בונדורמין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-06-2017

מרכיב פעיל:
BROTIZOLAM
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N05CD09
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
BROTIZOLAM 0.25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
BROTIZOLAM
איזור תרפויטי:
BROTIZOLAM
סממני תרפויטית:
Treatment of Insomnia.
מספר אישור:
120 37 26021 11
תאריך אישור:
2010-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-06-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

08-05-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

25-04-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

ןימרודנוב

תוילבט

:ליעפה רמוחה

הליכמ הילבט לכ

0.25

םלוזיטורב ג"מ

Brotizolam)

םיביכרמה תמישרל םיפסונה אר

ףיעס

ףיעסב 'הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' םג האר

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

לופיטל המשרנ וז הפורת ךרובע יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םבצמ יאופרה

.המוד

לעל המדקה םיניפזאידוזנבל ןכרצל ןו

.הב שומישב הבר תוריהז תובייחמה תודחוימ תונוכת הלש ,םיניפזאידוזנבה תצובקל תכייש וז הפורת

.וז הפורת תליטנ םע דומצ יאופר בקעמב הבר תובישח שי

רשאכ התא לטונ

רחאל אפורל תונפל דפקה וז הפורת

םייעובש

ל דעונ לופיטהש ןוויכ תופוקת

רצק ןמז תו

לב .דב

תחפת הפורתה תעפשהש ךכל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש

שומיש ךשוממ לוטיל קיספהל הלוחה לע השקי הב ,תולת לש השק העפותל םורגל לולע תא הפורתה

שי ןכלו .אפורה תוארוה יפ לע ,הפורתה תליטנ תא הגרדהב קיספהל

:ןוגכ הלימג תועפותב הוולמ תרקובמ יתלב לופיט תקספה

ע ,חתמ ,ןטב יבאכ ,הניש ידודנ ,דער ,לובלב ,תונבצ תותיווע ,העיז ,תוליחב ,תואקה םירירש יבאכו תויוצווכתה ,

.תוינדרוט תובשחמו תוגהנתה יסופדב םייונישל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש ,םיתעל

לצא דחוימב םישישק

הכילהה תעב רמשיהל ץלמומ ואיתב םיתעלו תונרעב תמגופ הפורתהש ןויכ , ,ףוגה תועונת ם לעו

ששח שי ןכ וא תודיעמל ליפנ תו

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

.הניש תויעבב לופיטל תדעוימה הפורת איה ןימרודנוב

:תיטיופרת הצובק

םיניפזאידוזנב

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

)יגרלא( שיגר התא

םירחא םיניפזאידוזנבל ,ליעפה רמוחל

ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

רישכתה םיביכרמה תמישרל( םיפסונה ףיעס האר ,

תא

.הקינמ וא ןוירהב

הת לבוס הרומח תיתמישנ הקיפס יאמ ( הנישב המישנ םוד תנומסת ,

sleep apnea

דבכ תקיפס יא הרומח םא וא ,סיברג הינטסאימ ,

וא לבוס הת .לוהוכלא וא םימס ,תופורתב תולתמ רבעב תלבס

אכ יככשמ ,הניש ירודכ ,לוהוכלא תלערהמ לבוס התא תופורת ןוגכ( תוירטאיכיספ תופורת וא םידיאויפוא םיב .)םויתיל ,ןואכיד ידגונ ,תויטוכיספיטנא

ב הפורתב שמתשהל ןיא םידלי םירגבתמו ליגל תחתמ

,םידיאויפואה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליט תואכדמה תורחא תופורת תא תכרעמ

םיבצע

ללוכ( תיזכרמ

)יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס

.תוומו תמדרת

רתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפו

!תולתל םורגל לולע ךשוממ שומיש הלוע הפורתב תולתל ןוכיסה מ תליטנב

.ךשוממ לופיט ךשמבו הובג ןונ הדימב .לוהוכלא וא תופורתב תולת לש הירוטסיה ילעב םילפוטמב רתוי הובג תולת חתפל ןוכיסה ,ףסונב הלימג ינימסתב הוולת תימואתפ הקספה ,הפורתב תולת תמייקו

ףיעס האר(

םא תליטנ תא קיספמ התא הפורתה

.אפורב ץעוויהל ילבמ תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

תימוימוי הליטנ

לולע תועובש רפסמ ךשמב

.רישכתה תוליעיב הדיריל םורגל

תוריהזב שמתשהל שי .תוליפנל ןוכיסה תא לידגהל הלולע רשא ,םירירש הפרמ העפשה ןימרודנובל

ישישקב

לופיטה ינפל ןימרודנובב

אפורל רפס

:

םא לבוס התא

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא

המישנה תכרעמ

דבכה

ץילמי אפורהו ןכתיי הלאכ םירקמב

.תחפומ ןונימ לע

.תוינדבוא תובשחמ וא ןואכידמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא

םא התא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

וא חקול התא םא

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא

,

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ

.חקורל וא אפורל

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא .תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש המישרה

תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא

אנא וללה

:)חקורה וא אפורה םע ץעיית

תופורת ,הנישל ,העגרהל תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת תודגונ ןואכיד

הדרח

תויטוכיספיטנא תופורת

לופיטל תופורת

יטנא ,היספליפא

םינימטסיה

םימיוסמ ירמוח ,

המדרה יככשמ , באכ םי

)םייטוקרנ

פרהל תופורת םירירש תיי ןוגכ( בלב תויעבב לופיטל םידיזוקילג ,הובג םד ץחלו תרכוסב לופיטל תופורת , .םינומרוה ,)ןיסקוגיד

:ןימרודנוב תעפשהב הילעל םורגל תולולע תואבה תופורתה ה תצובקמ תוירטפ דגנ תופורת

ןוגכ( םילוז ,)לוזאנוקוטק ,לוזאנוקרטיא

ק ןוגכ( םידילורקמה תצובקמ הקיטויביטנא יבכעמ ,)ןיצימורתירא ,ןיצימורתירל אנידניא ןוגכ( זאטורפ

אנוטיר ,ריוניפלנ ,רי

)רי .ןידיטמיס ,

ןימרודנוב תעפשהב הדיריל םורגל תולולע תואבה תופורתה

ןיפזמברק זנריבאפא ,

St. John's wort

,)םוקירפיה( .ןיציפמאפיר ,ןיטובאפיר ,ןודימירפ ,ןיאוטינפ ,לאטיברבונפ ,ןיפאריונ

ןימרודנוב תלועפ לע עיפשהל תולולעש תופסונ תופור

,סומילוריס ,ןירופסולקיצ ןוגכ( ןוסיחה תכרעמ יאכדמ הירלמ דגנ תופורת ,ןדיס תולעת ימסוח ,)סומילורקט

ןירטנפולהו ןיווקולפמ ןוגכ ,ליפנדליס ,דיזומיפ ,םאלוזדימ , ,ןיטטסברוטא ןוגכ( םיניטטסה תצובקמ לורטסלוכ תדרוהל תופורת

םידיאורטס ,)ןיטטסבמיס ,ןיטטסבול

ןוגכ( )לוידרטסא לינתא ןידנפרט ,ןפיסקומט ,

הפורתב שומיש

ןוזמו

לוטיל שי .הקיר הביק לע הפורתה תא

.לופיטה תעב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוניי תותשל ןיא

.הפורתב לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

שומיש

לוהוכלא ןימרודנובב לופיטה תעב םורגל לולע ראשה ןיב היצדסל שוטשט/ .זוכירב העיגפו םונמנ ,

:הקנהו ןוירה

שמתשהל ןיא הפורתב

םא תא

.הקינמ וא ןוירהב

.אפורל תונפל שי ,ןוירהב תאש תדשוח וא ,ןוירה תננכתמ תא םא

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

םוגפל לולע וז הפורתב שומישה

רעב זוכירה תלוכיב ,תונ

וניא הנישה ךשמ רשאכ דחוימב( םירירשה דוקפתו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת םע בולישב וא קיפסמ

הלא ןוגכ תועפותב שח התאו הדימב הרקמ לכב .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ,וטרופש טוקנל שי סמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז לכבו תונכו תונרע תבייחמה תוליעפ

:םידליב שומיש תדעוימ הניא וז הפורת

םידליל

ליגל תחתמ םירגבתמו

םישישקב שומיש

,

םישושת םילוח דבכה דוקפתב תויעב םע םילוח ,

וא םילוח תיתמישנ הקיפס יא םע

:

הצובק וז לולע

שיגר תויהל

רתוי

הפורתה תועפשהל

ןכלו

פומ ןונימבו תוריהזב שמתשהל שי .תח

תועפשה ןיב הפורתה האר( םירירש תייפרהמ האצותכ תוליפנל ןוכיסב הילע תללכנ םישישקב דחוימב

המדקה

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

םא .זוטקל ליכמ ןימרודנוב התא .וז הפורת תליטנ ינפל אפורה תא עדיל שי זוטקלל שיגר

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

שמתשהל שי דימת

.אפורה תוארוה יפל

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

לופיטה ןפואו ןונימה

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

יצח תחא הילבט דע הילבט

יפל( תטלחה ,)אפורה .הנישה ינפל

רובעל ןיא ןפוא םושב .תצלמומה הנמה לע

ןיא

.תוילבטה לש הסיעל וא השיתכל עגונב עדימ

שי .ןושלל תחתמ הגרדהב סימהל וא םימ םע הפורתה תא עולבל שי .הקיר הביק לע הפורתה תא לוטיל

ןמוסמה הייצחה וק יפ לע הילבטה תא תוצחל ןתינ

לע דיפקהל שי הניש לש

תוחפל

תנמ לע ,הפורתה תליטנ רחאל תועש הש הציקיה רחאל דוקפת

יהי ןיקת ה םג האר( ףיעס

תונוכמב שומישו הגיהנ

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח

ע רתי ןונימ ינימסת םייוש לולכל

.תופייע ,לובלב ,םונמנ

םירומח םירקמב פוהל םילולע עי הדירי ,היצנידרואוקב םייוקיל )רידנ( המוק ,יתמישנ יוכיד ,םד ץחל תת ,םירירשה חתמב

)דואמ רידנ( תוומו

םא הפורתה תליטנ תא קיספמ התא

בצמב רופיש לח םא םג

אלל תימואתפ הרוצב הפורתב לופיטה קיספהל ןיא שח וז הארוה .אפורה םע תוצעייתה ןימרודנוב ומכ הפורתל דחוימב הבו

.)'המדקה' האר(

הלחתהב םרגיהל הלולע הפורתה תקספה רחאל םיתיעל וא הרזח םירידנ םירקמב ןכו הנישה תויעב לש הרמחה ,החונמ רסוח ,חורה בצמב ייוניש חתמו הדרח ןונימ תדרוהב וא תימואתפ לופיט תקספהב רתוי הובג ךכל ןוכיסה . .תימואתפ

הקספה רחאל הלימג תועפות ונכתיי ןכ ומכ

:ןוגכ )הפורתב תולת החתפתה םא דחוימב( הפורתה לש תימואתפ תויעב ,חתמ ,תינוציק הדרח ,םירירש יבאכ ,שאר יבאכ

םירומח םירקמב .תונבצע ,לובלב ,החונמ רסוח ,הניש עטומ תואיצמ תסיפת ןכתית

ילגרבו םיידיב ץוצקעו השוחת רסוח ,תוישיאב םייוניש ,ת

גר ,ם

שער ,רואל רתי תוש עגמו

.םייטפליפא םיפקתה ,תויזה

.הפורתה תקספה רחאל םימי רפסמ םג תורקל תולולע הלא תועפות

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

התאש

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התא

.םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

תועפות יאוול

שומישה ,הפורת לכב ומכ ןימרודנובב

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע וא יאוול תעפות עיפוהב תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא

תורימחמ ןהש וא .אפורה םע ץעייתהל שי ,

ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

תונפל שי

דימ תואבה יאוולה תועפות עיפוהב אפורל

:

ןוגכ תוילאסקודרפ תובוגת

,החונמ רסוח ,תונבצע ,טקש יא ,םעז ,תונפקות תרבגה ידודנ

םיטויס ,הניש

,תויזה ,תוזוכיספ ה יסופדב םייוניש

תוגהנת

תוגהנתה םיללוכה תמלוה יתלב

לובל

תויתיזזת

)םוירילד(

יאוול תועפות תוחיכש אל

:תופסונ יאוול תועפות

ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

100

:)

,רורחס תושוחת ,שאר באכ

לוכיעה תכרעמב תוערפה

ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

)

:

,םיטויס

,ןואכיד יוניש םי

בצמב

חור ,הדרח , ,תוישגר תוערפה ,הפורתב תולת יש תוגהנתה םייונ ,םיי ינימה קשחב םייוניש ,טקש יא

תרוחרחס היצדס ,

שוטשט(

,)תופייע היצנידרואוק רסוח

ףוגה תועונת םואיתב יוקיל

,)היסקטא( ןורכיז תוערפה

( ןויטיש

היצנמ

םיילאטנמ םייוקיל , וכיספו

,םיירוטומ היארב תוערפה

)הלופכ היאר ןוגכ(

תוערפה

תבהצ ללוכ( דבכ

נישו ב םייו ידוקפתל תוקידבב םיכרע דבכ

הפב שבוי

,תוירוע תובוגת םירירש תשלוח תקספה רחאל הנישה תויעב לש הרמחה וא הרזחו הלימג תועפות , ,הפורתה םונמנ

םויה ךשמב

תונבצע .תוליפנו תונואתל ןוכיסב הילע ,

ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

:)

לובלב

,החונמ רסוח תונרעב הדירי

תוכירדבו

,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךיילע

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

יט לופ

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

s.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

https://form

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ פמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי .אפורהמ תשרו

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ןסחאל שי :ןוסחא יאנת ל תחתמ

6

ףסונ עדימ .

ליעפה רמוחה לע ףסונ

,

תוילבטה

ליכמ תו

תא םג םיביכרמה

:םיאבה

Lactose, corn starch, cellulose microcrystalline, sodium starch glycolate, magnesium stearate

כ הליכמ הילבט לכ

.זוטקל ג"מ

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

היצח וק םע תונבל תולוגע תוילבט

לש תוישגמ תזיראב

וא

תוילבט

הספוקב תוזיראה ילדג לכ אלש ןכתיי . .םיקוושמ

ירה לעב :םוש

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

םילשורי ,

91003

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

120 37 26021 12

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע לירפאב

2017

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

009007

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה