OLYMPUS ENDOACT

Land: Finland

Sprog: finsk

Kilde: Ecolab

Hent Sikkerhedsdatablad (SDS)
27-04-2022

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS ENDOACT
910519
1 / 13
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
OLYMPUS ENDOACT
UFI
:
FN40-G8P4-H001-UPWA
Valmisteen tunnuskoodi
:
3056690 (ECOLAB): WD00212A (OLYMPUS)
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Tehostin
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
02.04.2021
Versio
:
1.6
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS ENDOACT
910519
2 / 13
Ihosyövyttävyys, Alakategoria 1B
H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1
H318
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Vaara
Vaaralausekkeet
:
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
:
ENNALTAEHKÄISY:
P280
Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.
PELASTUSTOIMENPITEET:
P303 + P361 + P353
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai
hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
P305 + P351 + P338
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi
tehdä
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad bulgarsk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tjekkisk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad dansk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 26-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad estisk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad græsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 26-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad litauisk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 26-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovakisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ukrainsk 30-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 29-04-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt