אס.בי.טי 2

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-12-2020

מרכיב פעיל:
BUPRENORPHINE AS HYDROCHLORIDE 2 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N07BC01
טופס פרצבטיות:
TABLETS SUBLINGUAL
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
BUPRENORPHINE
סממני תרפויטית:
Substitution treatment for opioid dependence within a framework of medical, social and psychological treatment.
מספר אישור:
142743177900
תאריך אישור:
2010-02-01

םיחקורה תונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו – 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק

סא . יב . יט 2

סא . יב . יט 8

ןתמלתוילבט ינושל תת

בכרה :

ליעפהביכרמה

לכ לשהילבט סא . ב י. יט 2 הליכמ : Buprenorphine(ashydrochloride)2mg

לשהילבטלכ סא . ב י. יט 8 הליכמ : Buprenorphine(ashydrochloride)8mg

םיביכרמ םיליעפ יתלב

Lactosemonohydrate,mannitol,maize starch,citricacid anhydrous,sodiumcitrate,

povidoneK30,magnesiumstearate,talc,colloidalanhydroussilica.

יכמהילבטלכ כהל - 30 מ " זוטקלג .

תיטיופרתהצובק : םידיאויפוא

תיאופרתוליעפ :

לתדעוימהפורתה יתפורת לופיטתרגסמבםימסבתולתביפילחתלופיט , יתרבחויגולוכיספ .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ויביכרממדחאלתושיגרהעודיםארישכתבשמתשהלןיא .

ליגלתחתמרישכתבשמתשהלןיא 16 .

ןיא הקינמךניהםארישכתבשמתשהל .

םירומחהמישניישקמלבוסךניהםארישכתבשמתשהלןיא .

דבכהדוקפתבתורומחתויעבמרבעבתלבסואלופיטהךלהמבלבוסךניהםארישכתבשמתשהלןיא .

לוהוכלאמהלימגינמיסלשואתורכשלשםירקמבהזרישכתבשמתשהלןיא ( תויזהותודיערןוגכ .)

לןיא לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשה םיאבהםירקמב :

םא ךניה ב ןוירה .

רבעבתלבסואלבוסךניהםא ודבכהדוקפתביוקילמ / המישנהתכרעמוא ( המטסאןוגכ ) .

ךלשםוי םויהייחלע הפורתהעיפשת ךיא ?

תונייתותשלןיא הפורתבלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא וז .

תורהזא :

תולתלםורגללולעהפורתבךשוממשומיש .

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , לעעידוהלךילע הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

ורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב ך דבכידוקפת תוקידב .

סא . יב . יט . זוטקלליכמ . םא ךניה לשיגר זוטקל ליטנינפלאפורהתאעדילשי וזהפורתת .

תויתפורתןיבתובוגת :

תפסונ הפורת לטונךניהםא הנוזת יפסותוםשרמאללתורכמנהתופורת ללוכ , לופיטהתעהזתרמגםאוא

תרחאהפורתב , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת ,

תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת ( ןוגכ : תופורת

העגרה , הנישלתופורת – םיניפזאידוזנבה תחפשממתופורת דחוימב ) , םדץחלתדרוהלתופורת , יככשמ

םיבאכ םידיאויפואהתחפשממ , ןואכידתודגונתופורת ( יבכעמדחוימב MAO ) , יברב םיטרוט , דגנתופורת

שומישה בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונרעבעוגפללולעוזהפורתב , תונכוסמתונוכמתלעפהב

תונרעתבייחמהתוליעפ לכבו . הדרחתודגונתופורת םעדחיהפורתבשומישבתרמחומתונרעבהעיגפה ,

לוהוכלאואהעגרה תופורת .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישה ןמזב :

שארבאכ , השלוח , תופלעתהותרוחרחס , הליחב , האקה , תוריצע , םונמנ , הנישיישק , העזה .

תודירטמןהשואתופלוחןניאיאוולהתועפותםא , עייתהלשי אפורה םעץ .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

עיפוהב עולהתוחפנתה , םינפהוראווצה , םירומחהמישניישקוארצוק , הרומחהיגרלא – הנפולופיטהקספה

דימאפורל !

הפורתבתולתלשהרקמב , םימסמהלימגתעפות , ןובאיתרסוח , תושישת , ול י הינפוק , טיצובמורט הינפו , רוע

עו י וגבםיינ בוהצןו , תויזה – ךשמה ה דימאפורלהנפולופיט !

הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותשיגרמךניהובשהרקמלכב , ךתשגרהביונישלחםאוא ךילעתיללכה

מאפורהםעץעייתהל די !

ןונימ :

ליגלתחתמםידלילתדעוימהניאוזהפורת 16 .

דבלבאפורה תוארוהיפלןונימ . מהלערובעלןיא תצלמומההנ .

םיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי , לעעבקנשיפכ - לפטמהאפורהידי .

תרכזנשכ דימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא !

בלםיש :

לבלאל י ע ה ! דבלבןושלהתחת ןתמלתדעוימוזהפורת .

שומישהןפוא :

ללןיא סוע שותכלוא תא הילבטה ! הפבהפורתהתאקיזחהלשי , ןושלהתחת ךשמב 5-10 תוקד .

רישכתהלשתוליעירסוחלםורגת הפורתהלשהסיעלואהעילב .

היצחוק ןיאורחאמ הילבטהתאתוצחל ןיא .

לופיטהתחלצהלעייסללכות דציכ ?

אפורהידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע .

פישלחםאםג םעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברו ה אפור .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / לעותוקונית וא - ענמת ךכידי

הלערה . וארתיתנמתלטנםא םא הפורתהןמדליעלבתועטב , תיבלשןוימרדחלדימהנפ - ילוח ם , אבהו

ךתאהפורתההזירא .

האקהלםורגתלא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב . ךיבורקלוזהפורת ןתיתלא , ואךינכש

ךירכמ .

ךשוחבתופורת לוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפ לכב הפורת לטונךניהש . ךניהםאםייפקשמבכרה קוקז

םהל .

הנסחא :

ןסחאלשי לתחתמ -

הזיראה יאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! קפסלשהרקמלכב , קפיסשחקורבץעוויהלךילע ךל הפורתהתא .

הזיראהתואבתונושתופורת ןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : סא . יב . יט 2 1427431779

סא . יב . יט 8 1427531780

עבאפרתודבעמ " מ , ת . ד . 405 , םילשורי 91003 .

טמרופ הזןולע עבקנ ע " ב ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י טסוגוא 2010 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה