אולנזפין טבע ® 15 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-11-2020

מרכיב פעיל:
OLANZAPINE 15 MG
זמין מ:
SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTD
קוד ATC:
N05AH03
טופס פרצבטיות:
FILM COATED TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, HUNGARY
קבוצה תרפויטית:
OLANZAPINE
סממני תרפויטית:
Acute and maintenance treatment of schizophrenia. Olanzapine Teva® is indicated for the management of the manifestations of psychotic disorders. Olanzapine Teva® is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder.Prevention of recurrence in Bipolar Disorder: In patients whose manic episode has responded to olanzapine treatment Olanzapine Teva® is indicated for the prevention of recurrence in patients with Bipolar Disorder. Combination therapy in Bipolar I Disorder. The combination of Olanzapine Teva® with lithium or valproate is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder.
מספר אישור:
145733319001
תאריך אישור:
2011-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

26-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

לש תוכומנ תומר לש הירוטסיה םע םילפוטמב ∙ םד יאת תומר רחא בוקעל שי ,םינבל םד יאת לוקשל שי .לופיטל םינושארה םישדוחב םינבל ןימסתה תעפוהב עבט ןיפזנלואב לופיטה תקספה יאתב הדירי לע עיבצמה יתועמשמה ןושארה .םינבל םד ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 לולע עבט ןיפזנלואב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת יאוול תועפותל םורגל הלולע עבט ןיפזנלוא :תורומח םישישק םילפוטמב תוומל ןוכיסב היילע .1 רשק ןדבואו ןורכיז ןדבוא ,לובלבמ םילבוסה .)היצנמדב הרושקה הזוכיספ( תואיצמה םע םילפוטמב שומישל תדעוימ הניא עבט ןיפזנלוא .היצנמדמ םילבוסה םישישק )הימקילגרפיה( םדב רכוסה תומרב היילע .2 תרכוסמ םילבוסה םילפוטמב שחרתהל הלולע היילע .תרכוסמ םילבוס םניאש םילפוטמבו :ל םורגל הלולע םדב רכוסה תומרב םדב הצמוח תומרב היילע - סיזודיצאוטק ∙ םינוטק תורבטצה תובקעב המוק ∙ תוומ ∙ תומרל םד תוקידב עצבל ךלש אפורה לע עבט ןיפזנלואב לופיטה תליחת ינפל םדב רכוס ,תרכוסמ םילבוס םניאש םילפוטמב .וכלהמבו תעב םדב רכוסה תומרב היילע שחרתהל הלולע .עבט ןיפזנלואב לופיטה תקספה םילפוטמהמ קלחו תרכוסמ םילבוסה םילפוטמ לופיטה תליחת תעב תרכוסמ ולבס אלש הפורתל קקדזהל םילולע עבט ןיפזנלואב לופיטה תקספה תעב םדב רכוס תומר תדרוהל .עבט ןיפזנלואב ךלש אפורה לע ,תרכוסמ לבוס ךנהו הדימב םד תוקידב עצבל תורידת וזיאב ךתוא תוחנהל .םדב רכוס תומרל ינימסתמ לבוס ךנהו הדימב אפורל תונפל שי :םדב ההובג רכוס תמר רבגומ ןואמצ ∙ ןתש ןתמ תופיכתב היילע ∙ תרבגומ בער תשגרה ∙ תופייעו השלוח ∙ הליחב ∙ הפהמ תוריפ חיר וא לובלב ∙ םדב לורטסלוכו םינמוש תומרב היילע .3 לע .עבט ןיפזנלואב םילפוטמב שחרתהל הלולע לורטסלוכ תומרל םד תוקידב עצבל ךלש אפורה םג וכלהמבו לופיטה תליחתב םדב םינמושו .םהשלכ םינימסתמ לבוס ךניא םא םילפוטמב דואמ הצופנ לקשמב היילע .4 הנשי םילפוטמהמ קלחב .עבט ןיפזנלואב ךלש אפורה לע ןכל ,לקשמב תינוציק היילע .עבט ןיפזנלואב לופיטה ךלהמב ךתוא לוקשל לע הרימשל עגונב אפורה םע ץעייתהל שי .תינפוג תוליעפו האירב הנוזת ןוגכ לקשמה - "ץבש-ינימ" וא ץבש לש תרבגומ תוחיכש .5

םישישק ברקב )

TIA

( ףלוח ימכסיא עוריא היצנמדב הרושקה הזוכיספמ םילבוסה םע רשק ןדבואמ םילבוסה םישישק( .)ןורכיז ןדבואו לובלב תובקעב תואיצמה םילפוטמ רובע תרשואמ הניא עבט ןיפזנלוא .הלא

Neuroleptic

( הריאממ תיטפלוריונ תנומסת .6 רומח ךא רידנ בצמ - )

Malignant Syndrome

םילטונה םילפוטמב שחרתהל לולע רשא דואמ .עבט ןיפזנלוא ללוכ ,תויטוכיספ-יטנא תופורת םורגל הלולע הריאממ תיטפלוריונ תנומסת אפורל דימ תונפל שי .זופשא תבייחמו תוומל :מ לבוס ךנהו הדימב הובג םוח ∙ תרבגומ העזה ∙ םירירש תושקונ ∙ לובלב ∙ םדה ץחלבו קפודב ,המישנב םייוניש ∙ היליפוניזואא תללוכה יאוול תעפות .7

DRESS – Drug

( םיימטסיס םינימסתו

Reaction with Eosinophilia and Systemic

,החירפ :לולכל הלולע וז העפות .)

Symptoms

םירביא לש תוברועמו תוחופנ תוטולב ,םוח .בלו תואיר ,תוילכ ,דבכ :ןוגכ םיפסונ םיימינפ ןכל ,תינלטק םימעפל תויהל הלולע וז העפות דחאמ לבוס התא םא דימ אפורל רפסל שי .וללה םינמיסהמ אל תועונתל םרוגה בצמ -

Tardive dyskinesia .8

העפותה .ןושלה וא םינפה לש רקיעב ,תוינוצר לופיטה תקספה ירחא םג ךישמהל הלולע ליחתהל םג הלולע העפותה .עבט ןיפזנלואב .עבט ןיפזנלואב לופיטה תקספה ירחא ףוג תועונת ךל שיו הדימב אפורל רפסל שי .תוטלשנ אל תללוכה החונת יוניש תעב םדה ץחלב הדירי

וא ריהמ קפוד ,תרוחרחס ןוגכ םימוטפמיס .ןופלע וא יטיא הייתשל וא ןוזמל םורגל לולעה העילבב ישוק .10 .תואירל עיגהל הווח התא םא ךלש אפורל רפס - םיסוכרפ .11 .עבט ןיפזנלואב לופיטה ךלהמב סוכרפ לובסל לולע התא - ףוגה םוח תוסיווב תויעב .12 למעתמ התאשכ אמגודל ,ףוגה םוחב היילעמ םימ תותשל בושח .דואמ םח רוזיאב אצמנ וא דימ תונפל שי .תושבייתה עונמל תנמ לע לבוסו דואמ הלוח הייהנ ךנהו הדימב אפורל :תושבייתה לש םינימסתמ העזה רסוח וא רתי תעזה ∙ הפב שבוי ∙ םוח ∙ ןתש תריצא ,רבגומ ןואמצ ∙ :תופסונ יאוול תועפות תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות :דואמ ,לוכיע תוערפה ,תוריצע ,הפב שבוי ,השלוח תוערפה ,תוירקמ תועיצפ ,תרוחרחס ,תוינונשי .םזינוסניקרפ ,הניש :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות םיבאכ ,םייפגב םיבאכ ,הזח באכ ,בג באכ ,דער ,םוח ,האקה ,םד ץחל רתי ,בלה בצקב היילע ,םיקרפמב ,תוגהנתה ייוניש ,רבגומ ןובאת ,ינפוג טקש יא ,לקשמב היילע ,םדב םידירצילגירט תומרב היילע תת םומיד ,הבישיל הביכשמ רבעמב םד ץחל תת ,תיפקיה תקצב ,רועב םימתכב אטבתמה ירוע ,יוגיה ייוקיל ,םירירש תושקונ ,הליגר אל הכילה תחירב ,םונמנ ,עולה תקלד ,הלצע ןיע ,לועיש ,תלזנ ,ןיטקלורפ תומרב היילע ,ןתשה יכרדב םוהיז ,ןתש תשרפה ,םדב זאטפסופ ןילאקלא לש תומרב היילע .םירבגב דשה לש הלידג ,דשהמ בלח :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ןויסינ ,רואל תושיגר ,םינפב תקצב ,תרומרמצ ,האקה ,הליחב ,םד ילכ תובחרתה ,ץבש ,תודבאתה הדירי ,םינבל םד יאת תומרב הדירי ,ןושלב תקצב ןיבוריליב לש תוהובג תומר ,םדה תויסט תומרב תויעב ,םדב םינובלח לש תוכומנ תומר ,םדב ,ינימה קשחב הדירי ,רובידב הערפה ,היצנידרואוק שבוי ,רעיש תרישנ ,ףאהמ םומיד ,םישוח תוהק ןיא ,)היצדומוקא( היארה דוקימב םייוניש ,םייניעב ,ןתש תריצא ,ישדוחה רוזחמב םייוניש ,תונוא ,לודג ןתש חפנ ,ןתש ןתמב תופיחדו תופיכת ,ראווצה ירירש תוצווכתה( הינוטסיד ,דשב באכ ,)ןושלה לש האצוה ,המישנ יישק ,העילב יישק .תרכוס עקר לע תוומו ןטבב תוחיפנ :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,םייעמ תמיסח ,רבואגנה טקפא ,םוח ,תרומרמצ ,תואירב תקצב ,תמדרת ,סיזורופואטסוא ,ינמוש דבכ .ימואתפ תוומ ,םינושיא תובחרתה :העודי הניאש תוחיכשב יאוול תועפות ,תיטקליפאנא הבוגת :ןוגכ[ תיגרלא הבוגת ,דוריג ,)המדאויגנא( ןורגה וא םינפה תוחפנתה ,סיזודיצאוטק ,תרכוסל הרושקה תמדרת ,]החירפ תנומסת ,דבכב העיגפ ,דבכבו בלבלב תקלד ,תבהצ

Restless legs syndrome

( תוינבצעה םיילגרה ,)םינבל םד יאת לש םיוסמ גוסב הדירי( הינפורטיונ העיגפ ,)םזיפאירפ( תכשוממו תבאוכ הפקז תקקפ ,)סיזילוימודבר( םיבאכל תמרוגה םירירשב .םוגמיג ,םידירו תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה יאוול תועפות חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffectM

edic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורהמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח

25°C

-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי ∙ ןגהל תנמ לע תירוקמה הזיראב רומשל שי .רואמ :ףסונ עדימ .6 ןיפזנלוא תוילבט ,ליעפה ביכרמה לע ףסונ :םג תוליכמ עבט

Lactose

monohydrate,

silicified

microcrystalline cellulose, crospovidone

type A, hydroxypropylcellulose, magnesium

stearate, hypromellose, titanium dioxide

(E171), polydextrose, glycerol triacetate,

macrogol 8000.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,תונבל תוילבט 28 לש תוזירא :ג"מ 5 עבט ןיפזנלוא העבטה םע ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע ,תופוצמ .קלח ינשה ןדיצו דחאה ןדיצמ "

OL 5

" לש 56 וא 28 לש תוזירא :ג"מ 7.5 עבט ןיפזנלוא ינשמ תורומק ,תולוגע ,תופוצמ ,תונבל תוילבט דחאה ןדיצמ "

OL 7.5

" לש העבטה םע ,ןהידיצ .קלח ינשה ןדיצו תוילבט 28 לש תוזירא :ג"מ 10 עבט ןיפזנלוא ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע ,תופוצמ ,תונבל ןדיצו דחאה ןדיצמ "

" לש העבטה םע .קלח ינשה .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי ,מ"עב קוויש קיבא :ותבותכו םושירה לעב םש .הינתנ ,8077 ד"ת תויטבצמרפ תוישעת עבט :ותבותכו ןרציה םש .הירגנוה ,ןצרבד ,מ"עב תיטרפ הרבח לירפאב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2011 .2018 יאמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב 145.70.33096 :ג"מ 5 עבט ןיפזנלוא 145.71.33187 :ג"מ 7.5 עבט ןיפזנלוא 145.72.33097 :ג"מ 10 עבט ןיפזנלוא חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 5 עבט ןיפזנלוא תופוצמ תוילבט :בכרה :הליכמ הילבט לכ

Olanzapine 5 mg

ג"מ 5 ןיפזנלוא ג"מ 7.5 עבט ןיפזנלוא תופוצמ תוילבט :בכרה :הליכמ הילבט לכ

Olanzapine 7.5 mg

ג"מ 7.5 ןיפזנלוא ג"מ 10 עבט ןיפזנלוא תופוצמ תוילבט :בכרה :הליכמ הילבט לכ

Olanzapine 10 mg

ג"מ 10 ןיפזנלוא האר םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" 2 ףיעס ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעסו "הפורתה שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ :הפורתה תודוא ינויח עדימ )עבט ןיפזנלוא ןוגכ( תויטוכיספ-יטנא תופורת םישנאב התומתל ןוכיסה תא תולעהל תולולע רשקו ןורכיז ןדבוא ,לובלבמ םילבוסה םירגובמ הפורתה .)הזוכיספל הרושקה היצנמד( תואיצמל םילבוסה םירגובמב הזוכיספב לופיטל תדעוימ הניא .היצנמדמ ,18 ליג לעמ םירגובמל תדעוימ עבט ןיפזנלוא םידליב תוחיטבהו תוליעיה יבגל עדימ רדעיה רואל .18 ליגל תחתמ םירגבתמו ?הפורתה תדעוימ המל .1 תיטוכיספ-יטנא הפורת הניה עבט ןיפזנלוא לש םינימסתבו הינרפוזיכס ילוחב לופיטל הפורתה תדעוימ ןכ ומכ .תויטוכיספ תוערפה תיבטוק-וד תיביטקפא הערפהב לופיטל

Bipolar I Disorder

:תיטיופרת הצובק .תויפיט-א תויטוכיספ-יטנא תופורת :הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא יביכרממ דחאל וא ןיפזנלואל שיגר ךנה ∙ תיגרלא הבוגתל םינמיס .םירחאה הפורתה ,המישנב וא העילבב םיישק ,החירפ :םיללוכ .ןושלב וא ןורגב ,םינפב ,םייתפשב תוחיפנ המוקואלג גוסמ םייניע תויעבל ןוכיסב ךנה ∙ .)יניע ךות ץחל רתי( תיווז תרצ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םוחב רתי תיילע ןכתית םהב םיבצממ ענמיהל שי

תרבגומ תינפוג תוליעפ ןוגכ ,תושבייתהו ףוגה דיפקהל שי .םימח תומוקמב הפוכת הייהש וא .תושבייתה עונמל ידכ םילזונ תייתש לע רבעמב םד ץחל תתל םורגל הלולע עבט ןיפזנלוא ∙ ,תרוחרחס :םיללוכ םינימסתה .הבישיל הביכשמ ףא םילוחהמ קלחבו ,יטיא וא ריהמ בל בצק תליחתב בורל תשחרתמ וז העפות .תופלעתה .לופיטה ,תוינונשיל םורגל הלולע עבט ןיפזנלוא יאו הבישיל הביכשמ רבעמב םד ץחל תת םורגל םילולעש תיתשוחתו תירוטומ תוביצי תועיצפו םירבשל ךכמ האצותכו תוליפנל לוקשלו תוריהזב שמתשהל שי .תופסונ

יאופר עקר םע םילפוטמב תלעות/ןוכיס ןוכיסה תא ריבגהל םילולעה תופורת וא .תוליפנל ןיפזנלוא ולטנש םילוחב לקשמב היילע התפצנ ∙ .עובק ןפואב לקשמה רחא בוקעל שי .עבט ןוויכ םדב םינמושו רכוס תומר רחא בוקעל שי ∙ םידדמ תיילעל םורגל הלולע עבט ןיפזנלואש .ולא תומר לש תיאופר הירוטסיה ילעב םילפוטמב ∙ תוריפס עצבל שי ,םינבל םד יאת לש תוכומנ לופיטל םינושארה םישדוחב עובק ןפואב םד הדיריל םורגל הלולע עבט ןיפזנלוא .בקעמ ךרוצל לופיט תקספה לוקשל שי .םינבל םד יאת תומרב בצמל ןושארה ןימסתה תאיצמב עבט ןיפזנלואב יאת תומרב הדירימ םילבוסה םילפוטמ לע .הז םינימסת רחא בקעמ תחת תויהל םינבל םד ולאכ םנשיו הדימב .םוח וא םוהיז לע םידיעמה ןפואב עבט ןיפזנלואב לופיטה תא קיספהל שי .ידיימ םירגובמ םילוחב עבט ןיפזנלוא לוטיל ץלמומ אל ∙ יאוול תועפות תונכתיה בקע היצנמדמ םילבוסה הכילה ,תיפקיה תקצב ,תוינונשי ,תוליפנ :תורומח ,לקשמב היילע ,תואל ,ןתש תחירב ,הנושמ תויזה ,הפב שבוי ,תואיר תקלד ,םוח ,השלוח .תוומו ץבש ,תוילאוזיו הובג ןוכיסב םניה םיירלופיבו םיינרפוזיכס םילוח ∙ לופיטה ןמזב ,ןכל .תודבאתה תונויסינ עוציבל רחא דומצ בקעמ עצבל שי עבט ןיפזנלואב .ולא םילוח אפורל רפס עבט ןיפזנלואב לופיטה ינפל :םא דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .בלה "ץבש ינימ" וא ץבשמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .)ץבש לש םיינמז םינימסת( ןוגכ( לוכיעה תכרעמב ,דבכב תויעבמ לבוס ךנה

.)םייעמב המיסח תכרעמב ,םדה תכרעמב תויעבמ לבוס ךנה ∙ .דש ןטרס ,םצעה חמב ,רמייהצלא ,םיבצעה .תוינדבוא תובשחמ הווח ךנה ∙ תינומרע תטולבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .תלדגומ ,)הליפנה תלחמ( היספליפאמ לבוס ךנה ∙ םד ץחל ,םדב תוהובג רכוס תומר וא תרכוס וא לורטסלוכ לש תוהובג תומר ,ךומנ וא הובג .םדב םידירצילגירט .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה ∙ זוטקל הליכמ עבט ןיפזנלוא - זוטקלל שיגר ךנה ∙ םישיגרה םישנא לצא תושיגרל םורגל הלולעו .זוטקלל הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,ןוזמ יפסותו םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא םפזאידו עבט ןיפזנלוא לש ינמז וב ןתמ :םפזאיד

הביכשמ רבעמב םד ץחל תתל םורגל לולע .)יטטסוטרוא( הבישיל :ןוגכ

CYP1A2

םיזנאה לע תועיפשמה תופורת ∙ - ןיציפמפירו לוזרפמוא ,ןימסקוולפ ,ןיפזמברק .םדב ןיפזנלוא תומר לע עיפשהל תולולע תיחפהל לולע - ליעפ םחפ תוליכמה תופורת ∙ .ןיפזנלוא לש הגיפסה תא םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ∙ תופורת ,העגרהל תופורת ןוגכ תיזכרמה - היספליפאל תופורת ,הנישל תופורתו ןואכידל הלא תופורת לש ינמז וב ןתמב רהזיהל שי .ןיפזנלואו לולע ןיפזנלוא - םדה ץחל תדרוהל תופורת ∙ ןתמב םדה ץחל תדרוה טקפא תא ריבגהל .הלא תופורת םע בלושמ הפורתה ןוגכ( ןימפוד תוליעפ תוקחמה תופורת ∙ לולע ןיפזנלוא - )הפודובל - ןוסניקרפב לופיטל .ולא תופורת תוליעפ בכעל :הייתשו ןוזמ םע עבט ןיפזנלוא תליטנ .לכוא ילב וא םע עבט ןיפזנלוא תחקל ןתינ :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ןיפזנלואב שומיש ןמזב לוהוכלא תכירצמ ענמיה .עבט :הקנהו ןויריה שומישה ינפל חקורה וא אפורה םע יצעייתה .הפורתב .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב ךנה םא אפורב יצעייתה םאהו הדימב הלימג תנומסת חתפל םילולע םידולי תשולש( ןורחאה רטסמירטב הפורתה תא הלטנ הלימגה תנומסת .ןויריהה לש )םינורחאה םישדוחה ,דער ,טקש רסוח :םיאבה םינימסתה תא תללוכ תויעב ,תונבצע ,תוינונשי ,םירירשב השלוח/ןוישק חתפמ ךלש דליה םא .הלכאהב תויעבו המישנ םע רשק ירצ ,ל"נה םינימסתהמ רתוי וא דחא .אפורה .הקינמ ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא :תונוכמב שומישו הגיהנ רשוכ לע עיפשהל לולע וז הפורתב שומישה לעו םיירוטומ םירושיכו הבישחה רשוכ ,טופישה תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ :ןושיע ינפל אפורל ךכ לע חוודל שי - ןשעמ ךנה םא .וז הפורתב לופיטה תלחתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ :הפורתה רבעב ךל רמאנ םא .זוטקל הליכמ עבט ןיפזנלוא םירכוסל תוליבס יא ךל שיש אפור ידי לע לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םימיוסמ .הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוהל םאתהב דימת שמתשהל שי ∙ ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .הפורתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ∙ .דבלב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ∙ היוצח ,תקסורמ איהשכ הפורתה לע עדימ ןיא ∙ וא תוצחל ,קסרל ,סועלל ןיא ,ךכל יא .השותכ וא םע הפורתה תא עולבל שי !הילבטה תא שותכל שמתשהל ןתינ העילבב םישקתמל .םימ טעמ הפב תוסיסמ תוילבט עבט

ןיפזנלואב .אפורה תארוהל םאתהב .הדנוזב שומישב הפורתה לע עדימ םייק אל ∙ יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי ∙ .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש לולע התא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ∙ תויביסרגא ,רובידב הערפה תווחל ,םודר שוחל תמרב הדיריו ריהמ בל בצק ,טקש רסוח וא .הרכהה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח ,שורדה ןמזב וזה הפורתה תא לוטיל תחכש םא ∙ האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי ∙ .אפורה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג ∙ אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא .חקורה וא התא הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא ∙ .העזהו האקה ,הליחב :שוחל לולע הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ∙ םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא :בקעמו תוקידב תומר רחא לופיטה ךשמבו תליחתב בוקעל שי ∙ וא תרכוסמ לבוס ךנה םא דחוימב ,םדב רכוסה )םוצב

100-126

mg/dL

( תוילובג רכוס תומרמ םילוחב דחוימב ,םדב םינמושה תומר רחא ןכו וא םדה ינמוש תומרב תוערפהמ םילבוסה .הלא תוערפה חתפל ןוכיס ימרוגמ לופיטב הצופנ יאוול תעפות הניה לקשמב היילע ∙ םרט ןובשחב תאז תחקל שי .עבט ןיפזנלואב תויתרגש בקעמ תוקידב עצבלו לופיטה תליחת .לקשמה רחא

OLAN CTAB PL SH 030618

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה