אוקסאאר 50 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

09-12-2019

מרכיב פעיל:
LOSARTAN POTASSIUM
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
C09CA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LOSARTAN POTASSIUM 50 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME B.V, HOLLAND
קבוצה תרפויטית:
LOSARTAN
איזור תרפויטי:
LOSARTAN
סממני תרפויטית:
Hypertension: Ocsaar is indicated for the treatment of heart failure (NYHA II and III) usually in addition to diuretics and/or digitalis if use of an ACE inhibitor is not appropriate. Switching patients with heart failure who are stable on an ACE inhibitor to Ocsaar is not recommended. Renal protection in Type-2 diabetic patients with proteinuria: Ocsaar is indicated to delay the progression of renal disease as measured by a reduction in the combined incidence of doubling of serum creatinine end stage renal disease (need for dialysis or renal transplantation) or death and to reduce proteinuria. Reduction in the risk of cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Ocsaar is indicated to reduce the risk of cardiovascular morbidity and mortality as measured by the combined incidence of cardiovascular death stroke and myocardial infarction in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. The benefit of Ocsaar on the primary deposite endpoint was lar
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן במקרים האלה: א. חולה הסובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור; ב. לחולה הסובל מפרוטאינוריה מעל 1 גרם, בשילוב עם מעכבי ACE; ג. טיפול בחלבון בשתן מתחת ל-1 גרם ומעל ל-30 מ"ג, עבור חולה שלא סובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב, הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור.
מספר אישור:
122 79 28344 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

09-12-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

09-12-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

09-12-2019

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ראאסקוא

®

0

5

ג"מ

תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

Losartan Potassium 50 mg

ןטרסול

יסטופ םו

ג"מ

םיליעפ יתלב םירמוח לש המישרל האר ףיעס

דע הז ןולע ןויעב ארק ב שמתשת םרטב ופוס .הפורת

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ראאסקוא אפורה תא לאש ,תופסונ תולאש ךל שי םא . .ךלש חקורה וא

יאופרה םבצמ יכ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל המוד

1

?שמשמ אוה המלו ראאסקוא והמ .

1.1

?ראאסקוא והמ

ובק הצ :תיטיופרת

ראאסקוא

רוטפצרה םסוח וניה

ןיסנטויגנא

1.2

המל ?ראאסקוא שמשמ

קוא אאס

ר

וותומ

לופיט

יאב

בל תקיפס

ראאסקוא

םג הוותומ

ץחל רתיב לופיט

ץחל( םד

ו )הובג םד יס עו

וגכ ,םיירלוקסווידרק םיעוראל ןוכיסה תדרוה ,ץבש ן םע םילוחב ץחל

הובג םד

בלה לש )ירקיעה רדחה( ילאמשה רדחה יוביעו

ראאסקוא

םג

ע תיתיילכ הנגה קפסמ ידי ל

חמ לש הרמחהה תייחד כוס ילוחב היילכה תל תר

גוסמ

םהל שיש תשרפה .)הירוניאטורפ( ןתשב ןובלח

2

ראאסקוא תליטנ ינפל .

2.1

:םא ראאסקוא לוטית לא

רלא ךניה לכל וא ןטרסולל יג

אה םיביכרמהמ דחא ףיעס האר( וז הפורת לש םירח

מ רתוי ןוירהב ךניה

מ ענמיהל םג ףידע( םישדוח ראאסקוא

ןוירהה תליחתב

יאר ףיעס

)"הקנהו ןוירה"

דבכה דוקפתב רומח יוקיל ךל שי

ץחל תדרוהל הפורתב לפוטמ ךניהו יתיילכה דוקפתב יוקיל וא תרכוס ךל שי

יקסילא הליכמה םד ןר

2.2

אב שומישל עגונב תודחוימ תורהזא ראאסקו

.הפורתה תא לוטית םרטב תוחא וא ,חקור ,ךלש אפורה םע חחוש

ל ךיילע הבוח לש אפורל רפס ( ןוירהב תאש תבשוח תא םא ך סנכיהל היושע וא

.)ןוירהל ראאסקוא

תליחתב ץלמומ וניא ירהב ךניה םא ותוא לוטיל ןיאו ,ןוירהה מ רתוי ןו

שדוח כמ ,םי לטינ אוה םא ךלש קוניתל רומח קזנ םורגל לולע אוהש ןווי יאר( הז בלשב

ףיעס

.)"הקנהו ןוירה"

ב לופיטה ינפל סקוא ראא

אפורל רפסל בושח םא

,םינפה לש תוחפנתה( המדאויגנא לש הירוטסיה ךל שי

,םייתפש

וא/ו ,ןורג

םג האר( )ןושל ףיעס

תועפות" ,

יאוול

)"

לבוס ךניה יובירמ

בומה םילושלש וא תואקה

נוציק דוביאל םיל םיחלמ וא/ו םילזונ לש י המ ךלש ףוג

מה תופורת( םינתשמ לבקמ התא ידג תול תא

התאש םימה תומכ שירפמ

תועצמאב

וא )ךלש תוילכה תחת אצמנ

הנוזתב חלמ תלבגה

םילזונ לש ינוציק דוביאל הליבומה

םיחלמ המ

ףו

האר( ךלש ףיעס

שמתשת ךיא"

ראאסקוא

)"?

המיסח וא תורציה ךל שיש עודי

ילכ

תוילכל םיליבומה םד הנורחאל הילכ תלתשה תרבע םא וא ךלש

דבכה דוקפת

ךלש יוקל

האר( םיפיעס

לוטית לא" ראאסקוא

"םא

ב שמתשת ךיא" ראאסקוא

)"?

יאמ לבוס ךניה

בל תקיפס

העיגפ אלל וא םע תיתיילכ

ולישב וא םע ב בצק תוערפה

תורומח תויבבל

תונכסמ

ב לפוטמ התא רשאכ דחוימב רהזיהל שי .םייח ליבקמ

םסוח םע

( אטב

β-blocker

ב ךל שי םע תויע

בלה רירש וא בלה ימתסמ

תתחפומ םד תמירז ידי לע תמרגנה( תילילכ בל תלחממ לבוס התא

רברצ הלחממ וא )בלה לש םדה ילכ

מרגנה( תירלוקסו ידי לע ת מירז םד ת תתחפומ

)חומ

םזינורטסודלארפיהמ לבוס התא

ינושאר

תנומסת( ב יוקיל בקע תמרגנה ה תטולב לנרדא

הרושקו

פהב היילע תשר מרוהה ןורטסודלא ןו

ידי לע

)הטולב

לטונ ךניה שמשמה תואבה תופורתהמ תחא לכ

לופיטל ת

חל

םד

:הובג

בכעמ

,אמגודל( פוניזיל ,לירפאלנא מב ,)לירפימר ,ליר תרכוסל תורושקה תוילכב תויעב ךל שי םא דחוי

ןריקסילא

ץחל ,ךלש תוילכה דוקפת תא קודבל יושע ךלש אפורה

כו ,םדה לאה תומ ךלש םדב )ןגלשא ,אמגודל( םיטילורטק

.םיעובק ןמז יחוורמב

ףיעסב עדימ םג האר

"

לוטית לא ראאסקוא

םא

."

יה טונ ךנ עה תורחא תופורת ל ל תולול

תומר תא תולע

ןגלשאה

ףיעסב עדימ םג האר( םורסב

תליטנ" תופורת תורחא

)"

2.3

תורחא תופורת תליטנ

תלטנ וא לטונ ךניה םא

ורחא תופורת הנורחאל ךכ לע עידוהל ךילע ,הנוזת יפסותו אפור םשרמ אלל תופורת ללוכ ,ת .חקורל וא לפטמה אפורל

אפורל רפס ךלש ת לטונ ךניה םא ,ןגלשא יפסו ןגלשא םיליכמה חלמ יפילחת

םימיוסמ םינתשמ ןוגכ ןגלשא תורצוא תופורת

ןוטקלונוריפס ,ןרטמאירט ,דירולימא

וא חא תופורת לולעה תור ןגלשאה תומר תא תולעהל תו ה ,אמגודל( םורסב ןירפ

מירט תוליכמה תופורת

ירפו

םע ןבוליש רשא ,

א

ראאסקו

ומ וניא .ץלמ

דחוימב רהזיה

טונ ךניה םא ב לופיטה ןמזב תואבה תופורתה תא ל ראאסקוא

ץחל תדרוהל תורחא תופורת

ץחל תא רתוי דוע דירוהל תויושע ןהש ןוויכמ ,םד

םדה

לש

ץחל

םד

םג תדרל לולע האצותכ תליטנמ נא תופורת ,םיילקיצירט גוסמ ןואכיד ידגונ :תואבה תופורת תצובק/תופורתהמ תחא יט

,תויטוכיספ פולקב ןיטסופימא ,ן

תופורת תקלד תודגונ

תוידיאורטס ןניאש

כ ,ןיצאתמודניא ןוגכ יבכעמ ללו

Cox-2

מה תופורת( תקלד תותיחפ

ןתינשו ןהב שמתשהל

תלקהב עייסל תנמ תויושע ןהש ןוויכמ ,)באכ תיחפהל תא ץחל תדירומ העפשהה

לש םדה ןטרסול

:םירחא תוריהז יעצמא טוקנל וא/ו הנמה תא תונשל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתיי

בכעמ לטונ ךניה םא

ןריקסילא ו

מ םג האר( ףיעסב עדי

לוטית לא" ראאסקוא

םא ףיעסבו "

תורהזא" דחוימ ומישל עגונב תו ב ש ראאסקוא

.)"

םא ב יוקיל ךל שי ע הלא תופורתב ינמז וב שומיש ,תוילכה דוקפת

רהל ליבוהל הע

.יתיילכה דוקפת

שה אלל םויתיל תוליכמה תופורת םע בולישב ןטרסול לוטיל ןיא הדומצ החג לש

ש אפורה עצמא .ךל םידחוימ תוריהז י אתמ תויהל םייושע )םד תוקידב ,אמגודל( .םימי

2.4

הקשמו ןוזמ םע ראאסקוא תליטנ

לוטיל ןתינ ראאסקוא

.לכוא ילב וא םע

2.5

הקנהו ןוירה

ןוירה

( ןוירהב תאש תבשוח תא םא ךלש אפורל רפסל ךיילע הבוח סנכיהל היושע וא

ורה .)ןוירהל ץילמי ךלש אפ

ךרדב ךל

ללכ פהל לוטיל קיס ראאסקוא

וא ןוירהל ךתסינכ ינפל ךל עדונש עגרב

ירהב ךניה יכ םוקמב תרחא הפורת לוטיל ךל ץילמיו ןו ראאסקוא

ראאסקוא

ןוירהה תליחתב ץלמומ וניא

מ רתוי ןוירהב ךניה םא ותוא לוטיל ןיאו

לולע אוהש ןוויכמ ,םישדוח יתל רומח קזנ םורגל לטינ אוה םא ךלש קונ .ןוירהל ישילשה שדוחה רחאל

הקנה

א הקינמ ךניה םא ךלש אפורל ירפס .קינהל ליחתהל תדמוע ו ראאסקוא

יושע ךלש אפורהו ,תוקינמ תוהמיאל ץלמומ וניא קינהל תניינועמ תא םא רחא לופיט ךרובע רוחבל

.ןמזה ינפל דלונ וא ,התע הז דלונ ךלש קוניתה םא דחוימב

ל שי ץעוויה

אפורב וא ךלש

.וז הפורת תליטנ ינפל חקור

2.6

תונוכמב שומישו הגיהנ

ושענ אל ב םירקחמ .תונוכמ לעפתל וא גוהנל תלוכיה לע תועפשהל עגונ

יכ ריבס אל ראאסקוא

.תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךלש תלוכיה לע עיפשי תורחא תובר תופורת םע ומכ ,תאז תורמל ץחלב לופיטל תושמשמה

םד

ןטרסול ,הובג לולע

תרוחרחס הווח התא םא .םימייוסמ םישנאב םונמנ וא תרוחרחסל םור

וליעפ עצבל הסנמ התאש ינפל ךלש אפורה םע ץעייתהל ךילע ,םונמנ ו .הלאכ תוי

2.7

ראאסקוא לש םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח עדימ

תוילבט

ראאסקוא

ליכמ תו

ףיעס האר ,זוטקל תלוכתל( זוטקל

םא .)

פורה ידי לע ךל רמאנ יא ךל שיש ךלש א

ליבס תו ךלש אפורה םע רשק רוצ ,םימייוסמ םירכוסל

.וז הפורת תליטנ ינפל

תוילבט

ראאסקוא

ליכמ תו

ןגלשא

תלוכתל( ןגלשא

האר

ףיעס

3

?ראאסקואב שמתשת ךיא

לוטיל שי דימת ראאסקוא

ורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה ךל רמאש יפכ קוידב .חוטב ךניא םא חק

ורה אפ .לופיטה ךשמו ןונימה תא עבקי ךלש

ה ןונימה תא עבקי ךלש אפורה לש םיאתמ ראאסקוא בושח .תורחא תופורת לטונ התאו הדימבו ךבצמב בשחתהב , לוטיל ךישמהל ראאסקוא

,ותוא ךל םשור ךלש אפורה דוע לכ ל תנמ לע רמש ה תא .ךלש םדה ץחלב הטילש

חל םע םירגובמ םילוח

הובג םד

חתמ לופיטה לכ ךרדב לי םע ל

ג"מ תחא הילבט( ןטרסול

לש

ראאסקוא .םויב םעפ )

העפשה

ץחל תדרוה לש תיברימ

םדה הרומא

תגשומ תויהל

.לופיטה תליחת רחאל תועובש ןונימ תא תולעהל ךרוצ היהי םיתיעל םימייוסמ םילוחב הפורתה

ןכמ רחאל

ןטרסול ג"מ

יתש( לש תוילבט ראאסקוא

םעפ ,

.םויב

ךניה םא םשרתמ

,ידמ השלח וא ידמ הקזח הניה ןטרסול לש העפשהה יכ רבד אנא

.חקורה וא ךלש אפורה םע

ץחל םע םירגובמ םילוח

גוסמ תרכוס ,הובג םד

ןתשב ןובלחו

םע ללכ ךרדב ליחתמ לופיטה

ג"מ תחא הילבט( ןטרסול לש ראאסקוא פ ) .םויב םע

יוסמ םילוחב םיתיעל םימי

ךרוצ היהי ןונימ תא תולעהל ל הפורתה

ןטרסול ג"מ

לש תוילבט יתש( ראאסקוא

םויב םעפ , לע הפורתה תעפשהל םאתהב , .םדה ץחל

ץחל תדרוהל תורחא תופורת םע דחי ןטרסול לוטיל ןתינ

ל( םדה לשמ ,ןדיס תולעת ימסוח ,םינתשמ ,

ימסוח

וא אפלא

ימסוח

אטב

יעפ ילעב םירישכתו )תיזכרמ תול

ורתו ןילוסניא םע םג ,ןכ תופ תורחא

תדרוהל ץופנ ןפואב תושמשמה

תמר ל( םדב זוקולגה לשמ .)זאדיזוקולג יבכעמו ןוזטילג ,האירואלינופלוס ,

יא םע םירגובמ םילוח

בל תקיפס

םע ללכ ךרדב ליחתמ לופיטה

12.5

ג"מ ןטרסול

ללכ ךרדב .םויב םעפ

תא תולעהל שי הנמה חא דעצ ,עובש לכ

דעצ

,רמולכ(

12.5

ב םויל ג"מ ,ןושארה עובשה ךלהמ

,ינשה עובשה ךלהמב םויל ג"מ

,ישילשה עובשה ךלהמב םויל ג"מ

,יעיברה עובשה ךלהמב םויל ג"מ

)ישימחה עובשה ךלהמב םויל ג"מ

תנמל דע

הקזחא בקנש יפכ ידי לע הע .ךלש אפורה

איה תילמיסקמה הנמה

ג"מ

לש תוילבט שולש( ראאסקוא

.םויב םעפ

יט יאב לופ

בורל ןטרסול ,בל תקיפס בולישב ןתינ

ש םימה תומכ תא הלעמ רשא הפורת( ןתשמ םע תועצמאב שירפמ ךניה

קוזיחל תעייסמה הפורת( סילטיגיד וא/ו )ךלש תוילכה תוליעפ לועייו םסוח וא/ו )בלה

.אטב

תודחוימ םילוח תוצובקב ןונימ

חוימב ,רתוי ךומנ ןונימ לע ץילמהל יושע אפורה םינתשמ םע םילפוטמה הלאכ ןוגכ םימייוסמ םילוחב לופיט םיליחתמשכ ד ליג לעמ םילוחב וא ,דבכב יוקיל םע םילוחב ,םיהובג םינונימב

.םינש שמתשהל ןיא

ב ןטרסולב יוקיל םע םילוח

רומח האר( דבכב ףיעס

לוטית לא" ראאסקוא

.)"םא

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ןתמה ןפוא

בל שי תוילבטה תא עול

ןתומלשב

בושח .םוי לכ ןמז ותואב ךרעב ךלש תימויה הנמה תא לוטיל תוסנל ךילע .םימ סוכ םע לוטיל ךישמהל ראאסקוא

.תרחא ךל רמאי ךלש אפורהש דע

וק ןומיסה

יצחל דעוימ וניא

.הילבטה ת

/השיתכ יבגל עדימ ןיא /היצח הסיעל

.תוילבטה לש

יפכמ ראאסקוא רתוי תלטנ םא ךירצ תייהש

ץחל םה רתי ןונימ לש םינימסת

,ךומנ םד קפוד ,רבגומ ןכתית

קפודב הדירי

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תא

.ךתיא הפורתה תזירא

ראאסקוא לוטיל תחכש םא

תחכש םא

תימויה הנמה תא א חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא , .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה ת

ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה ידי לע

?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

לוטיל ךישמהל בושח ראאסקוא

ר ךלש אפורה דוע לכ

ץחלב הטילשה תא רמשל תנמ לע ותוא ךל םש

.ךלש םדה

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודבל שי ! עפ לכב

קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ ךניהש .םהל

ךל שי םא כ תופסונ תולאש .ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,הפורתב שומישל עגונב ןהשל

4

.

יאוול תועפות

ומכ הפורת לכב

ב שומישה ראאסקוא

לולע .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל

יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי ,

תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי דימ ל וא אפורל :העיפוה םא בורקה ןוימה רדח

וגת נתה ,דרג ,החירפ( הרומח תיגרלא הב ,םינפה לש תוחפ

,םייתפש

וא הפ

וא העילבב ישוקל םורגל םילולע רשא ןורג .)המישנב

ךא הרומח יאוול תעפות יהוז

הרידנ רשא ,

לש תוחיכשב העיפומ

1-10

ךותמ םילפוטמ

10,000

קקדזתו ןכתיי . לופיטל וא ףוחד יאופר

.זופשא

םע וחווד תואבה יאוולה תועפות ראאסקוא

תוחיכש

(

תולולע

לע עיפשהל םדא דע

1

ךותמ

10

םישנא

:)

תרוחרחס

ץחל

א רחאל דחוימב( ךומנ םד

ומ ןדב רבג

ףוגהמ םימ לש ךותמ ,אמגודל ,םדה ילכ

יא םע םילוחב

בל תקיפס תשמ לש םיהובג םינונימב לופיט תחת וא השק )םינ

תועפות

תת ל

ץחל

םד

תויולתה

ןונימב

ןוגכ

ץחל תדירי

םימקשכ העיפומה םד הבישי וא הביכש לש בצממ

תושישת

תופייע

רכוס

ךומנ

ידמ

)הימקילגופיה( םדב

ןגלשא הובג

ידמ

)הימלקרפיה( םדב

דוקפתב םייוניש

יא ללוכ ,הילכה

תוילכ תקיפס

)הימנא( םימודא םד יאת רפסמב הדירי

רואב הילע

הא

שאבו םורסב ןיניטארקב ,םדב יא םע םילוחב םורסב ןגל

בל תקיפס

אל תוחיכש

(

תולולע

םדא דע לע עיפשהל

1

ךותמ

100

:)םישנא

תוינונשי

שאר באכ

הנישב תוערפה

רה )תויצטיפלפ( רבגומ בל בצק לש השג

)סירוטקפ הניגנא( הזחב רומח באכ

)האינפסיד( המישנ רצוק

אכ ןטב ב

תוריצע השק

לושלש

הליחב

האקה

)הירקיטרוא( תדפרס

)סוטירורפ( דרג

החירפ

)תקצב( תימוקמ תוחיפנ

לועיש

( תורידנ תולולע

םדא דע לע עיפשהל

1

ךותמ

1,000

:)םישנא

רתי תושיגר

המדאויגנא

לכ לש תקלד ללוכ ,סיטילוקסו( םדה י

Henoch-Schönlein purpura

ת רסוח תשוחת וא השוח )היזטסאראפ( ץוצקע

)הפוקניס( תופלעתה

קפוד

ריהמ דאמ

אל רידס

ילע רופרפ( )תו

ץבש

תקלד

ה לש )סיטיטפה( דבכ

תומרב הילע לש םדב ( זארפסנרטונימא ןינאלא

לופיטה תקספה םע ללכ ךרדב תרבועש

הל ןתינ אל( עודי אל

ע

:)םייקה עדימהמ תוחיכש ךיר

פסמב הדירי םיטיצובמורטה ר

הנרגימ

יוקיל םי

דבכ ידוקפתב

םיקרפמו םירירש יבאכ

תעפש ייומד םינימסת

תקלדו בג יבאכ

ןתשה יכרדב

ילע )יטיביטיסנסוטופ( שמשל תושיגרב ה

ש םע םירבסומ יתלב םירירש יבאכ מודבר( )הת עבצב( ההכ ןת )סיזילוי

תונוא ןיא

)סיטיטארקנפ( בלבלה תקלד

וכומנ תומר םדב ןרתנ לש ת )הימרתנופיה(

ןואכיד

הבוט אל תיללכ השגרה

תושיקנ וא ,תוגאש ,םימוזמז ,םילוצלצ )סוטיניט( םיינזאב

םעטב הערפה

תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא

,ןולעב הניוצ אלש יאוול

ךילע .אפורה םע ץעייתהל

לע חוויד

יאוול תועפות

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

שיקה " רו חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

נש אצמ

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

ואירבה

( ת

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

אוול

וא

"

סינכ

רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il

5

סקוא ןסחאל דציכ . ?ראא

ל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ,תרחא הפורת לכ ומכ ,וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיה

חווט םתייאר

וא/ו םידלי לש .הלערה ענמית ךכ ידי לעו ,תוקונית

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

ב שמתשהל ןיא ראאסקוא

הגופתה ךיראת רחאל

(exp. date)

צמ רשא יראת .הזיראה לע ןייו םויל סחייתמ הגופתה ך ןייוצמה שדוחה לש ןורחאה

ל תחתמ ןסחאל שי

30ºC

שי .

.רואמ ןגהל

תופורת ךילשהל ןיא

ויב

תיבה הפשאל וא ציכ חקורב ץעוויה .תי םיעצמאב הטיקנ .ךרוצ דוע ןהב ןיאש תופורת דימשהל ד .הביבסה תוכיא לע הרימשב עייסת ולא

6

ףסונ עדימ .

6.1

ליכמ ראאסקוא המ

:םג הליכמ וז הפורת ,ליעפה רמוחל ףסונב

Microcrystalline cellulose, lactose hydrous, pregelatinized starch, magnesium stearate, hydroxypropyl

cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, carnauba wax.

ראאסקוא

ליכמ

4.24

( ג"מ

0.108

)טנלויווקאילימ ןגלשא

25.5

סורדיה זוטקל ג"מ

6.2

זיראה תלוכתו ראאסקוא הארנ דציכ

ה

תיילבט ראאסקוא

ב תנמוסמ ,הנבל ,תילאבוא ,הפוצמ הילבט הניה

"

וק םעו דחאה הדיצמ " ןומיס

.רחאה הדיצמ

:תוזירא לדוג

הזיראב תוילבט

:ןרצי

ש קרמ

םהודו פר

B.V.

,םלראה

.דנלוה

ותבותכו םושירה לעב

:

ש ,קרמ תרבח

לארשי( םהודו פר

1996

.ד.ת ,מ"עב )

7121

חתפ

קת הו

49170

ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע ילוי

2016

ןכדועו

דרשמ תוארוהל םאתהב

תואירבה במבונב

2019

סמ רפ םושיר הפורתה תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

122.79.28344

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ל תדעוימ נש ינב .םינימה י

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה