איקאפרס טבליות 180 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
VERAPAMIL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C08DA01
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור מושהה
הרכב:
VERAPAMIL HYDROCHLORIDE 180 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
VERAPAMIL
איזור תרפויטי:
VERAPAMIL
סממני תרפויטית:
Mild to moderate hypertention. Angina pectoris.
מספר אישור:
068 49 27919 00
תאריך אישור:
2010-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי .

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

סרפאקיא ®

SR סרפאקיא ®

SR

180 מ " ג 240 מ " ג

םעתוילבט ההשומרורחש

בכרה

הליכמההשומרורחשםעהילבטלכ :

Verapamil HCl 180mg mg 240 Verapamil HCl

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Sodium alginate, microcrystalline cellulose,

povidone, magnesium stearate, talc, titanium

dioxide, polyethylene glycol, ironoxide red,

hydroxypropyl methyl cellulose. Sodium alginate, microcrystalline cellulose,

povidone USP (PVPK-30), magnesium

stearate, drycolor dispersionlight green,

polyethylene glycol400.

הליכמהילבטלכ 27.8 מ " ןרתנג הליכמהילבטלכ 37 מ " ןרתנג

תיטיופרתהצובק

סוח ם ןדיסתלעת .

תיאופרתוליעפ

בלהתקועתבוםדץחלרתיבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הקינמךניהרשאכוזהפורתבישמתשתלא .

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

םאוזהפורתבשמתשהלןיא ןוגכבלבתויעבךלשישעידומךאפור : ךומנםדץחל ) לתחתמילוטסיסךרע - 90 מ " מ

תיפסכ ( ךומנדואמםדץחלוא ) הרקמבאמגודל םלהלש shock ( , םיכוביסםעבלףקתה , בלתקיפסיא , ואףורפר

תפסונהכלוהתליסמתוולתמוילאירודסורפרופרפ ) אמגודל : תעפות Wolff-Parkinson-White וא Lown-Ganong-

Levine .(

םאוזהפורתבשמתשהלןיא אשונךניא / לבוסךניהשעידומךאפורובלבצוקת / ת מ הגרדמבלתמיסח יינש ה וא

תישילש , תלחמוא sick sinussymdrome ) רבעמבהמיסחואריהמקפודיפקתהבםיתיעלהוולמיתיאקפוד

םיילמשחהםייוריגה .(

אפורלעידוהלךילע / אקיאתליטנםרטחקור סרפ SR חוטבךניאםא / ה .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

ןוירהבךניהםא , שוא וכב ןוירהלסנכיהלךתנו . לימפרווה , ) רישכתבשליעפהרמוחה ( םדהתכרעמךרדרובעללולע

קוניתהלאךלש , לבוסךניהםא / ת , ובלהדוקפיתביוקילמרבעבתלבסוא / םדילכוא ) האר / ףיעסבהלעמלי " ןיאיתמ

רישכתבשמתשהל (" , הילכהואדבכה / ןתשהתכרעמ לבוסךניהםאוא / צעהתכרעמבהלחממת םיב , ןווינןוגכ

םירירש , םרירשתשלוח (myasthenia gravis) . .

חוטבךניאםא / נהתולחמהמתחאךלשישה " ל , חקורהואאפורבץעוויהלשי .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

עםוגפלותרוחרחסואשארבאכלםורגללולעוזהפורתבשומישה " תוריהזבייחמןכלעותונריעבךכי תוליעפב

בכרבהגיהנגוסמ , תונריעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפהב .

תורהזא

וזהפורתבלופיטהתפוקתךשמבםיפירחתואקשמואתונייתותשלןיא .

םדץחלתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב , א . ק . ג . , דבכדוקפתובלבצק .

שיגרךניהםא / תלואוהשלכןוזמלה יהשלכהפור , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיס - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , בהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב תוא :

ןיריפסא , םדלולידלתופורת ) םדתשירקדגנ ( , תונתשמתופורתללוכםדץחלתדרוהלתופורת , ימסוח - אתיב ןוגכ

לולורפוטמואלולונרפורפ , ןיסוזרפואןיסוזרטןוגכאפלאימסוחוא , דיניאקלפןוגכבללתופורת , , ןידיניכ ,

דימריפוסיד , סילטיגידואםיטרטינ ,. ןיליפואית ) המטסאל ( , ןיפזאמאברק ) תותיוועל ( , ואחוריבצמבלופיטלתופורת

ןימרפימיאןוגכהעגרהל , םויתיל , לטיברבונפ , םלוזדימואןוריפסוב , דימלקנבילגןוגכתרכוסדגנתופורת , תופורת

תוימוהיזתולחמבלופיטל , ןיצימורתיראןוגכ , ןיצימורתירלק , ןיפמפירואןיצימורתילט , פיטלתופורת ןטרסבלו ןוגכ

ןיסיבורוסקוד , ןידיטמיסןוגכסוקלואבלופיטלתופורת , ןיציכלוקןוגכןודגישלופיטלתופורת , ןוזריפניפלוס , תופורת

תולתשהתייחדתעינמל , ןוגכ ןירופסולקיצ , סומילוריס , סומילורקט , סומילורבאוא , םדבלורטסלוכתדרוהלתופורת

ןיטאטסברוטאןוגכ , ןיטאטסבמיס , ןיטאטסבולוא ; תומרוגןניאהצובקההתואלתוכייתשמהתורחאתופורת

ןיבתובוגתל - לימפרווהםעתויתפורת - ןהולא : בולפ ןיטאטס , ןיטאטסברפ , ןיטאטסבוסורו , הנרגימבלופיטלתופורת

ןטפירטומלאןוגכ , תלחמבלופיטלתופורת AIDS סוריווא HIV , חותינבשומישלתופורת םי ) שחלאמזג ( תייפרהלוא

םירירש םוקירפיההחמצ , תוילוכשאץימו .

תיפוסהניארוקאקיאםעתויתפורתןיבתובוגתלםורגלתולולעהתופורתלשוזתמישר . חקורהואאפורבץעוויהלשי

שמתשתםרטב / תושדחתופורתבי , תויחמצתופורת , רתוא אפורםשרמאללתושכרנהתופו .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב : תוריצע , לשהרמחהללוכ

םייעמתמיסח , החירפ , ךומנםדץחל , יאקפוד ט י , ריהמקפוד , בלתקיפסיא , מדא תוימו , ףוגבתוחפנתה , ואםיידיב

םיילגרב , תואירבלזונתורבטצה , תורוחרחס , שארבאכ , תופייע , הליחב , המישנבתויעב , השקתרוחרחס (vertigo) ,

םיינזואבםוזמז , םיבצעהתכרעמלתורושקהתועפות (extrapyramidal) האקה , םייכינחהלשתרבגומהחימצ

תוחופנםייכינח ( , ןטבבאכ , םיקרפמואםירירשיבאכםרירשתשלוח , וחתפתה ת רבגבםיידשלשתרבגומ הריציוא

םיידשהמהפילדלםרוגהםישנבבלחלשתרבג .( היצנטופמיאמולבסיםירבגוןכתי . תויגרלאתובוגת , תלרח ) החירפ

רועבתדרגמ ( עיפוהלתולולע . שחרתהלםגתולולעדבכבתויעב , עןוחבאלםינתינרשא " תויאופרתוקידבי .

חוימתוסחייתהתובייחמהתועפות תד

קספה / הנפולופיטהי / אפורלי :

הרומחתיגרלאהבוגת , םייפעפעבתוחיפנדחוימב , ןושלבואןורגב .

המישניישק .

ךומנםדץחלמהאצותכןופליעואתרוחרחס .

תלרחתחתפתמובותיגרלאהבוגת ) רועבתבאוכואתדרגמהחירפ .(

שיגרמךניהובשהרקמלכב / לעבונייוצאלשיאוולתועפותה הזןו , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ; אןפואםושבךא דחיבתונמיתשלוטילןי !

םיבוצקםינמזבהפורתהתליטנלרשאבאפורהתוארוהיולימבדיפקהלןכלעשיותיהשומהלועפלעבאוההזרישכת

ועבקנשיפכ .

שומישהןפוא

שותכלואסועללןיא ! הילבטהתאתוצחלןתינ . םימסוכםעתוילבטהעולבל .

בלחםעואתוחוראהםעהפורתהלוטילשי .

תוריהז

תוילוכשאץימםעהפורתהלוטילןיא .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*****************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , תבלופיטהתאקיספהלןיא אפורהםעתוצעייתהאללהפור .

תורומחתואצותלאיבמלפוטמוניאשםדץחלרתי .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / וימרדחלדימי אבהוםילוחתיבלשן / הפורתהתזיראי

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל ! הפורתהלשרתיתנמלשהרקמלכלתוניצרבסחייתהלשי .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

תופורתלוטילןיא ךשוחב ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב הפורתלטונךניהש . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

םוקמבוזהפורתרומשלשי שביוךושח , לתחתמ 25 C

.

תוביטרוריוואתרידחעונמלידכתאזובטיההרוגסדימתהיהתהפורתהתזיראשאדוולשי .

הזיראהיאנתיפלםג / יצלמומההנסחה ם , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

מ " ג : 06849 27919 00

מ " ג : 05474 25026 00

יטבצמרפתוישעתעבט עבתו " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה