אקסלון 4.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
RIVASTIGMINE AS HYDROGEN TARTRATE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
N06DA03
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
RIVASTIGMINE AS HYDROGEN TARTRATE 4.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVARTIS PHARMACEUTICA S.A.,SPAIN
קבוצה תרפויטית:
RIVASTIGMINE
איזור תרפויטי:
RIVASTIGMINE
סממני תרפויטית:
Treatment of patients with mild to moderately severe dementia of the alzheimer type, also termed probable alzheimer's disease or alzheimer's disease.Symptomatic treatment of mild to moderately severe alzheimer's dementiaSymptomatic treatment of mild to moderately severe dementia associated with Parkinson's disease.
leaflet_short:
1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה: (1) המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה) (2) המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26. (3) המטופל עונה על כל התנאים האלה: (א) המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBD (Lewy body dementia) ; (ב) המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה: (1) מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית; (2) מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי; (3) התמכרות לאלכוהול או סמים. (ג) החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית. 2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה. 3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים: (1) הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות. (2) הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cog (Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים. (3) הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).
מספר אישור:
110 68 29191 00
תאריך אישור:
2013-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

1986 - ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ןולסקא ג"מ 6 ,ג"מ 4.5 ,ג"מ 3 ,ג"מ 1.5 תוסומכ :ליעפה רמוחה (טרטראט ןגורדיהכ) ןימגיטסביר הליכמ הסומכ לכ

Rivastigmine

hydrogen

tartrate

ג"מ 6 ,ג"מ 4.5 ,ג"מ 3 ,ג"מ 1.5 'ףסונ עדימ' 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע .תוקוניתלו םידליל תדעוימ הניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל

.1

רמייהצלא תלחמב םילוחב (ןויטיש) היצנמדו ןורכיז תויעבב לופיטל .ןוסניקרפ תלחמב וא :תיטיופרת הצובק זארתסאנילוכ םיזנאה יבכעמ

brain

selective

cholinesterase

inhibitor

הפורתב שומישה ינפל

.2

:הפורתב שמתשהל ןיא

X

ליעפה רמוחל (יגרלא) רתי תושיגר לעב התאש ךל עודי םא

דחא לכל וא טאמברק לש תורחא תורזגנל ,ןימגיטסביר עדימ' 6 ףיעס האר .הפורתה הליכמש םיפסונה םיביכרמהמ .'ףסונ לדוגל רבעמ הטשפתה רשא תירוע הבוגת ךל התיה םא תימוקמ הבוגת התיה םא ,(

Exelon

Patch

) ןולסקא תקבדמ םאו (תוחיפנ ,רועב תרבגתמ תקלד ,תויחופלש ןוגכ) הקזח .הקבדמה תרסה רחאל תועש 48 ךות רפתשה אל הז בצמ תועגונה תודחוימ תורהזא’ ףיעסב םג יאר) הקינימ ךניה םא

.(‘הפורתב שומישל ילבמ אפורה תא עדיל שי ,ךיבגל םייטנבלר הלא םיבצמ םא .רישכתב שמתשהל הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :אפורל רפס ,ןולסקאב לופיטה ינפל האקה ,הליחב ןוגכ לוכיעה תכרעמב תורושקה תועפות ךל שי םא לושלשה וא האקהה םא (בר םילזונ דוביא) שבייתתש ןכתי .לושלשו .םיכשמתמ םיישק ,ליעפ הביק ביכ ,רידס אל קפוד רבעב ךל היה וא ךל שי םא הלחמ וא המתסא ,(תותיווע) תויוצווכתה יפקתה ,ןתש תלטהב .הרומח תיתמישנ וא (ג"ק 50 -מ תוחפ) ךומנ ףוג לקשממ ,דערמ לבוס התא םא .דבכב וא הילכב תויעבמ ךירחא בוקעל ךרטצי אפורה יכ ןכתי ,ךל עגונ ולא םירקממ דחא םא .הפורתב לופיטה ךלהמב רתוי דומצ ןפואב תויחופלש ,רועב תקלד ךל שי םא ידיימ ןפואב אפורה תא עדיל שי .תוטשפתמו תולדג רשא רועב תוחיפנ וא תא שדחת לא ,םימי השולשמ רתוי ךשמל ןולסקא תלטנ אל םא .לפטמה אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתה תליטנ תורחא תופורת תליטנ

!

תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל המוד העפשה תולעב תופורת םע ןמזה ותואב ןולסקא לוטיל ןיא תויגרנילוכיטנא תופורת םע וא (תיגרנילוכ תוליעפ תולעב תופורת) תעינמל וא הביקה לש תויוצווכתה וא תותיווע תלקהל תופורת ןוגכ) .(העיסנה תלחמ לקהל תשמשמה הפורת) דימרפולקוטמ םע דחי ןולסקא לוטיל ןיא םייפג ןוגכ תופדוע תועפשה ונכתי .(תואקהו תוליחב עונמל וא .תודעור םיידיו תושקונ תא עדיל ךילע ,ןולסקא תליטנ ךלהמב חותינ רובעל דמוע התא םא לוכי ןולסקאש ינפמ םהשלכ המדרה ירמוח לבקמ התאש ינפל אפורה .המדרה ךלהמב םימיוסמ םירירש יפרמ לש תועפשהה תא ריבגהל ןוגכ תופורת) אטב-ימסוח םע דחי ןולסקא תליטנב תוריהז טוקנל שי םיבצמו הזח תקועת ,םד ץחל רתיב לופיטל תושמשמה לולונטא קפוד) הידרקידרב ןוגכ תופדוע תועפשה ונכתי .(םירחא םייבבל .(הרכהה דוביא) ןופליעב רמגהל םילולעש (יטיא ןוזמו ןולסקאב שומיש

!

םעפו רקובה תחורא םע םעפ ,םויב םיימעפ ןולסקא לוטיל שי .ברעה תחורא םע (הלעמו םינש 65 ליג) םישישק

!

.םישישק םילפוטמב ןולסקאב שמתשהל ןתינ הקנהו ןוירה

!

לא ןולסקא לש תונורתיה תא לוקשל שי ןוירה לש הרקמב םא אפורה תא עדיל שי .רבועה לע תוירשפאה תועפשהה לומ .ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תא ןמזב יהשלכ הפורת תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע קודבל שי .ןוירה .ןולסקאב לופיטה ךלהמב קיניהל ןיא ןמזב יהשלכ הפורת תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע קודבל שי .הקנה תונוכמב שומישו הגיהנ

!

שמתשהלו בכרב גוהנל ךל תרשפאמ ךתלחמ םא ךל רמאי אפורה ,תוינונשילו תרוחרחסל םורגל יושע ןולסקא .חוטב ןפואב תונוכמב ןיתמהל שי ,ןכל .ןונימה תא םילעמשכ וא לופיטה תליחתב רקיעב .הלאכ תולועפב קלח םיחקולש ינפל הפורתה תועפשה ןהמ תוארלו וא בכרב הגיהנמ ענמהל שי ,ינונשי וא רחרחס שיגרמ התא םא .זוכיר תבייחמה תוליעפ לכמ וא תונוכמ תלעפהמ ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא ןונימ לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב ןונימ םע םיליחתמ ,תחקל ןולסקא לש ןונימ הזיא ךל רמאי אפורה .לופיטל ךתבוגתל םאתהב הגרדהב םילעמו ךומנ .םויב םיימעפ ,ג"מ 6 אוה תחקל ןתינש רתויב הובגה ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןולסקא לוטיל יתמ םע םעפו רקובה תחורא םע םעפ ,םויב םיימעפ ןולסקא לוטיל שי .ברעה תחורא שמתשהל יתמ רוכזל ךל רוזעת םוי לכב העשה התואב ןולסקא תליטנ .הפורתב הליטנה תרוצ ילבמ ,הייתש םע ןתומלשב תוסומכה תא עולבל שי !סועלל ןיא .ןתוא שותכל וא חותפל לופיטה ךשמ .ימוי סיסב לע הפורתב שמתשהל בושח תא עדי ןכ ומכ .ןולסקא לטונ ךנהש ךלש לפטמה תא עדיל ךילע .םימי השולשמ רתוי ךשמל ןולסקא תלטנ אל םא ךלש לפטמה אפורב ץעוויהל שי ,ןולסקאב לופיטה ךשמ יבגל תולאש ךל שי םא .חקורב וא בקעמו תוקידב לופיטה תלחתה ינפל החמומ ץועיי שרוד הפורתה לש םשרמ ןתמ רחא בוקעי אפורה ,ןכ ומכ .לופיטה תונורתי לש תיתפוקת הכרעהו .הפורתב לופיטה ךלהמב ךפוג לקשמ שורדהמ רתוי ןולסקא תליטנ החגשהב ךרוצ היהי יכ ןכתי רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .תיאופר ,לושלש ,האקה ,הליחב ויה רתי תנמ תועטב ולטנש םילוחב םינמיסה .תויזהו הובג םד ץחל .ןופליעו יטיא קפוד םג ונכתי דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל ןולסקא לוטיל תחכש םא תא לוטילו ןיתמהל שי ,בוצקה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא ידכ ןולסקא לש הלופכ הנמ תחקל ןיא .בוצקה ןמזב האבה הנמה .החכשנש הנמה לע תוצפל .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה תקספה הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל ןונימה תא תונשל וא תא לוטיל ןיא ,םימי השולשמ רתוי ךשמל ןולסקא תלטנ אל םא .אפורב ץעוויהל ילבמ האבה הנמה ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .הפורת לטונ .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות

.4

יאוול תועפותל םורגל לולע ןולסקאב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי תלחתה ןמזב רתוי ההובג תויהל הלולע יאוולה תועפות תוחיכש תועפות יכ רתויב ריבס .הפורתה ןונימ תא םילעמ רשאכ וא לופיטה .הפורתל לגתסמ ףוגה ןכש ,הגרדהב ומלעיי יאוולה :ןלהל תורדגומה תויוחיכשב שחרתהל תולולע יאוול תועפות החיכש :דואמ 1 לפוטממ רתוי לע העיפשמ םילפוטמ 10 לכב :החיכש םילפוטמ 10 -ל 1 ןיב לע העיפשמ םילפוטמ 100 לכב :החיכש אל םילפוטמ 10 -ל 1 ןיב לע העיפשמ םילפוטמ 1,000 לכב :הרידנ םילפוטמ 10 -ל 1 ןיב לע העיפשמ םילפוטמ 10,000 לכב הרידנ :דואמ 1 לפוטממ תוחפ לע העיפשמ םילפוטמ 10,000 לכב אל תוחיכש :העודי תוחיכשה תא ךירעהל ןתינ אל םימייקה םינותנהמ תויניצר תויהל תויושע תומיוסמ יאוול תועפות תא קיספהל שי ,ולא תועפותמ רתוי וא תחא שיגרמ התא םא :דימ אפורל תונפלו ןולסקאב שומישה לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש אל יאוול תועפות :(םילפוטמ 1,000 .ןופליע ,ןואכיד 10,000 לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תורידנ יאוול תועפות :(םילפוטמ הביקב םיביכ ,(בל ףקתה) הזחב ץחול באכ ,הזחב באכ ,תויוצווכתה .ןוירסירתב וא/ו לכב 1 -מ תוחפ לע עיפשהל תויושע) דואמ תורידנ יאוול תועפות :(םילפוטמ 10,000 םיאיקמשכ וא האוצב םד ,(יטיא וא ריהמ) בלה בצק םע תויעב ,תויזה ,ןטבה לש ןוילעה קלחב רומח באכ ,(לוכיעה תכרעמב םומיד) תואקה ,(בלבלב תקלד) האקהו הליחבב תובורק םיתיעל הוולמה .טשוב ערקל םורגל תויושעש תורומח :העודי אל תוחיכשב יאוול תועפות ,םייניעה ןבול לש הבהצה ,בוהצ רוע ,(תושבייתה) בר םילזונ דוביא ןובאת דוביאו תופייע ,האקה ,הליחב וא ליגר אל ןפואב ההכ ןתש .(דבכב תוערפה) םירבסומ אל .תוטשפתמו תולדג רשא רועב תוחיפנ וא תויחופלש ,רועב תקלד .(םילדימריפרטסקא םינימסת) תודעור םיידי ,תושקונ םייפג תופסונ יאוול תועפות הנפ ,רומח ןפואב ךילע העיפשמ ולא תועפותמ רתוי וא תחא םא :אפורל

SH EXE CAP APL AUG14 CL V10 COR CPO CL

לכב 1 -מ רתוי לע עיפשהל תויושע) דואמ תוחיכש יאוול תועפות :(םילפוטמ 10 תרוחרחס ,לושלש ,(לוכיעה תכרעמב תועפות) האקה ,הליחב .ןובאתה דוביאו 100 לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש יאוול תועפות :(םילפוטמ ,ןטב יבאכ ,דער ,םונמנ ,שאר באכ ,הדרח ,לובלב ,טקש יא השגרה ;השלוח ,תופייע ,רתי תעזה ,החורא רחאל ןטבב תוחונ-יא .לקשמב הדירי ,הער תיללכ לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש אל יאוול תועפות :(םילפוטמ 1,000 .תוירקמ תוליפנ ,דבכ ידוקפת תוקידב תואצותב םייוניש ,הניש יישק 10,000 לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תורידנ יאוול תועפות :(םילפוטמ .דוריג ,החירפ לכב 1 -מ תוחפ לע עיפשהל תויושע) דואמ תורידנ יאוול תועפות :(םילפוטמ 10,000 עוציבב ישוק ,םירירש תושקונ ,ןתשה יכרדב תקלד ,הובג םד ץחל תוחתפתה וא ןוסניקרפה תלחמ לש םינימסתב הרמחה) תועונת .(םימוד םינימסת לש :העודי אל תוחיכשב יאוול תועפות .החונמ רסוח ,תונפקות יאוול תועפות ,ןוסניקרפה תלחמל הרושקה היצנמד םע םילפוטמב :תוחיכש תוחפ ןה תומיוסמ .(תוחיכש) לושלשו תרוחרחס ,ןובאת דוביא יאוול תועפות ,ןוסניקרפה תלחמל הרושקה היצנמד םע םילפוטמב :רתוי תוחיכש ןה תומיוסמ ,(תושבייתה) בר םילזונ דוביא ;(דואמ תוחיכש) תוירקמ תוליפנ ,דער ןוסניקרפה תלחמ לש םינימסתב הרמחה ,החונמ רסוח ,הניש יישק ,ליגר אל ןפואב תויטיא תועונת) םימוד םינימסת לש תוחתפתה וא ,םירירש תושקונ ,םייפגהו ןושלה ,הפה לש תטלשנ יתלב העונת ;(תוחיכש) יטיא קפוד ,הובג םד ץחל ,(םירירשה תעונתב הגירח הדירי בלה בצקב תויעבו תועונתב השלח הטילש םע הליגר אל הביצי .(תוחיכש אל) (יטיא וא ריהמ) תלחמל הרושקה היצנמד םע םילפוטמב תופסונ יאוול תועפות :ןוסניקרפה תרוחרחס תשוחת ,תרוחרחסו הליגר אל הרוצב הכילה ,קור ידימ רתוי .(תוחיכש) ךומנ םד ץחל בקע :ןולסקא תוקבדמ םע וחוודש יאוול תועפות 100 לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש יאוול תועפות :(םילפוטמ .(ןתש ןתמב הטילש-יא) תקפסמ הדימב ןתש רוצעל תלוכי רסוח לכב 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש אל יאוול תועפות :(םילפוטמ 1,000 תיחומ הערפה לש םינמיסו רובידב ישוק ,היצנידרואוק דוביא החונמ רסוח ,גירח ןפואב ההובג תוליעפ תמר ,רומח לובלב ,(ץבש) .(תויביטקארפיה) וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא עיפומה (

date

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח

.30°

–ל לעמ הפורתה תא ןסחאל ןיא .הקוזינ וא המוגפ ותזירא םא ןולסקא רישכתב שמתשהל ןיא .םידלי לש םדי גשיהו םתייאר םוחתמ הפורתה תא קחרה ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Cellulose microcrystalline (granular powder, fine powder),

hypromellose 3 mPa.s, magnesium stearate, silica colloidal

anhydrous, gelatin, titanium dioxide (E 171), yellow iron oxide

(E 172), red iron oxide (E 172), Shellac.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .(מ"מ 6 -כ רטוק ,מ"מ 18 -כ ךרוא) 2 הדימ ,השק ןיטל'ג תסומכ .בהבהצ תנמש ןבל עבצב הקבא :הסומכה ןכות :ג"מ 1.5 ןולסקא ףוג לע םודאב הספדה ,םוטא בוהצ הסומכה ףוגו הסכמה עבצ

EXELON 1,5 mg

:הסומכה :ג"מ 3 ןולסקא ףוג לע םודאב הספדה ,םוטא םותכ הסומכה ףוגו הסכמה עבצ

EXELON 3 mg

:הסומכה :ג"מ 4.5 ןולסקא ףוג לע ןבלב הספדה ,םוטא םודא הסומכה ףוגו הסכמה עבצ

EXELON 4,5 mg

:הסומכה :ג"מ 6 ןולסקא הספדה ,םוטא םותכ הסומכה ףוגו םוטא םודא הסומכה הסכמ עבצ

EXELON 6 mg

:הסומכה ףוג לע םודאב .תוסומכ 28 לש תוזיראב םיקוושמ םינונימה לכ ,36 םחש 'חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ,הנולצרב ,.א.ס הקיטיוצמראפ סיטרבונ :ותבותכו ןרציה םש .דרפס .ץיווש ,לזב ,י'ג ייא המראפ סיטרבונ :רובע טסוגוא :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2014

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה 110 66 29189 – ג"מ 1.5 ןולסקא

110 67 29190

– ג"מ 3 ןולסקא 110 68 29191 – ג"מ 4.5 ןולסקא

110 69 29192

– ג"מ 6 ןולסקא ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

EXELON - SH EXE CAP APL AUG14 CL V10 COR CPO CL - P3

١٩٨٦ ــ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺴﺣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕﻮﺴﻳ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻎﻠﻣ ٦ ،ﻎﻠﻣ ٤٫٥ ،ﻎﻠﻣ ٣ ،ﻎﻠﻣ ١٫٥ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ (ﺕﺍﺮﺗﺭﺎﺗ ﻦﻴﺟﻭﺭﺪﻴﻬﻛ) ﻦﻴﻤﻐﻴﺘﺳﺎﭭﻳﺭ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻱﻮﺤﺗ ﻎﻠﻣ ٦ ،ﻎﻠﻣ ٤٫٥ ،ﻎﻠﻣ ٣ ،ﻎﻠﻣ ١٫٥ «ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﺿﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻚﺿﺮﻤﻟ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻢﻬﺿﺮﻣ ﻥﺃ ﻚﻟ .ﻊﺿﺮﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻃﻸﻟ ﺺ

ﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟﺍ ﻰﺿﺮﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ

(dementia)

ﻑﺮﺨﻟﺍﻭ ﺓﺮﻛﺍﺬﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ .ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻤﺑ ﻭﺃ ﺮﻤﻳﺎﻫﺰﻟﺃ ﺽﺮﻤﺑ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ .ﺯﺍﺮﺘﺳﺍ ﻦﻴﻟﻮﻛ ﻢﻳﺰﻧﺇ ﺕﺎﻄﺒﺜﻣ ﻦﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

،ﻦﻴﻤﭽﻴﺘﺳﺎﭭﻳﺭ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ (ﻲﺟﺮﻴﻟﺃ) ﺔﻃﺮﻔﻣ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻭﺫ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻜﻟ ﻭﺃ ﺕﺎﻣﺎﺑﺭﺎﻛ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻘﺘﺸﻤﻟ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺍ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﻳﻮﺘﺤﻳ ﺔﻘﺼﻟ ﻢﺠﺣ ﺯﻭﺎﺠﺗ ﺚﻴﺤﺑ ﺪﺘﻣﺇ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺪﻠﺟ ﻞﻌﻓ ﺩﺭ ﻚﻳﺪﻟ ﺙﺪﺣ ﺍﺫﺇ

،ﺕﻼﺼﻳﻮﺣ ﻞﺜﻣ) ﻱﻮﻗ ﻲﻌﺿﻮﻣ ﻞﻌﻓ ﺩﺭ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،

(Exelon Patch)

ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ٤٨ ﻝﻼﺧ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﺴﺤﺘﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇﻭ (ﺥﺎﻔﺘﻧﺇ ،ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﻳﺍﺰﺘﻣ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ .ﺔﻘﺼﻠﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇ ﺪﻌﺑ ﺔﻋﺎﺳ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ » ﺓﺮﻘﻓ ﻲﻓ

ﺎﻀﻳﺃ ﻱﺮﻈﻧﺃ) ﺔﻋﺎﺿﺮﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

.(«ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﻭﺪﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ :ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ،ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻞﺒﻗ .ﻝﺎﻬﺳﺇﻭ ﺆﻴﻘﺗ ،ﻥﺎﻴﺜﻏ ﻞﺜﻣ ﻢﻀﻬﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ .ﻝﺎﻬﺳﻹﺍ ﻭﺃ ﺆﻴﻘﺘﻟﺍ ﺮﻤﺘﺳﺍ ﺍﺫﺇ (ﻞﺋﺍﻮﺴﻠﻟ ﺮﻴﺜﻛ ﻥﺍﺪﻘﻓ) ﻑﺎﻔﺠﻟﺎﺑ ﺏﺎﺼﺗ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺔﻄﺸﻧ ﺔﻳﺪﻌﻣ ﺔﺣﺮﻗ ،ﻢﻈﺘﻨﻣ ﺮﻴﻏ ﺾﺒﻧ ﻲﺿﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﻭﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ .ﺪﻳﺪﺷ ﻲﺴﻔﻨﺗ ﺽﺮﻣ ﻭﺃ ﻮﺑﺭ ،(ﺕﺎﺠﻨﺸﺗ) ﺔﻴﺼﻠﻘﺗ ﺕﺎﺑﻮﻧ ،ﻝﻮﺒﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﻮﻌﺻ ﻦﻣ ﻭﺃ (ﻎﻛ ٥٠ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ) ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻥﺯﻭ ﻲﻓ ﺽﺎﻔﺨﻧﺇ ،ﻑﺎﺠﺗﺭﺇ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺍ .ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻰﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﻄﻀﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻯﺪﺣﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺎﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺮﺜﻛﺃ ﺔﺜﻴﺜﺣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻚﺘﺒﻗﺍﺮﻣ ﻲﻓ ﺥﺎﻔﺘﻧﺍ ﻭﺃ ﺕﻼﺼﻳﻮﺣ ،ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ

ﺍﺭﻮﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ .ﺮﺸﺘﻨﺗﻭ ﺮﺒﻜﺗ ﺚﻴﺣ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﻥﻭﺪﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺩﻭﺎﻌﺗ ﻻ ،ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺓﺪﻤﻟ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ .ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ

!

ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺍ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﻭﺩﺃ) ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻊﻣ ﺔﻨﻣﺍﺰﺘﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻞﺜﻣ) ﻦﻴﻟﻮﻜﻟﺍ ﺯﺍﺮﻓﻹ ﺩﺎﻀﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻊﻣ ﻭﺃ (ﻲﻨﻴﻟﻮﻛ ﺮﻴﺛﺄﺗ .(ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺽﺮﻣ ﻊﻨﻤﻟ ﻭﺃ ﺓﺪﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﺼﻠﻘﺗ ﻭﺃ ﺕﺎﺠﻨﺸﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻒﻴﻔﺨﺘﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺀﺍﻭﺩ) ﺪﻴﻣﺍﺮﭘﻮﻠﻛﻮﺘﻴﻣ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﺐﻠﺼﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺗ ﺭﻮﻬﻇ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .(ﺕﺍﺆﻴﻘﺘﻟﺍﻭ ﻥﺎﻴﺜﻐﻟﺍ ﻊﻨﻤﻟ .ﻦﻳﺪﻴﻟﺍ ﻑﺎﺠﺗﺭﺇﻭ ﻍﻼﺑﺇ ﻚﻴﻠﻋ ،ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻰﻠﻋ

ﺎﻣﺪﻘﻣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﻳﺰﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻥﻷ ﺖﻧﺎﻛ

ﺎﻳﺃ ﺮﻳﺪﺨﺗ ﺩﺍﻮﻣ ﻚﻴﻘﻠﺗ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ .ﺮﻳﺪﺨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻝﻼﺧ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺕﻼﻀﻋ ﺕﺎﻴﺧﺮﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ) ﺎﺘﻴﺑ ﺕﺎﺒﺟﺎﺣ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺪﻨﻋ ﺭﺬﺤﻟﺍﻭ ﺔﻄﻴﺤﻟﺍ ﺫﺎﺨﺗﺇ ﺐﺠﻳ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻻﺎﺣﻭ ﺔﻳﺭﺪﺻ ﺔﺤﺑﺫ ،ﻊﻔﺗﺮﻤﻟﺍ ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﻮﻟﻮﻨﻴﺗﺃ ﻞﺜﻣ (ﺀﻲﻄﺑ ﺾﺒﻧ)

bradycardia

ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺗ ﺭﻮﻬﻇ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .(ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻲﻓ (ﻲﻋﻮﻠﻟ ﻥﺍﺪﻘﻓ) ﺀﺎﻤﻏﺇ ﺙﻭﺪﺤﺑ ﻲﻬﺘﻨﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍﻭ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ

!

ﺔﺒﺟﻭ ﻊﻣ ﺓﺮﻣﻭ ﺭﻮﻄﻔﻟﺍ ﺔﺒﺟﻭ ﻊﻣ ﺓﺮﻣ ،ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺐﺠﻳ .ﺀﺎﺸﻌﻟﺍ (ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ ٦٥ ﻞﻴﺟ) ﻦﻴﻨﺴﻣ

!

.ﻦﻴﻨﺴﻣ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ ﻯﺪﻟ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻦﻜﻤﻳ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺘﻟﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺐﺠﻳ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ .ﻞﻤﺤﻠﻟ ﻦﻴﻄﻄﺨﺗ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ .ﻦﻴﻨﺠﻟﺍ .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺀﺍﻭﺩ ﻱﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺺﺤﻔﻟﺍ ﺐﺠﻳ .ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺀﺍﻭﺩ ﻱﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺺﺤﻔﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

ﺕﺎﻨﻛﺎﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﻘﺑ ﻚﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﻚﺿﺮﻣ ﻥﺎﻛ ﻥﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻟ ﻝﻮﻘﻳ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ،ﻡﻮﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻞﻴﻤﻟﺍﻭ ﺭﺍﻭﺪﻟﺍ ﺐﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ .ﺔﻨﻣﺁ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺔﻳﺅﺭﻭ ﺭﺎﻈﺘﻧﻹﺍ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺪﻨﻋ ﻭﺃ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻉﺎﻨﺘﻣﻹﺍ ﺐﺠﻳ ،ﺱﺎﻌﻨﺑ ﻭﺃ ﺭﺍﻭﺪﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻞﺒﻗ .ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻁﺎﺸﻧ ﻱﺃ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻭﺃ ﺕﺎﻨﻛﺎﻣ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻭﺃ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﻗ ﻦﻋ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ :ﻲﻫ ﺓﺩﺎﻋ ﺔﻳﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﺔﻋﺮﺠﺑ ﺃﺪﺒﻳ ،ﺎﻬﻟﻭﺎﻨﺗ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﻦﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻙﺮﺒﺨﻳ .ﺝﻼﻌﻠﻟ ﻚﺘﺑﺎﺠﺘﺳﺇ ﺐﺴﺣ

ﺎﻴﺠﻳﺭﺪﺗ ﻊﻓﺮﺗﻭ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻴﺋﺍﻭﺩ .ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ،ﻎﻠﻣ ٦ ﻲﻫ ﺎﻬﻟﻭﺎﻨﺗ ﻦﻜﻤﻤﻟﺍ ﻯﻮﺼﻘﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ .ﺎﻬﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻰﺘﻣ ﺔﺒﺟﻭ ﻊﻣ ﺓﺮﻣﻭ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﺔﺒﺟﻭ ﻊﻣ ﺓﺮﻣ ،ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺐﺠﻳ .ﺀﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﺘﻣ ﺮﻛﺬﺗ ﻰﻠﻋ ﻙﺪﻋﺎﺴﻳ ﻡﻮﻳ ﻞﻛ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻥﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﻝﻭﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ .ﺎﻬﻘﺤﺳ ﻭﺃ ﺎﻬﺤﺘﻓ ﻥﻭﺪﺑ ،ﺏﻭﺮﺸﻣ ﻊﻣ ﺎﻬﻠﻣﺎﻜﺑ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻊﻠﺒﺗ !ﻎﻀﻤﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺪﻣ .ﻲﻣﻮﻳ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻢﻬﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻚﺠﻟﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﻚﻟﺬﻛ .ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻚﻧﺄﺑ ﻚﺠﻟﺎﻌﻳ ﻦﻣ ﻎﻠﺒﺗ ﻥﺃ ﻚﻴﻠﻋ .ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺓﺪﻤﻟ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺍ ﺐﺠﻳ ،ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻹ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣﻭ ﺹﻮﺤﻓ ﻢﻴﻴﻘﺗﻭ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺪﺑ ﻞﺒﻗ ﺺﺘﺨﻣ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﻹ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺀﺎﻄﻋﺇ ﻝﻼﺧ ﻚﻤﺴﺟ ﻥﺯﻭ ﺔﺒﻗﺍﺮﻤﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ ﻑﻮﺳ ،ﻚﻟﺬﻛ .ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻀﻓﻷ ﻱﺭﻭﺩ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺎﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ .ﺔﻴﺒﻃ ﺔﺒﻗﺍﺮﻤﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺮﺒﻛﺃ ﺔﻴﺋﺍﻭﺩ ﺔﻋﺮﺟ ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ،ﻝﺎﻬﺳﺇ ،ﺆﻴﻘﺗ ،ﻥﺎﻴﺜﻏ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻃﺮﻔﻣ ﺔﻋﺮﺟ ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﺍﻮﻟﻭﺎﻨﺗ ﻰﺿﺮﻣ ﻯﺪﻟ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ .ﻥﺎﻳﺬﻫﻭ ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻡﺩ ﻂﻐﺿ .ﺀﺎﻤﻏﺇﻭ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺮﺿ ﺆﻃﺎﺒﺗ

ﺎﻀﻳﺃ ﻞﺼﺤﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻟﺇ

ﻻﺎﺣ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﻞﻔﻃ ﻊﻠﺑ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺔﻃﺮﻔﻣ ﺔﻋﺮﺟ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺣﺃﻭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻠﻟ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺖﻴﺴﻧ ﺍﺫﺇ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗﻭ ﺭﺎﻈﺘﻧﻹﺍ ﺐﺠﻳ ،ﻦﻴﻌﻤﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺖﻴﺴﻧ ﺍﺫﺇ ﻦﻋ ﺾﻳﻮﻌﺘﻠﻟ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻦﻣ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ ﺔﻋﺮﺟ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺎﺑ .ﺔﻴﺴﻨﻤﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻪﺑ ﻰﺻﻭﺃ ﺎﻤﻛ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻇﺍﻮﻤﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ،ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻭﺃ ﺀﺍﻭﺪﻟﺎﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﻚﺘﻟﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﻦﺴﺤﺗ ﺃﺮﻃ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻼﻓ ،ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺓﺪﻤﻟ ﻥﻮﻠﻴﺴﻛﺇ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺍ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﺮﻳﺩﺎﻘﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻊﺑﺎﻃ ﺺﻴﺨﺸﺗ ﺐﺠﻳ !ﺔﻤﺘﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻻ .ﺀﺍﻭﺩ ﺎﻬﻴﻓ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺓﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ .ﻚﻟﺫ ﺮﻣﻷﺍ ﻡﺰﻟ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻈﻨﻟﺍ ﻊﺿ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﺸﺘﺳﺇ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ

Rivastigmine (as hydrogen tartrate)

brain-selective cholinesterase inhibitor

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה