לופיט בקע יאוול הנפמה )

health

( תואירבה דרשמ רתא ידי-לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get

sequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .תישגמה/הזיראה יבג לע עיפומה )

date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת חקורב ץעוויהל ךילע קפס לש הרקמ לכב .שדוח .הפורתה תא ךל קפיסש תחתמ ךושחו שבי םוקמב וז הפורת רומשל שי ∙ .תירוקמה הזיראב רומשל שי .

ףסונ עדימ .6 הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ:םג

Microcrystalline cellulose, povidone,

hydrogenated vegetable oil type 1, talc,

crospovidone, HPMC 2910/hypromellose,

titanium dioxide, macrogol/PEG 400.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ ג"מ 600

עבט ןיטנפאבאג

דחא דצב .טיוו ףוא-ןבל עבצב תילבוא הילבט

עבטומ ינשה הדיצבו “93“ עבטומ הילבטה לש

.“7173“

ג"מ 800

עבט ןיטנפאבאג

דחא דצב .טיוו ףוא-ןבל עבצב תילבוא הילבט

עבטומ ינשה הדיצבו “93“ עבטומ הילבטה לש

.“7174“

תוזיראה ילדגב ,)רטסילב( תוישגמב תזראנ הפורתה 10, 30, 50, 60, 90, 100, 200 :םיאבה םיירשפאה .וקוושי הזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי .תוילבט :ותבותכו ןרציה םש ,ותבותכו םושירה לעב ∙ ,3190 ד“ת ,מ“עב תויטבצמרפ תוישעת עבט הוקת-חתפ תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע ∙

12.2016 -ב

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ:תואירבה דרשמב יתכלממה 146.53.32979 :ג"מ 600

עבט ןיטנפאבאג

146.54.32980 :ג"מ 800

עבט ןיטנפאבאג

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

GABA TAB PL SH 251216

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה