אזניל כמוסות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-07-2019

מרכיב פעיל:
AZITHROMYCIN AS DIHYDRATE
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01FA10
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
AZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
HAUPT PHARMA LATINA S.R.L, ITALY
קבוצה תרפויטית:
AZITHROMYCIN
איזור תרפויטי:
AZITHROMYCIN
סממני תרפויטית:
Infections caused by susceptible organisms in lower respiratory tract including bronchitis and pneumonia, skin and soft tissue infections, otitis media, upper respiratory tract infections including sinusitis and pharyngitis, tonsilitis, also in the treatment of uncomplicated genital infections due to chlamydia trachomatis.
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול בקטינים
מספר אישור:
117 66 29827 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-07-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-07-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

14-07-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986 - ו״משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוסומכ

לינזא ףיחרת ל״מ 5/ג״מ 200

לינזא :הליכמ הסומכ לכ ג״מ 250 )טארדיהיד תרוצב( ןיצימורתיזא

Azithromycin )as Dihydrate( 250 mg

:םיליכמ ףיחרתה לש ל״מ 5 לכ ג״מ 200 )טארדיהיד תרוצב( ןיצימורתיזא

Azithromycin )as Dihydrate( 200 mg

.6 ףיעס האר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישר הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה לא איה ,םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא םג םהל קיזהל הלולע .םישדוח 6 ליגמ םידליל דעוימ ףיחרת ל״מ 5/ג״מ 200 ™לינזא .ג״ק 45 לעמ םילקושה םידליל דעוימ תוסומכ ™לינזא ?הפורתה תדעוימ המל .1 יכרדב רישכתל םישיגרה םיקדייח ידי לע םימרגנה םימוהיזב לופיטל תקלדו ןורג תקלד ,סיטיסוניס ,תואיר תקלד ,סיטיכנורב( המישנה םימרגנה ןימה ירבאב םימוהיזו ,םיינזוא ,תוכר תומקרו רוע ,)םידקש .סיטמוכרט הידימלכ ידי לע .םידילורקמ גוסמ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא )ןיצימורתיזא( ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

.6 ףיעסב םיעיפומה הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ וא ןיצימורתיראל וא רישכתל תיגרלא הבוגת לש רבע ךל שי

.םידילוטקה וא םידילורקמה תצובקמ תרחא הקיטויביטנאל דבכב הרמה תמירז תמיסחמ האצותכ תבהצמ רבעב תלבס

ועיפוהש דבכה דוקפתב יוקילמ וא )cholestatic jaundice( .ןיצימורתיזאב שומיש תובקעב הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :ךנה םא .תואיר תקלדמ לבוס .סיזורביפ קיטסיסמ לבוס .םדב יקדייח םוהיז ךל שיש דשח םייק וא לבוס .תוילכה וא דבכה דוקפתב תויעבמ לבוס עטקמ תכראה״ תארקנש היעבמ רקיעב ,רידס אל קפודמ לבוס .״QT .)סיברג הינטסאימ( םירירש תשלוחל תמרוגש הלחממ לבוס .תורחא תויאופר תויעבמ לבוס ףיעס יאר - קינהל וא ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,הקינמ וא ןוירהב .״הקנהו ןוירה״ ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב תא תולעהל לולע בולישהש ןוויכמ )סדייאב לופיטל( ריבאניפלנ

.םדב ןיצימורתיזאה תומר ירחא בקעמב תויהל שי - )ןירפראו ןוגכ( השירק ידגונ םירישכת .השירק ידדמ .ןיסקוגיד .ןיציכלוק .ןיאוטינפ .םויזנגמ וא םוינימולא םיליכמה הצמוח ידגונ םירישכת ןוזמו הפורתב שומישה .לכוא אלל וא םע לוטיל ןתינ - ףיחרת .לכואה ירחא םייתעש וא ינפל העש לוטיל שי - תוסומכ הקנהו ןוירה לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ™לינזא םא עודי אל .ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב ךנה םא .ךלש רבועל קיזי לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .םא בלחל רבוע ™לינזאש חווד .קינהל תננכתמ וא הקינמ ךנה םא ךלהמב ךקונית תא ליכאהל רתויב הבוטה ךרדה יבגל אפורב יצעוויה .™לינזאב לופיטה הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ךל שיש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא - זוטקל הליכמ הסומכה

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא ךל שיש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא - זורכוס ליכמ ףיחרתה

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא .תרכוס ילוחב שומישב רהזיהל שי ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םע קודבל ךילע !אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תא רזפלו חותפל רוסא .התומלשב הסומכה תא לוטיל שי :תוסומכ .הקדבנ אל וז ךרדב ןתמה תעפשהש ןוויכמ ,הסומכה ןכות .ג״ק 45 -מ תוחפ םילקושה םידליל הסומכ תתל ןיא הנמה תא דודמל שי ,ג״ק 15 -ל תחתמ םילקושה םידליל :ףיחרת .ןתינה לככ תקיודמ הרוצב המשרנש .שומיש לכ ינפל ףיחרתה תא בטיה רענל שי !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל .תרכזנשכ דימ הנמ חק ,דעוימה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא לוטילו החכשנש הנמה לע גלדל שי ,האבה הנמל ןמזה עיגה םא ךא םוקמב הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא םושב .ליגרכ האבה הנמה תא !החכשנש הנמה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה אלל ,הפורתה תא לוטיל קיספהל וא ™לינזא לש הנמ תליטנ לע גלדל ןיא טעמל ,לופיטה תמלשהל דע ,בוט רתוי שיגרהל ליחתמ התא םא םג הרוה אפורהש וא הרומח תיגרלא הבוגתמ לבוס ךנה םהב םירקמ םא .)״יאוול תועפות״ 4 ףיעס האר( הפורתה תא לוטיל קיספהל ךל ,™לינזאב לופיטה לכ תא םילשת אל וא תונמ תליטנ לע גלדת לפטל רתוי השק היהיו ,ךירצש יפכ עיפשהל אלש לולע לופיטה םיקדייחהש ןוכיסה תא ןיטקת לופיטה לכ תמלשה .ךלש םוהיזב .™לינזאל תודימע וחתפי תופורתו ™לינזא ,™לינזאל תודימע וחתפי םיקדייחהו הדימב .דיתעב םיליעי תויהל אל םילולע תורחא תויטויביטנא ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע ™לינזאב שומישה ,הפורת לכב ומכ ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי תורומח יאוול תועפות :לש הרקמב אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי שחרתהל תולולע תויגרלא תובוגת .תורומח תויגרלא תובוגת רחאל וליפא ,™לינזאב ליעפה רמוחה ,ןיצימורתיזא תליטנ רחאל םא דימ אפורל הנפו לופיטה תא קספה .דבלב תחא הנמ תליטנ :םיאבה םינימסתהמ רתוי וא דחא שיגרמ התא העילב יישק וא המישנ יישק -

םינפב וא ןושלב ,םייתפשב תוחיפנ -

תודירצ ,ןורגב תורציה -

ריהמ קפוד -

ןופליע -

)תלרח( רועב החירפ -

הפמיל תוטולבב תוחיפנו םוח לש השדח העפוה -

החירפל ןושארה ןמיסה םע ™לינזאב שומישה תא קיספהל שי הרומח הבוגתל ןמיס תויהל הלולע החירפ .אפורל דימ תונפלו תירוע .™לינזאל רתוי דימ הנפו הפורתב שומישה תא קספה .)תידבכ העיגפ( ידבכ קזנ

עבצב ןתש ,םייניעה ןבול לש וא רועה לש הבהצה לש הרקמב אפורל ,השלוח ,םוח ,ןטבב עגמל תושיגר וא באכ ,תואקה וא תוליחב ,ההכ ולא .האוצה עבצב םייוניש ,ןובאת רסוח ,ןפוד תאצוי תופייע ,דוריג .)תידבכ העיגפ( ™לינזאל הרומח הבוגתל םינמיס תויהל םילוכי :לש הרקמב אפורל דימ תונפל שי הד דסרוטו

עטקמ תכראה( בלה בצקב םירומח םייוניש

.)תירדח בצק תערפה - טנאופ וא ,)רידס אל וא ריהמ( קפודב יוניש ךל שי םא דימ אפורל הנפ

בל תייעבל םורגל לולע ™לינזא .ררחוסמו שלח שיגרמ התא םא אל קפודל םורגל לולע הז בצמ .QT עטקמ תכראהכ העודיה הרידנ ,םישישק ברקב רתוי הובג ךכל ןוכיסה .דואמ ןכוסמ תויהלו ןיקת ,QT עטקמ תכראה לש תיתחפשמ הירוטסיה םע םילפוטמב תופורת םילטונה םילפוטמב ,םדב הכומנ ןגלשא תמר םע םילפוטמב .)בצק תוערפה ידגונ( בל בצקב הטילשל תומיוסמ .)םירירש תשלוחל תמרוגש הלחמ( סיברג הינטסאימ תרמחה הינטסאימ לש םינימסת רימחהל תולולע ™לינזא ומכ תוקיטויביטנא

.המישנ תויעבו םירירש תשלוח ללוכ ,סיברג תווחל לולע התא .האוצב םד וא ךשמתמ לושלש ,ימימ לושלש לופיטה תא תמייסש רחאל עיפוהל םילולע הלא .םוחו תויוצווכתה .™לינזאב תוחיכש יאוול תועפות :ןה ™לינזא לש רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות ;קיתרנב תקלד ;תואקה ;ןטב יבאכ ;תוליחב ;לושלש וא הכר האוצ .שאר יבאכ ;לוכיע יישק ;החירפ :תופסונ יאוול תועפות תקלד ,תבהצ ,הרוחש האוצ ,תונחיפנ ,תוריהמ בל תומיעפ ,הזחב באכ ,דרג ,תופייע ,תוינונשי ,וגיטרו ,תורוחרחס ,יתיירטפ םוהיז ,תוילכב יעמה לש תקלד ,היסקרונא ,תוריצע ,תירוע תת תוחיפנ ,רואל תושיגר ,)םיטיצוקיול( םינבל םד יאת רפסמב הדירי ,הימנא ,הביקב תקלד ,קדה ילוח תשוחת ,םינפב תקצב ,םוח ,הניש ידודנ ,תונבצע ,טקש יא .ןיעב תקלד ,העזה ,המזקא ,תלזנ ,ןורג תקלד ,לועיש ,באכ ,תיללכ 1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي تلاوسبك

لينيزأ قلعم للم 5/غلم 200

لينيزأ :ىلع ةلوسبك لك يوتحت غلم 250 )تارديهيد لكش ىلع( نيسيمورتيزأ

Azithromycin (as Dihydrate) 250 mg

:ىلع قلعملا نم للم 5 لك يوتحت غلم 200 )تارديهيد لكش ىلع( نيسيمورتيزأ

Azithromycin (as Dihydrate) 200 mg

6 ةرقفلا رظنأ - رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف ،نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم جلاعلل ءاودلا اذه فص

.كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل .رهشأ 6 رمع نم لافطلأ صصخم قلعم للم 5/غلم 200

لينيزأ .غلك 45 نم رثكأ نونزي لافطلأ صصخم تلاوسبك

لينيزأ ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 باهتلإ( ةيسفنتلا قرطلا يف رضحتسملل ةساسح ميثارج نع ةمجانلا تاثولتلا جلاعل باهتلإو ةرجنحلا باهتلإ ،ةيفنلأا بويجلا باهتلإ ،نيتئرلا باهتلإ ،ةيئاوهلا تابصقلا ةمجانلا ةيلسانتلا ءاضعلأا يف تاثولتلاو ،نينذلأا ،ةوخرلا ةجسنلأاو دلجلا ،)نيتزوللا

chlamydia trachomatis

( ةيرثحلا ةرثدتملا نع .تاديلوركاملا ةليصف نم يويح داضم :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا تابكرملا نم دحاو لكل وأ )نيسيمورتيزأ( ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك x 6 ةرقفلا يف رهظت يتلا ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا داضمل وأ نيسيمورتيريلإ وأ رضحتسملل يسسحت لعف درل ةقباس كيدل تدجو x .تاديلوتيكلا وأ تاديلوركاملا ةليصف نم رخآ يويح

cholestatic

( دبكلا يف ءارفصلا قفدت دادسنإ ةجيتن ناقري نم يضاملا يف تيناع x .نيسيمورتيزأ لامعتسإ ءارج ترهظ يتلا دبكلل يفيظولا ءادلأا يف للخ نم وأ )

jaundice

ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :تنك اذإ جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .نيتئرلا يف باهتلإ نم يناعت .يسيكلا فيلتلا نم يناعت

.مدلا يف يموثرج ثولت كيدل نأب كش كلانه وأ يناعت

.ىلكلا وأ دبكلا ءادأ يف لكاشم نم يناعت

عطقم ةلاطإ« ىمست ةلكشم نم ةصاخ ،مظتنم ريغ ضبن نم يناعت

.)ليبولا يلضعلا نهولا( يلضع فعض ىلإ يدؤي يذلا ضرم نم يناعت

.ىرخأ ةيبط لكاشم نم يناعت ةرقف يرظنأ ـ عاضرلإا وأ لمح لوصحل نيططخت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف .»عاضرلإاو لمحلا« نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .مدلا يف نيسيمورتيزلأا بسن نم عفرت دق ةكراشملا نلأ )زديلإا جلاعل( ريڤانيفلن

ةبقارمو ةعباتمل عوضخلا بجي ـ )نيرافراو لثم( رثختلل ةداضم تارضحتسم .رثختلا تارشؤمل .نيسكوچيد نيسيشلوك .نيئوتينيف .مويزينغم وأ موينمولأ ىلع ةيواحلا ةضومحلل ةداضم تارضحتسم ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .ماعط نودب وأ عم لوانتلا ناكملإاب ـ قلعملا .ماعطلا دعب نيتعاس وأ لبق ةعاس لوانتلا بجي ـ تلاوسبكلا عاضرلإاو لمحلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .كنينجب ررضلا قحليس

لينيزأ ناك اذإ اميف فرع

ي لا .لمح لوصحل نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا يريشتسإ .ملأا بيلح ىلإ لقتني

لينيزأ نأب غل

ب .عاضرلإل نيططخت وأ ةعاضرلا

لينيزأ ـب جلاعلا ةرتف للاخ كعيضر ماعطلإ لضفلأا ةقيرطلا صوصخب بيبطلا ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم لمحت مدع كيدل نأب بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ ـ زوتكل ىلع ةلوسبكلا يوتحت .ءاودلا لوانت لبق بيبطلل هجوتف ،ةنيعم تايركسل لمحت مدع كيدل نأب بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ ـ زوركس ىلع قلعملا يوتحي

لامعتسلإا دنع رذحلا يخوت بجي .ءاودلا لوانت لبق بيبطلل هجوت ،ةنيعم تايركسل .يركسلا ىضرم ىدل ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع !بيبطلا تاميلعت بسح رضحتسملا لامعتسإ بجي

امئاد .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا صوصخب

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا نم .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا ىوتحم ةرثعبو حتف زوجي لا .لماكلا اهلكشب ةلوسبكلا لوانت بجي :تلاوسبكلا .صحف

ي مل ةقيرطلا هذهب ءاطعلإا ريثأت نلأ ،ةلوسبكلا .غلك 45 نم لقأ نونزي لافطلأ ةلوسبك ءاطعإ زوجي لا لكشب فوصوملا يئاودلا رادقملا سايق بجي ،غلك 15 نم لقأ نونزي لافطلأ :قلعملا .لامعتسإ لك لبق

اديج قلعملا ضخ بجي .ناكملإا ردق قيقد !هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ

ً

اطرفم

ً

ايئاود

ً

ارادقم تلوانت اذإ .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ كركذت لاح يئاود رادقم لوانتف ،صصخملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ يسنملا يئاودلا رادقملا تيوفت بجيف ،مداقلا يئاودلا رادقملا دعوم ناح اذإ نكل .كلذب رادقم لوانت لاوحلأا نم لاح يأب زوجي لا .داتعملاك يلاتلا يئاودلا رادقملا لوانتو !يسنملا يئاودلا رادقملا نع

اضوع فعاضم يئاود .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي نسحت أرط ولو ىتح بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا .ةيحصلا كتلاح ىلع ولو ىتح ،ءاودلا لوانت نع فقوتلا وأ

لينيزأ نم يئاود رادقم تيوفت زوجي لا در نم اهيف يناعت يتلا تلااح ادع ،جلاعلا لمك

ت نأ ىلإ ،لضفأ لكشب رعشت تأدب 4 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا لوانت نع فقوتلاب كاصوأ بيبطلا نأ وأ ريطخ يسسحت لعف جلاعلا ةفاك لمكتست مل اذإ وأ ةيئاود ريداقم لوانت ت

ّ

وف اذإ .)»ةيبناجلا ضارعلأا« ةجلاعم رثكأ بعصلا نم نوكي فوسو ،يغبني امك رثؤي لا دق جلاعلا نإف ، لينيزأ ـب

لينيزأ ـل ةمواقم ميثارجلا روط

ت نأ ةروطخ نم للقي جلاعلا ةفاك مامتإ نإ

كيدل ثولتلا :זוטקל ליכמ תוסומכ ™לינזא .זוטקל ג״מ 151.55 הליכמ הסומכ לכ :זורכוס ליכמ ףיחרת ™לינזא .זורכוס םרג 3.87 םיליכמ ףיחרת ל״מ 5 לכ .ןרתנ םיליכמ ףיחרת ™לינזאו תוסומכ ™לינזא :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ״PFIZER״ םילימה םע ןבל עבצב הסומכ :תוסומכ ™לינזא

.רוחש וידב תוספדומ ״ZTM 250״ -ו קרזמ הליכמ הזירא לכ .טיוופוא-ןבל עבצב הקבא :ףיחרת ™לינזא .תיסוכו ל״מ 5 חפנב תיפכ ,ל״מ 10 חפנב הדידמ :םירשואמ הזירא ילדג תוסומכ 6 :תוסומכ ™לינזא :ףיחרת ל״מ 5/ג״מ 200 ™לינזא תנכהל )ג״מ 600( הקבא הליכמה הזירא :תוזירא ילדג 2 םימייק תנכהל )ג״מ 900( הקבא הליכמה הזירא ,ל״מ 15 לש חפנב ףיחרת .ל״מ 22.5 לש חפנב ףיחרת .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלו ןכתי ,9 רקנש ,מ״עב לארשי הקיטבצמרפ יא ףא יפ רזייפ :םושירה לעב .46725 חותיפ הילצרה .הילטיא ,S.r.

. הניטל המראפ טפוה :ןרציה םש :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

117.66.29827

:תוסומכ ™לינזא

118.26.29828

:ףיחרת ™לינזא ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז 2018 טסוגוא ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 ינוי ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

AZEN CAPS SUS PL SH 130319

הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב :רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 הרוטרפמטב )לוהימה ינפל הקבא( ףיחרתהו תוסומכה תא רומשל שי .25°C -ל תחתמ תחתמ הרוטרפמטב )לוהימה ירחא( ןכומה ףיחרתה תא רומשל שי .םימי 5 ךות וב שמתשהלו 25°C -ל רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת לע עיפומה

exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :תוסומכ

Anhydrous Lactose, Maize Starch, Magnesium Stearate,

Sodium Lauryl Sulphate, Gelatin, Titanium dioxide.

:ףיחרת

Sucrose, Sodium Phosphate Tribasic Anhydrous,

Hydroxypropyl Cellulose, Xanthan Gum, Artificial Flavors:

Cherry, Crème de Vanilla and Banana.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה