אפיפואם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-12-2017

מרכיב פעיל:
HYDROCORTISONE ACETATE; PRAMOCAINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
טופס פרצבטיות:
קצף
הרכב:
PRAMOCAINE HYDROCHLORIDE 0.9363 %W/W; HYDROCORTISONE ACETATE 0.9363 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
KREMERS URBAN PHARMACEUTICALS INC., USA
סממני תרפויטית:
Relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid responsive dermatoses.
מספר אישור:
124 11 30345 00
תאריך אישור:
2016-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-12-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

14-08-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םאופיפא ימוקמ לופיטל ףצק :םיליעפ םירמוח Hydrocortisone Acetate 1% טטצא ןוזיטרוקורדיה Pramoxine Hydrochloride 1% דירולכורדיה ןיסקומרפ .'ףסונ עדימ' ףיעס האר - םיליעפ יתלב םירמוח תמישרל ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ .חקורה לא וא איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע ?הפורתה תדעוימ המל תימוקמ הלקהל ,ימוקמ שחלאמו יתקלד יטנא רישכת וניה םאופיפא לופיטל תוביגמה תוקלדמ םימרגנה םייוריגבו תויתקלד תועפותב .םידיאורטסוקיטרוקב :תיטיופרת הצובק .ימוקמ לופיטל םידיאורטסוקיטרוק - טטצא ןוזיטרוקורדיה .ימוקמ שחלאמ - דירולכורדיה ןיסקומרפ הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

םיליעפה םירמוחל תושיגר רבעב תיווח וא )יגרלא( שיגר התא אנא( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרהמ דחא לכל וא .)'ףסונ עדימ' ףיעס האר הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :אפורל רפס ,םאופיפאב לופיטה ינפל

.הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

.אפורב ץעוויהל שי ,יתיירטפ וא ילאריו ,ילאירטקב םוהיז לש הרקמב תוילאריו-יטנא ,תוילאירטקב-יטנא תופורתב לופיטב ךרוצ היהיו ןכתי .תופסונ תויתיירטפ-יטנא וא

עגמב אובל רישכתל תתל ןיא .דבלב ינוציח שומישל דעוימ רישכתה .םייניעה םע

שרופמב ךל רמאנ םא אלא ,לפוטמה רוזאה תא תוסכל וא שובחל ןיא .אפור ידי לע

ענמיהל שי ,םילותיחה רוזאב םילפוטמה םינטק םידליב לופיטב םוטאל אל תנמ לע ,ןוליינמ םייסנכמב וא םיקודה םילותיחב שומישמ .לפוטמה רוזאה תא

.תכשוממ הפוקתל םאופיפאב שמתשהל ןיא

ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .רישכתב שומישה ינפל אפורל

תמייק ,םיחותפ םיעצפ םימייק םא דחוימב ,םאופיפא םע לופיטב .ןוזיטרוקורדיה לש תימטסיס הגיפסל תורשפא היושע םיימוקמ םידיאורטס לש תימטסיס הגיפס ,םישמתשמהמ קלחב הילכה תרתוי-חומה תרתוי-סומלתופיהה ריצ לש ךיפה יוכידל םורגל .ןתשב זוקולג תשרפהו הימקילגרפיה ,גנישוק תנומסת ,)HPA) השיבחו בחרנ חטש לע שומיש וא םידיאורטסוקיטרוקב ךשוממ שומיש ךתוא החני אפורה ןכ לע .תימטסיסה הגיפסה תא םיריבגמ המוטא ןתשב ישפוחה לוזיטרוקה תומר תדידמל תיתפוקת הקידב עצבל לעופו חומה תרתוי תטולב ידי לע רצוימה ןומרוה( ACTH יוריג תקידבו לש רורחשה יוריגל הילכה תרתוי תטולב לש תינוציחה הבכשה לע .)הילכה תרתוי תטולבמ םידיאורטסוקיטרוק םינומרוה תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל הקנהו ןוירה וא ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב ךניה םא .םאופיפאב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי ,הקינמ ?הפורתב שמתשת דציכ וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ,םויב םימעפ 3-4 עוגנה רוזאה לע םאופיפא לש הקד הבכש חורמל שי .בצמה תרמוחל םאתהב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב ינוציח שומישל דעוימ םאופיפא !עולבל ןיא הנטקה תומכל םידליב םאופיפא לש שומישה תא ליבגהל שי :םידלי ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .לופיטב תלעות קפסתש רתויב שבשל לולע םידיאורטסוקיטרוקב ךשוממ שומיש .דבלב אפורה .םידליב הלידגו תוחתפתה הפורתב שומישה ןפוא :םיקלח ינשב קוושמ םאופיפא

םוינימולא לכמ

.לכמה לע ביכרהל שי ותוא - קיטסלפ ןצחל הסכמ לכ ינפל תוינש 5-10 ךשמל םאופיפאה לכמ תא הקזוחב רענל שי .שומיש .םוינימולאה לכמ לע קיטסלפה הסכמ תא ביכרהל שי ץוחלל שי ,הלעמ יפלכ הנופ היפה רשאכ ,רשי לכמה תא קיזחמ ךדועב .ףצקה תעפוהל דע םימעפ רפסמ לכמה הסכמ לע תונידעב וא םויב םימעפ 3-4 עוגנה רוזאה לע ףצק לש הנטק תומכ חורמל שי .עוגנה רוזאה לע חינהלו דפ לע ףצק טעמ רזפל ןיפוליחל םהינש תא ףוטשלו לכמהמ הסכמה תא דירפהל שי שומישה רחאל .םימח םימב בטיה !תעבטה יפ וא )הניגאו( קיתרנה ךותל לכמה תא רידחהל ןיא :בל םיש בקעמו תוקידב ,םיהובג םינונימב לופיטב וא הז רישכתב תכשוממ לופיט תפוקתב ןתשב ישפוחה לוזיטרוקה תומר תדידמל תיתפוקת הקידב עצבל שי .ACTH יוריג תקידבו ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב יאוול תועפות קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע םאופיפאב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אפורל דימ תונפל שי ,םיפלוח םניאש תוחיפנ וא יוריג ,באכ ,רועב תוימומדא העיפוה םא .אפורל דימ הנפו רישכתב שומישה תא קספה שומיש תעב תוחיכש אלכ וחווד ,תואבה תוימוקמה יאוולה תועפות ההובג תוחיכשב עיפוהל תולולע ךא ,םיימוקמ םידיאורטסוקיטרוקב תועיפומ ולא יאוול תועפות .תומטוא תושובחתב שומיש תעב רתוי :תכרעומה ןתוחיכש יפל דרוי רדסב

הבירצ תשוחת

דוריג

יוריג

שבוי

)סיטילוקילופ( רועב רעישה יקיקז לש תקלד

לכב ןסורמ יתלב ןפואב רעיש תחימצב תאטבתמה תיטנג הלחמ )באזה שיא תנומסת( ףוגה יקלח

הנקא תויוצרפתה

)היצטנמגיפופיה( רועה לש עבצ ןדבוא

הפה ביבס רוע תקלד

עגממ האצותכ תיגרלא רוע תקלד

רועה לש תוככרתה

ינוינש םוהיז

)רועה לש היפורטא( רועב תונוילעה תובכשה לש לוליד

רועב החיתמ ינמיס

העיזמ האצותכ החירפ חתפתמ םא וא ,רימחמ ךבצמ םא הפורתב שומישה תא קיספהל שי .יוריג רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורב ץעוויהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא יאוול תועפות לע חוויד לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא

עיפומה (exp.date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .תינוציחה הזיראה יבג לע .שדוח ותוא

.25°C - ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי

ותוא ףושחל וא ופרשל ,ובקנל ןיא ןכל ,ץחל לכמב אצמנ רישכתה .קיר אוה רשאכ םג 49°C לעמ הרוטרפמטל וא שמש ינרקל

.הלעמ יפלכ הנופ הסכמהשכ ךנואמב לכמה תא ןסחאל שי ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Purified Water, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Glyceryl

Monostearate,

Ploxyl

Stearate,

Polyoxethylene

Lauryl Ether, Trolamine, Methylparaben, Propylparaben,

Hydrocarbon Propellant A-46.

ליכמה םוינימולא לכמ :הזיראה ןכות והמו הפורתה תיארנ דציכ .קיטסלפ ןצחל הסכמו ןבל ףצק םרג

ןורשה דוה 519 ד.ת ,מ"עב םראפאגמ :ותבותכו םושירה לעב

.4510501

,הנאידניא ,מ"עב סלקיטוצמראפ ןברוא זרמרק :ותבותכו ןרציה םש .ב"הרא

.2017 טסוגואב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ .124-11-30345-00 :תואירבה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

EPI PIL 082017 P.1 DOR-EPI-PIL-1117-02

١٩٨٦ - )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

موفيبا

ّ

يعضوملا جلاعلل ةوغر :ةلا

ّ

عف داوم Hydrocortisone Acetate 1% ٪١

نوزيتروكورديهلا

تاتي

سأ Pramoxine Hydrochloride 1% ٪١ ديرولكورديه نيسكومارپ

."ة

يفاضإ تامولعم" دنبلا رظن

ا - ةلا

عفلا ريغ داوملا ةمئاقل ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا بيبطلا ىلإ ه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع

يلديصلا ىلإ وأ ول ىتح ،مهب

رضي دق ه

نلأ ؛نيرخلآل ه

طعت لا .كضرم جلاعل كل فصو ءاودلا اذه .مهضرمو كضرم نيب هباشت كل ادب ؟ءاودلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل

يعضوملا فيفختلل

يعضوم ر

دخمو تاباهتللال داضم رضحتسم وه موفيبا جلاعلل بيجتست يتلا تاباهتللاا نع ةمجانلا تاج

يهتلاو ة

يباهتللاا ضارعلأل .تاديئوريتسوكيتروكلاب

ّ

يجلاعلا ةعومجملا

يعضوملا جلاعلل تاديئوريتسوكيتروك –

نوزيتروكورديهلا

تاتي

سأ

يعضوم ر

دخم – ديرولكورديه نيسكومارپ ءاودلا لامعتسا لبق :اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

دحلأ وأ ةلا

عفلا داوملل ةيساسحب يضاملاب تبصأ وأ ة

يساسح كيدل تدجو

.)"ة

يفاضإ تامولعم" دنبلا رظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرملا ءاودلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذحت :اذإ بيبطلا ربخأ ،موفيباب جلاعلا ءدب لبق

.ةعضرم وأ

لاماح تنك

نوكت دق .بيبطلا ةراشتسا بجي ،ة

يرطف وأ ة

يسوريف ،ةيريتكب ىودع لاح يف ةداضم وأ تاسوريفلل ةداضم ،ايريتكبلل ةداضم ة

يفاضإ ةيودأب جلاعل ةجاح كلانه .تايرطفلل

-

رضحتسملا نيب سملات ثودح عنم

ي .طقف

يجراخلا لامعتسلال

دعم رضحتسملا .نينيعلاو

-

ةروصب كلذ لعفب بيبطلا كربخأ اذإ لاإ ،جلاع

ملا عضوملا ةيطغت وأ ديمضت عنم

.ةحضاو

-

لامعتسا نع عانتملاا بجي ،ظافحلا ةقطنم يف مهجلاع متي نيذلا لافطأ جلاع ءانثأ .جلاع

ملا عضوملا دس متي لا ىتح ،نوليان نم نولطنب وأ قيض ظافح

-

.ةليوط ةرتفل موفيبا لامعتسا عنم

-

لامعتسا لبق بيبطلا غيلبت كيلع بجي ،نيعم ءاودل وأ نيعم ماعطل ا

ساسح تنك اذإ .رضحتسملا

-

ثودحل ةيناكمإ كلانه ،ةحوتفم حورج دوجو لاح يف ةصاخ ،موفيباب جلاعلا ءانثأ

نوزيتروكورديهلل

يزاهج صاصتما يدؤي نأ نكمم ة

يعضوم تاديئوريتسل يزاهج صاصتما ،نيمدختسملا نم مسق ىدل - ةيماخنلا ةدغلا - )Hypothalamus( ءاطولا روحمل ساكعنلال لباق طيبثت ىلإ زوكولج زارفإو مدلا يف ركسلا عافترا ،چنيشوك ةمزلاتم ،)HPA( ةيرظكلا ةدغلا .لوبلا يف ديمضتو ةعساو ةحاسم ىلع مادختسا وأ تاديئوريتسوكيتروكلل لصاوتم مادختسا .يزاهجلا صاصتملاا ةيلمع نم ديزي قلاغلإا مكح

تايوتسم سايقل

يرود صحف ءارجإب تاميلعت كيطع

ي فوس بيبطلا نإف ،كلذل ةدغلا هجتنت يذلا نومره( ACTH زيفحت صحفو لوبلا يف

رحلا لوزيتروكلا ريرحت زيفحتل ةيرظكلا ةدغلا نم ةيجراخلا ةقبطلا ىلع لمعي يذلاو ةيماخنلا .)ةيرظكلا ةدغلا نم ةيديئوريتسوكيتروكلا تانومروهلا ةفصو نودب ةيودلأا كلذ يف امب ،ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ .كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ة

ّ

يئاذغلا تلا

ّ

مكملاو ةي

ّ

بط عاضرلإاو لمحلا بجي ،ةعضرم تنك اذإ وأ يلمحت نأ نيططخت ،لماح كنأ نينظت ،

لاماح تنك اذإ .موفيبا لامعتسا لبق

يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا ؟ءاودلا لمعتست فيك بيبطلا عم صحفلا كيلع بجي .ا

مئاد ،بيبطلا تاميلعت ب

سح ءاودلا لامعتسا بجي

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ :يه ،ةداع ،ةعب

ملا ةعرجلا .طقف ،بيبطلا امهد

دحيس جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا ،مويلا يف تا

رم ٤ – ٣ ةباص

ملا ةقطنملا ىلع موفيبا نم ةقيقد ةقبط نهد بجي .ةلاحلا ةدش بسحب .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

ُ

ي

.طقف يجراخلا لامعتسلال

دعم موفيبا !علبلا عنم

ُ

ي

مدقت نأ اهنأش نم يتلا ةيمك رغصلأ لافطلأل موفيبا لامعتسا ديدحت بجي :لافطلأا لصاوتم لامعتسا .طقف ،بيبطلا امهد

دحيس جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا .جلاعلا يف ةعاجن .لافطلأا ىدل ومنلاو روطتلا قيع

ي نأ نكمم تاديئوريتسوكيتروكلل ءاودلا لامعتسا ةقيرط :نيتعطقب موفيبا قيوست متي موينمولأ ءاعو .١ .ءاعولا ىلع هبيكرت بجي يذلا -

يكيتسلاب طغاض ءاطغ .٢ .لامعتسا لك لبق

ناوث ١٠ – ٥ ةدمل ةوقب موفيبلاا ءاعو

ضخ .موينموللأا ءاعو ىلع كيتسلابلا ءاطغ بيكرت بجي طغضلا بجي ،ىلعلأا هاجتاب ةهوفلا نوكت ثيح ،ةميقتسم ةروصب ءاعولا كسمم تنأو .ةوغرلا روهظ ىتح تا

رم ةدع ءاعولا ءاطغ ىلع

فطلب لادب وأ مويلا يف تا

رم ٤–٣ ةباص

ملا ةقطنملا ىلع ةوغرلا نم ةليلق ةيمك نهد بجي .باص

ملا عضوملا ىلع اهعضو مث نمو ةدامض ىلع ةوغرلا نم ليلقلا عيزوت كلذ نم .نخاسلا ءاملاب ا

ديج امهلسغو ءاعولا نع ءاطغلا لصف بجي لامعتسلاا دعب !جرشلا وأ لبهملا لخاد ىلإ ءاعولا لاخدإ عنم

ي :هبتنا

ةعباتمو تاصوحف ءارجإ بجي ،ةيلاع تاعرجب جلاعلا وأ رضحتسملا اذهب ةلصاوتم جلاع ةرتف يف .ACTH زيفحت صحفو لوبلا يف رحلا لوزيتروكلا تايوتسم سايقل

يرود صحف

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה