אקמולי 125 מג5 מל סירופ בטעם פטל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

12-09-2016

מרכיב פעיל:
PARACETAMOL
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
סירופ
הרכב:
PARACETAMOL 125 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
Analgesic, antipyretic.
מספר אישור:
138 99 31738 00
תאריך אישור:
2013-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

13-09-2016

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה בכרה ג"מ 125 )

Paracetamol

( לומטצארפ :םיליכמ ל"מ 5 לכ ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה תחתמ םידליב ךא ,םידליל תדעוימ הפורתה .אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת ץעוויה .הנוכנ הרוצב הפורתה לוטיל שי .שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םינש 3 ליגל םימי 3 -מ רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל שי .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב .הפורתב שומישה תורמל םימי 5 ךות םיפלוח םניא םינימסתה םא וא רובע םג דעוימ הז ןולעב עדימה ןכ לעו םירגובמ ידי לע םג חקליהל הלוכי הפורתה .וז הפורת םילטונה םירגובמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 .םוח תדרוהלו םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה :תיטיופרת הצובק .םוח דירומו םיבאכ ךכשמ הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םירחאה היביכרממ דחאל וא לומטצארפל תושיגר העודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא .)6 ףיעס האר( הפורתה לש :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ,לומטצארפ םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא .תורומח תוירוע תועפות בוש ומרגי אלש ידכ ,לומטצארפ םיליכמה םירישכת לוטיל ןיא ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל םישיגר ךדלי וא התא םא .הפורתה תליטנ :רשאכ דבכב קזנל םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכתה .תכשוממ הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב ןתינ ∘ .םיילוהוכלא תואקשמ םיתוש לופיטה תפוקתב ∘ .דבכה תוליעפ לע תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונ ∘ .אפורב ץעוויהל ילב תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא תוצעייתה אלל תוננטצהל תופורת וא םיבאכ ךוכישו םוח תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא .לומטצארפ לש הלערה/רתי ןונימ תעינמל ,חקור וא אפור םע ןמזב )ץלמומה ןונימה חווט ךותב םא םג( וז הפורת לש הובג ןונימ תחיקלמ ענמיהל שי .םוצ רבעב םתלבס וא םילבוס ךדלי וא התא םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי

דבכה דוקפתב יוקיל הילכה דוקפתב יוקיל םזילוהוכלא תבהצ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת ,הנורחאל םתלטנ םא וא ,םיחקול ךדלי וא התא םא וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,םינימטיוו ןוזמ יפסותו םשרמ :הפורתב לופיטה התע הז םתרמג םא וא תואבה תוצובקהמ הפורת םילטונ םתא םא חקורה )היספליפאב לופיטל( ןיפזמברק ,ןיאוטינפ םד תשירק דגנ תופורת )םיטרוטיברב ןוגכ( דבכב םימיזנא רוציי תוציאמה תופורת םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת )תורחא לוכיע תויעבו האקה ,הליחבב לופיטל( ןודירפמוד וא דימרפולכוטמ )לוקינפמרולכ וא ןיציפמפיר ןוגכ( תוקיטויביטנא )ןודגשב לופיטל( דיצנבורפ )םדב םינמוש ףדוע תתחפהל( ןימריטסלוכ לומטצארפ םיליכמה םירחא םירישכת םע דחיב וז הפורת תחקל ןיא לוהוכלא תכירצו לומטצארפב שומיש .דבכב קזנל ןוכיס תלדגה ללגב לוהוכלא ךורצל ןיא לומטצארפב לופיטה ןמזב הקנהו ןוירה .הפורתב שומישה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,הקינמ וא ןוירהב תא םא םידליב שומיש .םינש 3 ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב שומישה תעב אפורב ץעוויהל שי תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוולה תועפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע .דליל הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ תובוגת ונכתי( תויגרלא תובוגתל םורגל םילולעה ןברפ ליפורפו ןברפ ליתמ הליכמ הפורתה .)תורחואמ ןכתית .פוריס ל"מ 5 לכב 'רג 1.25 לש תומכב לוטיליסק קיתממה תא הליכמ הפורתה .לוטיליסק 'רג 1 -ל תוירולקוליק 2.4 אוה ירולקה ךרעה .הלק תלשלשמ העפשה .ןרתנ הליכמ הפורתה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .הפורתב שמתשהל שי דציכ חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ םידלי .ךשמהב תועיפומה תואלבטב םיאתמה ןונימה תא אצמ תנייצמה לקשמה תלבטב עיפומש יפכ ןונימה תא תתל שי - דליה לקשמ ךל עודי םא .לקשמ יפל ןונימ ליגה תלבטב עיפומש יפכ ליגה יפ לע ןונימה עבקי - דליה לקשמ עודי אלש הרקמב קר .דליה ליג יפל ןונימ תנייצמה לקשמ תלבט דליה לקשמ ל"מב הנמ הממיל ילמיסקמ תונמ רפסמ ג"ק 3

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 4

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 5

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 6

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 7

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 8

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 9

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 10

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 11

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 12

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 13

הממיב םימעפ 5 דע דליה לקשמ ל"מב הנמ הממיל ילמיסקמ תונמ רפסמ ג"ק 14

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 15

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 16

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 17

10.2

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 18

10.8

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 19

11.4

הממיב םימעפ 5 דע ג"ק 20

12.0

הממיב םימעפ 5 דע ליג תלבט שי ןכל .יתועמשמ ןפואב םינוש םילקשמ ילעב תויהל םילוכי םיהז םיאליגב םידלי ןיא םא קר .לקשמה תלבט יפל ןונימ עובקלו דליה לקשמ תא ררבלו ץמאמ תושעל .וז הלבט יפל ןונימ עובקל ןתינ דליה לקשמ תא ררבל תורשפא דליה ליג ל"מב הנמ הממיל ילמיסקמ תונמ רפסמ םישדוח 0-3

הממיב םימעפ 5 דע םישדוח 4-11

הממיב םימעפ 5 דע םישדוח 12-23

הממיב םימעפ 5 דע םינש 2-3

הממיב םימעפ 5 דע םינש 4-5

הממיב םימעפ 5 דע םינש 6-8

12.8

הממיב םימעפ 5 דע םינש 9-10

16.0

הממיב םימעפ 5 דע םינש 11

19.2

הממיב םימעפ 5 דע תתל/לוטיל שי .הממיב ילמיסקמה תונמה רפסמ לע וא תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .תועש 4 תוחפל לש םיחוורמב תונמה :םינש 12 ליג לעמ םידלי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .ךרוצה יפל ,תועש 4-5 לכ ל"מ 20 :םירגובמ ל"מ 160 -ב יוצמה( לומטצארפ לש םרג 4 לע רובעל ןיא .ךרוצה יפל ,תועש 4-5 לכ ל"מ 20 .תועש 24 ךשמב )פוריס ךות םיפלוח םניא םינימסתה םא וא םימי 3 -מ רתוי ךשמנ םוחה םא אפורל תונפל שי .הפורתב שומישה תורמל םימי 5 שומישה ןפוא .ל"מ 0.1 דדומ קרזמב )תנש( וק לכ .ןונימב קויד םשל ףרוצמה קרזמב שמתשהל שי ,ומוקמב קזחומ קרזמה דועב .קובקבה ראווצבש דחוימה חתפה ךותל קרזמה תא סינכהל שי

ןומיסה דע הטמ יפלכ קרזמה לש הנכובה תא תונידעב ךושמלו קובקבה תא ךופהל שי ררחשלו קובקבה תא הרזחב ךופהל שי ,יולימה םויסב .)ל"מב הפורתה תומכ( שקובמה .קרזמה תא תונידעב .תויטיאב ותלוכת תא ןקורלו יחלה ןוויכל דליה לש ויפל קרזמה תא סינכהל שי קרזמה יקלח תא דירפהל שי ,קובקבל קרזמה לש תפסונ הסנכה לכ ינפלו שומישה רחאל .ןובסו םירשופ םימב ףוטשלו דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ םתלטנ ךדלי וא התא םא בוטב שח התא םא םג .ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל .דבכל רומח קזנ תוחתפתהל ןוכיסה ללגב ,ינויח אוה ידיימ לופיט ,רתי ןונימ תליטנ ףא לע ,ןטב יבאכ ,ןובאת ןדבוא ,לושלש ,האקה ,הליחב :םיאבה םינימסתל םורגל הלולע רתי תליטנ .דבכל קזנה תרמוח תא םיפקשמ אל םהש ןכתיי .הנוילעה ןטבב תושיגר וא באכ ,תוחיפנ םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא יאוול תועפות .4 ןוגכ יאוול תועפותל םורגל לולע ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקאב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב ,תרוחרחס .ןהמ תחא ףאמ לובסת תורומח יאוול תועפות :דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי ,ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ,דרגו החירפ ןוגכ תויגרלא תובוגת תועיפומ םא .םייפגה לש תוחפנתה ,העילב וא המישנ יישקל םורגל הלולע רשא ,ןורגה ןהלש םינמיסהש תופירח רוע תולחמ תעפוהל ,םירידנ םירקמב םורגל לולע לומטצארפ .תבחרנ תירוע העיגפ ,תויחופלש ,החירפ ,םדוא :תויהל םילוכי תא םיליכמה םירישכת תלטנ רבעב םא םג עיפוהל תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות .יאוול תועפותמ תלבס אלו לומטצארפ ליעפה ביכרמה .דימ אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי ,תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא

תוקלד תוחתפתה ,תורובח ,םימומיד :ןוגכ םדה תכרעמב םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא .תולק רתיב לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ יאוול תועפות לע חוויד לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

Exp. Date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .ררקמב ןסחאל ןיא .

25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא הנושארל קובקבה תחיתפמ םישדוח 6 דע שמתשהל ןתינ .הזיראה יבג לע עיפומה ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Water, xylitol, povidone, glycerin, propylene glycol, acesulfame potassium, methylparaben,

ammonium glycyrrhizinate, vanilla flavour, propylparaben, colour red FDC No. 40,

sodium hydroxide.

:םג ליכמ הדש תות םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקא

Strawberry flavour

:םג ליכמ תוריפ םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקא

Tutti frutti flavour, colour blue FDC No. 2

:םג ליכמ לטפ םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקא

Passion fruit flavour, colour blue FDC No. 2

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,)יללכ קוויש( ל"מ 60 :הזיראב תומכ .ןונימב קויד םשל קרזמו פוריס קובקב הזירא לכב

.םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלש ןכתיי .ל"מ 150 ,ל"מ 100 .םודא-םוח דע םודא עבצב ףוקש פוריס :הדש תות םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקא .םודא-םוח דע םודא-דורו עבצב ףוקש פוריס :תוריפ םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקא .םודא-םוח דע םודא-דורו עבצב ףוקש פוריס :לטפ םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

ילומקא :םושירה לעבו ןרצי .הוקת-חתפ ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .2013 רבמטפסב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

139.02.31737.00

:הדש תות םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

®

ילומקא

139.01.31739.00

:תוריפ םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

®

ילומקא

138.99.31738.00

:לטפ םעטב ל"מ 5/ג"מ 125

®

ילומקא ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה