אתופן XL 600

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-02-2019

מרכיב פעיל:
ETODOLAC
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
M01AB08
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור נרחב
הרכב:
ETODOLAC 600 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
ETODOLAC
איזור תרפויטי:
ETODOLAC
סממני תרפויטית:
For the management of signs and symptoms of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.
מספר אישור:
122 59 30274 00
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-02-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-02-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-02-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

ו"משתה

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

אפור םשרמ

דבלב

א

ת

ןפו

XL

400

ההשומ רורחשב תוילבט

א

ת

ןפו

XL

600

ההשומ רורחשב תוילבט

:ותומכו ליעפה רמוחה

:הליכמ ההשומ רורחשב הילבט לכ

קלודותא ג"מ

Etodolac 400 mg

:ותומכו ליעפה רמוחה

:הליכמ ההשומ רורחשב הילבט לכ

קלודותא ג"מ

Etodolac 600 mg

יתלבה םירמוחה תמישרל ףיעס האר אנא ,םיליעפ

."הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" ףיעסו

ע ןולעה תא ןויעב ארק

ד

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

.םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד םתלחמ

.תוקוניתו םידליל תצלמומ הניא וז הפורת

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

) תינווינ םיקרפמ תקלד ינימסתב לופיטל סיטירטראואטסוא

) תינורגיש םיקרפמ תקלדו דיאוטמואר סיטירטרא

:תיטיופרת הצובק

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ

(NSAIDs)

2

.

:הפורתב שומיש ינפל

X

.

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

התא

שיגר (יגרלא)

) ליעפה רמוח קלודותא

וא

הפורתה יביכרממ דחא

םירחאה

ףיעסב םיטרופמה)

םיבאכ ךוכישל תורחא תופורתל שיגר התא אלה תקלדה ידגונ תצובקמ

םידיאורטס

.ןפורפוביא וא ןיריפסא ומכ

תא שילשב ןורחאה לש

.ןוי

תליטנ רחאל (תיגרלא רוע תבוגת) תדפרס וא (תלזנ וא םותס ףא) ףאב תקלד ,המישנ רצוק רבעב תיווח ןפורפוביא ,ןיריפסא

תרחא הפורת וא

תצובקמ

דגונ

אלה תקלדה

ידיאורטס

יאמ לבוס התא

יא ,בל תקיפס

וא דבכ תקיפס

יא

תוילכ תקיפס תורומח

לוכיעה תכרעממ םומיד תיווח

וא

לוכיעה תכרעמב בוקינ

אל תקלד תדגונ הפורת תליטנמ האצותכ

תידיאורטס .תרחא

ילוכיע ביכמ לבוס התא ,ילוכיע ביכ לש רתוי וא םירקמ ינש ךל ויהש וא (ןוירסירתב וא הביקב ביכ) וא םומיד הביקה תובקנתה

תורהזא תודחוימ

תועגונה

ל

הפורתב שומיש

:

תופורת

תחפשממ

תקלדה ידגונ אלה

םידיאורטס

תולולע

תולעהל

טעמב תא

ןוכיסה

ףקתהל

בל

וא

ץבשל

םיהובג םינונימב רתוי הובג ןוכיסה

רחאל

לופיט

שוממ

םיצלמומה לופיטה ךשמ וא ןונימה לע רובעל ןיא

ולא םיבצמל ןוכיסב תויהל לולע התאש בשוח התאש וא ץבשמ רבעב תלבס ,בלב תויעב ךל שי םא ךל שי םא לשמל) ס ,הובג םד ץחל

תרכ

(ןשעמ התאש וא הובג לורטסלוכ

םע לופיטב ןודל ךילע אפורה

דחוימב ,לופיטה לש םימדקומה םיבלשב לוכיעה תכרעמב תוליגר יתלב תונולת ךל שי םא אפורל רפס הרוחש וא תימד האוצ ,םד תאקה שישק התא םא רקיעבו ,

!

לופיטה ינפל אב

ת

ןפו

XL

םא אפורל רפס

:

,בלב תויעב ךל שי

וא דבכ

תוילכ

ערפהמ לבוס התאש וא

םדב

התא רבעב תלבס וא לבוס

המטסא וא

המישנ יישק

התא לבוס םילזונ תריצאמ

תוחפנתה)

,םיילגר

תופכו םיילוסרק

(םיילגר

התא יאמ לבוס

בל תקיפס

וא הובג םד ץחלמ

ךל שי תברועמ רוביח תמקר תלחמ

תבאז ןוגכ

ןוגכ לוכיעה לע העיפשמה הלחמ ךל שי סגה יעמה לש תיביכ תקלד

ןהורק תלחמ וא

ךורא לופיט רבוע התא

םא דחוימב ,תורידס תוקידב עצבל הצרי אפורהש ןוויכמ ,תרחא הפורת םע חווט רגובמ התא

תונתשמ תופורת לטונ התא

לוכיעה תכרעמב םומידל םהשלכ םינמיס ךל שי

התא

ןוזמל שיגר והשלכ יהשלכ הפורתל וא

!

תובוגת

ןיב

תויתפורת

:

חקול התא םא ,הנורחאל תחקל םא וא ,

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנוזת ךכ לע רפס , .חקורל וא אפורל :חקול התא םא דחוימב

ל תופורת רתיב לופיט םד ץחל

תופורת ןירפרוו ןוגכ םדה לולידל

תוארקנה תופורת לש םידיזוקילג

ןיסקוגיד ןוגכ בלה

(בלב תויעבב לופיטל)

ןירופסולקיצ סומילורקט וא

רחאל םישמשמה תולתשה

םירביא

טאסקרטוטמ תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל) וא תחפס

םויתיל (תוישפנ תולחמב לופיטל)

ןוטסירפפימ

ה תקספהל)

(ןוי

ידגונ דיאורטס אל תקלד םי ןוגכ םירחא פסא

ןיר ןפורפוביא ,

םידיאורטסוקיטרוק

ןולוזינדרפ ןוגכ

(ןיצסקולפוא ,ןיצסקולפובל ,ןיצסקולפורפיצ :לשמל) םינולוניווקה תחפשממ הקיטויביטנא

ןואכיד ידגונ תחפשממ

יבכעמ

לש םיינררב ) ןינוטורס לש תרזוח הגיפס

SSRI

ט תודגונ תופורת יפסא :לשמל) םד תשירק תעינמל תויס ,ןיר לומאדיריפיד

(לרגודיפולק

תונתשמ תופורת

ןידובודיז

ב לופיטל)

!

הפורתב שומיש

:ןוזמו

שי

החוראה ירחא וא םע הפורתה לוטיל

!

ה

י

ר

:הקנהו ןוי

ב תא םא ריה ב תאש תבשוח ,ןוי ריה ל סנכיהל הסנמ ,ןוי ריה וא ןוי ינימ הק

ינפ .הפורתב שומישה ינפל אפורל

לע תושקהל יושע הפורתב שומישה הל הסינכ

ןויר תננכתמ תא םא אפורה תא עדייל שי . השקתמ וא סנכיהל

.ןוי

ןיא שמתשהל

הפורתב

םא תא שילשב ה לש ןורחאה

יר .ןו

ןיא שמתשהל

הפורתב

ינשב םישילשה לש םינושארה

הה

ןויר .תרחא ךל הרוה אפורה םא אלא

םישנב שומישל החוטבכ החכוה אל הפורתה

ינ תא םא .תוק

קינ

.אפורל ינפ

!

:תונוכמב שומישו הגיהנ

ןפו

תרוחרחס ,תופייע ,םונמנל םורגל לולע תוערפהו יארב

םינימסתב שח התא םא ולא וא גוהנל ןיא .תונכוסמ תונוכמ ליעפהל

!

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.זוטקל הליכמ הפורתה לע רבעב ךל רמאנ םא

אפור ידי

ךל שיש יא

םימיוסמ םירכוסל תוליבס ינפל אפורל הנפ , וז הפורתב לופיטה תלחתה

3

.

שמתשת דציכ הפורתב

?

אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי

עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע לופיטה ןפואו ןונימל

רישכתב

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

:אוה

ג"מ

הילבט

תוילבט יתש דע תחא םיימעפ .םויב

דע לוטיל ןתינ

.הז ןונימ רובעל ןיא ךא םויב תוילבט

ג"מ

.םויב םיימעפ וא םעפ תחא הילבט

לע רובעל ןיא לש ללוכ ןונימ

1200

םויל ג"מ

!

הנמה תא לטונ התאש אדווי אפורה ,שישק התא םא הכומנה

רתויב

תועפותל ןוכיסה ללגב ,רתויב רצקה ןמזלו .תורומח יאוול

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

שי הפורתה תא עולבל התומלשב םימ סוכ םע

סועלל ןיא !שותכל וא תוצחל ,

בקעמו תוקידב

ש ןכתי ךלש אפורה טילחי .הפורתב לופיטה ןמזב דבכו תוילכ ידוקפת ,םד תוקידב רפסמ עצבל

םידליב שומיש

ןפותא

.םידליב שומישל תצלמומ הניא

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא וא אפורל תיב לש ןוימ רדחל

א הפורתה תזירא אבהו ,םילוח

.ךת

הנוילעה ןטבב באכ ,האקהו הליחב ,שאר באכ :םה רתי ןונימ לש םינימסתה ,תמדרת ,רוריע ,תואצמתה רסוח ,םד תאקה ,(רובטה לעמ) ,(ןוטנט) םיינזואב םילוצלצ ,תרוחרחס ,םונמנ .םיסוכרפ םיתיעלו תופלעתה

וז הפורת לוטיל תחכש םא

,שורדה ןמזב תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי .בורק האבה הנמה תליטנ ןמז ןכ םא אלא לוטיל ןיא החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע דחי תונמ יתש

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפורה םע תוצעייתה אלל

חקורה וא

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש .םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

ומכ

שומישה ,הפורת לכ

ןפותא

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תועפות .יאוולה

ןכתי .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו

הפורתב שומישה תא קיספהל שי

ו

םא אפורל דימ תונפל

:

ח התא הביק לוקלק הוו

תברצ וא

עיפומ באכ ,הנוילעה ןטבב

,האוצב םד עיפומ ,םד איקמ התא ,תעבטה יפמ םומיד

םיביכ ,יעמב תקלד .הפב

לבוס התא

תובוגת יגרלא

עבצ דוביא ,רועב תויחופלש ,דוריג ,החירפ ןוגכ ת

(ןורוויח) ,תוחפנתה , המישנ רצוק וא םיפוצפצ

העיפומ חומה םורק לש תיטפסא תקלד

הליחב ,שאר יבאכ ,ראווצב תושקונ)

וא

רסוח ,םוח ,האקה (תואצמתה

החווד רקיעב תלחמ וא תבאז םע םילוחב רוביח תמקר תברועמ

תרחא

העיפומ

סנביטס תנומסת

,(דואמ רידנ) ןוסנו'ג

,רועב תויחופלש וא תקלד

וא הפ

ןושל תקלד וא/ו רואל תרבגומ תושיגר םע םייניעב רשא תולוכי

תויהל תורומח תוולמו

.הבוט אל תיללכ השוחתב

:תופסונ יאוול תועפות

הליחב

וא

תקלד תרמחה ,תוריצע ,תונחיפנ ,לושלש ,האקה יעמ (סיטילוק)

ןהורק תלחמ וא

הביק תקלד

תקלד בלבלב

(דואמ רידנ)

יאו הובג םד ץחל ,תוחפנתה

בל תקיפס

שוחת ,השלוח ,םוח ילוח ת ר ,המישנ רצוק ,

הי

,שאר באכ ,הניקת אל

וא הפירש ןוגכ תוליגר אל תושוחת ץוצקע םיידיב

וא

תופכ

ד ,םיילגר

ללוכ) תרוחרחס ,(ןוטנט) םיינזואב םילוצלצ ,תויזה ,לובלב ,ןואכ דער ,תופייע ,(וגיטרו םונמנ ,(הניש ידודנ) הניש יישק ,

יופצ יתלב םומיד ,םוח ,ןורג באכ ,הימנא

וא רועה תבהצה ןבול ןיעה לש

ןתשה לש עבצה דוביא וא ןתש ןתמב ישוק ,ןתש ןתמב ךרוצה תרבגה

םדב םייונישו דבכה ידוקפתב םייוניש

תולגל ןתינ קר

םד תוקידב ידי לע

(סיטילוקסו) םדה ילכ תקלד

השוחת

תוריהמ בל תוקיפד לש

(תויצטיפלפ)

.ץבש וא בל ףקתהל ןוכיסב הנטק היילע

םא

ה

,יאוול תעפות העיפו אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיק "יתפורת דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ) תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה (

לע חווידל ןווקמה ספוטל יאוול תועפות

:רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו

םידלי לש לעו תוקונית וא/ו

.הלערה ענמת ךכ ידי לא םורגת

!אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ל תחתמ ןסחאל שי

תופורת ךילשהל ןי וא בויבל .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל

ולא םיעצמא .הביבסה לע רומשל ורזעי

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, Hypromellose, Lactose anhydrous, Povidone, Magnesium stearate,

Polydextrose, Titanium Dioxide, Triacetin, Macrogol, FD&C Red #40 Aluminum Lake (E129),

FD&C Yellow #6 Aluminum Lake (E110).

הילבט לכ ףסונב לש

ןפו

הליכמ

FD&C Blue #2 Aluminum Lake (E132), Black iron oxide (E172), Yellow iron oxide (E172).

א לש הילבט לכ

ןפו

:הליכמ

37.33

זוטקל ג"מ

לש הילבט לכ

ןפו

:הליכמ

56.00

זוטקל ג"מ

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ןפו

תוילבט דורו עבצב תופוצמ .ןוטרק תספוק ךותב םירטסילבב תוזוראה

הליכמ הזירא לכ

וא

.תוילבט

ןפו

תוילבט רופא עבצב תופוצמ הליכמ הזירא לכ .ןוטרק תספוק ךותב םירטסילבב תוזוראה

וא

.תוילבט

תוילבט רופא עבצב תופוצמ דימע קקפ םע ןבל קיטסלפ קובקבב תוזוראה ינפב

םידלי תחיתפ הנגה תבכש , ןפג רמצ יולימו םוינימולא הליכמ הזירא לכ .

וא

1000

.תוילבט

לכ אל

.תוקוושמ תוזירא

ו ןרצי לעב

ה

:םושיר

מ"עב תיחקור הישעת ורת

'חר רוטיקה

הפיח ץרפמ

2624761

ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע ינוי

2013

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו רבוטקוא

2018

סמ רפ

י

הפורתה םושיר :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

ןפו

400 XL

130.03.30728

ןפו

600 XL

122.59.30274

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה