אף-קאר

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
R01AA07
טופס פרצבטיות:
טיפות+ספריי
הרכב:
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE 0.1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
אפי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
VITAMED LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
XYLOMETAZOLINE
איזור תרפויטי:
XYLOMETAZOLINE
סממני תרפויטית:
Rapid relief of nasal congestion for up to 10 hours.
מספר אישור:
134 71 31422 00
תאריך אישור:
2014-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - רוסית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

טמרופ

ןולע

הז

עבקנ

ע

''

י

דרשמ

תואירבה

ונכותו

קדבינ

רשואו

לע

ודי

.

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

(

םירישכת

)

משתה

''

ו

-

6891

הפורתה

תקוושמ

אלל

םשרמ

אפור

ףא

-

ראק

תופיט

/

סיסרת

ןונימב

דודמ

ףאל

םירגובמ

ףא

-

םידלי ראק

תופיט

/

סיסרת

ןונימב

דודמ

ףאל

-

םידלי

בכרה

ראק ףא

01.%

Xylometazoline

םידלי ראק ףא

0100%

Xylometazoline

תמישרל

םירמוחה

יתלבה

םיליעפ

רישכתב

האר

ףיעס

"

עדימ

ףסונ

"

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

הפורת

וז

תקוושמ

אלל

םשרמ

אפור

הפורתה

תדעוימ

םירגובמל

םידלי

תמו םירגב

ךילע

שמתשהל

הב

הרוצב

הנוכנ

ץעוויה

חקורב

םא

ךניה

קוקז

עדימל

ףסונ

ךילע

תונפל

אפורל

םאב

ינמיס

הלחמה

םירימחמ

וא

םניא

םירפתשמ

המל

תדעוימ

הפורתה

?

הפורתה

תצווכמ

תא

ילכ

םדה

ףאב

ךכו

התיחפמ

תא

שדוגה

ףאב

תויוותה

הלקהל

הריהמ

דע

תועש

לש

שדוג

ףאה

ובק הצ

תיטיופרת

ליכמ

ןילוזאטמוליסק

דירולכורדיה

הנמנה

לע

תצובק

םיטמימוטפמיסה

ינפל

שומיש

הפורתב

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

:

העודי

תושיגר

דחאל

יביכרממ

הפורתה

וא

םירישכתל

םימוד

התואל

הרטמ

ךניה

רחאל

התירכ

סנרט

תילדיאונפס

לש

תטולב

תרתוי

חומה

וא

יחותינ

ףא

עולו

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

:

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ילבמ

ץעוויהל

אפורב

ינפל

תליחת

לופיטה

םא

ךניה

ןוירהב

וא

םא

ךניה

לבוס

וא

תלבס

רבעב

יוקילמ

דוקפיתב

בלה

וא

ילכ

םד

תודייתסה

םיקרוע

םייניעה

ןוגכ

המוקואלג

יוקילמ

דוקפיתב

דבכה

הילכה

תכרעמ

ןתשה

ןכו

תוליעפ

רתי

לש

תטולב

סירתה

רתי

ץחל

םד

וא

תרכוס

שומיש

ךשוממ

וא

זרפומ

לולע

םורגל

הרמחהל

שדוגב

העיגפלו

תירירב

ףאה

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םיתעל

תובורק

וא

הפוקתל

תכשוממ

ילב

ץעוויהל

אפורב

ןיא

שמתשהל

טיווליסקב

רתוי

רשאמ

םימי

םיפוצר

אלא

םא

ןכ

םשרנ

אפורה

םא

ךניה

שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל

יהשלכ

ךילע

עידוהל

לע

ךכ

אפורל

ינפל

תליטנ

הפורתה

תובוגת

ןיב

תויתפורת

םא

ךניה

לטונ

הפורת

תפסונ

וא

םא

תרמג

הז

התע

לופיטה

הפורתב

תרחא

ךילע

חוודל

אפורל

לפטמה

ידכ

עונמל

םינוכיס

וא

יא

תוליעי

םיעבונה

תובוגתמ

ןיב

תויתפורת

דחוימב

יבגל

תופורת

דגנ

ןואכיד

ןוגכ

ימלוב

ןימאונומ

זאדיסקוא

MAOI

ירטה

ילקיצ םי

וא

הרטטה

םיילקיצ

שומיש

וב

ינמז

לולע

םורגל

תמצעהל

טקפאה

ימטסיסה

לש

)ןילוזאטמוליסק

תופורת

תדרוהל

ץחל

םד

גוסמ

ליתמ

אפוד

וא

ןיסקורית

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

םיש

בל

אל

עולבל

הפורת

וז

תדעוימ

שומישל

ינוציח

דבלב

ןונימה

לבוקמה

רדעהב

הארוה

תרחא

אפורמ

םירגוב

םידליו

לעמ

ליג

תופיט

תופיט

לכ

8-.0

תועש

סיסרת

ןונימב

דודמ

םיסוסיר

לכ

8-.0

תועש

םידלי

ליגב

םינש

שמתשה

ףאב

םידלי ראק

:

תופיט

תופיט

לכ

8-.0

תועש

סיסרת

ןונימב

דודמ

סוסיר

לכ

8-.0

תועש

הפורת

וז

הניא

תדעוימ

ךרדב

ללכ

יל םידל

תוקוניתו

תחתמ

ליגל

םייתנש

אלא

תצלמהב

אפורה

תחתו

ותחגשה

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

בוצקה

שי

לוטיל

הנמ

דימ

תרכזנשכ

ךא

םושב

ןפוא

ןיא

לוטיל

יתש

תונמ

דחיב

דציכ

לכות

/

י

עייסל

תחלצהל

לופיטה

?

תופיט

ףא

דציכ

שמתשהל

תופיטב

נק

תא

ףאה

תונידעב

הטה

תא

ךשאר

רוחאל

וא

בכש

לע

הטימה

ףטפט

תופיטה

לכל

ריחנ

ךשמהו

תוטהל

ךשאר

ךשמל

רפסמ

תוקד

רשפאל

רוזיפ

הפורתה

לכב

רוזיא

ףאה

ץחר

בטיה

תא

תפטפטה

םימב

םימח

שביו

תבגמב

רינ

היקנ קובקבה ךותל םימ וסנכיי אלש דפקה ךא ,

רוגס

קובקבה

בטיה

רחאל

שומישה

תעינמל

תצפה

זה

םוה

לא

שמתשת

ותואב

קובקב

לש

הפורת

רתויל

םדאמ

דחא

סיסרת

יירפס

ףאל

חנק

תא

ףאה

תונידעב

ךשארשכ

ףוקז

ססר

הפורתה

ךותל

לכ

ריחנ

ךות

ידכ

ךכ

שי

םותסל

עבצאב

תא

ריחנה

ינשה

ןפואב

אבה

ףאש

תופיאש

תורצק

ךות

ידכ

תוציחל

תוריהמ

תוקזחו

לע

קובקבה

רפסמ

תוציחלה

היהי

םאתהב

ןונימל

ץלמומה

ןתמה

תוקד

חנק

בוש

תא

ףאה

תונידעב

רוזחו

לע

הלועפה

תדימב

ךרוצה

ףוטש

תייפ

ססרמה

םימב

םימח

ךא

דפקה

אלש

וסנכי

םימ

ךותל

קובקבה

בגנ

תיפמב

ריינ

היקנ

רוגסו

בטיה

תעינמל

תצפה

םוהזה

לא

שמתשת

אב ותו

קובקב

רתויל

םדאמ

דחא

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

התאש

שמתשמ

הפורתב

בכרה

םייפקשמ

םא

ךניה

קוקז

םהל

תועפות

יאוול

:

ומכ

לכב

הפורת

שומישה

טיווליסק

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

תולולע

עיפוהל

תועפשה

יאוול

ןוגכ

תשגרה

הבירצ

ףאב

ןורגבו

שבוי

ףאב

תוליחב

שוטיע

וא

ץוצקע

ףאב

תועפות

הלא

תופלוח

ךרדב

ללכ

ןמז

רצק

רחאל

תפוקת

תולגתסה

רישכתל

םא

ןה

תוכשמנ

וא

תודירטמ

שי

ץעייתהל

םע

אפורה

תועפות

תובייחמה

תוסחייתה

ימ תדחו

:

הרקמב

לש

שדוג

רזוח

וא

תועפות

תווהמה

ןמיס

הגיפסל

תימטסיס

ףוגל

ןוגכ

באכ

שאר

תוערפה

היאר

תוערפה

הנישב

תוקיפדו

בל

תוריהמ

וא

תוקזח

תועפות

תולוכיה

דיעהל

לע

הבוגת

תיגרלא

ישוק

המישנב

וא

העילבב

תוחיפנ

לש

םינפה

םייתפשה

ןושלה

וא

ןורגה

דרג

רומח

רועב

הוולמה

החירפב

המודא

וא

תוטילב

רועב

קספה

תא

לופיטה

שיו

תונפל

אפורל

דימ

תועפות

יאוול

תובוגתו

ןיב

תויתפורת

םידליב

תוקוניתבו

לע

םירוהה

חוודל

אפורל

לפטמה

לע

לכ

תעפות

יאוול

ןכו

לע

לכ

הפורת

תפסונ

תנתינה

דליל

האר

ליעל

תועפות

יאוול

תובוגתו

ןיב

תויתפורת

דחוימ תו

וטרופש

לכב

הרקמ

ובש

ךניה

שיגרמ

תועפות

יאוול

אלש

וניוצ

ןולעב

הז

וא

םא

לח

יוניש

ךתשגרהב

תיללכה

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

דימ

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

ןסחא

םוקמב

ךושח

הרוטרפמטב

הכומנה

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

Exp.date)

עיפומה

לע

יבג

יראה הז

ךיראת

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

םג

יפל

יאנת

הזיראה

הנסחא

םיצלמומה

תופורת

תורמשנ

הפוקתל

תלבגומ

דבלב

לכב

הרקמ

לש

קפס

ךילע

ץעוויהל

חקורב

קפיסש

ךל

תא

הפורתה

דע הפורתב שמתשהל ןתינ

הנושארל קובקבה תחיתפמ םישדוח ומה הגופתה ךיראתמ רחואי אלו הזיראה לע עיפ

הפורתה

איה

הסימת

הלולצ

תרסחו

עבצ

ןסחא

הזיראב

תירוקמה

ןיא

ןסחאל

תופורת

תונוש

התואב

הזירא

ענמ

הלערה

!

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

ךתיא

תא

תזירא

הפורתה

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורמ

עדימ

ףסונ

:

ףסונ

לע

םירמוחה

םיליעפה

הפורתה

הליכמ

םג

תא

םירמוחה

אלה

םיליעפ

םיאבה

Sodium Chloride, Potassium Chloride, Benzalkonium Chloride, Disodium Edetate, Disodium

Hydrogenphosphate, Potassium Dihydrogenphosphate, Purified Water

רפסמ

םושיר

הפורתה

ףא

ראק

.3413.13.411

ףא

םידלי ראק

.3413013.41.

ןרצי

דמאטיו

תוישעת

תויטבצמרפ

עב

הנימינב

3000001

לארשי

ןולע

הז

קדבנ

רשואו

לע

ידי

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

04/10.0

הפורתה

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

םשל

תוטשפה

תלקהו

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

רכז

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה