KAY DELIMER

Страна: Болгарія

мова: болгарська

Джерело: Ecolab

Доступна з:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Паспорт безпеки

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
KAY DELIMER
112009E
1 / 16
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
KAY DELIMER
UFI
:
EXJ0-2F5N-6003-XK47
Код на продукта
:
112009E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за премахване на котлен
камък
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.1 % - 9.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Средство за отстраняване на котлен
камък. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BV
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
02 915 44 09
Дата на
съставяне/преработка
:
16.12.2021
Издание
:
2.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
СМЕСТА
КЛАСИФИКАЦИЯ (РЕ
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

Паспорт безпеки Паспорт безпеки іспанська 24-11-2017
Паспорт безпеки Паспорт безпеки чеська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки данська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки німецька 26-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки естонська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки грецька 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки англійська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки французька 26-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки італійська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки латвійська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки литовська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки угорська 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки голландська 26-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки польська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки португальська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки румунська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словацька 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словенська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки фінська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки шведська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки російська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки норвезька 28-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки українська 30-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки хорватська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки сербська 29-04-2022

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів