בוטוקס 200

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
BOTULINUM A TOXIN
זמין מ:
ALLERGAN ISRAEL LTD
קוד ATC:
M03AX01
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תמיסה לזריקה
הרכב:
BOTULINUM A TOXIN 200 U/VIAL
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-שרירי, תת-עורי, תוך-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
קבוצה תרפויטית:
BOTULINUM TOXIN
איזור תרפויטי:
BOTULINUM TOXIN
סממני תרפויטית:
Botox is indicated for the symptomatic relief of blepharospasm or VII nerve disorders in patients over 12 years hemifacial spasm and associated focal dystonias as well as the correction of strabismus in patients 12 years of age and above. Botox is also indicated for the reduction of the signs and symptoms of spasmodic torticollis ( cervical dystonia) in adults. Botox is also indicated for the treatment of dynamic equinus foot deformity due to spasticity in paediatric cerebral palsy patients two years of age or older. Focal upper limb spasticity associated with stroke. Botox is indicated also for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe glabellar lines associated with corrugator and/or procerus muscle activity in adult patients aged 65 years or less.Management of primary axillary hyperhidrosis in patients who failed other medical symptomatic treatment.Symptom relief in adults fulfilling criteria for chronic migraine (headaches on ?15 days per month of which at least 8 days with migrain
leaflet_short:
הטיפול בתרופה יינתן להתוויות האלה: א. הקלה סימפטומטית של עווית העפעף (Blepharospasm) או הפרעות של עצב VII בחולים מעל גיל 12. ב. טיפול בעווית של מחצית הפנים ובפגיעה מוקדית נלווית במתח השרירים (associated focal dystonia) וכן תיקון פזילה בחולים מגיל 12 ומעלה ג. הפחתת הסימנים והתסמינים של פגיעה צווארית במתח השרירים (cervical dystonia) במבוגרים. ד. טיפול בדפורמציה של כף הרגל הנובעת מספסטיות בילדים הסובלים משיתוק מוחין מגיל שנתיים ומעלה. ה. ספסטיות פוקאלית בגפה העליונה הנובעת משבץ מוחי, ובהתקיים כל אלה: 1. בחולים לאחר שבץ קשה עם ספסטיות קשה ביד אשר אינה משתפרת תחת טיפול פומי או פיסיותרפיה. 2. המשך הטיפול יינתן לחולים שהוכיחו שיפור תחת שני הטיפולים הראשונים בתכשיר.ו. טיפול באי שליטה במתן שתן בחולים עם שלפוחית שתן נוירוגנית על רקע פגיעה יציבה מתחת לצוואר בחוט שדרה או על רקע טרשת נפוצה.
מספר אישור:
149 45 33538 00
תאריך אישור:
2018-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-08-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

ה

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורת

סקוטוב

50

הקבא הקרזהל הסימת תנכהל

סקוטוב

0

10

הקבא הקרזהל הסימת תנכהל

סקוטוב

200

הקרזהל הסימת תנכהל הקבא

רמוחה

תומכו ליעפה

ןיסקוט םונילוטוב

Clostridium botulinum

Botulinum toxin type A from Clostridium botulinum

ןוקובקב לכ

לש

סקוטוב

50

ליכמ

ןיסקוט םונילוטוב ןגרלא תודיחי

50 Allergan units of Botulinum toxin type A) A

ןוקובקב לכ

לש

סקוטוב

100

ליכמ

ןיסקוט םונילוטוב ןגרלא תודיחי

100 Allergan units of Botulinum toxin type A) A

ןוקובקב לכ

לש

סקוטוב

200

:ליכמ

וט םונילוטוב ןגרלא תודיחי ןיסק

(200 Allergan units of Botulinum toxin type A) A

:םיליעפ יתלב םירמוח

אנ

האר

ףיעס

ףסונ עדימ

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

1

.

ה תדעוימ המל הפורת

?

סקוטוב ה םירירש הפרמ וניה ליעפה רמוחה תא ליכמ רישכתה .ףוגב םיבצמ רפסמב לופיטל דעוימ גוסמ ןיסקוט םונילוטוב

וניהו רירשה ךותל קרזומ םי ןתשה תיחופלש ןפודל ,

.רועה ךותל קומע וא

לע לעופ רישכתה

תיחפמ ךכבו קרזוה וילא רירשל תיבצעה הכלוהה לש תיקלח המיסח ידי

םירירש לש רתי תויוצווכת

ולא

,רועה ךותל קרזומ סקוטוב רשאכ אוה .תרצונה העיזה תומכ תתחפהל העיז תוטולב לע עיפשמ ל קרזומ סקוטוב רשאכ ךות ,ןתשה תיחופלש ןפוד עיפשמ אוה

תתחפהל ןתשה תיחופלש רירש לע ( ןתש תפילד ןתש ןתמב הטילש יא ,תינורכ הנרגימ לש הרקמב .) איה החנהה

בש םוסחל לוכי סקוטו תותוא

באכ

ףיקע ןפואב תא רצוע

.הנרגימה תוחתפתה וב ןפואה ,תאז םע סקוטוב לעופ הנרגימב תינורכ אולמב חכוה אל

אוהו םירירשה ךותל תורישי סקוטוב קירזהל ןתינ ) לופיטל שמשל לוכי

:םיאבה םיבצמב

םידליב

םילוכי רשא ,ןיחומ קותיש םע הלעמו םייתנש ליגמ סקוטוב ,תכלל שמשמ

לופיטל לגרה ףכ לש תוויעב

םרגנש

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

לע לקמ סקוטוב .םיילגרב תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

.לגרב

ליגמ םידליבו םירגובמב

12

הלעמו

תותיווע

םירירש

יתלב

תוקסופ

םינפבו ףעפעב

.

.הליזפ

םירגובמב

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

ב

ףכ קרפ

דיה

דיבו

םילפוטמ

ץבש ורבע רשא

לוסרקב תוקסופ יתלב םירירש תותיווע ץבש ורבע רשא םילפוטמב

תוחפל

םישדוח לופיטה ינפל

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

ראווצב םייפתכבו

סילוקיטרוט

.

שמשמ סקוטוב ) תתחפהל

םינימסת

לש תינורכ הנרגימ

ב

םירגובמ

,

םילבוס

שאר יבאכ

תוחפל םכותמ ,שדוח לכב רתוי וא םימי

הנרגימ םע םימי

רשא תופורתל הכלהכ וביגה אל תורחא .הנרגימ תעינמל

.םיבצעה תכרעמ לע העיפשמה הלחמ איה תינורכ הנרגימ םילפוטמ

שאר באכמ םילבוס ללכ ךרדב םיתיעל הוולמה תובורק

,רואל רתי תושיגר

תולוק םישעור

וא

חב ןכו ,תוחיר לי תו

אקה וא/ו תו

ךותל קרזומ סקוטוב רשאכ ,ןתשה תיחופלש ןפוד עיפשמ אוה

לע רירש תתחפהל ןתשה תיחופלש ( ןתש לש הפילד ןתש ןתמב הטילש יא ו )

:םירגובמב םיאבה םיבצמב לופיט

פילד םע ןתשה תיחופלש לש רתי תוליעפ ןתש ת תיחופלשה תא ןקורל ימואתפ חרכה , גהל רתוי ףוכת ךרוצו רשאכ ,םיתורישל עי תרחא הפורת

ארקנה(

יטנא

רזע אל )תיגרנילוכ

ןתש תפילד

בקע

ה ןתשה תיחופלשב תויעב תורושק

וא הרדשה טוחב העיגפ

תשרט .הצופנ

םירגובמב ל לוכי אוהו רועה ךותל קומע הקרזהל ןתינ סקוטוב , עיפשה

תתחפהל העיז תוטולב לע

רתי תעזה

יחשה יתבב

ילופיט רשאכ .םירזוע םניא םירחא ם

םירגובמב

ליג דע

65

סקוטוב

50

ל שמשמ הארמב ינמז רופיש

:לש

תובגה ןיב םייכנא םיטמק

חצמ טומיקב םיארנ רשא

)"ףעז יטמק"(

ילמיסקמ

םיטמק

)הלבלג

הפינמ תרוצב םיטמק

םיאצויה ניפמ

םייניעה ת

ב םיארנה תע

ךויח ילמיסקמ

ילגר" יטמק "ברוע שאכ ,) םיטמקה תרמוחל ר וללה העפשה שי תיגולוכיספ

תיתועמשמ

הפינמ תרוצב םיטמק

םיאצויה ניפמ

םייניעה ת

ב םיארנה תע

ךויח ,ילמיסקמ

רשאכ םיטמקה תרמוחל וללה העפשה שי תיגולוכיספ

תיתועמשמ

םילפוטמ תינמז וב

םע םיטמק

תובגה ןיב םייכנא חצמ טומיקב םיארנה

)"ףעז יטמק"(

ילמיסקמ

םירגובמב

ליג דע

65

סקוטוב

100

סקוטובו

200

שמשמ םי

הארמב ינמז רופיש :לש

תובגה ןיב םייכנא םיטמק חצמ טומיקב םיארנ רשא

)"ףעז יטמק"(

ילמיסקמ

םיטמק

)הלבלג

תיטיופרת הצובק

םירירש הפרמ

2

הפורתב שומיש ינפל .

שמתשהל ןיא הפורתב םא

שיגר התא

)יגרלא(

גוסמ ןיסקוט םונילוטובל

דחא לכל וא .הפורתה יביכרממ

ןיא הרקמב הפורתב שמתשהל

.הקרזהל דעוימה םוקמב םוהיז לש

תינ הפורתה םא תנ

ןתש תפילדב לופיטל

ןתשה יכרדב םוהיזמ לבוס התא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

לבוס ךנה םא וז הפורתב שמתשהל ןיא ואתפ תלוכי רסוחמ ל ימ ןקור

ה תיחופלש תא ןתש

קל רבוחמ ךניאו

.רט

קב שמתשהל ליחתהל ךתנווכב ןיא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

.ךכל שרדיתו הדימב רט

ךניה םא םיטמק לש הארמב ינמז רופיש לש היוותהל הפורתב שמתשהל ןיא לבוס

טרבמל תנומסת וא סיברג הינתסאיממ

.ןוטיא

הל ןיא :לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתש

תלבס םא םעפ יא

מ

תויעב

ןהשלכ תובקעב

רז

י

תוק

.)תויופלעתה ןוגכ(

ה םא

לבוס ךנ

רירשב תקלדמ

וא רועב

.הקרזהל דעוימה רוזאב

ה םא

וס ךנ לב

השלוחמ וא

מ

לודלד

םירירשב

.הקרזהל םידעוימה

םא תלבס

םעפ יא

העילבב תויעבמ

מ םא וא וא ןוז לזונ עטב ועיגה ,תואירה לא תו

דחוימב םייפתכה וא ראווצה רוזאב עצבתהל דמוע סקוטובב לופיטה םא

.

לעמ ךנה םא

ליג

65

םינש לבוסו תורומח תולחממ

.תורחא

ה םא

לבוס ךנ תייעבמ

םירירש

יהשלכ

וא

ןוגכ( םירירשה לע תועיפשמה תוינורכ תולחמ סאימ

סיברג הי

טרבמל תנומסת וא

ןוטי

םא

לבוס ךנ תולחממ

לע תועיפשמה תומיוסמ םיבצעה תכרעמ

ול תלחמ ןוגכ(

גירג

וא ואנ .)תירוטומ היתפור

לבוס ךנה םא ( תירלוקסווידרק הלחממ בל תלחמ .)םד ילכ וא

םא ךנה

תלבס וא לבוס יפקתהמ תותיווע

לבוס ךנה םא

המוקואלג

)הובג יניע ךות ץחל( ,הרוגס תיווז גוסמ

ל ןוכיסב ךנה וא חותיפ

גוס לש הז המוקואלג

תרבע םא חותינ

וא העיצפ

.יהשלכ הרוצב הקרזהל דעוימה רירשה תא תונשל םילולעה

םא ךנה .בורקה דיתעב חותינ רובעל דמוע

םא ךנה

דמוע לפוטמ תויהל

לש ש לש רתי תוליעפ

ןתשה תיחופ ןתש תפילד םע

רכז ךני

לש םינימסתו םינמיס ךל שי

ישוק ומכ ,ןתשה יכרדב המיסח

וא שלח םרז וא ןתש ןתמ עטוקמ

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

אפורל דימ הנפ

ל

תלבק

םיאבה םירקמב תיאופר הרזע

יישק המישנ

,

העילב

וא/ו רוביד

( רועב תיגרלא הבוגת תדפרס

תוחיפנ

ללוכ

,ןורגב וא/ו םינפב תוחיפנ רוחרח םי

)המישנב(

תשוחת ןופליע

רצוקו המישנ

תיגרלא הבוגת לש םיירשפא םינימסת( הרומח

םא ךנה

לפוטמ שב

פ ןפואבו ןתשה תיחופלש לש רתי תוליעפ

ימוא .ןתש תתל לוכי ךניא

תויללכ תורהזא

ומכ הקירז לכב

תורשפא תמייק

תושיגר ,ץוצקעו הבירצ ,תוחיפנ ,באכ ,םוהיזל םורגת הקרזההש גר ,תרבגומ /םומיד וא/ו ,תוימומדא ,תימוקמ תושי תולבח

םוקמ

.הקרזהה

י רשא יאוול תועפות

לוטוב םע וחווד הקרזהה םוקממ קחרה ןיסקוטה רוזיפל תורושקו ןכת

ןיסקוט םונ ק ,םירירש תשלוח ןוגכ( ישו

וא ,העילבב תואצמיה לזונ וא ןוזמ יתלב

והז .)המישנה יכרדב םייוצר ןוכיס םייקה ב דחוימב וטמ םילפ

םע תמרוגה תמייק הלחמ

ל םישיגר תויהל םהל םינימסת

.ולא

,ידמ הובג ןונימה םא וא ידמ תובורק םיתיעל סקוטוב ךל ןתינ םא

םירירש תשלוח שוחתו ןכתי ול תועפותו

ןיסקוטה רוזיפל תורושקה יא

םימיוסמ םינדגונ רצייל לולע ךפוגש וא

םילוכי רשא תעפשה תא תיחפהל סקוטוב

שאכ סקוטוב ר שמשמ

תועפותל םורגל לולע לופיטה ,הז ןולעב ןיוצמ וניא רשא בצמב לופיטל תורומח

דחוימב

םילפוטמ

רשא רבכ קמ םילבוס

וא העילבב יש תיתועמשמ השלוחמ

תינפוג הניחבמ םיליעפ ויה אל הקירזה ינפל רשא םילפוטמל

תוליעפ לכ ליחתהל ץלמומ תינפוג

רחאל הגרדהב וטוב תקרזה .סק

חינהל ריבס

הפורתהש אל עונתה חווט תא רפשת

ה לש

םיקרפ ףיקמה רירשה וב רוזאב

תא דביא תלוכי

.חתמיהל

םא ,םירגובמב ץבש ירחא לוסרקב תוקסופ יתלב םירירש תותיוועב לופיטל סקוטובב שמתשהל ןיא ויסב וא )באכ ןוגכ( םינימסתב וא )הכילה ןוגכ( דוקפתב רופיש תופצל ןתינ אל .הלוחב לופיטב ע

רופישה ,הרומח תוחפ לוסרקה לש רירשה תיווע םא וא ,םייתנשמ רתוי ינפל היה ץבשה עוריא םא טילחי ךלש אפורה ,לופיל היטנ םהלש םילוחב ,ןכ לע רתי .לבגומ היהיש ןכתי ,הכילה ןוגכ תויוליעפב .ךל םיאתמ לופיטה םא

רקב םירירש תותיוועב לופיטל סקוטובב שמתשהל שי םילפטמ י"ע הכרעה רחאל קר ץבש רחאל לוס .ץבש רחאל םילוחב ימוקיש לופיטב םיסונמה םייעוצקמ

ב לופיט סקוטוב

ףעפעה תיווע רובע לולע

הדיריל םורגל ץומצמה תורידתב םייניעה לש העיגפלו .םייניעה ינפ חטשב

,תאז עונמל ידכ

אפורה הל יושע לופיט לע ץילמ םע ,תוחשמ ,םייניע תופיט דע .ןיעה תריגסל ןגמ יוסיכ ףא וא תוכר עגמ תוש

ל שמשמ סקוטוב רשאכ הטילש

יטויביטנא לופיט ךל םושרי אפורה ,ןתש תפילד

ינפל הליטנ הדימב .ןתשה יכרדב םוהיז תעינמל וירחאלו לופיטה

אל תשמתשה

שגפית ,הקרזהה ינפל רט כמ רחאלו ןתש תתל שקבתת .הקרזהה רחאל םייעובשכ אפורה םע י ן

ראשנש ןתשה חפנ דדמ ךלהמב וילא רוזחל ךרטצת םאב טילחי אפורה .דנואסארטלוא תועצמאב ךלש ןתשה תיחופלשב

לגוסמ ךניא אוהש בלש לכב םא אפורל תונפל ךילע .וז הקידב לש רזוח עוציב םשל םיאבה תועובשה ,ןתש תתל ש םושמ קב שמתשהל ליחתהל ךרטצתש תויהל לוכי

ב .רט םילפוטמ

םע ןתש תפילד בקע

וא הרדשה טוחב העיגפל תורושקה ןתשה תיחופלשב תויעב

אלש ולאמ שילש ךרעב ,הצופנ תשרט קב ושמתשה

לופיטה ינפל רט

ו ןכתי וכרטצי

קב שמתשהל

ב .לופיטה רחאל רט םילפוטמ

םע ןתש תפילד בקע

ךרעב ,תיחופלשה לש רתי תוליעפ

ךותמ

םילפוטמ

ןכת שמתשהל וכרטציו

קב

.לופיטה רחאל רט

:הקנהו ןוירה

ב שומישה סקוטוב

ץלמומ וניא ןוירה ןמזב

העינמ יעצמאב תושמתשמ ןניאש תוירופה ליגב םישנבו

םא אלא .טלחומ ךרוצ ונשי

סקוטוב .תוקינימ םישנב ץלמומ וניא

וא ןוירהב ךניה םא תבשוח ,הקינמ ע יצעייתה ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב ךנהו ןכתיש ה ם אפור

חקורה וא

וז הפורתב שומישה ינפל

:תונוכמב שומישו הגיהנ

שומישה הפורתב וז ,תרוחרחסל םורגל לולע

וא תופייעל ,תוינונשיל

תשח םא .הייאר תויעבל .תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא הלא תועפותב

.אפורה םע ץעייתה ,חוטב ךניא םא

:סקוטוב םע תורחא תופורת

התא םא

אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל וא ,חקול

יפסותו םשרמ הנוזת

,

,חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

יא וא םינוכיס עונמל ידכ

ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

תויתפורת

:תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב

םד תויסט תתמצה ידגונ םירישכת

)וימודו ןיריפסא( ידגונ םירישכת , )םד יללדמ( השירק

םייטויביטנא םירישכת

)םימוהיזב לופיטל(

יטנא ירישכת

ןילוכ

זארטסא

םירישכת םירירש תייפרהל

.סקוטוב תעפשה תא ריבגהל םילולע הלא םירישכתמ קלח

יטנ תרחא הפורת לש הל

נילוטוב הליכמה םישדוח רפסמ לש תוכימסב וא ליבקמב ןיסקוט םו לע תא ריבגהל הלו תעפשה

סקוטוב

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

סקוטוב

קרזוי קרו ךא לע

אפור ידי הפורתב שומישל םייפיצפס ןויסינו תונמוימ םע םי

סקוטוב

ל ךרובע םשרי ב לופיט תינורכ הנרגימ ו ךא םוחתב החמומה גולוריונ ידי לע תנחבוא םא קר

הז יונ לש החגשה תחת סקוטוב קירזהל שי . וניא סקוטוב .גולור ב שומישל דעוימ יבאכ ,הפירח הנרגימ שאר

םייתקועת םיינורכ ב וא םילפוטמ

שומיש בקע שאר באכ םע רתי

.תופורתב

ןתמה ךרדו תטיש

סקוטוב

דחוימ רזיבא תועצמאב ןתשה תיחופלש ןפוד ךותל ,)ירירש ךות( ךלש םירירשה ךותל קרזומ יצ(

)פוקסוט

א תיחופלשה ךותל הקרזה ךות( רועה ךותל ו ירוע

קרזומ רישכתה

ךותל תורישי

רוזא

שרדנ

ףוגב

קירזי ללכ ךרדב אפורה סקוטוב

ךות רפסמ םירתא

לכ .שרדנ רוזא

ןונימה יבגל יללכ עדימ

וזיאב ,המכ טילחי אפורה ,ןכל .תויוותהה יפ לע םינתשמ ןונימהו רירש לכל תוקירזה רפסמ רירש הזיאבו ,תורידת

םי

ךל ןתנ סקוטוב .רתויב ךומנה ליעיה ןונימב שמתשי אפורהש ץלמומ .

.םירגובמב ולאל םיהז םניה םישישקל םינונימ

לש ןונימה סקוטוב

ותעפשה ךשמו םינתשמ

.לפוטמ ךנה ורובע בצמה יפ לע רובע טוריפ הטמל האר בצמ לכ

תחתמ םירגבתמ/םידליב וחכוה אל סקוטוב לש תוליעיהו תוחיטבה םיאבה םיליגל

ןיחומ קותיש

םינש

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

לוסרקב

ףכ קרפ דיבו דיה

םילפוטמב ץבש ורבע רשא

םינש

תותיווע

םירירש ב תוקסופ יתלב םייפעפע

םינפ

םינש

הליזפ

םינש

תכו ראווצ

םינש

תינורכ הנרגימ

םינש

ןתש תפילד

םינש

רתי תעזה

יחשה יתבב

םינש

ןיב םירגבתמב לבגומ ןויסינ(

)םינש

םיטמק

תובגה ןיב םייכנא

חצמ טומיקב םיארנ ילמיסקמ )"ףעז יטמק"(

הלבלגב םיטמק

םינש

םיטמק

הפינמ תרוצב תוניפמ םיאצויה

םייניעה

ךויחב םיארנ ילמיסקמ

"ברוע ילגר" יטמק

םינש

םיטמק

ןיב םייכנא תובגה

חצמ טומיקב םיארנ ילמיסקמ )"ףעז יטמק"(

הלבלגב םיטמק

ןמזה ותואב םילפוטמה םיטמק םע

הפינמ תרוצב תוניפמ םיאצויה

םייניעה

ךויחב םיארנ ילמיסקמ

"ברוע ילגר" יטמק

םינש

ןונימ

הייוותה

ןונימ ילמיסקמ

)שרדנה רוזאל תודיחי(

ןיב ילמינימ ןמז םילופיט

לופיט

ןושאר

םיאבה םילופיטה

תותיווע

םירירש יתלב תוקסופ

לגרב לש םיי

םע םידלי

ןיחומ קותיש

ג"ק/תודיחי

)היגלפימה(

ג"ק/תודיחי

)היגלפיד(

ג"ק/תודיחי

)היגלפימה(

ג"ק/תודיחי

)היגלפיד(

*םישדוח

תותיווע

םירירש יתלב תוקסופ

דיה ףכ קרפב דיבו

םילפוטמב

רשא ץבש ורבע

רפסמו קיודמה ןונימה ירתא הקרזהה

לכל /די די ףכ קרפ

םאתומ

יפ לע םיכרצה םיישיאה

םומיסקמל דע לש

תודיחי

רפסמו קיודמה ןונימה ירתא הקרזהה

םאתומ

יפ לע םיכרצה םיישיאה

םומיסקמל דע לש

תודיחי

תועובש

תותיווע

םירירש יתלב תוקסופ

לוסרקב

םילפוטמב

ורבע רשא ץבש

רפסמ תתל לוכי אפור םירירשב תוקרזה הנמה .םישרדנה איה תללוכה

ןיב תוקלוחמה תודיחי

.לופיט לכב םירירש

איה תללוכה הנמה

תוקלוחמה תודיחי ןיב

לכב םירירש .לופיט

תועובש

תותיווע

םירירש יתלב תוקסופ

םייפעפע

םינפ

ןיע לכל תודיחי

דע

תודיחי

ישדוח

הליזפ

קיודמה ןונימה םאתומ

יפ לע םיכרצה םיישיאה

םומיסקמל דע לש

לכל תודיחי רירש

קיודמה ןונימה םאתומ

יפ לע םיכרצה םיישיאה

םומיסקמל דע לש

לכל תודיחי רירש

תעפשהש ינפל אל הקספנ תמדוקה הנמה

תותיווע

םירירש יתלב תוקסופ

לש

ראווצ

םייפתכ

תודיחי

דע

תודיחי

תועובש

םירגובמב שאר באכ הנרגיממ םילבוסה תינורכ

דע

תודיחי

דע

תודיחי

תועובש

לש רתי תוליעפ םע ןתשה תיחופלש ןתש תפילד

תודיחי

תודיחי

םישדוח

תויעב בקע ןתש תפילד תורושקה תיחופלשב הרדשה טוחב העיגפל וא

הצופנ תשרט

דיחי תו

תודיחי

םישדוח

יחשה יתבב רתי תעזה

לכל תודיחי

יחש תיב

לכל תודיחי

יחש תיב

תועובש

םיטמק

ןיב םייכנא תובגה

טומיקב םיארנ חצמ )"ףעז יטמק"( ילמיסקמ

םיטמק הלבלגב

תודיחי

לכל דחא

רתא

הקרזה ללוכ ןונימ םומיסקמ( לש

)תודיחי

תודיחי

כל

דחא

רתא

הקרזה ללוכ ןונימ םומיסקמ( לש

)תודיחי

םישדוח

םיטמק

הפינמ תרוצב תוניפמ םיאצויה

םייניעה

ךויחב םיארנ ילמיסקמ

ילגר" יטמק "ברוע

תודיחי

לכל

דחא

רתא

הקרזה ללוכ ןונימ םומיסקמ( לש

)תודיחי

תודיחי

לכל

דחא

רתא

הקרזה ללוכ ןונימ םומיסקמ( לש

)תודיחי

םישדוח

םיטמק

ןיב םייכנא תובגה

טומיקב םיארנ חצמ )"ףעז יטמק"( ילמיסקמ

םיטמק הלבלגב םילפוטמה ) ןמזה ותואב םיטמק םע

הפינמ תרוצב םיאצויה תוניפמ

םייניעה

םיארנ ךויחב ילמיסקמ

יטמק "ברוע ילגר"

תודיחי

לכל

רתא ( הקרזה ןונימ םומיסקמ לש ללוכ

)תודיחי

תודיחי

רתא לכל ןונימ םומיסקמ( הקרזה לש ללוכ

)תודיחי

םישדוח

*

אפורה

יושע

ותועמשמש ןונימ רוחבל ה יכ לופיט ויהי םי

דע לש חוורמב

6

.ינשל דחא ןיב םישדוח

תלחתה דעומ

העפשהה ךשמו רופישה

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

ילגרב ש םי

ל

,ןיחומ קותיש םע םידלי

ללכ ךרדב עיפומ רופישה ךלהמב

.הקרזהה רחאל םינושארה םייעובשה

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

ב

דיה ףכ קרפ

לש דיבו םילפוטמ

,ץבש ורבע רשא ללכ ךרדב ןיחבת

רופיש ךלהמב

ה העפשהה .הקרזהה רחאל םינושארה םייעובשה תילמיסקמ

תיארנ

ךרדב ללכ

דע

.לופיטה רחאל תועוב

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

ב

לוסרק

לש םילפוטמ

,ץבש ורבע רשא

ףסונ לופיט לבקל ןתינ ב םעפמ רתוי לש תורידתב אל ךא ,גופל הליחתמ העפשהה רשאכ

תועובש

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

ב

ו םייפעפע

ב

,םינפ

ללכ ךרדב ןיחבת

ךות רופיש

רחאל םימי הקרזהה

העפשהו תילמיסקמ

.םייעובש דע עובש רחאל ללכ ךרדב תיארנ

הליזפ ללכ ךרדב , ןיחבת

ללכ ךרדב תכשמנ העפשהה .הקרזהה רחאל םיימוי ךות רופיש

דע

.הקרזהה רחאל תועובש

תותיווע

םירירש תוקסופ יתלב

,םייפתכבו ראווצב

ללכ ךרדב ןיחבת

רחאל םייעובש ךות רופיש עפשהה .הקרזהה

תילמיסקמה

כ ללכ ךרדב תיארנ

רחאל תועובש לופיטה

ןתש תפילד בקע

תיחופלש לש רתי תוליעפ

ןתשה

,

ללכ ךרדב ןיחבת

רחאל םייעובש ךות רופיש תכשמנ העפשהה ללכ ךרדב .הקרזהה

.הקרזהה רחאל םישדוח

ןתש תפילד בקע

תויעב

ב

תיחופלש ןתשה וא הרדשה טוחב העיגפל תורושקה

ל

,הצופנ תשרט ללכ ךרדב ןיחבת

תכשמנ העפשהה ללכ ךרדב .הקרזהה רחאל םייעובש ךות רופיש

םישדוח .הקרזהה רחאל

יחשה יתב לש רתי תעזה ללכ ךרדב , ןיחבת

רופיש ךלהמב .הקרזהה רחאל ןושארה עובשה העפשהה עצוממב תכשמנ

ללכ ךרדב

ךרעבשכ הנושארה הקירזה רחאל םישדוח

ותמ

םילפוטמ .הנש רחאל העפשהה תא שיגרי ןיידע

םיטמק

( תובגה ןיב םייכנא הלבלגב םיטמק

)

חצמ טומיקב םיארנה

ילמיסקמ )"ףעז יטמק"( ךרדב , ללכ ןיחבת

העפשהה ,לופיטה רחאל עובש ךות רופיש תילמיסקמה

הארית

דע

רחאל תועובש התארנ לופיטה תעפשה .הקרזהה דע

הה רחאל םישדוח .הקרז

םיטמק

הפינמ תרוצב תוניפמ םיאצויה

( םייניעה "ברוע ילגר" יטמק

)

ךויחב םיארנה ילמיסקמ

ללכ ךרדב ןיחבת

ךשמל התארנ לופיטה תעפשה .לופיטה רחאל עובש ךות רופיש

םישדוח .הקרזהה רחאל עצוממב

סקוטוב רתוי תלביק םא רומא תייהשמ

ש ןכתיי סקוטוב ידמ רתוי לש םינמיסה ועיפוי אל ךשמב

רחאל םימי רפסמ

תעלבו הרקמב .הקרזה ךילע ,ותוא תקרזה תועטב וא סקוטוב אפורל תונפל

י רשא

החגשה תחת היהתש שורדיו ןכת ךשמב .תועובש רפסמ

י ,סקוטוב ידמ רתוי תלביק םא

ךל ויהיו ןכת םיאבה םינימסתהמ דחא

תידיימ תונפל בייח ךנהו ךילע םא טילחי אפורה .אפורל

:םילוחה תיבל תכלל

הקרזהה םוקממ תקחורמ וא תימוקמ תויהל הלוכי רשא םירירש תשלוח

רוביד וא העילב ,המישנב םיישק בקע

םירירש קותיש

וא ןוזמ לזונ

תועטב רשא ועיגה

ךלש תואירל םילולע רשאו

םוהיז( תואיר תקלדל םורגל )תואירב בקע

םירירש קותיש

הלופכ הייאר ,םייפעפע תחינצ

תיללכ השלוח

תופסונ תולאש ךל שי םא ל עגונב רצומב שומיש

הז

חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

:

ומכ

ב שומישה ,הפורת לכ סקוטוב

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

תושחרתמ יאוולה תועפות

ךרדב

הקרזהה דעוממ םימי רפסמ ךות ללכ

םירקמב .ןכמ רחאל תופלוחו יאוולה תועפות םירידנ ךשמיהל תולולע

.הזמ הלעמל ףאו םישדוח רפסמ

לו אפורל דימ הנפ תלבק םיאבה םירקמב תיאופר הרזע

יישק המישנ

,

העילב

וא/ו רוביד

( רועב תיגרלא הבוגת תדפרס

,)

תוחיפנ

םינפב תוחיפנ ללוכ ,ןורגב וא/ו רוחרח םי

,)המישנב( תשוחת ןופליע

רצוקו המישנ

תיגרלא הבוגת לש םיירשפא םינימסת( הרומח

.)

:ןתעפוה תורידת יפ לע ,תואבה תוירוגטקל תוגווסמ יאוולה תועפות

דואמ תוחיכש

(very

common)

ב תועיפומש תועפות מ רתוי דחא שמתשמ

הרשעמ

תוחיכש

(common)

תועיפומש תועפות

1-10

םישמתשמ ךותמ

אל תוחיכש

(uncommon)

ב תועיפומש תועפות

1-10

םישמתשמ ךותמ

1000

תורידנ

(rare)

ב תועיפומש תועפות

1-10

םישמתשמ ךותמ

10000

דואמ תורידנ

(very rare)

דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש תועפות

ךותמ

10,000

ךשמהב תומייק

שא יאוול תועפות לש תומישר רוזאה יפ לע תונתשמ ר ףוגב םא .סקוטוב קרזוה וב אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא הניוצ

ץעייתהל ךילע ,ןולעב אפורה םע

ילגרב תוקירז לש םי

םידלי םע

ןיחומ קותיש

דואמ תוחיכש

.םיינזוא תקלד ,ילאריו םוהיז

תוחיכש

,הכילה תויעב ,תוינונשי

,םירירש תשלוח ,םירירש יבאכ ,החירפ ,השוחת רסוח ןוגכ םייפגב באכ

ו םיידי

,תועבצא ןתש ןתמב הטילש יא

,)ןתש תפילד( ב באכ ,הבוט אל תיללכ השוחת םוקמ

,הקרזהה תשוחת .הליפנ ,השלוח

ינטנופס םירקמ וחווד

על רושקה תוומ לש םירידנ

םית

הפיאשמ תואיר תקלד

aspiration pneumonia

לש תיארקא הפיאשמ תעבונה ןוזמ וא קור ,היתש , איק

םידליב םע

ןיחומ קותיש רומח .סקוטובב לופיט רחאל ,

ב דיבו דיה ףכ קרפב תוקירז םילפוטמ

ורבעש

ץבש

תוחיכש

רירש חתמ םי

םימודא םימתכל םימרוגה רועל תחתמ םומידו תורובח ,רבגומ

ecchymosis

וא

purpura

ו דיב םיבאכ ,) באכ ,םירירש תשלוח ,תועבצאב

םוקמ

,םוח ,הקרזהה ינימסת

ב הבירצ וא םומיד ,תעפש םוקמ

.הקרזהה

יתלב

תוחיכש

,ןואכיד ( ןושיל ישוק הניש ידודנ

,השוחת רסוח ,שאר באכ ,רועב השוחת תדירי , תרוחרחס תשוחת ,ןורכיז דוביא ,תועונתב היצנידרואוק רסוח

וא רורחס

וגיטרו

ץחל תדירי , םד רבעמב

ןופליע תשוחת ,תרוחרחסל תמרוגה הדימעל ,דוריג ,)סיטיטמרד( רועב תקלד ,הפה ביבס השוחת רסוח ,הליחב ,ןופליע וא יבאכ ,החירפ ב תקלד וא ם תושיגר ,םיבאכ ,תיללכ השלוח ,םיקרפמ תרבגומ

םוקמ

םייפגב תוחיפנ ,הבוט אל תיללכ השוחת ,הקרזהה

ב ןוגכ םיידי

וא

.םיילגר

קלח

תועפותמ יתלב

תורושק תויהל תולוכי ולא תוחיכש םג .ךתלחמל

ב תוקירז לוסרק

ב

םילפוטמ

ורבעש

ץבש

תוחיכש

,החירפ יבאכ ב תקלד וא ם םיקרפמ

םייפגב תוחיפנ ,םירירש יבאכ וא תושקונ

ב ןוגכ םיידי

ב וא .םיילגר

םינפבו ףעפעב תוקירז

כ

ו

לל הליזפ

דואמ תוחיכש

תחינצ

עפע

הערפה , ןיעה תויתעונתב

תוחיכש

יתדוקנ קזנ

,)ןיעה תמדק תא הסכמה הפוקשה הבכשה( תינרק ישוק

הריגסב תורובח ,תועמד ףטש ,ןיעב יוריג ,רואל תושיגר ,םייניעב שבוי ,ןיעה לש המלש .םינפב תוחיפנ ,רועב יוריג ,רועל תחתמ

יתלב

תוחיכש

רירש תחינצ ,םינפה ירירשב השלוח ,תרוחרחס םי

דצב תקלד ,םינפה לש דחא בוביס ,)ןיעה תמדק תא הסכמה הפוקשה הבכשה( תינרקב גירח

עפעה לש םייפ

הצוחהו המינפ

,הלופכ הייאר רורב תוארל ישוק ,החירפ ,תשטשוטמ הייאר , תופייע ןושיאה לש הבחרה ,ןיעה ןבול לש בוקינ ,ןיעה לגלג ירוחאמ םומיד ,

תורידנ

עפעב תוחיפנ

עפעל תחתמ םומיד , ןיעה תמדקבו םייפ

דואמ תורידנ

יניע ךות ץחל ,)ןיעה תמדק תא הסכמה הפוקשה הבכשה( תינרקל קזנ ,ביכ .הובג

תכבו ראווצב תוקירז

ף

דואמ תוחיכש

ב ישוק םיבאכ ,םירירש תשלוח ,העילב

תוחיכש

ב יוריגו תוחיפנ ה ךות ,ןורג באכ ,לועיש ,םותס וא לזונ ףא ,)סיטיניר( ףא וא גודגד יוריג

,תרוחרחס ,ןורגב )תויוצווכתה( רבגומ םירירש חתמ ,רועב השוחת תדירי , הליחב ,הפב שבוי ,שאר באכ ,תוינונשי ,ילוח תשגרה , ,םירירש יבאכ וא תושקונ ,תעפש ינימסת ,השלוח תשגרה השוחת

.הבוט אל תיללכ

יתלב

תוחיכש

תחינצ ,םוח ,הלופכ הייאר ףעפע קב םייוניש ,המישנ רצוק , .לו

תינורכ הנרגיממ םילבוסה םילפוטמב שאר באכב לופיטל ראווצבו שארב תוקירז

תוחיכש

באכ ,דוריג ,החירפ ,ףעפעה תחינצ ,םינפה ירירשב השלוח ,הנרגימ ,שאר באכ ,םירירש יבאכ ,ראווצב תותיווע

שלוח ,םירירשב חתמ ,םירירש תושקונ ,םירירש

ב באכ ,םירירש םוקמ

הקרזהה

יתלב

כש תוחי

תסלב באכ ,רועב באכ ,העילבב ישוק

לופיטל ןתשה תיחופלש ןפודב תוקירז בקע ןתש תפילדב ןתשה תיחופלש לש רתי תוליעפ

דואמ תוחיכש

םוהיז

.*הקרזהה רחאל ןתש ןתמ ןמזב באכ ,ןתשה יכרדב

תוחיכש

קדייח תואצמיה םי

( ןתשה תיחופלש תא ןקורל תלוכי רסוח ,ןתשב

,)ןתש תריצ

םד יאת ,םויה ךלהמב ןתש ןתמב תופיכת ,ןתשה תיחופלש לש אלמ אל ןוקי .**הקרזהה רחאל ןתשב םד ,ןתשב םינבל

הרושק תויהל הלוכי וז יאוול תעפות .הקרזהה תלועפל םג

ךא הרושק וז יאוול תעפות

קרו

.הקרזהה תלועפל

ל ןתשה תיחופלש ןפודב תוקירז ב לופיט ב בקע ןתש תפילד תיחופלשב תויע תורושקה ןתשה

ל

וא הרדשה טוחב העיגפ

ל

הצופנ תשרט

דואמ תוחיכש

םוהיז

( ןתשה תיחופלש תא ןקורל תלוכי רסוח ,ןתשה יכרדב

.)ןתש תריצ

תוחיכש

שלוח ,תוריצע ,)הניש ידודנ( ןושיל ישוק

,םירירש תותיווע

ןתשב םד ,םירירש זהה רחאל ןתש ןתמ ןמזב באכ ,*הקרזהה רחאל ( הטילב ,*הקר ףיעס ןפודב ) ,תופייע ,ןתשה תיחופלש תויעב

תורשפא ,)הכילהה תרוצב הערפה( הכילהב יתלב סקלפר תבוגתל תטלשנ

וא םעופ שאר באכ ,תרבגומ העזה ןוגכ( ףוגה לש )קפודב היילע דעומל ךומסב

קלפרסיד( הקרזהה

ליפנ ,*)תימונוטוא הי

ה תוחיכשה יאוולה תועפותמ קלח ולל

תורושק תויהל תולוכי הקרזהה תלועפל םג

.

ב רתי תעזהל תוקירז ה יתב יחש

דואמ תוחיכש

ב באכ רתא

הקרזהה

תוחיכש

תומוקמב תרבגומ העזה ,םוח ילג ,השוחת רסוח ,שאר באכ מ םירחא ,יחשה תיב רוע חיר גירח םייפגב םיבאכ ,רעיש תרישנ ,רועל תחתמ שוג ,דוריג ,

ב ןוגכ םיידי

,תועבצא ,םיבאכ םוקמב תרבגומ תושיגרו הבירצ וא םומיד ,תוחיפנו תובוגת הקרזהה .תיללכ השלוח ,

יתלב

תוחיכש

,הליחב

,םירירש תשלוח ,השלוח תשוחת .םיקרפמב תויעב ,םירירש יבאכ

לש ינמז רופישל תוקירז םיטמק

,תובגה ןיב םייכנא

ה

םירכומ הלבלגב םיטמקכ םג

תוחיכש

ףעפע תחינצ ,שאר יבאכ ,םינפב באכ ,תימוקמ םירירש תשלוח ,רועב םדוא , ב תוחיפנ ,רועב חתמ ,)ילוח תשגרה( הליחב ,השוחת רסוח םוקמ

באכ ,הקרזהה

םוקמ

ב יוריג ,רועל תחתמ תולבח ,הקרזהה םוקמ

.הקרזהה

יתלב

תוחיכש

הייאר ,הייארב תוערפה ,ןיעב באכ ,ףעפעב תקלד ,תרוחרחס ,הדרח ,םוהיז ב שבוי ,תשטשוטמ תוחיפנ ,הפ

,םינפ ףעפע

םייניעל ביבסמ

,רואל תושיגר , ,רירש תוצווכתה ,שבי רוע ,דוריג ינימסת

םוח ,חוכ רסוח ,תעפש

ינמז רופישל תוקירז םיטמקב

הפינמ תרוצב םיאצויה

מ

תוניפ

,םייניעה

ה

םג םירכומ ילגר" יטמקכ "ברוע

תוחיכש

ד ,ףעפעב תוחיפנ

ב םומ םוקמ

הקרזהה

ב תולבח ,

םוק

הקרזהה

יתלב

תוחיכש

ב באכ םוקמ

הקרזהה

ב השוחת רסוח וא ץוצקע , םוקמ

הקרזהה

ל תורושק תויהל תולוכי הלא יאוול תועפותמ קלח* תלועפ

הקרזהה

.

ינמז רופישל תוקירז םיטמקב

הפינמ תרוצב תוניפמ םיאצויה

,םייניעה ןמזה ותואב םילפוטמה תובגה ןיב םייכנא םיטמק םע

תוחיכש

לבח ב תו םוקמ

הקרזהה

יתלב

תוחיכש

ב םומ םוקמ

הקרזהה

ב באכ , םוקמ

הקרזהה

ל תורושק תויהל תולוכי הלא יאוול תועפותמ קלח* תלועפ

הקרזהה

.

,הארמב ינמז רופישל תוקירז יבגל יאוול תועפות הארנכש הפורתה תוטשפתהמ תועבונ קחרה םוקממ דואמ תורידנ ןניה הקרזהה :אמגודל( ירש תשלוח ,םיר

,העילבב ישוק ,תוריצע

תואיר תקלד וא הפיאשמ האצותכ לולעה תואירל ןוזמ/לזונ לש )היצריפסא(

.)תינלטק תויהל

וא )העילב יישק( היגפסיד לש רבע םע םישנאל הארמב ינמז רפישל סקוטוב תקרזה תצלמומ אל .היוקל העילב

תראתמ האבה המישרה תופסונ יאוול תועפות

וחוודש קוטוב רובע הלחמ לכב ,ס

איהש תליחתמ , :וקוויש

בוגת

םורסל תובוגת ללוכ ,תיגרלא ל וא םיקרזומ םינובלח

הרומח תיגרלא הבוגת

)המישנב ישוק ,רועל תחתמ תוחיפנ(

רועה לש תוקומעה תובכשב תוחיפנ

החירפ

תדפרס

תוערפה ןובאית דוביא ,הליכא

יבציע קזנ

(brachial plexopathy)

לוקב תויעב רובידבו

םינפה לש דחא דצב םירירשה תחינצ

םינפה ירירש לש השלוח

השוחתב הדירי

רועב

םירירש תשלוח

סאימ( םירירשה לע העיפשמה תינורכ הלחמ נת )סיברג הי

ישוק

ףתכהו עורזה תזזהב

השוחת רסוח

באכ

השוחת רסוח הרדשה דומעב םיליחתמה השלוח וא

יפקתה תופלעתהו תותיווע

ילע יניע ץחלב הי

;ןיעה לש האלמ הריגסב ישוק

הליזפ

strabismus

תשטשוטמ הייאר

רורב תוארל ישוק

העימשב הדירי

ןזואב םישער

וא תרוחרחס תשגרה רורחס

וגיטרו

בל ףקתה ללוכ בלב תויעב

לש תיארקא הפיאשמ תעבונה תואיר תקלד( הפיאשמ תואיר תקלד ןוזמ וא קור ,היתש , איק

המישנ רצוק

כיד ,המישנ תויעב יו

וא/ו יתמישנ לשכ יתמישנ

ןטב באכ

תוריצע ,לושלש

הפב שבוי

העילבב ישוק

האקה ,הליחב

רעיש תרישנ

דוריג

;)םיישקשקו םישבי ,םיבע ,םימודא( סיזאירוספ ייומד םימתכ

תירוע החירפ לש םינוש םיגוס םימודא םימתכ םע

רתי תעזה

בג/םיסיר תרישנ תו

;םירירש לודלד

דוביא ,םירירש יבאכ הכלוה

/ל תיבצע תוקמטצה

קרזומה רירשה

השוחת

הבוט אל תיללכ

םוח

יאוול תועפות לע חוויד

.הז ןולעב וניוצ אלש תוירשפא יאוול תועפות תוללכנ ךכב .אפורל הנפ ,יאוול תעפות שיגרמ ךנה םא י יאוול תועפות לע חוודל לוכי ךנה ןכ ומכ :תואירבה דרשמ רתא ךרד תוריש

www.health.gov.il

.וז הפורת תוחיטב לע ףסונ עדימ ןתמב עייסל לוכי התא ,יאוול תועפות לע חוויד ידי לע

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

משל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ץוחמ רוגס םוקמב רו

ו םתייאר הדש גשיה

םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

/קובקב /הזיראה יבג לע עיפומה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוות /ןוטרק

שדוח

מטב ררקמב ןסחא לש הרוטרפ

2ºC -8ºC

ב וא איפקמ

תחתמ/

סונימ

5ºC

רחאל ןוסחא יאנת הסמה

2ºC -8ºC

רחאל ףדמ ייח הסמה

.תועש

6

.

ףסונ עדימ

:

ףסונ

:םיליעפ יתלב םירמוח םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוח

Sodium chloride, Human albumin

יכ הפורתה תיארנ דצ

הזיראה ןכות המו .הקרזהל הסימת תנכהל הנבל הקבא :

:ןרצי

ןגרלא דנלריא סלקיטוצמרפ ,טרופסוו ,

דנלריא

:םושירה לעב

מ"עב לארשי ןגרלא םחשה ,

,הווקת חתפ ,

49170

:ותבותכו ןאובי

ד.ת ,תג סידרט

7775

חתפ ,

הוקת

49170

ו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ לע רשואו קדבנ ונכות

-

ודי

ב

אורבפ

ר

2016

.

סמ רפ

:הפורתה םושיר

סקוטוב

50

:

33-32005

סקוטוב

100

:

27328

057-68

סקוטוב

200

:

149-45-33538-00

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה