אדויל ליקווי-ג'לס 200

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-09-2018

מרכיב פעיל:
IBUPROFEN
זמין מ:
NEOPHARM LTD
קוד ATC:
M01AE01
טופס פרצבטיות:
קפסולות ממולאות נוזל
הרכב:
IBUPROFEN 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PF CONSUMER HEALTHCARE CANADA ULC, CANADA
קבוצה תרפויטית:
IBUPROFEN
איזור תרפויטי:
IBUPROFEN
סממני תרפויטית:
For the relief of pain associated with headache, toothache, backache, muscular and menstrual pains. Antipyretic. Antiinflammatory for rheumatic diseases.
מספר אישור:
115 33 29761 21
תאריך אישור:
2014-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

05-09-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

ליודא

®

ל

י

יווק

-

ל'ג

ס

®

200

תולוספק

םירמוח

םיליעפ

לכ

הלוספק

הליכמ

ןפורפוביא

ג"מ

ןגלשא חלמכו הישפוח הצמוחכ תחכונ

Each capsule contains: Ibuprofen 200mg (present as the free acid and potassium salt)

אר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

קרפ

"

ףסונ עדימ

."

שת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ת

הפורתב שמ נפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .

לא .חקורה לא וא אפורה

םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת ליגל תחתמ תוקוניתו

.םינש

.אפורל תונפל שי הז ליגל תחתמ

ךילע לוטיל .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב התוא (םימוטפמיס) הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע ךות םירפתשמ םניא וא םירימחמ

ךותו םירגובמב םימי

) רעונ ינבב םימי

12-18

.(םינש

1

.

ל

?הפורתה תדעוימ המ

ךוכישל

.רוזחמ יבאכו םירירש ,בג ,םייניש ,שאר יבאכ

תדרוהל

.םוח

דגונ

.תויטמואר תולחמב תוקלד

לופיטל

יבאכב

שאר

םירושקה

הנרגימב

:תיטיופרת הצובק

) םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת

NSAID

2

.

הפורתב שומיש ינפל

.

X

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

(יגרלא) שיגר התא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל

ךנ

ה לש םינורחאה םישדוחה תשולשב .ןוירה

תופורת תליטנ רחאל תיגרלא הבוגת רבעב תיווח םא וא תורומח יאוול תועפות וא תויעבמ לבוס ךניה םיבאכ ךוכישלו םוח תדרוהל ןהשלכ

ןיריפסא תמגודכ

ורת וא ה תחפשממ תורחא תופ

NSAIDs

הבוגת . .תירוע תוחיפנו החירפו תלזנ ,המטסא ,המישנ יישקב אטבתהל הלולע תיגרלא

לוכיעה תכרעמב םימומיד וא ביכ רבעב ךל היה וא ךל שי

תורחא תופורתב וא וז הפורתב שומישמ האצותכ לוכיעה תכרעמ לש בוקינ וא םומיד לש הירוטסיה ךל שי ה תחפשממ

NSAIDs

לטונ ךנ .םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת תצובקמ תורחא תופורת תינמז וב

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכתל וא םיטליצילסל ,ןיריפסאל תושיגר ךל העודי

NSAID

ךניה

.תויגולוטמה תולחמ וא םירחא םיליעפ םימומיד ,חומב םד ילכב םימומידמ לבוס

ךניה

יאמ לבוס

יא , דבכ תקיפס

יא וא תוילכ תקיפס

.בל תקיפס

.

!

ורהזא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ ת

:םא דחוימב הביקב םומידל םורגל הלולע הז רישכת תליטנ

ליג תא תרבע

.םומיד תויעב וא הביקב םיביכ ךל ויה

םניאש תקלד ידגונ םירישכת תצובקמ תורחא תופורת לטונ ךניה וא ןסקורפאנ ,ןפורפוביא ,ןיריפסא) םידיאורטס .(םירחא

.תידיאורטס הפורת וא (השירק דגונ) םדה לולידל הפורת לטונ ךניה

מ רתוי ךרוצ ךניה

.םויל םיילוהוכלא תואקשמ

מידלו בל ףקתה וא יחומ ץבשל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע תכשוממ הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב הז רישכת תליטנ םו .הביקב

החירפ ,רועב תוימומדא ,החירפ :ןוגכ ןיריפסאל םישיגרה םישנאב דחוימב ,הרומח תיגרלא הבוגתל םורגל לולע ןפורפוביא ,תיגרלא הבוגת תחתפתמו הדימב .(קוש) םלה ,(םיפוצפצ) המטסא ,םינפב תוחיפנ ,רועב תויחופלש ,דוריגב הוולמה רועב .דימ אפורל הנפו לופיטה קספה

ניה םא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ך

םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכתל וא םיטליצילסו ןיריפסאל דחוימב

ךילע הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל

.הרוחש וא תימד האוצ וא ימד איקב ןיחבמ התא םא אפורל הנפו שומישה קספה

וא הלוע םוחה םא :אפורל הנפו שומישה קספה מ רתוי ךשמנ

מ רתוי םיכשמנ וא םירימחמ םיבאכה םא ,םימי

,םימי .םישדח םימוטפמיס םיעיפומ םא וא ,םיכשמנ וא םירימחמ ןטבה יבאכ םא

אפורל ךכ לע חוודל שי הפורתה תליטנ ןמזב תויתדבעמ תוקידב וא ,ילטנד חותינ ללוכ ,חותינ רובעל דמוע ךניה םא .חתנמה

קב תוריהזב שמתשהל שי .םישיש

םידגב) המיאתמ הנגהל גאדו שמשל הפישחמ ענמה ןכ לע ;שמשל הפישח םע תדחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת .('וכו הנגה תוחשמ ,עבוכ ,םיכורא

תליטנ

רישכת

הז

הלולע

םורגל

יוקילל

תוירופ

ינמז

לצא

םישנ

רשא

וניה

ךיפה

םע

תקספה

לופיטה

שומישב ןפורפוביא יכ ריבס אל תורהל ךייוכיס לע עיפשי ןמדזמ

ה םאב וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל יאדכ םלוא

תורהל ישוקב תלקתנ ךנ

רעונ ינבב תיתיילכ העיגפל ששח םייק

םינש

הפורתב שומישה בקע

ותש אלש רעונ ינבב שומישה םרט אפורב ץעוויהל שי בקע םילזונ ודביאש וא תקפסמ תומכב םילזונ םיבורמ םילושלש וא תובורמ תואקה

ינפל

ב לופיטה ליודא

®

יווקיל

-

סל'ג

®

200

,

םא אפורל רפס

:

.הקינימ ךניה

ב ךניה

.ןוירהה לש םינושארה םישדוחה

:מ רבעב תלבס וא לבוס ךניה

יוקיל דוקפתב

(ףאב םיפילופ ,המטסא ןוגכ) המישנה תכרעמ

יוקיל דוקפתב

דבכה

םד תשירקב תויעב

ץחל רתי

םד

הילכו בל תולח

תויעב

תכרעמ

לוכיעה

ןטב יבאכ ,הזיגר הביק ,תברצ :ןוגכ

ילוכיע ביכ

וא

תולחמ

יעמ

תויתקלד

וז הפורתש ןוויכמ ולא םיבצמ לש הרמחהל םורגל הלולע

תלחמ דבכ

תיתנמדא תבאז

יימינפ םירביאבו םיקרפמב רוביח תמקרב תעגופה תינומיאוטוא הלחמ

תחשה תחדקמ וא

ה וא יחומ עוריא

ה) ךכל ןוכיסב ךנ

ה םא וא ההובג לורטסלוכ תמר ,תרכס ,םד ץחל רתימ לבוס ךנ

.(ןשעמ ךנ

.םינתשמ לטונ ךניה

ליג לעמ ךניה

תלטנ רבעב םוח תדרוהל תרחא הפורת וא רחא םיבאכ ךכשמ וא וז הצובקמ הפורת

המרג ךל תועפותל

.תורומח יאוול

תיאופר החגשה תחת ךניה .רומח יאופר בצמ בקע

תורהזא"ב האר) תורהל הסנמ ךניה םא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

.("

.ןשעמ ךניה

תא םא

ה

.חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

יפסא נו םיטליצילס ,ןיר םירחא םידיאורטס םניאש תקלד ידגו

תוידיאורטס תופורת

םד תשירק דגנ תופורת

.תויסט תורבטצה תובכעמה תופורת ,ןידיפולקיט וא ןירפרוו ןוגכ

דרוהל תופורת םד ץחל ת

יבכעמ)

ןיסנטויגנא רוטפצרל םיטסינוגטנא וא לולונתא ןוגכ אטב ימסוח ,לירפוטפק ןוגכ

(ןטרסול ןוגכ

ה תחפשממ ןואכיד תודגונ תופורת

SSRIs

ןואכיד ןוגכ תוישפנ תויעבב לופיטל

םימומידל ןוכיסה תרבגה בקע לוכיעה תכרעמב

ןפורפוביא םיליכמה םירחא םירישכ

םויתיל

טסקרטותמ

ןירופסולקיצ

סומילורקט

דיצנבורפ

ןוטסירפפימ

םינולוניווקה תחפשממ תוקיטויביטנא

ןוגכ

ןיצסקולפורפיצ

יטרוק

םידיאורטסו

םידיזוקילג

בלל

סילטיגיד ןיסקוגיד ,

ןידוודיז

ילאריו יטנא רישכת

ה ףיגנ דגנכ

ןיאוטינפ

היספליפאב לופיטל

ידגונ

הצמוח

.ןיריפסאה תוליעימ תיחפהל לולע ןפורפוביא ,ץבש וא בל ףקתה בקע ןיריפסא לטונ ךניה םא

הפורתב שמתשהל ןיא מ הובגה ימוי ןונימב ,ןיריפסא לטונ התא םא וז

.םירחא םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ וא ,ג"מ

ןוזמו הפורתב שומיש

שי

.םימ סוכ םע הפורתה עולבל

.הקיר הביק לע וא החוראה ירחא ,החוראה תעב הפורתה תא לוטיל ןתינ

!בל םיש

םימוטפמיסה םא .ןטב יבאכ וא תברצ :ןוגכ לוכיעה תכרעמב תוחונ יא לש םירקמב בלח וא לכוא םע הפורתה תא לוטיל שי .אפורל תונפל שי םירימחמ

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב תועיבקב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא

,תוירופ הקנהו ןוירה

,תופורת לש הצובקל ךייש ןפורפוביא

NSAIDs

יכ ריבס הז ןיא .ךיפה אוה הז טקפא .םישנב תוירופב עוגפל לולע רשא , תעמ שומיש ב תעל ןפורפוביא

עיפשי לע ייוכיס

ןוירהל הסינכ

תאז םע שומישה םרטב אפורב יצעוויה ןוירהל סנכיהל םיישקב תלקתנ תא םא , .הפורתב

םרטב אפורב ץעוויהל שי

ה םא הפורתב שומישה

ב ךנ

.ןוירהל םינושארה םישדוחה

הפורתב שמתשהל ןיא

ךלהמב

ןוירה לש םינורחאה םישדוחה

,דואמ םיכומנ םיזוכירב םא בלחב עיפומ ןפורפוביא .ךקונית לע עיפשת הפורתהש ריבס אל םלוא

ה םא

הש תבשוח ,ןוירהב ,הקינמ ךנ

ה ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב ךנ .הפורתב שומישה םרטב חקורב וא אפורב יצעווי

תונוכמב שומישו הגיהנ

םורגל הלולע וז הפורת םימייוסמ םישנאל םונמנל ךילע ,רישכתב שומישה רחאל הלא תועפותב תשח םא .היאר שוטשט וא תרוחרחס , .תונכוסמ תונוכמ תלעפהב וא בכרב הגיהנב רהזיהל

עדימ ורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח הפ

םא אפורה י"ע ךל רמאנ

,םימיוסמ םירכוסל שיגר התאש םע ץעייתה

לטונ התאש ינפל אפורה ליודא

®

יווקיל

-

סל'ג

®

200

ןוויכמ , לוטיברוס ליכמ רישכתהש

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

ה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה או

ליג לעמ םידליו םירגובמ

לכ תחא הלוספק

לוטיל ןתינ ,תחא הלוספקל םיביגמ םניא םוחה וא באכה םא .םימוטפמיסה םימייק דוע לכ ,תועש

תולוספק .דחי

מ רתוי לוטיל ןיא

ךשמב תולוספק

.ךכ לע הרוה אפור םא טעמל ,תועש

מ רתוי ךשמב לוטיל ןיא

,םימי ו ,םירגובמב

) רעונ ינבב ,םימי

12-18

םינש

ףיעס האר) ךכ לע הרוה אפור םא טעמל

תורהזא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

קרפב

.שומישה תרטמ תא הגישמה רתויב הכומנה הנמה תא לוטיל שי

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ןיא תוצחל

וא שותכל סועלל

ה תא .הלוספק

.לזונ הליכמ איהש םושמ התומלשב הלוספקה תא עולבל שי

בקעמו תוקידב

.הילכו דבכ ידוקפת ,ןתש ,םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב ךשוממ לופיט לש הרקמב

רתי תנמ תלטנ םא

,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא הנפ

םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ

תא אבהו

.ךתיא הפורתה תזירא

הפורתה תא לוטיל תחכש םא לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא .החכשנש הנמ

דב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה ק םעפ לכב

םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת חקול ךניהש

,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא ץעוויה

חקורב וא אפורב

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ

ליודא

®

יווקיל

-

סל'ג

®

200

ל לולע תועפותל םורג

שמתשמהמ קלחב יאוול םי תמישר ארקמל להבית לא . .ןהמ תחא ףאמ לבסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

תועפותה

נ דואמ ןה תואבה מ תוחפ תוחיכש) תוריד

1:10,000

שי

קיספהל תידיימ

שומישה תא הפורתב

ו

שי

אפורל תונפל

וא

חקורל

םא ירשפאה םדקהב ךניה

:שח

ביכ

וא

בקנ

ילוכיע

םימוטפמיסה

םילוכי

לולכל

באכ

ןטב

רומח

איק

ימד

לזונ

יומד

הפק

ןערוגמ

םד

האוצב

וא

האוצ

הרוחש

תקלד

םורק

חומה

םימוטפמיסה

םילוכי

לולכל

ראווצ

השקונ

באכ

שאר

הליחב

האקה

םוח

וא

תשוחת

לובלב

תובוגת

תויגרלא

תורומח

(םייח תונכסמ תויהל תולולעש)

םימוטפמיס

םילוכי

לולכל

תרוחרחס

וא

ןופלע

קפוד

ץאומ

הילע

בצקב

בל

ןפואב

אל

יתרגש

תת

ץחל

םד

תוחפנתה

םינפה

ןושלה

ןורגהו

הרמחה

לש

המטסא

תוויע

תונופמיס

םיפוצפצ

וא

יישק

המישנ

תועפות

יאוול

תופסונ

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

תועיפומ

תוחפב

1:100

םישנא

תובוגת

תויגרלא

תלרח

החירפ

דרגו

רועב

באכ

ןטב

תויעב

לוכיע

תברצ

תוליחבו

תכרעמ

םיבצעה

באכ

שאר

תועפות

יאוול

תורידנ

תועיפומ

תוחפב

1:1,000

םישנא

לושלש

םיזג

תוריצע

תואקהו

תועפות

יאוול

תורידנ

דאמ

תועיפומ

תוחפב

1:10,000

םישנא

התחפה

יאתב

םד

תומרו

ןיבולגומה

המ

לוכיש

םורגל

רועל

רוויח

וא

בוהצ

תיילעל

םוח

באכ

ןורג

םיביכ

םייחטש

הפב

םימוטפמיס

ייומד

תעפש

תושישת

וא

השלוח

תורובח

תולק

וא

םומיד

רועהמ

וא

ףאהמ

ץחל

םד

הובג

יא

תקיפס

בל

וא

באכ

הזחב

תונבצע

תערפה

הייאר

םילוצלצ

םיינזואב

ןוטניט

תרוחרחסו

תויעב

דבכ

םימוטפמיס

םילוכי

לולכל

הבהצה

לש

רועה

וא

לש

ןבול

םייניעה

תבהצ

תויעב

תוילכב

םימוטפמיס

םילוכי

לולכל

תוחיפנ

םיילוסרקב

תקצב

תובוגת

רוע

תורומח

םימוטפמיס

םילוכי

לולכל

תויחופלש

םורדניסו

סנביטס

ןוסנהו

תוחיכש

אל

העודי

תוערפה

תכרעמב

םיבצעה

עוריא

יחומ

הרמחה

לש

תקלד

יעמה

סגה

תלחמו

ןהורק

ומכ תופורת ליודא

®

יווקיל

-

ג

'

סל

®

200

בל ףקתהל ןוכיסב הלק הלדגה םע תורושק תויהל תולולע

בלה רירש םטוא

וא יחומ ץבש

ךרדב תופלוח ולא תועפות

שי דחוימ ןפואב תודירטמ וא תוכשמתמ ןה םא ךא ,רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ תונפל .אפורל

.רתויב רצקה ןמזה ךשמל רתויב הכומנה הנמה תליטנ י"ע יאוולה תועפות תא רעזמל ןתינ

,יאוול תעפות העיפוה םא יאוולה תועפותמ תחא םא הרימחמ

תא רשאכ וא

אלש יאוול תעפותמ לבוס הניוצ

ץעייתהל ךילע ,ןולעב אפורה םע

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

.הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ןיא

םורגל

.אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןי

(exp. date)

יבג לע עיפומה הזיראה .שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .

לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע קפס לש הרקמ

ןסחא

פמטב הרוטר

מ הכומנה

25°C

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

:

Polyethylene Glycol 600, Potassium Hydroxide, Purified Water, Gelatin, Sorbitan Sorbitol Solution, FD&C

Green#3, Ink white opacode (Ammonium hydroxide, Isopropyl alcohol, Purified water, Macrogol 400, Polyvinyl

acetate phthalate, Propylene glycol, SDA 35A alcohol, Titanium dioxide), Fractionated coconut oil/Lecitin blend.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

טפוס הלוספק

ל'ג תיטפילא הלימהש ,הקורי

Advil

תספדומ ןבל וידב

.דחאה הדיצמ

:ב תוזורא תולוספקה

:םיליכמה ,םימוטאו םילוגע ,םינבל םילכימ

16,20,40,80

.תולוספק

קיתרנ לופכ

ליכמה

2x50

.תולוספק

אלש ןכתיי לכ

יגוס

תוזיראה

וקוושי

לעב

ה

םושיר

:

.ד.ת ,מ"עב םרפואינ

7063

חתפ ,

הוקת

49170

ה

ןרצי

:

ליודא

®

יווקיל

-

סל'ג

®

200

2x50

תולוספק

.ב"הרא ,רזייפ רובע ב"הרא ,היני'גריו ,.קניא דנומ'ציר הברפ

ליודא

®

יווקיל

-

סל'ג

®

200

20,40,80

תולוספק

רזייפב הביטח ,רק'תלה רמויסנוק רזייפ רובע הדנק ,קביווק ,.קניא הדנק רזייפ .הדנק ,.קניא הדנק

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ץרמב

2016

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ

115-33-29761-21

115-33-29761-22

םשל

תוטשפה

תלקהלו

ןולע האירקה

הז

חסונ

ןושלב

רכז

לע

ףא

הפורתה ,תאז

תדעוימ

ינבל

ינש

.םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה