Repatha

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

29-05-2018

Toimeaine:
Evolocumab
Saadav alates:
Amgen Europe B.V.
ATC kood:
C10AX13
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
evolocumab
Terapeutiline rühm:
Lipiidi modifitseerivad ained
Terapeutiline ala:
Dyslipidemias, Hüperkolesteroleemia
Näidustused:
Hypercholesterolaemia ja segatud dyslipidaemiaRepatha on näidatud täiskasvanute esmane hypercholesterolaemia (heterozygous perekondliku ja mitte-perekondlik) või segatud dyslipidaemia, lisandina toitumine:koos statin või statin teiste lipiide langetav ravi patsientidel suuda saavutada LDL-C eesmärke, mille maksimaalne talutav annus statin või,üksi või kombinatsioonis teiste lipiide alandav ravi patsientidel, kes on statiini talu või kellele statin on vastunäidustatud. Homozygous perekondliku hypercholesterolaemiaRepatha on näidustatud täiskasvanud ja noorukid vanuses 12 aastat ja vanemad koos homozygous perekondliku hypercholesterolaemia koos teiste lipiide alandav ravi. Asutatud ateroskleroosne südame-veresoonkonna diseaseRepatha on näidatud täiskasvanute asutatud ateroskleroosne südame-veresoonkonna haiguste (müokardiinfarkt, insult või perifeersete arterite haigus), et vähendada südame-veresoonkonna riskide vähendamine LDL-C taset, lisandina korrigeerimist ning muid riskitegureid:koos maksimaalne talutav a
Toote kokkuvõte:
Revision: 17
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/003766
Loa andmise kuupäev:
2015-07-17
EMEA kood:
EMEA/H/C/003766

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - hispaania

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - hispaania

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - taani

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - taani

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - saksa

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - saksa

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - kreeka

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - kreeka

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - inglise

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - inglise

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - itaalia

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - itaalia

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - läti

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - läti

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - leedu

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - leedu

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - ungari

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - ungari

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - malta

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - malta

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - hollandi

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - hollandi

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - poola

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - poola

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - portugali

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - portugali

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - slovaki

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - slovaki

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - soome

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - soome

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - rootsi

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - rootsi

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

29-05-2018

Infovoldik Infovoldik - norra

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - norra

11-12-2020

Infovoldik Infovoldik - islandi

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - islandi

11-12-2020

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

11-12-2020

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

11-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - horvaadi

29-05-2018

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Repatha 140 mg süstelahus süstlis

evolokumab (

evolocumabum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Repatha ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Repatha kasutamist

Kuidas Repatha’t kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Repatha’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Repatha ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Repatha ja kuidas see toimib

Repatha on ravim, mis langetab nn halva kolesterooli (teatud rasvaine) sisaldust veres.

Repatha sisaldab toimeainena evolokumabi, inimese monoklonaalset antikeha (spetsiaalne valk, mis

on kavandatud kinnituma sihtmärgiks oleva aine külge organismis). Evolokumab on kavandatud

kinnituma aine külge, mida nimetatakse PCSK9 ja see mõjutab maksa võimet siduda kolesterooli.

Liitudes PCSK9-ga „pühib“ ravim selle minema ja suurendab maksa siseneva kolesterooli hulka,

langetades niimoodi kolesterooli taset veres.

Milleks Repatha’t kasutatakse

Repatha’t kasutatakse täiendavalt kolesteroolitaset vähendavale dieedile, kui te olete:

täiskasvanu, kelle vere kolesteroolisisaldus on kõrge (esmane hüperkolesteroleemia

(heterosügootne pärilik ja mittepärilik) ning segatüüpi düslipideemia), manustades seda

koos statiini või teise kolesteroolisisaldust langetava ravimiga, kui statiini maksimaalne

annus ei langeta kolesterooli piisavalt;

üksikravimina või koos teiste vere kolesteroolisisaldust langetavate ravimitega, kui

statiinid ei toimi või neid ei saa kasutada;

12-aastane või vanem ja teie vere kolesteroolisisaldus on kõrge teie suguvõsas esineva päriliku

seisundi tõttu (homosügootne pärilik hüperkolesteroleemia), manustades seda

koos teiste kolesteroolisisaldust langetavate ravimitega;

täiskasvanu, kelle vere kolesteroolisisaldus on kõrge ja kellel on südame-veresoonkonna

väljakujunenud aterosklerootiline haigus (varasem müokardi infarkt, insult või veresoonte

probleemid), manustades seda

koos statiini või teise kolesteroolisisaldust langetava ravimiga, kui statiini maksimaalne

annus ei langeta kolesterooli piisavalt;

üksikravimina või koos teiste vere kolesteroolisisaldust langetavate ravimitega, kui

statiinid ei toimi või neid ei saa kasutada.

Repatha’t kasutatakse patsientidel, kellel kolesteroolitase ei vähene ainult dieedi abil. Seda ravimit

kasutades peate jätkama kolesteroolitaset vähendava dieediga. Repatha aitab ennetada müokardi

infarkti, insulti ja teatud raviprotseduure südame verevarustuse taastamiseks, mis on tekkinud halva

rasva ladestumise tõttu arterite seintele (aterosklerootiline kardiovaskulaarne haigus).

2.

Mida on vaja teada enne Repatha kasutamist

Repatha’t ei tohi kasutada

, kui olete evolokumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud

lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Repatha kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui teil on maksahaigus.

Klaasist süstli nõelakate on valmistatud kuivast naturaalsest kummist (lateksi derivaat), mis võib

põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lapsed ja noorukid

Repatha kasutamist esmase hüperkolesteroleemiaga ja segatüüpi düslipideemiaga lastel vanuses kuni

18 aastat ei ole uuritud.

Repatha kasutamist homosügootse päriliku hüperkolesteroleemiaga lastel vanuses kuni 12 aastat ei ole

uuritud.

Muud ravimid ja Repatha

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Repatha kasutamist rasedatel ei ole uuritud. Ei ole teada, kas Repatha kahjustab loodet.

Ei ole teada, kas Repatha eritub rinnapiima.

Oluline on teavitada oma arsti, kui imetate last või kavatsete seda teha. Arst kaalub imetamise kasu

imikule ja Repatha kasu emale ning otsustab, kas loobuda imetamisest või ravist Repatha’ga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Repatha’l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Repatha sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba”.

3.

Kuidas Repatha’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arstiga.

Soovitatav annus sõltub ravitavast haigusest:

Esmase hüperkolesteroleemiaga ja segatüüpi düslipideemiaga täiskasvanutel on annus 140 mg

iga kahe nädala järel või 420 mg üks kord kuus.

Homosügootse päriliku hüperkolesteroleemiaga täiskasvanutel ja noorukitel on soovitatav

algannus 420 mg üks kord kuus. 12 nädala pärast võib arst annust suurendada kuni 420 mg iga

kahe nädala järel. Kui te saate ka afereesravi (dialüüsiga sarnane protseduur, millega

eemaldatakse verest kolesterool ja ka teised rasvained), võib arst alustada ravi annusega 420 mg

iga kahe nädala järel samaaegselt afereesiga.

Südame-veresoonkonna väljakujunenud aterosklerootilise haigusega (varasem müokardi infarkt,

insult või veresoonte probleemid) täiskasvanutel on annus 140 mg iga kahe nädala järel või

420 mg üks kord kuus.

Repatha’t manustatakse nahaaluse süstena (subkutaanselt).

Kui arst kirjutab välja annuse 420 mg, peate te kasutama kolme süstlit, sest iga süstel sisaldab 140 mg

ravimit. Pärast toatemperatuurini soojenemist tuleb kõik süstid teha 30 minuti jooksul.

Kui arst otsustab, et teie või teie hooldaja võite süstida Repatha’t, tuleb teid või teie hooldajat

koolitada, kuidas Repatha’t õigesti ettevalmistada ja süstida. Ärge üritage süstida Repatha’t enne, kui

arst või meditsiiniõde on teile näidanud, kuidas seda teha.

Lugege juhiseid säilitamistingimuste, ettevalmistamise ja Repatha kodus süstimise kohta selle infolehe

lõpus olevast Kasutusjuhendist.

Enne ravi alustamist Repatha’ga, peate olema dieedil, mis langetab vere kolesteroolisisaldust. Te peate

jätkama vere kolesteroolisisaldust langetavat dieeti ravi ajal Repatha’ga.

Kui arst määras teile Repatha koos teiste vere kolesteroolisisaldust langetavate ravimitega, järgige

arsti juhiseid nende ravimite koosmanustamise kohta. Sel juhul lugege palun annustamisjuhiseid ka

nende ravimite pakendi infolehest.

Kui te kasutate Repatha’t rohkem, kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Repatha’t kasutada

Manustage Repatha’t nii ruttu kui saate pärast manustamata jäänud annust. Seejärel pidage nõu oma

arstiga, kes ütleb, millal peate manustama järgmise annuse, ja järgige täpselt arsti määratud uut

raviskeemi.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage

(võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Gripp (kõrge palavik, kurguvalu, nohu, köha ja külmavärinad)

Viirushaigus, nt nohu, kurguvalu või põskkoopa põletik (nasofarüngiit või ülemiste

hingamisteede infektsioonid)

Iiveldus

Seljavalu

Liigesvalu (artralgia)

Süstekoha reaktsioonid, nt verevalum, punetus, veritsus, valu või turse

Allergilised reaktsioonid, sh lööve

Aeg-ajalt

(võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Nõgestõbi, punetavad sügelevad kublad nahal (urtikaaria)

Gripitaolised sümptomid

Harv

(võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Näo, suu, keele või kurgu turse (angioödeem)

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Repatha’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil pärast „Kõlblik

kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Enne süstimist võite süstli külmkapist välja võtta, et see soojeneks toatemperatuurini (kuni 25°C). Sel

juhul on süstimine mugavam. Pärast külmkapist välja võtmist, võib Repatha’t hoida originaalpakendis

toatemperatuuril (kuni 25°C) ja see tuleb ära kasutada kuni 1 kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate värvi muutust või suuri tahkeid osakesi, sadet või värvilisi

osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.

Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad

kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Repatha sisaldab

Toimeaine on evolokumab. Üks süstel sisaldab 140 mg evolokumabi 1 ml lahuses.

Teised koostisosad on proliin, jää-äädikhape, polüsorbaat 80, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Repatha välja näeb ja pakendi sisu

Repatha lahus on läbipaistev kuni pärlendav, värvitu kuni helekollakas ja peaaegu osakestevaba.

Üks pakend sisaldab ühte ühekordselt kasutatavat süstlit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Müügiloa hoidja

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Tootja

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Iirimaa

Tootja

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 422 06 06

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasutusjuhend:

Repatha ühekordselt kasutatav süstel

Koostisosade juhis

Enne kasutamist

Pärast kasutamist

Kolvivars

Ravim

Süstli

mahuti

Kinnitatud hall

nõelakate

Kasutatud

kolb

Kasutatud

süstli

mahuti

Kasutatud

nõel

Nõel on sees.

Hall nõelakate

on eemaldatud

Tähtis

Enne Repatha ühekordselt kasutatava süstli kasutamist lugege järgnevat olulist teavet:

Ärge

laske Repatha süstlil külmuda ega kasutage seda, kui see on olnud külmunud.

Ärge

kasutage Repatha süstlit, kui pakend on avatud või kahjustatud.

Ärge

kasutage Repatha süstlit, kui see on kukkunud kõvale pinnale. Süstli osa võib olla katki,

isegi kui te seda ei näe. Kasutage uut Repatha süstlit.

Ärge

eemaldage halli nõelakatet Repatha süstlilt enne, kui olete süstimiseks valmis.

Samm 1. Ettevalmistus

A

Võtke Repatha süstli karp külmkapist välja ja oodake 30 minutit.

Oodake vähemalt 30 minutit enne süstimist, et karbis olev süstel soojeneks loomulikul viisil

toatemperatuurini.

Kontrollige, kas Repatha nimetus on karbi etiketil.

Ärge

üritage soojendada Repatha süstlit soojusallika abil, nt soojas vees või mikrolaineahjus.

Ärge

jätke Repatha süstlit otsese päikesevalguse kätte.

Ärge

loksutage Repatha süstlit.

B

Pange valmis kõik süstimiseks vajalikud asjad.

Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.

Asetage puhtale, hästi valgustatud, siledale tööpinnale:

üks Repatha süstel alusel,

alkoholiga immutatud puhastuslapid,

vatitups või marlitampoonid,

plaaster,

mahuti teravate esemete äraviskamiseks.

Ärge

kasutage Repatha süstlit, kui karbil märgitud kõlblikkusaeg on möödas.

C

Valige süstekoht.

Õlavars

Kõht

Reis

Võite kasutada järgmisi piirkondi:

Reide.

Kõhupiirkonda, v.a 5-sentimeetrine ala naba ümber.

Õlavarre välisküljele (ainult siis, kui keegi teine süstib teid).

Ärge

valige piirkonda, kus nahk on valulik, verevalumitega, punetav või tihke. Vältige

piirkonda, kus on armid või venitusarmid.

Valige erinev süstekoht iga kord, kui ennast süstite. Kui te peate süstima samasse

piirkonda, siis ärge süstige täpselt samasse kohta, kuhu süstisite eelmisel korral.

D

Puhastage süstekoht.

Puhastage süstekoht alkoholiga immutatud puhastuslapiga. Enne süstimist laske nahal kuivada.

Ärge

puudutage seda nahapiirkonda enne süstimist.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Repatha 140 mg süstelahus süstlis

Repatha 140 mg süstelahus pen-süstlis

Repatha 420 mg süstelahus kolbampullis

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Repatha 140 mg süstelahus süstlis

Üks süstel sisaldab 140 mg evolokumabi (

evolocumabum

) 1 ml lahuses.

Repatha 140 mg süstelahus pen-süstlis

Üks pen-süstel sisaldab 140 mg evolokumabi (

evolocumabum

) 1 ml lahuses.

Repatha 420 mg süstelahus kolbampullis

Üks kolbampull sisaldab 420 mg evolokumabi (

evolocumabum

) 3,5 ml lahuses (120 mg/ml).

Repatha on inimese monoklonaalne antikeha IgG2, mis on valmistatud rekombinantse DNA

tehnoloogia abil hiina hamstri munasarjarakkudes.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Süstelahus pen-süstlis (SureClick).

Süstelahus (automaatne minidosaator).

Lahus on selge kuni pärlendav, värvitu kuni helekollakas ja praktiliselt osakestevaba.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia

Repatha on näidustatud esmase hüperkolesteroleemia (heterosügootne pärilik ja mittepärilik) või

segatüüpi düslipideemia raviks täiskasvanutel koos dieediga:

kombinatsioonis statiini või statiini ja teise vere lipiidisisaldust langetava ravimiga patsientidel,

kellel statiini maksimaalse talutava annusega ei saavutata LDL-kolesterooli sihtväärtust, või;

üksikravimina või kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega

patsientidel, kes ei talu ravi statiinidega või kellele statiinid on vastunäidustatud.

Homosügootne pärilik hüperkolesteroleemia

Repatha on näidustatud homosügootse päriliku hüperkolesteroleemia raviks täiskasvanutel ning

noorukitel vanuses 12 aastat ja üle selle kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate

ravimitega.

Südame-veresoonkonna väljakujunenud aterosklerootiline haigus

Repatha on näidustatud südame-veresoonkonna väljakujunenud aterosklerootilise haigusega

(müokardi infarkt, insult või perifeersete arterite ateroskleroos) täiskasvanutele kardiovaskulaarse riski

vähendamiseks LDL-kolesterooli sisalduse langetamise teel, täiendavalt teiste ohutegurite

korrektsioonile:

kombinatsioonis statiiniga maksimaalses talutavas annuses koos teiste vere lipiidisisaldust

langetavate ravimitega või ilma;

üksikravimina või kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega

patsientidel, kes ei talu ravi statiinidega või kellele statiinid on vastunäidustatud.

Uuringutulemusi mõjust LDL-kolesteroolile, südame-veresoonkonna haigusjuhtudele ja uuritud

patsiendipopulatsioonidele vt lõik 5.1.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Enne ravi alustamist evolokumabiga peavad hüperlipideemia või segatüüpi düslipideemia

sekundaarsed põhjused (nt nefrootiline sündroom, hüpotüreoos) olema välistatud.

Annustamine

Esmane hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia täiskasvanutel

Evolokumabi soovituslik annus on 140 mg iga kahe nädala järel või 420 mg üks kord kuus; mõlemad

annused on kliiniliselt samaväärsed.

Homosügootne pärilik hüperkolesteroleemia täiskasvanutel ja noorukitel vanuses 12 aastat ja üle selle

Soovituslik alustusannus on 420 mg üks kord kuus. Pärast 12 ravinädalat võib manustamissagedust

suurendada kuni 420 mg iga kahe nädala järel, kui kliiniliselt olulist ravivastust ei ole saavutatud.

Afereesi saavad patsiendid võivad alustada ravi annusega 420 mg iga kahe nädala järel vastavuses

nende afereesi ajakavaga.

Südame-veresoonkonna väljakujunenud aterosklerootiline haigus täiskasvanutel

Evolokumabi soovituslik annus on 140 mg iga kahe nädala järel või 420 mg üks kord kuus; mõlemad

annused on kliiniliselt samaväärsed.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid (vanuses ≥ 65 aastat)

Eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 5.2).

Maksakahjustusega patsiendid

Kerge maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Mõõduka ja raske

maksakahjustusega patsientide kohta vt lõik 4.4.

Lapsed

Repatha ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat esmase hüperkolesteroleemia ja segatüüpi

düslipideemia näidustusel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Repatha ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 12 aastat homosügootse päriliku

hüperkolestseroleemia näidustusel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Subkutaanne.

Evolokumabi manustatakse subkutaanse süstina kõhu-, reie- või õlavarrepiirkonda. Süstekohta peab

rotatsioonikorras vahetama ning süstida ei tohi piirkonda, kus nahk on valulik, verevalumiga, punetav

või kõva.

Evolokumabi ei tohi manustada intravenoosselt või intramuskulaarselt.

Repatha 140 mg süstelahus süstlis

Annus 140 mg tuleb manustada ühe süstliga.

Annus 420 mg tuleb manustada kolme süstliga, süstides järjestikku 30 minuti jooksul.

Repatha 140 mg süstelahus pen-süstlis

Annus 140 mg tuleb manustada ühe pen-süstliga.

Annus 420 mg tuleb manustada kolme pen-süstliga, süstides järjestikku 30 minuti jooksul.

Repatha 420 mg süstelahus kolbampullis

Annus 420 mg tuleb manustada, kasutades ühte kolbampulli koos automaatse minidosaatoriga.

Repatha on mõeldud patsientidele iseseisvaks manustamiseks pärast korralikku koolitust.

Evolokumabi tohivad manustada ka isikud, keda on koolitatud ravimit manustama.

Ühekordseks kasutamiseks.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Jälgitavus

Bioloogiliste ravimpreparaatide jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatava ravimi nimi ja partii

number selgelt dokumenteerida.

Maksakahjustus

Mõõduka maksakahjustusega patsientidel täheldati evolokumabi süsteemse saadavuse vähenemist, mis

võib põhjustada LDL-kolesterooli sisaldust langetava toime nõrgenemist. Seetõttu peab selliseid

patsiente hoolikalt jälgima.

Raske maksakahjustusega (Child-Pugh klass C) patsiente ei ole uuritud (vt lõik 5.2). Raske

maksakahjustusega patsientide ravimisel evolokumabiga peab olema ettevaatlik.

Kuiv naturaalne kumm

Repatha 140 mg süstelahus süstlis

Klaasist süstli nõelakate on valmistatud kuivast naturaalsest kummist (lateksi derivaat), mis võib

põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Repatha 140 mg süstelahus pen-süstlis

Pen-süstli nõelakate on valmistatud kuivast naturaalsest kummist (lateksi derivaat), mis võib

põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Naatriumisisaldus

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, st on põhimõtteliselt

naatriumivaba.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Kliinilistes uuringutes hinnati evolokumabi ja statiinide farmakokineetilisi koostoimeid.

Koosmanustamisel statiinidega täheldati evolokumabi kliirensi tõusu ligikaudu 20%. Kliirensi tõusu

vahendavad osaliselt statiinid, suurendades proproteiin-konvertaas subtilisiin/keksiin tüüp 9 (PCSK9)

kontsentratsiooni, mis ei mõjutanud evolokumabi farmakodünaamilist toimet lipiididele.

Kombinatsioonravi korral evolokumabiga ei ole statiinide annust vaja kohandada.

Evolokumabi farmakokineetilist ja farmakodünaamilist koostoimet teiste vere lipiidisisaldust

langetavate ravimitega peale statiinide ja esetimiibi ei ole uuritud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Repatha kasutamise kohta rasedate raviks ei ole andmeid või need on vähesed.

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Repatha on rasedatele vastunäidustatud, välja arvatud juhul, kui naise kliinilisest seisundist tulenevalt

on ravi evolokumabiga vältimatu.

Imetamine

Ei ole teada, kas evolokumab eritub rinnapiima.

Ohtu imetatavatele vastsündinutele ja imikutele ei saa välistada.

Peab otsustama, kas loobuda rinnaga toitmisest või ravist Repatha’ga, arvestades imetamise kasu

lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Andmed evolokumabi toimest inimese fertiilsusele puuduvad. Loomkatsed ei näidanud toimet

kontsentratsioonikõveraaluse pindala (AUC) alusel fertiilsuse tulemusnäitajatele süsteemse saadavuse

korral, mis oli oluliselt kõrgem, kui patsientidel, kellele manustati 420 mg evolokumabi üks kord kuus

(vt lõik 5.3).

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Repatha ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed soovitatud annuste korralon nasofarüngiit (7,4%), ülemiste

hingamisteede infektsioonid (4,6%), seljavalu (4,4%), artralgia (3,9%), gripp (3,2%) ja süstekoha

reaktsioonid (2,2%). Homosügootse päriliku hüperkolesteroleemia populatsiooni ohutusprofiil oli

vastavuses primaarse hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia populatsiooni ohutusprofiiliga.

Kõrvaltoimete tabel

Kõrvaltoimed, millest teatati olulise tähtsusega, kontrollrühmaga kliinilistes uuringutes ja

spontaansetes teatistes, on esitatud tabelis 1 organsüsteemi klasside kaupa, kasutades järgnevaid

kokkuleppelisi sagedusmääratlusi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000

kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000) ja väga harv (< 1/10000).

Tabel 1. Kõrvaltoimed

MedDRA organsüsteemi klassid

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Infektsioonid ja infestatsioonid

Gripp

Sage

Nasofarüngiit

Sage

Ülemiste hingamisteede

infektsioonid

Sage

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus

Sage

Lööve

Sage

Urtikaaria

Aeg-ajalt

Seedetrakti häired

Iiveldus

Sage

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Angioödeem

Harv

Lihas-skeleti ja sidekoe

kahjustused

Seljavalu

Sage

Artralgia

Sage

Üldised häired ja manustamiskoha

reaktsioonid

Süstekoha reaktsioonid

Sage

Gripitaoline haigus

Aeg-ajalt

Vt lõik Valitud kõrvaltoimete kirjeldus.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Süstekoha reaktsioonid

Kõige sagedasemad süstekoha reaktsioonid olid süstekoha verevalum, erüteem, hemorraagia,

süstekoha valu ja turse.

Lapsed

Kogemusi laste ravist evolokumabiga on vähe. Kliinilises uuringus osales neliteist homosügootse

päriliku hüperkolesteroleemiaga patsienti vanuses ≥ 12 kuni < 18 aastat. Homosügootse päriliku

hüperkolesteroleemiaga noorukitel ja täiskasvanud patsientidel ei täheldatud erinevusi ohutuse osas.

Evolokumabi ohutus ja efektiivsus primaarse hüperkolesteroleemiaga ja segatüüpi düslipideemiaga

lastel ei ole tõestatud.

Eakad

Evolokumabi topeltpimemeetodil kliinilistes uuringutes osales 18546 patsienti, kellest 7656 (41,3%)

olid ≥ 65aastased ning 1500 (8,1%) olid ≥ 75aastased. Efektiivsuse ja ohutuse üldist erinevust nende

patsientide ja nooremate patsientide vahel ei täheldatud.

Immunogeensus

Kliinilistes uuringutes leiti seonduvad antikehad 0,3% patsientidest, kellele manustati vähemalt üks

annus evolokumabi (48 patsiendil 17992 patsiendist). Patsientidel, kelle seerumist leiti antikehi, uuriti

neutraliseerivate antikehade olemasolu ning neutraliseerivaid antikehi ei leitud ühelgi patsiendil.

Evolokumabi vastaste seonduvate antikehade olemasolu ei mõjutanud evolokumabi farmakokineetilist

profiili, kliinilist ravivastust või ohutust.

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest

kõrvaltoimetest teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu.

4.9

Üleannustamine

Loomkatsetes ei täheldatud kõrvalnähte süsteemse saadavuse korral, mis oli 300 korda kõrgem kui

patsientidel, keda raviti evolokumabiga annuses 420 mg üks kord kuus.

Evolokumabi üleannustamisele ei ole spetsiifilist ravi. Üleannustamise korral peab patsienti ravima

sümptomaatiliselt, rakendades toetavaid meetmeid vastavalt vajadusele.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: lipiidisisaldust muutvad ained, teised lipiidisisaldust muutvad ained,

ATC-kood: C10AX13

Toimemehhanism

Evolokumab seondub valikuliselt PCSK9-ga ja takistab tsirkuleeriva PCSK9 seondumist madala

tihedusega lipoproteiini retseptoriga (LDLR) maksarakkude pinnal, hoides sellega ära PCSK9

vahendatud LDLR degradatsiooni. LDLR taseme suurenemisega maksas kaasneb LDL-kolesterooli

(LDL-C) sisalduse langus seerumis.

Farmakodünaamilised toimed

Evolokumab vähendas vaba PCSK9, madala tihedusega lipoproteiini kolesterooli (LDL-C),

üldkolesterooli (TC), apolipoproteiin B (ApoB), mitte-suure tihedusega lipoproteiini kolesterooli

(non-HDL-C), TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, väga madala tihedusega lipoproteiini kolesterooli

(VLDL-C), triglütseriidide (TG) ja lipoproteiini a (Lp(a)) väärtusi ning suurendas suure tihedusega

lipoproteiini kolesterooli (HDL-C) ja apolipoproteiini A1 (ApoA1) sisaldust kliinilistes uuringutes

esmase hüperkolesteroleemiaga ja segatüüpi düslipideemiaga patsientidel.

140 mg või 420 mg evolokumabiannuse ühekordse subkutaanse manustamise tulemuseks oli

tsirkuleeriva vaba PCSK9 maksimaalne supressioon 4 tunni pärast, millele järgnes LDL-C langus, mis

saavutas keskmise madalaima taseme vastavalt 14 ja 21 päeva pärast. Vaba PCSK9 ja lipoproteiinide

muutused seerumis olid pöörduvad pärast evolokumabi manustamise lõpetamist. Evolokumabist

puhastumise (

washout

) perioodil ei täheldatud seondumata PCSK9 ja LDL-C tõusu üle lähteväärtuse,

mis viitab sellele, et PCSK9 ja LDL-C süntees ravi ajal kompensatoorselt ei suurene.

Manustamisskeemid 140 mg iga 2 nädala järel ja 420 mg üks kord kuus subkutaanselt langetasid

LDL-C sisaldust (10. ja 12. nädala keskmine väärtus) platseeboga võrreldes samavõrra: -72%

kuni -57% lähteväärtusest. LDL-C sisalduse langus ravi tulemusel evolokumabiga oli sarnane nii

monoravi korral kui ka kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega.

Kliiniline efektiivsus esmase hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia korral

Evolokumabiga saavutati LDL-C sisalduse langus ligikaudu 55% kuni 75% juba esimesel nädalal ja

see püsis pikaajalise ravi vältel. Maksimaalne ravivastus saavutati üldiselt 1 kuni 2 nädala jooksul

pärast manustamist 140 mg iga 2 nädala järel ja 420 mg üks kord kuus. Evolokumab oli mõlema

annuse korral efektiivsem kui esetimiib või platseebo kõikides allrühmades ilma märkimisväärsete

erinevusteta allrühmade vahel vanuse, rassi, sugupoole, regiooni, kehamassiindeksi, riikliku

kolesterooliteavitusprogrammi riskiastme, kaasuva suitsetamise, südame isheemiatõve uuringueelsete

ohutegurite, varajase südame isheemiatõve perekondliku anamneesi, glükoositaluvuse (st 2. tüüpi

diabeet, metaboolne sündroom või ei kumbki), hüpertensiooni, statiinravi annuse ja intensiivsuse, vaba

PCSK9 lähteväärtuse, LDL-C lähteväärtuse ja TG lähteväärtuse alusel.

80%...85% kõikidest esmase hüperkolesteroleemiaga patsientidest, keda raviti evolokumabiga ühe või

teise annustamisskeemi alusel, langes LDL-kolesterooli 10. ja 12. nädala mõõtetulemuste keskmine

väärtus ≥ 50%. Kuni 99% patsientidest, keda raviti evolokumabiga ühe või teise annustamisskeemi

alusel, saavutas LDL-kolesterooli sisalduse < 2,6 mmol/l ja kuni 95% patsientidest saavutas

LDL-kolesterooli sisalduse < 1,8 mmol/l 10. ja 12. nädala mõõtetulemuste keskmise väärtusena.

Kombinatsioonravi statiini ning statiini ja teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega

LAPLACE-2 oli rahvusvaheline, mitmekeskuseline, topeltpimemeetodil, juhuslikustatud, 12-nädalane

uuring, mis hõlmas 1896 esmase hüperkolesteroleemiaga või segatüüpi düslipideemiaga patsienti, kes

jagati juhuvalikuna saama kombinatsioonravi evolokumabi ja statiiniga (rosuvastatiin, simvastatiin või

atorvastatiin). Rosuvastatiini ja simvastatiini kombinatsioonravi rühmades võrreldi evolokumabi

platseeboga ning atorvastatiini kombinatsioonravi rühmas platseebo ja esetimiibiga.

Repatha langetas LDL-C 10. ja 12. nädala keskmist väärtust lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem,

võrreldes platseeboga rosuvastatiini ja simvastatiini kombinatsioonravi rühmades ning võrreldes

platseebo ja esetimiibiga atorvastatiini kombinatsioonravi rühmas (p<0,001). Repatha langetas TC,

ApoB, mitte-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG ja Lp(a) ning suurendas HDL-C 10.

ja 12. nädala keskmisi väärtusi lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem kui platseebo rosuvastatiini ja

simvastatiini kombinatsioonravi rühmades (p<0,05) ning langetas TC, ApoB, mitte-HDL-C,

TC/HDL-C, ApoB/ApoA1 ja Lp(a) väärtusi oluliselt rohkem kui platseebo ja esetimiib atorvastatiini

kombinatsioonravi rühmas (p<0,001; vt tabelid 2 ja 3).

RUTHERFORD-2 oli rahvusvaheline, mitmekeskuseline, topeltpimemeetodil, juhuslikustatud,

platseebokontrolliga, 12-nädalane uuring, mis hõlmas 329 heterosügootse päriliku

hüperkolesteroleemiaga, vere lipiidisisaldust lagetaval ravil olevat patsienti. Repatha langetas LDL-C

10. ja 12. nädala keskmist väärtust lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem kui platseebo (p<0,001).

Repatha langetas TC, ApoB, mitte-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG ja Lp(a) ning

suurendas HDL-C ja ApoA1 10. ja 12. nädala keskmisi väärtusi lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem

kui platseebo (p<0,05; vt tabel 2).

Tabel 2. Evolokumabi ravitoimed platseeboga võrreldes esmase hüperkolesteroleemiaga ja

segatüüpi düslipideemiaga patsientidel (10. ja 12. nädala keskmise väärtuse keskmine

protsentuaalne muutus lähteväärtuse suhtes (%; 95% usaldusvahemik))

Uuring

Annustamis-

skeem

LDL-C

(%)

mitte-

HDL-

C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-

C suhe

%

ApoB/

ApoA1

suhe

%

LAPLACE-2

(HMD)

(rosuvastatiini,

simvastatiini,

atorvastatiini

rühmade

koondandmed)

140 mg iga

2 nädala järel

(N = 555)

(-75,-69)

(-63,-58)

(-58,-53)

(-43,-39)

(-35,-25)

(-23,-14)

(4, 8)

(-22,-13)

(1, 5)

(-47,-42)

(-59,-53)

420 mg üks

kord kuus

(N = 562)

(-73,-65)

(-63,-57)

(-58,-53)

(-42,-37)

(-31,-24)

(-28,-17)

(6, 10)

(-28,-17)

(3, 7)

(-48,-43)

(-60,-55)

RUTHER-

FORD-2

(HeFH)

140 mg iga

2 nädala järel

(N = 110)

(-67,-55)

(-61,-51)

(-54,-44)

(-46,-38)

(-38,-24)

(-29,-16)

(4, 12)

(-29,-15)

(3, 12)

(-51,-42)

(-58,-48)

420 mg üks

kord kuus

(N = 110)

(-72,-61)

(-65,-55)

(-60, -50)

(-48,-40)

(-38,-24)

(-23,-8)

(5, 14)

(-24,-9)

(1, 9)

(-54,-44)

(-61,-50)

Seletused: HMD – esmane hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia, HeFH – heterosügootne pärilik

hüperkolesteroleemia,

p väärtus < 0,05 platseeboga võrreldes,

p väärtus < 0,001 platseeboga võrreldes.

Statiinravi mittetaluvad patsiendid

GAUSS-2 oli rahvusvaheline, mitmekeskuseline, topeltpimemeetodil, juhuslikustatud, esetimiibi

kontrollrühmaga, 12-nädalane uuring, mis hõlmas 307 patsienti, kes ei talunud ravi statiiniga või ei

talunud statiini efektiivses annuses. Repatha langetas LDL-C väärtust oluliselt rohkem kui esetimiib

(p<0,001). Repatha langetas TC, ApoB, mitte-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1 ja Lp(a) 10.

ja 12. nädala keskmisi väärtusi lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem kui esetimiib (p<0,001; vt

tabel 3).

Ravi ilma kaasuva statiinita

MENDEL-2 oli rahvusvaheline, mitmekeskuseline, topeltpimemeetodil, juhuslikustatud, esetimiibi ja

platseebokontrolliga, Repatha 12-nädalane uuring, mis hõlmas 614 esmase hüperkolesteroleemia ja

segatüüpi düslipideemiaga patsienti. Repatha langetas LDL-C 10. ja 12. nädala keskmist väärtust

lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem kui platseebo ja esetimiib (p<0,001). Repatha langetas TC,

ApoB, mitte-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1 ja Lp(a) 10. ja 12. nädala keskmisi väärtusi

lähteväärtuse suhtes oluliselt rohkem kui platseebo ja esetimiib (p<0,001; vt tabel 3).

Tabel 3. Evolokumabi ravitoimed esetimiibiga võrreldes esmase hüperkolesteroleemiaga ja

segatüüpi düslipideemiaga patsientidel (10. ja 12. nädala keskmise väärtuse keskmine

protsentuaalne muutus lähteväärtuse suhtes (%; 95% usaldusvahemik))

Uuring

Annustamis-

skeem

LDL-C

(%)

Mitte-

HDL-C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-C

suhe

%

ApoB/

ApoA1

suhe

%

LAPLACE-2

(HMD)

(atorvastatiini

rühmade

koondandmed)

140 mg iga

2 nädala järel

(N = 219)

(-50,-37)

(-39,-30)

(-38,-30)

(-26,-19)

(-35,-25)

(-7, 5)

(4, 10)

(-9, 5)

(4, 9)

(-30,-23)

(-42,-34)

420 mg üks

kord kuus

(N = 220)

(-51,-40)

(-43,-34)

(-44,-36)

(-29,-22)

(-41,-26)

(-20, 6)

(5, 12)

(-21, 5)

(2, 11)

(-34,-26)

(-47,-38)

GAUSS-2

(statiinitalumatus)

140 mg iga

2 nädala järel

(N = 103)

(-44,-33)

(-36,-27)

(-37,-27)

(-28,-20)

(-31,-17)

(-10, 7)

(1, 10)

(-11, 6)

(2, 9)

(-32,-23)

(-40,-30)

420 mg üks

kord kuus

(N = 102)

(-44,-35)

(-39,-31)

(-40,-30)

(-30,-23)

(-34,-17)

(-13, 6)

(1, 10)

(-17, 4)

(-1, 7)

(-35,-25)

(-42,-31)

MENDEL-2

(ravi ilma kaasuva

statiinita)

140 mg iga

2 nädala järel

(N = 153)

(-44,-37)

(-39,-32)

(-37,-30)

(-28,-22)

(-29,-16)

(-14, 1)

(3, 9)

(-16, -1)

(0, 6)

(-32,-26)

(-39,-31)

420 mg üks

kord kuus

(N = 153)

(-44,-37)

(-38,-33)

(-38,-31)

(-28,-23)

(-27,-13)

(-19, -1)

(1, 7)

(-18, 0)

(1, 7)

(-31,-24)

(-41,-32)

Seletused: HMD – esmane hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia,

p väärtus < 0,05 esetimiibiga

võrreldes,

p väärtus < 0,001 esetimiibiga võrreldes,

nominaalne p väärtus < 0,001 esetimiibiga võrreldes.

Efektiivsus esmase hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia pikaajalises ravis

DESCARTES oli rahvusvaheline, mitmekeskuseline, topeltpimemeetodil, juhuslikustatud, esetimiibi

ja platseebokontrolliga, 52-nädalane uuring, mis hõlmas 901 hüperlipideemiaga patsienti, kes olid

ainult dieedil, said ravi atorvastatiiniga või kombinatsioonravi atorvastatiini ja esetimiibiga. Repatha,

manustatuna 420 mg üks kord kuus, langetas LDL-C väärtust 52. nädalal lähteväärtuse suhtes oluliselt

rohkem kui platseebo (p<0,001). Ravitoime kestis üle 1 aasta, väljendudes LDL-C püsiva langusena

12. nädalast kuni 52. nädalani. Võrreldes platseeboga, oli LDL-C väärtuse langus 52. nädalal

lähteväärtuse suhtes ühetaoline kõikide kaasuvate vere lipiidisisaldust langetavate ravide korral,

kohandatuna LDL-C ja südameveresoonkonna riski suhtes.

Repatha langetas TC, ApoB, mitte-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG ja Lp(a)

väärtusi ning suurendas HDL-C ja ApoA1 väärtusi 52. nädalal oluliselt rohkem kui platseebo

(p<0,001; vt tabel 4).

Tabel 4. Evolokumabi ravitoimed platseeboga võrreldes esmase hüperkolesteroleemiaga ja

segatüüpi düslipideemiaga patsientidel (väärtuse keskmine protsentuaalne muutus lähteväärtuse

suhtes 52. nädalal (%; 95% usaldusvahemik))

Uuring

Annustamis-

skeem

LDL-C

(%)

Mitte-

HDL-

C

(%)

ApoB

(%)

TC

(%)

Lp(a)

(%)

VLDL-

C

(%)

HDL-

C

(%)

TG

(%)

Apo-

A1

(%)

TC/

HDL-C

suhe

%

ApoB/

ApoA1

suhe

%

DESCARTES

420 mg

üks kord kuus

(N = 599)

(-64,-55)

(-54,-46)

(-48,-41)

(-36,-31)

(-26,-19)

(-40,-18)

(3, 8)

(-17,-6)

(1, 5)

(-40,-34)

(-50,-43)

Seletused:

nominaalne p väärtus < 0,001 platseeboga võrreldes,

p väärtus < 0,001 platseeboga võrreldes.

OSLER ja OSLER-2 olid kaks juhuslikustatud, kontrollitud, avatud jätku-uuringut Repatha pikaajalise

efektiivsuse ja ohutuse hindamiseks esmase uuringu lõpetanud patsientidel. Igas jätku-uuringus

juhuslikustati patsiendid suhtes 2:1 saama esimesel uuringuaastal ravi Repatha’ga, lisatuna

standardravile (evolokumabi rühm), või ainult standardravi (kontrollrühm). Esimese uuringuaasta

lõppedes (OSLER-uuringu 52. nädal ja OSLER-2-uuringu 48. nädal), jätkasid patsiendid ravi

„Repatha kõigile“ perioodis, kus kõik patsiendid said avatud ravi Repatha’ga kas veel 4 aastat

(OSLER) või 2 aastat (OSLER-2).

OSLER-uuringusse kaasati kokku 1324 patsienti. Repatha, manustatuna 420 mg üks kord kuus,

langetas LDL-C väärtust lähteväärtuse suhtes 12. ja 52. nädalal kontrollrühmaga võrreldes oluliselt

rohkem (nominaalne p<0,001). Ravitoime kestis 272 nädalat, väljendudes LDL-C langusena algse

uuringu 12. nädalast kuni avatud jätku-uuringu 260. nädalani. Uuringusse OSLER-2 kaasati kokku

3681 patsienti. Repatha langetas LDL-C väärtust lähteväärtuse suhtes 12. ja 48. nädalal

kontrollrühmaga võrreldes oluliselt rohkem (nominaalne p < 0,001). Ravitoime oli püsiv, väljendudes

LDL-C langusena avatud jätku-uuringu 12. nädalast kuni 104. nädalani. Repatha langetas TC, ApoB,

mitte-HDL-C, TC/HDL-C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG ja Lp(a) väärtusi ning suurendas HDL-C ja

ApoA1 väärtusi OSLER-uuringu 52. nädalal ning OSLER-2-uuringu 48. nädalal lähteväärtuse suhtes

kontrollrühmaga võrreldes oluliselt rohkem (nominaalne p < 0,001). Pärast Repatha manustamise

lõppu taastusid LDL-C ja teiste lipiidparameetrite lähteväärtused uuringute OSLER ja OSLER-2

alguses 12 nädala jooksul ilma tagasilöögiilminguteta.

TAUSSIG oli mitmekeskuseline, avatud, 5-aastane jätku-uuring, et hinnata Repatha pikaajalist ohutust

ja efektiivsust lisatuna muule vere lipiidisisaldust vähendavale ravile raske päriliku

hüperkolesteroleemiaga (PH), k.a homosügootse päriliku hüperkolesteroleemiaga (HoPH) patsientidel.

Uuringusse TAUSSIG kaasati kokku 194 raske päriliku hüperkolesteroleemiaga (mitte-HoPH)

patsienti ja 106 homosügootse päriliku hüperkolesteroleemiaga patsienti. Kõiki uuritavaid raviti

esialgu Repatha annusega 420 mg üks kord kuus, v.a uuringusse kaasamisel LDL-afereesi saanud

patsiendid, kes alustasid ravi Repatha’ga annuses 420 mg iga kahe nädala järel. Afereesravi

mittesaavatel patsientidel võis manustamissagedust suurendada kuni 420 mg iga kahe nädala järel,

sõltuvalt LDL-C ravivastusest ja PCSK9 tasemest. Pikaajaline ravi Repatha’ga näitas püsivat

ravitoimet, mida tõendas LDL-C langus raske päriliku hüperkolesteroleemiaga (mitte-HoPH)

patsientidel (vt tabel 5).

Teiste lipiidiparameetrite (TC, ApoB, mitte-HDL-C, TC/HDL-C ja ApoB/ApoA1) muutused näitasid

samuti püsivat toimet Repatha pikaajalisel manustamisel raske päriliku hüperkolesteroleemiaga

(mitte-HoPH) patsientidele.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/242877/2018

EMEA/H/C/003766

Kokkuvõte üldsusele

Repatha (evolokumaab)

Ülevaade ravimist Repatha ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Repatha ja milleks seda kasutatakse?

Repatha on ravim, mida kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks.

Seda kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks patsientidel, kellel on primaarne

hüperkolesteroleemia (suur kolesteroolisisaldus geenihäire tõttu), homosügootne perekondlik

hüperkolesteroleemia (suure kolesteroolisisalduse raske vorm, mis on päritud mõlemalt vanemalt) või

segatüüpi düslipideemia (rasvade, sealhulgas kolesterooli ebanormaalne sisaldus veres).

Samuti kasutatakse Repathat südameprobleemide tekkeriski vähendamiseks ateroskleroosiga (arterite

seinte paksenemine) patsientidel, kellel on olnud südameinfarkt, insult või muud vereringeprobleemid

(aterosklerootiline südamehaigus).

Repathat kasutatakse koos statiiniga või koos statiini ja teiste vere rasvasisaldust vähendavate

ravimitega. Repathat tohib kasutada ka ilma statiinita, kui patsient ei saa statiine võtta. Osa patsiente

peab järgima väherasvast dieeti.

Repatha sisaldab toimeainena evolokumaabi.

Kuidas Repathat kasutatakse?

Enne Repatha-ravi alustamist peavad vere liigse kolesteroolisisalduse ja ebanormaalse rasvasisalduse

muud põhjused olema välistatud.

Repathat turustatakse süstelahusena eeltäidetud süstaldes (140 mg), eeltäidetud pensüstaldes

(140 mg) ja kolbampullides (420 mg). Kolbampulle tuleb kasutada koos automaatse

annustusseadmega (minidosaator). Subkutaanne süst tehakse kõhu-, reie- või õlavarrepiirkonda.

Primaarse hüperkolesteroleemiaga, segatüüpi düslipideemiaga ja aterosklerootilise südamehaigusega

täiskasvanutel on soovitatav annus kas 140 mg iga kahe nädala järel või 420 mg (kolme eeltäidetud

süstla või ühe kolbampulli sisu) üks kord kuus.

Repatha (evolokumaab)

EMA/242877/2018

Lk 2/3

Homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel lastel on

soovitatav algannus 420 mg üks kord kuus. Kui 12 ravinädalaga ei saavutata soovitud ravivastust,

tohib annust suurendada, süstides 420 mg iga kahe nädala tagant.

Repatha on retseptiravim. Patsiendid tohivad süstida ravimit ise, kui on saanud asjakohase väljaõppe.

Lisateavet Repatha kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga.

Kuidas Repatha toimib?

Repatha toimeaine evolokumaab on monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis tunneb ära ensüümi

PCSK9 ja seondub sellega. See ensüüm seondub maksarakkude pinnal olevate kolesterooliretseptoritega,

mille tõttu need retseptorid imenduvad rakkudesse ja lagunevad. Ensüümiga PCSK9 seondudes ja seda

blokeerides takistab Repatha retseptorite lagunemist ja suurendab seega nende arvu raku pinnal, kus

need seonduvad LDL-kolesterooliga ja eemaldavad selle vereringest. See aitab vähendada vere

kolesteroolisisaldust. Repatha aitab vähendada ka muude rasvainete sisaldust segatüüpi düslipideemiaga

patsientide veres.

Milles seisneb uuringute põhjal Repatha kasulikkus?

Hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia

Repathat uuriti primaarse hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia ravis 9 põhiuuringus, kus

osales ligikaudu 7400 täiskasvanud patsienti, sh heterosügootse perekondliku haigusega patsiendid.

Nendest mõnes uuringus vaadeldi ainuravimina manustatavat Repathat ja teistes Repatha kombinatsiooni

muude rasvasisaldust vähendavate ravimitega, sh patsientidel, kes kasutasid maksimaalses soovitatavas

annuses statiine. Mõnes uuringus võrreldi Repathat platseeboga (näiv ravim), teistes muu ravimiga

(esetimiib). Nendes uuringutes leiti, et uuringu 10. nädalast kuni 12. nädalani ja 12. nädala lõpus

vähenes vere LDL-kolesterooli sisaldus oluliselt (ligi 60‒70% rohkem kui platseeboga ja ligi 40% rohkem

kui esetimiibiga).

Repathat uuriti homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia ravis 2 põhiuuringus, milles osales

155 patsienti, sh 14 üle 12-aastast last. Neist ühes uuringus tõendati, et Repatha manustamisel koos

muude rasvasisaldust vähendavate ravimitega vähenes 12 ravinädala järel vere rasvasisaldus (ligikaudu

15‒32% rohkem kui platseebo kasutamisel koos muude rasvasisaldust vähendavate ravimitega). Teises

uuringus tõendati, et Repatha pikaajalisel kasutamisel vähenes nende patsientide vere rasvasisaldus

28 ravinädala jooksul püsivalt.

Aterosklerootiline südamehaigus

Repathat uuriti enam kui 27 500 patsiendil, kellel oli anamneesis kardiovaskulaarne haigus. Patsiendid

said kas Repathat või platseebot koos optimaalse rasvasisaldust vähendava raviga keskmiselt üle 2 aasta

jooksul. Uuringu ajal oli patsiente, kellel esines kardiovaskulaarne tüsistus (surm, südameinfarkt, insult,

hospitaliseerimine või operatsioon südame verevarustuse probleemide tõttu) Repatha rühmas alla 10%

(1344 patsiendil 13 784st) ja platseeborühmas veidi üle 11% (1563 patsienti 13 780st).

Mis riskid Repathaga kaasnevad?

Repatha kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 100st) on nasofarüngiit (nina-

neelupõletik), ülemiste hingamisteede infektsioon, seljavalu, liigesevalu, gripp ja süstekoha reaktsioonid.

Repatha kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Repatha (evolokumaab)

EMA/242877/2018

Lk 3/3

ELis Repathale väljastatud müügiloa põhjendus

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Repatha kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja lubati

ravimi kasutamine ELis. Amet märkis, et kõigis uuringutes vähendas Repatha primaarse

hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemiaga patsientidel oluliselt LDL-kolesterooli sisaldust, mis on

kardiovaskulaarse haiguse teadaolev riskitegur. Aterosklerootilise südamehaigusega patsientidel

vähendas Repatha kardiovaskulaarsete tüsistuste, eriti südameinfarkti ja insuldi juhtumite arvu. Amet

märkis ka, et homosügootse perekondliku haigusega patsientide ravivõimalused on piiratud ja neil on

suurem kardiovaskulaarse haiguse tekkerisk. Patsiendirühmas, kus oli ka üle 12-aastasi lapsi, selgus, et

Repatha vähendas LDL-kolesterooli sisaldust püsivalt ja rohkem kui senised rasvasisaldust vähendavad

ravimid. Samuti mainis amet vastuvõetavat ohutusprofiili ega tuvastanud suuri ohutusprobleeme.

Mis meetmed võetakse, et tagada Repatha ohutu ja efektiivne kasutamine?

Repatha ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Repatha kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Repatha

kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Repatha kohta

Repatha on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 17. juulil 2015.

Lisateave Repatha kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04.2018.

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet