Entresto

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

01-12-2015

Toimeaine:
sacubitril, valsartan
Saadav alates:
Novartis Europharm Limited
ATC kood:
C09DX04
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
sacubitril, valsartan
Terapeutiline rühm:
Angiotensiin II antagonistidega, muud kombinatsioonid, toimivad Ained renin-angiotensiini süsteemi
Terapeutiline ala:
Südamepuudulikkus
Näidustused:
Entresto on näidustatud täiskasvanud patsientidel sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkuse raviks, millel on vähenenud väljutusfraktsioon.
Toote kokkuvõte:
Revision: 12
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/004062
Loa andmise kuupäev:
2015-11-19
EMEA kood:
EMEA/H/C/004062

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - hispaania

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - hispaania

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - taani

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - taani

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - saksa

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - saksa

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - kreeka

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - kreeka

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - inglise

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - inglise

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - itaalia

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - itaalia

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - läti

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - läti

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - leedu

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - leedu

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - ungari

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - ungari

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - malta

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - malta

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - hollandi

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - hollandi

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - poola

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - poola

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - portugali

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - portugali

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - slovaki

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - slovaki

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - soome

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - soome

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - rootsi

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - rootsi

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

01-12-2015

Infovoldik Infovoldik - norra

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - norra

21-09-2020

Infovoldik Infovoldik - islandi

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - islandi

21-09-2020

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

21-09-2020

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

21-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - horvaadi

01-12-2015

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Entresto 24 mg/26 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Entresto 49 mg/51 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Entresto 97 mg/103 mg õhukese polümeerikattega tabletid

sakubitriil/valsartaan (

sacubitrilum/valsartanum

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Entresto ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Entresto võtmist

Kuidas Entrestot võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Entrestot säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim Entresto ja milleks seda kasutatakse

Entresto on ravim, mis sisaldab angiotensiini retseptori-neprilüsiini inhibiitorit. See koosneb kahest

toimeainest - sakubitriil ja valsartaan.

Entrestot kasutatakse pikaajalise südamepuudulikkuse ühe tüübi raviks täiskasvanutel.

Seda tüüpi südamepuudulikkus tekib, kui süda on nõrk ja ei suuda kopsudesse ja ülejäänud kehasse

piisavalt verd pumbata. Kõige sagedasemad südamepuudulikkuse sümptomid on õhupuudus, kurnatus,

väsimus ja pahkluude turse.

2.

Mida on vaja teada enne

Entresto võtmist

Entrestot ei tohi võtta:

kui olete sakubitriili, valsartaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)

suhtes allergiline.

kui te võtate mõnda ravimit, mida nimetatakse angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE)

inhibiitoriks (näiteks enalapriil, lisinopriil või ramipriil). AKE inhibiitoreid kasutatakse kõrge

vererõhu või südamepuudulikkuse raviks. Kui te olete AKE inhibiitorit võtnud, oodake

vähemalt 36 tundi enne Entresto võtmise alustamist (vt „Muud ravimid ja Entresto”).

kui teil või mõnel teie pereliikmel on kunagi esinenud angioödeem (näo, huulte, keele ja/või

kõriturse, hingamisraskused) AKE inhibiitori või angiotensiini retseptori blokaatori (ARB)

(näiteks valsartaan, telmisartaan või irbesartan) kasutamisel.

kui teil on suhkurtõbi või neerutalitluse häire ning teid ravitakse täiendavalt vererõhu

alandamiseks ravimiga, mis sisaldab aliskireeni (vt „Muud ravimid ja Entresto”).

kui teil on raske maksahaigus.

kui te olete üle 3 kuu rase (samuti on soovitatav selle ravimi kasutamist vältida raseduse

varastes staadiumites, vt „Rasedus ja imetamine”).

Kui midagi ülal loetletust kehtib teie kohta, ärge võtke Entrestot ja rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Entresto võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega,

kui teid ravitakse angiotensiini retseptori blokaatori (ARB) või aliskireeniga (vt „Entrestot ei

tohi võtta”).

kui teil on kunagi esinenud angioödeem (vt „Entrestot ei tohi võtta” ja lõiku 4 „Võimalikud

kõrvaltoimed“).

kui teil on madal vererõhk või te võtate teisi ravimeid, mis alandavad vererõhku (näiteks

diureetikumi) või kui te oksendate või teil on kõhulahtisus, eriti kui olete 65-aastane või vanem

või teil on neeruhaigus ja madal vererõhk.

kui teil on raske neeruhaigus.

kui teil on vedelikupuudus.

kui teie neeruarter on ahenenud.

kui teil on maksahaigus.

Teie arst võib regulaarselt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust kogu Entresto-ravi vältel.

Kui midagi ülal loetletust kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile, apteekrile või

meditsiiniõele enne Entresto võtmist.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele (vanuses alla 18 aasta), sest ravimit ei ole selles vanuserühmas

uuritud.

Muud ravimid ja Entresto

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete

võtta mis tahes muid ravimeid. Vajalik võib olla annuse muutmine, muude ettevaatusabinõude

rakendamine või isegi ühe ravimi võtmise katkestamine. Eriliselt oluline on see järgmiste ravimitega:

AKE inhibiitorid. Entrestot ei tohi võtta koos AKE inhibiitoriga. Kui te võtsite AKE inhibiitorit,

siis ärge alustage Entresto võtmist enne, kui on möödunud vähemalt 36 tundi viimasest AKE

inhibiitori annusest (vt „Entrestot ei tohi võtta”). Kui te lõpetate Entresto võtmise, siis ärge

alustage AKE inhibiitori võtmist enne, kui on möödunud vähemalt 36 tundi viimasest Entresto

annusest.

teised ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse või kõrge vererõhu raviks, näiteks

angiotensiini retseptori blokaatorid või aliskireen (vt „Entrestot ei tohi võtta”).

mõned statiinide hulka kuuluvad ravimid, mida kasutatakse vere kõrge kolesteroolisisalduse

korral (näiteks atorvastatiin).

sildenafiil, erektsioonihäirete või kopsuvereringe hüpertensiooni ravim.

ravimid, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust. Nendeks on kaaliumi sisaldavad

toidulisandid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumi säästvad ravimid ja hepariin.

valuvaigistite rühm, mida kutsutakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA)

või selektiivsed tsüklooksügenaas-2 (Cox-2) inhibiitorid. Kui te võtate nendest midagi, on

võimalik, et teie arst peab enne ravi alustamist või annuse kohandamisel kontrollima teie

neerutalitlust (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

liitium, teatud tüüpi psühhiaatriliste haiguste ravim.

furosemiid, diureetikumide hulka kuuluv ravim, mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks.

nitroglütseriin, mida kasutatakse rinnaangiini raviks.

mõned antibiootikumide rühmad (rifamütsiini rühm), tsüklosporiin (kasutatakse siirdatud elundi

äratõukereaktsiooni vältimiseks) või viirusvastased ravimid, nagu ritonaviir (kasutatakse

HIVi/AIDSi ravis).

metformiin, mida kasutatakse suhkurtõve ravis.

Kui midagi ülal loetletust kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile või apteekrile enne

Entresto võtmist.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Te peate oma arstiga rääkima, kui te arvate end olevat rase (või et võite jääda rasedaks). Tavaolukorras

soovitab teie arst teil selle ravimi võtmine lõpetada enne rasedaks jäämist või niipea, kui saate teada, et

olete rase, arst soovitab teil Entresto asendada muu ravimiga.

Seda ravimit ei soovitata kasutada raseduse alguses ning ei tohi võtta pärast 3. raseduskuud, sest see

võib kahjustada lapse tervist, kui kasutada pärast 3. raseduskuud.

Imetamine

Entrestot ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal.Teavitage oma arsti, kui te toidate last rinnaga või

kavatseta alustada rinnaga toitmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enne autojuhtimist, tööriistade või masinate kasutamist või teiste tähelepanu nõudvate tegevuste

alustamist veenduge, et teate, kuidas Entresto teile mõjub. Kui teil tekib ravimi võtmise ajal pearinglus

või tugev väsimustunne, siis ärge juhtige autot, ärge sõitke jalgrattaga ega kasutaga tööriistu ega

masinaid.

3.

Kuidas Entrestot võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt alustatakse ravi kas 24 mg/26 mg või 49 mg/51 mg-ga kaks korda ööpäevas (üks tablett

hommikul ja üks tablett õhtul). Teie arst määrab täpse algannuse vastavalt sellele, mis ravimeid te

varasemalt võtnud olete. Seejärel kohandab arst teie ravimiannust vastavalt teie ravivastusele kuni

saavutatakse teile sobivaim annus.

Tavaline soovitatud eesmärkannus on 97 mg/103 mg kaks korda ööpäevas (üks tablett hommikul ja

üks tablett õhtul).

Entresto kasutamisel võib patsiendil tekkida madal vererõhk (pearinglus, uimasus), vere

kaaliumisisalduse suurenemine (seda saab arst tuvastada vereanalüüsiga) või neerutalitluse

vähenemine. Sellistel juhtudel võib arst mõne muu ravimi annust vähendada, mida te peale Entresto

võtate, ajutiselt vähendada Entresto annust või lõplikult katkestada ravi Entrestoga.

Tabletid neelake klaasi veega. Entrestot võib võtta toiduga koos või ilma.

Kui te võtate Entrestot rohkem, kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Entresto tablette või kui keegi teine on võtnud teie tablette,

võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Kui teil tekib tõsine pearinglus ja/või minestus, teavitage

kiiremas korras sellest oma arsti ning olge lamavas asendis.

Kui te unustate Entrestot võtta

Ravimit on soovitatav võtta iga päev samal ajal. Kui te sellest hoolimata unustate ravimi võtmata,

peate järgmise tableti võtma järgmisel ettenähtud manustamiskorral. Ärge võtke kahekordset annust,

kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Entresto võtmise

Entresto-ravi katkestamine võib teie seisundit halvemaks muuta. Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui

arst ei ole seda teile öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta,

pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Lõpetage Entresto võtmine ja otsige meditsiinilist abi, kui te märkate midagi järgnevast: näo,

huulte, keele ja/või kõriturse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskuseid. Need

võivad olla angioödeemi nähud (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1-l

inimesel 100-st).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Kui mõni neist kõrvaltoimetest muudub tõsiseks, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Väga sage

(võib tekkida rohkem kui 1-l inimesel 10-st)

madal vererõhk (pearinglus, uimasus)

kõrge kaaliumisisaldus veres (vereanalüüsiga tuvastatud)

neerutalitluse häire (neerukahjustus)

Sage

(võib tekkida kuni 1-l inimesel 10-st)

köha

pearinglus

vere punaliblede arvu vähenemine (vereanalüüsiga tuvastatud)

väsimus

(äge) neerupuudulikkus (raske neeruhaigus)

madal kaaliumisisaldus veres (vereanalüüsiga tuvastatud)

peavalu

minestus

nõrkus

iiveldus

madal vererõhk (pearinglus, uimasus) tõustes püsti istuvast või lamavast asendist

gastriit (maovalu, iiveldus)

pöörlemise tunne

madal veresuhkrusisaldus (vereanalüüsiga tuvastatud)

Aeg-ajalt

(võib tekkida kuni 1-l inimesel 100-st)

allergiline reaktsioon lööbe ja sügelusega

pearinglus tõustes püsti istuvast asendist

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Entrestot säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on rikutud või avamise jälgedega.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam

ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Entresto sisaldab

Toimeained on sakubitriil ja valsartaan.

Üks 24 mg/26 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 24,3 mg sakubitriili ja

25,7 mg valsartaani naatriumisoola kompleksina.

Üks 49 mg/51 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 48,6 mg sakubitriili ja

51,4 mg valsartaani naatriumisoola kompleksina.

Üks 97,2 mg/102,8 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 97 mg sakubitriili ja

103 mg valsartaani naatriumisoola kompleksina.

Teised koostisosad on tableti sisus mikrokristalliline tselluloos, väheasendatud

hüdroksüpropüültselluloos, krospovidoon, magneesiumstearaat, talk ja kolloidne veevaba

ränidioksiid.

24 mg/26 mg ja 97 mg/103 mg tableti katte koostisosad on hüpromelloos, titaandioksiid (E171),

makrogool (4000), talk, punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

49 mg/51 mg tableti katte koostisosad on hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool

(4000), talk, punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Entresto välja näeb ja pakendi sisu

Entresto 24 mg/26 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatuvioletsed ovaalsed tabletid, mille

ühel küljel on „NVR” ta teisel küljel „LZ”. Tableti ligikaudsed mõõtmed on 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 49 mg/51 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatukollased ovaalsed tabletid, mille

ühel küljel on „NVR” ta teisel küljel „L1”. Tableti ligikaudsed mõõtmed on 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 97 mg/103 mg õhukese polümeerikattega tabletid on heleroosad ovaalsed tabletid, mille ühel

küljel on „NVR” ta teisel küljel „L11”. Tableti ligikaudsed mõõtmed on 15,1 mm x 6,0 mm.

Tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 14, 20, 28, 56, 168 või 196 tabletti ja hulgipakendites,

mis koosnevad 7 karbist, igas 28 tabletti. 49 mg/51 mg ja 97 mg/103 mg tabletid on saadaval ka

hulgipakendites, mis koosnevad 3 karbist, igas 56 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Iirimaa

Tootja

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Itaalia

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Saksamaa

LEK farmacevtska družba d. d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava 9220

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

http://www.ema.europa.eu

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Entresto 24 mg/26 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Entresto 49 mg/51 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Entresto 97 mg/103 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Entresto 24 mg/26 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 24,3 mg sakubitriili (

sacubitrilum

) ja 25,7 mg

valsartaani (

valsartanum

) (sakubitriili valsartaani naatriumisoola kompleksina).

Entresto 49 mg/51 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 48,6 mg sakubitriili (

sacubitrilum

) ja 51,4 mg

valsartaani (

valsartanum

) (sakubitriili valsartaani naatriumisoola kompleksina).

Entresto 97 mg/103 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 97,2 mg sakubitriili (

sacubitrilum

) ja 102,8 mg

valsartaani (

valsartanum

) (sakubitriili valsartaani naatriumisoola kompleksina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett)

Entresto 24 mg/26 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kahvatuvioletne, ovaalne, kaksikkumer, kaldservadega, poolitusjooneta õhukese polümeerikattega

tablett, mille ühel küljel on pimetrükk “NVR” ja teisel küljel “LZ”. Tableti ligikaudsed mõõtmed on

13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 49 mg/51 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kahvatukollane, ovaalne, kaksikkumer, kaldservadega, poolitusjooneta õhukese polümeerikattega

tablett, mille ühel küljel on pimetrükk “NVR” ja teisel küljel “L1”. Tableti ligikaudsed mõõtmed on

13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 97 mg/103 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Heleroosa, ovaalne, kaksikkumer, kaldservadega, poolitusjooneta, õhukese polümeerikattega tablett,

mille ühel küljel on pimetrükk “NVR” ja teisel küljel “L11”. Tableti ligikaudsed mõõtmed on

15,1 mm x 6,0 mm.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Entresto on näidustatud täiskasvanute raviks, kellel esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus koos

väljutusfraktsiooni vähenemisega (vt lõik 5.1).

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Entresto soovitatav algannus on üks 49 mg/51 mg tablett kaks korda ööpäevas, välja arvatud allpool

kirjeldatud olukordades. Annust tuleb 2...4 nädala pärast kahekordistada, et saavutada eesmärkannus

üks 97 mg/103 mg tablett kaks korda ööpäevas vastavalt patsiendi taluvusele (vt lõik 5.1).

Kui patsiendil on probleeme taluvusega (süstoolne vererõhk ≤95 mmHg, sümptomaatiline

hüpotensioon, hüperkaleemia, neerufunktsiooni häired), on soovitatav kaasuva ravi kohandamine,

ajutine Entresto annuse vähendamine või Entresto-ravi katkestamine (vt lõik 4.4).

PARADIGM-HF uuringus kasutati Entrestot kombinatsioonis teiste südamepuudulikkuse

ravimeetmetega, Entresto asendas ravisekeemis AKE inhibiitorit või teist angiotensiini retseptori

blokaatorit (ARB) (vt lõik 5.1). Andmed on piiratud patsientide kohta, keda hetkel ei ravita AKE

inhibiitori ega ARBiga või kes kasutavad neid ravimeid väikeses annuses, seetõttu on nendel

patsientidel Entresto soovitatav algannus 24 mg/26 mg kaks korda ööpäevas ning annust tuleb

aeglaselt suurendada (kahekordistada iga 3...4 nädala järel) (vt „Titration“ lõigus 5.1).

Ravi ei tohi alustada, kui seerumi kaaliumisisaldus on >5,4 mmol/l või süstoolne vererõhk on

<100 mmHg (vt lõik 4.4). Patsientidel, kelle süstoolne vererõhk on ≥100 kuni 110 mmHg, tuleb

kaaluda algannusena 24 mg/26 mg kaks korda ööpäevas.

Entrestot ei tohi samaaegselt kasutada AKE inhibiitori ega ARBiga. AKE inhibiitoriga

kooskasutamisel esineva angioödeemi riski tõttu ei tohi Entresto-ravi alustada enne kui on möödunud

vähemalt 36 tundi ravi katkestamisest AKE inhibiitoriga (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 4.5).

Entrestos sisalduv valsartaan on parema biosaadavusega kui teistes turulolevates tabletivormides (vt

lõik 5.2).

Kui annus jääb võtmata, tuleb patsiendil uus annus võtta järgmisel ettenähtud manustamiskorral.

Patsientide erirühmad

Eakad

Annus peab olema vastavuses eaka patsiendi neerufunktsiooniga.

Neerukahjustus

Kerge või mõõduka (hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus [eGFR] 60...90 ml/min/1,73 m

neerupuudulikkusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Mõõduka neerupuudulikkusega

(eGFR 30...60 ml/min/1,73 m

) patsientidel tuleb kaaluda algannusena 24 mg/26 mg kaks korda

ööpäevas. Kuna raske neerupuudulikkusega (eGFR <30 ml/min/1,73 m

) patsientidega on kliiniline

kogemus piiratud (vt lõik 5.1), tuleb nendel patsientidel Entrestot kasutada ettevaatusega ning soovitav

algannus on 24 mg/26 mg kaks korda ööpäevas. Lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidega puudub

kliiniline kogemus ning Entresto kasutamine ei ole soovitatav.

Maksakahjustus

Kerge maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (Child-Pugh klass A).

Kliiniline kogemus on piiratud mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh klass B) patsientidega või

patsientidega, kellel ASAT/ALAT väärtus on rohkem kui kaks korda üle normi ülemise piiri. Nendel

patsientidel tuleb Entrestot kasutata ettevaatusega ja soovitav algannus on 24 mg/26 mg kaks korda

ööpäevas (vt lõigud 4.4 ja 5.2). Entresto on vastunäidustatud raske maksakahjustuse, biliaarse tsirroosi

või kolestaasiga patsientidele (Child-Pugh klass C) (vt lõik 4.3).

Lapsed

Entresto ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta ei ole tõestatud. Andmed

puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Entrestot võib manustada toiduga koos või ilma (vt lõik 5.2). Tabletid tuleb alla neelata koos klaasitäie

veega.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

Samaaegne kasutamine AKE inhibiitoritega (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Entrestot ei tohi manustada

enne, kui ravi lõpetamisest AKE inhibiitoriga on möödunud 36 tundi.

Anamneesis eelneva AKE inhibiitorravi või ARB-raviga seotud angioödeem (vt lõik 4.4).

Pärilik või idiopaatiline angioödeem (vt lõik 4.4).

Samaaegne kasutamine aliskireeni sisaldavate ravimitega diabeedi või neerukahjustusega

(hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus [eGFR] <60 ml/min/1,73 m

) patsientidel (vt

lõigud 4.4 ja 4.5).

Raske maksakahjustus, biliaarne tsirroos ja kolestaas (vt lõik 4.2).

Raseduse teine või kolmas trimester (vt lõik 4.6).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad

Angioödeemi tekkeriski tõttu on sakubitriili/valsartaani ja AKE inhibiitori kooskasutamine

vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Ravi sakubitriili/valsartaaniga ei tohi alustada enne 36 tunni

möödumist AKE inhibiitori viimase annuse manustamisest. Kui ravi sakubitriili/valsartaaniga

lõpetatakse, ei tohi AKE inhibiitori manustamist alustada enne 36 tunni möödumist

sakubitriili/valsartaani viimase annuse manustamisest (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.5).

Sakubitriili/valsartaani ja otseste reniini inhibiitorite, nagu aliskireen, kooskasutamine ei ole

soovitatav (vt lõik 4.5). Sakubitriili/valsartaani ja aliskireeni kooskasutamine on

vastunäidustatud diabeedi või neerukahjustusega (eGFR <60 ml/min/1,73 m

) patsientidel (vt

lõigud 4.3 ja 4.5).

Entresto sisaldab valsartaani ja seetõttu tõttu ei tohi seda kasutada koos teiste ARBi sisaldavate

ravimitega (vt lõigud 4.2 ja 4.5).

Hüpotensioon

Ravi tohib alustada, kui süstoolne vererõhk on ≥100 mmHg. Uuritud ei ole patsiente, kelle süstoolne

vererõhk on <100 mmHg (vt lõik 5.1). Kliinilistes uuringutes on sakubitriili/valsartaaniga ravitud

patsientidel kirjeldatud sümptomaatilise hüpotensiooni juhtusid (vt lõik 4.8), eriti ≥65-aastastel

patsientidel, neeruhaigusega patsientidel ning madala süstoolse vererõhuga (<112 mmHg) patsientidel.

Ravi alustamisel või sakubitriili/valsartaani annuse tiitrimisel tuleb vererõhku regulaarselt jälgida.

Hüpotensiooni tekkimisel on soovitatav ajutine annuse vähendamine või ravi katkestamine

sakubitriili/valsartaaniga (vt lõik 4.2). Kaaluda tuleb diureetikumide ja samaaegselt kasutatavate

antihüpertensiivsete ravimite annuse kohandamist ning hüpotensiooni muude põhjuste (nt

hüpovoleemia) ravi. Sümptomaatiline hüpotensioon tekib suurema tõenäosusega patsiendil, kelle

organismi vedelikumaht on vähenenud, näiteks diureetilise ravi, soolapiiranguga dieedi, kõhulahtisuse

või oksendamise tõttu. Naatriumisisalduse ja/või vedelikumahu vähenemine tuleb korrigeerida enne

ravi alustamist sakubitriili/valsartaaniga, kuid korrigeerivaid meetmeid tuleb hoolega kaaluda vedeliku

ülekoormuse tekkeriski suhtes.

Neerufunktsiooni häired

Südamepuudulikkusega patsientide hindamisel tuleb alati hinnata ka neerufunktsiooni. Kerge kuni

mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel on suurem risk hüpotensiooni tekkeks (vt lõik 4.2). Raske

neerupuudulikkusega patsientide (hinnatud GFR <30 ml/min/1,73m

) kohta on kliiniline kogemus

väga piiratud ning nendel patsientidel võib olla suurem risk hüpotensiooni tekkeks (vt lõik 4.2).

Lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidega puudub kliiniline kogemus ning sakubitriili/valsartaani

kasutamine ei ole soovitatav.

Neerufunktsiooni halvenemine

Sakubitriili/valsartaani kasutamine võib olla seotud neerufunktsiooni langusega. Risk võib veelgi

suureneda dehüdratatsiooni korral ja samaagsel mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA)

kasutamisel (vt lõik 4.5). Patsientidel, kellel tekib kliiniliselt oluline neerufunktsiooni langus, tuleb

kaaluda annuse järk-järgulist vähendamist.

Hüperkaleemia

Ravi ei tohi alustada, kui seerumi kaaliumisisaldus on 5,4 mmol/l. Sakubitriili/valsartaani kasutamine

võib olla seotud hüperkaleemia tekkeriski suurenemisega, kuigi esineda võib ka hüpokaleemia (vt

lõik 4.8). Soovitatav on seerumi kaaliumisisalduse jälgimine, eriti patsientidel, kellel esinevad sellised

riskifaktorid nagu raske neerukahjustus, diabeet või hüpoaldosteronism või kelle toit sisaldab palju

kaaliumi või kes kasutavad mineralokortikoidi antagoniste (vt lõik 4.2). Patsientidel, kellel tekib

kliiniliselt oluline hüperkaleemia, tuleb kaaluda kaasuvate ravimite kohandamist või ajutist Entresto

annuse järk-järgulist vähendamist või katkestamist. Kui seerumi kaaliumisisaldus on >5,4 mmol/l,

tuleb kaaluda ravi katkestamist.

Angioödeem

Sakubitriili/valsartaaniga ravitud patsientidel on kirjeldatud angioödeemi teket. Angioödeemi

tekkimisel tuleb sakubitriili/valsartaani kasutamine otsekohe lõpetada ning tagada sobiv ravi ja

jälgimine kuni nähtude ja sümptomite täieliku ja püsiva taandumiseni. Manustamist ei tohi uuesti

alustada. Kinnitatud angioödeemi juhtudel, kui turse on piirdunud näo ja huultega, on see üldiselt

taandunud ilma ravita, kuigi sümptomeid on aidanud leevendada antihistamiinid.

Kõritursega seotud angioödeem võib lõppeda surmaga. Kui tursest on haaratud keel, häälekõri või

kõri, mis tõenäoliselt põhjustab hingamisteede obstruktsiooni, tuleb otsekohe alustada asjakohast ravi,

nt adrenaliinilahusega 1 mg/1 ml (0,3...0,5 ml) ja/või hoida patsiendi hingamisteed avatuna.

Angioödeemi anamneesiga patsiente ei ole uuritud. Angioödeemi suurema tekkeriski tõttu peab

sakubitriili/valsartaani nendel patsientidel kasutama ettevaatusega. Sakubitriil/valsartaan on

vastunäidustatud patsientidel, kellel on anamneesis varasema AKE inhibiitori või ARBi kasutamisega

seotud angioödeem või pärilik või idiopaatiline angioödeem (vt lõik 4.3).

Mustanahalistel patsientidel võib olla suurem eelsoodumus angioödeemi tekkeks (vt lõik 4.8).

Neeruarteri stenoosiga patsiendid

Sakubitriil/valsartaan võib põhjustada vere uurea- ja seerumi kreatiniinisisalduse suurenemist

patsientidel, kellel esineb kahe- või ühepoolne neeruarteri stenoos. Neeruarteri stenoosiga patsiente

tuleb ravida ettevaatusega ning soovitatav on neerufunktsiooni jälgimine.

NYHA IV funktsionaalse klassi südamepuudulikkusega patsiendid

NYHA IV funktsionaalse klassi südamepuudulikkusega patsientidel tuleb alustada ravi

sakubitriili/valsartaaniga ettevaatusega, sest selles patsiendirühmas on kliiniline kogemus piiratud.

B-tüüpi natriureetiline peptiid (BNP)

Sakubitriil/valsartaan on neprilüsiini substraat ning seetõttu ei ole sakubitriili/valsartaaniga ravi

saavatel patsientidel BNP sobiv südamepuudulikkuse biomarker (vt lõik 5.1).

Maksakahjustusega patsiendid

Kliiniline kogemus on piiratud mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh klass B) patsientidega või

patsientidega, kellel ASAT/ALAT väärtus on rohkem kui kaks korda üle normi ülemise piiri. Nendel

patsientidel võib ravimi plasmakontsentratsioon suureneda ning patsiendi ohutus ei ole tagatud.

Seetõttu tuleb nendel patsientidel ravimit kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Sakubitriil/valsartaan on vastunäidustatud raske maksakahjustuse, biliaarse tsirroosi või kolestaasiga

patsientidele (Child-Pugh klass C) (vt lõik 4.3).

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed, mille tõttu on kooskasutamine vastunäidustatud

AKE inhibiitorid

Sakubitriili/valsartaani ja AKE inhibiitorite samaaegne kasutamine on vastunäidustatud, sest

neprilüsiini (NEP) ja AKE samaaegse inhibeerimise tagajärjel võib suureneda angioödeemi tekkerisk.

Ravi sakubitriili/valsartaaniga ei tohi alustada enne 36 tunni möödumist AKE inhibiitori viimase

annuse manustamisest. Ravi AKE inhibiitoriga ei tohi alustada enne 36 tunni möödumist

sakubitriili/valsartaani viimase annuse manustamisest (vt lõigud 4.2 ja 4.3).

Aliskireen

Sakubitriili/valsartaani ja aliskireeni sisaldavate ravimite kooskasutamine on vastunäidustatud

diabeedi või neerukahjustusega (eGFR <60 ml/min/1,73 m

) patsientidel (vt lõik 4.3).

Sakubitriili/valsartaani ja otseste reniini inhibiitorite, nagu aliskireen, kooskasutamine ei ole soovitatav

(vt lõik 4.4). Sakubitriili/valsartaani ja aliskireeni kooskasutamine on tõenäoliselt seotud mõnede

kõrvaltoimete suurema esinemissagedusega, näiteks hüpotensioon, hüperkaleemia ja neerufunktsiooni

vähenemine (sealhulgas äge neerupuudulikkus) (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Koostoimed, mille tõttu ei ole samaaegne kasutamine soovitatav

Sakubitriil/valsartaan sisaldab valsartaani ja seetõttu ei tohi seda kasutada koos teiste ARBi sisaldavate

ravimitega (vt lõik 4.4).

Koostoimed, mille korral on vajalik ettevaatus

OATP1B1 ja OATP1B3 substraadid, nt statiinid

In vitro

andmed näitavad, et sakubitriil inhibeerib transportereid OATP1B1 ja OATP1B3. Entresto

võib seetõttu põhjustada OATP1B1 ja OATP1B3 substraatide, näiteks statiinide

plasmakontsentratsiooni suurenemist. Manustamisel koos sakubitriili/valsartaaniga suurenesid

atorvastatiini ja selle metaboliitide C

väärtused kuni 2 korda ja AUC väärtused kuni 1,3 korda.

Sakubitriili/valsartaani ja statiinide koosmanustamisel peab olema ettevaatlik. Simvastatiini ja Entresto

koosmanustamisel ei täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid.

PDE5 inhibiitorid, sealhulgas sildenafiil

Sildenafiili ühekordse annuse lisamist sakubitriili/valsartaani ravile püsikontsentratsiooni seisundis

hüpertensiooniga patsientidel seostati vererõhu oluliselt suurema langusega võrreldes

sakubitriili/valsartaani üksinda manustamisega. Seetõttu on vajalik ettevaatus sildenafiili või mõne

teise PDE5 inhibiitoriga ravi alustamisel sakubitriili/valsartaani ravi saavatel patsientidel.

Kaalium

Kaaliumi säästvate diureetikumide (triamtereen, amiloriid), mineralokortikoidi antagonistide (nt

spironolaktoon, eplerenoon), kaaliumipreparaatide, kaaliumi sisaldavate soolaasendajate või teiste

ravimite (nagu hepariin) samaaegsel kasutamisel võib suureneda kaaliumi ja kreatiniini sisaldus

seerumis. Sakubitriili/valsartaani ja nimetatud preparaatide koosmanustamisel on soovitatav jälgida

seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik 4.4).

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA), sh selektiivsed tsüklooksügenaas-2 (COX-2)

inhibiitorid

Eakatel, vähenenud vedelikumahuga (sealhulgas diureetilist ravi saavatel) või neerufunktsiooni

langusega patsientidel võib sakubitriili/valsartaani ja MSPVAde samaaegsel kasutamisel suureneda

neerufunktsiooni halvenemise risk. Seetõttu on ravi alustamise või muutmise korral soovitatav

kontrollida neerufunktsiooni sakubitriili/valsartaaniga ravi saavatel patsientidel, kes kasutavad

samaaegselt MSPVAsid (vt lõik 4.4).

Liitium

Liitiumi ja AKE inhibiitorite või angiotensiin II retseptori antagonistide samaaegsel kasutamisel on

täheldatud seerumi liitiumisisalduse ja toksilisuse pöörduvat suurenemist. Sakubitriili/valsartaani ja

liitumi koostoimeid ei ole uuritud. Seetõttu ei soovitata neid koos kasutada. Kui kooskasutamine on

vältimatu, on soovitatav seerumi liitiumisisalduse hoolikas jälgimine. Kui samaaegselt kasutatakse ka

diureetikumi, võib eeldada liitiumimürgistuse riski suurenemist.

Furosemiid

Sakubitriili/valsartaani ja furosemiidi kooskasutamine ei mõjuta sakubitriili/valsartaani

farmakokineetikat, kuid vähendab furosemiidi C

ja AUC väärtusi vastavalt 50% ja 28% võrra.

Uriini kogus ei muutunud oluliselt, kuid 4 tunni möödumisel ning 24 tunni vältel pärast ravimite

koosmanustamist vähenes uriiniga erituva naatriumi kogus. Sakubitriili/valsartaaniga ravitud

patsientidel ei muudetud furosemiidi keskmist ööpäevast annust uuringu PARADIGM-HF lõpuni.

Nitraadid, nt nitroglütseriin

Sakubitriili/valsartaani ja intravenoosselt manustatud nitroglütseriini kooskasutamisel ei esinenud

koostoimeid, mis oleks seotud vererõhu langusega. Sakubitriili/valsartaani ja nitrogütseriini

kooskasutamist seostati südame löögisageduse langusega 5 löögi võrra minutis võrreldes

nitroglütseriini manustamisega ainsa ravimina. Sarnane toime südame löögisagedusele võib esineda,

kui sakubitriili/valsartaani manustatakse koos sublingvaalsete, suukaudsete või transdermaalsete

nitraatidega. Annuse kohandamine ei ole üldiselt vajalik.

OATP ja MRP2 transporterid

Sakubitriili aktiivne metaboliit (LBQ657) ja valsartaan on OATP1B1, OATP1B3, OAT1 ja OAT3

substraadid; valsartaan on ka MRP2 substraat. Seetõttu võib sakubitriili/valsartaani samaaegsel

manustamisel koos OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (nt rifampitsiin, tsüklosporiin), OAT1 (nt tenofoviir,

tsidofoviir) või MRP2 (nt ritonaviir) inhibiitoritega suureneda LBQ657 või valsartaani

plasmakontsentratsioon. Nende ravimite samaaegse kasutamise alustamisel või lõpetamisel tuleb olla

tähelepanelik.

Metformiin

Sakubitriili/valsartaani ja metformiini kooskasutamisel vähenes metformiini C

ja AUC 23% võrra.

Nende toimete kliiniline olulisus on teadmata. Seega tuleb tega kliinilise seisundi hindamine enne, kui

alustatakse ravi sakubitriili/valsartaaniga patsientidel, kes kasutavad metformiini.

Olulised koostoimed puuduvad

Sakubitriili/valsartaani manustamisel koos digoksiini, varfariini, hüdroklorotiasiidi, amlodipiini,

omeprasooli, karvedilooli või levonorgestreeli/etünüülöstradiooli kombinatsiooniga ei ole kliiniliselt

olulisi koostoimeid täheldatud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Sakubitriili/valsartaani ei soovitata kasutada raseduse esimeses trimestris ning on vastunäidustatud

teises ja kolmandas trimestris (vt lõik 4.3).

Valsartaan

Raseduse esimeses trimestris AKE inhibiitorite kasutamisega kaasneva teratogeensuse riski kohta ei

ole epidemioloogilised andmed lõplikud, siiski ei saa välistada vähest riski suurenemist. ARBide

kasutamisega kaasneva riski kohta puuduvad kontrollitud epidemioloogilised andmed, ka selle

ravimirühma puhul võib esineda sarnane risk. Kui ravi jätkamine ARBiga ei ole vältimatu, tuleb

raseduse planeerimise korral patsiendi hüpertensiooni ravi muuta ning valida ravim, mille

ohutusprofiil on raseduse korral teada. Raseduse tuvastamisel tuleb ravi ARBiga koheselt katkestada

ning alustada sobiva hüpertensiooni raviga. ARBi kasutamine raseduse teise ja kolmanda trimestri ajal

kutsub teadaolevalt esile loodet kahjustavaid toimeid (neerufunktsiooni vähenemine,

oligohüdramnion, kolju luustumishäireid) ning vastsündinut kahjustavaid toimeid (neerupuudulikkus,

hüpotensioon, hüperkaleemia).

Kui ARBi on kasutatud raseduse kolmanda trimestri ajal, on soovitatav loote neerufunktsiooni ja

koljuluu kontrollimiseks teha ultraheliuuring. Kui lapse ema on kasutanud ARBi, tuleb hoolikalt

jälgida imikut hüpotensiooni tekkimise suhtes (vt lõik 4.3).

Sakubitriil

Sakubitriili kasutamise kohta rasedatel naistel puuduvad andmed. Loomkatsetes on täheldatud

reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

Sakubitriil/valsartaan

Sakubitriili/valsartaani kasutamise kohta rasedatel naistel puuduvad andmed. Loomkatsetes

sakubitriili/valsartaaniga on täheldatud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas sakubitriil/valsartaan eritub rinnapiima. Entresto toimeained sakubitriil ja valsartaan

erituvad lakteerivate rottide piima (vt lõik 5.3). Soovimatute toimete tekkeohu tõttu rinnapiima

saavatel vastsündinutel/imikutel ei soovitata seda ravimit imetamise ajal kasutada. Otsuse tegemisel,

kas loobuda rinnaga toitmisest või rinnaga toitmise ajaks katkestada ravi Entrestoga, tuleb arvesse

võtta sakubitriili/valsartaani ravi tähtsust emale.

Fertiilsus

Puuduvad andmed sakubitriili/valsartaani

toime kohta inimeste fertiilsusele. Selle ravimi uuringutes

isaste ja emaste rottidega ei ilmnenud viljakuse langust (vt lõik 5.3).

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Sakubitriil/valsartaan mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Sõidukite

juhtimisel või masinatega töötamisel tuleb arvestada sellega, et ravim võib aeg-ajalt põhjustada

pearinglust või väsimust.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed ravi ajal sakubitriili/valsartaaniga olid hüpotensioon (17,6%),

hüperkaleemia (11,6%) ja neerukahjustus (10,1%) (vt lõik 4.4). Sakubitriili/valsartaaniga ravitud

patsientidel teatati angioödeemist (0,5%) (vt valitud kõrvaltoimete kirjeldust all pool).

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kõrvaltoimed on kategoriseeritud vastavalt organsüsteemi põhiklassidele ja esinemissagedusele kõige

sagedasem eespool, kasutades järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10);

aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10000). Igas

sagedusrühmas on kõrvaltoimed loetletud kõrvaltoime tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1

Kõrvaltoimete loetelu

Organsüsteemi klass

Eelistatud termin

Esinemissageduse

kategooria

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aneemia

Sage

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus

Aeg-ajalt

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüperkaleemia*

Väga sage

Hüpokaleemia

Sage

Hüpoglükeemia

Sage

Närvisüsteemi häired

Pearinglus

Sage

Peavalu

Sage

Minestus

Sage

Posturaalne pearinglus

Aeg-ajalt

Kõrva ja labürindi kahjustused

Vertiigo

Sage

Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon*

Väga sage

Ortostaatiline hüpotensioon

Sage

Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Köha

Sage

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus

Sage

Iiveldus

Sage

Gastriit

Sage

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sügelus

Aeg-ajalt

Lööve

Aeg-ajalt

Angioödeem*

Aeg-ajalt

Neerude ja kuseteede häired

Neerukahjustus*

Väga sage

Neerupuudulikkus

(neerupuudulikkus, äge

neerupuudulikkus)

Sage

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

Väsimus

Sage

Asteenia

Sage

*Vt valitud kõrvaltoimete kirjeldust.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Angioödeem

Sakubitriili/valsartaaniga ravitud patsientidel on teatatud angioödeemist. Uuringus PARADIGM-HF

teatati angioödeemist 0,5% patsientidest, keda raviti sakubitriili/valsartaaniga, võrreldes 0,2%-ga

enalapriili rühmas. Angioödeemi esines sagedamini mustanahalistel, keda raviti

sakubitriili/valsartaaniga (2,4%) ja enalapriiliga (0,5%) (vt lõik 4.4).

Hüperkaleemia ja seerumi kaaliumisisaldus

PARADIGM-HF uuringus teatati hüperkaleemiast ja seerumi kaaliumisisaldusest >5,4 mmol/l

vastavalt 11,6% ja 19,7% sakubitriili/valsartaaniga ravitud patsientidest ning 14,0% ja 21,1%

enalapriiliga ravitud patsientidest.

Vererõhk

PARADIGM-HF uuringus teatati hüpotensioonist ja kliiniliselt olulisest madalast süstoolsest

vererõhust (<90 mmHg ja vähenemine võrreldes ravieelsega >20 mmHg) vastavalt 17,6% ja 4,76%

sakubitriili/valsartaaniga ravitud patsientidest ning 11,9% ja 2,67% enalapriiliga ravitud patsientidest.

Lugege kogu dokumenti

EMA/649986/2015

EMEA/H/C/004062

Kokkuvõte üldsusele

Entresto

sakubitriil/valsartaan

See on ravimi Entresto Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Entresto kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Entresto kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Entresto ja milleks seda kasutatakse?

Entresto on südameravim, mis sisaldab toimeainetena sakubitriili ja valsartaani. Seda kasutatakse

pikaajalise südamepuudulikkusega täiskasvanutel, kellel esinevad haiguse sümptomid.

Südamepuudulikkus on südame võimetus pumbata organismi piisavalt verd.

Kuidas Entrestot kasutatakse?

Entrestot turustatakse tablettidena (24 mg sakubitriili / 26 mg valsartaani, 49 mg sakubitriili / 51 mg

valsartaani ja 97 mg sakubitriili / 103 mg valsartaani). Entresto on retseptiravim.

Entresto tablette võetakse kaks korda ööpäevas. Soovitatav algannus on üks Entresto 49 mg / 51 mg

tablett kaks korda ööpäevas ja seejärel 2–4 nädala järel kahekordistatakse annust 97 mg / 103 mg-ni

kaks korda ööpäevas. Arst võib mõnele patsiendile valida väiksemad annused. Üksikasjalik teave on

ravimi omaduste kokkuvõttes (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Kuidas Entresto toimib?

Entresto kaks toimeainet sakubitriil ja valsartaan toimivad erineval moel. Sakubitriil blokeerib

organismis toodetud natriureetiliste peptiidide lagunemise. Natriureetilised peptiidid põhjustavad

naatriumi ja vee eritumist uriiniga, vähendades sellega südamele mõjuvat koormust. Natriureetilised

peptiidid langetavad samuti vererõhku ja kaitsevad südant südamepuudulikkuse korral tekkiva fibroosi

(armkoe) eest.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Valsartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, mis blokeerib hormooni angiotensiin II toime.

Angiotensiin II toimed võivad südamepuudulikkusega patsientidele kahjulikud olla. Blokeerides

retseptorid, mille külge angiotensiin II tavaliselt kinnitub, peatab valsartaan hormooni kahjuliku toime

südamele ja langetab veresoonte laiendamise teel vererõhku.

Milles seisneb uuringute põhjal Entresto kasulikkus?

Põhiuuringus võrreldi Entrestot enalapriiliga, mis on samuti südamepuudulikkuse ravim. Uuringus

osalenud patsientidel oli pikaajaline südamepuudulikkus koos haiguse sümptomitega ja vähenenud

väljutusfraktsioon (südamest väljuva vere osakaal). Entrestoga ravitud rühmas suri südame- ja

vereringeprobleemide pärast või võeti südamepuudulikkuse tõttu haiglasse 21,8% patsientidest

(914 patsienti 4187st) võrreldes 26,5%-ga enalapriiliga ravitud patsientidest (1117 patsienti 4212st).

Kokku jälgiti patsiente ligikaudu 27 kuud, millest nad võtsid ravimit keskmiselt ligikaudu 24 kuud.

Uuring katkestati varakult, sest esinesid vastuvaidlematud tõendid, et Entresto oli enalapriilist

efektiivsem.

Mis riskid Entrestoga kaasnevad?

Entresto kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on vere suur

kaaliumisisaldus, madal vererõhk ja neerutalitluse halvenemine. Potentsiaalselt raske kõrvalnäht

angioödeem (sügavamate nahakudede kiire tursumine, samuti kõri ümbritsevate kudede kiire

tursumine, mis põhjustab hingamisraskusi) võib esineda aeg-ajalt (vähem kui 1 patsiendil 100st).

Entresto kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Entrestot ei tohi võtta koos ACE-inhibiitoritega (kasutatakse südamepuudulikkuse ja kõrge vererõhu

raviks). Ravimit ei tohi võtta patsiendid, kellel on esinenud angioödeem, kellel on raske maksahaigus

või kes on rasedad. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Entresto heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Entresto kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Põhiuuringus leiti, et Entresto vähendas nii

südame- ja vereringeprobleemidest tulenevaid surmajuhte kui ka hospitaliseerimisi

südamepuudulikkuse tõttu.

Entresto rasked kõrvalnähud olid põhiuuringus samasugused nagu enalapriilil, mis on juba heaks

kiidetud kasutamiseks südamepuudulikkuse korral. Ravimi toimeaine valsartaan on ennast õigustanud

kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravis ning selle kõrvalnähud on hästi teada.

Mis meetmed võetakse, et tagada Entresto ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Entresto võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Entresto omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes

Muu teave Entresto kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Entresto kohta on ameti

veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui

Entresto

EMA/649986/2015

Lk 2/3

vajate Entrestoga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti

Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Entresto

EMA/649986/2015

Lk 3/3

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet