Nitrosid 10 mg tabletti

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
14-06-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
29-07-2020

Aktiivinen ainesosa:

Isosorbide dinitrate

Saatavilla:

ORION CORPORATION

ATC-koodi:

C01DA08

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Isosorbide dinitrate

Annos:

10 mg

Lääkemuoto:

tabletti

Kpl paketissa:

Kaupan: 100 (VNR-numero: 530063)

Prescription tyyppi:

Resepti: 100

Terapeuttinen alue:

isosorbididinitraatti

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1982-06-09

Pakkausseloste

                PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
NITROSID 5 MG, 10 MG JA 20 MG TABLETIT
isosorbididinitraatti
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin._ _
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan
puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Nitrosid on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nitrosidia
3.
Miten Nitrosidia otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Nitrosidin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ NITROSID ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Nitrosidia käytetään sepelvaltimotaudin
ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.
Nitrosidin teho sepelvaltimotaudissa ja sydämen vajaatoiminnassa
perustuu sen verisuonia
laajentavaan vaikutukseen. Nitrosid pienentää sydämen hapentarvetta
ja keventää sydämen
työkuormaa.
Isosorbididinitraattia,
jota Nitrosid sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin
tässä
pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa
lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta
tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata
aina heiltä saamiasi ohjeita.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT NITROSIDIA
ÄLÄ OTA NITROSIDIA
-
jos olet allerginen isosorbididinitraatille,
muille orgaanisille nitraateille tai tämän lääkkeen
jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
-
jos sinulla on matala verenpaine
-
jos sinulla on tiettyjä sydämen läppien tai sydänlihaksen
sairauksia
-
jos sinulla on 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Nitrosid 5 mg tabletti
Nitrosid 10 mg tabletti
Nitrosid 20 mg tabletti
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää 5 mg, 10 mg tai 20 mg
isosorbididinitraattia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
5 mg tabletti: yksi tabletti sisältää laktoosimonohydraattia
vastaten 47,4 mg laktoosia.
10 mg tabletti: yksi tabletti sisältää laktoosimonohydraattia
vastaten 42,8 mg laktoosia.
20 mg tabletti: yksi tabletti sisältää laktoosimonohydraattia
vastaten 33,3 mg laktoosia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti
5 mg tabletti: valkoinen tai melkein valkoinen, kupera

6 mm, jakouurre
10 mg tabletti: vaaleankeltainen, kupera

6 mm, jakouurre
20 mg tabletti: vaaleanpunainen, kupera,

6 mm, jakouurre
Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Angina pectoris. Vaikea (NYHA-luokat III-IV) sydämen vajaatoiminta,
jonka hoito nitraateilla on
syytä aloittaa sairaalassa.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus on yksilöllinen ja hoito aloitetaan pienillä annoksilla.
Annosta suurennetaan hitaasti
mahdollisia haittavaikutuksia seuraten. Jos valmistetta annetaan
lyhyin välein, saattaa potilaalle
kehittyä toleranssia nitraattien vaikutuksille. Nitraattitoleranssin
välttämiseksi tulisi jokaisena
hoitovuorokautena yhden antovälin olla noin 12 tuntia.
Angina pectoris -kohtauksen hoitoon 2,5–10 mg. Tabletit pureskellaan
rikki ja lääkkeen annetaan
imeytyä suusta.
Angina pectoris -oireiden estohoidossa aloitusannos on 5–10 mg.
Osalle potilaista nämä annokset
sopivat myös ylläpitoannoksiksi. Annosta voidaan nostaa tasolle
20–40 mg 3 (tai 4) kertaa päivässä
(tabletit niellään pureskelematta).
Sydämen vajaatoiminnan hoitoon 100–160 mg vuorokaudessa jaettuna
2–3 annokseen (tabletit
niellään pureskelematta).
Annosmuutosten tarpeesta vanhuksilla ei ole olemassa tietoa.
_Pediatriset potilaat _
Nitrosidin turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu lapsilla.
4.3
VASTA-AIHEET

                
                Lue koko asiakirja
                
              

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia