אוסמו - אדאלט 20 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-01-2017

מרכיב פעיל:
NIFEDIPINE
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
C08CA05
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור ממושך
הרכב:
NIFEDIPINE 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAYER PHARMA AG, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
NIFEDIPINE
איזור תרפויטי:
NIFEDIPINE
סממני תרפויטית:
Chronic stable angina, hypertension.
מספר אישור:
105 02 28888 00
תאריך אישור:
2012-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-12-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

08-01-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

20-12-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

כרצל ןולע

ן

םירישכת( םיחקורה תונקת יפל

)

ו"משתה

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ומסוא

-

טלאדא

20

ג"מ

ומסוא

-

טלאדא

30

ג"מ

ומסוא

-

טלאדא

60

ג"מ

תוילבט רורחשב

ךשומ

הילבט לכ

:הליכמ

ןיפידפינ

ג"מ

(Nifedipine 20 mg)

ןיפידפינ

ג"מ

(Nifedipine 30 mg)

ןיפידפינ

ג"מ

(Nifedipine 60 mg)

םיליעפ יתלב םירמוח

םינגרלאו

אר

ףיעס

."ףסונ עדימ"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ת עדימ ליכמ הז ןולע תה לע יתיצמ ךל שי םא .הפור נפ ,תופסונ תולאש

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת ךרובע יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םבצמ יאופרה .המוד

םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

ליגל תחתמ םירגבתמלו

,םינש

חיטב לע לבגומ עדימ םייקו רחאמ תוליעיו תו .ולא םיאליג תוצובקב שומישה

1

)

?הפורתה תדעוימ המל

ומסוא

טלאדא

דעוימ

םד ץחל רתיב לופיטלו ,הביציו תינורכ הזח תקועתב לופיט

:תיטויפרת הצובק

ומסוא

טלאדא

ייש תכ

תארקנה תופורת תצובקל

לעת ימסוח

ןדיס ת

ומסוא ,םד ץחל רתיב לופיטל

ידי לע תלעופ טלאדא םורזל םדל תרשפאמ וז תוליעפ .םדה ילכ תבחרהו הייפרה .בלה לע ץחלה תא הדירומ םדה ץחל תדרוה .םדה ץחל תא דירוהל ךכבו תולק רתיב

ומסוא ,הזח תקועתב לופיטל

םיקרועה תבחרהו הייפרה ידי לע תלעופ טלאדא בלה לש תרשפאמ וז תוליעפ . כבו בלל עיגהל ןצמחו םד לש רתוי הלודג תומכל ה תא תיחפהל ך ץחל

.וילע םע בלה לע ץחלה תתחפה ןטקת

תדימ תורידתהו הרמוחה הזחה תקועת יעוריא לש

2

)

הפורתב שומישה ינפל

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

תא

ןיפידפינל )יגרלא( שיגר

תומוד תופורתל תוארקנ( םינידיריפורדיהיד

םיביכרמהמ דחא לכל וא

יעפ אלה םיביכרמה תמישרל .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה ,םיל אר

ףיעס

"ףסונ עדימ"

.ןורחאה שדוחב בל ףקתה תרבע

לבוס התא

תקועת הזח

תימואתפ הזכ הרקמב . ומסוא

תקועת לש םינימסתה לע תוריהמב לקת אל טלאדא .הזחה

.הביצי אל הזח תקועתמ לבוס ךנה

לטונ התא

הקיטויביטנא םשב .ןיציפמאפיר

דבכ תלחממ לבוס ךנה

על ךלש דבכהמ תענומה הכלהכ דוב

םייעמה לש תקלדמ לבוס ךנה

.ןהורק תלחמ ןוגכ

.םייעמה לש המיסחמ וא תורציהמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.)הביקל ןורגה ןיב רבחמה לוכיעה רוניצ( טשווה לש המיסחמ םעפ יא תלבס

ש ךל רמאנ לבוס ךנה תורציהמ )סיזונטס( םתסמ לש .)ילטרואאה םתסמה אוה( םיקרועה יבא

ב תלבס מ האצותכ תוטטומתהמ רבע תיבבל היעב )ינגוידרק םלה(

תשח וכלהמב רשא ,המישנ רצוקב

.הפב שבויו הרק העיז ,ןורוויח

המוטס ךל שי

Kock pouch

יעמ רגאמ , ןטבה ןפוד ךרד חתפ םע

.)חותינב הנבנש

םד ץחל תולעל ךישממ ךלש .יתפורת לופיט ףא לע

ךלש אפורל רפס

ומסוא חקת לאו

טלאדא

.הלעמ םירכזומה םיבצמהמ רתוי וא דחאמ לבוס ךנה םא

תורהזא

תועגונה תודחוימ הפורתב שומישל

ומסואב לופיט ינפל

-

:אפורל רפס טלאדא

ךומנ םד ץחלמ לבוס ךנה םא ומסוא לוטיל ךל הרוה אפורהו

.הזח תקועתב לופיטל טלאדא

ךלש םדה ץחל .לופיטה תובקעב רתוי דוע תדרל לולע

לבוס ךנה םא בגומ ץחל םע דדומתהל לגוסמ וניא ךביל וב יבבל בצממ

םא

.ןוירהב ךנה

ומסוא לוטיל הכירצ תא םא .הקינמ ךנה םא

הפורת לוטיל הליחתמ תאש ינפל קינהל קיספהל ךיילע ,טלאדא .וז

הנפ ,הז אשונב תולאש ךל שי םא .תרכוסל לופיטה תא םיאתהל ךרוצ היהיו ןכתי .תרכוסמ לבוס ךנה םא .ךלש אפורל

למ לבוס ךנה םא .תיתיילכ הזילאידב לפוטמ ךנה םא הדירי הווחתו ןכתי ,ךומנ םד חפנמו דואמ הובג םד ץח םדה ץחלב תימואתפ

ומסוא תליטנ תע

טלאדא

הכלהכ דבוע וניא ךלש דבכה םא

ךל ןתניו ןכתי ןכ ומכ ,תומיוסמ םד תוקידב עצבל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי ומסוא

ןונימב טלאדא

ךומנ

רתוי

ומסוא תליטנ ינפל ךלש אפורה םע חחוש

.ךיבגל ףקת םיבצמהמ דחא םא טלאדא

אפורל רפס האבה הילבטה תליטנ ינפל

:ךילא רושק םיאבה םיבצמהמ דחא םא

תקועת( הזחה יבאכ םא א לוטיל אל ךל ץילמי אפורהו ןכתי .םימי וא תועש ךותב )םתמצועב וא םתורידתב( םירימחמ ךלש )הזחה ומסו

.טלאדא

ומסוא לש הנושארה הנמה תליטנ רחאל הזח יבאכמ לבוס התא םא

תא ךל הנשי אפורהו ןכתי .טלאדא .לופיטה

.המישנ רצוקב הרמחהב ןיחבמ התא םא

.םיילוסרקה תוחפנתהב ןיחבמ התא םא

:אפורל רפס ,ןכ ומכ

ומסוא .ןתש תמיגד רוסמל שרדנ התא םא

תואצותב עירפהל הלולע טלאדא .תומיוסמ ןתש תוקידב לש

רובעל דמוע התא םא

)דוגינ רמוח( םוירב תייתש תללוכה ןגטנר תקידב

ומסוא תוילבט

תולולע טלאדא יפשהל

.הקידבה תואצות לע

ומסוא ןוגכ תופורת יכ אצמנ .חילצה אל ךילהתהו תיפוג ץוח הירפהב ףתתשמ התא םא

תועגופ טלאדא .םירבגב ערזה דוקפתב

תא םא

ה

חקול ,הנורחאל תחקל םא וא ,

תורחא תופורת

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת ךכ לע רפס , .חקורל וא אפורל

ומסוא תוליעפ לע עיפשהל תולולע תומיוסמ תופורת

רפס .טלאדא

תא םא אפור

:חקול

םד ץחל רתיב לופיטל תורחא תופורת

ןיציפמאפיר )תיטויביטנא הפורת(

ןידיטמיס לופיטל(

)הביק יביכב

ןידיניק ,םזאיטליד ,ןיסקוגיד

וא

אתיב ימס בל תולחמב לופיטל

ןיטסירפוניוק

( ןיטסירפופלד תבלושמ תיטויביטנא הפורת

ןיפזמברק ,ןיאוטינפ

וא

תיאורפלו הצמוח )היספליפא( ןויפיכב לופיטל

דירפאסיצ לופיטל( הדורי תויתעונתב )הביקהו טשווה לש

לוס םויזנגמ תוקירז ןוירה ךלהמב טפ )םדה ץחלב הרומח הדיריל םורגל לולע(

ןיצימורתירא הפורת( יטויביטנא

נוקוטק

נוקרטיא ,לוז

לוז

וא

נוקולפ

לוז

תויתיירטפיטנא תופורת

ריבניקאס ,ריבנוטיר ,ריבניפלנ ,ריבנידניא

וא

ריבנרפמא ב לופיטל( סדייאה תלחמ

סקואולפ

ןודוזאפנ ,ןיט

לופיטל(

ןואכיד

סומילורק

)םילתשומ םירביא תייחד תעינמל(

לטיברבונפ

ב לופיטל שמשמ ללכ ךרדב( ידודנ

)הדרח וא הניש

שומיש

ןוזמו הפורתב

ומסוא לוטיל ןתינ

.ןוזמ אלל וא םע טלאדא

לופיטה תפוקתב ומסוא םע

-

טלאדא

.תוילוכשא ץימ תותשל וא תוילוכשא לוכאל ןיא

ןיתמהל שי

ה תלחתהל דע םימי לופיט ומסוא םע

טלאדא

תוילוכשא ץימ תיתש וא תילוכשא תליכא לש הרקמב

.הזה ןמזב תוילוכשא ץימ תיתש וא תוילוכשא תלכא םא אפורל רפס

רמוחה תומר תא הלעמ תוילוכשא ץימ יכ עודי ,ןיפידפינ ,ליעפה

ךשמיהל הלוכי וז העפשה .םד

.תוחפל םימי

ןויריה

הקנהו

שוח ,ןוירהב ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ירפס ,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב ךנהש תב

מסוא לוטיל ןיא

לאדא .אפורה לש ותמכסהבו ותעד לוקישב אלא ןויריהב ךנה םא ט

ומסוא ילטת לא

לע ,הפורתה תא לוטיל הכירצ תא םא .הקינמ ךנה םא טלאדא

תלחתה ינפל קינהל קיספהל ךי .לופיטה

ו הגיהנ ב שומיש תונוכמ

הפורתב שומישה ןמזב תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא רחאמ

ומסוא

לולע טלאדא

,תרוחרחסל ךל םורגל .היאר תוערפה וא תינוציק תופייע ,ןופליע

,לופיטה תליחתב רתוי ההובג תוריבסב ןכתית וז תעפשה תיניש םא .לוהוכלא תיתש םא וא לופיט

ח עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בוש

ומסוא

טלאדא

ליכמ

הנוזת לע רומשל ךילעש הדימב אפורל הנפ אנא .ירולכ ןרתנ חלמ תלד

.םיחלמ

הילבט

תחא

ומסוא לש

טלאדא

הליכמ ג"מ

21.244

ג"מ ירולכ ןרתנ חלמ

הילבט

תחא

ומסוא לש

טלאדא

הליכמ ג"מ

23.900

ג"מ

ירולכ ןרתנ חלמ

הילבט

תח

ומסוא לש

טלאדא

הליכמ ג"מ

47.800

ג"מ ירולכ ןרתנ חלמ

3

)

?הפורתב שמתשת דציכ

לע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

חקורה וא אפורה םע קודבל ך םא .חוטב ךניא

ןונימה

ועבקי לופיטה ןפואו לע

דבלב אפורה ידי

ומסוא תוילבט

מ קר לוטיל ךרטצתש ךכ דחוימב ורצוי טלאדא .םויב תחא הנ

שי

תא תחקל

לע ךל םשרנש ימויה ןונימה

.רקובב ףידעו ,העובק העשב יוצר ,)םויב תחא םעפ( תחא הנמב אפורה ידי

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

הליטנה תרוצ

םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי סוכ

.םימ

.תוילוכשא ץימ וא תוילוכשא םע וז הפורת לוטיל ןיא

ל/שותכל רוסא ב עוגפל אל תנמ לע ,סועלל/תוצח ןונגנמ תוליעפ

.הילבט

.לופיטה תא ךל תונשל טילחי אוהש ןכתיו רחאמ ךלש אפורב ץעוויה ,תוילבטה תעילבב םיישק הווח התא םא

.ךלש האוצב וא םיתורישב המלש הילבטכ ךל האריש המב ןיחבתו ןכתי ןיקת הז

לש תינוציחה תפטעמה יהוז הניא רשא הילבטה .ףוגה ידי לע תלכעתמ

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

.תיאופר הרזע תלבקל תופיחדב הנפ

תליטנ ידימ רתוי

.תדרל וא תולעל ךלש בלה בצקלו ידמ רתוי תדרל ךלש םדה ץחלל םורגל הלולע תוילבט םג הז ל ליבוהל לוכי רב תוחפנתה ,ךמדב תויצמוחה תמרב הילע וא םדב ךלש רכוסה תמרב הילע לש תוכומנ תומר ,תואי .הרכה ןדבוא דע הרכהב תוערפהו םדב ןצמח

נפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ .ךתיא הפורתה

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא

ידכ החכשנש הנמה לע תוצפל

תוחפל תוכחל שי

.האבה הנמל דע תועש

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

דב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה ק םעפ לכב

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םהל

.חקור וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

)

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכל ומכ ומסוא

טלאדא

שמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע םי ת לא .

ארקמל להב י .יאוולה תועפות תמישר

בסת אלו ןכת

.ןהמ תחא ףאמ ל

ו שומישה תא קיספהל שי ורל דימ תונפל אפ םא

ב שח התא המ תחא תואבה תועפות

ןושאר ןמיס תויהל תולוכיש תנכוסמל ךופהל הלולעה תיגרלא הבוגתל

דואמ תוקוחר םיתיעל תללוכה תימואתפו הרומח תיללכ תיגרלא הבוגת בצמ ( םלה קוש

ןכסמ

םייח

:ןוגכ( תוחפנתה ללוכ( תוחפנתהו )ריהמ קפוד ,םדה ץחלב הדירי ,המישנ יישק ל הלולעה תויה לש םייח תנכסמ )ריואה יביתנ

בוגת תו

יגרלא

תומרוגה תורחא

רועל תחתמ תוחפנתה

לולכלו םייח תנכסמו הרומח תויהל הלוכי רשא ןורגה תא

)הידרקיכט( רבגומ בל בצק

המישנ רצוק

)העודי הניא תוחיכש(

המישנ יישק וא

בוגת תו

יגרלא

לק ת תו

ינוניב דע

דרג

)רומח ןכתיי(

תלרח וא החירפ

תונפל שי דימ אפורל ינפל לופיטה ךשמה

תואבה תועפותהמ תחאב שח התא םא

לש םינמיס תויהל תולוכיש הרומח הבוגת

תירוע הבוגת וא

תעפוה רועה לש ףוליק ,תויחופלש

( תוירירה לש הבוגת וא

)קיתרנ וא ןיפ ,ףא ,הפ

נלער ימרדיפא קמנ

toxic epidermal necrolysis

תופסונ יאוול תועפות

תוחיכש יאוול תועפות

ועיפומש תועפות

דחא שמתשמ

ךותמ

באכ

שאר

הקמסה

הבוט אל תיללכ השגרה

תוריצע

תוחיפנ

)תקצב(

רקיעב ו םיילוסרקב םיילגרב

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

ש תועפות תועיפומ

דחא שמתשמ

ךותמ

ןטב באכ

םירדגומ אל םיבאכ

תורומרמצ

( הדימעל רבעמב ךומנ םד ץחל םינימסתה

,תרוחרחס ,ןופליע םיללוכ רורחס ,תועובק אל בל תוקיפד , הייאר שוטשט

םיתיעלו

)לובלב

ןופליע

בל תוקיפד

תורידס אל

)תויצטיפלפ(

הפב שבוי

לוכיע יישק

)םיזג( תונחיפנ

הליחב

רש תויוצווכתה םירי

םיקרפמ תוחפנתה

הנישב תוערפה

תונבצע וא הדרח

רועה לש המדאה

ףאהמ םומיד

ףאב שדוג

שוחת

וליאכ התא

תדמתמ העונתב םיאצמנ הביבסה וא

וגיטרו

הנרגימ

תרוחרחס

דער

רתי תנתשה

הנתשהב ישוק וא באכ

( הפקיזל עיגהל תלוכי רסוח היצנטופמיא

הייאר שוטשט

ז היילע דבכ ימיזנאב תינמ

םימיוסמ

תורידנ יאוול תועפות

ש תועפות תועיפומ

דחא שמתשמב

ךותמ

1,00

לומינ תשוחת

םייכינחב תקלד

תוחופנ וא תושיגר םייכינח

םייכינחהמ ם

יאוול תועפות העודי הניא ןתוחיכשש

י"ע םימרגנה תוחונ רסוח וא ןטב באכ

לש שוג

ותרסהב ךרוצ היהיו ןכתיי רשא ,הביקב אצמנה רז רמו חותינב

העילב יישק

באכ

רגנה ןטב םימ

יעמב םיביכ וא יעמה לש המיסח י"ע

תואקה

רפסמב הדירי

)הינפוקיול( םינבל םד יאת

הרומח הדירי רתוי )סיזוטיצולונרגא( םיטיצולונרג גוסמ םינבל םד יאתב

םדב רכוסה תומרב הילע

גרפיה( יל

)הימ

רועה תושיגרב הדירי

עגמל

אופיה היזטס

תוינונשי

באכ

םייניע

הזחב באכ

)הזח תקועת(

תברצ

( לוכיע יישק וא יא

)הביקל טשוה ןיב םתסמה לש הקיפס

םייניעה ןבול וא רועה תבהצה

)תבהצ(

רואל תושיגר

)רואל תושיגר תברעמה תיגרלא הבוגת(

םירוזא םימרומ ,םינטק מדמ רועב םימ

תנמגרא

palpable pupura

םיקרפמ יבאכ

םירירש יבאכ

ומסואב לופיטה תקספה םע םיפלוח בור יפ לע וללה םינימסתה לכ

.טלאדא

םא אוולה תועפותמ תחא הרימחמ י

וא תא רשאכ

לבוס אלש יאוול תעפותמ הרכזוה

ןולעב לע ,

הל ך םע ץעיית

.אפור

וול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יא ( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ) ,יאוול תועפות

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@m

oh.gov.il

5

)

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

הלערה ענמ א הפורת לכו וז הפורת ! תוקונית וא /ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרח

לעו

רגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי םו

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

.אפור

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

לע עיפומה

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל

ל שי מטב ןסחא מ הכומנה הרוטרפ

ל שי .תירוקמה הזיראב ןסחא

ומסוא תוילבט .חפל תופורת ךילשהל ןיא

.המיאתמה ךרדב ןכילשיש חקורל ריזחהל שי שומישב ןניאש טלאדא .הביבסה לע רומשל רוזעת וז הלועפ

6

)

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

םג הליכמ הפורתה

Hypromellose 5 cp, magnesium stearate, polyethylene oxide (200,000), ferric oxide red (E172),

sodium chloride, polyethylene oxide (5,000,000), cellulose acetate, macrogol 3350,

hydroxypropylcellulose, hypromellose 3 cp, titanium dioxide (E171), propylene glycol, black ink

for printing (opacode S-1-17823)

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

בט תויל ומסוא

ןה טלאדא " לש העבטה םע תולוגע תודורו ,תופוצמ

Adalat 20

וא "

"Adalat 30"

וא

"Adalat 60"

דחא דצ לע

ב תועיגמ תוילבטה ( תוישגמ םירטסילב

לש תוזיראב

30

.תוילבט

םושירה לעב

ותבותכו

שרחה 'חר ,מ"עב לארשי רייאב

ןורשה דוה ,

45240

ה םש ןרצי

ותבותכו

,.ג.א המראפ רייאב ןזוקרוול

.הינמרג

קדבנ הז ןולע

ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו רבמצד

2016

פורתה םושיר 'סמ תו

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

ומסוא

טלאדא

ג"מ

105 02 28888 00

ומסוא

טלאדא

ג"מ

055 73 26597 00

ומסוא

טלאדא

ג"מ

055 75 26599 00

םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה