אגיסטן וי 0.2 גרם טבליות ואגינליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CLOTRIMAZOLE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
G01AF02
טופס פרצבטיות:
טבליות וגינליות
הרכב:
CLOTRIMAZOLE 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
וגינלי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
CLOTRIMAZOLE
איזור תרפויטי:
CLOTRIMAZOLE
סממני תרפויטית:
Vaginal fungal infections caused mainly by candida species. Vaginal infections caused by trichomonas and microorganisms sensitive to clotrimazole.
מספר אישור:
026 13 25080 00
תאריך אישור:
2012-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל תינכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה תוילניגאו תוילבט םרג 0.2

V

ןטסיגא )יקיתרנ שומישל( תוילניגאו תוילבט

Clotrimazole

200

mg

ג"מ 200 לוזאמירטולק :הליכמ הילבט לכ .6 ףיעס יאר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק .חקורה לא וא אפורה לא ינפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .60 דע 16 םיאליגב םישנלו תורגבתמל תדעוימ הפורתה .אפורב ץעוויהל שי - 60 ליג לעמ וא 16 ליגל תחתמ תולפוטמ .הנוכנה הרוצב הפורתב שמתשהל ךיילע .ףסונ עדימל הקוקז ךנה םא חקורב יצעוויה ךיילע ,םימי 3 ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .לופיט ימי 7 ירחא םיפלוח םינימסתה ללכ ךרדב .אפור םע ץעייתהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .הדידנק ינז ידי לע רקיעב םימרגנה קיתרנב םייתיירטפ םימוהיז .לוזאמירטולקל םישיגרה םימזינגרואורקימו סאנומוכירט ידי לע םימרגנה קיתרנב םימוהיז .םילוזאה תחפשממ תוירטפ ידגונ :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )תיגרלא( השיגר תא םא ∙ .החפשמ התואמ םירחא םייתיירטפ יטנא םירמוחל וא .ליעי תוחפ תויהל יושע לופיטהש ןוויכ תסווה ןמזב ∙ .12 ליגל תחתמ ∙ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תומגרפאיד וא םימודנוק :ןוגכ ימוג םייושעה העינמ יעצמא לש םתוליעי תא דירוהל הלולע וז הפורת םימי 5 תוחפל םייפילח העינמ יעצמאב שמתשהל ץלמומ ,ךכמ האצותכ .)

Latex

( סקטל םייושעה .הפורתב שומישה רחאל תא קיבדהל הלולע תאש ןוויכ ,ןימ יסחי םויקמ ענמיהל ץלמומ יתיירטפ םוהיז תעבו לופיטה ןמזב .גוזה ןב ילטוק םירמוחב ,)תויקיתרנ( תוילניגאו תופיטשל םירישכתב ,םינופמטב שמתשהל ןיא לופיטה ןמזב .םירחא םיילניגאו םירישכתב וא ערז םא אפורל ירפס ,תוילניגאו תוילבט םרג 0.2

V

ןטסיגאב לופיטה ינפל .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל השיגר ךנה ∙ .הלא םינימסת ךלצא םיעיפומש הנושארה םעפה וזש וא היירטפ ךל שיש החוטב ךניא ∙ .םינורחאה םישדוחה 6 ךלהמב םיימעפמ רתוי קיתרנב םוהיזמ תלבס ∙ .ןימ תלחממ רבעב םתלבס ךגוז ןב וא תא ∙ .60 ליג לעמ וא 16 ליגל תחתמ תא ∙ .תוירטפ דגנ תורחא תוילניגאו תופורתל וא לוזאמירטולקל תיגרלא הבוגת רבעב ךל התיה ∙ :םיאבה םינימסתהמ דחא ךל שי םא ∙ רידס אל יקיתרנ םומיד ∙ םד ימתכ םע תילניגאו השרפה וא גירח יקיתרנ םומיד ∙ תופב וא קיתרנב םיעצפ וא תויחופלש ,םיביכ ∙ הנותחתה ןטבב באכ ∙ ןתש ןתמב ישוק וא באכ ∙ תרומרמצ וא םוח ∙ תואקה וא תוליחב ∙ םילושלש ∙ קיתרנהמ ער חיר םע השרפה ∙ .ךרובע ןוכנה לופיטה וניא תוילניגאו תוילבט םרג 0.2

V

ןטסיגאב לופיטהש ןכתייש ןוויכ תאז .תסווה תליחת ינפל םייתסהל ךירצ לופיטה יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,תחקול תא םא :תלטונ תא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע ירפס ,הנוזת תנמ-לע ,ןוסיחה תכרעמ תבוגת תא תותיחפמה תופורת( סומילוריס וא סומילורקט םשב הפורת .)הלתשה רחאל רביא תייחד עונמל הקנהו ןוירה תוילבט םרג 0.2

V

ןטסיגאב שומישה ינפל אפורל ירפס ,הקינמ וא תורהל הסנמ ,ןוירהב ךנה םא .תוריהזב ויתוארוה רחא בוקעל שי ,אפורל ךכ לע תרפיס רבכ םא .תוילניגאו .ךילומב שומיש אלל תוילבטב לופיט לע ץילמי אפורהו ןכתיי ,תימינפ תרטפב לופיטל תורגבתמו תודלי .12 ליגל תחתמ הפורתב שמתשהל ןיא ?הפורתב ישמתשת דציכ .3 .החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךיילע :אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ .)"שומישה ןפוא" יאר( םיפוצר םיברע 3 ךשמב ,הנישה ינפל ברעב תחא הילבט .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב ילניגאו שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל וא הפל סינכהל ןיא :שומישה ןפוא תוארוה ירחא בוקעל שי .דחוימה ךילומב ישמתשה .ךיידי תא יצחר ,תישאר :הפורתה תא רידחהל דציכ .הפורתה תרדחה ךרוצל ךילומב שמתשהל םאה אפורה םע קודבל שי ,ןוירהב ךנה םא .תוטרופמה שומישה .ותריצעל דע )

רויא( ןקתמה לש ימינפה וקלח תא ךושמל שי .הזיראהמ ךילומה תא איצוהל שי

רויא( ןקתמה לש בחרה קלחב בטיה התוא םקמלו םוינימולאה תזיראמ הילבטה תא ריסהל שי יפלכ תונופ ךלש םייכרבה רשאכו תופופכ םיילגרב ,בגה לע בכשל ךיילע הנישה ינפל ברעב .2 חוכב שמתשהל ילבמ ילכותש לככ קומע קיתרנל הפורתה תא ירידחה ,ךילומה תועצמאב .הלעמ רפסמ יניתמה .הנכובה תפיחד ידי לע הפורתה תא יררחש .)2 רויא יאר( תוחונ רסוחב שוחל וא .הביכשהמ ימוקתש ינפל תוקד .שומיש לכ רחאל ושביילו םימח םימו ןובס תרזעב ךילומה תאו םיידיה תא בטיה ףוטשל שי

.םרק ןטסיגא חורמל שי ,ימומדא וא/ו הרוגמ םג ןימה רביא לש ינוציחה רוזאהש הדימב )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךיילע .םיפוצר םיברע השולש :לופיטה ךשמ .םימי 7 רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל וילע ,הפורתה ןמ עלב והשימ תועטב םא .הלערהל םינמיס ןיא וא תוחונ-יא שח וניא םא םג ,ותיא הפורתה תזירא .תרכזנשכ דימ האבה הנמה תא יחק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא רחאל וכשמיי םינימסתה םא ןכלו אלמ לופיט לבקי אל םוהיזהו ןכתיי דחא םוימ רתוי תחכשו הדימב .אפורל תונפל שי ,לופיטה תפוקת םויס ?לופיטה תחלצהל עייסל ילכות דציכ .תוארוהל םאתהב לופיטה תא םילשהל ךיילע ינימ עגמ תעב םודנוקב שומיש לע וא ינימ עגממ תוענמיה לע דיפקהל שי ןכלו גוזה ןב לש הקבדה ןכתית .גוזה ןבב םג יתפורת לופיטב ךרוצה רבדב אפורה םע ץעייתהל יוצר ןכ ומכ .לופיטה תפוקת לכ ךשמב לככ קומע הרידחהל דואמ בושח ,ןיטולחל סמית ךכ ידי לעו תוחל םע עגמב אובת הילבטהש ידכ .קיתרנל רשפאה .םוי ידמ ףילחהל שי םינויברג םג .תובורק םיתיעל יפילחהו הנתוכמ םינבל קר ישבל .תוילניגאו תוילבט םרג 0.2

V

ןטסיגאב לופיטה ןמזב קיתרנה תפיטשל רישכתב שמתשהל ןיא שמתשהל ןתינ המתכה עונמל ידכ .םינבלה לש המתכה ןכתית קיתרנל הפורתב שומישה תעב .ןותחת ןגמב וא תינייגיה תשובחתב אל לופיטהש תויהל לוכיו רחאמ אפורל ינפ ,וססומתה אלש הילבטהמ תוכיתחב הניחבמ תא םא ∙ .יוארכ דבע .שומישה ינפל אפורה םע יצעייתה - ןוירהב ךנה םא םייפקשמ יביכרה .הפורת תלטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ∙ .םהל הקוקז ךנה םא .חקורב וא אפורב יצעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות

.4

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תוילניגאו תוילבט םרג 0.2

V

ןטסיגאב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל ילהבית לא .תושמתשמהמ :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות תיגרלא הבוגת ,תיגרלא תא םא .תוילבטל םייגרלא תויהל םילולע םישנאהמ קלח ,תופורתה לכבכ דוריגה ,באכה ,הבירצה ,םדואהש וא תיגרלא הבוגתב השח תא םא .הפורתב שומישל ךומסב שחרתת .בורק ןוימ רדחל וא אפורל דימ ינפו הפורתב שומישה תא יקיספה ,םירימחמ תוחיפנה וא ןורגה ,םינפה ,םייתפשה לש תוחיפנ ;המישנב וא העילבב תויעב ;החירפ :תיגרלא הבוגתל םינמיס לופיטה תא יקיספה ,ולא םינמיס ךלצא ועיפוה םא .הליחב ;ןופליע וא תרוחרחס ,השלוח ;ןושלה וא .דימ אפורל ינפו וא יוריג ,הבירצ ,תוחונ יא ,תוחיפנ ,החירפ ,םדוא ,דוריג :לופיטה תליחת רחאל תופסונ יאוול תועפות .ןגאה רוזאב וא ןטבב םיבאכ ,םומיד ,הניגאוה רוזאמ רוע תבכש ףוליק םא וא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ תלבוס תא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .חקורה וא אפורה םע דימ ץעייתהל ךיילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ ∙ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא .הלערה יענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

25°C

-ל תחתמ רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ .תירוקמה הזיראב ינסחא ∙ ךניא ןהב תופורתה תא קורזל ךיא חקורה תא ילאש .הפשאה וא רויכה ךרד תופורת קורזל ןיא ∙ .הלסאל ךילומה תא ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ורזעי ולא םיעצמא .רתוי תשמתשמ ףסונ עדימ .6 - םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ ∙

Lactose Monohydrate 200, Microcrystalline Cellulose, Maize Starch Dry, Poly (1-Vinyl-2-

Pyrrolidone) (Crosspovidone), Lactic Acid, Magnesium Stearate, Calcium Lactate, Colloidal

Silicon Dioxide (Aerosil 200), Hydroxypropyl Methylcellulose, Hypromellose.

ךילומו םוינימולאמ רטסילבב תוזורא תוילניגאו תוילבט 3 - הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .)הרדחה ןקתמ( .םחורי ,16 .ד.ת ,מ"עב הקיטבצמרפ לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב ,ןרציה םש ∙ .2014 רבמצד :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ 2613.25080 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙

30200696 21.12.14

.הריצעל דע )

( ןקתמה לש ימינפה וקלח תא הצוחה יכשמ .1

( ןקתמה לש בחרה קלחה ךותל תחא תילניגאו הילבט יסינכה

תעבטה יפ קיתרנ םחרה ראווצ ןתשה תיחופלש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה