אבילק סירופ

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-06-2020

מרכיב פעיל:
LACTULOSE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
A06AD11
טופס פרצבטיות:
סירופ
הרכב:
LACTULOSE 66.7 G / 100 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
LACTULOSE
איזור תרפויטי:
LACTULOSE
סממני תרפויטית:
Constipation. Acute and chronic hepatic encephalopathy.
מספר אישור:
031 75 25187 00
תאריך אישור:
2013-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

13-12-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

16-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ןולע ןכרצל

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל

-

1986

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפור

פוריס קאליבא

לכ

100

) זולוטקל :םיליכמ ל"מ

Lactulose

(

66.7

.םרג

רלאו םיליעפ יתלב םירמוח האר :רישכתב םיינג

ףיעס

םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' ה לש 'הפורת

ףיעס

.ןולעב

ארק

ב

ע

י

ו

תא ן לעה הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןו מ הז ןולע . מ ליכ

ת עדי תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמ חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ

שמתשהל ךילע תוארוהה יפ לע הז ןולעב ןונימה ףיעסב תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .

אפור ימב הד

ינימסת טפמיס) הלחמה ירימחמ (םימו מ םניא וא ם םירפתש

רחאל רפסמ

םימי

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ריצעב לופיטל

ונת וע

יע תורידס אל השביו השק האוצ ,

לפצנאב לופיטל תידבכ היתפו תינורכו תיטוקא

הלחמ הרכהב הדירי ,דער ,לובלבל תמרוגה תידבכ

ל ליבוהל הלוכי תידבכ היתפולפצנא תמדרת

.תידבכ

צובק רת ה :תיטיופ

.םייטומסוא םילשלשמ

בא לי ה הפורת איה פוריס קא ליכמ

שמ רמוח זולוטקל ארקנש לשל

ךפוה

ה ת אוצ

רתוי הלקו הכר

רבעמל לע ,

ידי תמרזה

ותל םימ

.יעמה רמוחה

.ךלש ףוגב גפסנ אל

2

.

הפורתב שומישה ינפל

ןיא

תב שמתשהל

ר

ו

הפ

:םא

ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא זולוטקל

םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל

הליכמ ר

הפורת

מישרל)

רמה

יבי ה ם עפ יתלב ףיעס האר םילי

.(ןולעב

היעבמ לבוס ךניה זוטקלגל תוליבס יא לש הרידנ

(הימזוטקלג

התא

בוס

מיסח ש לוכיעה יכרדב ה הרוקמ ניא

ליגר תוריצע

ב ב לוכיעה יכרד

וא

הנכ

נל

יכרדב ב יעה לוכ

יא

קאליבא לוטיל פוריס םא כזומהמ דחא עגונ ליעל םיר

ורה וא אפורה םע ץעייתה ,חוטב ךניא םא ינפל חק

ישה שומ

.פוריס קאליבאב

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

ומיש

ש

הפורתב

:

ומיש םילשלשמ םירישכתב תולתל םורגל לולע ךשוממ ש

וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

וממ הפוקת תכש

ילב

.אפורב ץעווי

,קאליבאב לופיטה ינפל אפורל רפס

חקורל וא

םא

:

באכמ לבוס התא ןטב

תלב

סומ רב

לכעל לוכי ךניא

בלחה רכוס ל תוליבס יא) זוטקל

ס ךל שי

תרכ

ל ןיא :מ לבוס התא םא קאליבא לוטי

וטקלגל תוליבס יא

זוטקורפ וא

ב רוסחמ פאל םיזנא

אטקל

Lapp lactase

יוקל הגיפס וקולג לש ה

וטקלג

םא

ס ךל שי

מ התאו תר תנמ ,תידבכ היתפולפצנאב לפוט הת ךלש קאילבאה תפורת הובג הי

הובג הנמ .רתוי

וז ,ןכל .רכוס לש הלודג תומכ הליכמ ש ןכתי אפורה

ךלש של ץילמי תונ

תא םאתהב תופורתה ןונימ

ךנה

לטונ

לופיטל תרכוסב

ימב ינורכ שומיש

םינ

םימאתומ אל

לעמ

וא (םויב תוכר תואיצי שומיש ןוכנ אל

תעפוהל םורגל לולע םילושלש

.םיטילורטקלאה ןוזיאב הערפהו

שומישה תפוקתב םילשלשמב למומ תותשל ץ םילזונ

תומכב תקפסמ

ךרעב

םויב םירטיל ל הווש ,

תוסו

ךשמב םויה

יש , ורזע

אוצה ךוכירב

בא לטונ התא םא קאלי

ךש םימי רפסמ

בצמב רופיש ןיא

םע רשק רוצ אנא ,םירימחמ ךלש םינימסתה םא וא .ךלש אפורה

םידלי

םירגבתמו

:

םידחוימ םירקמב שע אפורה , א םושרל יו קאליב

דלי טועפ ,

ונית

קמ

י ולא םי תחת ורטונ תיאופר החגשה

הדומצ

אפורה לש

ב לופיטל :תוריצע ריס קאליבאב שומישה פו

דלי

םינטק

רתוי ר השעיי תוטועפבו יפ לע ק אפור תארוה

לפרה לע עיפשהל הלולע הפורתהש ןוויכ

יליגרה םיסק ב םילעופה ם

.האוצה רבעמ

מו תוקידב בקע

ב

לופיטה תפוקת תב הפור

נפותו ןכתי קידבל םג ה

ת

טקלא

ר

םיטילו

םדב

.

לופיטל הובג ןונימ לטונ ךניהש הדימ כ תמדרתב ,ןמז ךרואל תידב ןכתי

לובסת סוחמ האצותכ םרגנה (םדב םיטילורטקלא רסוח) יטילורטקלא ןוזיא ר .םילושלשמ

ת/תויצקארטניא ורת ןיב תובוג תויתפ

:

תא םא קול ה

ח

וא ,

םא ,הנורחאל תחקל

ופורת ת ללוכ תורחא ת םשרמ אלל תופור

ו

ת

יפסו

,הנוזת

ךכ לע רפס רל חקורל וא אפו

ש

י

קאליבאב שומ

ןוזמו

בא תחקל ןתינ קאלי

ןוזמ אלל

ןיא

לבגה תו

לע היתשהו ןוזמה גוס

ןוירה

,

הקנה

תוירופו

:

תב שומישה םרט חקורל וא אפורל ירפס

הפו ןוירהב ךנה םא ע , יוש תויהל ה ןוירהב

הקינמ וא

מתשהל ןתינ

קאליבאב

ו ןוירהה ךלהמב הקנהה

כב ךרוצ שי ם

תועפשה תויופצ פ לע

וירי

ישו הגיהנ שומ ונוכמב

ת

:

לש תלוכיה לע תיספא וא החינז העפשה פוריס קאליבאל גוהנל ך .תונוכמ ליעפהלו

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הפורתה הלוכי ליכהל תונטק תויומכ

לש

:ומכ םירכוס

ורפ וטק

זוטקלג

זוטקל

הפורתה םא

ע עגמב נישה ם םיי

ינ נת ל ת היושע איה חווט ךורא שומיש נישל קיזהל

םי

מייוסמ םירכוסל תושיגר ךל שי יכ אפורה ידי לע ךל רמאנ םא ,םי ץעייתה

ותיא

.הפורתה תליטנ ינפל

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

קודבל ךילע

פורה ם ה וא א חוטב ךניא םא חקור

ונב

ןונ

פואו תב לופיטה ן הפור

רדב לבוקמה ןונימה

:אוה ללכ

צנא ולפ כ תמדרת) תידבכ היתפ תידב

ירגובמ

ללוכ) תיתלחתה הנמ :(םישישק

30-50

ל"מ

.םויב םימעפ

תורצוויהל דע ןונימה תא םיאתהל שי ןכמ רחאל

.םויב תוכר תואיצי

ב שומיש :םידלי

יב שומישב ןימז עדימ ן םידל

םידולי

יג דע

ע

צ

תורי

ליג

תיתלחתה הנמ

תימוי

ךשמל

םימי

תימוי הנמ

יטה ךשמהל לופ

במ םירגו

שישק ללוכ) (םי

15-30

ל"מ

15-30

ל"מ

ידלי

ם

תוקוניתו

םיאליג

7-14

םינש

םיאליג

םינש

הנש ליגל תחתמ

ל"מ

5-10

ל"מ

דע

ל"מ

10-15

ל"מ

5-10

ל"מ

דע

ל"מ

יימוי ןיב חקול קאליבאל השולשל ם

לועפל ליחתהל

לכות הז ןמז רחאל

תא תיחפהל

ןונימה

ל םאתהב כרצ םי

ךלש

הנמה לע רובעל ןיא למומה תצ

.

ךשמ

לופיטה

הדימב

בצמב רופיש ןיא

םירימחמ ךלש םינימסתה םא וא פיט לש םימי רפסמ רחאל שי ,קאליבא םע לו

רשק רוצי םע

.אפור

וצ ליטנה תר

ה

ב שמתשהל לוכי התא א ףכ

תיסוכ הדידמ בא לוטיל תנמ לע קאלי

על ןתינ מ םע קאליבא בבר ץי

וא תוריפ

.םימ

תומכ תותשל ץלמומ ונ םילז

ךרעב) הלודג

תוסוכ

(םויה ךרואל תא עולבל שי . .דימ הפורתה תנמ ןיאו הקיזחהל הפב

רחא

הל היושע הבש רכוסה תלוכת נישל קיז א םע רקיעב ,םיי לנ קאליב תחק

כורא תופוקתל

.תו

נימ תועטב תלטנ םא בג ןו רתוי הו קספה לוטיל

קאליבא תהו ץעיי

אפורב

חקורב וא

בסל לולע התא םילושלשמ לו .ןטב יבאכו דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא רחא והשימ וא לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ תיב

םילוח .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

א

הפורתה תא לוטיל תחכש ם

ןמזב

א דעוימ

שושח

ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק

פורב ץעוויהו

וטיל ןיא

כ הנמ הלופ

ידכ

לע תוצפל החכשנש הנמ

א קיספמ התא םא הפורתה תליטנ ת

הקספהה םרט רה וא אפורה םע ןודל שי ,לופיטה יוניש וא .תוכלשהב חקו

ןיא

וטיל ת ל

שוחב תופור קודב !ך

תא הנמהו תיוותה

ב

עפ לכ

ם

הש

י

לטונ ךנ

.הפורת

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .םהל

ש ךל שי םא תופסונ תולא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב

4

.

ול תועפות יאו

ומכ

הפורת לכ ישה , שומ

ליבאב ע קא לחב יאוול תועפותל םורגל לול מהמ ק .םישמתש

בית לא תמישר ארקמל לה ולה תועפות ןכתי .יאו

אל תחא ףאמ לובסת

.ןהמ

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

very common

ומ תועיפ

ויב א שמתשממ רת דח תמ ךו

לושלש

יאוול תועפות ) תוחיכש

common

ב תועיפומ דע תשמ דחא שמ

ךותמ

) תוחיפנ םיזג

.ןטב באכ ,תואקה ,תוליחב ,

תועפות

ול ש יאו תוחיכש ןניא

uncommon

עיפומ

שמ דעב א שמת

ךותמ ד

יטילורטקלא ןוזיא רסו םרגנה םילושלשמ האצותכ

תוחיפנ הלולע עיפוהל

ימיב לופיטה לש םינושארה ם

איה תפלוח

ךרדב ללכ

רחאל פסמ

םימי

הדימב

םישמתשמ

ונימ םינ

הובג םי

המ חנה תוי

והל םילולע עיפ

ןטב יבאכ

םילושלשו

רקמב םי ולא

תיחפהל שי

.ןונימ

םיהובג םינונימ

ללכ ךרד

יטב ב לופ תידבכ תמדרת

ךוראה חווטב ל לולע התא , לובס

ןוזיא רסוח

ורטקלא טיל

בקע

.םילושלש

ות העיפוה םא אוול תעפ

י

,

א םא תמ תח ועפו הרימחמ יאוולה ת

אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הניוצ

אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

.

וול תועפות לע חוויד :יא

וול תועפות לע חוודל ןתינ ת לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יא עפו תו

בקע יאוול לופיט אצמנש "יתפורת

יבה ףדב תא לש ת

רשמ בה ד ) תואיר

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ( י"ע וא ,יאוול תועפות

:רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il

ונב נ ,ףס ןתי ירפ תרבחל חוודל :האבה תבותכה תועצמאב וג

pharma.co.il

www.perrigo

5

.

אל ךיא ?הפורתה תא ןסח

!הלערה ענמ רת ל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפו םדי גשיה

טו וו תייאר ח

וא/ו םידלי לש תוקונית

לעו

נמת ךכ ידי ערה ע .הל םורגת לא

האקהל

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

רתב שמתשהל ןיא ) הגופתה ךיראת ירחא הפו

(exp. date

קבהו הזיראה יבג לע עיפומה ויל סחייתמ הגופתה ךיראת .קוב

.שדוח ותוא לש ןורחאה

רירק םוקמב ןסחא :ןוסחיא יאנת תחתמ

25ºC

ראב

.הדימעב תירוקמה הזי

חאל נושארה החיתפה ר ינ ,ה ל ןת ךשמב שמתשה

.םישדו

6

.

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

כהל יושע פוריס קאליב

:ןוגכ םירכוס לש תונטק תויומכ לי

Tagatose, fructose, galactose, epilactose, lactose

צי נ ד תיאר

כות המו הפורתה :הזיראה ן

אליבא הסימת איה ק

ש עבצב הגימצ םוח דע ףוק

ה בהבהצ עיגמ

קובקבב

םוח וא ןבל

ליכמה ןבל קקפ םע

ל"מ .הפורת

ו ןרציה .ד.ת ,מ"עב הקיטבצמרפ לארשי וגירפ :םושירה לעב

.םחורי ,

'סמ

םושיר

לממה תופורתה סקנפב הפורת יתכ

תואירבה דרשמב

3175.25187

ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

לב חסונ הז ינשל תדעוימ הפורתה תאז ףא לע ,רכז ןוש

מה .םיני

ךרענ

יאמב

2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה