KAY DELIMER

País: Bulgaria

Idioma: búlgaro

Fuente: Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de datos de seguridad

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
KAY DELIMER
112009E
1 / 16
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
KAY DELIMER
UFI
:
EXJ0-2F5N-6003-XK47
Код на продукта
:
112009E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за премахване на котлен
камък
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.1 % - 9.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Средство за отстраняване на котлен
камък. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BV
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
02 915 44 09
Дата на
съставяне/преработка
:
16.12.2021
Издание
:
2.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
СМЕСТА
КЛАСИФИКАЦИЯ (РЕ
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad español 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad checo 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad danés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad alemán 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad estonio 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad griego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad inglés 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad francés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad italiano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad letón 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad lituano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad húngaro 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad neerlandés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad polaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad portugués 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad rumano 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad eslovaco 20-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad esloveno 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad finés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad sueco 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ruso 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad noruego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ucraniano 30-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad croata 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad serbio 29-04-2022

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos