אלטרוקסין טבליות 50 מקג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-08-2016

מרכיב פעיל:
LEVOTHYROXINE SODIUM
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD
קוד ATC:
H03AA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LEVOTHYROXINE SODIUM 0.05 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASPEN BAD OLDESLOE GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
LEVOTHYROXINE SODIUM
איזור תרפויטי:
LEVOTHYROXINE SODIUM
סממני תרפויטית:
Treatment of hypothyroidism. Cretinism and juvenile myxoedema.
מספר אישור:
055 82 20571 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-03-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ-לע תקוושמ הפורתה ןיסקורטלא

ןיסקורטלא תוילבט

תוילבט ג"קמ 100

ג"קמ 50 ג"קמ 50 תוילבט ןיסקורטלא םוידוס ןיסקוריתובל ליעפה רמוחה תא הליכמ הילבט לכ .)םרגורקימ( ג"קמ 50 )

Levothyroxine

sodium

ג"קמ 100 תוילבט ןיסקורטלא םוידוס ןיסקוריתובל ליעפה רמוחה תא הליכמ הילבט לכ .)םרגורקימ( ג"קמ 100 )

Levothyroxine

sodium

.6 ףיעס האר - םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ןכתיי .הז ןולע רומש .הפורתה לע בושח יתיצמת עדימ ליכמ הז אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .בוש וב ןייעל הצרתו .חקורה לא וא התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל דבלב ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .ךלשל המוד יאופרה תעפות לכ ללוכ ,יאוול תועפותב שח התא םא חקורל וא אפורל הנפ .הז ןולעב הרכזוה אלש יאוול ?הפורתה תדעוימ המל .1 ;)דיאוריתה( סירתה תטולב לש תוליעפ-תתב לופיטל תדעוימ הפורתה םזיניטרקל םרוגה סירתה תטולב לש םינומרוהב רוסחמב לופיט .םירגובמב )המדאסקימ( תיריר תקצבלו תוקוניתב .סירתה תטולב ינומרוה :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 ןיסקוריתובל םיליכמה םירישכתב לופיטה תויכשמה חיטבהל ידכ רישכתב םוידוס ןיסקוריתובל ליכמה םיוסמ רישכת תפלחה ,םוידוס .לפוטמה לש דומצ בקעמו ישיא יאופר ץועייב קר עצובת רחא :םא הפורתב שמתשהל ןיא לכל וא םוידוס ןיסקוריתובל ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ףיעס האר( תוילבט ןיסקורטלא לש םיפסונה םיביכרמהמ דחא .)הז ןולעב 6

thyrotoxicosis

( סירתה תטולב לש רתי-תוליעפמ לבוס ךנה .איהש הביס לכמ .בלה רירש תקלד ,בלה רירש םטואמ לבוס ךנה תטולב( הילכה תרתוי תטולב לש תוליעפ-תתמ לבוס ךנה .תנזואמ הניא רשא )לנרדאה הניא רשא חומה תרתוי תטולב לש תוליעפ-תתמ לבוס ךנה .תנזואמ לש תוליעפה תא תבכעמה הפורת תלטונ תאו ןוירהב ךנה .סירתה תטולב לש רתי-תוליעפב לפטל ידכ סירתה תטולב .ךילע לח הלעמ םימושרהמ דחא םא אפורל תונפל ךילע הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא תדחוימ בל תמושת תשרדנ םדה תמירזב הערפה :תואבה בלה תולחממ תחאמ לבוס התא תקיפס יא ;)סירוטקפ הניגנא ,הזח תקועת( םיילילכה םדה ילכב תונפד לע ינמוש דבור ;הובג םד ץחל ;רידס אל וא ריהמ קפוד ;בל .)סיזורלקסוירטרא ,םיקרוע תשרט( םיקרועה ליחתמ התאש ינפל יתפורת לופיטב הלאה תולחמב לפטל שי

לש תוליעפה יוכיד תקידב םיעצבמש ינפל וא ןיסקורטלא לוטיל ןומרוהה תומר תא תובורק םיתיעל קודבל םיבייח .סירתה תטולב םא .ןיסקורטלאב לופיטה ךלהמב ךלש סירתה תטולב תרציימש לבוס התא םא וא ,ךלצא םימייק הלאה םיבצמהש חוטב ךניא לופיט לבקמ ךניא ןיידע לבא הלאה תולחמה ןיבמ יהשלכ הלחממ .ךלש אפורה םע רשק רוצ ,ןהב לופיטה לש ןונימה יונישב ךרוצ היהיש ןכתיי - תרכוסמ לבוס התא .תרכוסב תרתוי תטולב לש יוקל דוקפתמ לבוס התא םא ןחבי ךלש אפורה רבגומ רוציי םע סירתה תטולב וא חומה תרתוי תטולב ,הילכה תטולב לש הימונוטוא( סירתה תטולב ינומרוה לש רקובמ אלו ינפל תופורת תועצמאב הלאה םיבצמב לפטל שי יכ ,)סירתה יוכיד תקידב םיעצבמש ינפל וא ןיסקורטלא לוטיל ליחתמ התאש .סירתה תטולב לש תוליעפה ןכתיי( הילכה תרתוי תטולב לע עיפשמה והשלכ בצממ לבוס התא .)ףסונ לופיט לע ץילמי אפורהו .שישק התא ןיסקורית תומר לש םינש תכורא תיאופר הירוטסיה ךל שי

.תוכומנ שחרתהל םילולע ולאש ןוויכ ,םייטפליפא םיפקתהמ לבוס התא .רתוי ההובג תורידתב :םא ךלש אפורל חווד .)הזואפונמ-טסופ( הירחא וא )הזואפונמ( תסווה תקספה תפוקתב תא קודבל ךרוצ היהיש ןכתיי ,סיזורופואטסואב תוקלל הנכסה ללגב .סירתה תטולב לש תוליעפה תא רידס ןפואב לש הלק תקצבו תורהבתה - )

myxoedema

( המדאסקימ ךל שי .תוירוע-תת תומקרו רועה

malabsorption syndrome

( היוקל הגיפס לש םורדניס ךל שי .תרחא הפורתב ךלש תיחכונה ןיסקוריתובלה תפורת תא תפלחה ןכתייו ,וזמ וז הנוש תצק תויהל הלוכי ןהמ תחא לכ לש העפשהה ךרוצ היהיש םג ןכתיי .רתוי תובורק םיתיעל קדביתש ךרוצ היהיש .ןונימה תא שדחמ םיאתהל ,תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תונתשהל הלולע ןיסקורטלאה תפורת לש העפשהה .חקורל :לטונ התא םא דחוימב :)םדב רכוסה תמר תא תודירומה תופורת( תרכוס דגנ תופורת תרכוס דגנ הפורתה לש העפשהה תא ןיטקהל הלולע ןיסקורטלא תומר לש תופסונ תוקידבל קקדזתש ןכתיי ןכל ,לטונ התאש לופיטה ךלהמב .ןיסקורטלאב לופיטה תליחתב דחוימב ,םדב רכוסה הפורתה לש ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיי ,ןיסקורטלאב .לטונ התאש תרכוסה תדגונ לולידל םישמשמה ,)ןירפרוו :ןוגכ( ןירמוקה תחפשממ השירק ידגונ העפשהה תא ריבגהל הלולע ןיסקורטלא :םד ישירקב לופיטלו םדה ,םומידל הנכסה תא ריבגהל הלולע ךכמ האצותכו הלא תופורת לש לש תורידס תוקידב הנשרדיתש ןכתיי ןכל .םישישק לצא דחוימב ןיסקורטלאב לופיטה תליחתב ךלש םדה תשירק לש םיכרעה םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיי ,ןיסקורטלאב לופיטה ךלהמב .וכלהמבו .לטונ התאש ןירמוקה תחפשממ תופורת לש ןונימה תא םישמשמה )םיטארוטיברב ,ןיפזמברק ,ןיאוטינפ :ןוגכ( םיסוכרפ ידגונ .םיפקתה תעינמל תושמשמה )ןיסקוגיד :ןוגכ( בלה לש םידיזוקילג תוארקנה תופורת .בל תקיפס יא ומכ םיבצמב בלב לופיטל .ןילנרדא ןוגכ ,תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ תא תורגמה תופורת

.אטב ימסוח גוסמ םד ץחל תדרוהל תופורת .)ןילארטרס וא תוילקיצירט תופורת :ןוגכ( ןואכיד ידגונ .)לינאוגורפ וא ןיווקורולכ :ןוגכ( הירלמב לופיטל וא העינמל תופורת תופורת ,םדב )םינמושה( לורטסלוכה תמר תא דירומה ןימאריטסלוכ

לטונ התאש אדו :)לופיטסלוק :ןוגכ( הרמ תוצמוח תורשוקה ,הלאה תופורתה תליטנ ינפל תועש שמח דע עברא ןיסקורטלא .יעמב ןיסקורטלא לש הגיפסה תא םוסחל תולולע ןה יכ ,)תברצ דגנו ןטב יבאכ תלקהל תושמשמש תופורת( הצמוח ירתוס תורחא תופורת ,)ןוירסירתב וא הביקב םיביכב לופיטל( טאפלרכוס ןדיס ,לזרב תוליכמה תופורת ,םויזנגמ וא םוינימולא תוליכמה תוחפל ןיסקורטלא לטונ התאש אדו :)טנוברק םויצלק( יתמחפ תא ןיטקהל תולולע ןה תרחא ,הלא תופורת תליטנ ינפל םייתעש .ןיסקורטלא לש העפשהה לופיטל תושמשמש טפסופ תורשוק תופורת - םונטנאל ,רמלבס .ינורכ יתיילכ לשכמ םילבוסה םילוחב תושמשמה )

PPIs

( םינוטורפ תבאשמ יבכעמ תצובקמ תופורת

.הביקב תויצמוחה תמר תדרוהל .םימוהיזב לופיטל הפורת - ןיציפמאפיר םידיאורטס ,ןוירה תעינמל תולולג :ומכ םינומרוה תוליכמה תופורת .םיילובנאו םינגורדנא .ליצרואורואולפ-5 -ו ,ןודתמ ,טארביפולק ,ןפיסקומט .)ןיטטסבולו ןיטטסבמיס :ןוגכ( םיניטטס תוארקנה תופורת .)בּיניטינוסו בּיניטמיא :ןוגכ( זאניק ןיזורית יבכעמ .)ןוראדוימא :ןוגכ( ךבל בצק תרדסהל תופורת .םויתיל וא דוי תוליכמה תופורת וא תחשה תחדקב לופיטל ,םיסוניסב תויעבל ,ןוניצל תופורת

.)ףאל םיסיסרתו תופיט ללוכ( תורחא תויגרלאב ,ריוואנוטיר :ןוגכ( זאטורפ יבכעמ גוסמ

-ב לופיטל תופורת .)ריוואניפול ,ריוואנידניא ,ןלהלש תופורתה ןיבמ יהשלכ הפורת לטונ התא םא ךלש אפורל חווד :ןיסקורטלא לש העפשהה תא ריבגהל תולולע ןה יכ .)םוח תדרוהל וא באכ תלקהל תושמשמה תופורת( םיטאליצילס .)םד תשירק תדגונ הפורת ,

Dicumarol

( לורמוכיד הפורת( רתוי וא ג"מ 250 לש הובג ןונימב )

Furosemide

( דימסורופ .)תנתשמ .)םדב םינמושה תומר תדרוהל הפורת ,

Clofibrate

( טארביפולכ םע תורחא ןוחבא תוקידב וא ןגטנר םוליצ רובעל ךירצ התא םא .ןיסקורטלא לטונ התאש ךלש אפורל חווד ,דוי םיליכמה דוגינ ירמוח לש דוקפתה לע עיפשהל הלולעש הקירז לבקל שרדיתש ןכתיי .ךלש סירתה תטולב םינומרוה תליטנ .לקשמב הדרוהל םידעוימ םניא סירתה תטולב ינומרוה לש המרה םא ,ךלקשמב הדיריל םורגת אל סירתה תטולב לש תורומח יאוול תועפות .ליגרה חווטב איה ךלש סירתה תטולב ןומרוה ילב ןונימה תא לידגת םא עיפוהל תולולע םייח תונכסמ וליפא וא .ךלש אפורה םע ץעייתהל תואקשמו לכוא םע ןיסקורטלא תליטנ התאש וא ההובג םיביס תמר לש הטאידב התא םא ךלש אפורל חווד היוסה ירצומ לש סחיה תא הנשמ התא םא דחוימב ,היוס ירצומ לכוא תא דירוהל םילולע היוס םיליכמה םירצומ .ךלש הנוזתב ךרוצ ךנהש תא תונשל ךרוצ היהיש ןכתיי .יעמה ןמ ןיסקורטלא לש הגיפסה .לטונ התאש ןיסקורטלא לש ןונימה הקנהו ןוירה ץעוויהל שי ,הקינמ וא ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תא םא אוה תוילבט ןיסקורטלא םאה טילחי אפורה .לופיטה יבגל אפורב .הקנהבו ןוירהב ךרובע רתויב בוטה לופיטה ,ןוירהה ןמזב סירתה תטולב תוליעפ תא הדומצ הרוצב רטנל שי תטולב ינומרוה לש תוהובג דואמ וא תוכומנ דואמ תומרש רחאמ .רבועה תחוורלו תוחתפתהל קיזהל תולולע סירתה תוליעפה תא תבכעמה הפורת םג תלטונ ךנה םא ןוירהב לוטיל ןיא .סירתה תטולב לש רתי-תוליעפב לפטל ידכ סירתה תטולב לש .ןהשלכ תופורת תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךיילע תונוכמב שומישו הגיהנ וא גוהנל ךלש תלוכיל עירפהל תוכירצ אל ןיסקורטלא תוילבט .תונוכמב שמתשהל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 לופיטה ןפואו ןונימה .אפורה תוארוה יפל קוידב שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי לע ועבקי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא שמתשהל דציכ חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .הפורתב .רקובה תחורא ינפל יוצר ,םימ סוכ םע תוילבטה תא עולבל ךילע .הקיר הביק לע תוילבטה תא לוטיל ךילע !תוילבטה תא קסרל וא תוצחל ,סועלל ןיא :יאופר בקעמו תוקידב ינומרוה לש תויתפוקת תוקידב עצבל שי הפורתב לופיטה תפוקתב .סירתה תטולב ןונימה תמאתהב ךרוצ היהי תועובש רפסמ רחאלו ןכתיי :םירגובמב .םד תוקידב בקעמלו לופיטל ךתבוגתל םאתהב דליהש חיטבהל ידכ יאופר בקעמ שרדנ :12 ליגל תחתמ םידליב .ורובע ןוכנה ןונימה תא לבקמ רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ,לובלב ,תונגרנ ,טקש-יא ,הדרח ,תורבגומ בל תוקיפד שוחל לולע התא ,םיבחרומ םינושיא ,תוינוצר אל תועונת ,בלה בצקב תוערפה ,העזה יסקוטורית רבשמ לש בצמ .שאר באכו םיסוכרפ ,םוח ,תרבגומ המישנ רתי ןונימ תליטנ רחאל תורידנ םיתיעל הרוק )

thyrotoxic crisis

.תמדרתלו בל תקיפס יאל ,רידס אל בל בצקל םרוגו ינורכ ןפואב הנפ הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא תא איבהל רוכזו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ .ךתיא ןולעהו תורתונה תוילבטה ,הפורתה :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא הגרדהב עצבתהל הכירצ תוילבט ןיסקורטלאב לופיטה תקספה .ךלש אפורה לש יאופרה חוקיפה תחת .אפורה ץילמהש יפכ לופיטב דימתהל ךילע עגרב הנמה תא חק ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא םושב .האבה הנמה תליטנ דעומל ךומסב הז םא אל ךא תרכזנש .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע תוילבט ןיסקורטלאב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות םלוא ,היגרלא תועפותל םורגל תולולע תופורתה לכ .תורידנ ןה תורומח היגרלא הלוכיה תיגרלא הבוגת לש הרקמב אפורל דימ תונפל ךילע :תואבה תועפותהמ תחאב אטבתהל .ןורגהו םייתפשה ,םייפעפעה ,םינפה לש תוחפנתה .)ףוגה לכב עיפומ םא דחוימב( דוריג וא החירפ .ךומנ םד ץחלו המישנ יישק ,םיימואתפ םיפוצפצ הובג ךלש יתלחתהה ןונימה םא שחרתהל תולולע תואבה תועפותה ,)תודיער( דער ;תוכר תואיצי ;רעיש תרישנ ;םוחל תוליבס יא ;םוח :ידמ באכ( הזח תקועת וא ריהמ בל בצק ;הניש יישק ;תושגרתה ,החונמ רסוח הריגס :םידליב ;)תקצב( םילזונ תורבטצה ;)תינפוג תוליעפ ןמזב הזחב .חומה תלידג םויס ינפל תלוגלוגה תומצע יקרפ לש תמדקומ תורכזנה תועפותהמ תחא העיפומ םא ךלש אפורה םע ץעייתהל ךילע .הנתשמ ןונימה רשאכ ללכ ךרדב תופלוח תועפותה .ליעל קפוד ,רידס אל בל בצק :תופסונ יאוול תועפות תווחל לולע התא תשלוח וא םירירש תויוצווכתה

םדה ץחלב היילע

בל תוקיפד ,ריהמ ,הדרח

העיז ,הקמסה ,שאר יבאכ

תופייע

תוליחב

תואקה

םירירש ישדוח רוזחמ

לקשמב הדירי

טקש-יא ,תונבצע ,םינתשמ חור יבצמ העודי תיאופר הירוטסיה םע םילוחב םייטפליפא םיפקתה

רידס אל ץחל ,)

pseudotumor cerebri

( המודמ יחומ לודיג

היספליפא לש הדירי

תוירופב יוקיל

םייניעה לש תוחפנתה םע רבגומ יתלוגלוג ךות .לושלש ,ןטב יבאכ

רבגומ ןובאת

םצעה תופיפצב רשאכ וא ,ןאכ וניוצש הלאמ יהשלכ יאוול תעפותב ןיחבמ התא םא אפורה .ךלש אפורל הנפ ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא םימי רפסמל ותוא קיספהל וא לופיטה תא ךישמהל םא טילחי ךלש .הנמלעת יאוולה תועפותש דע ימויה ןונימה תא ןיטקהל וא :יאוול תועפות לע חוויד לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.as

px?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

:האבה תבותכה תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע תחקרמה תיבל ןתוא איבהל שי ,תוילבטה לש ןפקות גפ םא .שדוח .החוטב הרוצב ןהמ רטפיהל ידכ .רוא ינפמ ןגה .

25°C

-ל תחתמ תירוקמה הזיראב ןסחא .םימי 114 ךשמב שמתשהל ןתינ הנושאר החיתפ רחאל .בטיה רוגס קובקבה תא רומש ףסונ עדימ .6 יתלבה םירמוחה תא םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ

Microcrystalline cellulose (in triturate), Microcrystalline

cellulose

Pre-gelatinised starch (Maize starch 1500)

Talc

Silica colloidal anhydrous

Magnesium stearate.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ קיטסלפ קובקבב תועיגמ תוילבטה :תוילבט ג"קמ 50 ןיסקורטלא ןבל עבצב תולוגע תוילבט 100 ליכמה ,תוחיטב רגוסו קקפ םע העבטה םע םידדצה ינשב תורומק ,)

off-white

( טייוו ףוא דע .ינשה דצב "50" -ו דחא דצב "

GS 11E

"

קובקבב תועיגמ תוילבטה :תוילבט ג"קמ 100 ןיסקורטלא תולוגע תוילבט 100 ליכמה ,תוחיטב רגוסו קקפ םע קיטסלפ םע םידדצה ינשב תורומק ,)

off-white

( טייוו ףוא דע ןבל עבצב .ינשה דצב "100" -ו דחא דצב "

GS 21C

" העבטה ,29 י"חל 'חר ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב .51200 קרב ינב ,ולסדלוא דאב ,

GmbH

ולסדלוא דאב ןפסא :ותבותכו ןרציה םש .הינמרג .2016 ראורבפ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה

055-82-20571

:ג"קמ 50 תוילבט ןיסקורטלא

027-92-22062

:ג"קמ 100 תוילבט ןיסקורטלא

לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

1.8.16

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה