אופטלגין טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-10-2019

מרכיב פעיל:
DIPYRONE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BB02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DIPYRONE 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
METAMIZOLE SODIUM
איזור תרפויטי:
METAMIZOLE SODIUM
סממני תרפויטית:
Relief of moderate to severe pain as in headache, toothache, dysmenorrhea andfor high fever that does not respond to other measures.
מספר אישור:
016 87 20611 11
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-02-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

02-10-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification

"

משתה

(

םירישכת

)

םיחקורה

תונקת

יפל

ןכרצל

ןולע

-

986

1

הפורתה קוושמ

אלל

אפור

םשרמ

ןיגלטפוא

®

תוילפק

500

"

ןיגלטפוא

®

תוילבט

500

"

בכרה

לכ הילפק

הילבט הליכמ

ןוריפיד

"

Dipyrone 500 mg)

םיביכרמ

לע

עדימל

םיליעפ

יתלב

האר

ףיעס

"

ףסונ

עדימ

"

.

הפורתב

שמתשת

םרטב

ופוס

דע

ןולעה

תא

ןויעב

ארק

תולאש

ךל

שי

םא

הפורתה

לע

יתיצמת

עדימ

ליכמ

הז

ןולע

חקורה

לא

וא

אפורה

לא

הנפ

תופסונ

ףסונ

עדימל

קוקז

ךניה

םא

חקורב

ץעוויה

הז

ןולעב

ןונימה

ףיעסב

תוארוהה

יפ

לע

הפורתה

תא

לוטיל

ךילע

ןניא

תוילפקה

וא

/

תוילבטה

.

םידלילו

תוקוניתל

תודעוימ

.

תופיטב

הפורתה

תא

תתל

ןתינ

םידלילו

תוקוניתל

םאב

אפורל

תונפל

ךילע

ךשמנ

םוחה

רת

-

3

רתוי

םיכשמנ

םיבאכה

וא

םימי

-

7

שה

תורמל

םימי

הפורתב

שומ

.

ןוכיסה

גאל סיזוטיצולונר

רבעמ

ךשמנ

לופיטה

םא

הלוע

-

7

.

םימי

ףיעס

האר

)

4

-

(

יאוול

תועפות

.

1

.

?

הפורתה

תדעוימ

המל

הפורתה

תדעוימ באכ

ךוכישל םי

ינונ םי

דע םיקזח

ביגמ

וניאש

הובג

םוח

תדרוהלו

תסו

יבאכו

םייניש

שאר

יבאכ

ןוגכ

םירחא

לופיט

יעצמאל

:

תיטיופרת

הצובק

רמוח

ךייש

ליעפ ירישכתל תחפשממ

ןולוזריפ

2

.

הפורתב

שומישה

ינפל

שמתשהל

ןיא הפורתב

םא

:

התא

שיגר יגרלא

לוזימאטמ

ןוריפיד

ליעפה

רמוחל

םירחא

ןולוזריפ

ירישכתל

וא

ןוגכ

ןוזאנפיפורפ

ןוזאנפ

וא

ןוגכ

ןידילוזריפ

ירישכתל ןוזאטובלינפ

טובנפיסקוא

ןוז

הדיריב

המגודל

וביגה

רשא

םילפוטמ

םג

ללוכ תיתועמשמ

גוסמ

םינבל

םד

יאת

תריפסב םיוסמ

זוטיצולונרגא

הלא

םירישכתב

שומיש

רחאל

סי

התא

שיגר יגרלא

םיפסונה

םיביכרמהמ

דחא

לכל הפורתה

הליכמ

רשא

ףיעס

האר

"

ףסונ

עדימ

"

ךל

שי

תושיגר

המתסא

תנומסת

םיבאכ

יככשמל

העודי האצותכ

וא

םיבאכ

יככשמ

תליטנ תושיגר

םיבאכ

יככשמל

תאטבתמה תדפרסב

המדאויגנא

הנווכה

םילפוטמל

םיבאכ

יככשמל

םיביגמ

םיטליצילס

ןוגכ

לומטצארפ ןסקורפנ

וא

ןיצטמודניא

ןפורפוביא

קנפולקיד

תורציהב תיוועו

תוצווכתה

תיווע

תונותחתה

המישנה

יכרד

לש תחשה

תחדק

דרג

ןוגכ

תורחא

רתי

תושיגר

תובוגתב

וא

תונופמס תלזנ

תוחיפנו תדפרס

ףאב

תקלד

המדאויגנא

בוס

התא פיטל

תופורת

תויטטסוטיצ

תופורתב

לופיט

רחאל

ןוגכ

םצעה

חמ

דוקפתב

יוקילמ

ןטרסב

לבוס

התא תוערפהמ

תיטאיופוטמהה

תכרעמב

תוערפה

םד

יאת

רוצייב

התא

הפירח

תידבכ

היריפרופמ

לבוס

סל

ןיגור

הב

תיתשרות

הלחמ

רוצייב

הערפה

תמייק עבצ

םדה

יאת

לש םימודאה

תורהזא

תועגונה

תודחוימ

שומישל הפורתב

ןיגלטפוא ליכמ

ןוריפיד

ןולוזריפ

לש

תרזגנ

רושקו

םירידנ

םינוכיס

םייח

ינכסמ

ךא

םלה

לש

לשכ

ימואתפ

תמירז

הרומח

הלחמ

סיזוטיצולונרגאו

םד

תמרגנה בקע

םיוסמ

גוסמ

םינבל

םד

יאת

תריפסב

הדח

הדירי

וגת

רתי

תושיגר

תבוגת

חתפמ

התא

םא

תוידיאוטקליפנא

תוב ןיגלטפוא

חתפל

הובג

ןוכיסב

אצמנ

התא

תובוגת תומוד

םירחא

םיבאכ

יככשמל

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification.

תורחא

ןוסיחה

תכרעמ

ידי

לע

תוכוותמ

תוינוסיח

תובוגת

וא

תויגרלא

תובוגת

חתפמ

התא

םא

ןיגלטפוא

ןוגכ

בוגת

חתפל

הובג

ןוכיסב

אצמנ

התא

סיזוטיצולונרגא תו

תומוד

זריפ

ירישכתל

םירמוח

םירחא

ןידילוזריפו

ןולו

תימיכ

הניחבמ

םימוד

ינמיס

חתפמ

התא

םא לש

קיספהל

ךילע

םד

תוריפסב

םייוניש

הינפוטיצובמורת

וא

הינפוטיצנפ

סיזוטיצולונרגא ימ

ןפואב

יד

יאופר

ץועייל

תונפלו

ןיגלטפואב

לופיטה

תא דימ

ףיעס

האר

.("

יאוול

תועפות

"

תושיגר

תובוגת

(

תויטקליפנא

וא

תוידיאוטקליפנא

תובוגת

)

תורומח

רת

:

לבוס

התא

םא

תחא

וא

תולחמה המ תויושיגר

מה

טר תו

ןוכיסה

ןלהל הל תעפו

תורומח

רתי

תושיגר

תובוגת הלוע

ןיגלטפואל

יתועמשמ

ןפואב

-

תושיגר

יטנא

תופורתו

םיבאכ

יככשמ

תוידיאורטס

ןניאש

תקלד

תודגונ

תופורתל

תויטמואר תמה

תאטב

םינימסת ומכ

דרג

המדאויגנא

תדפרס

תוחיפנו

המתסא

תנומסת האצותכ

וא

םיבאכ

יככשמ

תליטנ

תושיגר

םיבאכ

יככשמל

תאטבתמה

תדפרסב המדאויגנא

ףיעס

האר

"

שמתשהל

ןיא

הפורתב

.("

םא

-

םיפקתה

םימרגנה

המישנ

רצוק

לש בקע

לש

תורציה המישנה

יכרד

נורב

המתסא

רתויב

םינטקה

דחוימב

תילאיכ ףאב

םיפילופמו

סיטיסוניסוניר

םיסוניסהו

ףאה

תקלדמ

תינמז

וב

לבוס

התא

םא

-

תינורכ

הירקיטרוא

תדפרס

-

םיטאוזנב

ןוגכ

םירמשמ

םירמוחל

וא

ןיזרטרט

ןוגכ

עבצ

ירמוחל

רתי

תושיגר

-

תושיגר

תושטעתה

לוהוכלאל

םייניע

םג

תושחרתמה

םינפב

הרומח

הקמסהו

תועמ

לוהוכלא

תויומכ

תכירצ

תעב

תונטק תושיגר

ןמיס

תווהל

היושע

הז

גוסמ

לוהוכלאל תושיגר

ףיעס

האר

הכ

דע

הנחבוא

אלש

םיבאכ

יככשמל

שמתשהל

ןיא

"

הפורתב

םא

.("

אפורה

םע

ץעייתהל

שומישה

םרט

ולא

תועפות

תודוא הפורתב

תושיגר

תובוגתל

רבגומ

ןוכיסב

םייוצמה

םילפוטמב

רתי

שומיש

השעי

ןיגלטפוא

השענ

םא

היופצה

תלעותה

דגנכ

םיירשפאה

םינוכיסה

לש

תינדפק

הכרעה

רחאל

קרו

ךא

שומיש

ןיגלטפוא לא

םירקמב

םוריח

לופיט

דצל

דומצ

יאופר

בקעמב

תויהל

לפוטמה

לע

ןימז

ימ

שומישל

יד

ףיעס

האר

םישיגר

םילפוטמב

דחוימב

יטקליפנא

םלה

ןכתיי

ות

"

יאוול

תועפ

"

ילוחב

תדחוימ

תוריהז

תשרדנ

ךכיפל

וא

המתסא

םילפוטמ

היפוטא

רתי

תושיגר

תובוגתל

הייטנ

ילעב

תובוגת

תורומח

תוירוע

תובוגת

םייח

תונכסמ

תוירוע

סנביטס

תנומסת

סיזילורקנ

למרדיפא

קיסקוט

ןוסנו

שומיש

תעב

וחווד

ןוריפידב

םא

תחתפתמ

ולמה

תירוע

החירפ

םיתעל

הו תובורק

לופיטה

תא

קיספהל

ךילע

םיירירה

םימורקל

קזנב

וא

תויחופלשב

ןיגלטפוא ימ

ןפואב

יד

לופיט

בוש

תתל

ןיא

םלועל

ןוריפידב

ףיעס

האר

.("

יאוול

תועפות

"

תדירי

תובוגת

)

םד

ץחל

לש תת

-

םד

ץחל

דדובמ

(

ןיגלטפוא

םורגל

לולע

בוגת

לש תת

םד

ץחל

דדובמ

עס

האר

ףי

יאוול

תועפות

"

"

תשחרתמ

הז

ןוכיסב

היילע

םיאבה

םירקמב

תת

ךומנ

םד

ץחלמ

לבוס

התא

םא

חמ

םייק

םד

ץחל

יתועמשמ

םילזונ

רס

תושבייתה

וא

היוקל

םד

תמירזמ

תורומח

תועיצפ

וא

בל

ףקתה

לש

הרקמב

ןוגכ

םד

תמירזב

לשכ

לש

םיינושאר

םינמיסמ

הובג

םוחמ

לבוס

התא

םא

אפורה

לוקש

הדיפקב

לופיטה

תא ןיגלטפוא

להני רחא

דומצ

בקעמ

לפוטמה

טוקניו

ךרוצה

יפל

יעצמא

עינמ םיית

ןוכיסה

תא

תיחפהל

תנמ

לע

םדה

תמירז

בוציי

ןוגכ

תדיריל

םד

ץחל

ךרוצ

שי

םא

עונמל דירי

לש

ץחל

ריחמ

לכב

םד לשמל

תורציה

וא

הרומח

תילילכ

בל

תלחמ

לש

םירקמב משמ

םדה

תמירז

תא

תמסוחה

חומל

םד

םיקפסמה

םדה

ילכ

לש

תיתוע ןתינ

שמתשהל

ןיגלטפוא

קר תחת

בקעמ

םדה

תמירז

רחא

ינדפק

םע

םילפוטמ הערפה

דבכה

וא

תוילכה

דוקפתב

לבוס

התא

םא

דוקפת

לש

יוקל תלעות

תכרעה

רחאל

קרו

ךא

ןיגלטפואב

שמתשהל

שי

דבכה

וא

תוילכה

תידוסי

ןוכיס

ךות

ףיעס

האר

םימלוה

תוריהז

יעצמא

תטיקנ

.("

דבכה

וא

תוילכה

דוקפתב

הערפה

"

םישישק

םילפוטמ

תשרפה קוריפ

ירצות

לש

ןיגלטפוא

תויהל

הלולע תבכועמ

ףיעס

האר

םישישק

םילפוטמב

.("

םישישק

םילפוטמ

"

תויתפורת

ןיב

תובוגת

חקול

התא

םא

,

םא

וא

תחקל

,

הנורחאל

תורחא

תופורת

ללוכ

יפסותו

םשרמ

אלל

תופורת הנוזת

ךכ

לע

רפס

,

חקורל

וא

אפורל

.

םא

דחוימב

התא

חקול

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification.

ןירופסולקיצ

ןוסיחה

תכרעמ

יוכידל

הפורת

םורגל

לולע

ןיגלטפוא ןירופסולקיצ

תמרב

הדירי

םדב

ןכל

םא וב

ןתינ

ךמדב

ןירופסולקיצ

תומר

רחא

בוקעל

שי

תינמז

סקרטותמ

ולחמב

לופיטל

הפורת

תולחמבו

ןטרס

תויטמואר

תומיוסמ

ןתמ וב

תינמז

םע ןיגלטפוא

לולע העיגפל

ןוכיסה

תא

ריבגהל

תירשפא

סקרטותמ

ידי

לע

םד

רוצייב

םישישק

םילפוטמב

דחוימב

ךכיפל

שי

הז

בולישמ

ענמיהל

ליטצא

הצמוח

תיליצילס

ןיריפסא

ןיגלטפוא

לולע דה

תויסט

לע

התעפשה

תא

תיחפהל

התא

םא

ליטצא

הצמוח

לטונ

שמתשהל

שי

ךבל

לע

ןגהל

תנמ

לע

ךומנ

ןונימב

תיליצילס

ןיגלטפוא

תוריהזב

ןושיע

תקספהלו

ןואכידב

לופיטל

ןויפורפוב

ןיגלטפוא

ןויפורפוב

לש

םדב

תומרב

הדיריל

םורגל

לולע

ךכיפל

ןויפורפובב

שומיש

תעב

תוריהז

תשרדנ וב

םע

תינמז

ןיגלטפוא

לכ

תוישפנ

תוערפהב

לופיטל

הפורת

ןיזמורפרו

שומיש

השענ

םא ןיגלטפוא

וב

תינמז

םע ןיזמורפרולכ

הלולע

הימרתופיה

ךפוג

םוחב

הרומח

הדירי

שחרתהל

ךייתשמ

הילא

ןולוזריפ

ירישכת

תצובקמ

תופורת

יכ

עודי ןיגלטפוא

תולולע

םורגל

ןיב

תובוגתל

תופורת

םע

תויתפורת

תומיוסמ

ורת

תופ תעינמל

השירק

ידגונ

םד

תשירק הפה

ךרד

ןתמב

תומיוסמ

בל

תולחמבו

םד

ץחל

רתיב

לופיטל

הפורת

לירפוטפק

תוישפנ

תוערפהב

לופיטל

הפורת

םויתיל

תופורת יוניפל

ןרטמאירט

ןוגכ

תונתשמ

תופורת

ףוגהמ

םילזונ

םד

ץחל

רתיב

לופיטל

תופורת

הדימ

וזיאב

עודי

אל

ןיגלטפוא ןיב

תובוגתל

םרוג

ולא

תויתפורת

הדבעמ

תוקידב

לע

העפשה

לולע

ןוריפידש

ינפמ

הדבעמ

תוקידב

עוציב

ינפל

ןיגלטפוא

לטונ

התאש

אפורל

חווד

עיפשהל

תוקידב

לש

תואצות

לע

גוסמ

לורטסלוכ

םינמוש

םדב

ןיניטארק

תומר

ןוגכ

תומייוסמ

תירוא

הצמוח

וא

רוסמל

ךירצ

ךנהו

הדימב גד

המיגדה

ןתמ

רחאל

קר

הפורתה

תא

לוטיל

שי

"

נה

תוקידבהמ

תחא

ךרוצל

םד

תמי

שומיש

:

ןוזמו

ןיגלטפואב

לוטיל

שי

ןיגלטפוא םע

ןוגכ

הקשמ

םימ

וז

הפורת

תחקל

ןתינ

החורא

ירחא

וא

ינפל

הפורתב

שומיש

:

לוהוכלא

תכירצ

יוצר

לוהוכלא

תייתשמ

ענמיהל תע

ןיגלטפואב

שומישה

יריה הקנהו

ןו

ינפל

חקורה

וא

אפורה

םע

ץעוויהל

שי

ןויריה

תננכתמ

וא

ןויריהב

תאש

תבשוח

הקינימ

וא

ןויריהב

תא

םא

תליטנ

וז

הפורת

ןויר

תלעות

תכרעה

עציב

אוהש

רחאלו

אפורה

םע

תוצעייתה

רחאל

קר

השעי

ןויריהה

ךלהמב

שומישה

תידוסי

ןוכיס

עובש

רחאל

ןויריהל

ישילשה

שילשב

שמתשהל

ןתינ

ןיגלטפואב

קר

רתויב

ךומנה

ליעיה

ןונימב

עובש

רחאל

םרג

השולשמ

רתוי

לוטיל

ןיא

תוילפק

םויב

רתוי

אל

ףצרב

םימי

הקנה

קוריפה

ירמוח

ןוריפיד

לש םישרפומ

םא

בלחל

הקנהה

תפוקתב

שמתשהל

ןתינ

ןיגלטפואב

קר

לומטצארפל

הבוגת

ןיא

םהב

םירקמ

ןפורפוביאל

וא

הגיהנ תונוכמב

שומישו

םיהובג

םינונימב

תוחפל

תוריהז

יעצמאכ

תאז

םע

ץלמומה

םינונימה

חווטב

הבוגתהו

זוכירה

תלוכיב

העיגפ

לע

עודי

אל

העיגפל

תורשפאה

תא

לוקשל

ךילע

רתוי שומישמ

ענמיהלו

הבוגתהו

זוכירה

תלוכיב

תונוכמב

הנ הגי

בכר

ילכב מו

וליעפ

תונכוסמ

תוי

תורחא

לוהוכלא

תיתש

םא

דחוימב

יטנוולר

רבדה

3

.

?

הפורתב

שמתשת

דציכ

חוטב

ךניא

םא

חקורה

וא

אפורה

םע

קודבל

ךילע

לופיטה

ןפואו

ןונימל

עגונב רישכתב

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification.

םוחה

וא

באכה

תמצועל

םאתהב

עבקיי

ןונימה

םאתהב

ליעיה

ןונימה

תא

לוטיל

שי

ןיגלטפואל

םדא

לכ

לש

הבוגת

רתויב

ךומנה

ןונימ

אפורהמ

תרחא

הארוה

רדעהב

לבוקמ

אוה

:

ליגמ

םירגבתמו

םירגובמ

15

םינש הלעמו

לש

לקשמ

לעמ

)

53

(

"

:

דע

תוילבט

תוילפק

םויב

םימעפ

לש

ןמז

יחוורמב

תועש

רתוי

לוטיל

ןיא

םויל

תוילבט

תוילפק

עובש

רחאל

תורה

םישנ

רתוי

לוטיל

ןיא

םרג

השולשמ

תוילפק

םויב

םידלילו

תוקוניתל

תודעוימ

ןניא

תוילפקה

וא

תוילבטה

םידליל

תתל

ןתינ ןיגלטפוא

תרוצב

תופיט

הדימב

ךשמנ

םוחה

רת

רתוי

םיכשמנ

םיבאכה

וא

םימי

שה

תורמל

םימי

הפורתב

שומ

תונפל

שי

אפורל

ןוכיסה גא סיזוטיצולונר

רבעמ

ךשמנ

לופיטה

םא

הלוע

-

7

.

םימי

(

יאוול

תועפות

ףיעס

האר

)

םישישק

םילפוטמ

םישישק

םילפוטמב

ןונימה

תא

תיחפהל

שי

לש

קוריפה

ירצות

תשרפהש

רחאמ

ןיגלטפוא

תויהל

הלולע

תבכועמ

בצמ

ילעב

םילפוטמ ירב רק

יוניפב

הערפהו

דורי

יללכ

יתוא ןיניטא

ןונימה

תא

תיחפהל

שי ילפוטמב

דורי

יללכ

יתואירב

בצמב

םילפוטמבו רק

יוניפב

הערפה

םע

ןיניטא

תשרפהש

רחאמ קוריפה

ירצות

לש

ןיגלטפוא

תויהל

הלולע תבכועמ

דבכה

וא

תוילכה

דוקפתב

הערפה

יוניפה

בצקש

רחאמ

ףוגהמ תמייק

רשאכ

דרוי

םינונימ

לש

רזוח

ןתממ

ענמיהל

שי

דבכה

וא

תוילכה

דוקפתב

הערפה פה

םיהובג

אוה

שומישה

םא

תיחרכה

הניא

ןונימ

תתח דבלב

הרצק

הפוקתל

חווט

ךורא

שומישב

ןויסינ

ןיא

.

תצלמומה

הנמה

לע

רובעל

ןיא

שומישה

ןפוא

הייצחה

וקב

תוילפק

תוילבטה

תא

תוצחל

ןתינ

סועלל

ןיא

קוסיר

וא

השיתכ

יבגל

עדימ

םייק

אל

ןתינ

םימ

ןוגכ

הקשמ

םע

ןיגלטפוא

לוטיל

שי

החורא

ירחא

וא

ינפל

וז

הפורת

תחק

תועטב

תלטנ

םא

רתי

תנמ

,

הפורתה

ןמ

דלי

עלב

תועטב

םא

וא

הנפ

דימ

םילוח

תיב

לש

ןוימ

רדחל

וא

אפור

אבהו הפורתה

תזירא

ךתיא

םינמיס רתי

ןונימ

לש

םיללוכ

:

ליחב תו

ןטב

באכ

תואקה

הילכ

ידוקפתב

העיגפ

הפירח

תיתיילכ

העיגפ

ףאו לשמל

לש

הרוצ

תוילכ

תקלד

תילאיציטסרטניא

תרוחרחס

דוביא

םונמנ

הרכה

םיסוכרפ

הדירי

הדח םדה

ץחלב

םלה

םדה

תמירזב

לשכ

דעו

תוערפה

בלה

בצקב

רתי

ןונימל

דשח

לש

הרקמב

דימ

אפורה

תא

עדייל

שי

הרעה

תליטנב

םינונימ הובג

דאמ םי

הפורתה

לש וח

קיזמ

יתלב

קוריפ

רצות

תשרפה

םורגל

הלולע

תינוזבור

הצמ

יונישל

םודאל

ןתשה

עבצ

תא

לוטיל

תחכש

םא

הפורת הלופכ

הנמ

לוטיל

ןיא

לע

החכשנש

הנמה

לע

תוצפל

תנמ

הנמהו

תיוותה

קודב

!

ךשוחב

תופורת

לוטיל

ןיא םעפ

לכב

הש

םא

םייפקשמ

בכרה

.

הפורת

לטונ

ךנ

קוקז

ךנ

.

םהל

ישל

עגונב

תופסונ

תולאש

ךל

שי

םא

.

חקורב

וא

אפורב

ץעוויה

,

הפורתב

שומ

4

יאוול

תועפות

.

ומכ

שומישה

הפורת

לכ

ןיגלטפוא

תמישר

ארקמל

להבית

לא

םישמתשמהמ

קלחב

יאוול

תועפותל

םורגל

לולע

יאוולה

תועפות

ןהמ

תחא

ףאמ

לובסת

אלו

ןכת

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification.

יאוולה

תועפות

תואבה קיספהל שי ;תורומח תוכלשהל ליבוהל תולול

דימ שומישה

תא

ןיגלטפואב

תונפלו אפורל

:

ירשפאה

םדקה

תוטרופמה

יאוולה

תועפותמ

תחא

םא

ןלהל הרימחמ

וא

ימואתפ

ןפואב

העיפומ

תיתועמשמ

הדימב

אפורה

תא

עדייל

שי

ןפואב

ידי

רחאמ תועפותש

תומיוסמ

יאוול

תנומסת

ןוגכ

תורומח

תוירוע

תובוגת

תורומח

רתי

תושיגר

תובוגת

ןוגכ

ביטס סנ

וא

ןוסנו

סיזילורקנ

למרדיפא

קיסקוט סיזוטיצולונרגא

וא

םייח

תונכסמ

תויהל

תולולע

הינפוטיצנפ

םירקמב שומישב

ךישמהל

ןיא

ןפוא

םושב

הלא

ןיגלטפוא

לופיט

תקספה

תיאופר

החגשה

אלל תמדקומ

תלעב

תויהל

היושע

המלחהל

תיטירק

תובישח

םיעיפומ

םא

ינמיס לש

זוטיצולונרגא שומישה

תא

קיספהל

שי

ןלהל

האר

הינפוטיצובמורת

וא

הינפוטיצנפ

סי

ןיגלטפוא ימ

ןפואב

םד

תריפס

עצבל

אפורה

לעו

יד ללוכ

ריפס םד

תלדבמ

םרטב

דוע

לופיטה

תא

קיספהל

שי

ולבקתה

הדבעמה

תוקידב

לש

תואצות

ךישמהל

ןיא לוטיל

ןיגלטפוא

לש

הרקמב

תעפוה םינימסתה

םיאבה

עמה לע

םידי

ירשפא

סיזוטיצולונרגא

הרמחה

היופצ

אל רומרמצ

םוח

ןוגכ

יללכה

יתואירבה

בצמב

העילב

יישק

ןורג

באכ

םוח רזוח

םוחהש

וא

ךשמתמ

םייוניש

םיעיפומ

םא

תוירירב

באכב

םיוולמה

תעבטה

יפ

וא

ןימה

ירבא

רוזאב

וא

ןורגבו

ףאב

הפב

דחוימב

תוירשפא

יאוול

תועפות

תועפו ןניאש

יאוול

עיפוהל

תולולע

)

תוחיכש

-

דע

1

ךותמ

100

(

םילפוטמ

:

עובק

םוקמב

הפורתל

תירוע

הבוגת

תויחופלשב

הוולמ

םיתעל

ההכ

םודא

דע

לוגס

עבצב

החירפ

(fixed drug eruption)

הדח

הדירי

ץחל

תת

תבוגת

םד

דדובמ

םד

ץחל

רשא

ןכתיי

תמרגנ לש

הרישי

העפשה

ללגב

רתה

הניאו

הפו ינמיסב

הוולמ

םירחא

לש

הז

גוסמ

הבוגת

רתי

תושיגר

תבוגת המרג

הרומח

הדיריל

ץחל

םירידנ

םירקמב

םד

ץחלב

הדיריל

ןוכיסה

דבלב

היסקריפרפיה

גירח

ןפואב

הובג

םוח

לש

הרקמב

רבגומ

תויהל

לולע

םד

םינימסת

םיינייפוא דירי הדח

ץחל

ורוויח

ריהמ

בל

בצק

םה

םד עו

תוליחב

תרוחרחס

דער

ןופל

תועפות

יאוול

עיפוהל

תולולע

)

תורידנ

-

דע

1

ךותמ

1,000

(

םילפוטמ

:

תוידיאוטקליפנא

תובוגת

רתי

תושיגר

תובוגת

תויטקליפנא

ןוגכ

םינימסת

םיללוכ

רתוי

תולק

תובוגתל

םיינייפואה

םינמיס

תשוחת

תושטעתה

תלזנ

לועיש

םייניעב

הבירצ חל

שארהו

םינפה

רוזאב

דחוימב

רועב

םדוא

הזחב

תדפרס

תוחיפנ

םינפ

תוליחב

רתוי

םירידנ

םירקמבו

תותיוועו ןטב

הרהזא

ינימסת

םימיוסמ

לע

דחוימבו

ןושלל

תחתמו

ןושלה

ינפ

לע

םוח

תשוחתו

דרג

הבירצ

םיללוכ

םיילגרה

תופכו

םיידיה

תופכ

ינפ

ולע

הז

גוסמ

רתוי

תולק

תובוגת

תוללוכה

רתוי

תורומח

תורוצל

חתפתהל

תול

תדפרס

הרומח

המדאויגנא

הרומ

תוחיפנ

ללוכ

ריהמ

בל

בצק

תונותחתה

המישנה

יכרד

לש

תיתיווע

תורציה

הרומח

תונופמס

תיווע

ןורגה

רוזא

בצק

תוערפה

ידמ

יטיא

בל

בצק

םיתעל

הדח

הדירי

היילע

םע

םיתעל

םד

ץחל תמדוק

םדה

ץחלב

דוביא

םלהו

הרכה םדה

רוזחמ

לש

תולולע

ולא

תובוגת

שחרתהל

ולא

תובוגת

םיכוביס

אלל

םימעפ

רפסמ

רבעב

הפורתה

תא

תלטנ

םא

םג

תולולע

ףא

םימיוסמ

םירקמבו

םייח

תונכסמ

דע

תורומח

תויהל תוומל

םורגל

המתסא

תנומסתמ

םילבוסה

םילפוטמב האצותכ

םיבאכ

יככשמ

תליטנ ושיגר

תובוגת

תואטבתמ

ללכ

ךרדב

רתי

ףיעס

האר

המתסא

יפקתהכ

שמתשהל

ןיא

"

הפורתב

םא

.("

הינפוקיול

םינבלה

םדה

יאת

רפסמב

הדירי

תירלופפולוקמ

החירפ

ןוגכ

תירוע

החירפ

תועפות

יאוול

עיפוהל

תולולע

)

דאמ

תורידנ

-

דע

1

ךותמ

10,000

(

םילפוטמ

:

םינבל

םד

יאת

תריפסב

הרומח

הדירי

םימיוס

סיזוטיצולונרגא

ללוכ

תריפסב

הדירי

וא

תוומב

םימייתסמה

םירקמ

הארנה

לככ

ולא

תובוגת

הינפוטיצובמורת

תויסטה תורושק

םא

םג

שחרתהל

תולולע

ןה

ןוסיחה

תכרעמ ןוריפיד

םיכוביס

אלל

רבעב

ןתינ

תודע

תמייק ילע

הנשיש

ךכל

שומיש

השענ

םא

סיזוטיצולונרגאל

ןוכיסב

ןיגלטפוא

ךשמ רתוי

עובש

רומרמצ

הובג

םוחכ

אטבתמ

סיזוטיצולונרגא

ןורגב

ףאב

הפב

תקלדו

העילב

יישק

ןורג

באכ

ןימה

ירבא

רוזאב

םיקדייח

ידי

לע

תמרגנה

תקלדב

לופיטל

תופורת

הקיטויביטנא

םילבקמה

םילפוטמב

תאז

םע

תעבטה

יפ

וא סת

דימב

אטבתהל

םייושע

הלא

םינ

תוטולבש

דועב

יתועמשמ

ןפואב

רבגומ

םדה

תעיקש

בצק

דבלב

הלק

דבלב

הטעומ

הדימב

תולדגומ

וא

ללכ

תולדגומ

ןניא

בורל

הפמילה

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification.

םינימסת

דל

תרבגומ

הייטנ

םיללוכ

הינפוטיצובמורתל

םיינייפוא

כטפו

הי

םומיד

לע

תודיעמה

תוריעז

תודוקנ

רועה

ךות

םיירירה

םימורק

תסא

ףקתה

המ

יפקתה

תורציה

לשב

המישנ

רצוק המישנה

יכרד

לש

רתויב

םינטקה

סנביטס

תנומסת

רוע

ףוליקו

רועב

תויחופלש

לש

םילודג

םירוזא

וא

ןוסנו

למרדיפא

קיסקוט רקנ

סיזי

םימיוסמ

םירקמב

תוילכה

דוקפתב

הדח

תורדרד

וא

גירח

ןפואב

הנטק

ןתש

תומכ

םע

אלל ןתמ

וגילוא

ןתש היר

וא

תשרפה

הירונא

הירוניאטורפ

ןתשב

םדה

ינובלח

וא

תוחתפתה תוילכ

תקיפס

יא

לש

הפירח

תוילכב

תקלד

הפירח

תילאיציטסרטניא

סיטירפנ

תועפות העודי

הניא

ןתוחיכשש

יאוול

םימייקה

םינותנה

ךמס

לע

הכרעהל

תנתינ

הניא

תוחיכשה

)

:(

יטקליפנא

םלה

בל

ףקתה קלחכ

תיגרלא

הבוגת

סינוק

תנומס

םינבל

םד

יאת

לש

תוריפסב

הדירי

תיטסלפא

הימנא

םצעה

חמ

דוקפתב

הערפהב

הוולמה

הימנא

םימודא

לש

הינפוטיצנפ

תויסט

ללוכ

תוומב

םימייתסמה

םירק

םינימסת

תיטסלפא

הימנאו

הינפוטיצנפ םיללוכ

ךשמתמ

םוח

םוהיז

תיללכ

ילוח

תשוחת

תורובח

םומיד

ויחו

ןורו

קוריפ

רצות

לש

ןוריפיד

םודאל

ןתשה

עבצ

יונישל

םורגל

יושע

תינוזבור

הצמוח

קיזמ

וניאש

,

יאוול

תעפות

העיפוה

םא

וא

הרימחמ

יאוולה

תועפותמ

תחא

םא לבוס

התא

רשאכ

אלש

יאוול

תעפותמ

הניוצ ילע

,

ןולעב

.

אפורה

םע

ץעייתהל

יאוול

תועפות

לע

חוויד

ועפות

לע

חוודל

ןתינ תועצמאב

תואירבה

דרשמל

יאוול

רושיקה

לע

הציחל

לופיט

בקע

יאוול

תועפות

לע

חוויד

"

יתפורת תואירבה

דרשמ

רתא

לש

תיבה

ףדב

אצמנש

www.health.gov.il

לע

חווידל

ןווקמה

ספוטל

הנפמה

וא

יאוול

תועפות לע

רושיקל

הסינכ

ידי

https://sideeffects.health.gov.il

5

הפורתה

תא

ןסחאל

ךיא

.

?

שיהל

ץוחמ

רוגס

םוקמב

רומשל

שי

תרחא

הפורת

לכו

וז

הפורת

הלערה

ענמ

םדי

םתייאר

חווטו

םידלי

לש

וא

תוקונית

הארוה

אלל

האקהל

םורגת

לא

הלערה

ענמת

ךכ

ידי

לעו

רופמ

אפורהמ

הגופתה

ךיראת

ירחא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

Exp. Date

םויל

סחייתמ

הגופתה

ךיראת

הזיראה

יבג

לע

עיפומה

שדוח

ותוא

לש

ןורחאה

תחתמ

,

שבי

םוקמב

ןסחאל

שי

-

°C

25

.

הנושאר

החיתפ

רחאל

קובקבב

תוילפק

ןיגלטפוא

לש

שמתשהל

ןתינ

,

הפורתב הגופתה

ךיראת

דע

ןיוצמה

לע

.

הזיראה

יב

שומישב

ןניאש

תופורתמ

רטפיהל

שי

דציכ

חקורה

תא

לאש

תיתיבה

הפשאל

וא

בויבל

תופורת

ךילשהל

ןיא

הביבסה

לע

ןגהל

ועייסי

ולא

םיעצמא

6

ףסונ

עדימ

.

לע

ףסונ

ביכרמה

:

םג

הליכמ

הפורתה

ליעפה

ןיגלטפוא תוילפק

:

Starch, gelatin, magnesium stearate, talc, colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose,

titanium dioxide, polyethylene glycol, polysorbate 80.

:

תוילבט

ןיגלטפוא

Starch, gelatin, magnesium stearate, talc, colloidal silicon dioxide.

הזיראה

ןכות

המו

הפורתה

תיארנ

דציכ

:

:

תוילפק

ןיגלטפוא

דחאה

הדצב

היצח

וק

הילפקב

םרק

דע

ןבל

עבצב

תכראומו

הפוצמ

הילפק

הזיראה

הליכמ

וא

וא

רטסילב

תישגמב

תוילפק

קיטסלפ

קובקבב

תוילפק

Optalgin Tablets/Caplets SZ, 10.2019 Notification.

:

תוילבט

ןיגלטפוא

הלוגע

הילבט

תנמש

דע

ןבל

עבצ

דחאה

הדצב

היצח

וק

הילבטב

עבטומ

ינשה

הדצב

"

TEVA

"

אה הזיר

הליכמ

רטסילב

תישגמב

תוילבט

םיקוושמ

תוזיראה

ילדג

לכ

אלו

ןכתיי

םש ןרציהו

םושירה

לעב

ותבותכו

:

"

עב

תויטבצמרפ

תוישעת

עבט

"

3190

חתפ

הוקת

רשואו

קדבנ

הז

ןולע

ידי

ךיראתב

תואירבה

דרשמ

ילוי

2019

רבמבונ

ךיראתב

ןכדועו

2019

הפורתה

םושיר

רפסמ

:

תואירבה

דרשמב

יתכלממה

תופורתה

סקנפ

ןיגלטפוא

תוילפק

066.25.27767

ןיגלטפוא

תוילבט

016.87.20611

םינימה

ינש

ינבל

תדעוימ

הפורתה

תאז

ףא

לע

רכז

ןושלב

חסונ

הז

ןולע

האירקה

תלקהלו

תוטשפה

םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה