OLYMPUS ENDOACT

País: Finlandia

Idioma: finés

Fuente: Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de datos de seguridad

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS ENDOACT
910519
1 / 13
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
OLYMPUS ENDOACT
UFI
:
FN40-G8P4-H001-UPWA
Valmisteen tunnuskoodi
:
3056690 (ECOLAB): WD00212A (OLYMPUS)
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Tehostin
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
02.04.2021
Versio
:
1.6
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS ENDOACT
910519
2 / 13
Ihosyövyttävyys, Alakategoria 1B
H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1
H318
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Vaara
Vaaralausekkeet
:
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
:
ENNALTAEHKÄISY:
P280
Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.
PELASTUSTOIMENPITEET:
P303 + P361 + P353
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai
hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
P305 + P351 + P338
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi
tehdä
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad búlgaro 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad español 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad checo 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad danés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad alemán 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad estonio 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad griego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad inglés 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad francés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad italiano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad letón 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad lituano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad húngaro 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad neerlandés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad portugués 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad rumano 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad eslovaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad esloveno 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad sueco 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ruso 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad noruego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ucraniano 30-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad croata 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad serbio 29-04-2022

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos