אתופן 300

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-02-2019

מרכיב פעיל:
ETODOLAC
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
M01AB08
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
ETODOLAC 300 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
ETODOLAC
איזור תרפויטי:
ETODOLAC
סממני תרפויטית:
For the management of signs and symptoms of osteoarthritis and rheumatoid arthritis. For the management of pain.
מספר אישור:
105 71 29075 00
תאריך אישור:
2012-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-02-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-02-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-02-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

ו"משתה

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

אפור םשרמ

דבלב

ןפותא

200

תוסומכ

ןפותא

300

תוסומכ

ןפותא

400

תוילבט

ןפותא

500

תוילבט

ה

רמוח

ה

ליעפ

ותומכו

:

:הליכמ הסומכ לכ

ג"מ

קלודותא

:הליכמ הסומכ לכ

ג"מ

קלודותא

:הליכמ הילבט לכ

ג"מ

קלודותא

:הליכמ הילבט לכ

ג"מ

קלודותא

(Etodolac 200 mg)

(Etodolac 300 mg)

(Etodolac 400 mg)

(Etodolac 500 mg)

ףיעס האר ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

"הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" ףיעס

ע ןולעה תא ןויעב ארק

ד

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס

,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ

.המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

.תוקוניתו םידליל תצלמומ הניא וז הפורת

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

) םיקרפ יבאכ טרפב ,םיפירח וא םיינורכ םיבאכ ךכשמ יתקלד יטנא ידיאורטס אל רישכת סיטירטראואטסוא

דיאוטמואר .(סיטירטרא

:תיטיופרת הצובק

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ

(NSAIDs)

2

.

:הפורתב שומיש ינפל

X

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

התא

שיגר (יגרלא)

) ליעפה רמוח קלודותא

וא

הפורתה יביכרממ דחא

םירחאה

ףיעסב םיטרופמה)

םיבאכ ךוכישל תורחא תופורתל שיגר התא ידגונ תצובקמ

אלה תקלדה

םידיאורטס

וא ןיריפסא ומכ ןפורפוביא

תא שילשב ןורחאה

לש

הה

.ןויר

,המישנ רצוק רבעב תיווח

תלזנ וא םותס ףא) ףאב תקלד

תדפרס וא

(תיגרלא רוע תבוגת)

,ןיריפסא תליטנ רחאל ןפורפוביא

תרחא הפורת וא תצובקמ

דגונ

אלה תקלדה

ידיאורטס

יאמ לבוס התא

,בל תקיפס יא

וא דבכ תקיפס

יא

תקיפס תוילכ

תורומח

לוכיעה תכרעממ םומיד תיווח וא

לוכיעה תכרעמב בוקינ

אל תקלד תדגונ הפורת תליטנמ האצותכ

.תרחא תידיאורטס

ילוכיע ביכמ לבוס התא

ןוירסירתב וא הביקב ביכ ךל ויהש וא ( ביכ לש רתוי וא םירקמ ינש

,ילוכיע תובקנתה וא םומיד .הביקה

תורהזא תודחוימ

תועגונה

ל

:הפורתב שומיש

תופורת

תחפשממ

אלה תקלדה ידגונ

םידיאורטס

תולולע

תולעהל

טעמב

תא

ןוכיסה

ףקתהל

בל

וא

ץבשל

ןוכיסה רתוי הובג םיהובג םינונימב

רחאל

לופיט

.ךשוממ םיצלמומה לופיטה ךשמ וא ןונימה לע רובעל ןיא

ץבשמ רבעב תלבס ,בלב תויעב ךל שי םא

שי םא לשמל) ולא םיבצמל ןוכיסב תויהל לולע התאש בשוח התאש וא ס ,הובג םד ץחל ךל

תרכ

ןשעמ התאש וא הובג לורטסלוכ

ןודל ךילע

אפורה םע לופיטב

,םד תאקה דחוימב ,לופיטה לש םימדקומה םיבלשב לוכיעה תכרעמב תוליגר יתלב תונולת ךל שי םא אפורל רפס הרוחש וא תימד האוצ

שישק התא םא רקיעבו

!

לופיטה ינפל אב

ת

ןפו םא אפורל רפס

:

ךל שי

תויעב

,בלב

וא דבכ

תוילכ

ערפהמ לבוס התאש וא

םד

המטסאמ רבעב תלבס וא לבוס התא

המישנ יישקמ וא

םילזונ תריצאמ לבוס התא

(םיילגרה תופכו םיילוסרקה ,םיילגרה תוחפנתה)

התא יאמ לבוס

בל תקיפס

וא

הובג םד ץחלמ

תבאז ןוגכ תברועמ רוביח תמקר תלחמ ךל שי

לוכיעה לע העיפשמה הלחמ ךל שי וא סגה יעמה לש תיביכ תקלד ןוגכ

ןהורק תלחמ

ךורא לופיט רבוע התא

רגובמ התא םא דחוימב ,תורידס תוקידב עצבל הצרי אפורהש ןוויכמ ,תרחא הפורת םע חווט

תונתשמ תופורת לטונ התא

ךל שי לוכיעה תכרעמב םומידל םהשלכ םינמיס

ןוזמל שיגר התא יהשלכ הפורתל וא והשלכ

!

תובוגת

ןיב

תויתפורת

:

חקול התא םא ,הנורחאל תחקל םא וא ,

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנוזת וא אפורל ךכ לע רפס , .חקורל :חקול התא םא דחוימב

םד ץחל רתיב לופיטל תופורת

תופורת ןירפרוו ןוגכ םדה לולידל

ןוגכ בלה לש םידיזוקילג תוארקנה תופורת ןיסקוגיד

בלב תויעבב לופיטל

וא ןירופסולקיצ סומילורקט

םירביא תולתשה רחאל םישמשמה

טאסקרטוטמ

תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל

וא תחפס

(תוישפנ תולחמב לופיטל) םויתיל

) ןוטסירפפימ ה תקספהל

ןויר

ידגונ דיאורטס אל תקלד םי פסא ןוגכ םירחא

,ןיר ןפורפוביא

םידיאורטסוקיטרוק

דרפ ןוגכ

ןולוזי

(ןיצסקולפוא ,ןיצסקולפובל ,ןיצסקולפורפיצ :לשמל) םינולוניווקה תחפשממ הקיטויביטנא

ןואכיד ידגונ תחפשממ

יבכעמ

לש םיינררב הגיפס

) ןינוטורס לש תרזוח

SSRI

ט תודגונ תופורת תויס יפסא :לשמל) םד תשירק תעינמל (לרגודיפולק ,לומאדיריפיד ,ןיר

תונתשמ תופורת

ב לופיטל) ןידובודיז

!

הפורתב שומיש

:ןוזמו

שי

.החוראה ירחא וא םע הפורתה לוטיל

!

ה

י

ר

:הקנהו ןוי

םא הב תא

ןויר תאש תבשוח , הב

ויר סנכיהל הסנמ ,ן הל

מ וא ןויר

הקינ

ינפ אפורל

הפורתב שומישה ינפל

הסינכ לע תושקהל יושע הפורתב שומישה הל

.ןויר

תננכתמ תא םא אפורה תא עדייל שי השקתמ וא הל סנכיהל

ןויר

ןיא שמתשהל

הפורתב

תא םא שילשב ןורחאה

לש

הה

ןויר

ןיא שמתשהל

הפורתב

ינשב םישילשה םינושארה הה לש

ןויר .תרחא ךל הרוה אפורה םא אלא

שומישל החוטבכ החכוה אל הפורתה מ םישנב

מ תא םא .תוקינ

הקינ

.אפורל ינפ

!

:תונוכמב שומישו הגיהנ

יארב תוערפהו תרוחרחס ,תופייע ,םונמנל םורגל לולע ןפותא

תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ולא םינימסתב שח התא םא .ה .תונכוסמ

!

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הפורתה

.ןרתנו זוטקל הליכמ

ןפותא לש הסומכ לכ

הליכמ

22.87

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ

ןפותא לש הסומכ לכ

:הליכמ

34.3

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ

ןפותא לש הילבט לכ

:הליכמ

121.3

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ

0.7-1.05

ןרתנ ג

ןפותא לש הילבט לכ

הליכמ

151.6

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ

0.88-1.31

.ןרתנ ג"מ

לע רבעב ךל רמאנ םא

יא ךל שיש אפור ידי

וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס

3

.

שמתשת דציכ הפורתב

?

אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי

עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע ןפואו ןונימל לופיטה

רישכתב

ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה לע

-

ידי

.דבלב אפורה לבוקמה ןונימה

ללכ ךרדב

:אוה

יטמואריטנא

לש יתלחתה לופיט

800-1200

םיקלוחמה םויל ג"מ

ב יתקזחא לופיט ןכמ רחאלו תונמ ןונימ

לש

600-

1200

ל םיקלוחמה םויל ג"מ

.תונמ

ךוכיש

םיבאכ

לש יתלחתה לופיט

ג"מ

םויל

ןכמ רחאלו

200-400

לכ ג"מ

וא תועש

רחאלו םויב םיימעפ ג"מ ןכמ

םעפ ג"מ

.ךרוצה יפל ,םויב םיימעפ

לע רובעל ןיא לש ללוכ ןונימ

1200

!םויל ג"מ

הנמה תא לטונ התאש אדווי אפורה ,שישק התא םא הכומנה

רתויב

יאוול תועפותל ןוכיסה ללגב ,רתויב רצקה ןמזלו תורומח

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

הפורתה תא עולבל שי התומלשב םימ סוכ םע

ןיא סועלל

!שותכל וא תוצחל

בקעמו תוקידב

.הפורתב לופיטה ןמזב דבכו תוילכ ידוקפת ,םד תוקידב רפסמ עצבל טילחי ךלש אפורהש ןכתי

םידליב שומיש

.םידליב שומישל תצלמומ הניא ןפותא

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא וא אפורל תיב לש ןוימ רדחל

אבהו ,םילוח .ךתיא הפורתה תזירא הנוילעה ןטבב באכ ,האקהו הליחב ,שאר באכ :םה רתי ןונימ לש םינימסתה

,םד תאקה ,(רובטה לעמ) צמתה רסוח ,תוא רוריע ,תמדרת , .םיסוכרפ םיתיעלו תופלעתה ,(ןוטנט) םיינזואב םילוצלצ ,תרוחרחס ,םונמנ

וז הפורת לוטיל תחכש םא

,שורדה ןמזב תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי .בורק האבה הנמה תליטנ ןמז ןכ םא אלא לוטיל ןיא החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע דחי תונמ יתש

יפכ לופיטב דימתהל שי לע ץלמוהש

.אפורה ידי

הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפורה םע תוצעייתה אלל

חקורה וא

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב

4

.

:יאוול תועפות

ומכ

שומישה ,הפורת לכ

ןפותא תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .יאוולה

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

הפורתב שומישה תא קיספהל שי

ו

אפורל דימ תונפל :םא

ח התא הוו הביק לוקלק

תברצ וא

עיפומ באכ הנוילעה ןטבב

,האוצב םד עיפומ ,םד איקמ התא

םומיד םיביכ ,יעמב תקלד ,תעבטה יפמ

פב

התא לבוס

תובוגת יגרלא

,החירפ ןוגכ ת עבצ דוביא ,רועב תויחופלש ,דוריג

(ןורוויח)

תוחפנתה

רצוק וא םיפוצפצ המישנ

העיפומ ,שאר יבאכ ,ראווצב תושקונ) חומה םורק לש תיטפסא תקלד הליחב

וא

(תואצמתה רסוח ,םוח ,האקה

החווד רקיעב תלחמ וא תבאז םע םילוחב רוביח תמקר תברועמ

תרחא

העיפומ

סנביטס תנומסת

,(דואמ רידנ) ןוסנו'ג

תקלד

תויחופלש וא ,רועב

וא הפ

םע םייניעב תקלד וא/ו ןושל רשא רואל תרבגומ תושיגר

תולוכי

תויהל

תוולמו תורומח

תיללכ השוחתב .הבוט אל

:תופסונ יאוול תועפות

הליחב וא ,האקה

,לושלש תונחיפנ תרמחה ,תוריצע , יעמ תקלד (סיטילוק) תלחמ וא

ןהורק

הביק תקלד

תקלד בלבלב

(דואמ רידנ)

תוחפנתה הובג םד ץחל ,

יא

בל תקיפס

,םוח שוחת ,השלוח ילוח ת המישנ רצוק ,

אר

,הניקת אל הי ,שאר באכ

ןוגכ תוליגר אל תושוחת וא הפירש

ץוצקע

םיידיב תופכב וא ,םיילגר

ןואכיד

,תויזה ,לובלב

אב םילוצלצ

םיינז

,(ןוטנט) דער ,תופייע ,(וגיטרו ללוכ) תרוחרחס

םונמנ ,(הניש ידודנ) הניש יישק

יופצ יתלב םומיד ,םוח ,ןורג באכ ,הימנא

וא רועה תבהצה ןבול ןיעה לש

תרבגה

,ןתש ןתמב ךרוצה

דוביא וא ןתש ןתמב ישוק

עבצה

לש

תשה

םדב םייונישו דבכה ידוקפתב םייוניש

תולגל ןתינ קר

לע

םד תוקידב ידי

(סיטילוקסו) םדה ילכ תקלד

(תויצטיפלפ) תוריהמ בל תוקיפד לש השוחת

.ץבש וא בל ףקתהל ןוכיסב הנטק היילע

,יאוול תעפות העיפוה םא

תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיק דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ) תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה (

יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל

י"ע וא :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו

תוקונית וא/ו םידלי לש לעו

.הלערה ענמת ךכ ידי מ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

אפור

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp.date)

ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש

ל תחתמ ןסחאל שי

תופורת ךילשהל ןי וא בויבל רומשל ורזעי ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל .הביבסה לע

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

ןפותא

תוסומכ ,

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide,

Gelatin, Water, Titanium dioxide, Sodium lauryl sulphate, Iron oxide red, Iron oxide black, FD&C Red 3.

ןפותא

:תוסומכ ,

Lactose Monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Colloidal silicon

dioxide, Gelatin, Water, Titanium dioxide, Sodium lauryl sulphate, Iron oxide red.

ןפותא

:תוילבט ,

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Sodium starch glycolate, Magnesium

stearate, Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium dioxide, PEG 400, Iron oxide red, Iron oxide

yellow.

ןפותא

:תוילבט ,

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Sodium starch glycolate, Magnesium

stearate, Hydroxypropyl methyl cellulose, Titanium dioxide, PEG 400, D&C Yellow #10 Aluminium Lake,

FD&C Blue #1 Aluminium Lake and FD&C Red #40 Aluminium Lake.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ןפו

:תוסומכ ,

ןיטל'ג תסומכ דורו עבצב הספדהה םע ,ההכ

ETO 200 MG"

"

רוחשב דע ןבל עבצב הקבא לש יולימ ,יוסיכהו הסומכה ףוג לע ףוא

.טייו

.םירטסילבב תוזורא תוסומכה הליכמ הזירא לכ

וא

.תוסומכ

ןפו

:תוסומכ

הספדהה םע ,ריהב דורו עבצב ןיטל'ג תסומכ

ETO 300 MG"

"

רוחשב ןבל עבצב הקבא לש יולימ ,יוסיכהו הסומכה ףוג לע ףוא דע

.טייו

.םירטסילבב תוזורא תוסומכה הליכמ הזירא לכ

וא

.תוסומכ

ןפותא

:תוילבט ,

דחאה הדיצמ .קסרפא עבצב ,הלוספק תרוצ תלעב הפוצמ הילבט עבטומ

T88"

"

תוילבטה

.םירטסילבב תוזורא הליכמ הזירא לכ

וא

.תוילבט

ןפותא

:תוילבט ,

:עבטומ דחאה הדיצמ .לוחכ עבצב ,תיספילא הרוצ תלעב הפוצמ הילבט

"

TARO

" :ינשה הדיצמ ,"

."

תוילבטה .םירטסילבב תוזורא הליכמ הזירא לכ

וא

.תוילבט

לכ אל

.תוקוושמ תוזירא

ו ןרצי לעב

ה

:םושיר

,מ"עב תיחקור הישעת ורת רוטיקה 'חר

הפיח ץרפמ

2624761

ץרמ ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

2015

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו רבמבונ

2018

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

ןפותא

10570.29074

ןפותא

10571.29075

ןפותא

10569.28990

ןפותא

11492.29689

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה