CASPOFUNGIN TEVA 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
13-10-2016
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
27-01-2017
Aktiivinen ainesosa:
Caspofungini acetas
Saatavilla:
Teva B.V.
ATC-koodi:
J02AX04
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Caspofungini acetas
Annos:
70 mg
Lääkemuoto:
kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
kaspofungiini
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Invasiivisten sieni-infektioiden hoitoon perehtyneen lääkärin tulisi aloittaa hoito.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
32953
Valtuutus päivämäärä:
2016-10-03

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Caspofungin Teva 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Caspofungin Teva 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

kaspofungiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Caspofungin Teva on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Caspofungin Teva -valmistetta

Miten Caspofungin Teva -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Caspofungin Teva -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Caspofungin Teva on ja mihin sitä käytetään

Mitä Caspofungin Teva on

Caspofungin Teva sisältää kaspofungiiniksi

kutsuttua lääkeainetta, joka kuuluu sienilääkkeiden ryhmään.

Mihin Caspofungin Teva -valmistetta käytetään

Caspofungin Teva -valmistetta käytetään seuraavien infektioiden hoitoon lapsilla, nuorilla ja aikuisilla:

Vakavat sieni-infektiot kudoksissa tai elimissä (ns. invasiivinen kandidiaasi). Infektion aiheuttavat

Candida-sienisolut (hiivasolut). Tällaisen infektion voivat saada mm. äskettäin leikkauksen

läpikäyneet potilaat sekä henkilöt, joiden immuunivaste on heikentynyt. Kuume ja vilunväristykset,

jotka eivät häviä antibioottihoidon myötä, ovat tällaisen infektion yleisimpiä oireita.

Sieni-infektiot nenässä, nenän sivuonteloissa tai keuhkoissa (ns. ”invasiivinen aspergilloosi”), jos

muut sienilääkkeet eivät ole tehonneet tai ne ovat aiheuttaneet haittavaikutuksia. Infektion aiheuttaja

on Aspergillus-niminen homesieni. Tällaisen infektion voivat saada solunsalpaajahoitoa saavat

henkilöt, elinsiirtopotilaat sekä henkilöt, joiden immuunivaste on heikentynyt.

Epäillyt sieni-infektiot, jos sinulla on kuumetta ja valkosolujesi määrä on vähentynyt, eikä

antibioottihoito

ole tehonnut. Tällaisen sieni-infektion riskiryhmään kuuluvat mm. äskettäin

leikkauksen läpikäyneet potilaat ja henkilöt, joiden immuunivaste on heikentynyt.

Miten Caspofungin Teva vaikuttaa

Caspofungin Teva tekee sienisolut hauraiksi ja kasvukyvyttömiksi,

mikä pysäyttää infektion leviämisen ja

auttaa elimistön luonnollista puolustusta hävittämään infektion täysin.

Kaspofungiinia, jota Caspofungin Teva sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Caspofungin Teva -valmistetta

Älä käytä Caspofungin Teva -valmistetta

jos olet allerginen kaspofungiinille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos olet epävarma, keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin sinulle

annetaan tätä lääkettä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin sinulle annetaan

Caspofungin Teva -valmistetta, jos:

olet allerginen jollekin

toiselle lääkkeelle

sinulla on joskus ollut jokin maksavaiva - annostasi voidaan joutua muuttamaan

käytät siklosporiinia (käytetään ehkäisemään elinsiirrännäisen hylkimistä sekä vaimentamaan

immuunijärjestelmää) - koska lääkärin on tällöin mahdollisesti määrättävä sinulle lisää verikokeita

hoidon aikana

sinulla on joskus ollut muita sairauksia.

Jos jokin yllä luetelluista koskee sinua (tai et ole varma), keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai

apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Caspofungin Teva -valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Caspofungin Teva

Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin

käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, tai

kasvirohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Tämä sen vuoksi, että Caspofungin Teva voi muuttaa muiden

lääkkeiden vaikutusta. Myös muut lääkkeet voivat muuttaa Caspofungin Teva -valmisteen vaikutusta.

Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin alla luetelluista lääkkeistä:

siklosporiini

tai takrolimuusi (käytetään ehkäisemään elinsiirrännäisen hylkimistä tai vaimentamaan

immuunijärjestelmää), koska tällöin lääkärin on ehkä määrättävä sinulle lisää verikokeita hoidon

aikana

tietyt HIV-lääkkeet, kuten efavirentsi tai nevirapiini

fenytoiini tai karbamatsepiini (käytetään kouristusten hoitoon)

deksametasoni (steroidi)

rifampisiini

(antibiootti).

Jos jokin yllä luetelluista koskee sinua (tai olet epävarma), keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai

apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin sinulle annetaan Caspofungin Teva -valmistetta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Caspofungin Teva -valmistetta ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla. Sitä tulee käyttää raskauden

aikana vain, jos mahdollinen hyöty ylittää mahdollisen syntymättömälle lapselle aiheutuvan vaaran.

Naisten, jotka saavat Caspofungin Teva -valmistetta, ei tule imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia Caspofungin Teva -lääkkeen vaikutuksesta ajokykyyn ei ole suoritettu. Hoidon yhteydessä voi

kuitenkin ilmetä sellaisia haittavaikutuksia (kuten allergisia reaktioita, huimausta, kouristuksia), jotka

voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn sekä muihin tarkkaa keskittymistä vaativiin tehtäviin.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Caspofungin Teva sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo, eli se on olennaisesti

natriumiton.

3.

Miten Caspofungin Teva -valmistetta käytetään

Caspofungin Teva -valmisteen valmistelee ja antaa aina hoitoalan ammattilainen.

Tulet saamaan Caspofungin Teva -annokset:

kerran vuorokaudessa

hitaana infuusiona laskimoon (laskimoinfuusio)

noin yhden tunnin aikana.

Lääkäri päättää hoidon keston ja Caspofungin Teva -valmisteen vuorokausiannoksen. Hän tarkkailee, miten

hyvin hoito tehoaa infektioosi. Jos painat yli 80 kg, annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapsille ja nuorille annettava annos voi erota aikuisille annettavasta annoksesta.

Jos sinulle on annettu enemmän Caspofungin Teva -valmistetta kuin pitäisi

Lääkäri päättää kuinka paljon Caspofungin Teva -valmistetta tarvitset vuorokaudessa ja miten pitkän ajan

kuluessa infuusio on annettava. Jos epäilet, että olet mahdollisesti saanut liikaa Caspofungin Teva -

valmistetta, kerro siitä heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai

apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos havaitset mitä tahansa alla luetelluista

haittavaikutuksista - voit tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa:

ihottuma, kutina, kuumotuksen tunne, kasvojen, huulten tai nielun turvotus tai hengitysvaikeudet -

sinulla voi olla histamiinireaktio

lääkkeelle.

hengitysvaikeudet ja hengityksen vinkuminen tai aikaisemman ihottuman paheneminen - sinulla voi

olla allerginen reaktio lääkkeelle.

yskä, vakavat hengitysvaikeudet - jos olet aikuinen ja sinulla on invasiivinen

aspergilloosi,

sinulla voi

olla vakavia hengitysvaikeuksia, jotka voivat johtaa hengityslamaan.

Kuten kaikilla reseptilääkkeillä, jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia. Pyydä lääkäriltä lisätietoja.

Muita aikuisilla todettuja haittavaikutuksia ovat:

Yleiset: esiintyvät enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä

alentunut hemoglobiini (happea kuljettavan aineen väheneminen veressä), alentunut valkosolujen

määrä

alentunut veren albumiinipitoisuus (eräänlainen proteiini), alentunut tai alhainen veren

kaliumpitoisuus

päänsärky

laskimotulehdus

hengästyneisyys

ripuli, pahoinvointi,

oksentelu

muutokset joissakin laboratorioverikokeiden tuloksissa (mukaan lukien joidenkin

maksa-arvojen

kohoaminen)

kutina, ihottuma, ihon punoitus tai normaalia voimakkaampi hikoilu

nivelkipu

vilunväristykset, kuume

pistoskohdan kutina.

Melko harvinaiset: esiintyvät enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta

muutokset joissakin laboratorioverikokeiden tuloksissa (mukaan lukien verihiutaleet, punasolut ja

valkosolut sekä hyytymishäiriöt)

ruokahaluttomuus, nesteen kertyminen elimistöön,

elimistön suolatasapainon häiriö, korkea

verensokeriarvo, alhainen veren kalsiumpitoisuus, alhainen veren magnesiumpitoisuus,

kohonnut

veren happopitoisuus

ajan ja paikan tajun hämärtyminen, hermostuneisuus, unettomuus, huimaus, heikentynyt tuntoaisti tai

tuntoherkkyys (erityisesti ihossa), vapina, uneliaisuus, makuhäiriöt, pistely tai puutuminen

näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelvuoto, silmäluomien turvotus, silmänvalkuaisten keltaisuus

nopean tai epäsäännöllisen sydämen sykkeen tunne, nopea sydämen syke, epäsäännöllinen sydämen

syke, rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta

punastumisreaktiot, kuumat aallot, korkea verenpaine, alhainen verenpaine, laskimon alueen punoitus

ja voimakas kosketusarkuus

keuhkoputkien supistumisesta johtuva hengityksen vinkuminen tai yskä, nopea hengitys, yöllinen

hengenahdistus, joka herättää unesta, hapenpuute veressä, epänormaalit hengitysäänet, keuhkojen

rahina, hengityksen vinkuminen, nenän tukkoisuus, yskä, kurkkukipu

vatsakipu,

ylävatsakipu,

vatsan

pingotus,

ummetus,

nielemisvaikeudet,

suun

kuivuminen,

ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, mahavaivat, vatsaonteloon kertyneen nesteen aiheuttama turvotus

heikentynyt sapen virtaus, laajentunut maksa, ihon ja/tai silmänvalkuaisten keltaisuus, lääkkeen tai

muun kemiallisen aineen aiheuttama maksavaurio, maksan toimintahäiriö

ihokudosmuutokset, yleistynyt kutina, nokkosihottuma, erityyppiset ihottumat, ihomuutokset,

punaiset ja usein kutiavat näppylät raajoissa ja toisinaan kasvoissa ja vartalossa

selkäkipu, raajakipu, luukipu, lihaskipu, lihasheikkous

heikentynyt munuaisten toiminta, äkillinen munuaisten vajaatoiminta

katetrikohdan (lääkkeenantokohdan) kipu, pistoskohdan oireet (punoitus, kova paukama, kipu,

turvotus, ärsytys, ihottuma, nokkosihottuma, nesteen vuotaminen katetrista kudokseen),

laskimotulehdus

pistoskohdassa

kohonnut verenpaine ja muutokset joissakin laboratorioverikokeiden tuloksissa (mukaan lukien

munuais-, elektrolyytti- ja hyytymiskokeet), mahdollisesti käyttämiesi immuunijärjestelmää

heikentävien lääkkeiden pitoisuuksien kohoaminen

epämiellyttävä tunne rintakehässä, rintakipu, kehon lämpötilan muutoksen tunne, yleinen

huonovointisuus, epämääräinen kipu, kasvojen turvotus, nilkkojen,

käsien tai jalkojen turvotus,

turvotus, aristus ja väsymyksen tunne.

Haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla

Hyvin yleiset: esiintyvät useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä

kuume.

Yleiset: esiintyvät enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä

päänsärky

nopea sydämen syke

punoitus, alhainen verenpaine

muutokset joissakin laboratorioverikokeiden tuloksissa (joidenkin

maksa-arvojen kohoaminen)

kutina, ihottuma

pistoskohdan kipu

vilunväristykset

muutokset joissakin laboratorioverikokeiden tuloksissa.

Muut haittavaikutukset, joita on raportoitu lääkkeen tultua markkinoille

Yleisyys tuntematon: esiintymistiheyttä ei voida arvioida:

maksavaivat

nilkkojen,

käsien tai jalkojen turvotus

kohonnutta veren kalsiumpitoisuutta on raportoitu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle.

Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Caspofungin Teva -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Caspofungin Teva on käytettävä välittömästi valmistelun jälkeen, koska se ei sisällä bakteerien kasvua

estäviä aineita. Vain koulutettu hoitoalan ammattilainen, joka on lukenut täydelliset käyttöohjeet (ks. alla

"Caspofungin Teva -valmisteen liuotus- ja laimennusohjeet"), voi valmistella tämän lääkkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Caspofungin Teva sisältää

Vaikuttava aine on kaspofungiini.

Caspofungin Teva 50 mg: Jokainen injektiopullo sisältää 50 mg kaspofungiinia. Liuottamisen

jälkeen jokainen ml konsentraattia sisältää 5,2 mg kaspofungiinia.

Caspofungin Teva 70 mg: Jokainen injektiopullo sisältää 70 mg kaspofungiinia. Liuottamisen

jälkeen jokainen ml konsentraattia sisältää 7,2 mg kaspofungiinia.

Muut aineet ovat sakkaroosi, mannitoli (E 421), väkevä etikkahappo (E 260) ja natriumhydroksidi

(pH-arvon säätämiseksi) (E524) (ks. kohta 2).

Caspofungin Teva -valmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Caspofungin Teva on steriili, valkoinen tai luonnonvaalea jauhe.

Caspofungin Teva 50 mg:

Valmiste toimitetaan kirkkaassa, värittömästä Tyypin I lasista valmistetussa 10 ml:n injektiopullossa,

jossa

on harmaa (bromobutyyli)

kumitulppa, alumiinisinettirengas ja punainen, (polypropyleeni) muovista

valmistettu repäisykansi.

Caspofungin Teva 70 mg:

Valmiste toimitetaan kirkkaassa, värittömästä Tyypin I lasista valmistetussa 10 ml:n injektiopullossa,

jossa

on harmaa (bromobutyyli)

kumitulppa, alumiinisinettirengas ja oranssi, (polypropyleeni) muovista

valmistettu repäisykansi.

Pakkaus sisältää yhden injektiopullollisen kuiva-ainetta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Valmistaja:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.6.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Caspofungin Teva -valmisteen liuotus- ja laimennusohjeet:

Caspofungin Teva -valmisteen liuottaminen

VALMISTETTA EI SAA LAIMENTAA GLUKOOSIA SISÄLTÄVILLÄ LIUOKSILLA, koska

Caspofungin Teva on epästabiili glukoosia sisältävissä liuoksissa. VALMISTETTA EI SAA SEKOITTAA

MUIHIN LÄÄKKEISIIN EIKÄ INFUSOIDA YHDESSÄ MUIDEN LÄÄKKEIDEN KANSSA, sillä

Caspofungin Teva -valmisteen yhteensopivuudesta muiden laskimoon annettavien aineiden, ravintolisien tai

lääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoja. Tarkasta käyttövalmis infuusioliuos silmämääräisesti näkyvien

hiukkasten ja värjäytymien varalta.

Liuotetun konsentraatin kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu 24 tunnin ajan

enintään 25 °C:een lämpötilassa, kun kuiva-aine on liuotettu injektionesteisiin käytettävään veteen.

Käyttövalmiiksi laimennetun infuusionesteen kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on

osoitettu 24 tunnin ajan 25 °C:ssa ja 48 tunnin ajan 2–8 °C:ssa, kun laimentamiseen on käytetty 9 mg/ml:n

(0,9 %), 4,5 mg/ml:n (0,45 %) tai 2,25 mg/ml:n (0,225 %) vahvuista natriumkloridiliuosta tai Ringerin

laktaattia.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste olisi käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä heti, säilytysaika ja

säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä nämä yleensä saisi ylittää 24 tuntia 2–

8 °C:ssa, ellei kuiva-aineen liuotus- ja konsentraatin laimennustoimenpiteet ole suoritettu aseptisissa ja

validoiduissa olosuhteissa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

KÄYTTÖOHJEET AIKUISPOTILAIDEN HOIDOSSA

Vaihe 1 Tavanomaisessa injektiopullossa olevan kuiva-aineen liuottaminen

Kuiva-aineen liuottamiseksi,

ota injektiopullo

huoneenlämpöön ja lisää aseptisesti 10,5 ml injektionesteisiin

käytettävää vettä.

Caspofungin Teva 50 mg: Konsentraattiliuoksen pitoisuudeksi tulee 5,2 mg/ml.

Caspofungin Teva 70 mg: Konsentraattiliuoksen pitoisuudeksi tulee 7,2 mg/ml.

Valkoinen tai luonnonvaalea, tiivis kylmäkuivattu jauhe liukenee täydellisesti. Sekoita varovasti, kunnes

liuos on kirkas. Liuos tulee tarkastaa näkyvien hiukkasten ja värjäytymien varalta. Konsentraattiliuosta

voidaan säilyttää enintään 24 tuntia 25 °C:ssa tai alle.

Vaihe 2 Caspofungin Teva -liuoksen lisääminen potilaan infuusioliuokseen

Laimennusnesteet lopullista infuusionesteliuosta varten ovat natriumkloridi-injektionesteliuos tai laktaattia

sisältävä Ringerin liuos. Infuusionesteliuos valmistetaan lisäämällä aseptisesti oikea määrä (ks. seuraava

taulukko) liuotettua konsentraattia 250 ml:n infuusionestepussiin

tai -pulloon. 50 mg:n tai 35 mg:n

vuorokausiannoksille voidaan käyttää pienempää, 100 ml:n infuusiotilavuutta,

jos se on lääketieteellisestä

syystä välttämätöntä. Älä käytä, jos liuos on samea tai saostunut.

INFUUSIONESTELIUOKSEN VALMISTAMINEN AIKUISPOTILAILLE

Caspofungin Teva 50 mg:

ANNOS*

Infuusiopussiin tai

-pulloon siirrettävän

Caspofungin Teva -

konsentraattiliuoksen

tilavuus

Vakioinfuusio

(Caspofungin Teva -

konsentraattiliuos lisätty

250 ml:aan) lopullinen

pitoisuus

Infuusio pienemmällä

tilavuudella (Caspofungin

Teva -konsentraattiliuos

lisätty 100 ml:aan)

lopullinen pitoisuus

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg pienemmässä

tilavuudessa

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa

(yhdestä 50 mg:n

injektiopullosta)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa

(yhdestä 50 mg:n

injektiopullosta)

pienemmässä tilavuudessa

7 ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml tulee aina käyttää injektiopullossa olevan kuiva-aineen liuottamiseen.

Caspofungin Teva 70 mg:

ANNOS*

Infuusiopussiin tai

-pulloon siirrettävän

Caspofungin Teva -

konsentraattiliuoksen

tilavuus

Vakioinfuusio

(Caspofungin Teva -

konsentraattiliuos lisätty

250 ml:aan) lopullinen

pitoisuus

Infuusio pienemmällä

tilavuudella (Caspofungin

Teva -konsentraattiliuos

lisätty 100 ml:aan)

lopullinen pitoisuus

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Ei suositella

70 mg (kahdesta 50 mg:n

injektiopullosta)**

14 ml

0,28 mg/ml

Ei suositella

35 mg kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa

(yhdestä 70 mg:n

injektiopullosta)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml tulee aina käyttää injektiopullossa olevan kuiva-aineen liuottamiseen.

** Jos 70 ml:n injektiopulloa ei ole käytettävissä, 70 mg:n annoksen voi myös valmistaa kahden 50 mg:n

injektiopullon

avulla.

KÄYTTÖOHJEET LAPSIPOTILAIDEN HOIDOSSA

Lapsipotilaiden kehon pinta-alan laskeminen annostusta varten

Laske potilaan kehon pinta-ala seuraavalla kaavalla ennen infuusion valmistamista: (Mostellerin kaava)

Kehon pinta - ala (m

70 mg/m

2

-infuusion valmistus > 3 kk:n ikäisille lapsipotilaille (50 mg:n tai 70 mg:n infuusiopullosta)

Määritä lapsipotilaalle annettava todellinen kyllästysannos potilaan kehon pinta-alan (laskettu edellä

olevalla kaavalla) perusteella seuraavan kaavan mukaan:

Kehon pinta-ala (m

) x 70 mg/m

= kyllästysannos

Ensimmäisenä päivänä annettava kyllästysannos ei saa olla yli 70 mg potilaan lasketusta annoksesta

riippumatta.

Ota Caspofungin Teva -injektiopullo

jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöön.

Lisää aseptisesti 10,5 ml injektionesteisiin

käytettävää vettä

. Näin valmistettua liuosta voidaan

säilyttää enintään 24 tuntia enintään 25 °C:ssa

. Lopullinen kaspofungiinipitoisuus injektiopullossa

on nyt:

5,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 50 mg:n infuusiopulloa

7,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 70 mg:n infuusiopulloa.

Ota injektiopullosta laskettua kyllästysannosta (vaihe 1) vastaava määrä lääkettä. Siirrä tämä annos

(ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta aseptisesti infuusiopussiin

(tai -pulloon), jossa

on 250 ml 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä tai laktaattia sisältävää

Ringerin liuosta. Vaihtoehtoisesti sama annos (ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta

voidaan lisätä pienempään määrään 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä

tai laktaattia sisältävää Ringerin liuosta, kuitenkin niin, että lopullinen pitoisuus on enintään

0,5 mg/ml. Tämä valmis infuusioliuos

on käytettävä 24 tunnin kuluessa, jos se säilytetään enintään

25 °C:ssa, tai 48 tunnin kuluessa, jos se säilytetään jääkaapissa 2–8 °C:ssa.

50 mg/m

2

-infuusion valmistus > 3 kk:n ikäisille lapsipotilaille (50 mg:n tai 70 mg:n infuusiopullosta)

Määritä lapsipotilaalle annettava todellinen ylläpitoannos potilaan kehon pinta-alan (laskettu edellä

olevalla kaavalla) perusteella seuraavan kaavan mukaan:

Kehon pinta-ala (m

) x 50 mg/m

= ylläpitoannos/vrk

Ylläpitoannos ei saa olla yli 70 mg/vrk potilaan matemaattisesti lasketusta annoksesta riippumatta.

Ota Caspofungin Teva -injektiopullo

jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöön.

Lisää aseptisesti 10,5 ml injektionesteisiin

käytettävää vettä

. Näin valmistettua liuosta voidaan

säilyttää enintään 24 tuntia enintään 25 °C:ssa

. Lopullinen kaspofungiinipitoisuus injektiopullossa

on nyt:

5,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 50 mg:n infuusiopulloa

7,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 70 mg:n infuusiopulloa.

Ota injektiopullosta laskettua ylläpitoannosta (vaihe 1) vastaava määrä lääkettä. Siirrä tämä annos

(ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta aseptisesti infuusiopussiin

(tai -pulloon), jossa

on 250 ml 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä tai laktaattia sisältävää

Ringerin liuosta. Vaihtoehtoisesti sama annos (ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta

voidaan lisätä pienempään määrään 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä

tai laktaattia sisältävää Ringerin liuosta, kuitenkin niin, että lopullinen pitoisuus on enintään

0,5 mg/ml. Tämä infuusioliuos on käytettävä 24 tunnin kuluessa, jos se säilytetään enintään

25 °C:ssa, tai 48 tunnin kuluessa, jos se säilytetään jääkaapissa 2–8 °C:ssa.

Pituus (cm)

Paino (kg)

3600

Huomautukset:

Valkoinen tai luonnonvaalea jauhe liukenee täydellisesti. Sekoita varovasti, kunnes liuos on kirkas.

Tarkasta valmis liuos silmämääräisesti hiukkasten tai värjäytymien varalta valmistamisen aikana

ja ennen infuusion antamista. Älä käytä, jos liuos on samea tai saostunut.

Caspofungin Teva -injektiopullosta saadaan etiketin mukainen täysi annos (50 mg/70 mg), kun

pullosta otetaan 10 ml.

Bipacksedel: Information till användaren

Caspofungin Teva 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Caspofungin Teva 70 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

kaspofungin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Caspofungin Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Caspofungin Teva

Hur du använder

Caspofungin Teva

Eventuella biverkningar

Hur Caspofungin Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Caspofungin Teva är och vad det används för

Caspofungin Teva innehåller ett läkemedel som kallas kaspofungin. Det tillhör en grupp läkemedel som

kallas antimykotikum (medel mot svamp).

Vad Caspofungin Teva används för

Caspofungin Teva används för att behandla följande infektioner hos barn, ungdomar och vuxna:

allvarliga svampinfektioner i vävnader eller organ (kallad "invasiv candidiasis"). Infektionen

orsakas av svamp(jäst)celler som kallas Candida. Personer som kan få den här typen av infektion

inkluderar nyopererade patienter eller de med nedsatt immunförsvar. Feber och frossa som inte

går över med antibiotikabehandling

är de vanligaste symtomen vid denna typ av infektion.

svampinfektioner i näsan, bihålorna eller lungorna (kallad "invasiv aspergillos") om andra medel

mot svamp inte har haft förväntad effekt eller har orsakat biverkningar. Denna infektion orsakas

av en organism som kallas Aspergillus. Personer som kan få den här typen av infektion inkluderar

de som behandlas med kemoterapi, de som har genomgått en transplantation och de med nedsatt

immunförsvar.

misstänkta svampinfektioner om du har feber och lågt antal vita blodkroppar som inte går över

med antibiotikabehandling. Personer med risk att få en svampinfektion inkluderar de som nyligen

genomgått en operation eller de med nedsatt immunförsvar.

Hur Caspofungin Teva fungerar

Caspofungin Teva gör svampceller sköra och hindrar svampen från att växa ordentligt. Detta hindrar

infektionen från att sprida sig och ger kroppens naturliga försvar en chans att helt göra sig av med

infektionen.

Kaspofungin som finns i Caspofungin Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Caspofungin Teva

Använd inte Caspofungin Teva :

om du är allergisk mot kaspofungin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om du är osäker rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får ditt läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Caspofungin Teva om:

du är allergisk mot några andra läkemedel

du någon gång har haft leverproblem – du kan behöva en annan dos av detta läkemedel

du redan tar ciklosporin (hjälper till att förebygga avstötning av transplanterade organ eller för att

undertrycka immunsystemet) - eftersom din läkare kan behöva ta ytterligare blodprover under din

behandling.

du någon gång haft andra medicinska problem.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal innan du får Caspofungin Teva.

Andra läkemedel och Caspofungin Teva

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan

tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel. Detta på grund av att

Caspofungin Teva kan påverka det sätt som andra läkemedel verkar på. Andra läkemedel kan också

påverka det sätt på vilket Caspofungin Teva verkar.

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

ciklosporin eller takrolimus (hjälper till att förebygga avstötning av transplanterade organ eller för

att undertrycka immunsystemet) eftersom din läkare kan behöva ta ytterligare blodprover under

din behandling.

vissa läkemedel mot HIV som efavirenz eller nevirapin

fenytoin eller karbamazepin (används för behandling av kramper)

dexametason (kortisonpreparat)

rifampicin (ett antibiotikum)

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal innan du får Caspofungin Teva.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Caspofungin Teva har inte studerats hos gravida kvinnor. Det bör endast användas under

graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för det ofödda barnet.

Kvinnor som får Caspofungin Teva bör inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts med Caspofungin Teva. Biverkningar kan dock förekomma (t.ex. allergiska

reaktioner, yrsel, kramper) som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Caspofungin Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. det är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Caspofungin Teva

Caspofungin Teva förbereds och ges alltid av professionell sjukvårdspersonal.

Du kommer få Caspofungin Teva:

en gång om dagen

med långsam injektion i en ven (intravenös infusion)

under ungefär 1 timme.

Din läkare kommer att bestämma längden av behandlingen och hur mycket Caspofungin Teva du kommer

att få per dag. Din läkare kommer att kontrollera hur väl läkemedlet fungerar för dig. Om du väger mer än

80 kg kan du behöva en annan dos.

Användning för barn och ungdomar

Dosen för barn och ungdomar kan skilja sig från dosen till vuxna.

Om du har fått för stor mängd av Caspofungin Teva

Din läkare kommer att bestämma hur mycket Caspofungin Teva du behöver och längden av behandlingen

per dag. Om du är orolig över att du kan ha fått för mycket Caspofungin Teva, tala med din läkare eller

sjuksköterska omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar, tala omedelbart med din läkare eller sjuksköterska –

du kan behöva akut sjukvårdsbehandling:

utslag, klåda, värmekänsla, svullnad av ansikte, läppar eller hals eller andningssvårigheter – du

kan ha fått en histaminreaktion av läkemedlet

andningssvårigheter med väsande ljud eller förvärring av befintliga utslag – du kan ha fått en

allergisk reaktion av läkemedlet

hosta, allvarliga andningssvårigheter – om du är vuxen och har invasiv aspergillos kan du få ett

allvarligt andningsproblem som kan resultera i andningssvikt.

Som för alla receptbelagda läkemedel kan vissa biverkningar vara allvarliga. Fråga din läkare efter mer

information.

Andra biverkningar hos vuxna inkluderar:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

sänkt hemoglobin (minskad mängd syretransporterande ämne i blodet), minskat antal vita

blodkroppar

sänkt albumin (ett slags protein) i blodet, sänkt kalium eller låga kaliumnivåer i blodet

huvudvärk

inflammation i venen

andnöd

diarré, illamående eller kräkningar

förändrade värden för vissa blodanalyser (gäller även förhöjda värden på vissa leverprover)

klåda, utslag, hudrodnad eller ökad svettning

ledsmärta

frossa, feber

klåda vid injektionsstället

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

förändrade värden för vissa blodanalyser (inklusive blodkoagulationssjukdomar,

blodplättar, röda

blodkroppar och vita blodkroppar)

minskad aptit, ökad mängd kroppsvätska, obalans i kroppens salthalt, höga blodsockernivåer, låga

kalciumnivåer i blodet, låga magnesiumnivåer i blodet, ökade syrahalter i blodet

förvirring, nervös känsla, oförmåga att sova. Känsla av yrsel, nedsatt känsel eller känslighet

(speciellt i huden), skakningar, känsla av trötthet, smakförändring, stickningar eller domningar

dimsyn, ökad tårmängd, svullna ögonlock, gulfärgning av ögonvitorna

känsla av snabba eller oregelbundna hjärtslag, snabba hjärtslag, oregelbundna hjärtslag, onormal

hjärtrytm, hjärtsvikt

blodvallning,

värmevallning, högt blodtryck, lågt blodtryck, rodnad utmed en ven som också är

extremt öm vid beröring

åtstramning av musklerna runt luftvägarna som resulterar i väsande ljud eller hosta, snabb

andhämtning, andfåddhet som väcker dig, syrebrist i blodet, onormala andningsljud,

knarrande

ljud i lungorna, väsande, nästäppa, hosta, halsont

buksmärta, smärta i övre delen av buken, väderspänning, förstoppning, sväljsvårigheter,

muntorrhet, dålig matsmältning, gaser, magbesvär, svullnad på grund av vätskeansamling kring

buken

minskat gallflöde, leverförstoring, gulfärgning av hud och/eller ögonvitor, leverskada orsakad av

läkemedel eller kemikalie, leverstörningar

onormal hudvävnad, generell klåda, nässelutslag, olika typer av hudutslag, onormal hud, röda och

ofta kliande fläckar på armar och ben och ibland i ansiktet och på övriga kroppen

ryggsmärta, smärta i en arm eller ben, benvävnadssmärta, muskelsmärta, muskelsvaghet

nedsättning av njurfunktionen, plötslig nedsättning av njurfunktionen

smärta vid kateteringång, besvär vid injektionsstället (rodnad, förhårdnad, smärta, svullnad,

irritation, utslag, nässelutslag, vätskeläckage från katetern in i vävnaden), inflammation i venen

vid injektionsstället

förhöjt blodtryck och ändrade värden för vissa blodanalyser (inklusive njurelektrolyter och

koagulationstest), förhöjda nivåer av de läkemedel du tar som försvagar immunförsvaret

bröstobehag, bröstsmärta, känsla av ändrad kroppstemperatur, allmän sjukdomskänsla, allmän

smärta, svullnad av ansikte, svullnad av vrister, händer eller fötter, svullnad, ömhet, känsla av

trötthet.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

feber

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

huvudvärk

snabb puls

blodvallning,

lågt blodtryck

förändrade värden för vissa blodanalyser (förhöjda värden på vissa leverprover)

klåda, utslag

smärta vid kateteringång

frossa

förändrade värden för vissa blodanalyser

Andra biverkningar som rapporterats efter att läkemedlet introducerats på marknaden

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare:

leverproblem

svullnad av vrister, händer eller fötter

förhöjda kalciumnivåer i blodet har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 FIMEA

5.

Hur Caspofungin Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller injektionsflaskor efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Så snart Caspofungin Teva färdigställts bör den användas omedelbart. Detta på grund av att den inte

innehåller några ämnen som stoppar bakterietillväxt. Endast utbildad sjukvårdspersonal som har läst hela

bruksanvisningen bör färdigställa detta läkemedel (se nedan ”Instruktioner för att lösa upp och späda

Caspofungin Teva”).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kaspofungin.

Caspofungin Teva 50 mg: varje injektionsflaska innehåller 50 mg kaspofungin. Efter upplösning

innehåller varje ml av koncentratet 5,2 mg kaspofungin.

Caspofungin Teva 70 mg: varje injektionsflaska innehåller 70 mg kaspofungin. Efter upplösning

innehåller varje ml av koncentratet 7,2 mg kaspofungin.

Övriga innehållsämnen är sackaros, mannitol (E421), koncentrerad ättiksyra (E260), natriumhydroxid

(för pH-justering) (E524) (vänligen, se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulvret är ett sterilt, vitt till benvitt pulver.

Caspofungin Teva 50 mg:

10 ml ofärgad, genomskinlig Typ I glasinjektionsflaska med en grå (bromobutyl) gummipropp med ett

aluminiumband

och ett rött (polypropylen) plastsnäpplock.

Caspofungin Teva 70 mg:

10 ml ofärgad, genomskinlig Typ I glasinjektionsflaska med en grå (bromobutyl) gummipropp med ett

aluminiumband

och ett orange (polypropylen) plastsnäpplock.

Varje förpackning innehåller en injektionsflaska med pulver.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Finland:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Sverige:

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige

Tillverkare:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatien

Denna bipacksedel ändrades senast 27.6.2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :

Instruktioner för att lösa upp och späda Caspofungin Teva:

Upplösning av Caspofungin Teva

ANVÄND INTE SPÄDNINGSVÄTSKOR INNEHÅLLANDE GLUKOS, eftersom Caspofungin Teva

inte är stabilt i spädningsvätskor innehållande glukos. BLANDA ELLER INFUNDERA INTE

Caspofungin Teva MED NÅGRA ANDRA LÄKEMEDEL eftersom det inte finns data tillgängligt

angående kompatibiliteten för Caspofungin Teva med andra intravenösa substanser, tillsatsämnen eller

läkemedel. Kontrollera visuellt infusionslösningen med avseende på partiklar eller missfärgning.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har demonstrerats för beredd lösning i 24 timmar vid

förvaring vid 25 °C eller lägre vid upplösning med vatten för injektionsvätska.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har demonstrerats för spädd infusionslösning till patient i

24 timmar vid förvaring vid 25°C och i 48 timmar vid 2°C till 8°C vid spädning med 9 mg/ml (0,9 %), 4,5

mg/ml (0,45 %) eller 2, 25 mg/ml (0,225 %) natriumkloridlösning

för infusion eller med lakterad

Ringerlösning.

Ur mikrobiologisk synpunkt, bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är

förvaringstiden och förvaringsvillkoren användarens ansvar fram till användning och bör normalt inte

överstiga 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, om inte upplösning och utspädning har gjorts under kontrollerade

och validerade aseptiska förhållanden.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV INFUSIONSLÖSNING TILL VUXNA

Steg 1 Beredning i konventionell injektionsflaska

För att lösa upp pulvret, låt injektionsflaskan anta rumstemperatur och tillsätt aseptiskt 10,5 ml vatten för

injektionsvätskor.

Caspofungin Teva 50 mg: Koncentrationerna i de upplösta injektionsflaskorna blir 5,2 mg/ml.

Caspofungin Teva 70 mg: Koncentrationerna i de upplösta injektionsflaskorna blir 7,2 mg/ml.

Det vita till benvita kompakta frystorkade pulvret kommer att upplösas helt. Blanda varsamt tills en klar

lösning erhålls. Kontrollera visuellt den färdiga lösningen med avseende på partiklar eller missfärgningar.

Den färdiga lösningen kan förvaras upp till 24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägre.

Steg 2 Tillsättning av upplöst Caspofungin Teva till infusionslösning för patient

Spädningsvätskor till den slutgiltiga infusionslösningen

är: Natriumklorid injektionsvätska eller lakterad

Ringerlösning. Infusionslösningen

färdigställs genom att aseptiskt tillsätta den rätta mängden upplöst

koncentrat (enligt tabellen nedan) till en 250 ml infusionspåse eller flaska. Reducerad infusionsvolym

100 ml kan användas, om medicinskt nödvändigt, till doserna 50 mg eller 35 mg dagligen. Använd ej om

lösningen är grumlig eller har fällningar.

FÄRDIGSTÄLLANDE AV INFUSIONSLÖSNING TILL VUXNA

Caspofungin Teva 50 mg:

DOS*

Volym upplöst

Caspofungin Teva

för

överföring till

infusionspåse eller

flaska

Standardberedning

(upplöst Caspofungin

Teva tillsatt till 250

ml)

slutlig koncentration

Reducerad

infusionsvolym

(upplöst Caspofungin

Teva tillsatt till 100

ml)

slutlig koncentration

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg

vid reducerad volym

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg för måttlig

leverfunktions-

nedsättning

(från en 50 mg

injektionsflaska)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg för måttlig

leverfunktions-

nedsättning

(från en 50 mg

injektionsflaska)

vid reducerad volym

7 ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml bör alltid användas för beredning i injektionsflaska

Caspofungin Teva 70 mg

DOS*

Volym upplöst

Standardberedning

Reducerad

Caspofungin Teva för

överföring till

infusionspåse eller

flaska

(upplöst Caspofungin

Teva tillsatt till 250 ml)

slutlig koncentration

infusionsvolym

(upplöst Caspofungin

Teva tillsatt till 100

ml)

slutlig koncentration

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Rekommenderas ej

70 mg

(från två 50 mg

injektionsflaskor)**

14 ml

0,28 mg/ml

Rekommenderas ej

35 mg för måttlig

leverfunktions-

nedsättning (från en 70

mg injektionsflaska)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

*10,5 ml bör alltid användas för beredning i injektionsflaska.

**Om en 70 mg injektionsflaska inte finns tillgängliga,

kan 70 mg dosen beredas från två 50 mg

injektionsflaskor.

INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV INFUSIONSLÖSNING TILL BARN

Beräkning av kroppsyta för dosering till barn

Innan beredning av infusionslösning, beräkna patientens kroppsyta enligt följande formel (Mosteller´s

formel):

3600

(kg)

(cm)

kroppsläng

Kroppsyta

vik t

Beredning av 70 mg/m

2

infusionslösning till barn >3 månaders ålder (med en 50 mg eller en 70 mg

injektionsflaska)

1. Fastställ den aktuella engångsbolusdosen för behandling av barnet med hjälp av patientens beräknade

kroppsyta (enligt formel ovan) och följande ekvation:

Kroppsyta (m

) X 70 mg/m

= engångsbolusdos

Maximal engångsbolusdos dag 1 ska ej överstiga 70 mg oavsett patientens beräknade dos.

2. Låt injektionsflaskan med Caspofungin Teva anta rumstemperatur.

3. Tillsätt aseptiskt 10,5 ml vatten för injektionsvätskor

. Detta upplösta koncentrat kan förvaras upp till

24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägre

Den slutliga koncentrationen av kaspofungin i injektionsflaskan blir:

5,2 mg/ml vid användning av en 50 mg injektionsflaska

7,2 mg/ml vid användning av en 70 mg injektionsflaska

4. Ta ut mängden läkemedel motsvarande den beräknade engångsbolusdosen (steg 1) från

injektionsflaskan. Överför aseptiskt denna mängd (ml)

av upplöst koncentrat av Caspofungin Teva till en

250 ml infusionspåse (eller flaska) med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för infusion

eller lakterad Ringerlösning. Alternativt kan mängden (ml)

upplöst koncentrat av Caspofungin Teva

tillsättas till en reducerad infusionsvolym

med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för

infusion eller lakterad Ringerlösning,

ej överstigande en slutlig koncentration om 0,5 mg/ml. Denna

infusionslösning

ska användas inom 24 timmar vid förvaring i 25°C eller lägre, eller inom 48 timmar vid

kylförvaring 2 °C till 8 °C.

Beredning av 50 mg/m

2

infusionslösning till barn >3 månaders ålder (med en 50 mg eller en 70 mg

injektionsflaska)

1. Fastställ den aktuella dagliga underhållsdosen för behandling av barnet med hjälp av patientens

beräknade kroppsyta (enligt formel ovan) och följande ekvation:

Kroppsyta (m

) X 50 mg/m

= daglig underhållsdos

Den dagliga underhållsdosen ska ej överstiga 70 mg oavsett patientens beräknade dos.

2. Låt injektionsflaskan med Caspofungin Teva anta rumstemperatur.

3. Tillsätt aseptiskt 10,5 ml vatten för injektionsvätskor

. Detta upplösta koncentrat kan förvaras upp till

24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägre

Den slutliga koncentrationen av kaspofungin i injektionsflaskan blir:

- 5,2 mg/ml vid användning av en 50 mg injektionsflaska

- 7,2 mg/ml vid användning av en 70 mg injektionsflaska

4. Ta ut mängden läkemedel motsvarande den beräknade dagliga underhållsdosen (steg 1) från

injektionsflaskan. Överför aseptiskt denna mängd (ml)

av upplöst koncentrat av Caspofungin Teva till en

250 ml infusionspåse (eller flaska) med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för infusion

eller lakterad Ringerlösning. Alternativt kan mängden (ml)

upplöst koncentrat av Caspofungin Teva

tillsättas till en reducerad infusionsvolym

med 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumkloridlösning för

infusion eller lakterad Ringerlösning,

ej överstigande en slutlig koncentration om 0,5 mg/ml. Denna

infusionslösning

ska användas inom 24 timmar vid förvaring i 25 °C eller lägre, eller inom 48 timmar vid

kylförvaring 2 °C till 8 °C.

Noteringar för beredning

a) Det vita till benvita kompakta pulvret kommer att upplösas helt. Blanda varsamt tills en klar

lösning erhålls.

b) Kontrollera visuellt den färdiga lösningen efter partiklar eller missfärgningar under upplösning och

före infusion. Använd inte lösningen om den är grumlig eller har en fällning.

c) Caspofungin Teva är formulerad för att ge den dos som anges på injektionsflaskans etikett (50 mg

eller 70 mg) då 10 ml tas från injektionsflaskan.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Caspofungin Teva 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Caspofungin Teva 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Caspofungin Teva 50 mg:

Yksi injektiopullo

sisältää 50 mg kaspofungiinia (asetaatin muodossa).

Kuiva-aineen liuottamisen jälkeen (ks. kohta 6.6), jokainen injektiopullo

sisältää 5,2 mg/ml:n vahvuista

kaspofungiiniliuosta.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Jokainen injektiopullo

sisältää noin 0,28 - 0,90 mg natriumia.

Caspofungin Teva 70 mg:

Yksi injektiopullo

sisältää 70 mg kaspofungiinia (asetaatin muodossa).

Kuiva-aineen liuottamisen jälkeen (ks. kohta 6.6), jokainen injektiopullo

sisältää 7,2 mg/ml:n vahvuista

kaspofungiiniliuosta.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Jokainen injektiopullo

sisältää noin 0,38 - 1,24 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Caspofungin Teva 50 mg:

Kuiva-aine on valkoinen tai luonnonvaalea kylmäkuivattu jauhe, jossa ei ole silmin havaittavissa olevia

epäpuhtauksia.

pH-arvo: 5,6 - 7,0.

Osmolaliteetti: noin 211 mOsm/kg.

Caspofungin Teva 70 mg:

Kuiva-aine on valkoinen tai luonnonvaalea kylmäkuivattu jauhe, jossa ei ole silmin havaittavissa olevia

epäpuhtauksia.

pH-arvo: 5,6 - 7,0.

Osmolaliteetti: noin 275 mOsm/kg.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Invasiivisen kandidiaasin hoito aikuis- tai lapsipotilailla.

Invasiivisen aspergilloosin hoito aikuis- tai lapsipotilailla silloin,

kun amfoterisiini B:llä, amfoterisiini

B:n lipidimuodoilla ja/tai itrakonatsolilla ei saada hoitovastetta, tai kun potilas ei siedä näitä lääkkeitä.

Hoitovasteen puuttumisen määritelmänä on infektion eteneminen tai se, ettei paranemista ole

nähtävissä, kun tehokkaan sienilääkehoidon hoitoannoksia on annettu vähintään seitsemän päivän ajan.

Oletettujen sieni-infektioiden (kuten Candida tai Aspergillus) empiirinen hoito kuumeisilla

aikuis- tai

lapsipotilailla, joilla on neutropenia.

4.2

Annostus ja antotapa

Kaspofungiinihoidon aloittajana tulee olla lääkäri, jolla on kokemusta vakavien sieni-infektioiden

hoidosta.

Annostus

Aikuispotilaat

Hoito aloitetaan ensimmäisenä päivänä yhdellä 70 mg:n kyllästysannoksella. Seuraavina päivinä annos on 50

mg/vrk. Yli 80 kiloa painaville potilaille suositellaan 70 mg:n kyllästysannoksen jälkeen 70 mg kaspofungiinia

vuorokaudessa (ks. kohta 5.2). Annostuksen säätäminen ei ole tarpeen sukupuolen eikä rodun perusteella (ks.

kohta 5.2).

Pediatriset potilaat (12 kuukauden–17 vuoden ikäiset)

Annostus lapsipotilaille

(ikä 12 kuukautta–17 vuotta) perustuu kehon pinta-alaan (ks. ohjeet kohdasta Käyttö

lapsipotilaiden hoidossa, Mostellerin

kaava). Kaikissa käyttöaiheissa hoito aloitetaan ensimmäisenä päivänä

yhdellä 70 mg/m

kyllästysannoksella (todellinen annos ei saa olla yli 70 mg). Seuraavina päivinä annos on 50

mg/m

(todellinen annos ei saa olla yli 70 mg/vrk). Jos annos 50 mg/m

/vrk on hyvin siedetty, mutta kliininen

vaste ei ole riittävä, vuorokausiannos voidaan nostaa tasolle 70 mg/m

(todellinen vuorokausiannos ei saa olla

yli 70 mg).

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098

(letter)

Kaspofungiinin turvallisuudesta ja tehosta ei ole tehty riittävästi kliinisiä tutkimuksia vastasyntyneiden ja alle

12 kuukauden ikäisten lasten hoidossa. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa tähän ikäryhmään

kuuluvia potilaita. Rajalliset tiedot viittaavat siihen, että vastasyntyneille ja imeväisille (alle 3 kuukauden

ikäisille) voidaan harkita kaspofungiiniannosta 25 mg/m

/vrk ja pikkulapsille (3–11 kuukauden ikäisille)

annosta 50 mg/m

/vrk (ks. kohta 5.2).

Hoidon kesto

Empiirisen hoidon keston tulee perustua potilaan kliiniseen vasteeseen. Hoitoa on jatkettava jopa 72 tuntia

neutropenian korjaantumisen jälkeen (ANC ≥ 500). Potilaita, joilla todetaan sieni-infektio,

on hoidettava

vähintään 14 vuorokautta ja hoitoa on jatkettava vähintään seitsemän vuorokautta sen jälkeen, kun sekä

neutropenia että kliiniset oireet ovat korjautuneet.

Invasiivisen kandidiaasin hoidon keston tulee perustua potilaan kliiniseen ja mikrobiologiseen

vasteeseen.

Kun invasiivisen kandidiaasin löydökset ja oireet ovat hävinneet ja sieniviljelyt ovat negatiivisia, siirtymistä

suun kautta annettavaan sienilääkehoitoon voidaan harkita. Sienilääkityshoitoa on yleensä jatkettava

vähintään 14 päivää viimeisen positiivisen viljelyn jälkeen.

Invasiivisen aspergilloosin hoidon kesto on tapauskohtainen ja määräytyy potilaan perustaudin vaikeuden,

immunosuppression korjaantumisen ja hoidon kliinisen vasteen mukaan. Yleensä hoitoa on jatkettava

vähintään seitsemän päivää oireiden hävittyä.

Tiedot yli neljän viikon hoitojaksojen turvallisuudesta ovat vähäiset. Saatavilla olevat tiedot viittaavat

kuitenkin siihen, että kaspofungiini

on hyvin siedetty myös pidempikestoisessa hoidossa (jopa 162

vuorokautta aikuis- ja 87 vuorokautta lapsipotilailla).

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Iäkkäillä potilailla (vähintään 65-vuotiailla) aika-pitoisuuskäyrän alle jäävä pinta-ala (AUC-arvo) on

suurentunut noin 30 % suhteessa muihin aikuisiin. Annoksen säätäminen ei kuitenkaan ole tarpeen. Yli 65-

vuotiaiden hoidosta on rajoitetusti kokemusta (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen säätäminen ei ole tarpeen munuaisten vajaatoiminnan takia (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Aikuispotilaiden annoksen säätäminen ei ole tarpeen lievässä maksan vajaatoiminnassa (Child-Pugh-

pistemäärä 5–6). Aikuispotilaille, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistemäärä 7–9),

kaspofungiiniannokseksi

suositellaan farmakokineettisten tietojen perusteella 35 mg/vrk. Hoito aloitetaan 70

mg:n kyllästysannoksella ensimmäisenä päivänä. Kliinistä kokemusta ei ole valmisteen antamisesta

aikuispotilaille,

joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistemäärä yli 9), eikä myöskään sen

annosta minkään asteista maksan vajaatoimintaa sairastaville lapsipotilaille (ks. kohta 4.4).

Yhteiskäyttö metaboliaentsyymien induktoreiden kanssa

Alustavien tutkimustietojen perusteella 70 mg:n kyllästysannoksen jälkeen tulee harkita kaspofungiinin

vuorokausiannoksen nostamista 70 mg:aan, jos kaspofungiinia annetaan aikuispotilaille

samanaikaisesti

tiettyjen metaboliaentsyymien induktoreiden kanssa (ks. kohta 4.5). Jos kaspofungiinia annetaan (12

kuukauden–17 vuoden ikäisille) lapsipotilaille näiden samojen metaboliaentsyymien induktoreiden kanssa (ks.

kohta 4.5), tulisi harkita kaspofungiiniannosta 70 mg/m

/vrk (todellinen vuorokausiannos ei saa olla yli 70

mg).

Antotapa

Liuotettu Caspofungin Teva on lähes kirkas tai hyvin haalean kellertävä liuos, joka ei opalisoi.

Liuotettu ja laimennettu Caspofungin Teva -liuos annetaan laskimoon hitaana infuusiona, noin yhden tunnin

kuluessa. Katso liuotus- ja laimennusohjeet kohdasta 6.6.

Valmiste on saatavana sekä 70 mg:n että 50 mg:n injektiopulloissa.

Caspofungin Teva -lääke annetaan yhtenä infuusiona kerran vuorokaudessa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Anafylaksiaa on raportoitu kaspofungiinin

annon aikana. Jos tätä ilmenee, kaspofungiinin anto on lopetettava

ja aloitettava tarkoituksenmukainen hoito. Mahdollisesti histamiinivälitteisiä

haittavaikutuksia, mukaan lukien

ihottumaa, kasvojen turvotusta, angioedeemaa, kutinaa, kuumotuksen tunnetta tai keuhkoputkien supistumista,

on raportoitu, ja ne voivat vaatia kaspofungiinihoidon lopettamisen ja/tai tarkoituksenmukaisen hoidon

aloittamisen.

Rajalliset tiedot viittaavat siihen, että kaspofungiini ei tehoaisi harvinaisempiin, Candida-sukuun

kuulumattomiin sieniin ja Aspergillus-sukuun kuulumattomiin

homeisiin. Kaspofungiinin tehoa näihin

sienipatogeeneihin ei ole vahvistettu.

Kaspofungiinin yhteiskäyttöä siklosporiinin kanssa on arvioitu terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla

aikuispotilailla. Joillakin terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla,

joille annettiin kaksi 3 mg/kg:n annosta

siklosporiinia

yhdessä kaspofungiinin kanssa, ALAT- ja ASAT-arvot kohosivat ohimenevästi enintään

kolminkertaisiksi

normaaliarvojen ylärajaan verrattuina, ja nämä arvot korjaantuivat, kun hoito lopetettiin.

Retrospektiivisessä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin markkinoilla olevan kaspofungiinin

ja siklosporiinin

käyttöä 1–290 vuorokauden ajan (keskimäärin 17,5 vuorokautta) 40 potilaan hoidossa, ei havaittu vakavia

maksahaittoja. Nämä tiedot viittaavat siihen, että kaspofungiinia voitaisiin antaa siklosporiinia saaville

potilaille, kun hoidon mahdollinen hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin siihen mahdollisesti liittyvät haitat.

Maksaentsyymien tarkkaa seurantaa tulee harkita tapauksissa, joissa potilas saa samanaikaisesti

kaspofungiinia ja siklosporiinia.

Aikuispotilaita hoidettaessa AUC-arvo suurenee lievässä maksan vajaatoiminnassa noin 20 % ja kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa noin 75 %. Kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa suositellaan aikuispotilaiden

vuorokausiannoksen pienentämistä 35 mg:aan. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien aikuispotilaiden

tai minkään asteista maksan vajaatoimintaa sairastavien lapsipotilaiden

hoidosta ei ole kliinisiä kokemuksia.

Lääkealtistuksen oletetaan kuitenkin olevan suurempi kuin kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa, joten

varovaisuuteen on syytä annettaessa kaspofungiinia tällaisille potilaille (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Kaspofungiinia saaneilla terveillä, vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä sekä aikuis- ja lapsipotilailla on todettu

poikkeamia maksan toimintakokeissa. Joillakin aikuis- ja lapsipotilailla, joilla oli jokin vakava perussairaus ja

jotka saivat kaspofungiinin

lisäksi useita muita lääkkeitä samanaikaisesti, on ilmennyt kliinisesti merkittäviä

maksan toimintahäiriöitä,

maksatulehdusta sekä maksan vajaatoimintaa. Syy-yhteyttä kaspofungiiniin ei ole

kuitenkaan osoitettu. Jos maksan toimintakokeessa ilmenee poikkeamia kaspofungiinihoidon

aikana, on

potilasta seurattava maksan toiminnan heikkenemisen varalta ja kaspofungiinihoidon

jatkamisen hyöty–haitta-

suhdetta arvioitava uudestaan.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos, eli se on olennaisesti natriumiton.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

In vitro -tutkimusten mukaan kaspofungiini ei inhiboi mitään sytokromi-P450-järjestelmän entsyymiä.

Kliinisissä tutkimuksissa kaspofungiini ei ole indusoinut muiden aineiden CYP3A4-välitteistä metaboliaa.

Kaspofungiini ei ole P-glykoproteiinin

substraatti, ja se on heikko sytokromi P450-entsyymien substraatti.

Kaspofungiinilla on kuitenkin osoitettu olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa

farmakologisissa ja kliinisissä tutkimuksissa (ks. seuraavaksi esitetyt tiedot).

Kahdessa terveillä aikuisilla koehenkilöillä tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa siklosporiini

A (annostus 4

mg/kg x 1 tai 3 mg/kg x 2 kahdentoista tunnin välein) suurensi kaspofungiinin

AUC-arvoa noin 35 %. AUC-

arvojen suureneminen johtuu todennäköisesti kaspofungiinin

vähentyneestä kulkeutumisesta maksaan.

Kaspofungiini ei lisännyt siklosporiinin pitoisuutta plasmassa. Maksan ALAT- ja ASAT-arvot kohosivat

ohimenevästi enintään kolminkertaisiksi

normaalin ylärajaan verrattuina, kun kaspofungiinia annettiin

samanaikaisesti siklosporiinin

kanssa, ja arvot laskivat, kun lääkevalmisteiden käyttö lopetettiin.

Retrospektiivisessä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin markkinoilla olevan kaspofungiinin

ja siklosporiinin

käyttöä 1–290 vuorokauden ajan (keskimäärin 17,5 vuorokautta) 40 potilaan hoidossa, ei havaittu vakavia

maksahaittoja (ks. kohta 4.4). Maksaentsyymien tarkkaa seurantaa on harkittava tapauksissa, joissa potilas saa

samanaikaisesti näitä lääkevalmisteita.

Kaspofungiini pienensi takrolimuusin minimipitoisuuksia terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla 26 %. Näitä

lääkkeitä samanaikaisesti saavilla potilailla on ehdottomasti rutiininomaisesti

seurattava

takrolimuusipitoisuutta veressä ja tarpeen mukaan säädettävä takrolimuusin annosta.

Terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla koehenkilöillä suoritetut kliiniset tutkimukset osoittavat, että itrakonatsoli,

amfoterisiini B, mykofenolaatti, nelfinaviiri

tai takrolimuusi eivät muuta kliinisesti merkittävässä määrin

kaspofungiinin

farmakokinetiikkaa. Kaspofungiini ei vaikuttanut amfoterisiini B:n, itrakonatsolin,

rifampisiinin eikä mykofenolaattimofetiilin

farmakokinetiikkaan. Vaikka turvallisuustietoja

on vain

rajallisesti, vaikuttaa siltä, että erityiset varotoimet eivät olisi tarpeen, kun kaspofungiinin kanssa käytetään

amfoterisiini B:tä, itrakonatsolia, nelfinaviiria tai mykofenolaattimofetiilia.

Kun rifampisiinin ja kaspofungiinin anto terveille aikuisille

koehenkilöille aloitettiin samanaikaisesti,

rifampisiini

lisäsi kaspofungiinin

AUC-arvoa 60 % ja vuorokauden alinta pitoisuutta 170 % ensimmäisenä

vuorokautena. Annostelua jatkettaessa vuorokauden alin kaspofungiinipitoisuus

laski asteittain. Kahden

viikon annostelun jälkeen rifampisiinilla oli enää rajallinen vaikutus kaspofungiinin

AUC-arvoon, mutta

vuorokauden alimmat kaspofungiinipitoisuudet

olivat 30 % pienemmät kuin pelkkää kaspofungiinia saaneilla

aikuisilla koehenkilöillä. Tällainen interaktio saattaa johtua kuljetusproteiinien

toiminnan estosta yhteiskäytön

alkuvaiheessa ja niiden tehostumisesta myöhemmin. Samankaltainen vaikutus on oletettavissa myös muilla

lääkevalmisteilla,

jotka indusoivat metaboliaan osallistuvia entsyymejä. Rajalliset

populaatiofarmakokineettiset tutkimustiedot osoittavat, että kaspofungiinin samanaikainen käyttö metaboliaa

indusoivien efavirentsin, nevirapiinin,

rifampisiinin,

deksametasonin, fenytoiinin tai karbamatsepiinin kanssa

saattaa pienentää kaspofungiinin AUC-arvoa. Kun kaspofungiinia annetaan samanaikaisesti metaboliaan

osallistuvia entsyymejä indusoivien lääkkeiden kanssa, kaspofungiinivalmisteen vuorokausiannoksen

lisäämistä 70 mg:aan 70 mg:n kyllästysannoksen jälkeen on harkittava aikuispotilaiden

hoidossa (ks. kohta

4.2).

Kaikissa edellä kuvatuissa, aikuispotilailla tehdyissä yhteisvaikutustutkimuksissa kaspofungiinia annettiin 50

tai 70 mg/vrk. Suuremmilla kaspofungiiniannoksilla ei ole tehty varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia muiden

lääkkeiden kanssa.

Lapsipotilaiden farmakokineettisten tietojen regressioanalyysit viittaavat siihen, että samanaikaisesti

kaspofungiinin

kanssa annettu deksametasoni voisi pienentää vuorokauden alinta kaspofungiinipitoisuutta

kliinisesti

merkittävällä tavalla. Tämä havainto saattaa viitata siihen, että entsyymi-induktorit

aiheuttaisivat

lapsipotilaille

samanlaisen pitoisuuden pienenemisen kuin aikuispotilaille. Jos kaspofungiinia annetaan

lapsipotilaille

(12 kuukauden–17 vuoden ikäisille) yhdessä lääkeainemetabolian induktoreiden, kuten

rifampisiinin,

efavirentsin, nevirapiinin,

fenytoiinin,

deksametasonin tai karbamatsepiinin kanssa, olisi

harkittava kaspofungiiniannoksen 70 mg/m

/vrk käyttöä (vuorokausiannos ei saa ylittää 70 mg:aa).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja kaspofungiinin käytöstä raskaana oleville naisille.

Kaspofungiinia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Eläinkokeissa on havaittu

sikiöiden kehitykseen kohdistuvaa toksisuutta (ks. kohta 5.3). Eläintutkimuksissa kaspofungiinin on osoitettu

läpäisevän istukan.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö kaspofungiini ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat farmakokineettiset/toksikologiset

tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet kaspofungiinin

erittyvän maitoon. Kaspofungiinihoitoa saavat naiset

eivät saa imettää.

Hedelmällisyys

Uros- ja naarasrotilla tehdyissä tutkimuksissa kaspofungiinilla

ei ollut vaikutusta hedelmällisyyteen

(ks. kohta

5.3). Kaspofungiinista ei ole olemassa kliinisiä tutkimustietoja, joiden perusteella voitaisiin

arvioida sen

mahdollista vaikutusta hedelmällisyyteen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Lääkehoidon

yhteydessä voi kuitenkin esiintyä sellaisia haittavaikutuksia (esim. allergisia reaktioita, huimausta,

kouristuksia), jotka saattavat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn (ks. kohta 4.8).

4.8

Haittavaikutukset

Yliherkkyysreaktioita (anafylaksiaa ja mahdollisesti histamiinivälitteisiä haittavaikutuksia) on raportoitu (ks.

kohta 4.4).

Potilailla, joilla oli invasiivinen

aspergilloosi, todettiin myös keuhkoedeemaa, aikuisen

hengitysvaikeusoireyhtymää (ARDS) ja keuhkovarjostumia.

Aikuispotilaat

Kliinisissä tutkimuksissa 1 865 aikuista sai kerta-annoksen tai toistuvia annoksia kaspofungiinia:

potilasta, joilla oli kuumeinen neutropenia (empiirisen hoidon tutkimus), 382 potilasta, joilla oli invasiivinen

kandidiaasi, 228 potilasta, joilla oli invasiivinen aspergilloosi,

297 potilasta, joilla oli paikallinen Candida-

infektio ja 394 henkilöä, jotka osallistuivat vaiheen I tutkimuksiin. Empiirisen hoidon tutkimukseen

osallistuneet potilaat olivat saaneet solunsalpaajia syöpäsairauden hoitoon tai heille oli tehty

hematopoieettisten kantasolujen siirto (mukaan lukien 39 allogeenista siirtoa). Tutkimuksissa, joihin

osallistuneilla potilailla oli diagnosoitu Candida-infektio, suurimmalla

osalla niistä potilaista, joilla oli

invasiivinen Candida-infektio, oli jokin vakava perussairaus (esim. hematologinen tai muu maligniteetti,

hiljattain tehty suuri leikkaus, HIV), joka vaati useiden lääkkeiden samanaikaista käyttöä. Ei-vertailevaan

Aspergillus-tutkimukseen osallistuneilla potilailla

oli usein taustalla vakavia altistavia sairauksia tms. (esim.

luuydinsiirre tai perifeerinen kantasolusiirre, hematologinen maligniteetti,

kiinteä kasvain tai elinsiirre), jotka

vaativat useiden lääkkeiden samanaikaista käyttöä.

Laskimotulehdus oli yleisesti ilmoitettu paikallinen pistoskohdan haittavaikutus kaikissa potilasryhmissä.

Muita paikallisia reaktioita olivat punoitus, kipu/aristus, kutina, vuoto ja kirvely.

Kaikkien kaspofungiinia saaneiden aikuisten (yhteensä 1 780 aikuista) keskuudessa todetut kliiniset

haittavaikutukset ja laboratoriotutkimuksissa ilmenneet poikkeavuudet olivat tyypillisesti

lieviä ja johtivat

harvoin hoidon keskeyttämiseen.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

[Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)]

Veri ja imukudos:

Yleinen: hemoglobiiniarvojen lasku, hematokriittiarvojen lasku, vähentynyt leukosyyttien määrä

Melko harvinainen: anemia, trombosytopenia, hyytymishäiriöt, leukopenia, lisääntynyt eosinofiilien

määrä,

vähentynyt trombosyyttien määrä, lisääntynyt trombosyyttien määrä, vähentynyt lymfosyyttien määrä,

lisääntynyt leukosyyttien määrä, vähentynyt neutrofiilien määrä

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:

Yleinen: hypokalemia

Melko harvinainen: nesteylimäärä, hypomagnesemia, ruokahaluttomuus, elektrolyyttihäiriö,

hyperglykemia,

hypokalsemia, metabolinen asidoosi

Psyykkiset häiriöt:

Melko harvinainen: ahdistuneisuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, unettomuus

Hermosto:

Yleinen: päänsärky

Melko harvinainen: huimaus, makuhäiriö, tuntoharhat, uneliaisuus, vapina, heikentynyt tuntoaisti

Silmät:

Melko harvinainen: silmänvalkuaisten keltaisuus, näön hämärtyminen, silmäluomien turvotus, lisääntynyt

kyynelvuoto

Sydän:

Melko harvinainen: sydämentykytys, takykardia, rytmihäiriöt, eteisvärinä, sydämen kongestiivinen

vajaatoiminta

Verisuonisto:

Yleinen: flebiitti

Melko harvinainen: tromboflebiitti, punoitus, kuumat aallot, kohonnut verenpaine, alhainen verenpaine

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina:

Yleinen: hengenahdistus

Melko harvinainen: nenän tukkoisuus, nielun ja kurkunpään kipu, takypnea, keuhkoputkien supistelut, yskä,

yöllinen hengenahdistuskohtaus, hypoksia, rahinat, hengityksen vinkuminen

Ruoansulatuselimistö:

Yleinen: pahoinvointi, ripuli, oksentelu

Melko harvinainen: vatsakivut, ylävatsakivut, suun kuivuminen, ruoansulatushäiriöt, mahavaivat, vatsan

pingotus, askites, ummetus, nielemisvaikeudet, ilmavaivat

Maksa ja sappi:

Yleinen: kohonneet maksa-arvot (alaniiniaminotransferaasi, aspartaattiaminotranseraasi, veren alkalinen

fosfataasi, konjugoitunut

bilirubiini,

veren bilirubiini)

Melko harvinainen: kolestaasi, hepatomegalia, hyperbilirubinemia,

keltaisuus, maksan toimintahäiriö,

maksatoksisuus, maksasairaus, kohonnut gammaglutamyylitransferaasiarvo

Iho ja ihonalainen kudos:

Yleinen: ihottuma, kutina, punoitus, runsas hikoilu

Melko harvinainen: erythema multiforme, makulaarinen ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma, kutiava

ihottuma, nokkosihottuma, allerginen ihottuma, yleistynyt kutina, punoittava ihottuma, yleistynyt ihottuma,

morbilliforminen

ihottuma, iholeesio

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Yleinen: nivelkipu

Melko harvinainen: selkäkipu, raajakipu, luukipu, lihasheikkous,

lihaskipu

Munuaiset ja virtsatiet:

Melko harvinainen: munuaisten vajaatoiminta, akuutti munuaisten vajaatoiminta

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Yleinen: kuume, vilunväristykset, infuusiokohdan kutina

Melko harvinainen: kipu, katetrialueen kipu, väsymys, kylmän tunne, kuuman tunne, infuusiokohdan

punoitus, infuusiokohdan kovettuma, infuusiokohdan kipu, infuusiokohdan turvotus, pistoskohdan

laskimotulehdus,

perifeerinen edeema, aristus, epämiellyttävä tunne rintakehässä, rintakipu, kasvojen

turvotus, ruumiinlämmön muuttumisen tunne, kovettuma, infuusiokohdan ekstravasaatio, infuusiokohdan

ärsytys, infuusiokohdan laskimotulehdus, infuusiokohdan ihottuma, infuusiokohdan nokkosihottuma,

pistoskohdan punoitus, pistoskohdan edeema, pistoskohdan kipu, pistoskohdan turvotus, yleinen

huonovointisuus, turvotus

Tutkimukset:

Yleinen: pienentynyt veren kaliumpitoisuus,

pienentynyt veren albumiinipitoisuus

Melko harvinainen: suurentunut veren kreatiniinipitoisuus,

punasoluja virtsassa, pienentynyt

kokonaisproteiinimäärä, proteiinia virtsassa, pidentynyt protrombiiniaika,

lyhentynyt protrombiiniaika,

pienentynyt veren natriumpitoisuus, suurentunut veren natriumpitoisuus, pienentynyt veren kalsiumpitoisuus,

suurentunut veren kalsiumpitoisuus,

pienentynyt veren kloridipitoisuus,

suurentunut veren glukoosipitoisuus,

pienentynyt veren magnesiumpitoisuus,

pienentynyt veren fosforipitoisuus, suurentunut veren

fosforipitoisuus, suurentunut veren ureapitoisuus, pidentynyt APTT-aika, pienentynyt veren

bikarbonaattipitoisuus,

suurentunut veren kloridipitoisuus,

suurentunut veren kaliumpitoisuus, kohonnut

verenpaine, pienentynyt veren virtsahappoarvo, verta virtsassa, poikkeavat hengitysäänet, pienentynyt

hiilidioksidiarvo, suurentunut immunosuppressiivisen

lääkkeen pitoisuus, suurentunut INR-arvo, lieriöitä

virtsassa, valkosoluja

virtsassa ja kohonnut virtsan pH-arvo.

Kaspofungiinia on tutkittu myös 150 mg:n vuorokausiannoksin (enintään 51 vuorokauden ajan) 100

aikuispotilaan hoidossa (ks. kohta 5.1). Tutkimuksessa verrattiin kaspofungiiniannosta 50 mg/vrk (1. päivänä

annetun 70 mg:n kyllästysannoksen jälkeen) annokseen 150 mg/vrk invasiivisen

kandidiaasin hoidossa. Tässä

potilasryhmässä kaspofungiinin

turvallisuus oli suurempaa annosta saaneilla potilailla yleisesti ottaen

samanlainen kuin 50 mg:n vuorokausiannoksia saaneilla potilailla. Vakavia lääkkeestä johtuneita

haittavaikutuksia tai kaspofungiinihoidon keskeyttämiseen johtaneita lääkkeestä johtuneita haittavaikutuksia

esiintyi molemmissa hoitoryhmissä yhtä suurella osalla potilaista.

Pediatriset potilaat

171 lapsipotilaalle

tehdystä viidestä kliinisestä tutkimuksesta saadut tiedot viittaavat siihen, että kliinisten

haittavaikutusten esiintymistiheys (26,3 %; 95 %:n luottamusväli (CI): -19,9; 33,6) ei ollut suurempi kuin

kaspofungiinihoitoa saaneilla aikuisilla

(43,1 %; 95 %:n luottamusväli (CI): -40,0; 46,2). Lapsipotilailla

haittavaikutusprofiili

on kuitenkin todennäköisesti erilainen kuin aikuispotilailla. Yleisimmät lääkkeestä

johtuvat kliiniset haittavaikutukset, joita raportoitiin kaspofungiinihoitoa saaneilla lapsipotilailla,

olivat

kuume (11,7 %), ihottuma (4,7 %) ja päänsärky (2,9 %).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

[Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10)]

Veri ja imukudos:

Yleinen: suurentunut eosinofiilien

määrä

Hermosto:

Yleinen: päänsärky

Sydän:

Yleinen: takykardia

Verisuonisto:

Yleinen: punastumisreaktiot, verenpaineen lasku

Maksa ja sappi:

Yleinen: kohonneet maksaentsyymiarvot (ASAT, ALAT), kohonnut gammaglutamyylitransferaasi

Iho ja ihonalainen kudos:

Yleinen: ihottuma, kutina

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Hyvin yleinen: kuume

Yleinen: vilunväristykset, kipu infuusiokatetrin kohdassa

Tutkimukset:

Yleinen: pienentynyt veren kaliumpitoisuus,

hypomagnesemia, suurentunut veren glukoosipitoisuus,

pienentynyt veren fosforipitoisuus ja suurentunut veren fosforipitoisuus

Lääkkeen tultua kliiniseen käyttöön:

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu lääkkeen tultua kliiniseen käyttöön:

Maksa ja sappi:

Maksan vajaatoiminta

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Turvotus ja kehon äärialueiden edeema

Tutkimukset:

Hyperkalsemia

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

4.9

Yliannostus

Kaspofungiinin tahatonta annostusta aina annokseen 400 mg/vrk asti on raportoitu. Nämä tapaukset eivät

johtaneet kliinisesti merkittäviin haittavaikutuksiin. Kaspofungiini ei poistu verestä dialyysissä.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset sienilääkkeet.

ATC-koodi: J02AX04

Vaikutusmekanismi

Kaspofungiiniasetaatti on puolisynteettinen lipopeptidiyhdiste (ekinokandiini), joka on syntetisoitu Glarea

lozoyensis -sienen fermentaatiotuotteesta. Kaspofungiiniasetaatti estää beeta-1,3-D-glukaanin synteesiä.

Beeta-1,3-D-glukaani on monien rihmasienten ja hiivojen soluseinämän välttämätön aineosa. Beeta-1,3-D-

glukaania ei esiinny nisäkkäiden soluissa.

Kaspofungiinilla on osoitettu olevan fungisidinen vaikutus Candida-sieniin. In vitro- ja in vivo

-

tutkimukset

osoittavat, että Aspergilluksen kaspofungiinialtistuksesta on seurauksena hyyfien kärkiosien ja

haarautumiskohtien eli solun kasvu- ja jakautumiskohtien hajoaminen ja kuolema.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Kaspofungiini tehoaa in vitro Aspergillus-lajeihin [Aspergillus fumigatus (n = 75), Aspergillus flavus (n =

111), Aspergillus niger (n = 31), Aspergillus nidulans (n = 8), Aspergillus terreus (n = 52) ja Aspergillus

candidus (n = 3)]. Kaspofungiini tehoaa in vitro myös Candida-lajeihin [Candida albicans (n = 1032),

Candida dubliniensis (n = 100), Candida glabrata (n = 151), Candida guilliermondii (n = 67), Candida kefyr

(n = 62), Candida krusei (n = 147), Candida lipolytica (n = 20)

,

Candida lusitaniae (n = 80), Candida

parapsilosis (n = 215), Candida rugosa (n = 1) ja Candida tropicalis (n= 258)

,

mukaan lukien

moniresistentit siirtomutaatioisolaatit

ja ne, joilla on hankinnainen tai sisäsyntyinen resistenssi flukonatsolia,

amfoterisiini B:tä ja 5-flusytosiinia vastaan. Herkkyysmääritys tehtiin käyttäen sekä modifioitua CLSI:n

[Clinical and Laboratory Standards Institute, aikaisemmin National Committee for Clinical Laboratory

Standards (NCCLS)] M38-A2 -menetelmää (Aspergillus-lajien osalta) että M27-A3-menetelmää (Candida-

lajien osalta). EUCAST on kehittänyt standardoituja herkkyysmääritysmenetelmiä hiivoille. EUCAST ei

kuitenkaan ole hyväksynyt tulkinnallisia raja-arvoja kaspofungiinille. Candida-isolaatteja, joiden herkkyys

kaspofungiinille on alentunut, on todettu joillakin

potilailla hoidon aikana [kaspofungiinin MIC-arvoja >2

mg/l (4-30-kertainen MIC-arvojen kasvu) on raportoitu käytettäessä

standardoituja CLSI:n hyväksymiä MIC-

testaustekniikoita]. Todetun resistenssin mekanismi oli FKS1/FKS2-geenimutaatio. Näihin tapauksiin on

liittynyt huono kliininen hoitovaste. Kaspofungiiniresistenssin kehittymistä Aspergillus-lajeilla on havaittu in

vitro. Vähäinen kliininen

kokemus valmisteen käytöstä sisältää havaintoja kaspofungiiniresistenssistä

invasiivista aspergilloosia sairastavilla potilailla. Resistenssin mekanismia ei ole vahvistettu.

Kaspofungiiniresistenssin ilmaantuvuus kliinisissä Candida- ja Aspergillus-isolaateissa on harvinainen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Aikuispotilaiden invasiivinen kandidiaasi: 239 potilasta otettiin ensimmäiseen tutkimukseen, jossa verrattiin

kaspofungiinia ja amfoterisiini B:tä invasiivisen kandidiaasin hoidossa. 24 potilaalla oli neutropenia.

Yleisimmät diagnoosit olivat sepsis (kandidemia) (77 %, n = 186) ja Candida-peritoniitti (8 %, n = 19).

Potilaita, joilla oli Candida-endokardiitti, -osteomyeliitti tai -meningiitti,

ei otettu mukaan tähän

tutkimukseen. Kaspofungiinia annettiin 70 mg:n kyllästysannos ja sen jälkeen 50 mg kerran vuorokaudessa,

kun taas amfoterisiini B:tä annettiin 0,6–0,7 mg/kg/vrk potilaille,

joilla ei ollut neutropeniaa, tai 0,7–1,0

mg/kg/vrk potilaille, joilla oli neutropenia. Suonensisäisen lääkityksen kesto oli keskimäärin 11,9

vuorokautta, ja vaihteluväli 1–28 vuorokautta. Suotuisa vaste edellytti sekä oireiden että mikrobiologisten

Candida-infektion merkkien häviämistä. 224 potilasta otettiin mukaan vasteen primaariseen tehoanalyysiin

(MITT-analyysi) suonensisäisen tutkimushoidon lopussa, jolloin

invasiivisen kandidiaasin suotuisan

hoitovasteen todettiin olevan vastaava kaspofungiinilla [73 % (80/109)] ja amfoterisiini B:llä [62 % (71/115)]

[prosentuaalinen ero 12,7 (95,6 %:n luottamusväli (CI): -0,7 - 26,0)]. Primaarisessa tehoanalyysissä (MITT-

analyysi) kandidemiapotilailla suonensisäisen tutkimushoidon

lopussa suotuisa vasteprosentti oli samaa

suuruusluokkaa kaspofungiiniryhmässä [72 % (66/92)] ja amfoterisiini B -ryhmässä [63 % (59/94)]

[prosentuaalinen ero 10,0 (95,0 % CI: -4,5; 24,5)]. Tietoja potilaista, joilla oli infektio muualla kuin veressä,

oli vähemmän. Suotuisa vaste potilailla, joilla oli neutropenia, oli 7/14 (50 %) kaspofungiiniryhmässä ja 4/10

(40 %) amfoterisiini B -ryhmässä. Empiirisen hoidon tutkimuksen tulokset tukevat näitä tietoja.

Toisessa tutkimuksessa invasiivista kandidiaasia sairastavat potilaat saivat kaspofungiinia joko 50 mg/vrk (1.

päivänä annetun 70 mg:n kyllästysannoksen jälkeen) tai 150 mg/vrk (ks. kohta 4.8). Tässä tutkimuksessa

kaspofungiiniannos

annettiin 2 tunnin kuluessa (tavanomaisen 1 tunnin infuusion sijasta). Tutkimuksesta

suljettiin pois potilaat, joilla epäiltiin Candida-endokardiittia, -meningiittiä tai -osteomyeliittiä. Koska

kyseessä oli ensisijaishoitoa koskeva tutkimus, mukaan ei otettu myöskään potilaita, joiden aikaisempi

sienilääkitys oli osoittautunut tehottomaksi. Tutkimukseen otettujen neutropeenisten potilaiden osuus oli

myös pieni (8,0 %). Teho oli tämän tutkimuksen toissijainen päätetapahtuma. Tehoa mittaavaan analyysiin

otettiin mukaan potilaat, jotka täyttivät tutkimuksen valintakriteerit ja saivat yhden tai useampia annoksia

kaspofungiinia tutkimushoitona. Kaspofungiinihoidon

päättyessä suotuisa kokonaisvaste oli molemmissa

hoitoryhmissä samanlainen: 72 % (73/102) 50 mg:n kaspofungiiniannoksia saaneessa ryhmässä ja 78 %

(74/95) 150 mg:n annoksia saaneessa ryhmässä [ero 6,3 % (95 % CI: -5,9, 18,4)].

Aikuispotilaiden invasiivinen aspergilloosi: Avoimeen, ei-vertailevaan tutkimukseen, jossa arvioitiin

kaspofungiinin

turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa, otettiin 69 invasiivista aspergilloosia sairastavaa

aikuispotilasta (ikä 18–80). Vaatimuksena oli, että hoitovastetta ei ollut saavutettu (taudin eteneminen tai

muiden vähintään seitsemän päivän ajan käytettyjen sienilääkehoitojen tuloksettomuus) (84 % tutkimukseen

otetuista potilaista) tai että potilas ei sietänyt muita standardisienilääkehoitoja (16 % tutkimukseen otetuista

potilaista). Useimmilla potilailla oli perussairauksia [hematologinen maligniteetti (n = 24), allogeeninen

luuydinsiirre tai kantasolusiirre (n = 18), elinsiirre (n = 8), kiinteä kasvain (n = 3) tai jokin muu sairaus (n =

10)]. Invasiivisen aspergilloosin diagnosoinnissa ja hoitovasteen määrittämisessä (suotuisa vaste edellytti

kliinisesti

merkitsevää paranemista sekä röntgenkuvien että löydösten ja oireiden suhteen) käytettiin Mycoses

Study Group -työryhmän kriteereihin perustuvia tiukkoja määritelmiä. Hoidon kesto oli keskimäärin 33,7

päivää ja vaihteluväli 1–162 päivää. Riippumattoman asiantuntijapaneelin määritelmän mukaan hoitovaste oli

suotuisa 41 prosentilla (26/63) ainakin yhden kaspofungiiniannoksen saaneista potilaista. Yli seitsemän

päivän ajan kaspofungiinihoitoa saaneista potilaista vaste oli suotuisa 50 prosentilla (26/52). Suotuisa vaste

saatiin 36 prosentilla (19/53) potilaista, joilla aikaisemmat hoidot eivät olleet tuottaneet hoitovastetta, ja 70

prosentilla (7/10) potilaista, jotka eivät olleet sietäneet aikaisempia hoitoja. Vaikka hoitoresistentteinä

tutkimukseen otettujen viiden potilaan aiempi sienilääkehoito annettiin pienemmillä annoksilla kuin usein

invasiivisessa aspergilloosissa, kaspofungiinihoidon

suotuisa vasteprosentti näillä potilailla oli samanlainen

kuin muilla hoitoresistenteillä potilailla (2/5 vs. 17/48). Vaste saatiin 47 prosentilla (21/45) potilaista, joilla

tauti oli keuhkoissa, ja 28 prosentilla (5/18) potilaista, joiden tauti oli ekstrapulmonaalinen. Suotuisa vaste

saatiin kahdella kahdeksasta potilaasta, joiden ekstrapulmonaalinen tauti oli varmasti, todennäköisesti tai

mahdollisesti edennyt myös keskushermostoon.

Empiirinen hoito kuumeisilla aikuispotilailla, joilla on neutropenia: Kliiniseen tutkimukseen otettiin mukaan

yhteensä 1 111 potilasta, joilla oli itsepintainen kuume ja neutropenia, ja heille annettiin joko kaspofungiinia

50 mg kerran vuorokaudessa 70 mg:n kyllästysannoksen jälkeen tai liposomaalista

amfoterisiini B:tä 3,0

mg/kg/vrk. Tutkimukseen hyväksytyt potilaat olivat saaneet solunsalpaajia syöpäsairauden hoitoon tai heille

oli tehty hematopoieettisten kantasolujen siirto ja heillä oli neutropenia (< 500 solua/mm

96 tunnin ajan) ja

kuumetta (> 38,0 °C), joka ei ollut reagoinut ≥ 96 tuntia kestävään parenteraaliseen antibakteeriseen

lääkitykseen. Potilaiden hoitoa oli tarkoitus jatkaa 72 tuntia neutropenian korjaantumisen jälkeen ja enintään

28 vuorokauden ajan. Hoitoa voitiin kuitenkin jatkaa pitempään, mikäli potilaalla oli diagnosoitu sieni-

infektio. Jos lääke oli hyvin siedetty, mutta potilaan kuume jatkui ja kliininen tila heikkeni kun hoitoa oli

jatkettu viisi vuorokautta, tutkimuslääkkeiden annostus voitiin nostaa kaspofungiiniryhmässä 70 mg:aan/vrk

(13,3 % hoidetuista potilaista) ja liposomaalista amfoterisiini B:tä saaneessa ryhmässä 5,0 mg:aan/kg/vrk

(14,3 % hoidetuista potilaista). Suotuisaa kokonaishoitovastetta mittaavassa modifioidussa primaarisessa

tehoanalyysissä (Modified Intention-To-Treat, MITT-analyysissä) oli mukana 1 095 potilasta ja tässä

analyysissä

kaspofungiini (33,9 %) oli yhtä tehokas kuin liposomaalinen

amfoterisiini B (33,7 %)

[prosentuaalinen ero 0,2 (95,2 %:n luottamusväli CI: -5,6 - 6,0)]. Suotuisan kokonaishoitovasteen

kriteerinä

oli kaikkien viiden ehdon täyttyminen: 1) lähtötilanteen sieni-infektion onnistunut hoito [kaspofungiini 51,9

% (14/27), liposomaalinen

amfoterisiini B 25,9 % (7/27)], 2) ei sieni-infektioiden

uusiutumisia

tutkimuslääkityksen aikana eikä seitsemän vuorokauden kuluessa hoidon päättymisestä [kaspofungiini 94,8 %

(527/556), liposomaalinen

amfoterisiini B 95,5 % (515/539)], 3) potilas elossa seitsemän vuorokautta

tutkimuslääkityksen päättymisen jälkeen [kaspofungiini

92,6 % (515/556), liposomaalinen amfoterisiini B

89,2 % (481/539)], 4) ei tutkimuslääkityksen keskeyttämisiä lääkkeeseen liittyvän toksisuuden eikä hoidon

tehottomuuden vuoksi [kaspofungiini 89,7 % (499/556), liposomaalinen amfoterisiini B 85,5 % (461/539)] ja

5) kuumeen häviäminen neutropenian aikana [kaspofungiini 41,2 % (229/556), liposomaalinen

amfoterisiini

B 41,4 % (223/539)]. Aspergillus-lajien aiheuttamissa lähtötilanteen infektioissa kaspofungiinilla saavutettu

hoitovaste oli 41,7 % (5/12) ja liposomaalisella amfoterisiini B:llä saavutettu vaste 8,3 % (1/12). Candida-

lajien aiheuttamissa lähtöinfektioissa vastaavat luvut olivat 66,7 % (8/12) ja 41,7 % (5/12).

Kaspofungiiniryhmän potilailla oli seuraavien epätavallisten sienien ja homeiden aiheuttamien sieni-

infektioiden uusiutumisia: Trichosporon- (1), Fusarium- (1), Mucor- (1) ja Rhizopus-lajit (1).

Pediatriset potilaat

Kaspofungiinin turvallisuutta ja tehoa arvioitiin 3 kuukauden - 17 vuoden ikäisten lapsipotilaiden

hoidossa

kahdessa prospektiivisessa kliinisessä monikeskustutkimuksessa. Tutkimusasetelma, diagnoosikriteerit ja

tehon arvioinnissa käytetyt kriteerit olivat samat kuin vastaavissa aikuispotilailla

tehdyissä tutkimuksissa (ks.

kohta 5.1).

Ensimmäinen tutkimus oli satunnaistettu kaksoissokkotutkimus,

ja siihen otettiin mukaan 82 potilasta, jotka

olivat iältään 2–17-vuotiaita. Tässä tutkimuksessa kaspofungiinia [70 mg/m

kyllästysannoksena

ensimmäisenä päivänä (enintään 70 mg/vrk) ja sen jälkeen 50 mg/m

laskimoon kerran vuorokaudessa]

verrattiin liposomaaliseen amfoterisiini B:hen (3 mg/kg/vrk laskimoon). Valmisteita annettiin suhteessa 2:1

(56 sai kaspofungiinia,

26 liposomaalista amfoterisiini B:tä) empiirisenä hoitona lapsipotilaille, joilla oli

itsepintainen kuume ja neutropenia. MITT-analyysituloksiin

perustuvat, riskitekijöiden

mukaan korjatut

kokonaisonnistumisprosentit

olivat seuraavat: kaspofungiini 46,6 % (26/56) ja liposomaalinen amfoterisiini B

32,2 % (8/25).

Toinen tutkimus oli avoin prospektiivinen ei-vertaileva tutkimus, jossa arvioitiin

kaspofungiinin

turvallisuutta

ja tehoa invasiivista kandidiaasia, ruokatorven kandidiaasia ja invasiivista aspergilloosia sairastavien

lapsipotilaiden (ikä 6 kuukautta – 17 vuotta) hoidossa (toisen vaiheen hoitona eli salvage-hoitona).

Tutkimukseen otettiin 49 potilasta, jotka saivat kaspofungiinia 70 mg/m

kyllästysannoksena ensimmäisenä

päivänä (enintään 70 mg/vrk) ja sen jälkeen 50 mg/m

laskimoon kerran vuorokaudessa. Heistä 48 otettiin

mukana MITT-analyysiin. Näistä 37:llä oli invasiivinen kandidiaasi,

10:llä oli invasiivinen aspergilloosi, ja

yhdellä oli ruokatorven kandidiaasi. MITT-analyysin perusteella suotuisan hoitovasteen saavuttaneiden

osuudet kaspofungiinihoidon päättyessä olivat käyttöaiheen mukaan 81 % (30/37) invasiivista kandidiaasia,

50 % (5/10) invasiivista aspergilloosia

ja 100 % (1/1) ruokatorven kandidiaasia sairastaneiden ryhmässä.

5.2

Farmakokinetiikka

Jakautuminen

Kaspofungiini sitoutuu suuressa määrin albumiiniin. Sitoutumattoman kaspofungiinin

osuus plasmassa

vaihtelee 3,5 %:sta terveillä vapaaehtoisilla 7,6 %:iin potilailla, joilla on invasiivinen kandidiaasi.

Jakautumisella on keskeinen asema kaspofungiinin farmakokinetiikassa plasmassa, ja se on nopeutta

säätelevä tekijä sekä alfa- että beetadispositiovaiheissa. Kudoksiin jakautumisen huippuarvot saavutettiin 1,5–

2 vuorokauden kuluttua annostelusta, jolloin

92 % annoksesta on jakautunut kudoksiin. Todennäköisesti vain

pieni osa kudoksiin kulkeutuneesta kaspofungiinista palautuu muuttumattomana plasmaan. Koska

kaspofungiini täten eliminoituu

ilman, että sen jakautuminen elimistöön olisi saavuttanut tasapainotilan,

kaspofungiinin

jakautumistilavuudesta on toistaiseksi mahdoton esittää luotettavaa arviota.

Biotransformaatio

Kaspofungiini hajoaa itsestään avorenkaiseksi yhdisteeksi. Sen jälkeen se metaboloituu peptidihydrolyysin ja

N-asetylaation avulla. Kaspofungiinin hajotessa avorenkaiseksi yhdisteeksi muodostuu kaksi välituotetta,

jotka muodostavat kovalentteja addukteja plasman proteiinien kanssa, josta on seurauksena irreversiibeli

sitoutuminen plasman proteiineihin

pieninä pitoisuuksina.

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että kaspofungiini ei estä sytokromi P450 -entsyymejä 1A2, 2A6, 2C9,

2C19, 2D6 eikä 3A4. Kliinisissä tutkimuksissa kaspofungiini ei indusoinut eikä estänyt muiden

lääkevalmisteiden CYP3A4-välitteistä metaboliaa. Kaspofungiini ei ole P-glykoproteiinin

substraatti, ja se on

heikko sytokromi P450 -entsyymien substraatti.

Eliminaatio

Kaspofungiinin eliminoituminen

plasmasta on hidasta, ja puhdistuma on 10–12 ml/min. Tunnissa annetun

laskimoinfuusion

jälkeen kaspofungiinipitoisuus plasmassa lähtee vähenemään monivaiheisesti. Välittömästi

infuusiota seuraavan lyhyen alfa-vaiheen jälkeen seuraa beeta-vaihe, jonka puoliintumisaika on 9–11 tuntia.

Lisäksi esiintyy gamma-vaihe, jonka puoliintumisaika on 45 tuntia. Kaspofungiinin plasmapuhdistumaan

vaikuttaa pääasiassa aineen jakautuminen elimistöön, ei niinkään aineen erittyminen tai metaboloituminen.

Tutkimuksissa radioaktiivisesti

leimatusta annoksesta noin 75 % erittyy 27 päivän kuluessa virtsaan (41 %) ja

ulosteisiin (34 %). Kaspofungiini erittyy ja metaboloituu hyvin vähäisessä määrin ensimmäisten 30 tunnin

kuluessa kaspofungiinin

annosta. Erittyminen on hidasta, ja radioaktiivisuuden

terminaalinen

puoliintumisaika oli 12–15 päivää. Pieni määrä kaspofungiinia (noin 1,4 % annoksesta) erittyy

muuttumattomana virtsaan.

Kaspofungiinin farmakokinetiikka on kohtalaisen epälineaarista siten, että kumuloituminen

lisääntyy, jos

annosta suurennetaan, ja vakaan tilan saavuttamiseen kuluva aika riippuu annoksesta toistuvia annoksia

käytettäessä.

Erityisryhmät

Kaspofungiinialtistuksen suurenemista todettiin aikuispotilailla munuaisten vajaatoiminnan ja lievän maksan

vajaatoiminnan yhteydessä, naispuolisilla koehenkilöillä sekä iäkkäillä potilailla. Suureneminen oli yleensä

vähäistä eikä niin huomattavaa, että annoksen säätäminen olisi ollut tarpeen. Aikuispotilailla,

joilla on

kohtalainen maksan vajaatoiminta tai jotka ovat painavia, annoksen säätäminen voi olla tarpeen (ks. seur.

kappale).

Paino: Aikuisia kandidiaasipotilaita koskeneessa populaatiofarmakokineettisessä analyysissa todettiin potilaan

painon vaikuttavan kaspofungiinin farmakokinetiikkaan. Plasman kaspofungiinipitoisuus vähenee potilaan

painon kasvaessa. Keskimääräisen kaspofungiinialtistuksen arvioitiin

olevan 80 kg painavalla aikuispotilaalla

noin 23 % pienempi kuin 60 kg painavalla aikuispotilaalla (ks. kohta 4.2).

Maksan vajaatoiminta: AUC-arvo suurenee aikuispotilailla

lievässä maksan vajaatoiminnassa noin 20 % ja

kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa noin 75 %. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien

aikuispotilaiden ja minkään asteista maksan vajaatoimintaa sairastavien lapsipotilaiden

hoidosta ei ole

kliinisiä kokemuksia. Moniannostutkimuksessa vuorokausiannoksen vähentämisellä 35 mg:aan päästiin

kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavilla aikuispotilailla samoihin AUC-arvoihin kuin

vakioannostuksella niillä aikuisilla,

joiden maksa toimi normaalisti (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta: 70 mg kerta-annoksia koskeneessa kliinisessä tutkimuksessa kaspofungiinin

farmakokinetiikka oli samanlaista lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla vapaaehtoisilla aikuisilla

(kreatiniinipuhdistuma 50–80 ml/min) ja verrokkikoehenkilöillä. Kohtalainen (kreatiniinipuhdistuma 31–49

ml/min), pitkälle edennyt (kreatiniinipuhdistuma 5–30 ml/min) ja loppuvaiheen (kreatiniinipuhdistuma <10

ml/min ja dialyysiä vaativa) munuaisten vajaatoiminta suurensivat plasman kaspofungiinipitoisuuksia

kohtalaisesti kerta-annoksen jälkeen (AUC-arvon muutoksen vaihteluväli 30–49 %). Lievä - pitkälle edennyt

munuaisten vajaatoiminta ei kuitenkaan vaikuttanut kaspofungiinipitoisuuksiin

merkitsevästi, kun invasiivista

kandidiaasia, ruokatorven kandidiaasia tai invasiivista aspergilloosia sairastaville aikuispotilaille annettiin

toistuvasti kaspofungiinin

50 mg:n vuorokausiannoksia. Annoksen säätäminen ei ole tarpeen munuaisten

vajaatoiminnassa. Kaspofungiini ei poistu dialyysissä, joten lisäannoksia ei hemodialyysin jälkeen tarvita.

Sukupuoli:

Plasman kaspofungiinipitoisuudet olivat keskimäärin 17–38 % suurempia naisilla kuin miehillä.

Iäkkäät potilaat: AUC-arvon (28 %) ja C

-arvon (32 %) vähäistä suurenemista havaittiin iäkkäillä

miespuolisilla koehenkilöillä

nuoriin miespuolisiin koehenkilöihin

verrattuna. Empiiristä hoitoa saaneilla tai

invasiivista kandidiaasia sairastaneilla potilailla

korkeahkolla iällä oli vastaava vähäinen vaikutus nuoriin

potilaisiin verrattuna.

Rotu: Potilaiden farmakokineettiset tutkimustulokset osoittivat, että kaspofungiinin farmakokinetiikassa ei ole

kliinisesti

merkitseviä eroja valkoihoisten, mustien, latinalaisamerikkalaisten

ja mestitsien välillä.

Pediatriset potilaat:

Nuorilla (12–17-vuotiailla), jotka saivat kaspofungiinia 50 mg/m

/vrk (enintään 70 mg/vrk), kaspofungiinin

0-24h

plasmassa oli yleisesti samalla tasolla kuin aikuisilla,

jotka saivat kaspofungiinia 50 mg/vrk.

Kaikkien nuorten annos oli > 50 mg/vrk, ja itse asiassa kuusi potilasta kahdeksasta sai enimmäisannosta 70

mg/vrk. Kaspofungiinin pitoisuus plasmassa oli näillä nuorilla pienempi kuin aikuisilla,

joiden annostus oli 70

mg/vrk, joka on yleisin nuorten hoidossa käytetty annostus.

Lapsilla (2–11-vuotiailla), jotka saivat kaspofungiinia 50 mg/m

/vrk (enintään 70 mg/vrk), kaspofungiinin

0-24h

plasmassa oli toistuvien annosten jälkeen samalla tasolla kuin aikuisilla,

jotka saivat kaspofungiinia

50 mg/vrk.

Pikkulapsilla ja leikki-ikäisillä (12–23 kuukauden ikäisillä),

jotka saivat kaspofungiinia 50 mg/m

/vrk

(enintään 70 mg/vrk), kaspofungiinin AUC

0-24h

plasmassa oli toistuvien annosten jälkeen samalla tasolla kuin

aikuisilla,

jotka saivat kaspofungiinia 50 mg/vrk, ja vanhemmilla lapsilla (2–11-vuotiailla),

jotka saivat

annostusta 50 mg/m

/vrk.

Kaiken kaikkiaan valmisteen farmakokinetiikasta, tehosta ja turvallisuudesta 3–10 kuukauden ikäisten lasten

hoidossa on käytettävissä vain rajallisesti tutkimustietoa. Farmakokineettiset tiedot yhdestä 10 kuukauden

ikäisestä lapsesta, joka sai annostusta 50 mg/m

/vrk, osoittivat, että AUC

0-24h

oli samalla tasolla kuin 50 mg/m

saaneilla vanhemmilla lapsilla ja 50 mg:n annoksia saaneilla aikuisilla.

Sen sijaan AUC

0-24h

oli jonkin verran

suurempi yhdellä 6 kuukauden ikäisellä lapsella, joka sai annosta 50 mg/m

Vastasyntyneillä ja imeväisillä (alle 3 kuukauden ikäisillä), jotka saivat kaspofungiinia 25 mg/m

/vrk

(vastaava keskimääräinen vuorokausiannos 2,1 mg/kg), kaspofungiinin huippupitoisuus (C

) ja vuorokauden

alin kaspofungiinipitoisuus (C

24 h

) olivat toistuvien annosten jälkeen samalla tasolla kuin aikuisilla, jotka

saivat kaspofungiinia 50 mg/vrk. Ensimmäisenä hoitopäivänä näiden vastasyntyneiden ja imeväisten C

-arvot

olivat samalla tasolla ja C

-arvot jonkin verran korkeammat (36 %) kuin aikuisten vastaavat arvot.

Vaihtelevuutta esiintyi kuitenkin sekä C

-arvoissa (4. hoitopäivän geometrinen keskiarvo 11,73 µg/ml,

vaihteluväli 2,63–22,05 µg/ml) että C

-arvoissa (4. hoitopäivän

geometrinen keskiarvo 3,55 µg/ml,

vaihteluväli 0,13–7,17 µg/ml). AUC

0-24h

-mittauksia ei tehty tässä tutkimuksessa harvakseltaan otettujen

plasmanäytteiden vuoksi. On huomattava, että kaspofungiinin

tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu riittävästi

prospektiivisissa kliinisissä tutkimuksissa vastasyntyneiden ja alle 3 kuukauden ikäisten lasten hoidossa.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla ja apinoilla tehdyissä toistuvien annosten toksisuutta koskevissa tutkimuksissa, joissa laskimoon

annettiin enimmillään 7–8 mg/kg, todettiin rotilla ja apinoilla pistoskohdan reaktioita, rotilla merkkejä

histamiinin

vapautumisesta ja apinoilla viitteitä maksaan kohdistuvista haittavaikutuksista. Rotilla tehdyt

sikiönkehitystoksisuutta

koskevat tutkimukset osoittivat kaspofungiinin aiheuttavan sikiön painon laskua ja

lisäävän alkiovaiheen nikamien, rintalastan ja kalloluiden puutteellisen luutumisen ilmaantuvuutta annoksella

5 mg/kg. Näihin muutoksiin liittyi

emään kohdistuneita haittavaikutuksia kuten merkkejä histamiinin

vapautumisesta tiineenä olevilla rotilla. Lisäksi todettiin kaulakylkiluiden ilmaantuvuuden lisääntymistä.

Kaspofungiini oli negatiivinen in vitro -geenitoksisuusmäärityksissä ja in vivo hiirellä tehdyssä luuytimen

kromosomitestissä. Pitkäaikaisia eläintutkimuksia kaspofungiinin karsinogeenisuuden arvioimiseksi ei ole

tehty. Uros- ja naarasrotilla tehdyissä tutkimuksissa kaspofungiinilla

ei ollut vaikutusta hedelmällisyyteen,

kun sitä annettiin enintään 5 mg/kg/vrk.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Sakkaroosi,

mannitoli (E 421),

väkevä etikkahappo (E 260),

natriumhydroksidi (pH:n säätämiseksi) (E 524).

6.2

Yhteensopimattomuudet

Älä sekoita glukoosia sisältäviin liuoksiin,

koska Caspofungin Teva on epästabiili glukoosia sisältävissä

liuoksissa. Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

lääkevalmisteiden kanssa.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

Liuotetun konsentraatin kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu 24 tunnin ajan

enintään 25 °C:een lämpötilassa, kun kuiva-aine on liuotettu injektionesteisiin käytettävään veteen.

Käyttövalmiiksi laimennetun infuusionesteen kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on

osoitettu 24 tunnin ajan 25 °C:ssa ja 48 tunnin ajan 2–8 °C:ssa, kun laimentamiseen on käytetty 9 mg/ml:n

(0,9 %), 4,5 mg/ml:n (0,45 %) tai 2,25 mg/ml:n (0,225 %) vahvuista natriumkloridiliuosta tai Ringerin

laktaattia.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste olisi käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä heti, säilytysaika ja

säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä nämä yleensä saisi ylittää 24 tuntia 2–

8 °C:ssa, ellei kuiva-aineen liuotus- ja konsentraatin laimennustoimenpiteet ole suoritettu aseptisissa ja

validoiduissa olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Avaamaton injektiopullo:

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Liuotetun kuiva-aineen ja laimennetun liuoksen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Caspofungin Teva 50 mg:

Tyypin I lasia oleva 10 ml:n väritön injektiopullo,

jossa on harmaa (bromobutyyli) kumitulppa,

alumiinisinettirengas ja punainen, muovinen (polypropyleeni)

repäisykansi.

Caspofungin Teva 70 mg:

Tyypin I lasia oleva 10 ml:n väritön injektiopullo,

jossa on harmaa (bromobutyyli) kumitulppa,

alumiinisinettirengas ja oranssi, muovinen (polypropyleeni)

repäisykansi.

Saatavana 1 injektiopullon

pakkauksissa.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Caspofungin Teva -valmisteen liuottaminen

VALMISTETTA EI SAA LAIMENTAA GLUKOOSIA SISÄLTÄVILLÄ LIUOKSILLA, koska Caspofungin

Teva on epästabiili glukoosia sisältävissä liuoksissa. VALMISTETTA EI SAA SEKOITTAA MUIHIN

LÄÄKKEISIIN EIKÄ INFUSOIDA YHDESSÄ MUIDEN LÄÄKKEIDEN KANSSA, sillä Caspofungin

Teva -valmisteen yhteensopivuudesta muiden laskimoon annettavien aineiden, ravintolisien tai

lääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoja. Tarkasta käyttövalmis infuusioliuos silmämääräisesti näkyvien

hiukkasten ja värjäytymien varalta.

Liuotettu Caspofungin Teva -konsentraatti on lähes kirkas tai hyvin haalean kellertävä liuos, joka ei opalisoi.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten

vaatimusten mukaisesti.

KÄYTTÖOHJEET AIKUISPOTILAIDEN HOIDOSSA

Vaihe 1 Tavanomaisessa injektiopullossa olevan kuiva-aineen liuottaminen

Kuiva-aineen liuottamiseksi,

ota injektiopullo

huoneenlämpöön ja lisää aseptisesti 10,5 ml injektionesteisiin

käytettävää vettä.

Caspofungin Teva 50 mg: Konsentraattiliuoksen pitoisuudeksi tulee 5,2 mg/ml.

Caspofungin Teva 70 mg: Konsentraattiliuoksen pitoisuudeksi tulee 7,2 mg/ml.

Valkoinen tai luonnonvaalea, tiivis kylmäkuivattu jauhe liukenee täydellisesti. Sekoita varovasti, kunnes liuos

on kirkas. Liuos tulee tarkastaa näkyvien hiukkasten ja värjäytymien varalta. Konsentraattiliuosta voidaan

säilyttää enintään 24 tuntia enintään 25 °C:ssa.

Vaihe 2 Caspofungin Teva -liuoksen lisääminen potilaan infuusioliuokseen

Laimennusnesteet lopullista infuusionesteliuosta varten ovat natriumkloridi-injektionesteliuos tai laktaattia

sisältävä Ringerin liuos. Infuusionesteliuos valmistetaan lisäämällä aseptisesti oikea määrä (ks. alla oleva

taulukko) liuotettua konsentraattia 250 ml:n infuusionestepussiin

tai -pulloon. 50 mg:n tai 35 mg:n

vuorokausiannoksille voidaan käyttää pienempää, 100 ml:n infuusiotilavuutta,

jos se on lääketieteellisestä

syystä välttämätöntä. Älä käytä, jos liuos on samea tai saostunut.

INFUUSIONESTELIUOKSEN VALMISTAMINEN AIKUISPOTILAILLE

Caspofungin Teva 50 mg

ANNOS*

Infuusiopussiin tai

-pulloon siirrettävän

Caspofungin Teva -

konsentraattiliuoksen

tilavuus

Vakioinfuusio

(Caspofungin Teva -

konsentraattiliuos lisätty

250 ml:aan) lopullinen

pitoisuus

Infuusio pienemmällä

tilavuudella (Caspofungin

Teva -konsentraattiliuos

lisätty 100 ml:aan)

lopullinen pitoisuus

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg pienemmässä

tilavuudessa

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa

(yhdestä 50 mg:n

injektiopullosta)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa

(yhdestä 50 mg:n

injektiopullosta)

pienemmässä tilavuudessa

7 ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml tulee aina käyttää injektiopullossa olevan kuiva-aineen liuottamiseen.

Caspofungin Teva 70 mg

ANNOS*

Infuusiopussiin tai

-pulloon siirrettävän

Caspofungin Teva -

konsentraattiliuoksen

tilavuus

Vakioinfuusio

(Caspofungin Teva -

konsentraattiliuos lisätty

250 ml:aan) lopullinen

pitoisuus

Infuusio pienemmällä

tilavuudella (Caspofungin

Teva -konsentraattiliuos

lisätty 100 ml:aan)

lopullinen pitoisuus

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Ei suositella

70 mg (kahdesta 50 mg:n

injektiopullosta)**

14 ml

0,28 mg/ml

Ei suositella

35 mg kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa

(yhdestä 70 mg:n

injektiopullosta)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml tulee aina käyttää injektiopullossa olevan kuiva-aineen liuottamiseen.

** Jos 70 ml:n injektiopulloa ei ole käytettävissä, 70 mg:n annoksen voi myös valmistaa kahden 50 mg:n

injektiopullon

avulla.

KÄYTTÖOHJEET LAPSIPOTILAIDEN HOIDOSSA

Lapsipotilaiden kehon pinta-alan laskeminen annostusta varten

Laske potilaan kehon pinta-ala seuraavalla kaavalla ennen infuusion valmistamista: (Mostellerin kaava)

Kehon pinta - ala (m

Pituus (cm)

Paino (kg)

3600

70 mg/m

2

-infuusion valmistus > 3 kk:n ikäisille lapsipotilaille (50 mg:n tai 70 mg:n infuusiopullosta)

Määritä lapsipotilaalle annettava todellinen kyllästysannos potilaan kehon pinta-alan (laskettu yllä

olevalla kaavalla) perusteella seuraavan kaavan mukaan:

Kehon pinta-ala (m

) x 70 mg/m

= kyllästysannos

Ensimmäisenä päivänä annettava kyllästysannos ei saa olla yli 70 mg potilaan lasketusta annoksesta

riippumatta.

Ota Caspofungin Teva -injektiopullo

jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöön.

Lisää aseptisesti 10,5 ml injektionesteisiin

käytettävää vettä

. Näin valmistettua liuosta voidaan

säilyttää enintään 24 tuntia enintään 25 °C:ssa

. Lopullinen kaspofungiinipitoisuus injektiopullossa

on nyt:

5,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 50 mg:n infuusiopulloa

7,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 70 mg:n infuusiopulloa.

Ota injektiopullosta laskettua kyllästysannosta (vaihe 1) vastaava määrä lääkettä. Siirrä tämä annos

(ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta aseptisesti infuusiopussiin

(tai -pulloon), jossa

on 250 ml 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä tai laktaattia sisältävää

Ringerin liuosta. Vaihtoehtoisesti sama annos (ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta

voidaan lisätä pienempään määrään 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä

tai laktaattia sisältävää Ringerin liuosta, kuitenkin niin, että lopullinen pitoisuus on enintään

0,5 mg/ml. Tämä valmis infuusioliuos

on käytettävä 24 tunnin kuluessa, jos se säilytetään enintään

25 °C:ssa, tai 48 tunnin kuluessa, jos se säilytetään jääkaapissa 2–8 °C:ssa.

50 mg/m

2

-infuusion valmistus > 3 kk:n ikäisille lapsipotilaille (50 mg:n tai 70 mg:n infuusiopullosta)

Määritä lapsipotilaalle annettava todellinen ylläpitoannos potilaan kehon pinta-alan (laskettu yllä

olevalla kaavalla) perusteella seuraavan kaavan mukaan:

Kehon pinta-ala (m

) x 50 mg/m

= ylläpitoannos/vrk

Ylläpitoannos ei saa olla yli 70 mg/vrk potilaan matemaattisesti lasketusta annoksesta riippumatta.

Ota Caspofungin Teva -injektiopullo

jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöön.

Lisää aseptisesti 10,5 ml injektionesteisiin

käytettävää vettä

. Näin valmistettua liuosta voidaan

säilyttää enintään 24 tuntia enintään 25 °C:ssa

. Lopullinen kaspofungiinipitoisuus injektiopullossa

on nyt

5,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 50 mg:n infuusiopulloa

7,2 mg/ml käytettäessä Caspofungin Teva 70 mg:n infuusiopulloa.

Ota injektiopullosta laskettua ylläpitoannosta (vaihe 1) vastaava määrä lääkettä. Siirrä tämä annos

(ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta aseptisesti infuusiopussiin

(tai -pulloon), jossa

on 250 ml 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä tai laktaattia sisältävää

Ringerin liuosta. Vaihtoehtoisesti sama annos (ml)

valmista Caspofungin Teva -konsentraattiliuosta

voidaan lisätä pienempään määrään 0,9-, 0,45- tai 0,225-prosenttista natriumkloridi-injektionestettä

tai laktaattia sisältävää Ringerin liuosta, kuitenkin niin, että lopullinen pitoisuus on enintään

0,5 mg/ml. Tämä infuusioliuos on käytettävä 24 tunnin kuluessa, jos se säilytetään enintään

25 °C:ssa, tai 48 tunnin kuluessa, jos se säilytetään jääkaapissa 2–8 °C:ssa.

Huomautukset:

Valkoinen tai luonnonvaalea jauhe liukenee täydellisesti. Sekoita varovasti, kunnes liuos on kirkas.

Tarkasta valmis liuos silmämääräisesti hiukkasten tai värjäytymien varalta valmistamisen aikana

ja ennen infuusion antamista. Älä käytä, jos liuos on samea tai saostunut.

Caspofungin Teva -injektiopullosta saadaan etiketin mukainen täysi annos (50 mg/70 mg), kun

pullosta otetaan 10 ml.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

Caspofungin Teva 50 mg: 32952

Caspofungin Teva 70 mg: 32953

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 3.10.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

25.01.2017

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot