אטקנד פלוס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

07-05-2019

מרכיב פעיל:
CANDESARTAN CILEXETIL; HYDROCHLOROTHIAZIDE
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
C09DA06
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASTRA ZENECA AB., SWEDEN
קבוצה תרפויטית:
CANDESARTAN AND DIURETICS
איזור תרפויטי:
CANDESARTAN AND DIURETICS
סממני תרפויטית:
Essential hypertension, where monotherapy with candesartan cilexetil or hydrochlorothiazide is not sufficient.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לחולים הסובלים מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובלים בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתחו תופעות לוואי לטיפול כאמור
מספר אישור:
121 44 30145 00
תאריך אישור:
2011-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

07-05-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

07-05-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

07-05-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סולפ דנקטא

®

תוילבט

בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Candesartan cilexetil 16 mg

סדנ

טר

ליטסקליס ן

ג"מ

Hydrochlorothiazide 12.5 mg

ורולכורדיה

דיזאי

12.5

ג"מ

םיביכרמל

יתלב

ףיעס האר אנא םיליעפ

"

ףסונ עדימ

"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.תינשב ותוא ךרטצת ילוא ןולעה תא רומש

ורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חק

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ

ל תדעוימ הניא הפורתה לו םידלי ליגל תחתמ םירגבתמ

םינש

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

דעוימ סולפ דנקטא ץחל רתיב לופיטל

םד רשאכ , ב לופיט

סדנ

טר

(candesartan

וא

ורולכורדיה

דיזאי

hydrochlorothiazide

קיפסמ וניא דבל

תיטיופרת הצובק

סדנ

טר

ליטסקליס ן

(

(Candesartan cilexetil

ןיסנטויגנא לש ןטלוקה יבכעמל תכייתשמה הפורת

תלעופ ןיסנטויגנא ןומרוהה תועפשה תמיסח ידי לע

דה ץחל תדרוהלו םדה ילכ לש הבחרהל תמרוגו ,

ורולכורדיה

דיזאי

Hydrochlorothiazide

.םינתשמ םיארקנה םירישכת תצובקל תכייתשמה הפורת איה ה חלמ קוליסל תלעופ הפורתה

sodium chloride

.םדה ץחל תדרוהל תמרוג ךכבו ןתשה תכרעמ ךרד םימו

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

פה םיביכרמל יגרלא ךנה םיליע

סדנ

טר

אלה םיביכרמהמ דחאל וא דיזאיתורולכורדיה וא ליטיסקליס ן םיליעפ

ףיעס האר

ךנה

ןויר

ישילש שדוח רחאל

ףידע ריהה תליחתב םג הפורתב שומישמ ענמיהל

אר ףסונ עדימל ,ןו

.)הטמ "הקנהו ןויריה" ףיעס

פורתל תושיגר העודי תו .םידימאנופלוס תחפשממ

ךניא םא .אפור םע ץעייתהל שי ךכב חוטב

( ןודגישמ לבוס ךנה

gout

לבוס ךנה דבכב תורומח תויעבמ

הילכב וא

וא

הרמה יכרדב המיסח

X

ןוגכ( םיטילורטקלאה וא םילזונה ןזאמב תוערפה לש הרקמב לש תוכומנ תומר דירולכ םויסטופ

ןגלשא דירולכ

לש תוהובג תומר םוידוס

ןרתנ

לטונ ךנה הליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת ןריקסילא

aliskiren

תרכוס ךל שיו

לטונ ךנה םד ץחל תדרוהל הפורת

ליכמה

ןריקסילא

aliskiren

ב תויעב ךל שיו ה דוקפת תוילכ

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

סולפ דנקטאב שומיש

!

דנקטאב לופיטה ינפל סולפ :םא אפורל רפס

לבוס ךנה

לה דוקפתב יוקילמ דבכה ,ב

וא

לכ תוי

ךל שי

תרכ

ךל שי

סופול(

ל תרבע הילכ תלתשה הנורחא

תופירח תואקהמ הנורחאל תלבסש וא תואקהו םילושלשמ לבוס התא

,ינושאר םזינורטסודלארפיה םשב הלחממ לבוס התא לבוס התא םא י תטולב תלחממ

הילכה תרת ( סנוק תנומסת תארקנה )לנרדא(

(Conn's

שי

ךומנ םד ץחל ךל

ץבשמ רבעב תלבס

המתסאמ רבעב תלבס

היגרלא וא

דמוע ךנה

ל וא אפורל עידוהל ךילע ,חותינ רובעל לע םיינישה אפור

הש ךכ טא .סולפ דנקטא לטונ ךנ דנק סולפ המדרה ירמוח םע בולישב

.םדה ץחלב הדיריל םורגל לולע

שיגר ךנה

דוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עי

:םד ץחל רתיב לופיטל תושמשמה תואבה תופורתה תחא תא לטונ ךנה

םיזנאה יבכעמ

ומכ(

ה םא דחוימב )לירפימרו לירפוניסיל ,לירפלנא לבוס ךנ

תויעבמ תוילכב

תרכוסל תורושקה

ןריקסילא

aliskiren

רטנלו קודבל ךרטציי אפורהו ןכתיי הז הרקמב םיאבה םידדמה תא

תמרו םדה ץחל ,יתיילכה דוקפת אמגודל( םיטילורטקלאה

םדב )םויסאטופ

.םיעובק ןמז יחוורמב

שומיש .הפורתב שומישה ךלהמב רועב יופצ יתלב עגנ חתפמ ךנה םא וא ,רועה ןטרסב רבעב תילח ןטרס( םייתפשבו רועב ןטרס חתפל ןוכיסה תא תולעהל לולע דיזאיתורולכורדיהב

וניאש גוסמ רוע .םיהובג םינונימב חווט ךורא שומישב טרפב ,)המונאלמ

שי ( הלוגס הרטלוא הנירקלו שמשל הפישחמ רועה לע ןגהל

ךלהמב )

סולפ דנקטאב שומישה

רתוי תופוחד םיתיעל שגפהל הצרי אפורהו ןכתיי

.ליעל םימושרה םיבצמהמ דחא ןתניהב

רתי תושיגרל םורגל לולע סולפ דנקטא

.שמשל הפישח תעב רועב

תורחא תופורת חקול התא םא

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל

הליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת לטונ ךנה םא סולפ דנקטאב שמתשהל ןיא ןריקסילא

aliskiren

ךל שיו וס תרכ

לטונ ךנה םא סולפ דנקטאב שמתשהל ןיא ןריקסילא ליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת

aliskiren

ךל שיו ב תויעב ה דוקפת תוילכ

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

םד ץחל תדרוהל תופורת

תוליכמה תופורת ,אטב ימסוח ןריקסילא

aliskiren

דיסקוזאיד

יבכעמ םיזנאה

ןוגכ

זיל ,לירפוטפק ,לירפלנא .לירפימרו לירפוני

פסות

חלמ יפילחת וא ןגלשא

ןגלשא םיליכמה

ןגלשאה תומר תא תולעהל תולולעה תופורת

)םדב

ןירפה

םד לולידל תשמשמה הפורת

יטרויד( תונתשמ תופורת

ףוגהמ םילזונ תאצוהל ,)ת

םילשלשמ

ל תופורת יתש לש בוליש וא ןיליצינפ יקדייח םוהיזב לופיט

םירפותמירט

לוזאסקותמאפלוס

לא תוקלד ידגונ

םידיאורטס

NSAIDs

באכב הלקהל םג תושמשמה ןוגכ

ןיריפסא

לעמ חקול ךנה םא(

)םויל םרג ביסקוקלס ,ביסקוקירוטא ,קנפולקיד ,ןסקורפנ ,ןפורפוביא ,

ןימאריטסלוכ וא לופיטסלוכ

)לורטסלוכ תדרוהל תופורת(

ןיצירתופמא א( יתיירטפ םוהיזב לופיטל תשמשמה הקיטויביט

.)טשופמ

)תוישפנ תויעבב לופיטל תשמשמה הפורת( םויתיל

פסות

ןדיס ןימטיו וא

טב ימסוח

( ןיסקוגיד בל בצק ירידסמ םירישכת

לוכיטנא םירישכת .)ןדירפיב ,ןיפורטא ןוגכ( םיגרני

מפסופולקיצ ןוגכ( םייסקטוטיצ םירישכת ,)טסקרטותמ ,די

ןטרסב לופיטל תופורת

ןוגכ תוידיאורטס תופורת

ןוזינדרפ

( הילכה תרתוי ןומרוה

ACTH

ןידאטנאמא

םימוהיזב וא ןוסניקרפב לופיטל( םייפיגנ

םיטרוטיברב

העגרהל וא היספליפאב לופיטל תופורת

תופורת תויטוכיספ יטנא

.םדב ןגלשאה תומר לע עיפשהל תולולעה

סקונברק

לופיטל תושמשמה תופורת( ןול .)הפה ללחב םיביכ וא טשווב תולחמב

ס דגנ תופורת

תרכ

ןילוסניא תוברל

ןירופסולקיצ

ל תשמשמה הפורת תייחדב לופיט .)םירביא תלתשה רחאל לתש

ומכ םדה ץחל תדרוה תרבגהל ליבוהל הלולע םתליטנ רשא תופסונ תופורת

ןפולקאב

הפרמ הפורת ירש םיר

amifostine

)ןטרסב לופיטל הפורת(

תופורתו תויטוכיספ יטנא

.תומיוסמ

דוי םיליכמה דוגינ ירמוח

םוליצל םידעוימה

:ןוזמו הפורתב שומיש

.תוחורא םע רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

המ קלח .לוהוכלאה תכירצ ילגרה לע אפורה םע חחושל שי תרוחרחס שוחל םילולע סולפ דנקטא םילטונה םישנא .לוהוכלא תכירצ תעב השלוחו

הקנהו ןוירה

:

ילע ה םא אפורל רפסל ךי הב ךנ

הב תאש תבשוח ,ןויר

הל סנכיהל תננכתמ וא ןויר

.לופיטה ךלהמב ןויר ל הסינכה םרטב תרחא הפורתל רבעמו סולפ דנקטאב שומישה תקספה לע ץילמי ,בורל אפורה

וא ןויר ימ דנקטאב שומישה .ןויריהה יוליג רחאל ד סולפ הה תליחתב ץלמומ וניא

שדוחה רחאל רוסאו ןויר יכ ,ישילשה

רבועל רומח קזנל םורגל לולעש ןו

ןוירהל ישילשה שדוחה רחאל חקלנ םא

מ ךנה םא

תוהמאל .אפורה תא יעדי אנא הקנה תננכתמ וא הקינ

דנקטאב שמתשהל אל ץלמומ תוקינמ ו םידולייל דוחייב הקנה תעב סולפ

הל יצרתו הדימב .םיגפ

יפולח לופיט לע ץילמי אפורהו ןכתיי קינ

תונוכמב שומישו הגיהנ

תופייעל וא תרוחרחסל םורגל הלולע וז הפורת םימיוסמ םישנאל

מ ענמה ,ולא תועפותב שח ךנהו הדימב הגיהנ

,בכרב

תלעפה

תונוכ

תונכוסמ

לכ

תוליעפ

תבייחמה

תונריע

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

לע ךל רמאנ םא .רכוס לש גוס ונה רשא זוטקל תוליכמ תוילבטה

אפורה ידי יאמ לבוס התאש

םירכוסל תוליבס םימיוסמ .וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

יפל שמתשהל שי דימת

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה

לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

.דבלב אפורה ידי

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

ליגל תחתמ(

ןפוא

שומישה

:

ןיא

עדימ

יבגל

השיתכ

יצח

הסיעל

שי .םימ טעמ םע תוילבטה עולבל

ןתינ םע הפורתה תא לוטיל

.ןוזמ ילב וא

.רקובב ,אמגודל ,םוי לכ ןמז ותואב תוילבטה תא לוטיל ץלמומ

לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ,ליגרכ האבה הנמה תא יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !דחיב תונמ

רתי תנמ תלטנ םא

דחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא םילוחה תיב לש ןוימ ר .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

ע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

די .אפורה י

תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב ! םעפ לכב

נהש ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ך ךנ .םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סולפ דנקטאב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר

תוסחייתה תובייחמה תועפות תדחוימ :דימ אפורל הנפו הפורתה תא תחקל קספה ,

םינפה תוחפנתה ,העילבו המישנ יישק

,ןושלה ןורגה וא/ו םייתפשה

קו תויחופלש םע ,תוריהמב תחתפתמה הפירח החירפ ,תומרומ תויחופלשב הוולמה ףירח דוריג ףולי הפב תויחופלש םג בורלו רועה

תולבח תלבקל היטנ נוציק תופייע וא ,תולקב )רידנ( תי

שיגרמ ךנה ובש הרקמ לכב

ונייוצ אלש יאוול תועפות ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב מ אפורה םע ץעייתהל

דנקטא סולפ ינפב דימע תוחפ תויהל לולע ךנה ךכמ האצותכ .םינבלה םדה יאת תמרב הדיריל םורגל לולע ח וא תוקלד ,תופייע שוחתו ןכתייו םימוהיז .םד תוקידב עוציבל אפורה םע דימ רשק רוציל ךילע הז הרקמב .םו

על תועיפומ ,תוחיכש יאוול תועפות

י

ךותמ דחא הלוחמ תוחפ לע תועיפשמ( תובורק םית

10

:)

,הפירח הדיריהו הדימב .םדב ןרתנה תומכב הדירי

ויוצווכתה וא ,היגרנא רסוח ,השלוח שיגרתש ןכתי

םירירש

ילע

הדירי וא רב םא .בל תקיפס יא וא הילכ תויעב ךל שי םא דחוימב ,םדב ןגלשאה תומ אוה יונישה רומח י ,

תוערפה ,השלוח ,תופייע שיגרתו ןכת

לולמנו רורקד תשוחת וא בלה בצקב

לע

וכ תומרב הי םדב תירוא הצמוח וא רכוס ,לורטסל

ןתשב רכוס

חרחס

השלוחו תור

שאר באכ

המישנה יכרדב םוהיז

ול תועפות יאו תוחיכש אל

ךותמ דחא הלוחמ תוחפ לע תועיפשמ(

100

:)

ךומנ םד ץחל

חרחס וא ןופלע תשוחתל ךל םורגל לולע

תור

ת ןדבוא

תינבצע הביק ,תוריצע ,לושלש ,ןוב

שמשה רואל תושיגר בקע תמרגנה החירפ ,תלרח ,החירפ

תורידנ יאוול תועפות

ותמ דחא הלוחמ תוחפ לע תועיפשמ(

ך

1,000

(

:

בצמו הדימב .)ןיעה ןבולב וא רועב( תבה אפורל תידיימ תונפל שי שחרתמ הז

)בל תקיפס יא וא הילכ תויעבמ לבוס התא םא דחוימב( הילכ ידוקפת לע העפשה

החונמ רסוח ,ןואכיד ,הניש יישק

גודגד תשוחת

ץוצקע וא

םיילגרב וא תועורזב

יאר שוטשט

ינמז ה

בלה בצקב תוערפה

ללוכ( המישנ יישק

)תואירב םילזונו תואיר תקלד

םוח

בלבלב תקלד

םיזע ןטב יבאכל תמרוג

םירירש תויוצווכתה

רוגה םד ילכל קזנ רועה לע תולוגס וא תומודא תודוקנ תעפוהל ם

תויסטו םימודא םד יאת ,םינבל םד יאתב הדירי

אטבתהל םייושע

תולבח וא םוח ,םימוהיז ,תופייעב

םע ,רהמ תטשפתמה השק החירפ

וא רועה לש ףוליק וא תויחופלש הפב תויחופלש תעפוה

עפות דואמ תורידנ יאוול תו

ותמ דחא הלוחמ תוחפ לע תועיפשמ(

ך

10,000

)

:

םינפה תוחפנתה

,ןושלה

ןורגה וא/ו םייתפש

דוריג

םירירשו םיקרפמ ,בג יבאכ

.)סיטיטפה( דבכב תקלד ללוכ ,דבכה ידוקפתב םייוניש ,תופייע שיגרתו ןכתיי ה תבהצה ,ןיעה ןבולו רוע תעפש ינימסתו

לועיש

הליחב

רדיה ,ליעפה ביכרמה

תא רימחהל וא ררועל םימיוסמ םילוחב לוכי ,סולפ דנקטאב אצמנה ,דיזאיתורולכ

תלחמ

סופולה

)תבאז(

:העודי אל תוחיכשב יאוול תועפות

ימואתפ הייאר רצוק

)הפירח תיווז תרוגס המוקואלג( ימואתפ םייניע באכ

חמ ( תירועו תימטסיס סופול תל ל םרוגה יגרלא בצמ והז םיקרפמב םיבאכ ,םוח

הלוכיש תירוע החירפו )רועב תוישושבגו ףוליק ,תויחופלש ,תוימומדאב אטבתהל

ןטרס )המונלמ וניאש גוסמ רוע ןטרס( םייתפשהו רועה

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

םא

ךנה

שח

תעפותב

יאוול

הניאש

תרכזומ

ןאכ

אנא

הנפ

אפורל

ךלש

דימ

ו הדימב אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הנייוצ

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ פורת תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "ית

(www.health.gov.il)

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@m

oh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ת !הלערה ענמ וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפור לעו תוקונית

ידי

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(Exp. date)

/הזיראה יבג לע עיפומה .תיוות/ןוטרק/קובקב םויל סחייתמ הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש ןורחאה

קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב .הפורתה תא ךל

ל לעמ הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא

30°

6

.

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םג הליכמ הפורתה

Lactose monohydrate, maize starch, calcium carboxymethylcellulose, hydroxypropyl cellulose,

polyethylene glycol (macrogol) 8000, magnesium stearate, iron oxide yellow (E 172), iron oxide

reddish-brown (E 172).

הליכמ הילבט לכ

טרדיהונומ זוטקל ג"מ

:הפורתה תיארנ דציכ

,ץירח םע ,קסרפא עבצ תולעב ,םידדצה ינשב תורומק ,הספילא תרוצב סולפ דנקטא תוילבט טורח דחא דצב

A/CS

.ץירח ינשה דצבו

סמ רפ הפורתה םושיר

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

121 44 30145

:ןרצי

הקינזהרטסא

הידבש ,הילטרדוס ,

םושיר לעב

ןאוביו

:

מ"עב )לארשי( הקינזהרטסא

.ד.ת

1455

ןורשה דוה ,

4524075

הז ןולע רשואו קדבנ

תואירבה דרשמ י"ע אב לירפ

2017

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ראורבפ

2019

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה