אלדרה % 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
IMIQUIMOD
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
קוד ATC:
D06BB10
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
IMIQUIMOD 5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי, סביב פי הטבעת, איבר מין
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
3M HEALTH CARE LTD., UK
קבוצה תרפויטית:
IMIQUIMOD
איזור תרפויטי:
IMIQUIMOD
סממני תרפויטית:
Indicated for the topical treatment of external genital and perianal warts (condyloma acuminata) in adult patients. For the treatment of actinic keratoses in adults with normal immune systems. For the treatment of superficial basal cell carcinoma in adults with normal immune systems when surgical methods are less appropriate.
מספר אישור:
114 44 29675 00
תאריך אישור:
2019-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

1986-ו"משתה(םירישכת)םיחקורהיפלןכרצלןולע

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבי/שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי/ארק

µ†‰¯„χ

םרק

Imiquimod 5 mg/100 mg :ליכמ

Isostearic acid, Cetyl alcohol, Srearyl alcohol, White soft paraffin, :םיליעפיתלבםירמוח

Polysorbate 60, Sorbitan stearate, Benzyl alcohol, Methyl hydroxybenzoate, Propyl

hydroxybenzoate, Glycerol, Xanthan gum, Purified water.

.ינטרסיטנא,ילריויטנא∫˙È˙ÈÂÙ¯˙†‰ˆÂ·˜

∫˙ȇÂÙ¯†˙ÂÏÈÚÙ

יפרוזיאבוןימהירבארוזאב(הטנימוקאהמולידנוק)תוישושבג-תולביבימוקמינוציחלופיטל.1

.םירגובמבתעבטה

.הניקתתינוסיחתכרעמילעבםירגובמב (Solar Keratosis) תיניטקארועתנרק.2

ילעבםירגובמב (superficial Basal Cell Carcinoma) םיילזבהםיאתהלשיחטשרועןטרס.3

.תומיאתמתוחפתויחותינתורודצורפםהבםירקמב,הניקתתינוסיחתכרעמ

דואמבושח.דעוימרישכתהןהלתויוותההשולשרובעהנושהרדלאםרקבלופיטהןפוא:הרעה

.דעונםרקההלשומישהתרטמיפלאפורהתוארוהרחאבוקעל

ø¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ†È˙Ó

.הפורתהיביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםאשמתשהלןיא

∫ÏÂÙÈˉ†˙ÏÁ˙‰†ÈÙφ‡Ù¯·†ıÚÂÂȉφÈÏ·Ó†‰Ù¯˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

.הקינימואןוירהבךניהםא

∫˙¯‰Ê‡

.הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

היטנךלשיוהדימבאפורהתאעדילשי.הרוגמרועלעואםיחותפםיעצפלעשמתשהלןיא

.רימחהליושעהרדלאםרקבשומישהשרועתוקלדל

.יגרוריכלופיטמואםדוקיתפורתלופיטמםילחהרועהשינפלםרקבשמתשהלמענמיהלשי

,תעבטהיפךותב,(הניגו)קיתרנהךותב,הפבםישלןיא.רועהלעשומישלקרתדעוימהפורתה

.םייריחנואםיתפש,ןיעהדילואךותב

דעוימהםוקמבתיניטקאתנרקבלופיטלהרדלאםרקברבעבתשמתשהםאאפורהתאעדילשי

.לופיטל

םיאתהלשיחטשרועןטרסלואתיניטקארועתנרקבלופיטלהרדלאםרקבםישמתשמשכ

הפישחמרשפאהלככענמיהלוףוזישתוטימואףוזישתורונמבשומישמענמיהלשיםיילזבה

ןגמדוגיבשובללושמשהדגנהנגהםרקבשמתשהלשי.הרדלאםרקםעלופיטהךשמבשמשל

.םויהךשמבהצוחהםיאצוישכ

דועלכ(ילאנא,ילרוא,ילאטינג)ינימעגממענמיהלשיתוישושבגתולבילדעוימלופיטהרשאכ

.רועהמםרקהתאףוטשלןתינןיפוליחלוא,רועהלעאצמינםרקה

.ומויבםויידימרוזאהתאתוקנלוהרטעהתאףושחלשי,הלרועלתחתמתולביבםילפטמהםילרע

.אפורי"עקדביגוזהתב/ןבשחיטבהלשיןכל,תוקבדמןהןימהירבאבתולבי

לוקשלשיךכליא,תוילאניגותומגרפאידוםימודנוקלשתויביטקפאבעוגפללולעהרדלאםרק

.םיפסונהעינמיעצמאבשומיש

.לופיטהןמזבתושדחתולביהנכתיתיכתעדלםילפוטמהלע

∫˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙

אפורלחוודלךילע,תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

.תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמה

∫ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙

תועפות.יאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

,דוריג,ץוצקע:ןוגכתוימוקמרועתובוגתםההרדלאםרקםעשומישברתויבתוצופנהיאוולה

,םיביכ,תועוב,רועהיוביע,הדלגה,תקצב,רועףוליק,תוימומדא,רועבהחירפ,ימוקמבאכ,הבירצ

.םימלענאלשרועהעבצבםייוניש

.אפורלתונפלוןובסוםימבבטיהףוטשלשיהפירחהבוגתואיוריגלשהרקמב

ךתשגרהביונישלחםאוא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכה

יופירלדעולופיטהךשמב,ליעלתורכזנהיאוולהתועפותלףסונב,תיניטקארועתנרקלשהרקמב

םישדחםיעגנועיפוישםגןכתי.ליגרההארמהתאתונשליושעלופיטהרוזאברועה,טלחומ

.םלעיהלםייושעםהלופיטהךשמהבםלוא,םדוקוארנאלשםוקמב

יושע,ליעלתורכזנהיאוולהתועפותלףסונב,םיילזבהםיאתהלשיחטשרועןטרסלשהרקמב

תרזעבםוהיזהיופירלדעלופיטהתאקיספהלץלמומהזהרקמב.לפוטמהרוזאבםוהיזחתפתהל

.הקיטויביטנא

±π∏∂ ≠ © «dCײ® WœUOB« WLE½√ Vłu0 pKN²LK …dA½

ÆVO³Þ WH uÐ ÂeK ¡«Ëb« «c¼

dCײ*« ‰ULF²Ý« q³ ŸöÞUÐË UNKUJÐ …dAM« wzØ√d ≈

µ «—«b√

Imiquiod 5 mg/100mg ∫WUFH« …œU*« VOdð

Isostearic acid, Cetyl alcohol, Srearyl alcohol, White soft paraffin, Polysorbate 60, ∫WUFH« dOž œ«u*«

Sorbitan stearate, Benzyl alcohol, Methyl hydroxybenzoate, Propyl hydroxybenzoate, Glycerol, Xanthan

gum, Purified water.

ÆÊUÞdK œUC ¨ÍuLÔŠ œUC∫WOz«Ëb« WŽuL:«

∫WO³D« WOUFH«

Æ—U³J« Èb ÃdA« W¼u WIDM wË WOKÝUM²« ¡UCŽ_« WIDM w ©WH½R WOuRŁ «—Ë√® qOP¦K wF{u wł—Uš ÃöŽ Ʊ

ÆUÎLOKÝ rN²ŽUM “UNł ÊuJ¹ s¹c« —U³J« Èb (Solar Keratosis)

bK−K wMO² _« Ê«dI²« ÃöF Æ≤

“UNł ÊuJ¹ s¹c« —U³J« Èb (superficial Basal Cell Carcinoma) bK−K w×D« W¹bŽUI« U¹ö)« ÊUÞdÝ ÃöF Æ≥

ÆW¡öÒq √ WOŠ«d'« WOKLF« ÊuJð  ôUŠ w ¨UÎLOKÝ rN²ŽUM

 ULOKFð WFÐU² «ÎbłÒrN¹ ÆÁöŽ√ …—u c*«  UÐU³D²Ýô« ÀöŁ 5Ð «—«b√ .d WDÝ«uÐ ÃöF« WI¹dÞ nK²ð ∫WEŠö

Æ.dJK ‰ULF²Ýô« ·b¼ VŠ VO³D«

ødCײ*« ‰ULF²Ý« lMLÔ¹ v²

Æ¡«Ëb«  U³ d bŠô WOÝUŠ p¹b X½U «–« ‰ULF²Ýô« lM1

ÆWF{d Ë«ÎöUŠ XM «–≈∫ÃöF« ¡bÐ q³ VO³D« …—UA²Ý« ÊËbÐ ¡«Ëb« ‰ULF²Ý« lM1

∫ «d¹c%

Æ¡«Ëb« ‰ULF²Ý« q³ UNMŽ VO³D« ÂöŽ≈ pOKF ¨W¹Ëœ_« Ë√ ÂUFD« s sÒOF ŸuM WOÝUŠ W¹√ p¹b X½U «–≈

b W¹bKł  UÐUN²ô ‰uO p¹b ÊU «–≈ VO³D« ÂöŽ≈ V−¹ ÆZ]ON bKł vKŽ Ë√ WŠu²H ÕËdł vKŽ .dJ« s¼œ ŸuM2

Æ«—«b√ .dJÐ ‰ULF²Ýô« UNL UH¹

.דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ†∫ÔÂÈÓ

ÆÌÈ˘†±≤†ÏȂφ˙Á˙Ó†ÌÈÏÙÂËÓφ˙„ÚÂÈÓ†‰ȇ†‰Ù¯˙‰†˙ÂÈ˘Â˘·‚†˙ÂÏ·È†Ï˘†‰ÈÂÂ˙‰Ï

˙Á˙Ó†ÌÈÏÙÂËÓφ˙„ÚÂÈÓ†‰ȇ†‰Ù¯˙‰†¨ÌÈÈÏÊ·‰†Ìȇ˙‰†Ï˘†ÈÁˢ†¯ÂÚ†Ô˯Ò†¯ÂÚ†˙¯˜†Ï˘†˙ÂÈÂÂ˙‰Ï

ÆÌÈ˘†±∏†ÏÈ‚Ï

∫˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙ‡

.לופיטהךשמותורידתלעגונבאפורהתצעיפלי/לעפאנא

הרדלאםרקי/חנהוקיקשהתאי/ץחל.שדחקיקשי/חתפוםיידיי/ףוטשהנישהינפל

.עבצאההצקלע

םאתהב,שביויקנאוהרשאכדעוימהרוזאהלעהרדלאםרקלשהקדהבכשי/חרמ

.םרקהתומלעיהלדערועהךותלתונידעבי/הסע.אפורהתוארוהל

י/ףוטש.חותפהקיקשהתאי/ךלשהשומישהרחאל.ימעפדחשומישלוניהקיקשלכ

.ןובסוםימבםיידי

חלקתהלןיא.אפורהתצלמהלםאתהבלפוטמהםוקמהלעהרדלאםרקתאי/ראשה

.רועהלעאצמנםרקהשןמזהךשמב

ןידעןובסבהרדלאהםרקתאתחרמוילערוזאהתאףוטשלשיימויהלופיטהרמגב

.םימבו

.דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת!עולבלאל†∫·Ï†ÈØÌÈ˘

.םייריחנואםיתפש,ןיעהדילואךותב,תעבטהיפךותב,(הניגו)קיתרנהךותב,הפבםישלןיא

תורידתלותומכל,ןמזלרבעמםרקבשמתשהלןיא.לפוטמהרוזאהתאםוסחלואשובחלןיא

.תצלמומה

,רוחאלהלרועהתאךושמלשי,הלרועלתחתמתולביתומייקםא:תוישושבגתולבילשהרקמב

.(תורהזאףיעסי/האר)םוילכהיתחתמשרוזאהתאףוטשל

תוליעפהרחאלהרדלאםרקי/חרמ,תומייקןיידעתולביהשןמזבןימיסחיםייקלתטלחהםא

םרקהתאריאשהלןיאןכל,תומגרפאידוםימודנוקשילחהליושעהרדלאםרק.הינפלאלותינימה

.רחאםדאלףיגנהתרבעהינפמןגמוניאהרדלאםרקי/רוכז.תינימתוליעפןמזב

ךשמבענמיהלץלמומ:םיילזבהםיאתהלשיחטשרועןטרסואתיניטקארועתנרקלשהרקמב

םיאצוישכ.שמשלהפישחמרשפאהלככענמיהלוףוזישתוטימואףוזישתורונמבשומישמלופיטה

.ןגמדוגיבשובללוהנגהםרקבשמתשהלשיםויהתועשךשמבתיבהמ

םוקמבהרדלאםרקברבעבתשמתשהםאאפורהתאעדיילשי,תיניטקארועתנרקלשהרקמב

.לופיטלדעוימה

תועפותוהדימבאפורהתאעדיילםיילזבהםיאתהלשיחטשרועןטרסמםילבוסהםילוחלע

םילוחלץלמומ,ןכ–ומכ.רישכתבלופיטהךשמהלעםישקמואתימויתוליעפםהמתוענומיאוולה

.אפורהלצאעובקבקעמבתויהלהלא

øÏÂÙÈˉ†˙Áψ‰Ï†ÚÈÈÒφÈØÏÎÂ˙†„ˆÈΆ†

קיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג.אפורהידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע

חורמלשי,דעומבםרקהתאחורמלתחכשםא.אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתא

.ליגרכלופיטהתאךישמהלןכמרחאלותרכזנשכדימםרקהתא

°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ

תוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

דימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםעוארתיתנמתלטנםא.הלערהי/ענמתךכידילעו

.ךתיאהפורתהתזיראי/אבהו,םילוחתיבלשןוימרדחל

!אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגתלא

.קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחב;ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמואךינכש,ךיבורקלוזהפורתןתיתלא

ביכרהלשי.הפורתת/לטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהלה/קוקזךניהםאםייפקשמ

.(הטמו 25 °C )רדחהתרוטרפמטב†∫‰ÒÁ‡

םישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

.הפורתהתאקפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבל

.הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא

114442967500∫‰Ù¯˙‰†ÌÂ˘È¯†ßÒÓ

.הילגנא,ורובפול,מ"עברייק'תליה 3M ∫Ô¯ˆÈ

.91003םילשורי,405.ד.ת,מ"עב2000קווישםיטהמרפ∫ԇ·È

.2005רבמבונבודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

s »dIUÐ Ë√ qš«œ ¨ÃdA« qš«œ ¨q³N*« qš«œ ¨rH« w tF{Ë ŸuM2 ÆjI bK'« vKŽ ‰ULF²Ýö hÒB ¡«Ëb«

Æs¹dM*« Ë√ 5²HA« ¨5MOF«

ÆÃöFKÒbFÔ*« ÊUJ*« fH½ w wMO² _« Ê«dI²« ÃöF UÎIÐUÝ «—«b√ .d XKLF²Ý« «–≈ VO³D« ÂöŽ≈ V−¹

ŸUM²ô« V−O bK−K w×D« W¹bŽUI« U¹ö)« ÊUÞdÝ ÃöF Ë√ wMO² _« Ê«dI²« ÃöF hÒB «—«b√ .d ÊU «–≈

«cNÐ ÃöF« ¡UMŁ√ fLA« WFý_ ÷ÒdF²« sŽ ÊUJù« —b ŸUM²ô«Ë lÒH²« …ÒdÝ√ Ë√ lÒH²« `OÐUB ‰ULF²Ý« sŽ

Æ—UNM«  UŽUÝ ‰öš XO³« s ÃËd)« bMŽ w «u« ”U³K«Ë W¹UL(« .d ‰ULF²Ý« V−¹ Æ.dJ«

Ë√ rH« ¨WOM'« ¡UCŽ_« WDÝ«uЮ WOM'«  U öFUÐ ÂUOI« sŽ ŸUM²ô« V−O ¨WH½R*« qOP¦« ÃöF« ·bN²¹ UbMŽ

ÆbK'« s .dJ« nDý ‰œU³²UÐ Ë√ ¨bK'« vKŽ «Îœułu .dJ« «œ U ¨©ÃdA«

VOCI« ”√— —UNþ≈ rNOKŽ ¨WM²<« dOž wKÝUM²« VOCI« …bKł X% qOP¦« Êu'UF¹ s¹c«Ë 5MÒ²<« dOž ’Uý_«

ÆVO³D« q³ s h×HÔ¹ …ØÃËe« Ê√ s b Q²« V−¹ pcË W¹bF WOKÝUM²« ¡UCŽ_« qOPŁ Ê≈ ÆUÎOu¹ WIDM*« Ác¼ nOEMðË

qzUÝË ‰ULF²Ý« —U³²Žô« 5FÐ cš_« V−¹ «cË ¨©wzUM«® ełU(« »U−(« Ë√ ÂËb½uJ« WŽU$ s «—«b√ .d qKI¹ b

ÆÃöF« ¡UMŁ√ …b¹bł qOPŁ —uNþ ezU'« s t½√ «udF¹ Ê√ 5−ÓUF*« vKŽ ÆWOU{≈ lM

—U³š« pOKF ¨dš¬ ¡«Ëœ wÞUFð s «ÎdšR XON²½« Ë« ¨dš¬Î¡«Ëœ 5ÞUF²ðØvÞUF²ð XM «–«∫Èdšô« dOUIF« l  öŽUHð

ÆdO UIF« 5Ð  öŽUH²« sŽ WLłUM« WŽU−M« ÂbŽ Ë« —UDšô« ÍœUH² ¨ZUF*« VO³D«

∫WO³½Uł ÷«dŽ√

bMŽ UÎŽuOý d¦ _« WO³½U'« ÷«dŽ_« Ê≈ ÆWO³½U'« ÷«dŽ_« tULF²Ý« ¡UMŁ« dNEð b ¨¡«ËbK WÐužd*« WOUFH« v« WU{ùUÐ

¨—«dLŠ« ¨ÍbKł `HÞ ¨wF{u r¬ ¨‚dŠ ¨WÒJŠ ¨ešuÐ —uFA« ∫q¦ bK−K WOF{u  öŽUHð w¼ «—«b√ .d ‰ULF²Ý«

qŽUH²« Ë√ ZÒON²« WUŠ w ÆbK'« ÊuK …dÐUŽ dOž  «dÒOGð ¨ UŠÒdIð ¨ UŽUI ¨bK'« sŁ ¨Õdł ÂU¾²« ¨W–Ë ¨bK'« dÒAIð

ÆVO³D« WFł«dË «ÎbOł ÊuÐUB«Ë ¡U*UÐ ÊUJ*« nDý V−¹ ¨b¹bA«

…—UA²Ý« pOKF ¨ÂUF« pÝUŠ« w dOOGð ÀbŠ «–« Ë« ¨…dAM« Ác¼ w d cð r WO³½Uł ÷«dŽUÐ s¹ØdFAð WUŠ W¹« w

ƫΗu VO³D«

dÒOG²¹ b ¨ÂU²« ¡UHA« v²ŠË ÃöF« ¡UMŁ√ ¨ÁöŽ√ …—u c*« WO³½U'« ÷«dŽú WU{ùUÐË ¨bK−K wMO² _« Ê«dI²« WUŠ w

WK «u l wH²ð b UNMJË ¨UÎIÐUÝ „UM¼ sJð r …b¹bł  U¬ UÎC¹√ dNEð b ÆW−ÓUF*« WIDM*« w ÍœUF« bK'« dEM

ÆÃöF«

—ÒuD²¹ b ¨ÁöŽ√ …—u c*« WO³½U'« ÷«dŽ_« v« WU{ùU³ ªbK−K w×D« W¹bŽUI« U¹ö)« ÊUÞdÝ ÃöŽ WUŠ w

ÆÍuO(« œUC*« WDÝ«uÐ ÀÒuK²« ¡UHý v²Š ÃöF« ·UI¹SÐ v u¹ WU(« Ác¼ w ÆÃöF« WIDM w ÀÒuK²«

ÆjI VO³D«  ULOKFð VŠ WŽd'«∫WŽd'«

ÆWMÝ ±≤ sŽ r¼dLŽÒqI¹ 5−ÓUFLK UÎBÒB  fO ¡«Ëb« «c¼ ≠ WOKÝUM²« ¡UCŽú WH½R*« qOP¦« ÃöF

ÒqI¹ 5−ÓUFLK UÎBÒB  fO ¡«Ëb« «c¼ ≠ bK−K w×D« W¹bŽUI« U¹ö)« ÊUÞdÝË wMO²_« Ê«dI²« ÃöF

ÆWMÝ ±∏ sŽ r¼dLŽ

Ë¢˜Ó

‰¯Â„‰Ó

τ‚

ÒÂÙ„

ÌÈÏÂÙȘ

Ú·ˆ

∑π¥∑≤∞

∑≤∞∞∞≤

29.5 x 19

‚ÂÓχ

¯ÂÁ˘

28/2/06 ††¨¢„‚Ó¢

Patient Package Insert InAccordance WithThe Pharmacists’Regulations (Preparations) - 1986

This medicine requires a physician's prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

Aldara 5%

Cream

Composition:

Imiquimod 5 mg/100 mg

Inactive Ingredients:

Isostearic acid, Cetyl alcohol, Srearyl alcohol,White soft paraffin, Polysorbate 60, Sorbitan

stearate, Benzyl alcohol, Methyl hydroxybenzoate, Propyl hydroxybenzoate, Glycerol, Xanthan

gum, Purified water

Therapeutic class:Anti viral, anti cancerous.

Therapeutic Activity:

Aldara cream is indicated:

1.For the topical treatment of external genital and perianal warts (condyloma acuminata) in

adult patients.

2.For the treatment ofActinic Keratosis (Solar Keratosis) in adults with normal immune systems.

3.For the treatment of superficial Basal Cell Carcinoma in adults with normal immune systems

when surgical methods are less appropriate.

NOTE:Aldara cream is used in different ways for the three different skin conditions it is used

to treat.It is veryimportant that you follow the physician’s instructions for your skin condition.

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment:

If you are pregnant or breastfeeding.

Warnings:

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your physician before commencing

treatment with this medication.

Do not use on open wounds or irritated skin.Informyour physician if you havetendency for

dermal inflammations that the use of Aldara Cream may aggravate.

Aldara cream administration is not recommended until the skin is healed from any previous

drug or surgical treatment.

The product intended only for external use.Do not take bymouth in the vagina or anus or use

in/near your eyes,lips or nostrils.Before using Aldara cream inform your physician if you have

had other treatments for Actinic Keratosis on the intended to treat area.When the treatment is

intended for Actinic Keratosis or for Basal Cell Carcinoma do not use sunlamps or tanning beds,

and avoid sunlight as much as possible during treatment with Aldara Cream.Use sunscreen

and wear protective clothing if you go outside during daylight.

When the treatment is intended for condyloma acuminata avoid sexual contact (genital, oral,

and anal) while the cream is present on the skin or alternatively you may rinse the cream off

the skin.

Uncircumcised patients who are being treated for warts under the foreskin - expose the crown

and clean the area daily.

Genital warts are contagious.Make sure that a physician checks your partner.Aldara cream

may weaken the efficacy of condoms and vaginal diaphragms, therefore, the patient should

consider using additional contraceptive measures.

Patients should be aware that new warts might develop during therapy.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you havejust finished treatment with another

medicine, inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising

from drug interactions.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course

of using this medicine.The most common side effects after using Aldara cream seems to be

local skin effects as:stinging, itching, burning or pain at the treatment site, skin rash, redness,

skin peeling, edema, scabbing, skin that becomes hard or thickened, blisters, ulcers, changes

in skin color that do not disappear.

In the case of irritation or acute reaction the cream should be removed bywashing the area

thoroughly with mild soap and water and after than consult your physician.

In any event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is any

change in your general feeling you should consult your physician immediately.Incase ofActinic

Keratosisin addition to the side effects mentioned above, during treatment and until the skin

has healed, the skin in the treated area is likely to appear noticeably different from normal skin.

Sub-clinical lesions may become apparent in area not seen before, but during treatment they

may subsequently disappear.In the case of Basal Cell Carcinoma, in addition to the above

mentioned adverse reactions, an infection may develop at the treated area.If this occurs, rest

Dosage:

Dosage is according to physician’s instructions only.

For the indication of genital and perianal warts this medication is not intended for patients

under 12 years old.

For the indications ofActinic Keratosis and Basal Cell Carcinoma this medication is not

intended for use in patients under 18 years of age.

Directions of use:

Please follow your physicians advise on when to use Aldara cream.

1.Before going to bed, wash your hands and open a new sachet.Squeeze Aldara cream

onto your fingertip.

2.Apply a thin layer of Aldara cream onto clean, dry intended area according the physicians

instructions.Rub gently into the skin until the cream vanishes.

3.After application of the cream, throw awaythe opened sachet and wash hands with soap

and water.

4.LeaveAldara cream on the treated area according physician’s instruction.Do not shower

or bathe during this time.

5.After treatment, the area where Aldara cream was applied should be washed with soap

and water.

Pay attention:

Do not swallow!This medicine is intended for external use only.

Do not take bymouth or in the vagina or anus, in or near your eyes,lips or nostrils.

Do not bandage or occlude the treated area.

Do not use the cream beyond the recommended period, quantity and frequency.

In the case of condiloma acuminate:men with warts under the foreskin should pull the foreskin

back and wash underneath every day (see section“Warnings”).

If you decide to havesexual relations while you still havewarts,apply Aldara cream after – not

before – sexual activity.Aldara cream may weaken condoms and diaphragms, therefore the

cream should not be left on during sexual activity.Remember, Aldara cream does not protect

against passing the virus to someone else.

In case ofActinic Keratosisor Basal Cell Carcinoma:it is recommended to avoid usage of

sunlamps or tanning beds, and avoid sunlight as much as possible during treatment with Aldara

Cream.

Use sunscreen and wear protective clothing if you go outside during daylight.

Actinic Keratosis patients should notify their physician if they already used Aldara cream on

the same area in the past.

Basal Cell Carcinoma patients should be under regular supervision byphysician.

They should notify their physician if the adverse reactions prevent them from daily activity or

make it difficult to continue the treatment with the product.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed bythe physician.Even if there is an

improvement in your health, do not discontinue use of this medicine without consulting your

physician.If you forgot to apply Aldara cream, apply the missed dose of cream as soon as you

remember and then continue on the regular sceduale.

Avoid Poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of

children and/or infants, to avoid poisoning.

If you havetaken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed

immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so bya physician!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment;in another patient it may

cause harm.Do not give this medicine to your relatives, neighbors or acquaintances.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your

medicine.Wear glasses if you need them.

Storage:

At room temperature (25 °C or below).

Even if kept in the original container and stored as recommended, medicines may be kept for

a limited period only.Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the

pharmacist who dispensed the medicine to you.Do not store different medicines in the same

package.

License number:114442967500

Manufacturer:3M Health Care Ltd., Loughborough, England.

Importer:Pharmateam Marketing 2000 Ltd., P.O.Box 405, Jerusalem 91003.

The format of this leaflet has been set bythe Ministry of Health, and its contents has been

∫‰ULF²Ýô« WI¹dÞ

ÆÃöF« …bË W¹—«dJ²Ð oÒKF²¹ ULO VO³D«  ULOKFð Vłu0 qLF« vłdÔ¹

Ʊ ·dÞ vKŽ «—«b√ .d ÍØl{Ë fOJ« vKŽ ÍØjG{√ Æ«Îb¹bł UÎO ÍØ`²«Ë p¹b¹ ÍØqž« ÂuM« q³

ÆpF³ «

Æ≤ ÆVO³D«  ULOKFð VŠ ¨WUłË WHOE½ w¼Ë ÃöFK …ÒbFÔ*« WIDM*« vKŽ «—«b√ .d s WFO— WI³Þ ÍØs¼œ«

Æ.dJ« ¡UH²š« v²Š bK'« qš«œ v« nDKÐ ÍØ„d«

Æ≥ ÍØqž« ƉULF²Ýô« ¡UN²½UÐ Õu²H*« fOJ« s ÍØhÒKð ÆjI …bŠ«Ë …d* ‰ULF²Ýö hÒB fO q

ÆÊuÐUB«Ë ¡U*UÐ p¹b¹

Æ¥ vKŽ .dJ« œułË ‰öš ÂULײÝô« “u−¹ ô ÆVO³D« WO uð VŠ W−ÓUF*« WIDM*« vKŽ «—«b√ .d ÍØ„dð√

ÆbK'«

Ƶ Æ¡U*UÐË rŽU½ ÊuÐU WDÝ«uÐ p–Ë wuO« ÃöF« ¡UN²½UÐ UNOKŽ «—«b√ .d XM¼œ w²« WIDM*« nDý V−¹

∫ÁU³²½ô« vłd¹

¨ÃdA« qš«œ ¨q³N*« qš«œ ¨rH« w U1dJ« l{Ë ŸuM2 ÆjI wł—Uš ‰ULF²Ýô hÒB ¡«Ëb« «c¼ °Ÿö²Ðö fO

Æs¹dM*« Ë√ 5²HA« ¨5MOF« s »dIUÐ Ë√ qš«œ

ÆUNÐ v u*« W¹—«dJ²«Ë WOLJ« ¨X u« s d¦ √ .dJ« ‰ULF²Ý« ŸuM2 ÆW−ÓUF*« WIDM*« WODGð Ë√ bOLCð ŸuM2

qžË ¡«—u« v« …bK'«Òbý V−O ¨wKÝUM²« VOCI« …bKł X% qOPŁ  błË «–≈ ∫WOKÝUM²« qOP¦« ÃöŽ WUŠ w

œułË ¡UMŁ√ WOMł  U öFÐ ÂUOI«  —d «–≈ Æ©ÁöŽ√  «d¹cײ« …dI ÍØdE½«® Âu¹ q UNHKš …bł«u²*« WIDM*«

ÂËb½uJ« WŽU$ s nFC¹ b «—«b√ .d Ê≈ ÆtK³ fOË wM'« ŸUL'UÐ ÂUOI« bFÐ «—«b√ .d ÍØs¼œU ¨qOP¦«

wL×¹ ô «—«b√ .d Ê« d c²« pOKŽ ÆWOM'« WFłUC*« ¡UMŁ√ .dJ« „dð “u−¹ ô pcË ¨wzUM« ełU(« »U−(«Ë

Ædš¬ hA  UÝËdOç« ‰UI²½« s

ŸUM²ô« V−O bK−K w×D« W¹bŽUI« U¹ö)« ÊUÞdÝ ÃöF Ë√ wMO² _« Ê«dI²« ÃöF hÒB «—«b√ .d ÊU «–≈

s ÃËd)« ¡UMŁ√ fLA« WFý_ ÷ÒdF²« sŽ ÊUJù« —b ŸUM²ô«Ë lÒH²« …ÒdÝ√ Ë√ lÒH²« `OÐUB ‰ULF²Ý« sŽ

ÆWO «u« fÐö*«Ë W¹U u« .d ‰ULF²Ý«Ë —UNM«  UŽUÝ ¡UMŁ√ XO³«

ÆÃöFKÒbF*« ÊUJ*« w «—«b√ .d UÎIÐUÝ XKLF²Ý« «–≈ VO³D« ÂöŽ≈ V−¹ ≠ wMO² _« Ê«dI²« ÃöŽ WUŠ w

wuO« rNÞUA½ lM9 WO³½U'« ÷«dŽ_« X½U «–≈ VO³D« ÂöŽ≈ bK−K w×D« W¹bŽUI« U¹ö)« ÊUÞdÝ v{d vKŽ

WFÐU²*« X% «u½uJ¹ Ê√ v{d*« ¡ôRN v u¹ ¨UL ÆdCײ*« «cNÐ ÃöF« —«dL²Ý« vKŽ VFBð X½U «–≈ Ë√ ÍœUF«

øÃöF« ÕU$ vKŽ ÍØbŽUð Ê« p½UJUÐ nO

ÆtKL UÐ VO³D« q³ s tÐ v u*« ÃöF« ¡UHO²Ý« V−¹

s¼œ XO½Ë ÀbŠ «–≈ ÆVO³D« …—UA²Ý« ÊËbÐ ¨WO×B« p²UŠ vKŽ sÒײ« √dÞ «–≈ v²Š ¡«ËbUÐ ÃöF« ·UI¹≈ ŸuM2

Æ…œUFU ÃöFUÐ —«dL²Ýô« rŁË pcÐ dÒ c²« —u UNM¼œ V−O ¨—dI*« bŽu*« w U1dJ«

°rL²« ÍØlM«

lM* ¨WKb  U½«uOŠ Ë√ØË l{— Ë√ØË ‰UHÞ« Íb¹« ‰ËUM² sŽ «ÎbOFÐ ¨oKG ÊUJ w dš¬ ¡«Ëœ Í«Ë ¡«Ëb« «c¼ kHŠ V−¹

∆—«uÞ Wdž »d √ WFł«d V−O ¨¡«Ëb« «c¼ s «ÎuNÝ bË lK²Ð« «–« Ë« …bz«“ WŽdł XËUMð «–« ÆrL²Ð rN²ÐU «

Æ¡«Ëb« …u³Ž pFË «Î—u vHA²LK

°VO³D« s W×{«Ë  ULOKFð ÊËbÐROI²«V³ðlM1

Æ¡«Ëb« «c¼ p—UF Ë« ¨p½«dOł ¨pzUÐd « ¡UDŽ« lMLÔ¹ Æ„dOž UÎC¹d dC¹ b Ë X½« p{d ÃöF n Ë ¡«Ëb« «c¼

ÆtËUM²ðULK WŽd'«Ë ¡«Ëb« WF — h× V−¹ °ÂöE«wW¹Ëœ√‰ËUMðŸuM2

ÆUNO« WłU×Ð XM «–≈  «—UEM« ÍØqLF²Ý≈

Æ©W¹u¾ Wł—œ ≤µ X%® WdG« …—«dŠ Wł—œ w∫s¹e ²«

v« ÁU³²½ô« vłd¹ ÆjI …œËb× …b* W(U vI³ð W¹Ëœô« ÊU ¨UNÐ v u*« s¹e²«ØW¾³F²«  ULOKFð …UŽ«d bMŽ v²Š

kHŠ lMLÔ¹ Æ¡«Ëb« p ·d Íc« wbOB« …—UA²Ý« pOKŽ ¨pA« s WUŠ W¹√ w °¡«Ëb« WOŠö …b ¡UN²½« a¹—Uð

Æ¡UŽu« fH½ w WHK² W¹Ëœ«

±±¥¥¥≤π∂∑µ∞∞∫¡«Ëb« qO−ð r—

Æ«d²K$≈ ¨Ë—u³u ƨ÷Æ dO YKO¼ 3M ∫Z²M*«

Æπ±∞∞≥ ”bI« ¨¥∞µ ƻƒ ¨Æ÷Æ ≤∞∞∞ o¹u²K rOðU—U∫œ—u²*«

Æ≤∞∞µ d³Lu½ w½U¦« Êu½U wÒd Ô√Ë UN½uLC h×ÔË W×B« …—«“Ë q³ s …dAM« Ác¼ WGO  œÒbÔŠ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה