אורסופאלק 500

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
URSODEOXYCHOLIC ACID
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
A05AA02
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
URSODEOXYCHOLIC ACID 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DR. FALK PHARMA, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
URSODEOXYCHOLIC ACID
איזור תרפויטי:
URSODEOXYCHOLIC ACID
סממני תרפויטית:
For the symptomatic treatment of primary biliary cirrhosis (PBC), in patients without decompensated hepatic cirrhosis.
מספר אישור:
150 68 33832 00
תאריך אישור:
2018-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

(

םירישכת

)

משתה

"

ו

-

6891

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

קלאפוסרוא

055

תוילבט

תופוצמ

ליעפה רמוחה

:

לש הילבט לכ קלאפוסרוא

055

הליכ

"

יסקואדוסרוא הצמוח ג

תילו

Ursodeoxycholic acid)

עס האר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל ףי

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

תופסונ תולאש ךל שי םא

חקורה לא וא אפורה לא הנפ

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

םירחאל התוא ריבעת לא

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה המוד םתלחמ

6

.

עוימ המל הפורתה תד

?

ל תדעוימ הפורתה תמחשב יטמוטפמיס לופיט הרמה לש תינושאר

יתלב דבכ תמחשמ םילבוס םניאש םילוחב הצופמ

תיטיופרת הצובק

הרמ תוצמוח

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

ב שמתשהל ןיא הפורת

םא

:

םא שמתשהל ןיא שיגר התא

יגרלא

ליעפה רמוחל

הרמ תוצמוח

כרמהמ דחא לכל וא רשא םיפסונה םיבי רישכתה ליכמ

םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל

ףיעס האר

םא שמתשהל ןיא לבוס התא

תיתקלד תוחקלתה

ו הרמה סיכ לש

הרמה יכרד וא

ב המיסחמ לבוס התא םא שמתשהל ןיא הרמה יכרד

םא שמתשהל ןיא לבוס התא

תיווע הרמה לש

םיבאכב אטבתהל לוכי

ופוכת תויוצווכתה הנוילעה ןטבב ת

םא שמתשהל ןיא תודיוסמ הרמ ינבאמ לבוס התא

םא שמתשהל ןיא ךלש הרמה סיכ וניא

יוארכ ץווכתמ

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

תיאופר החגשה תחת השעיי הפורתב שומישה

םג האר

בקעמו תוקידב

ףיעסב

ףיעסב ורכזוהש םיבצמהמ דחא לכמ רבעב תלבס םא

שמתשהל ןיא הפורתב

םא

ךאפורל רפס

לופיטה ןמזב לושלשמ לבוס התאש הדימב

דימ אפורה תא עדי

תויה

לחי אפורהש ןכתיי

תדרוה לע ט וא הפורתה ןונימ

התקספה

תמחש ינימסתמ קלח ורמחוי לופיטה תליחתבש ןכתיי םירידנ םירקמב

הרמ

דרג ןוגכ

שי הזכ הרקמב כתייש אפורל תונפל רתוי ךומנ ימוי ןונימב לופיטב ךישמהל ץילמיו ן

ףיעס םג האר

בל םיש

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא

לע עידוהל ךילע

הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ

קלאפוסרואל ליבקמב תוחקלנש תורחא תופורת םע תוירשפא תובוגת

:

רחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא תו

הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ

ךכ לע רפס חקורל וא אפורל

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

תואבה תופורתה תא

יכ ןייצל שי תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש המישרה

תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא אנא וללה תופורתהמ

א אפורה םע ץעיית חקורה ו

ןימאריטסלוכ

לופיטסלוק

םדב םינמוש תדרוהל

ןכ םיליכמה הצמוח ירתוס וינימולא

ו הדימב התא

לאה תופורתב שמתשהל בייח

ןהב שמתשהל שי תוחפל םייתעש וא קלאפוסרוא תליטנ ינפל םייתעש ןכמ רחאל

ןיצסקולפורפיצ

הקיטויביטנא

ןוספד

הקיטויביטנא

ןיפידנרטינ

םד ץחל תדרוהל

לולע קלאפוסרוא

וללה תופורתה תעפשה תא דירוהל

ןכתיי

תא תונשל ךרוצ היהי

ןונימ

ןהלש

ןירופסולקיצ

ןוסיח תכרעמ אכדמ

לולע קלאפוסרוא

תגיפס לע עיפשהל הפורתה

קודבי אפורה תא

זוכיר

הלש םדב םיאתיו ןונימה תא

ךרוצה תדימב הלש

ןיטטסבוזור

תדרוהל לורטסלוכ

הפורתה תוליעפ לע עיפשהל לולע קלאפוסרוא

טרביפולק ןוגכ םדב םינמושו לורטסלוכ תדרוהל תומיוסמ תופורתו ןוירה תעינמל תולולג

םירקמב קלאפוסרוא לש תוליעפה לע עיפשהל תולולע ולא תופורת םימיוסמ

אפורה םע ךכ לע ץעייתהל שי

ב שומיש הפורת

ןוזמו

תא לוטיל ןתינ רשק אלל הפורתה ינמזל

תוחורא

הקנהו ןוירה

םא תא

ןוירה תננכתמ

הקינמ וא ןוירהב

שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי

טלחומ ךרוצ הזש טילחה אפורה םא אלא תורה םישנב הפורתב שמתשהל ןיא

םישנ תויושעה

ןוירהל סנכיהל

שמתשהל תוכירצ

העינמ יעצמא

ש יפכ

ע ץלמו ידי ל

אפורה

מכ םאה בלחב תרבוע הפורתה לש הנטק תו

אפורה םע ץעייתהל שי

הקינמ תא םא

םידליב שומיש

:

קלאפוסרואב שומישל ליג תלבגה ןיא

יאופרה בצמהו ףוגה לקשמ לע ססבתמ הפורתה ןתמ

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע חוטב

י לופיטה ןפואו ןונימה

דבלב אפורה ידי לע ועבק

לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

ךליגל םאתהב אפורה ידי לע עבקי ןונימה

ךלקשמו הלחמה תרמוח

ינמזל רשק אלל םימ םע תוילבטה תא עולבל שי

תוחורא

הייצחה וק יפ לע תוילבטה תא תוצחל ןתינ

ש רחאמ תוילבטה תא שותכל ןיא השיתכ יבגל עדימ ןיא

תוילבטה תא סועלל ןיא

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

בל םיש

!

םירידנ םירקמב

לופיטה תליחתבש ןכתיי

מ קלח ורמחוי ינימסת תמחש

הרמ

דרג ןוגכ

הרקמב לופיטב ךישמהל ןתינ הזכ נימב ןו ימוי רתוי ךומנ

אפורה תוארוה יפ לע

ןכמ רחאל

הגרדהב

דב ללכ ךר

לכ

עובש

ןונימה תא הלעי אפורה

שרדנה ןונימל דע

ב

בקעמו תוקיד

תשולש לכ דבכ ידוקפת תוקידב עצבל שי לופיטה לש םינושארה םישדוחה

ש העברא תועוב

ןכמ רחאל לכ הקידבה תא עצבל ץלמומ

םישדוח

תלטנ םא

רתוי הובג ןונימ תועטב

םילושלש ונכתיי

ךשמתמ לושלשמ לבוס התא םא דימ אפורל הנפ

לשלשמ התאו הדימב

םילזונ קיפסמ תותשל דפקה

ידכ םקשל

ךלש םילזונהו םיחלמה ןזאמ תא

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ

זירא ךתיא הפורתה ת

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

עובקה דעומ

האבה םעפב הלופכ הנמ חקית לא

לופיטה תא ךשמה אלא ןונימב םינמזבו עבקנש

אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

קיספהל ןיא תא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

טיל ןיא ךשוחב תופורת לו

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

הפורת לטונ ךניהש

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה םהל

הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

הפורת לכב ומכ

ב שומישה קלאפוסרוא

םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

פות םא יאוולה תוע

תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא

תורימחמ ןהש וא

אפורה םע ץעייתהל שי

תועפות תמישר ארקמל להבית לא יאוולה

תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי ןהמ

יאוול תועפות תוחיכש

(

תועיפומ

ב

1-11

ךותמ םישמתשמ

111

:)

ו הכר האוצ

וא

שלש

םיל

ףיעס םג האר

ל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב שומיש

דואמ תורידנ יאוול תועפות

(

תוחפב תועיפומ

דחא שמתשממ

ךותמ

110111

:)

ןוילעה ינמיה ןטבה דצב רומח באכ

הרמח לופיטה תקספהב תיקלח תבטומש דבכ תמחש לש

הרמ ינבא תודייתסה

הירקיטרוא

תדפרס

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב

וא

ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא דימ אפורה םע ץעייתהל

םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לעו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע

וטרופש תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל האר

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

0

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

הלערה ענמ

לי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םיד

וא הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

ןוסחא יאנת

ל תחתמ ןסחאל שי

1

ףסונ עדימ

סונ םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ף

םיאבה םיליעפ יתלבה םירמוחה תא

:

Magnesium stearate, polysorbate 80, povidone K 25, microcrystalline cellulose, silica colloidal anhydrous,

crospovidone, talc, hypromellose, macrogol 6000.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

?

תוילבט םע תונבל

יצח וק

תוישגמ תזיראב לש

וא

תוילבט

תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי קוושמ םי

םושירה לעב

:

עב אפר תודבעמ

"

םילשורי

3055350

ןרציה

:

רד

המראפ קלאפ

גרוביירפ

הינמרג

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

150 68 33832

ע רשואו קדבנ הז ןולע

"

תואירבה דרשמ י ראורבפב

5506

רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה