VENLASAN 75MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
30-09-2022
Δραστική ουσία:
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Διαθέσιμο από:
ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS MEDICAL AE (0000008211) Ασκληπιού 13,, 145 68, Κρυονέρι Αττικής, 145 68
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
N06AX16
INN (Διεθνής Όνομα):
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Δοσολογία:
75MG/CAP
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΑΨΑΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟ
Σύνθεση:
INEOF00781 VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE 84.850000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
VENLAFAXINE
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802770701013 01 BTx14 (BLIST 1x14) (PVC/PVDC/ALUM FOIL) 14.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802770701020 02 BTx28 (BLIST 2x14) (PVC/PVDC/ALUM FOIL) 28.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2770701

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΧΡΗΣΤΗ

1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1.1VENLASANκαψάκιοπαρατεταμένηςαποδέσμευσης,σκληρό75mg/cap&150mg/cap

1.2ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικήουσία:ΥδροχλωρικήΒενλαφαξίνη

Έκδοχα:

Venlasan 75 mg /cap :sugarspheres20,stearicacid,ethycellulose,talc

Σύνθεση κενής κάψουλας :capsuleN o 2(WHITEOP/WHITEOPBODY&CAP)

Venlasan 150 mg /cap :sugarspheres20,stearicacid,ethycellulose,talc,

Σύνθεση κενής κάψουλας :capsuleN o 0(NATTR/NATTRBODY&CAP).

1.3Φαρμακοτεχνικήμορφή

Καψάκιοπαρατεταμένηςαποδέσμευσης,σκληρό.

1.4Περιεκτικότητα

ΚάθεκαψάκιοπεριέχειΥδροχλωρικήΒενλαφαξίνηπουαντιστοιχείσε75mgή150mgβενλαφαξίνης

1.5Περιγραφή-Συσκευασία

ΤακαψάκιασυσκευάζονταισεBlistersαπόPVC/PVDC/Aluminiumfoilπουφέρουντυπωμένατα

χαρακτηριστικάτουπροϊόντοςκαιτηςπαρτίδας.Κάθεblisterπεριέχει14καψάκια.

Κάθεκουτίπεριέχει1ή2blisters(14ή28καψάκια)καιέναφύλλοοδηγιώνγιατονχρήστη.

1.6Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία

Αντικαταθλιπτικό

1.7Υπεύθυνοςκυκλοφορίας

PNGGEROLYMATOSMEDICALAE

Ασκληπιού13,

14568ΚΡΥΟΝΕΡΙ,ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ.:2108161107

Fax:2108194540

Παρασκευαστής

-STARPHARMALTD.,MALTA

-VALPHARMAINTERNATIONALSPA,ITALY

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟΓΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1Γενικά

Ηβενλαφαξίνηέχειαντικαταθλιπτικήδράση.Ομηχανισμόςαντικαταθλιπτικήςδράσηςτηςβενλαφαξίνης

πιστεύεταιότισυνδέεταιμετηνενίσχυσητηςνευροδιαβιβαστικήςδραστηριότηταςστοκεντρικόνευρικό

σύστημα.ΗβενλαφαξίνηκαιοβασικόςμεταβολίτηςτηςODV(odesmethylvenlafaxine),είναιισχυροί

αναστολείςτηςεπαναπρόσληψηςσεροτονίνηςκαινοραδρεναλίνης.

2.2Ενδείξεις

ΤοVENLASANενδείκνυταιγια:

Τηθεραπείαόλωντωνμορφώνκατάθλιψης

ΤηθεραπείατηςΓενικευμένηςΑγχώδουςΔιαταραχής

Τηνπρόληψητωνυποτροπώνκατάθλιψηςήγιατηνπρόληψητηςεπανεμφάνισηςνέωνεπεισοδίων

κατάθλιψης.

ΕνδείκνυταιγιατηθεραπείατηςΚοινωνικήςΑγχώδουςΔιαταραχής/ΚοινωνικήςΦοβίας.

Ενδείκνυταιστηθεραπείατηςδιαταραχήςπανικού,μεήχωρίςαγοραφοβία.

2.3Αντενδείξεις

ΤοVENLASANαντενδείκνυταισεασθενείςμεγνωστήυπερευαισθησίασεαυτό.Αντενδείκνυταιη

παράλληληχορήγησηαναστολέωντηςΜΑΟ(μονοαμινοξειδάσης)(βλέπεειδικέςπροφυλάξειςκαι

προειδοποιήσειςκατάτηχρήση).

2.4Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηχρήση

2.4.1Γενικά

ΑναστολείςΜΑΟ

ΝαμηχρησιμοποιείτετοVENLASANσεσυνδυασμόμεαναστολείςΜΑΟήεντός14ημερώνμετάτη

διακοπήτηςθεραπείαςμεαναστολείςΜΑΟ.Πρέπειναπαρέλθουν7ημέρεςτουλάχιστονμετάτηδιακοπή

τουVENLASANπριναρχίσειηχορήγησηενόςαναστολέαΜΑΟ.

ΕιδικότεραγιατοναναστρέψιμοαναστολέαΜΑΟμοκλοβεμίδη,οαπαραίτητοςχρόνοςανάμεσαστηδιακοπή

τουκαιτηνέναρξηθεραπείαςμεVENLASANμπορείναείναιμικρότεροςαπό14ημέρες,πράγμαόμωςπου

θατοκρίνειογιατρόςλαμβάνονταςυπόψητιςφαρμακολογικέςιδιότητεςτηςμοκλοβεμίδηςκαιτηνκλινική

αξιολόγησητουασθενή.

Τάσειςαυτοκτονίας

Σεσοβαρέςμορφέςκατάθλιψηςπαρατηρούνται,ωςεκδήλωσητηςνόσου,σκέψειςγιααυτοκτονίαπου

υποχωρούνκαθώςηκατάθλιψηβελτιώνεταιμετηθεραπεία.

Συνιστάταιητακτικήπαρακολούθησητωνασθενώναπότονιατρόκαιτουςοικείουςτουγιακλινική

επιδείνωσηκαιτάσειςαυτοκτονίας,ιδιαίτερακατάτααρχικάστάδιατηςθεραπείαςήκατάτηνοποιαδήποτε

αλλαγήτηςδόσηςήτουδοσολογικούσχήματος.Τοφάρμακοθαπρέπεινασυνταγογραφείταικαινα

χορηγείταιαρχικάστημικρότερηδυνατήποσότηταπουνακαλύπτειτιςανάγκεςτουασθενούςμόνογιατο

διάστημαμέχριτηνεπόμενηεπίσκεψηστονιατρό(βλέπε«Χορήγησησεπαιδιάκαιεφήβουςκάτωτων18

ετών»και«Ανεπιθύμητεςενέργειες»).

Σκέψειςαυτοκτονίαςκαιεπιδείνωσητηςκατάθλιψηςήτηςαγχώδουςδιαταραχήςσας

Εάνέχετεκατάθλιψηκαι/ήαγχώδειςδιαταραχές,μπορείνασκεφτείτεναβλάψετετονεαυτόσαςήνακάνετε

σκέψειςαυτοκτονίας.Αυτέςμπορείνααυξηθούνόταναρχίσετεγιαπρώτηφοράτααντικαταθλιπτικά,καθώς

καιόλααυτάταφάρμακαχρειάζονταιχρόνογιαναδουλέψουν,συνήθωςπερίπου2εβδομάδεςαλλάκάποτε

καιπερισσότερο.

Υπάρχειμεγάληπιθανότητανακάνετετέτοιεςσκέψεις:

-Ανστοπαρελθόνείχατεκάνεισκέψειςαυτοκτονίαςήσκέψειςναβλάψετετονεαυτόσας.

-Ανείστενεαρόςενήλικας.Πληροφόρησηαπόκλινικέςδοκιμέςέχειδείξειαυξημένοκίνδυνοαυτοκτονικής

συμπεριφοράςσεενήλικεςηλικίαςκάτωτων25χρονώνμεψυχιατρικέςκαταστάσειςπουλάμβανανθεραπεία

μεένααντικαταθλιπτικό.

Οποτεδήποτεσαςπαρουσιάζονταισκέψειςναβλάψετετονεαυτόσας,ήσκέψειςαυτοκτονίας,

επικοινωνήστεμετονγιατρόσαςήπηγαίνετεστονοσοκομείοαμέσως.

Μπορείνασαςβοηθήσεινατοπείτεσεένανσυγγενήήστενόφίλοότιέχετεκατάθλιψηήαγχώδη

διαταραχήκαινατουςζητήσετεναδιαβάσουναυτότοφυλλάδιο.Μπορείτενατουςζητήσετενασαςπουναν

πιστεύουνότιηκατάθλιψηήηαγχώδηςδιαταραχήσαςχειροτερέψει,ήανανησυχούνγιααλλαγέςστη

συμπεριφοράσας.

Χορήγησησεπαιδιάκαιεφήβουςκάτωτων18ετών

ΤοVENLASANδενπρέπεικανονικάναχορηγείταισεπαιδιάκαιεφήβουςκάτωτων18ετών.Πρέπειεπίσης

ναγνωρίζετεότιοιασθενείςκάτωτων18ετών,ότανλαμβάνουντηνσυγκεκριμένηκατηγορίαφαρμάκων,

έχουναυξημένοκίνδυνοεμφάνισηςανεπιθύμητωνενεργειών,όπωςαπόπειρεςαυτοκτονίας,σκέψεις

αυτοκτονίας,εχθρικήσυμπεριφορά(κυρίωςεπιθετικότητα,εναντιωτικήσυμπεριφοράκαιθυμό).Εντούτοις,ο

γιατρόςσαςμπορείναχορηγήσειτοVENLASANσεασθενείςκάτωτων18ετών,εάνθεωρήσειότιαυτόείναι

προςόφελοςτους.Εάν,ογιατρόςσαςχορήγησετοVENLASANσεασθενήκάτωτων18ετών,απευθυνθείτε

στονίδιογιανατοσυζητήσετε,εάντοεπιθυμείτε.Πρέπειναενημερώσετετογιατρόσαςεάνεκδηλωθείή

επιδεινωθείένααπότασυμπτώματαπουαναφέρονταιανωτέρω,εφόσοντοVENLASANχορηγείταισε

ασθενείςκάτωτων18ετών.Επίσης,δενυπάρχουνμέχρισήμεραμεγάληςδιάρκειαςστοιχείαασφάλειαςτου

VENLASANόσοναφοράτησωματικήτουςανάπτυξη,τηνωρίμανση,τηδιανοητικήανάπτυξηκαιτην

ανάπτυξητηςσυμπεριφοράςαυτήςτηςηλικιακήςομάδας.

Μανία/Υπομανία

Σπάνια(0,3%-0,5%)μπορείναεμφανιστείμανία/υπομανίασεασθενείςπουλαμβάνουνβενλαφαξίνηγια

κατάθλιψη.ΤοVENLASANπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεασθενείςμειστορικόήοικογενειακό

ιστορικόδιπολικήςδιαταραχής.ΔεναναφέρθηκεμανίαήυπομανίασεμελέτεςΓενικευμένηςΑγχώδους

ΔιαταραχήςμετοVENLASAN.Απότηνεμπειρίαπριντηκυκλοφορίατουφάρμακουστηναγορά,

ενεργοποίησητηςμανίαςήυπομανίαςεμφανίστηκεστο0,1%τωνασθενώνμεΔιαταραχήΠανικούπου

βρίσκοντανσεθεραπείαμεVENLASAN.

Επιθετικότηταμπορείναεκδηλωθείσεμικρόποσοστόασθενώνστουςοποίουςχορηγήθηκαν

αντικαταθλιπτικά(συμπεριλαμβανομένηςτηςθεραπείαςμεβενλαφαξίνη),μειώθηκεηδόσηήδιεκόπηη

χορήγηση.Όπωςκαιμεάλλααντικαταθλιπτικά,ηβενλαφαξίνηθαπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσε

ασθενείςμειστορικόεπιθετικότητας.

Σπασμοί

Αναφέρθηκανσπασμοίσεποσοστό0,3%όλωντωνασθενώνπουέλαβανθεραπείαβενλαφαξίνης.Όλοιοι

ασθενείςανάρρωσαν.ΤοVENLASANθαπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήσεασθενείςμειστορικό

σπασμών.ΤοVENLASANπρέπειναδιακόπτεταισεόποιονασθενήπαρουσιάσεισπασμούς.Δεν

παρατηρήθηκανσπασμοίσεασθενείςμεκατάθλιψη,ΓενικευμένηΑγχώδηΔιαταραχήήΚοινωνικήΑγχώδη

Διαταραχή/ΚοινωνικήΦοβίαπουυποβλήθηκανσεθεραπείαμεVENLASAN.

ΣεμελέτεςΔιαταραχήςΠανικού,αναφέρθηκανσπασμοίστο0,1%(1στους1.001)τωνασθενώνπουέλαβαν

θεραπείαμεVENLASANκαιστο0,0%τωνασθενώνπουέλαβανθεραπείαμεεικονικόφάρμακο.

Εξανθήματα

Κατάτηδιάρκειαόλωντωνκλινικώνμελετώνπροτηςκυκλοφορίας,το2%τωνασθενώνστουςοποίους

χορηγήθηκεβενλαφαξίνηεμφάνισεεξάνθημα.Οιασθενείςπρέπεινασυμβουλεύονταιναειδοποιούντο

γιατρότουςανεμφανίσουνεξάνθημα,κνίδωσηήκάποιοάλλοσχετικόαλλεργικόφαινόμενο.

ΦαρμακευτικήΕξάρτηση/Απόσυρση

ΔενυπάρχουνέωςσήμεραπροκλινικέςκαικλινικέςενδείξειςότιτοVENLASANπροκαλείεξάρτηση.

Ηαπότομηδιακοπήτηςχορήγησηςτωνφαρμάκωναυτώνμπορείναπροκαλέσειορισμένασυμπτώματα

(ζάλη,παραισθησίες,κεφαλαλγία,ναυτία,άγχος),πουόμωςείναιήπιακαιπαροδικά.Γι'αυτότολόγο,

συνιστάταιηδιακοπήτηςβενλαφαξίνηςναγίνεταιπροοδευτικάκαιπάντοτεσύμφωναμετιςοδηγίεςτου

θεράποντοςιατρού.

Θαπρέπειταφάρμακααυτάναχρησιμοποιούνταιμειδιαίτερηπροσοχήσεάτομαμειστορικόκατάχρησης

ψυχοφαρμάκων.

Νεφροί/Ήπαρ

Σεασθενείςμεμέτριαέωςβαριάνεφρικήήηπατικήανεπάρκεια,τοVENLASANπρέπειναχορηγείταιμε

προσοχήκαιμίαμικρότερηδόσηίσωςείναιαναγκαία.Σπάνιεςπεριπτώσειςυπονατριαιμίαςήσυνδρόμου

απρόσφορηςέκκρισηςαντιδιουρητικήςορμόνης(SIADH)μπορείναπαρουσιασθούνσεασθενείςμε

υποογκαιμίαήαφυδάτωσηόπωςηλικιωμένοιήασθενείςπουπαίρνουνδιουρητικά.

Αιμορραγικέςεκδηλώσεις

Συνιστάταιναδίδεταιιδιαίτερηπροσοχήσεασθενείςοιοποίοισυγχρόνωςμετηβενλαφαξίνηλαμβάνουν

αντιπηκτικάφάρμακαπουεπηρεάζουντηλειτουργίατωναιμοπεταλίων(π.χ.μηστεροειδήαντιφλεγμονώδη,

ακετυλοσαλικυλικά(ασπιρίνη),τικλοπιδίνη,διπυριδαμόλη,αντιπηκτικά,(π.χ.βαρφαρίνη)ήάλλαφάρμακα

πουαυξάνουντονκίνδυνοτηςαιμορραγίας.Φάρμακαπουαναστέλλουντηνπρόσληψησεροτονίνηςμπορεί

ναοδηγήσουνσεδιαταραχέςτηςσυσσωμάτωσηςτωναιμοπεταλίων.

Προσοχήεπίσηςσυνιστάταικαιγιαασθενείςμειστορικόαιμορραγικώνκαταστάσεων,λόγωκινδύνου

αιμορραγίαςδέρματοςκαιβλεννογόνων.

Έμφραγμαμυοκαρδίου

Ηβενλαφαξίνηδενέχειαξιολογηθείσεασθενείςμεπρόσφατοιστορικόεμφράγματοςτουμυοκαρδίουή

ασταθούςκαρδιοπάθειας.Ωςεκτούτουθαπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεαυτούςτουςασθενείς.

Υπέρταση

Σεμερικούςασθενείςοιοποίοιελάμβανανβενλαφαξίνηαναφέρθηκεδοσοεξαρτώμενηαύξησητης

αρτηριακήςπίεσης.Απότηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκουέχουναναφερθείπεριπτώσεις

αυξημένηςαρτηριακήςπίεσηςχρήζουσαςάμεσηςαντιμετώπισης.Συνιστάταιηπαρακολούθησητης

αρτηριακήςπίεσηςσεασθενείςπουλαμβάνουνβενλαφαξίνη.Προϋπάρχουσαυπέρτασηθαπρέπεινα

ελέγχεταιπριντηθεραπείαμεβενλαφαξίνη.

ΜεταβολέςστοΗΚΓ

ΚατάτηδιάρκειακλινικώνμελετώνσπάνιαπαρατηρήθηκανσημαντικέςμεταβολέςσταδιαστήματαPR,QRS

καιQTcτουΗΚΓσεασθενείςστουςοποίουςχορηγήθηκεβενλαφαξίνη.Απαιτείταιόμωςιδιαίτερηπροσοχή

ότανηβενλαφαξίνηχορηγείταισεασθενείςμεανωμαλίεςστοΗΚΓσυμπεριλαμβανομένηςτης

προϋπάρχουσαςεπιμήκυνσηςτουQTδιαστήματος.

Καρδιακήσυχνότητα

Μπορείνασυμβείαύξησητηςκαρδιακήςσυχνότητας,ιδιαίτεραμευψηλότερεςδόσεις.Χρειάζεταιπροσοχή

σεασθενείςμεσυνυπάρχοντανοσήματαπουμπορείναεπιδεινωθούναπότηναύξησητηςκαρδιακής

συχνότητας.

Μυδρίαση

Μπορείναπροκληθείμυδρίασηπουνασχετίζεταιμετηβενλαφαξίνη.Συνιστάταιναπαρακολουθούνται

στενάοιασθενείςμεαυξημένηενδοφθάλμιαπίεσηήοιασθενείςμεκίνδυνοοξέοςγλαυκώματοςκλειστής

γωνίας.

Μεταβολέςόρεξης-σωματικούβάρους

Δενέχειτεκμηριωθείηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατηςθεραπείαςμεβενλαφαξίνηότανχορηγείται

σεσυνδυασμόμεφάρμακακατάτηςπαχυσαρκίας,περιλαμβανομένηςτηςφαιντερμίνης.Ησυγχορήγηση

βενλαφαξίνηςκαιφαρμάκωνκατάτηςπαχυσαρκίαςδενσυνιστάται.Ηυδροχλωρικήβενλαφαξίνηδεν

ενδείκνυταιγιαμείωσησωματικούβάρουςείτεμόνητηςείτεσεσυνδυασμόμεάλλαπροϊόντα.

Αύξησηεπιπέδωνχοληστερόληςστονορό

Κατάτηδιάρκειαμακρόχρονηςθεραπείας,πρέπειναεξετάζεταιτοενδεχόμενοπαρακολούθησηςτων

επιπέδωνχοληστερόλης.

Άλλεςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξεις

ΤοVENLASANπεριέχεισφαιροειδήπουαπελευθερώνουντοφάρμακοαργάστηνπεπτικήοδό.Τοποσοστό

αυτώντωνσφαιροειδώνπουδενδιαλύεταιαποβάλλεταικαιμπορείναανιχνευτείστακόπρανα.

Ηεμφάνισησυμπτωμάτωνεκδιακοπήςτωναντικαταθλιπτικώνείναιγνωστήκαιγιατολόγοαυτόσυνιστάται

ησταδιακήμείωσητηςδοσολογίαςτηςβενλαφαξίνηςκαιηπαρακολούθησητουασθενούς(βλέπε

«Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης»και«Ανεπιθύμητεςενέργειες».

2.4.2Ηλικιωμένοιασθενείς

Βλέπεκεφάλαιο«Δοσολογία»

2.4.3Παιδιατρικήχρήση

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητασεάτομακάτωτων18ετώνδενέχειτεκμηριωθείκαιγιααυτόδεν

συνιστάταιηχρήση.

2.4.4Χρήσηκατάτηνκύησηκαιτηγαλουχία

ΗασφάλειαχρήσηςτουVENLASANστηνανθρώπινηκύησηδενείναιτεκμηριωμένη.Δενυπάρχουναρκετές

καικαλάελεγχόμενεςμελέτεςσεέγκυεςγυναίκες.

Ηβενλαφαξίνηδενπρέπειναχορηγείταικατάτηνκύησηήτηγαλουχίαεκτόςεάνκρίνεταιαπολύτως

απαραίτητο.

Ναενημερωθείογιατρόςεάνηασθενήςμείνειέγκυοςήπροτίθεταιναμείνειέγκυοςκατάτηδιάρκειατης

θεραπείας.

ΗβενλαφαξίνηκαιηODVαπεκκρίνονταιστοανθρώπινογάλα.Επομένωςθαπρέπεινααποφασίζεταιανθα

σταματήσειοθηλασμός,ήθαδιακοπείηβενλαφαξίνη.

Νεογέννηταπουεκτέθηκανστηβενλαφαξίνηκατάτοτέλοςτουτρίτουτριμήνουανέπτυξανεπιπλοκέςγιατις

οποίεςαπαιτήθηκεαναπνευστικήυποστήριξηήπαρατεταμένηνοσηλεία.

2.4.5Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Ανκαιέχειδειχθείότιηβενλαφαξίνηδενεπηρεάζειτηνψυχοκινητικήλειτουργία,τηναντίληψηήτην

πολύπλοκηλειτουργίατηςσυμπεριφοράςσευγιείςεθελοντές,οποιοδήποτεψυχοφάρμακομπορείναβλάψει

τηνκρίση,τησκέψη,ήτηνκινητικήδεξιότητα.Γι’αυτόοιασθενείςθαπρέπειναπροειδοποιούνταιότιπριν

οδηγήσουνεπικίνδυναμηχανήματα,συμπεριλαμβανομένωντωναυτοκινήτων,θαπρέπειναείναιβέβαιοιότι

ηλήψητουVENLASANδενέχειεπηρεάσειτιςικανότητεςκαιτιςαντιδράσειςτους.

2.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακαήουσίες

ΕπειδήτοVENLASANμπορείνααλληλεπιδράσειμεάλλαφάρμακαπουλαμβάνονταιταυτόχροναπρέπεινα

ενημερωθείογιατρόςγιαόποιοάλλοφάρμακολαμβάνεταιμεήχωρίςσυνταγή.

ΑναστολείςΜΑΟ

ΗπαράλληληχρήσηVENLASANσεασθενείςπουλαμβάνουναναστολείςΜΑΟαντενδείκνυται(βλέπε

ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση).

ΦάρμακαπουδρουνστοΚΝΣ

Βάσειτουγνωστούμηχανισμούδράσηςτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςπιθανότηταςεμφάνισηςσυνδρόμου

σεροτονίνης,συνιστάταιπροσοχήότανσυγχορηγείταιβενλαφαξίνημεάλλαφάρμακαταοποίαμπορείνα

επηρεάσουντοσύστημασεροτονεργικούνευροδιαβιβαστή(όπωςτριπτάνες,εκλεκτικούςαναστολείς

επαναπρόσληψηςσεροτονίνης(SSRIs)ήλίθιο).

Διαζεπάμη,Λίθιο

Ηβενλαφαξίνηδενείχεκαμίαεπίδρασηστηφαρμακοκινητικήεικόνατηςδιαζεπάμηςήτουλιθίου.Η

χορήγησηβενλαφαξίνηςδενεπηρέασεταψυχοκινητικάκαιψυχομετρικάαποτελέσματαπουεπιφέρειη

διαζεπάμη.

Ινδιναβίρη

ΗινδιναβίρηδενεπηρέασετηφαρμακοκινιτικήτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςODV.Ηκλινικήσημασίααυτής

τηςαλληλεπίδρασηςδενείναιγνωστή.

Αλοπεριδόλη

Παρατηρείταισημαντικήαύξησητωνεπιπέδωντηςαλοπεριδόληςστοαίμαότανγίνεταιταυτόχρονη

χορήγησηβενλαφαξίνηςκαιπιθανόνναχρειασθείαπότογιατρόμείωσητηςδόσηςπουλαμβάνεται.

Σιμετιδίνη

ΔενφαίνεταιναείναιαπαραίτητηκαμίαπροσαρμογήτηςδοσολογίαςόταντοVENLASANχορηγείται

παράλληλαμεσιμετιδίνη.

Όμωςσεηλικιωμένους,σευπερτασικούςήσεασθενείςμεδυσλειτουργίατουήπατος,ενδείκνυταικλινική

παρακολούθηση.

Αιθανόλη

Συνιστάταιναμηγίνεταικατανάλωσηαλκοόλαπόάτομαπουβρίσκονταισεθεραπείαμεβενλαφαξίνη.

Ρισπεριδόνη

Δενπροκάλεσεσημαντικήμεταβολήστοφαρμακοκινητικόπροφίλτηςολικήςδραστικήςουσίας

(ρισπεριδόνηκαι9-υδροξυρισπεριδόνη).Ηκλινικήσημασίααυτήςτηςαλληλεπίδρασηςδενείναιγνωστή.

lμιπραμίνη

Ηβενλαφαξίνηδενεπηρέασετηφαρμακοκινητικήτηςιμιπραμίνηςκαιτης2-υδροξυ-ιμιπραμίνης.Επίσηςη

ιμιπραμίνηδενεπηρέασετηφαρμακοκινητικήτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςODV.

Κετοκοναζόλη

ΈχουνπαρατηρηθείυψηλότερεςσυγκεντρώσειςβενλαφαξίνηςκαιODVστοπλάσμασταπερισσότεραάτομα

μετάτηχορήγησητηςκετοκοναζόλης.

Μετοπρολόλη

ΗσυγχορήγησημεμετοπρολόληδενμεταβάλλειτιςσυγκεντρώσειςβενλαφαξίνηςήτονμεταβολίτητηςODV

ενώαυξάνειτιςσυγκεντρώσειςτηςμετοπρολόληςστοπλάσμακατά30-40%περίπουαλλάόχικαιτις

συγκεντρώσειςτουμεταβολίτητης,α-υδροξυμετοπρολόλης.Ηκλινικήσημασίααυτούτουευρήματοςείναι

άγνωστη.

Βαρφαρίνη

Μπορείνασυμβείενίσχυσητηςαντιπηκτικήςδράσηςμετάτηνπροσθήκηβενλαφαξίνηςστοθεραπευτικό

σχήμαμεβαρφαρίνη.

ΦάρμακαπουαναστέλλουντοCYP2D6

ΕίναιδυνατήηφαρμακευτικήαλληλεπίδρασημεταξύτουVENLASANκαιτωνφαρμάκωνπουαναστέλλουν

τονμεταβολισμότουενζύμουCYP2D6τουήπατος.Επειδήηκύριαμεταβολικήοδόςγιατηβενλαφαξίνη

είναιμέσωτωνηπατικώνενζύμωνCYP2D6καιCYP3A4,δενσυνιστάταιηπαράλληληλήψηαναστολέων

καιγιαταδύοαυτάισχυράισοένζυμα.Δενέχουνπάντωςμελετηθείοιαλληλεπιδράσειςκατάτηνπαράλληλη

λήψηαναστολέωνκαιτωνδύομεταβολικώνοδών(CYP2D6καιCYP3A4)καιβενλαφαξίνης.Να

ενημερωθείογιατρός.

Άλλαστοιχείααλληλεπιδράσεων

Δενυπήρξανενδείξειςασυμβατότηταςμεταξύτηςβενλαφαξίνηςκαιαντιϋπερτασικώνήυπογλυκαιμικών

παραγόντων.

Δενέχουνγίνεικλινικέςέρευνεςγιατηνεκτίμησητουοφέλουςαπότησυνδυασμένηχρήσητου

VENLASANμεέναάλλοαντικαταθλιπτικό.

ΔενέχειεκτιμηθείτοόφελοςαπότοσυνδυασμόVENLANSANκαιθεραπείαςηλεκτροσόκ.

Έχουναναφερθείψηλάεπίπεδατηςκλοζαπίνηςμετάτηχορήγησηβενλαφαξίνης,ταοποίαπροσωρινά

συσχετίσθηκανμετιςανεπιθύμητεςενέργειεςσυμπεριλαμβανομένωντωνσπασμών.

2.6Δοσολογία

ΣυνιστάταιηλήψητουVENLASANμετοφαγητό.Κάθεκαψάκιοπρέπεινακαταπίνεταιολόκληρομετη

βοήθειαυγρού.Τοκαψάκιοδενπρέπειναδιαιρείται,ναθρυμματίζεταιήνατοποθετείταιμέσαστονερό.Το

VENLASANπρέπειναχορηγείταιμίαφοράημερησίως,τηνίδιαώραπερίπουτοπρωίήτοβράδυ.

Κατάθλιψη

ΗσυνήθηςσυνιστώμενηδόσητουVENLASANείναι75mg,χορηγούμεναμίαφοράημερησίως.

Όταναπαιτείται,ηδοσολογίατουVENLASANμπορείνααυξηθείκατά75mg/ημέρα.Αν

χρειάζεται,ηδόσημπορείνααυξηθείέως225mg/ημέρασεασθενείςπουπάσχουναπόμετρίουβαθμού

κατάθλιψηκαιως375mg/ημέρασεασθενείςμεβαριάκατάθλιψη.Οιαυξήσειςτηςδόσηςπρέπειναγίνονται

ανάδιαστήματα2εβδομάδωνπερίπουήπερισσότεροκαιόχιμικρότερατων4ημερών.

Εάνηανταπόκρισηστοφάρμακοείναιικανοποιητική,ηίδιαδόσηπρέπειναδιατηρηθείγια4εβδομάδες

τουλάχιστον.Στησυνέχειαμπορείσταδιακάναμειωθεί,γιαπαράδειγμαστοήμισυ,εκτόςεάνεπαναληφθούν

τασυμπτώματα.Ηθεραπείαπρέπεινασυνεχίζεταιμέχριοασθενήςναείναιελεύθεροςσυμπτωμάτωνγια4-6

μήνες.Στησυνέχειαηθεραπείαθαπρέπειβαθμιαίαναδιακοπεί.

ΓενικευμένηΑγχώδηςΔιαταραχή(ΓΑΔ)/ΚοινωνικήΑγχώδηςΔιαταραχή(ΚΑΔ)

ΗσυνήθηςσυνιστώμενηδόσητουVENLASANγιατηθεραπείατηςΓενικευμένηςΑγχώδουςΔιαταραχήςκαι

τηςΚοινωνικήςΑγχώδουςΔιαταραχής/ΚοινωνικήςΦοβίαςείναι75mg,χορηγούμεναμιαφοράημερησίως.

Εάνμετά2εβδομάδεςαπαιτείταιπεραιτέρωκλινικήβελτίωση,ηδόσημπορείναφτάσειτα150mg,

χορηγούμεναμίαφοράημερησίως.Ανχρειάζεται,ηδόσημπορείνααυξηθείπεραιτέρωέωςτα225mg

χορηγούμεναμίαφοράημερησίως.Οιαυξήσειςτηςδόσηςπρέπειναγίνονταιανάδιαστήματα2εβδομάδωνή

περισσότερο,καιόχιμικρότερατων4ημερών.

Μετηδόσητων75mgπαρατηρήθηκεδράσημετάαπόθεραπεία1εβδομάδας.

ΔιαταραχήΠανικού,μεήχωρίςαγοραφοβία

Ησυνιστώμενηδόσηείναι75mgVENLASANμίαφοράτηνημέρα.Ηθεραπείαπρέπειναξεκινήσειμεδόση

VENLASAN37,5mgτηνημέραγιατιςπρώτες4έως7ημέρες.Μετάηδόσηθαπρέπεινααυξηθείστα75

mgμιαφοράτηνημέρα.

Οιασθενείςπουδενανταποκρίνονταιστηδόσητων75mg/ημέρα,μπορείναωφεληθούναπόαυξήσειςστη

δόσημέχριτημέγιστηδόσητων225mg/ημέρα.Ηδοσολογίατηςβενλαφαξίνηςπαρατεταμένης

αποδέσμευσηςμπορείνααυξάνεταικατά75mg/ημέραανάδιαστήματαπερίπου2ήπερισσοτέρων

εβδομάδων,αλλάόχιμικρότερατων4ημερών.

Ταχείαέναρξηδράσης

Ότανείναιεπιθυμητήηταχείαέναρξηδράσηςτουφαρμάκου,π.χ.σεσοβαρήκατάθλιψηήσε

ενδονοσοκομειακούςασθενείς,ησυνιστώμενηδοσολογίαέναρξηςείναι150mgτηνημέρα.

Ηημερήσιαδοσολογίαπρέπεικατόπιννααυξάνεταικατά75mg,σεδιαστήματαόχιμικρότερατων4ημερών,

έωςότουεπιτευχθείηεπιθυμητήανταπόκριση.Στησυνέχειαηδόσηπρέπειναελαττωθείσταδιακάέωςτη

συνήθηδοσολογίαπουσυμφωνείμετηνανταπόκρισηκαιτηνανεκτικότητατουασθενή.Ημέγιστη

συνιστώμενηδοσολογίαείναι225mgτηνημέρα.

Διατήρηση/συντήρηση/Συνέχιση/ΠαρατεινόμενηΜακροχρόνιαΘεραπεία

Κατάθλιψη

Είναιγενικάπαραδεκτόότισταοξέαεπεισόδιαμείζονοςκατάθλιψηςαπαιτείταιησυνέχισητης

φαρμακευτικήςθεραπείαςγιααρκετούςμήνες.ΤοVENLASANέχειφανείαποτελεσματικόκατάτηδιάρκεια

μακροχρόνιαςθεραπείαςέως12μήνες.

Πρόληψηυποτροπών&επανεμφάνισηςνέωνεπεισοδίωνκατάθλιψης

Συνήθωςηδοσολογίαγιατηνπρόληψητηςυποτροπήςήτηνπρόληψητηςεπανεμφάνισηςενόςνέου

επεισοδίουείναιπαρόμοιαμεαυτήπουεφαρμόζεταικατάτηναρχικήθεραπεία.Οιασθενείςθαπρέπεινα

επανεξετάζονταιτακτικάγιαναεκτιμάταιτοόφελοςτηςμακροχρόνιαςθεραπείας.

ΓενικευμένηΑγχώδηςΔιαταραχή&ΔιαταραχήΠανικού

ΟγιατρόςθαπρέπειναεπανεκτιμάπεριοδικάτηνωφέλειατηςμακροχρόνιαςθεραπείαςμεVENLASANγια

κάθεέναασθενή.Είναιγενικάπαραδεκτόότιστιςοξείεςπεριπτώσειςσοβαρήςκατάθλιψηςαπαιτείταιη

διατήρησητηςφαρμακολογικήςθεραπείαςγιααρκετούςμήνες.

ΤοVENLASANέχειφανείαποτελεσματικόκατάτηδιάρκειαθεραπείαςέως12μήνεςγιατην

κατάθλιψηκαιέως6μήνεςγιατηνΓενικευμένηΑγχώδηΔιαταραχήκαιτηΔιαταραχήΠανικού.

Διακοπήτηςχορήγησηςτου VENLASAN

Συνιστάταιβαθμιαίαμείωσητηςδοσολογίαςότανδιακόπτεταιηθεραπείαμεβενλαφαξίνη(βλ.«Ειδικές

προειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση»και«Ανεπιθύμητεςενέργειες»).Εάνηβενλαφαξίνηέχει

χορηγηθείγιαπερισσότεροαπό6εβδομάδες,συνιστάταιβαθμιαίαμείωσητηςδοσολογίαςγιαπερίοδο

τουλάχιστον2εβδομάδων.Σεκλινικέςμελέτεςμεβενλαφαξίνη(καψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσης),η

βαθμιαίαμείωσητηςδοσολογίαςεπιτεύχθηκεμεμείωσητηςκαθημερινήςδόσηςκατά75mgανάδιαστήματα

μιαςεβδομάδας.Τοχρονικόδιάστημαπουαπαιτείταιγιατηβαθμιαίαμείωσητηςδοσολογίαςμέχριτη

διακοπήτηςθεραπείαςμπορείναεξαρτάταιαπότηδόση,τηδιάρκειατηςθεραπείαςκαιτονκάθεασθενή

ξεχωριστά.

ΑσθενείςμεΝεφρικήήΗπατικήΑνεπάρκεια

Ασθενείςμενεφρικήήκαιηπατικήανεπάρκειαπρέπειναλαμβάνουνμικρότερεςδόσειςβενλαφαξίνης.

Ησυνολικήημερήσιαδόσηβενλαφαξίνηςπρέπειναελαττώνεταικατά25%έως50%σεασθενείςμε

διαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίαςμεβαθμόσπειραματικήςδιήθησης10έως70ml/min.Σεασθενείςπου

βρίσκονταισεαιμοκάθαρσηπρέπειναμειωθείηημερήσιαδόσηκατά50%καιηχορήγησηναγίνεταιμετάτο

πέραςτηςσυνεδρίαςτηςαιμοκάθαρσης.

Σεασθενείςμεήπιαέωςμέτριαηπατικήανεπάρκειαπρέπειναμειωθείηολικήημερήσιαδόσηκατά50%.

Πρέπειναεξετασθείηπεραιτέρωμείωσητηςδοσολογίαςγιατιςπεριπτώσειςασθενώνμεσοβαρότερη

ηπατικήανεπάρκειας.Σεορισμένουςασθενείςμπορείνααπαιτηθείμείωσημεγαλύτερητου50%.

Ηλικιωμένοιασθενείς

Δενσυνιστάταικαμίαπροσαρμογήστησυνήθηδοσολογίαγιατουςυπερήλικεςεξαιτίαςτηςηλικίαςτουςκαι

μόνο.Κατάτηνεξατομίκευσητηςδοσολογίας,χρειάζεταιιδιαίτερηπροσοχήκατάτηναύξησητωνδόσεων.

ΠαιδιατρικήΧρήση

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητασεάτομακάτωτων18ετώνδενέχειτεκμηριωθείκαιγι'αυτόδεν

συνιστάταιηχρήση.

2.7Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

Ηεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίασεσχέσημετηνυπερδοσολογίαβενλαφαξίνης,ότανχορηγήθηκεσε

συνδυασμόμεάλλαφάρμακαή/καιαλκοόλπεριλαμβάνειαλλαγέςστοηλεκτροκαρδιογράφημα,(π.χ.

επιμήκυνσητουδιαστήματοςQT,ημισκελικόαποκλεισμό,επιμήκυνσητουQRS),φλεβοκομβικήκαι

κοιλιακήταχυκαρδία,βραδυκαρδία,υπόταση,ίλιγγο,μεταβολήτηςδιανοητικήςκατάστασης(κυμαινόμενη

απόυπνηλίαμέχρικώμα)καισπασμοί.Συνήθωςτέτοιαπεριστατικάαποκαθίστανταιαφ'εαυτών.Απότην

εμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίαυπάρχουναναφορέςθανάτωνσεασθενείςπουέλαβανυπερδοσολογία

βενλαφαξίνης,κυρίωςσεσυνδυασμόμεαλκοόλή/καιάλλαφάρμακα.

ΑντιμετώπισητηςΥπερδοσολογίας

Ηαντιμετώπισητηςυπερδοσολογίαςπρέπειναγίνεταισενοσοκομείομεσυμπτωματικήκαιυποστηρικτική

αγωγή(παρακολούθησηζωτικώνσημείων,εξασφάλισηοδούαερισμού,οξυγόνωσηκαιτεχνητήαναπνοή).

Δενσυνιστάταιηπρόκλησηεμέτουλόγωτουκινδύνουεισρόφησης.Πρέπειναεξετάζεταιτοενδεχόμενο

πλύσηςστομάχου,εάνμπορείναγίνεισύντομαμετάτηλήψητουφαρμάκουήσεσυμπτωματικούςασθενείς,

καθώςεπίσηςκαιηπερίπτωσηχορήγησηςενεργούάνθρακα.Δενείναιγνωστάειδικάαντίδοταγιατη

βενλαφαξίνη.

Ηβενλαφαξίνηκαιοβασικόςμεταβολίτηςτης,ηODV,δενθεωρείταιότιαπομακρύνονταιμέσω

αιμοκάθαρσηςγιατίηκάθαρσηκαιτωνδύοουσιώνμέσωαυτήτηςμεθόδουείναιχαμηλή.Επίσης,είναι

απίθανοναυπάρξειόφελοςαπόπρόκλησηδιούρησης,αιμοκάθαρση,αιμοπροσρόφησηκαι

αφαιμαξομετάγγιση.

Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεωνΑθήνας:2107793777

2.8Ανεπιθύμητεςενέργειες

Ησυχνότηταπολλώναπότιςσυχνάπαρατηρούμενεςανεπιθύμητεςενέργειεςεξαρτάταιαπότηδόση.Σε

γενικέςγραμμές,οιανεπιθύμητεςενέργειεςμειώνονταισεέντασηκαισυχνότηταμετησυνέχισητης

θεραπείας.

Ταπεριστατικάταξινομούνταιστονκάτωθιπίνακαανάσύστηματουοργανισμούκαιμεφθίνουσασυχνότητα

βάσειτωνπαρακάτωκατηγοριών.

Συχνές:≥1%

Μησυχνές:≥0,1%και<1%

Σπάνιες:≥0,01και<0,1%

Πολύσπάνιες:<0,01%

ΣώμαωςΣύνολο:

Συχνές:Αίσθημααδυναμίας/κόπωση,κοιλιακόςπόνος,τυχαίοςτραυματισμός,πόνοςστηνπλάτη,θωρακικό

άλγος,ρίγη,πυρετός,συμπτώματακρυολογήματος,πονοκέφαλος,λοίμωξη,πόνοςστολαιμό.

Μησυχνές:Αντίδρασηφωτοευαισθησίας,οίδημαπροσώπου,δυσφορία,μονιλίαση,δυσκαμψίατουαυχένα,

υπερδοσολογία,πόνοςστηνπύελο,απόπειρααυτοκτονίας,σύνδρομοστέρησης.Σπάνιες:Δυσοσμίασώματος,

κυτταρίτιδα,δυσοσμίατουστόματος.

Πολύσπάνιες:Αναφυλαξία.

Καρδιαγγειακό:

Συχνές:Υπέρταση,αγγειοδιαστολή(κυρίωςεξάψεις),ημικρανία,αίσθημαπαλμών.

Μησυχνές:Υπόταση,ορθοστατικήυπόταση,συγκοπτικήκρίση,ταχυκαρδία,στηθάγχη,αρρυθμία,

εκτακτοσυστολές,περιφερικήαγγειακήδιαταραχή(κυρίωςκρύαπόδιαήκαικρύαχέρια),

θρομβοφλεβίτιδα.

Σπάνιες:Διδυμία,ημισκελικόςαποκλεισμός,καρδιαγγειακήνόσος(περιλαμβάνειδιαταραχήτηςμιτροειδούς

βαλβίδαςκαιδιαταραχέςτηςκυκλοφορίας),νόσοςτωνστεφανιαίωναγγείων,καρδιακήανεπάρκεια,

έμφραγμαμυοκαρδίου,φλεβικήανεπάρκεια.

Πολύσπάνιες:ΕπιμήκυνσητουδιαστήματοςQT,κοιλιακήμαρμαρυγή,κοιλιακήταχυκαρδία

(περιλαμβανομένηςκοιλιακήςταχυκαρδίαςδίκηνριπιδίου)

Πεπτικό:

Συχνές:Δυσκοιλιότητα,ναυτία,έμετος,ανορεξία,δυσπεψία,ερυγές,μετεωρισμός,αύξησητηςόρεξης.

Μησυχνές:Τριγμόςτωνδοντιών,κολίτιδα,δυσφαγία,οισοφαγίτιδα,γαστρίτιδα,γαστρεντερίτιδα,

γαστρεντερικόέλκος,ουλίτιδα,γλωσσίτιδα,αιμορροΐδες,έλκοςστόματος,στοματικήμονιλίαση,αιμορραγία

απότοορθό,στοματίτιδα,διάρροια.

Σπάνιες:Οισοφαγικοίσπασμοί,αιμορραγίατωνούλων,αιματέμεση,σιελόρροια,παρωτίτιδα,

αποχρωματισμόςτηςγλώσσας.

Πολύσπάνιες:Παγκρεατίτιδα.

Αίμα/Λεμφικό:

Μησυχνές:Εκχύμωση,αιμορραγίατωνβλεννογόνων,αναιμία,λευκοκυττάρωση,λευκοπενία,

λεμφαδενοπάθεια,θρομβοκυτταραιμία.

Σπάνιες:Παρατεταμένοςχρόνοςροήςαίματος,θρομβοκυτοπενία.

Πολύσπάνιες:Δυσκρασίεςαίματος(περιλαμβάνονταιακκοκιοκυττάρωση,απλαστικήαναιμία,

ουδετεροπενίακαιπανκυτοπενία)

Μεταβολισμός/Διατροφή:

Συχνές:Υπερχοληστεριναιμία(ιδιαίτεραμεπαρατεταμένηχορήγησηκαιπιθανόνμευψηλότερεςδόσεις),

απώλειασωματικούβάρους,οίδημα.

Μησυχνές:Μηφυσιολογικέςδοκιμασίεςτηςηπατικήςλειτουργίας,υπονατριαιμία,αύξησηβάρους,αύξηση

τηςαλκαλικήςφωσφατάσης,υπεργλυκαιμία,υπερλιπιδαιμία,υποκαλιαιμία,αύξησητηςSGOT,αύξησητης

SGPT,δίψα.

Σπάνιες:Ηπατίτιδα,σύνδρομοαπρόσφορηςεκκρίσεωςαντιδιουρητικήςορμόνης(SIADH),χολερυθριναιμία,

αφυδάτωση,σακχαρώδηςδιαβήτης,ουρικήαρθρίτιδα,υπογλυκαιμία.

Πολύσπάνιες:Αύξησηπρολακτίνης

Νευρικό:

Συχνές:Παράδοξαόνειρα,ελάττωσητηςlibido,ζάλη,ξηροστομία,αυξημένοςμυϊκόςτόνος,υπερτονία,

αϋπνία,νευρικότητα,παραισθησία,καταστολή/υπνηλία,τρόμος,ανησυχία,αμνησία,άγχος,σύγχυση,

κατάθλιψη,συναισθηματικήαστάθεια,υπαισθησία,τρισμός,ίλιγγος.

Μησυχνές:Απάθεια,παραισθήσεις,μυοκλονία,διέγερση,διαταραχήτηςομιλίας,αταξία,περιστοματική

παραισθησία,ευφορία,εχθρικότητα,υπεραισθησία,υπερκινησία,υποτονία,έλλειψησυντονισμούτων

κινήσεων,μανιακήαντίδραση,νευραλγία,νευροπάθεια,παρανοϊκήαντίδραση,εμβροντησία,νευρική

σύσπασητουπροσώπου.

Σπάνιες:Σπασμοί,μανιακόεπεισόδιο,κακόηθεςνευροληπτικόσύνδρομο(NMS),σεροτονινεργικόσύνδρομο,

διαταραχήτουβαδίσματος,ακαθησία,αφασία,παράλυσητουπροσωπικούνεύρου,δυσκολίεςστο

συντονισμόκινήσεων,υποκινησία,απώλειασυνείδησης,νυσταγμός,ψυχωτικήκατάθλιψη,μείωσητων

αντανακλαστικών,αύξησητωναντανακλαστικών,ιδεασμόςαυτοκαταστροφής.

Πολύσπάνιες:Παραλήρημα,εξωπυραμιδικέςαντιδράσεις(περιλαμβανομένωνδυστονίαςκαιδυσκινησίας),

όψιμηδυσκινησία,εγκεφαλικήαιμορραγία.

Αναπνευστικό:

Συχνές:Χασμουρητό,βρογχίτιδα,αύξησητουβήχα,δύσπνοια,φαρυγγίτιδα,ρινίτιδα,παραρρινοκολπίτιδα.

Μησυχνές:Άσθμα,πνευμονικήσυμφόρηση,ρινορραγία,υπεραερισμός,λαρυγγισμός,λαρυγγίτιδα,

πνευμονία,μεταβολήτηςφωνής.

Σπάνιες:Λόξυγκας,υποαερισμός,υποξία,πλευρίτιδα,νυκτερινήάπνοια,αύξησητωνπτυέλων.Πολύ

σπάνιες:Πνευμονικήηωσινοφιλία

Δέρμακαιταεξαρτήματάτου:

Συχνές:Αυξημένηεφίδρωση(περιλαμβανομένωντωννυκτερινώνεφιδρώσεων).

Μησυχνές:Εξάνθημα,αλωπεκία,ακμή,εύθραυστανύχια,δερματίτιδαεξ'επαφής,ξηροδερμία,έκζεμα,

κηλιδοβλατιδώδεςεξάνθημα,ψωρίαση,υπερτροφίαδέρματος.

Σπάνιες:Οζώδεςερύθημα,αποφολιδωτικήδερματίτιδα,λειχηνοειδήςδερματίτιδα,πετεχειώδεςεξάνθημα,

φλυκταινώδεςεξάνθημα,αποχρωματισμόςτουδέρματος,ραβδώσειςτουδέρματος,φυσαλιδοφλυκταινώδες

εξάνθημα.

Πολύσπάνιες:Πολύμορφοερύθημα,σύνδρομοStevens-Johnson,κνησμός,κνίδωση.

Αισθητηριακό:

Συχνές:Διαταραχήστηνπροσαρμογή,μυδρίαση,διαταραχέςόρασης,διαταραχήτουσυντονισμού.Μη

συχνές:Διαταραχέςγεύσης,εμβοές,επιπεφυκίτιδα,αλλοίωσητουκερατοειδή,διπλωπία,ξηροφθαλμία,

οφθαλμικόςπόνος,υπερακουσία,μέσηωτίτιδα,παροσμία,φωτοφοβία,απώλειατηςγεύσης,διαταραχήτου

οπτικούπεδίου.

Σπάνιες:Βλεφαρίτιδα,εξώφθαλμος,κώφωση,γλαύκωμα,έξωωτίτιδα,υπόσφαγμα,ραγοειδίτιδα,διαταραχή

τουυαλοειδούς.

Ουροποιογεννητικό:

Διαταραχέςεκσπερμάτισης/οργασμού(άνδρες),ανοργασμία,διαταραχήτηςστύσης,διαταραχήτηςούρησης

(κυρίωςδιστακτικότητα),δυσμηνόρροια,δυσουρία,ανικανότητα,μητρορραγία,διαταραχήτουπροστάτη

(συμπεριλαμβανομένηςπροστατίτιδαςκαιυπερτροφίαςπροστάτη),συχνουρία,κολπίτιδα.

Μησυχνές:Ανώμαλοςοργασμός(γυναίκες),μηνορραγία,κατακράτησηούρων,λευκωματουρία,αμηνόρροια,

πόνοςστηνκύστη,πόνοςστουςμαστούς,κυστίτιδα,αιματουρία,λευκόρροια,νυκτερινήενούρηση,

πολυουρία,ακράτειαούρων,συχvoυρία,κολπικήαιμορραγία.

Σπάνιες:Ινοκυστικοίμαστοί,γυναικομαστία,πόνοςστουςνεφρούς,ωοθηκικήκύστη,ολιγουρία,σπασμόςτης

μήτρας

Οασθενήςπρέπειναενημερώνειτοταχύτεροδυνατότονιατρόήτοφαρμακοποιότουστηνπερίπτωσηπου

εμφανιστείοποιαδήποτεάλληδιαταραχήήσύμπτωμακατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

2.9Τιπρέπειναγνωρίζειοασθενήςγιατηνημερομηνίαλήξηςτουπροϊόντος

Δενπρέπειναχρησιμοποιείτεαυτότοφάρμακομετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναγράφεταιστη

συσκευασία.

2.10Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροϊόντος

Φυλάσσετεσεθερμοκρασίαμικρότερητων25°C.

2.11Ημερομηνίατελευταίαςαναθεώρησηςτουφύλλουοδηγιών:Οκτώβριος2008

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικόσαςπρόβλημα.Δεν

θαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση,χωρίς

προηγουμένωςναέχετεσυμβουλευτείτογιατρόσας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανιστείκάποιοπρόβλημαμετοφάρμακο,ενημερώστεαμέσως

τογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνέχετεκάποιαερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούνστοφάρμακοπουλαμβάνετεή

χρειάζεστεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσαςπρόβλημα,μηδιστάσετεναζητήσετετις

πληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθαπρέπειναλαμβάνεται

σύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειασαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμεπροσοχήκάθεπληροφορία

πουαφοράστοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασίαμπορείνα

αλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγείασας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουέχουνλήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπόταπαιδιά.

4.ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Χορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή.

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

VENLASAN ®

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

ΚάθεκαψάκιοπεριέχειΥδροχλωρικήΒενλαφαξίνηπουαντιστοιχείσε75mgή150mg

βενλαφαξίνης.

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλ.παράγραφο6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Καψάκιοπαρατεταμένηςαποδέσμευσης,σκληρό.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοVENLASAN ® ενδείκνυταιγιατηθεραπείαόλωντωνμορφώνκατάθλιψης

ΤοVENLASAN ® ενδείκνυταιεπίσηςγιατηθεραπείατηςΓενικευμένηςΑγχώδους

Διαταραχής

ΤοVENLASAN ® ενδείκνυταιγιατηνπρόληψητωνυποτροπώνκατάθλιψηςήγιατην

πρόληψητηςεπανεμφάνισηςνέωνεπεισοδίωνκατάθλιψης.

ΤοVENLASAN ® ενδείκνυταιγιατηθεραπείατηςΚοινωνικήςΑγχώδους

Διαταραχής/ΚοινωνικήςΦοβίας.

TοVENLASAN ® ενδείκνυταιστηθεραπείατηςδιαταραχήςπανικού,μεήχωρίς

αγοραφοβία.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ΣυνιστάταιηλήψητουVENLASAN ® μετοφαγητό.Κάθεκαψάκιοπρέπεινακαταπίνεται

ολόκληρομετηβοήθειαυγρού.Τοκαψάκιοδενπρέπειναδιαιρείται,ναθρυμματίζεταιήνα

τοποθετείταιμέσαστονερό.ΤοVENLASAN ® πρέπειναχορηγείταιμίαφοράημερησίως,

τηνίδιαώραπερίπουτοπρωίήτοβράδυ.

Κατάθλιψη

ΗσυνήθηςσυνιστώμενηδόσητουVENLASAN ® είναι75mg,χορηγούμενημίαφορά

ημερησίως.

Όταναπαιτείται,ηδοσολογίατουVENLASAN ® μπορείνααυξηθείκατά75mg/ημέρα.Αν

χρειάζεται,ηδόσημπορείνααυξηθείέως225mg/ημέρασεασθενείςπουπάσχουναπό

μετρίουβαθμούκατάθλιψη.Οιαυξήσειςτηςδόσηςπρέπειναγίνονταιανάδιαστήματα2

εβδομάδωνπερίπουήπερισσότεροκαιόχιμικρότερατων4ημερών.

Εάνηανταπόκρισηστοφάρμακοείναιικανοποιητική,ηίδιαδόσηπρέπειναδιατηρηθείγια4

εβδομάδεςτουλάχιστον.Στησυνέχειαμπορείσταδιακάναμειωθεί,γιαπαράδειγμαστο

ήμισυ,εκτόςεάνεπαναληφθούντασυμπτώματα.Ηθεραπείαπρέπεινασυνεχίζεταιμέχριο

ασθενήςναείναιελεύθεροςσυμπτωμάτωνγια4-6μήνες.Στησυνέχειαηθεραπείαθαπρέπει

βαθμιαίαναδιακοπεί.

ΓενικευμένηΑγχώδηςΔιαταραχή(ΓΑΔ)/ΚοινωνικήΑγχώδηςΔιαταραχή(ΚΑΔ)

ΗσυνήθηςδόσητουVENLASAN ® γιατηθεραπείατηςΓενικευμένηςΑγχώδουςΔιαταραχής

καιτηςΚοινωνικήςΑγχώδουςΔιαταραχής/ΚοινωνικήςΦοβίαςείναι75mg,χορηγούμενα

μίαφοράημερησίως.Εάνμετά2εβδομάδεςαπαιτείταιπεραιτέρωκλινικήβελτίωση,ηδόση

μπορείναφτάσειτα150mg,χορηγούμεναμίαφοράημερησίως.Ανχρειάζεται,ηδόση

μπορείνααυξηθείπεραιτέρωέωςτα225mgχορηγούμεναμίαφοράημερησίως.Οιαυξήσεις

τηςδόσηςπρέπειναγίνονταιανάδιαστήματα2εβδομάδωνήπερισσότερο,καιόχιμικρότερα

των4ημερών.

Μετηδόσητων75mgπαρατηρήθηκεδράσημετάαπόθεραπεία1εβδομάδας.

ΔιαταραχήΠανικούμεήχωρίςαγοραφοβία

Ησυνιστώμενηδόσηείναι75 mg VENLASAN ® μίαφοράτηνημέρα.Ηθεραπείαπρέπεινα

ξεκινήσειμεδόσηVENLASAN ® 37,5 mg τηνημέραγιατιςπρώτες4έως7ημέρες.Μετάη

δόσηθαπρέπεινααυξηθείστα75 mg μιαφοράτηνημέρα.

Οιασθενείςπουδενανταποκρίνονταιστηδόσητων75 mg /ημέρα,μπορείναωφεληθούναπό

αυξήσειςστηδόσημέχριτημέγιστηδόσητων225 mg /ημέρα.Ηδοσολογίατης

βενλαφαξίνηςπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςμπορείνααυξάνεταικατά75 mg /ημέραανά

διαστήματαπερίπου2ήπερισσοτέρωνεβδομάδων,αλλάόχιμικρότερατων4ημερών.

Ταχείαέναρξηδράσης:

Ότανείναιεπιθυμητήηταχείαέναρξηδράσηςτουφαρμάκου,π.χ.σεσοβαρήκατάθλιψηήσε

ενδονοσοκομειακούςασθενείς,ησυνιστώμενηδοσολογίαέναρξηςείναι150mgτηνημέρα.

Ηημερήσιαδοσολογίαπρέπεικατόπιννααυξάνεταικατά75mg,σεδιαστήματαόχι

μικρότερατων4ημερών,έωςότουεπιτευχθείηεπιθυμητήανταπόκριση.Στησυνέχειαη

δόσηπρέπειναελαττωθείσταδιακάέωςτησυνήθηδοσολογίαπουσυμφωνείμετην

ανταπόκρισηκαιτηνανεκτικότητατουασθενή.Ημέγιστησυνιστώμενηδοσολογίαείναι

225mgτηνημέρα.

Συντήρηση/Συνέχιση/Μακροχρόνιαθεραπεία

Κατάθλιψη

Είναιγενικάπαραδεκτόότισταοξέαεπεισόδιαμείζονοςκατάθλιψηςαπαιτείταιησυνέχιση

τηςφαρμακευτικήςθεραπείαςγιααρκετούςμήνες.ΤοVENLASAN ® έχειφανεί

αποτελεσματικόκατάτηδιάρκειαμακροχρόνιαςθεραπείαςέως12μήνες.

Πρόληψηυποτροπών & επανεμφάνισηςνέωνεπεισοδίωνκατάθλιψης

Συνήθωςηδοσολογίαγιατηνπρόληψητηςυποτροπήςήτηνπρόληψητηςεπανεμφάνισης

ενόςνέουεπεισοδίουείναιπαρόμοιαμεαυτήπουεφαρμόζεταικατάτηναρχικήθεραπεία.Οι

ασθενείςθαπρέπειναεπανεξετάζονταιτακτικάγιαναεκτιμάταιτοόφελοςτηςμακροχρόνιας

θεραπείας.

ΓενικευμένηΑγχώδηςΔιαταραχή&ΔιαταραχήΠανικού

ΤοVENLASAN ® έχειφανείαποτελεσματικόκατάτηδιάρκειαθεραπείαςέως6μήνεςγια

τηνΓενικευμένηΑγχώδηΔιαταραχήκαιτηΔιαταραχήΠανικού.

Ογιατρόςθαπρέπειναεπανεκτιμάπεριοδικάτηνωφέλειατηςμακροχρόνιαςθεραπείαςμε

VENLASAN ® γιακάθεέναασθενή.

Διακοπήτηςχορήγησηςτου VENLASAN ®

Συνιστάταιβαθμιαίαμείωσητηςδοσολογίαςότανδιακόπτεταιηθεραπείαμεβενλαφαξίνη

(βλ.«Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση»και«Ανεπιθύμητες

ενέργειες»).Εάνηβενλαφαξίνηέχειχορηγηθείγιαπερισσότεροαπό6εβδομάδες,

συνιστάταιβαθμιαίαμείωσητηςδοσολογίαςγιαπερίοδοτουλάχιστον2εβδομάδων.Σε

κλινικέςμελέτεςμεβενλαφαξίνη(καψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσης),ηβαθμιαία

μείωσητηςδοσολογίαςεπιτεύχθηκεμεμείωσητηςκαθημερινήςδόσηςκατά75mgανά

διαστήματαμιαςεβδομάδας.Τοχρονικόδιάστημαπουαπαιτείταιγιατηβαθμιαίαμείωση

τηςδοσολογίαςμέχριτηδιακοπήτηςθεραπείαςμπορείναεξαρτάταιαπότηδοσολογία,τη

διάρκειατηςθεραπείαςκαιτονκάθεασθενήξεχωριστά.

ΑσθενείςμεΝεφρικήήΗπατικήΑνεπάρκεια

Ασθενείςμενεφρικήήκαιηπατικήανεπάρκειαπρέπειναλαμβάνουνμικρότερεςδόσεις

βενλαφαξίνης.

Ηολικήημερήσιαδόσηβενλαφαξίνηςπρέπειναελαττώνεταικατά25%έως50%σε

ασθενείςμεδιαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίαςμεβαθμόσπειραματικήςδιήθησης10έως

70ml/min.

Σεασθενείςπουβρίσκονταισεαιμοκάθαρσηπρέπειναμειωθείηημερήσιαδόσηκατά50%

καιηχορήγησηναγίνεταιμετάτοπέραςτηςσυνεδρίαςτηςαιμοκάθαρσης.

Σεασθενείςμεμέτριαηπατικήανεπάρκειαπρέπειναμειωθείηολικήημερήσιαδοσολογία

κατά50%.Σεορισμένουςασθενείςμπορείνααπαιτηθείμείωσημεγαλύτερητου50%.

Ηλικιωμένοιασθενείς

Δενσυνιστάταικαμίαπροσαρμογήστησυνήθηδοσολογίαγιατουςυπερήλικεςεξαιτίαςτης

ηλικίαςτουςκαιμόνο.Κατάτηνεξατομίκευσητηςδοσολογίας,χρειάζεταιιδιαίτερηπροσοχή

κατάτηναύξησητωνδόσεων.

Παιδιατρικήχρήση

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητασεάτομακάτωτων18ετώνδενέχειτεκμηριωθείκαι

γι’αυτόδενσυνιστάταιηχρήση.

4.3 Αντενδείξεις

ΤοVENLASAN ® αντενδείκνυταισεασθενείςμεγνωστήυπερευαισθησίασεαυτό.

ΑντενδείκνυταιηπαράλληληχορήγησηαναστολέωντηςΜΑΟ(μονοαμινοξειδάσης)(βλέπε

ΕιδικέςΠροειδοποιήσειςκαιΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση).

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

ΑναστολείςΜΑΟ

Έχουναναφερθείανεπιθύμητεςενέργειες,μερικέςαπότιςοποίεςήτανσοβαρές,ότανη

θεραπείαβενλαφαξίνηςάρχισελίγομετάτηδιακοπήτηςθεραπείαςμεαναστολείςΜΑΟή

ότανηχορήγησητωναναστολέωνΜΑΟάρχισελίγομετάτηδιακοπήτηςβενλαφαξίνης.Στις

ανεπιθύμητεςενέργειεςπεριλαμβάνονταντρόμος,κλονικοίσπασμοί,εφίδρωση,ναυτία,

έμετος,εξάψεις,ζάλη,υπερθερμίαμεχαρακτηριστικάομοιάζονταμεκακόηθεςνευροληπτικό

σύνδρομο,επιληπτικέςκρίσειςκαιθάνατος.Κατάτηνπαράλληληχρήσηεκλεκτικών

αναστολέωνεπαναπρόσληψηςτηςσεροτονίνης(SSRI)καιαναστολέωνΜΑΟέχουν

αναφερθείυπερθερμία,ακαμψία,κλονικοίσπασμοί,αστάθειατουαυτόνομουνευρικού

συστήματοςπιθανόνμεταχείεςδιακυμάνσειςτωνζωτικώνσημείων,μεταβολέςτης

διανοητικήςκατάστασηςπεριλαμβανομένηςυπερβολικήςανησυχίαςπουεξελίσσεταισε

παραλήρημακαικώμα,καθώςκαιεκδηλώσειςπουμοιάζουνμεκακόηθεςνευροληπτικό

σύνδρομο.Μετηνπαράλληληχορήγησητρικυκλικώναντικαταθλιπτικώνκαιαναστολέων

ΜΑΟέχουναναφερθείσοβαρήυπερθερμίακαιεπιληπτικέςκρίσειςορισμένεςφορές

θανατηφόρες.Λαμβάνονταςυπόψηαυτέςτιςαντιδράσειςκαθώςκαιτιςσοβαρέςκαιμερικές

φορέςθανατηφόρεςαλληλεπιδράσεις,πουέχουναναφερθείμετηνπαράλληληήτην

επακόλουθηχορήγησηαναστολέωνΜΑΟκαιάλλωναντικαταθλιπτικώνμεφαρμακολογικές

ιδιότητεςπαρόμοιεςτηςβενλαφαξίνης,δενπρέπειναχρησιμοποιείταιτοVENLASAN ® σε

συνδυασμόμεαναστολείςΜΑΟήεντός14ημερώνμετάτηδιακοπήθεραπείαςμε

αναστολείςΜΑΟ.Πρέπειναπαρέλθουν7ημέρεςτουλάχιστονμετάτηδιακοπήτου

VENLASAN ® πριναρχίσειηχορήγησηενόςαναστολέαΜΑΟ.

Οιπαραπάνωσυστάσειςσχετικάμετοδιάστημαανάμεσαστηδιακοπήτηςθεραπείαςμε

κάποιοναναστολέαΜΑΟκαιτηνέναρξητηςθεραπείαςμεβενλαφαξίνηβασίζονταισε

εκτιμήσειςμετουςμηαναστρέψιμουςαναστολείςΜΑΟ.Οαπαραίτητοςχρόνοςανάμεσαστη

διακοπήτουαναστρέψιμουαναστολέαΜΑΟmoclobemide,καιστηνέναρξητηςθεραπείας

μεβενλαφαξίνημπορείναείναιμικρότεροςαπό14ημέρες.Ωστόσο,λαμβάνονταςυπόψη

τουςκινδύνουςεμφάνισηςτωνανεπιθύμητωνενεργειώνπουπεριγράφονταιπαραπάνωγια

τουςαναστολείςΜΑΟ,πρέπειναεξασφαλίζεταιμίαικανοποιητικήπερίοδοςέκπλυσηςόταν

οασθενήςαλλάζειαπόmoclobemideσεβενλαφαξίνη.Γιατηναξιολόγησητηςκατάλληλης

περιόδουέκπλυσηςπρέπειναλαμβάνονταιυπόψηοιφαρμακολογικέςιδιότητεςτης

moclobemideκαιηκλινικήαξιολόγησηγιατονκάθεασθενή.

Τάσειςαυτοκτονίας

Ηπιθανότητααπόπειραςαυτοκτονίαςενυπάρχεισεσημαντικόβαθμόσεσοβαρέςμορφές

κατάθλιψηςκαιενδέχεταιναυλοποιηθείαπότονασθενήστοαρχικόστάδιοτηςθεραπείας

όταν,ωςσυνέπειατηςτελευταίας,βελτιώνεταιηυποβουλησίατουασθενούς.

Συνεπώςηχορήγησητουφαρμάκουθαπρέπεινασυνδυάζεταιμετηντακτική

παρακολούθησητωνασθενώνγιακλινικήεπιδείνωσηκαιτάσειςαυτοκτονίας,κατάτην

αρχικήφάσητηςθεραπείαςΉκατάτηνοποιαδήποτεαλλαγήτηςδόσηςήτουδοσολογικού

σχήματος.

Παράλληλα,τοφάρμακοθαπρέπεινασυνταγογραφείταικαιναχορηγείταιαρχικάστη

μικρότερηδυνατήποσότηταπουνακαλύπτειτιςανάγκεςτουασθενούςμόνογιατοδιάστημα

μέχριτηνεπόμενηεπίσκεψηστονιατρό.Μετοντρόποαυτόελαχιστοποιείταιοκίνδυνος

σκόπιμηςυπέρβασηςτωνθεραπευτικώνδόσεων(βλέπε«Χορήγησησεπαιδιάκαιεφήβους

κάτωτων18ετών»και«ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες»).

Αυτοκτονία/αυτοκτονικέςσκέψειςήκλινικήεπιδείνωση

Ηκατάθλιψησχετίζεταιμεαυξημένοκίνδυνοαυτοκτονικώνσκέψεων,αυτοτραυματισμού

καιαυτοκτονίας(επεισόδιασχετιζόμεναμεαυτοκτονία).Οκίνδυνοςαυτόςπαραμένειέως

ότουεπιτευχθείσημαντικήύφεση.Καθώςμπορείναμησημειωθείβελτίωσηκατάτη

διάρκειατωνπρώτωνλίγωνεβδομάδωνθεραπείας,ήπερισσότερων,οιασθενείςθαπρέπεινα

παρακολουθούνταιστενάέωςότουεπιτευχθείτέτοιαβελτίωση.

Κατάτηγενικήκλινικήεμπειρία,οκίνδυνοςαυτοκτονίαςμπορείνααυξηθείκατάταπρώιμα

στάδιαανάρρωσης.

Άλλεςψυχιατρικέςκαταστάσειςγιατιςοποίεςηβενλαφαξίνησυνταγογραφείταιμπορεί

επίσηςνασχετίζονταιμεαυξημένοκίνδυνοεπεισοδίωνσχετιζόμενωνμεαυτοκτονία.

Επιπρόσθετα,αυτέςοικαταστάσειςμπορείνασυνυπάρχουνμεμείζονακαταθλιπτική

διαταραχή.Γιατολόγοαυτό,οιίδιεςπροφυλάξειςπουπαίρνονταικατάτηθεραπείαασθενών

μεμείζονακαταθλιπτικήδιαταραχή,θαπρέπειναπαίρνονταικαικατάτηθεραπείαασθενών

μεάλλεςψυχιατρικέςδιαταραχές.

Ασθενείςμειστορικόεπεισοδίωνσχετιζόμενωνμεαυτοκτονία,ήεκείνοιπουπαρουσιάζουν

σημαντικούβαθμούαυτοκτονικόιδεασμόπριναπότηνέναρξητηςθεραπείας,είναιγνωστό

ότιδιατρέχουνμεγαλύτεροκίνδυνοαυτοκτονικώνσκέψεωνήαποπειρώναυτοκτονίας,και

γιααυτόθαπρέπειναπαρακολουθούνταιπροσεκτικάκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.Μία

μετα-ανάλυσηελεγχόμενωνμεεικονικόφάρμακοκλινικώνδοκιμώνμεαντικαταθλιπτικά

φάρμακασεενήλικεςασθενείςμεψυχιατρικέςδιαταραχές,έδειξεαυξημένοκίνδυνο

αυτοκτονικήςσυμπεριφοράςμεαντικαταθλιπτικάσεσύγκρισημετοεικονικόφάρμακοσε

ασθενείςηλικίαςκάτωτων25ετών.Στενήπαρακολούθησητωνασθενών,καιιδιαίτερα

αυτώνπουδιατρέχουνυψηλόκίνδυνο,θαπρέπεινασυνδυάζεταιμετηφαρμακευτικήαγωγή,

ιδιαίτεραστηναρχήτηςθεραπείαςκαιμετάαπόαλλαγέςστηδοσολογία.Οιασθενείς(και

αυτοίπουφροντίζουντουςασθενείς)θαπρέπειναείναισεεπαγρύπνησησχετικάμετην

ανάγκηπαρακολούθησηςγιαοποιαδήποτεκλινικήεπιδείνωση,αυτοκτονικήσυμπεριφοράή

σκέψειςκαιοποιεσδήποτεασυνήθιστεςαλλαγέςστησυμπεριφοράκαινααναζητήσουν

ιατρικήσυμβουλήάμεσαεάνεμφανιστούναυτάτασυμπτώματα.

Χορήγησησεπαιδιάκαιεφήβουςκάτωτων18ετών

ΤοVENLASAN ® δενπρέπειναχορηγείταιγιατηθεραπείαπαιδιώνκαιεφήβωνκάτωτων18

ετών.Ηεμφάνισηαυτοκτονικήςσυμπεριφοράς(απόπειρεςαυτοκτονίαςκαισκέψεις

αυτοκτονίας),καθώςκαιηεμφάνισηεχθρικήςσυμπεριφοράς(κυρίωςεπιθετικότητα,

εναντιωτικήσυμπεριφορά,θυμός)παρατηρήθηκανμεμεγαλύτερησυχνότητασεκλινικές

δοκιμέςμεπαιδιάκαιεφήβουςπουλάμβαναναντικαταθλιπτικάσεσύγκρισημεεκείνουςπου

λάμβανανεικονικόφάρμακο.Εάν,εντούτοις,αποφασιστείναχορηγηθείσχετικήαγωγή,

λόγωκλινικήςανάγκης,οασθενήςπρέπειναπαρακολουθείταιμεπροσοχήγιατην

πιθανότηταεμφάνισηςαυτοκτονικώνσυμπτωμάτων.Επιπλέον,δενυπάρχουνμεγάλης

διάρκειαςστοιχείαασφάλειαςσεπαιδιάκαιεφήβουςόσοναφοράτησωματικήτους

ανάπτυξη,τηνωρίμανση,τηδιανοητικήανάπτυξηκαιτηνανάπτυξητηςσυμπεριφοράς.

Mανία/Yπoμανία

Απότηνεμπειρίαπροτηςκυκλοφορίας,παρατηρήθηκεενεργοποίησητηςμανίαςή

υπομανίαςσεποσοστό0,3%τωνασθενώνμεκατάθλιψηπουλάμβανανβενλαφαξίνη.Δεν

αναφέρθηκεμανίαήυπομανίασεμελέτεςΓενικευμένηςΑγχώδουςΔιαταραχήςμετη

βενλαφαξίνη.Απότηνεμπειρίαπριντηνκυκλοφορίατουφάρμακουστηναγορά,

ενεργοποίησητηςμανίαςήυπομανίαςεμφανίστηκεστο0,2%τωνασθενώνμεΚοινωνική

ΑγχώδηΔιαταραχή/ΚοινωνικήΦοβίαπουβρίσκοντανσεθεραπείαμεβενλαφαξίνη.Σεόλες

τιςμελέτεςκατάθλιψηςπροτηςκυκλοφορίαςμεβενλαφαξίνη,ημανίαήυπομανία

εμφανίστηκανσεποσοστό0,5%τωνασθενώνπουλάμβανανβενλαφαξίνη.Mανία/υπoμανία

αναφέρθηκεσεμικρόποσοστότωνασθενώνμεδιαταραχέςδιάθεσηςπουλάμβαναν

αντικαταθλιπτικάσυμπεριλαμβανομένηςτηςβενλαφαξίνης.Όπωςμεόλατα

αντικαταθλιπτικά,τοβενλαφαξίνηπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεασθενείςμε

ιστορικόδιπολικήςδιαταραχής.

Επιθετικότηταμπορείναεκδηλωθείσεμικρόποσοστόασθενώνστουςοποίουςχορηγήθηκαν

αντικαταθλιπτικά(συμπεριλαμβανομένηςτηςθεραπείαςμεβενλαφαξίνη),μειώθηκεηδόσηή

διεκόπηηχορήγηση.Όπωςκαιμεάλλααντικαταθλιπτικά,ηβενλαφαξίνηθαπρέπεινα

χρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεασθενείςμειστορικόεπιθετικότητας.

Σπασμοί

Σεόλεςτιςμελέτεςκατάθλιψηςμεβενλαφαξίνηπροτηςκυκλοφορίας,αναφέρθηκαν

σπασμοίσεποσοστό0,3%όλωντωνασθενώνπουέλαβανθεραπείαβενλαφαξίνης.Όλοιοι

ασθενείςανάρρωσαν.Σεμελέτεςκατάθλιψης,ΓενικευμένηςΑγχώδουςΔιαταραχήςκαι

ΚοινωνικήςΑγχώδουςΔιαταραχής/Κοινωνικήςφοβίαςδενεμφανίστηκανσπασμοίστους

ασθενείςπουέλαβανθεραπείαμεβενλαφαξίνη.Δενπαρατηρήθηκανσπασμοίσεασθενείςμε

κατάθλιψη,ΓενικευμένηΑγχώδηΔιαταραχήήΚοινωνικήΑγχώδηΔιαταραχή/Κοινωνική

Φοβίαπουυποβλήθηκανσεθεραπείαμεβενλαφαξίνη.ΣεμελέτεςΔιαταραχήςΠανικού,

αναφέρθηκανσπασμοίστο0,1%(1στους1.001)τωνασθενώνπουέλαβανθεραπείαμε

βενλαφαξίνηκαιστο0,0%τωνασθενώνπουέλαβανθεραπείαμεεικονικόφάρμακο.Το

VENLASAN ® ,όπωςκαιόλατααντικαταθλιπτικά,θαπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήσε

ασθενείςμειστορικόσπασμών.ΤοVENLASAN ® πρέπειναδιακόπτεταισεόποιονασθενή

παρουσιάσεισπασμούς.

Εξανθήματα

Κατάτηδιάρκειαόλωντωνκλινικώνμελετώνπροτηςκυκλοφορίας,το2%τωνασθενών

στουςοποίουςχορηγήθηκεβενλαφαξίνηεμφάνισεεξάνθημα.Οιασθενείςπρέπεινα

συμβουλεύονταιναειδοποιούντογιατρότουςανεμφανίσουνεξάνθημα,κνίδωσηήκάποιο

άλλοσχετικόαλλεργικόφαινόμενο.

ΦαρμακευτικήΕξάρτηση/Απόσυρση

Δενυπάρχουνέωςσήμεραπροκλινικέςκαικλινικέςενδείξειςότιοιειδικοίαναστολείς

επαναπρόσληψηςτηςσεροτονίνης(SSRIs)προκαλούνεξάρτηση.

Ωστόσο,όσοναφοράστηναπόσυρση,ηαπότομηδιακοπήτηςχορήγησηςτωνφαρμάκων

αυτώνμπορείναπροκαλέσειορισμένασυμπτώματα(ζάλη,παραισθησίες,κεφαλαλγία,

ναυτία,άγχος),πουόμωςείναιήπιακαιπαροδικά.Γι’αυτότολόγο,μεεξαίρεσητην

φλουοξετίνη,συνιστάταιηδιακοπήτηςφαρμακευτικήςουσίαςναγίνεταιπροοδευτικάκαι

πάντοτεσύμφωναμετιςοδηγίεςτουθεράποντοςιατρού.

Σεγενικέςόμωςγραμμές,επειδήείναιδύσκολοναπροβλεφθείακριβώςαπόπειραματικά

δεδομέναηεξατομικευμένηαντίδρασητουασθενούςσεφάρμακαπουδρουνστοΚΝΣ,θα

πρέπειμειδιαίτερηπροσοχήναχρησιμοποιούνταιταφάρμακααυτάσεάτομαμειστορικό

κατάχρησηςψυχοφαρμάκων.

Νεφροί/Ήπαρ

Σεασθενείςμεμέτριαέωςβαριάνεφρικήανεπάρκειαήκίρρωσητουήπατος,ηκάθαρσητης

βενλαφαξίνηςκαιτουενεργούμεταβολίτητηςμειώθηκε,παρατείνονταςέτσιτηνημιπερίοδο

ζωήςαυτώντωνουσιών.ΤοVENLASAN ® ,όπωςόλατααντικαταθλιπτικά,πρέπεινα

χορηγείταιμεπροσοχήσ’αυτούςτουςασθενείςκαιμίαμικρότερηδόσηίσωςείναιαναγκαία.

Απότηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκου,υπάρχουνπολύσπάνιεςσποραδικές

αναφορέςτουσυνδρόμουαπρόσφορηςέκκρισηςαντιδιουρητικήςορμόνης(SIADH)σε

ασθενείςμευποογκαιμία,ήαφυδατωμένουςασθενείς,περιλαμβανομένωντωνηλικιωμένων

καιεκείνωνπουλαμβάνουνδιουρητικά.Μολονότιταπεριστατικάπουαναφέρθηκαν

συνέβησανσυμπτωματικάμετηχρήσηβενλαφαξίνης,ησχέσητηςθεραπείαςμε

βενλαφαξίνηδενείναιγνωστή.

Σπάνιεςπεριπτώσειςυπονατριαιμίαςέχουναναφερθείμεαντικαταθλιπτικά

συμπεριλαμβανομένωντωνSSRI’s,συνήθωςσεασθενείςμευποογκαιμία,ήαφυδατωμένους

ασθενείς,περιλαμβανομένωντωνηλικιωμένωνκαιεκείνωνπουλαμβάνουνδιουρητικά.

Σπάνιεςπεριπτώσειςυπονατριαιμίαςέχουνεπίσηςαναφερθείμεβενλαφαξίνη,συνήθωςσε

ηλικιωμένουςασθενείς,ηοποίαοδήγησεσεδιακοπήτουφαρμάκου.

Αιμορραγικέςεκδηλώσεις

Συνιστάταιναυπάρχειιδιαίτερηπροσοχήσεασθενείςοιοποίοισυγχρόνωςμετην

βενλαφαξίνηλαμβάνουναντιπηκτικάφάρμακαπουεπηρεάζουντηλειτουργίατων

αιμοπεταλίων(π.χ.ΜΣΑΦ,ακετυλοσαλικυλικά,τικλοπιδίνη,διπυριδαμόλη)ήάλλαφάρμακα

πουαυξάνουντονκίνδυνοτηςαιμορραγίας.Φάρμακαπουαναστέλλουντηνπρόσληψη

σεροτονίνηςμπορείναοδηγήσουνσεδιαταραχέςτηςσυσσωμάτωσηςτωναιμοπεταλίων.Ο

κίνδυνοςαιμορραγίαςδέρματοςκαιβλεννογόνωνμπορείνααυξηθείστουςασθενείςπου

λαμβάνουνβενλαφαξίνη.ΌπωςκαιμεάλλουςSSRIs,ηβενλαφαξίνηπρέπεινα

χρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεασθενείςμεαιμορραγικήπροδιάθεση.Προσοχήεπίσης

συνιστάταικαιγιαασθενείςμειστορικόαιμορραγικώνκαταστάσεωνγενικότερα.

Έμφραγμαμυοκαρδίου

Ηβενλαφαξίνηδενέχειαξιολογηθείσεασθενείςμεπρόσφατοιστορικόεμφράγματοςτου

μυοκαρδίουήασταθούςκαρδιοπάθειας.Ωςεκτούτου,θαπρέπειναχρησιμοποιείταιμε

προσοχήσεαυτούςτουςασθενείς.

Υπέρταση

Σεμερικούςασθενείςοιοποίοιελάμβανανβενλαφαξίνηαναφέρθηκεδοσοεξαρτώμενη

αύξησητηςαρτηριακήςπίεσης.Απότηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκουέχουν

αναφερθείπεριπτώσειςαυξημένηςαρτηριακήςπίεσηςχρήζουσαςάμεσηςαντιμετώπισης.

Συνιστάταιηπαρακολούθησητηςαρτηριακήςπίεσηςσεασθενείςπουλαμβάνουν

βενλαφαξίνη.Προϋπάρχουσαυπέρτασηθαπρέπειναελέγχεταιπριντηθεραπείαμε

βελαφαξίνη.

ΜεταβολέςστοΗΚΓ

Κατάτηδιάρκειακλινικώνμελετώνσπάνιαπαρατηρήθηκανσημαντικέςμεταβολέςστα

διαστήματαPR,QRSκαιQTcτουΗΚΓσεασθενείςστουςοποίουςχορηγήθηκε

βενλαφαξίνη.Απαιτείταιόμωςιδιαίτερηπροσοχήότανηβενλαφαξίνηχορηγείταισε

ασθενείςμεανωμαλίεςστοΗΚΓσυμπεριλαμβανομένηςτηςπροϋπάρχουσαςεπιμήκυνσης

τουQTδιαστήματος.

Καρδιακήσυχνότητα

Μπορείνασυμβείαύξησητηςκαρδιακήςσυχνότητας,ιδιαίτεραμευψηλότερεςδόσεις.

Χρειάζεταιπροσοχήσεασθενείςμεσυνυπάρχοντανοσήματαπουμπορείναεπιδεινωθούν

απότηναύξησητηςκαρδιακήςσυχνότητας.

Μυδρίαση

Μπορείναπροκληθείμυδρίασηπουνασχετίζεταιμετηβενλαφαξίνη.Συνιστάταινα

παρακολουθούνταιστενάοιασθενείςμεαυξημένηενδοφθάλμιαπίεσηήοιασθενείςμε

κίνδυνοοξέοςγλαυκώματοςκλειστήςγωνίας.

Μεταβολέςόρεξης-σωματικούβάρους

Δενέχειτεκμηριωθείηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατηςθεραπείαςμεβενλαφαξίνη

ότανχορηγείταισεσυνδυασμόμεφάρμακακατάτηςπαχυσαρκίας,περιλαμβανομένηςτης

φαιντερμίνης.Ησυγχορήγησηβενλαφαξίνηςκαιφαρμάκωνκατάτηςπαχυσαρκίαςδεν

συνιστάται.Ηυδροχλωρικήβενλαφαξίνηδενενδείκνυταιγιαμείωσησωματικούβάρουςείτε

μόνητηςείτεσεσυνδυασμόμεάλλαπροϊόντα.

Αύξησηεπιπέδωνχοληστερόληςστονορό

Σεκλινικέςμελέτεςελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακοκαιδιάρκειαςτουλάχιστον3μηνών,

αναφέρθηκανκλινικώςσημαντικέςαυξήσειςστηνχοληστερόλητουορούσε5,3%των

ασθενώνστουςοποίουςχορηγήθηκεβενλαφαξίνηκαισε0,0%τωνασθενώνστουςοποίους

χορηγήθηκεεικονικόφάρμακο.Κατάτηδιάρκειαμακρόχρονηςθεραπείας,πρέπεινα

εξετάζεταιτοενδεχόμενοπαρακολούθησηςτωνεπιπέδωνχοληστερόλης.

Ηεμφάνισησυμπτωμάτωνεκδιακοπήςτωναντικαταθλιπτικώνείναιγνωστήκαιγιατολόγο

αυτόσυνιστάταιησταδιακήμείωσητηςδοσολογίαςτηςβενλαφαξίνηςκαιηπαρακολούθηση

τουασθενούς(βλέπε«Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης»και«Ανεπιθύμητεςενέργειες»).

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης

ΑναστολείςΜΑΟ

ΗπαράλληληχρήσηVENLASAN ® σεασθενείςπουλαμβάνουναναστολείςΜΑΟ

αντενδείκνυται(βλέπεΕιδικέςΠροειδοποιήσεις&ΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση).

ΦάρμακαπουδρουνστοΚΝΣ

Βάσειτουγνωστούμηχανισμούδράσηςτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςπιθανότηταςεμφάνισης

συνδρόμουσεροτονίνης,συνιστάταιπροσοχήότανσυγχορηγείταιβενλαφαξίνημεάλλα

φάρμακαταοποίαμπορείναεπηρεάσουντοσύστημασεροτονεργικούνευροδιαβιβαστή

(όπωςτριπτάνες,εκλεκτικοίαναστολείςεπαναπρόσληψηςσεροτονίνης(SSRIs)ήλίθιο).

Διαζεπάμη

Ηδιαζεπάμηδενφαίνεταιναεπιδράστηφαρμακοκινητικήεικόναείτετηςβενλαφαξίνηςείτε

τηςO-desmethylvenlafaxine(ODV).Ηβενλαφαξίνηδενείχεκαμίαεπίδρασηστη

φαρμακοκινητικήκαιφαρμακοδυναμικήτηςδιαζεπάμηςκαιτουενεργούμεταβολίτητης,της

desmethyldiazepam.Ηχορήγησητηςβενλαφαξίνηςδενεπηρέασεταψυχοκινητικάκαι

ψυχομετρικάαποτελέσματαπουεπιφέρειηδιαζεπάμη.

Λίθιο

ΗφαρμακοκινητικήτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςO-desmethylvenlafaxine(ODV)σε

σταθεροποιημένηκατάστασηδενεπηρεάζονταιότανσυγχορηγείταιλίθιο.Ηβενλαφαξίνη

δενείχεκαμίαεπίδρασηστηφαρμακοκινητικήεικόνατουλιθίου(βλέπεεπίσης«Φάρμακα

πουδρουνστοΚΝΣ»).

Ινδιναβίρη

Μιαφαρμακοκινητικήμελέτημεινδιναβίρηέδειξε28%μείωσητηςεπιφάνειαςκάτωαπότην

καμπύλη(AUC)και36%μείωσητηςC

γιατηνινδιναβίρη.Ηινδιναβίρηδενεπηρέασετη

φαρμακοκινητικήτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςO-desmethylvenlafaxine.Ηκλινικήσημασία

αυτήςτηςαλληλεπίδρασηςδενείναιγνωστή.

Αλοπεριδόλη

Ηβενλαφαξίνηχορηγούμενησεσυνθήκεςσταθεροποιημένηςκατάστασηςμείωσετηνολική

κάθαρσητηςαπόστόματοςδόσηςτηςαλοπεριδόληςκατά42%καιεπέφερεμίααύξησηστην

επιφάνειακάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)τηςαλοπεριδόληςκατά70%.

Επιπλέον,ηC

τηςαλοπεριδόληςαυξήθηκεκατά88%ότανχορηγήθηκεπαράλληλαμε

βενλαφαξίνη,αλλάοχρόνοςημιζωής(t

1/2) τηςαλοπεριδόληςδενμεταβλήθηκε.Ομηχανισμός

πουεξηγείαυτάταευρήματαδενείναιγνωστός.Αυτόθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησε

περιπτώσειςσυγχορήγησηςβενλαφαξίνηςκαιαλοπεριδόλης.

Σιμετιδίνη

Ησιμετιδίνησεσταθεροποιημένηκατάστασηανέστειλετονμεταβολισμόπρώτηςδιόδουτης

βενλαφαξίνηςαλλάδενείχεκαμίαεμφανήεπίδρασηστοσχηματισμόήτηναπέκκρισητης

ODV,πουεμφανίζεταισεπολύμεγαλύτερεςποσότητεςστησυστηματικήκυκλοφορία.Έτσι

δενφαίνεταιναείναιαπαραίτητηκαμίαπροσαρμογήτηςδοσολογίαςόταντοVENLASAN ®

χορηγείταιπαράλληλαμεσιμετιδίνη.Στουςπερισσότερουςασθενείςαναμένεταιμικρήμόνο

αύξησητηςσυνολικήςφαρμακολογικήςδράσηςτηςβενλαφαξίνηςκαιτηςODV.

Όμωςσεηλικιωμένους,σευπερτασικούςήσεασθενείςμεδυσλειτουργίατουήπατος,η

αλληλεπίδρασηαπότησυγχορήγησητουVENLASAN ® μεσιμετιδίνηδενείναιγνωστήκαι

μπορείναείναιεντονότερη,συνεπώςγι'αυτούςτουςασθενείςενδείκνυταικλινική

παρακολούθηση.

Αιθανόλη

Ηφαρμακοκινητικήεικόνατηςβενλαφαξίνης,ODVκαιτηςαιθανόληςδενμεταβλήθηκαν

ότανχορηγήθηκαναπόκοινούαιθανόλη(0,5g/kgμίαφοράημερησίως)καιβενλαφαξίνησε

υγιείςεθελοντές.Ηχορήγησηβενλαφαξίνηςσεσταθερόδοσολογικόσχήμαδενενίσχυσετα

ψυχοκινητικάκαιψυχομετρικάαποτελέσματαπουπροκαλούσεηαιθανόλησταίδια

άτομα/πότες,ότανδενελάμβανανβενλαφαξίνη.Παρόλααυτά,όπωςμεόλαταφάρμακαπου

επενεργούνστοΚΝΣ,συνιστάταιναμηγίνεταικατανάλωσηαλκοόλαπόάτομαπου

βρίσκονταισεθεραπείαμεβενλαφαξίνη.

Ρισπεριδόνη

Ηβενλαφαξίνηπροκάλεσεαύξησητηςεπιφάνειαςκάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)της

ρισπεριδόνηςκατά32%αλλάδενπροκάλεσεσημαντικήμεταβολήστοφαρμακοκινητικό

προφίλτηςολικήςδραστικήςουσίας(ρισπεριδόνηκαι9-hydrοxyrisperidοne).Ηκλινική

σημασίααυτήςτηςαλληλεπίδρασηςδενείναιγνωστή.

Ιμιπραμίνη

ΗβενλαφαξίνηδενεπηρέασετηφαρμακοκινητικήτηςΙμιπραμίνηςκαιτης2-OH-

imipramine.

ΌμωςηAUC,C

καιC

τηςdesipramineαυξήθηκανπερίπουκατά35%παρουσίατης

βενλαφαξίνης.ΟιAUCsτης2-υδροξυδεσιπραμίνηςαυξήθηκαντουλάχιστονκατά2,5φορές

με37,5mgβενλαφαξίνηςχορηγούμενακάθε12ώρεςκαι4,5φορέςμε75mgχορηγούμενα

κάθε12ώρες.ΗΙμιπραμίνηδενεπηρέασετηφαρμακοκινητικήτηςβενλαφαξίνηςκαιτης

ODV.Ταπαραπάνωθαπρέπειναλαμβάνονταιυπ'όψινσεασθενείςπουλαμβάνουν

ταυτόχρονηθεραπείαβενλαφαξίνηςκαιιμιπραμίνης.Ηκλινικήσημασίατωναυξημένων

επιπέδωντης2-υδροξυδεσιπραμίνηςείναιάγνωστη.

Κετοκοναζόλη

Μίαφαρμακοκινητικήμελέτημεκετοκοναζόλησεάτομαμεεκτενή(ΕΜ)καιφτωχό

μεταβολισμό(PM)τουCYP2D6κατέδειξευψηλότερεςσυγκεντρώσειςβενλαφαξίνηςκαι

ODVστοπλάσμασταπερισσότεραάτομαμετάτηχορήγησητηςκετοκοναζόλης.ΗC

της

βενλαφαξίνηςαυξήθηκεκατά26%σταάτομαΕΜκαικατά48%σταάτομαPM.Οιτιμές

max γιατηνODVαυξήθηκανκατά21%σταάτομαΕΜκαικατά70%σταάτομαPM.Οι

τιμέςAUCγιατηνODVαυξήθηκανκατά23%και141%σταάτομαΕΜκαιΡΜ,αντίστοιχα

(βλέπεΦαρμακοκινητικέςιδιότητες).

Μετοπρολόλη

Ηταυτόχρονηχορήγησητηςβενλαφαξίνης(50mgκάθε8ώρεςγια5ημέρες)καιτης

μετοπρολόλης(100mgκάθε24ώρεςγια5ημέρες)σευγιείςεθελοντέςσεμια

φαρμακοκινητικήμελέτηαλληλεπίδρασηςκαιγιαταδύοφάρμακα,οδήγησεσεαύξησητων

συγκεντρώσεωνμετοπρολόληςστοπλάσμακατά30-40%περίπουχωρίςναμεταβληθούνοι

συγκεντρώσειςτουενεργούμεταβολίτητηςστοπλάσμα,τηςα-υδροξυμετοπρολόλης.Η

κλινικήσημασίααυτούτουευρήματοςείναιάγνωστη.Ημετοπρολόληδενμετέβαλετο

φαρμακοκινητικόπροφίλτηςβενλαφαξίνηςήτουενεργούμεταβολίτητης,ODV.

ΦάρμακαπουμεταβολίζονταιαπόταισοένζυματουκυτοχρώματοςΡ450

Invitroκαιinνiνομελέτεςέδειξανότιηβενλαφαξίνηείναισχετικάασθενήςαναστολέαςτου

CYP2D6.Ηφαρμακοκινητικήόμωςεικόνατηςβενλαφαξίνηςσταάτομαπουλαμβάνουν

ταυτόχροναέναναναστολέαCYP2D6δενθαείναισημαντικάδιαφορετικήσυγκριτικάμετην

φαρμακοκινητικήτηςεικόνασταάτομαμεφτωχόμεταβολισμόCYP2D6(βλέπε

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ),συνεπώςδεναπαιτείταιπροσαρμογήτηςδοσολογίας.

ΗβενλαφαξίνηδενανέστειλεταCYP3A4,CγplA2καιCYP2C9inνitrο.Αυτό

επιβεβαιώθηκεσεinνiνομελέτεςμετιςακόλουθεςουσίες:αλπραζολάμη(υπόστρωματου

CYP3A4),καφεΐνη(υπόστρωματουCYPIA2),καρβαμαζεπίνη(υπόστρωματουCYP3A4),

διαζεπάμη(υπόστρωματουCYP3A4καιCYP2C19)καιCYP2C9καιτολβουταμίδη

(υπόστρωματουCYP2C9).

Καθώςδενέχουνμελετηθείοιαλληλεπιδράσειςκατάτηνπαράλληληλήψηαναστολέωνκαι

τωνδύομεταβολικώνοδών(CYP2D6καιCYP3A4)καιβενλαφαξίνης,δενσυνιστάται

τέτοιαπαράλληληλήψηαναστολέωνκαιτωνδύομεταβολικώνοδών.

Φάρμακαπουδεσμεύονταιισχυράμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματος

ΗβενλαφαξίνηκαιηODVείναιδεσμευμένεςκατά27%και30%μετιςπρωτεΐνεςτου

πλάσματος,καιέτσι,δεναναμένονταιφαρμακευτικέςαλληλεπιδράσειςεξαιτίαςτης

δέσμευσηςτωνπρωτεϊνώνμετηνβενλαφαξίνηκαιτονκύριοενεργόμεταβολίτητου.

Άλλαστοιχείααλληλεπιδράσεων

Απότηναναδρομικήανάλυσηανεπιθύμητωνενεργειώνσεασθενείςπουλάμβαναν

βενλαφαξίνημαζίμεαντιϋπερτασικούςήυπογλυκαιμικούςπαράγοντεςσεκλινικέςμελέτες,

δενυπήρξανενδείξειςασυμβατότηταςμεταξύτηςβενλαφαξίνηςκαιαντιϋπερτασικώνή

υπογλυκαιμικώνπαραγόντων.

Δενέχουνγίνεικλινικέςέρευνεςγιατηνεκτίμησητουοφέλουςαπότησυνδυασμένηχρήση

τηςβενλαφαξίνηςμεέναάλλοαντικαταθλιπτικό.

Δενέχειεκτιμηθείτοόφελοςαπότοσυνδυασμόβενλαφαξίνηςκαιθεραπείαςηλεκτροσόκ.

Έχουναναφερθείυψηλάεπίπεδατηςκλοζαπίνηςμετάτηχορήγησηβενλαφαξίνης,ταοποία

προσωρινάσυσχετίσθηκανμετιςανεπιθύμητεςενέργειεςσυμπεριλαμβανομένωνσπασμών.

Βαρφαρίνη

Μπορείναενισχυθείηαντιπηκτικήδράσημετάτηνπροσθήκηβενλαφαξίνηςστο

θεραπευτικόσχήμαμεβαρφαρίνη.

Φάρμακαπουεπηρεάζουντηναιμόσταση

Ησύγχρονηχορήγησημεαντιπηκτικάφάρμακαπουεπηρεάζουντηλειτουργίατων

αιμοπεταλίων(π.χ.ΜΣΑΦ,ακετυλοσαλικυλικά,τικλοπιδίνη,διπυριδαμόλη)ήάλλαφάρμακα

πουεπηρεάζουντηναιμόστασηαυξάνουντονκίνδυνοεμφανίσεωςαιμορραγιών.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Χρήσηκατάτηνκύηση

Σεμίαμελέτητερατογένεσηςσεαρουραίους,χορηγήθηκεβενλαφαξίνηαπόστόματοςσε

δοσολογίεςμέχρι80mg/kg/ημέρα(περίπου11φορέςτημέγιστησυνιστώμενηανθρώπινη

δόση).Στηδόσητων80mg/kg/ημέραπαρατηρήθηκεεμβρυοτοξικότηταχαρακτηριζόμενη

απόκαθυστέρησηστηνανάπτυξη.Τογεγονόςαυτόπιθανόννασχετίζεταιμετοξικότητατης

μητέραςσ'αυτότοεπίπεδοδόσης.Δενυπήρξεεπίδρασηαπόκαμίαδοσολογίαστηνεπιβίωση

τουεμβρύουκαιτημορφολογικήτουανάπτυξη.Σεμιαάλλημελέτητερατογένεσης,δόθηκαν

σεκουνέλιαποσότητεςβενλαφαξίνηςπουέφταναντα90mg/kg/ημέρα(περίπου12φορέςτη

μέγιστησυνιστώμενηανθρώπινηδόση).Οιενδείξειςεμβρυοτοξικότητας,βάσει

απορρόφησηςκαιαποβολήςτουεμβρύου,αυξήθηκανελαφράστηδοσολογίατων90

mg/kg/ημέρα.

Αυτάτααποτελέσματαμπορούννασυσχετισθούνμετοξικότητατηςμητέρας.Κανένα

αποτέλεσματερατογένεσηςσχετιζόμενομετηβενλαφαξίνηδενπαρατηρήθηκεσεκανένα

απόταδύοείδηκαισεκαμίαδοσολογία.Ηασφάλειαχρήσηςτηςβενλαφαξίνηςστην

ανθρώπινηκύησηδενείναιτεκμηριωμένη.Δενυπάρχουναρκετέςκαικαλάελεγχόμενες

μελέτεςσεέγκυεςγυναίκες.Ηβενλαφαξίνηδενπρέπειναχορηγείταικατάτηνκύησηήτη

γαλουχίαεκτόςεάνκρίνεταιαπολύτωςαπαραίτητο.Θαπρέπειναδοθείσυμβουλήστους

ασθενείςναειδοποιήσουντογιατρότουςότανμείνουνέγκυεςήότανπροτίθενταιναμείνουν

έγκυεςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Νεογέννηταπουεκτέθηκανστηβενλαφαξίνηκατάτοτέλοςτουτρίτουτριμήνουανέπτυξαν

επιπλοκέςγιατιςοποίεςαπαιτήθηκεαναπνευστικήυποστήριξηήπαρατεταμένηνοσηλεία.

Χρήσηκατάτηγαλουχία

ΣεπροκλινικέςμελέτεςβρέθηκεότιηβενλαφαξίνηκαιηODVπερνούνστογάλατων

αρουραίωνπουθηλάζουν.ΈχειαναφερθείότιηβενλαφαξίνηκαιηODVαπεκκρίνονταιστο

ανθρώπινογάλα.Λόγωτωνενδεχομένωνανεπιθύμητωνενεργειώντηςβενλαφαξίνηςσε

μωράπουθηλάζουν,πρέπεινααποφασίζεταιανθασταματήσειοθηλασμός,ήθαδιακοπείη

βενλαφαξίνη,λαμβάνονταςυπόψητησπουδαιότητατηςβενλαφαξίνηςγιατημητέρα.

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Ανκαιέχειδειχθείότιηβενλαφαξίνηδενεπηρεάζειτηνψυχοκινητικήλειτουργία,την

αντίληψηήτηνπολύπλοκηλειτουργίατηςσυμπεριφοράςσευγιείςεθελοντές,οποιοδήποτε

ψυχοφάρμακομπορείναβλάψειτηνκρίση,τησκέψη,ήτηνκινητικήδεξιότητα.Γι’αυτόοι

ασθενείςθαπρέπειναπροειδοποιούνταιότιπρινοδηγήσουνεπικίνδυναμηχανήματα,

συμπεριλαμβανομένωντωναυτοκινήτων,θαπρέπειναείναιβέβαιοιότιηφαρμακευτική

αγωγήμεβενλαφαξίνηδεντουςεπηρεάζειαρνητικά.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Ησυχνότηταπολλώναπότιςσυχνάπαρατηρούμενεςανεπιθύμητεςενέργειεςεξαρτάταιαπό

τηδόση.Σεγενικέςγραμμές,οιανεπιθύμητεςενέργειεςμειώνονταισεέντασηκαισυχνότητα

μετησυνέχισητηςθεραπείας.

Ταπεριστατικάταξινομούνταιστονκάτωθιπίνακαανάσύστηματουοργανισμούκαιμε

φθίνουσασυχνότηταβάσειτωνπαρακάτωκατηγοριών(συχνότητακατάCIOMS):

Συχνές: ≥ 1%

Μησυχνές: ≥ 0,1%και<1%

Σπάνιες: ≥ 0,01%και<0,1%

Πολύσπάνιες:<0,01%

Σύστημα ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

ΣώμαωςΣύνολο

Συχνές: Αίσθημααδυναμίας/κόπωση,κοιλιακόςπόνος,τυχαίος

τραυματισμός,πόνοςστηνπλάτη,θωρακικόάλγος,ρίγη,

πυρετός,συμπτώματακρυολογήματος,πονοκέφαλος,

λοίμωξη,πόνοςστολαιμό

Μησυχνές: Αντίδρασηφωτοευαισθησίας,οίδημαπροσώπου,δυσφορία,

μονιλίαση,δυσκαμψίατουαυχένα,υπερδοσολογία,πόνος

στηνπύελο,απόπειρααυτοκτονίας,σύνδρομοστέρησης

Σπάνιες: Δυσοσμίασώματος,κυτταρίτιδα,δυσοσμίατουστόματος,

σκωληκοειδίτιδα

Πολύσπάνιες: Αναφυλαξία

Καρδιαγγειακό*

Συχνές: Υπέρταση,αγγειοδιαστολή(κυρίωςεξάψεις),ημικρανία,

αίσθημαπαλμών

Μησυχνές: Υπόταση,ορθοστατικήυπόταση,συγκοπτικήκρίση,

ταχυκαρδία,στηθάγχη,αρρυθμία,εκτακτοσυστολές,

περιφερικήαγγειακήδιαταραχή(κυρίωςκρύαπόδιαήκαι

κρύαχέρια),θρομβοφλεβίτιδα

Σπάνιες: Διδυμία,ημισκελικόςαποκλεισμός,καρδιαγγειακήνόσος

(περιλαμβάνειδιαταραχήτηςμιτροειδούςβαλβίδαςκαι

διαταραχέςτηςκυκλοφορίας),νόσοςτωνστεφανιαίων

αγγείων,καρδιακήανεπάρκεια,έμφραγμαμυοκαρδίου,

φλεβικήανεπάρκεια

Πολύσπάνιες: ΕπιμήκυνσητουδιαστήματοςQT,κοιλιακήμαρμαρυγή,

κοιλιακήταχυκαρδία(περιλαμβανομένηςκοιλιακής

ταχυκαρδίαςδίκηνριπιδίου)

Πεπτικό

Συχνές: Δυσκοιλιότητα,ναυτία,έμετος,ανορεξία,δυσπεψία,ερυγές,

μετεωρισμός,αύξησητηςόρεξης

Μησυχνές: Τριγμόςτωνδοντιών,κολίτιδα,δυσφαγία,οισοφαγίτιδα,

γαστρίτιδα,γαστρεντερίτιδα,γαστρεντερικόέλκος,ουλίτιδα,

γλωσσίτιδα,αιμορροΐδες,έλκοςστόματος,στοματική

μονιλίαση,αιμορραγίααπότοορθό,στοματίτιδα

Σπάνιες: Οισοφαγικοίσπασμοί,αιμορραγίατωνούλων,αιματέμεση,

σιελόρροια,παρωτίτιδα,αποχρωματισμόςτηςγλώσσας

Πολύσπάνιες: Παγκρεατίτιδα

Αίμα/Λεμφικό

Μησυχνές: Εκχύμωση,αιμορραγίατωνβλεννογόνων,αναιμία,

λευκοκυττάρρωση,λευκοπενία,λεμφαδενοπάθεια,

θρομβοκυτταραιμία

Σπάνιες: Παρατεταμένοςχρόνοςροήςαίματος,θρομβοκυτοπενία

Πολύσπάνιες: Δυσκρασίεςαίματος(περιλαμβάνονταιακκοκιοκυττάρωση,

απλαστικήαναιμία,ουδετεροπενίακαιπανκυτοπενία)

Μεταβολισμός/Διατροφή

Συχνές: Υπερχοληστεριναιμία(ιδιαίτεραμεπαρατεταμένηχορήγηση

καιπιθανόνμευψηλότερεςδόσεις),απώλειασωματικού

βάρους,οίδημα

Μησυχνές: Μηφυσιολογικέςδοκιμασίεςηπατικήςλειτουργίας,

υπονατριαιμία,αύξησηβάρους,αύξησητηςαλκαλικής

φωσφατάσης,υπεργλυκαιμία,υπερλιπιδαιμία,υποκαλιαιμία,

αύξησητηςSGOT,αύξησητηςSGPT,δίψα

Σπάνιες: Ηπατίτιδα,σύνδρομοαπρόσφορηςεκκρίσεως

αντιδιουρητικήςορμόνης(SIADH),χολερυθριναιμία,

αφυδάτωση,σακχαρώδηςδιαβήτης,ουρικήαρθρίτιδα,

υπογλυκαιμία

Πολύσπάνιες: Αύξησηπρολακτίνης

Μυοσκελετικό

Συχνές: Αρθραλγία,μυαλγία

Μησυχνές: Αρθρίτιδα,αρθροπάθεια,πόνοςσταοστά,οστεόφυτα,

θυλακίτιδα,κράμπεςσταπόδια,μυασθένεια,

τενοντοθυλακίτιδα

Σπάνιες: Ρευματοειδήςαρθρίτιδα

Πολύσπάνιες: Ραβδομυόλυση

Νευρικό

Συχνές: Παράδοξαόνειρα,ελάττωσητηςlibido,ζάλη,ξηροστομία,

αυξημένοςμυϊκόςτόνος,υπερτονία,αϋπνία,νευρικότητα,

παραισθησία,καταστολή/υπνηλία,τρόμος,ανησυχία,

αμνησία,άγχος,σύγχυση,κατάθλιψη,συναισθηματική

αστάθεια,υπαισθησία,τρισμός,ίλιγγος

Μησυχνές: Απάθεια,παραισθήσεις,μυοκλονία,διέγερση,διαταραχήτης

ομιλίας,αταξία,περιστοματικήπαραισθησία,ευφορία,

εχθρικότητα,υπεραισθησία,υπερκινησία,υποτονία,έλλειψη

συντονισμούτωνκινήσεων,μανιακήαντίδραση,νευραλγία,

νευροπάθεια,παρανοϊκήαντίδραση,εμβροντησία,νευρική

σύσπασητουπροσώπου

Σπάνιες: Σπασμοί,μανιακόεπεισόδιο,κακόηθεςνευροληπτικό

σύνδρομο(NMS),σεροτονινεργικόσύνδρομο,διαταραχή

τουβαδίσματος,ακαθησία,αφασία,παράλυσητου

προσωπικούνεύρου,δυσκολίεςστοσυντονισμόκινήσεων,

υποκινησία,απώλειασυνείδησης,νυσταγμός,ψυχωτική

κατάθλιψη,μείωσητωναντανακλαστικών,αύξησητων

αντανακλαστικών,ιδεασμόςαυτοκαταστροφής

Πολύσπάνιες: Παραλήρημα, εξωπυραμιδικές αντιδράσεις

(περιλαμβανομένωνδυστονίαςκαιδυσκινησίας),όψιμη

δυσκινησία,εγκεφαλικήαιμορραγία

Συχνότηταμηγνωστή:Αυτοκτονικόςιδεασμόςκαιαυτοκτονικήσυμπεριφορά**

Αναπνευστικό

Συχνές: Χασμουρητό,βρογχίτιδα,αύξησητουβήχα,δύσπνοια,

φαρυγγίτιδα,ρινίτιδα,παραρρινοκολπίτιδα

Μησυχνές: Άσθμα,πνευμονικήσυμφόρηση,ρινορραγία,υπεραερισμός,

λαρυγγισμός,λαρυγγίτιδα,πνευμονία,μεταβολήτηςφωνής

Σπάνιες: Λόξυγκας,υποαερισμός,υποξία,πλευρίτιδα,νυκτερινή

άπνοια,αύξησητωνπτυέλων

Πολύσπάνιες: Πνευμονικήηωσινοφιλία

Δέρμακαιταεξαρτήματάτου

Συχνές: Αυξημένηεφίδρωση(περιλαμβανομένωντωννυκτερινών

εφιδρώσεων)

Μησυχνές: Εξάνθημα,αλωπεκία,ακμή,εύθραυστανύχια,δερματίτιδα

εξ’επαφής,ξηροδερμία,έκζεμα,κηλιδοβλατιδώδες

εξάνθημα,ψωρίαση,υπερτροφίαδέρματος

Σπάνιες: Οζώδεςερύθημα,αποφολιδωτικήδερματίτιδα,λειχηνοειδής

δερματίτιδα,πετεχειώδεςεξάνθημα,φλυκταινώδες

εξάνθημα,αποχρωματισμόςτουδέρματος,ραβδώσειςτου

δέρματος,φυσαλιδοφλυκταινώδεςεξάνθημα

Πολύσπάνιες: Πολύμορφοερύθημα,σύνδρομοStevens-Johnson,κνησμός,

κνίδωση

Αισθητηριακό

Συχνές: Διαταραχήστηνπροσαρμογή,μυδρίαση,διαταραχέςόρασης,

διαταραχήτουσυντονισμού

Μησυχνές: Διαταραχέςγεύσης,εμβοές,επιπεφυκίτιδα,αλλοίωσητου

κερατοειδή,διπλωπία,ξηροφθαλμία,οφθαλμικόςπόνος,

υπερακουσία,μέσηωτίτιδα,παροσμία,φωτοφοβία,απώλεια

τηςγεύσης,διαταραχήτουοπτικούπεδίου

Σπάνιες: Βλεφαρίτιδα,εξώφθαλμος,κώφωση,γλαύκωμα,έξω

ωτίτιδα,υπόσφαγμα,ραγοειδίτιδα,διαταραχήτου

υαλοειδούς

Πολύσπάνιες: Γλαύκωμακλειστήςγωνίας

Απροσδιόριστηςσυχνότητας: Θάμβοςόρασης

Ουροποιογεννητικό

Συχνές: Διαταραχέςεκσπερμάτισης/οργασμό(άνδρες),ανοργασμία,

διαταραχήτηςστύσης,διαταραχήτηςούρησης(κυρίως

διστακτικότητα),δυσμηνόρροια,δυσουρία,ανικανότητα,

μητρορραγία, διαταραχή του προστάτη

(συμπεριλαμβανομένηςπροστατίτιδαςκαιυπερτροφίας

προστάτη),συχνουρία,κολπίτιδα

Μησυχνές: Ανώμαλοςοργασμός(γυναίκες),μηνορραγία,κατακράτηση

ούρων,λευκωματουρία,αμηνόρροια,πόνοςστηνκύστη,

πόνοςστουςμαστούς,κυστίτιδα,αιματουρία,λευκόρροια,

νυκτερινήενούρηση,πολυουρία,ακράτειαούρων,

συχνουρία,κολπικήαιμορραγία

Σπάνιες: Ινοκυστικοίμαστοί,γυναικομαστία,πόνοςστουςνεφρούς,

ωοθηκικήκύστη,ολιγουρία,σπασμόςτηςμήτρας

*Ηθεραπείαμεβενλαφαξίνησυσχετίστηκεμεαύξησηαρτηριακήςπίεσηςσεμερικούς

ασθενείςκατάτηδιάρκειαόλωντωνκλινικώνμελετώνπριντηνκυκλοφορίατουφαρμάκου

στηναγορά.Παρατηρήθηκανμέσεςαυξήσειςτηςδιαστολικήςαρτηριακήςπίεσηςσεύπτια

θέσηκατάπερίπου1,2mmHgσεασθενείςπουλάμβανανθεραπείαμεβενλαφαξίνησε

μελέτεςπριντηνκυκλοφορίαστηναγοράσεσύγκρισημετημείωσηκατάπερίπου

0,2mmHgσεασθενείςπουλάμβανανεικονικόφάρμακο.Απότουςασθενείςπουέλαβαν

βενλαφαξίνησεόλεςτιςκλινικέςμελέτες,το1,5%κρίθηκεότιπαρουσίασεσημαντική

αύξησητηςαρτηριακήςπίεσηςσεσύγκρισημετο0,4%τωνασθενώνπουέλαβανεικονικό

φάρμακο.Σεμελέτεςμεβενλαφαξίνη,οιαυξήσειςτηςαρτηριακήςπίεσηςήταν

δοσοεξαρτώμενες.Γενικά,οιασθενείςπουέλαβανθεραπείαμε≤200mg/ημέρα

παρουσίασανμησημαντικέςαυξήσεις,ενώσεμίαβραχείαςδιάρκειαςμελέτημε

κυμαινόμενηδοσολογία,ημέγιστηδόση(300-375mg/ημέρα)συσχετίστηκεμεμέσες

αυξήσειςτηςδιαστολικήςαρτηριακήςπίεσηςσεύπτιαθέσηκατά4mmHgτηνεβδομάδα4

καικατά7mmHgτηνεβδομάδα.Γιαόλουςτουςασθενείςπουλαμβάνουνβενλαφαξίνη

συνιστάταιητακτικήπαρακολούθησητηςπίεσηςτουαίματος.

Ηβενλαφαξίνηδενέχειαξιολογηθείήχρησιμοποιηθείσεεπαρκήέκτασησεασθενείςμε

πρόσφατοιστορικόεμφράγματοςτουμυοκαρδίουήασταθήκαρδιακήπάθηση.Οιασθενείς

μετέτοιαδιάγνωσηαποκλείστηκανσυστηματικάαπόοποιαδήποτεκλινικήμελέτηκατάτις

κλινικέςδοκιμέςτουπροϊόντος.Στοσύνολοτωνκλινικώνμελετώνπριντηνκυκλοφορίατου

προϊόντος,παρατηρήθηκανκλινικάσημαντικάηλεκτροκαρδιογραφικάευρήματασεποσοστό

0,8%τωνασθενώνστουςοποίουςχορηγήθηκεβενλαφαξίνη,σεσύγκρισημεποσοστό0,5%

τωνασθενώνστουςοποίουςχορηγήθηκεεικονικόφάρμακο.Δενπαρατηρήθηκανσοβαρές

μεταβολέςσταδιαστήματαPR,QRSήQTcσεασθενείςστουςοποίουςχορηγήθηκε

βενλαφαξίνηκατάτηδιάρκειατωνκλινικώνμελετώνπριντηνκυκλοφορίατουπροϊόντος.Η

μέσηκαρδιακήσυχνότητααυξήθηκεπερίπουκατά4παλμούς/λεπτόκατάτηδιάρκειατης

θεραπείαςμεβενλαφαξίνη.

Κλινικάσημαντικήαύξησηήαπώλειαβάρουςπαρατηρήθηκεσελιγότερουςαπό1%των

ασθενώνπουέλαβανθεραπείαμεβενλαφαξίνηκατάτηδιάρκειατωνμελετώνπριντην

κυκλοφορία.

Τασυμπτώματαεκδιακοπήςέχουνεκτιμηθείτόσοσεασθενείςμεκατάθλιψηόσοκαισ’

αυτούςμεΓενικευμένηΑγχώδηΔιαταραχή.

Απότομηδιακοπή,ήμείωσητηςδοσολογίας,έχειβρεθείότισχετίζεταιμετηνεμφάνισηνέων

συμπτωμάτων,ησυχνότητατωνοποίωναυξάνεταιμετααυξημέναεπίπεδαδόσηςκαιτη

μεγαλύτερηδιάρκειατηςθεραπείας.Τασυμπτώματαπουαναφέρθηκανπεριλαμβάνουν

άγχος,διέγερση,ανησυχία,σύγχυση,διάρροια,ζάλη,ξηροστομία,αίσθημακόπωσης,

πονοκέφαλο,υπομανία,αϋπνίαήάλλεςδιαταραχέςύπνου,υπνηλία,ανορεξία,ναυτία,

νευρικότητα,παραισθησία,εμβοές,εφίδρωση,σπασμούς,ίλιγγο,καιέμετο.Όταναυτάτα

συμπτώματασυνέβησανήτανσυνήθωςμικρήςδιάρκειαςαλλάσεμερικούςασθενείς

συνεχίζοντανγιααρκετέςεβδομάδες.Στηνπλειοψηφίατουςτασυμπτώματαεκδιακοπής

είναιήπιακαιαντιμετωπίζονταιχωρίςθεραπεία.

**Περιστατικάαυτοκτονικούιδεασμούκαιαυτοκτονικώνσυμπεριφορώνέχουναναφερθεί

κατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεβενλαφαξίνηήλίγομετάτηνδιακοπήτηςθεραπείας

(βλέπεπαράγραφο4.4).

4.9 Υπερδοσολογία

ΣετοξικολογικέςμελέτεςσεζώαοιτιμέςLD

τηςαπόστόματοςλαμβανόμενης

βενλαφαξίνηςισοδυναμούνμε45-90φορέςτημέγιστησυνιστώμενηδόσηστονάνθρωπο.

Υπήρξαν2αναφορέςοξείαςυπερδοσολογίαςμεβενλαφαξίνηπουλαμβάνοντανμόνοήσε

συνδυασμόμεάλλαφάρμακα.Οπρώτοςασθενήςέλαβεσυνδυασμό6gβενλαφαξίνηςκαι2,5

mglorazepam.Αυτόςοασθενήςνοσηλεύτηκε,αντιμετωπίστηκεσυμπτωματικάκαι

ανάρρωσεδίχωςπεραιτέρωενοχλήματα.Οδεύτεροςασθενήςέλαβε2,85gβενλαφαξίνης.

Αυτόςοασθενήςανέφερεπαραισθησίακαιτωντεσσάρωνάκρωναλλάανάρρωσεχωρίς

επακόλουθα.

Υπήρξαν2αναφορέςοξείαςυπερδοσολογίαςμεβενλαφαξίνησεμελέτεςΓενικευμένης

ΑγχώδουςΔιαταραχής.Οπρώτοςασθενήςέλαβεσυνδυασμό0,75mgβενλαφαξίνηςμε200

mgparoxetineκαι50mgzolpidem.Αυτόςοασθενήςχαρακτηρίστηκεζωηρός,ικανόςνα

επικοινωνήσει,καιλίγονυσταγμένος.Νοσηλεύτηκε,τουχορηγήθηκεενεργόςάνθρακας,και

ανάρρωσεχωρίςεπακόλουθα.Οάλλοςασθενήςέλαβε1,2gβενλαφαξίνης.Αυτόςοασθενής

εμφάνισεμέτριαζάλη,ναυτία,μουδιασμέναχέριακαιπόδια,καιεξάψειςήρίγη5ημέρες

μετάτηνυπερδοσολογία.Οασθενήςανάρρωσεκαιδενεμφάνισεάλλαιδιαίτερα

προβλήματα.

Υπήρξαν14αναφορέςοξείαςυπερδοσολογίαςσεκλινικέςμελέτεςμεβενλαφαξίνηπου

λαμβανότανμόνοήσεσυνδυασμόμεάλλαφάρμακαήκαιαλκοόλη.Ηπλειονότητατων

αναφορώναφορούσελήψειςστιςοποίεςησυνολικήδόσητηςβενλαφαξίνηςυπολογίστηκε

ότιήταναρκετέςφορέςυψηλότερητηςσυνήθουςθεραπευτικήςδόσης.Οι3ασθενείς,που

πήραντιςμεγαλύτερεςδόσεις,υπολογίστηκεότιείχανλάβειπερίπου6,75,2,75και2,5g.

Όλοιοιασθενείςανάρρωσανχωρίςεπακόλουθα.Οιπερισσότεροιασθενείςδενανέφεραν

συμπτώματα.Στουςυπόλοιπουςασθενείς,ηυπνηλίαήταντοπιοσυνηθισμένοσύμπτωμαπου

αναφέρθηκε.Στονασθενήπουέλαβε2,75gβενλαφαξίνηςεκδηλώθηκαν2γενικευμένοι

σπασμοίκαιεπιμήκυνσητουQTcστα500msec,σεσύγκρισημετα405msecπριντην

υπερδοσολογία.Ακολούθησεκώμακαιδημιουργήθηκεανάγκηκαρδιοαναπνευστικής

αναζωογόνησης.Ήπιαφλεβοκομβικήταχυκαρδίααναφέρθηκεσε2απότουςυπόλοιπους

ασθενείς.

Σύμφωναμετηναποκτηθείσαεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκου,υπερδοσολογία

βενλαφαξίνηςαναφέρθηκεκυρίωςσεσυνδυασμένηχορήγησημεάλλαφάρμακαή/και

αλκοόλ.Αναφέρθηκαναλλαγέςστοηλεκτροκαρδιογράφημα(π.χ.επιμήκυνσητου

διαστήματοςQT,ημισκελικόαποκλεισμό,επιμήκυνσητουQRS),φλεβοκομβικήκαι

κοιλιακήταχυκαρδία,βραδυκαρδία,υπόταση,ίλιγγος,μεταβολήτηςδιανοητικήςκατάστασης

(κυμαινόμενηαπόυπνηλίαμέχρικώμα)καισπασμοί.Συνήθωςτέτοιαπεριστατικά

αποκαθίστανταιαφ'εαυτών.Απότηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίαυπάρχουναναφορές

θανάτωνσεασθενείςπουέλαβανυπερδοσολογίαβενλαφαξίνης,κυρίωςσεσυνδυασμόμε

αλκοόλή/καιάλλαφάρμακα.

ΑντιμετώπισητηςΥπερδοσολογίας

Συνιστώνταιγενικάυποστηρικτικάκαισυμπτωματικάμέτρα.Πρέπειναπαρακολουθούνταιη

καρδιακήσυχνότητακαιταζωτικάσημεία.Ναεξασφαλίζεταιμιαικανοποιητικήοδός

αερισμού,οξυγόνωσηκαιτεχνητήαναπνοή.Δενσυνιστάταιηπρόκλησηεμέτουόταν

υφίσταταικίνδυνοςεισρρόφησης.Πρέπειναεξετάζεταιτοενδεχόμενοπλύσηςστομάχου,εάν

μπορείναγίνεισύντομαμετάτηλήψητουφαρμάκουήσεσυμπτωματικούςασθενείς,καθώς

επίσηςκαιηπερίπτωσηχορήγησηςενεργούάνθρακαηοποίαμπορείναπεριορίσειτην

απορρόφησητουφαρμάκου.Δενείναιγνωστάειδικάαντίδοταγιατηβενλαφαξίνη.

Δενείναιπιθανόναυπάρξειόφελοςαπόπρόκλησηδιούρησης,αιμοκάθαρσηςκαι

αφαιμαξομετάγγισης.

Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεωνΑθήνας:2107793777

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC:N06AX16

Ηβενλαφαξίνηείναιαντικαταθλιπτικόχωρίςχημικήσυγγένειαμετιςτρικυκλικές,

τετρακυκλικέςήάλλεςδιαθέσιμεςαντικαταθλιπτικέςουσίες.

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Ομηχανισμόςαντικαταθλιπτικήςδράσηςτηςβενλαφαξίνηςπιστεύεταιότισυνδέεταιμετην

ενίσχυσητηςνευροδιαβιβαστικήςδραστηριότηταςστοκεντρικόνευρικόσύστημα.

Προκλινικέςμελέτεςέχουνδείξειότιηβενλαφαξίνηκαιοβασικόςμεταβολίτηςτης,ODV,

είναιισχυροίαναστολείςτηςεπαναπρόσληψηςσεροτονίνηςκαινοραδρεναλίνης.Η

βενλαφαξίνηαναστέλλειεπίσηςασθενώςτηνεπαναπρόσληψητηςντοπαμίνης.Μελέτεςσε

ζώαδείχνουνότιτατρικυκλικάαντικαταθλιπτικάμπορείναμειώσουντηδιεγερσιμότητατων

β-αδρενεργικώνυποδοχέωνμόνομετάαπόχρόνιαχορήγηση.Αντίθετα,ηβενλαφαξίνηκαιη

ODVμειώνουντηβ-αδρενεργικήδιεγερσιμότητατόσομετηνεφάπαξόσοκαιμετάαπό

χρόνιαχορήγηση.Τογεγονόςαυτόδείχνειμιαπιογρήγορηέναρξηδράσηςγιατη

βενλαφαξίνη.ΗβενλαφαξίνηκαιηODVφαίνεταιναείναιισοδύναμεςωςπροςτησυνολική

δράσηστηνεπαναπρόσληψητωννευροδιαβιβαστών.

Ηβενλαφαξίνηinvitroδενέχειπρακτικάσυγγένειαμετουςμουσκαρινικούς,Η

-

ισταμινεργικούςήα

-αδρενεργικούςυποδοχείςτουεγκεφάλουτουαρουραίου.

ΗβενλαφαξίνηδεναναστέλλειτηδράσητηςΜΑΟ.

Μελέτεςinvitroαποκάλυψανότιηβενλαφαξίνηδενέχειπρακτικάσυγγένειαμετους

υποδοχείςοπίου,βενζοδιαζεπίνης,φαινυλκικλιδίνης(PCP)ήμετουςυποδοχείςτουΝ-μέθυλ-

d-ασπαρτικόοξύ(NMDA).Ηβενλαφαξίνηεπίσηςδενπροκαλείαπελευθέρωση

νοραδρεναλίνηςστονεγκέφαλο.Δενέχεισημαντικήδιεγερτικήδράσηστοκεντρικόνευρικό

σύστηματωντρωκτικών.Σεμελέτεςδιαφοροποίησηςφαρμάκωνμεπρωτεύονταθηλαστικά,

ηβενλαφαξίνηδενεπέδειξεσημαντικήσυσχέτισημεκατάχρησηδιεγερτικούή

κατασταλτικούτύπου.

Κατάθλιψη

Ηαποτελεσματικότητατηςβενλαφαξίνηςγιατηθεραπείατηςκατάθλιψης

περιλαμβανομένηςτηςκατάθλιψηςπουσχετίζεταιμεάγχος,τεκμηριώθηκεμεδύομελέτες

ελεγχόμενεςμεplaceboμικρήςδιάρκειαςσεενήλικεςεξωνοσοκομειακούςασθενείςπου

πληρούσαντακριτήριαDSMIII-RήDSM-IVγιαμείζονακατάθλιψη.

Στηνπρώτημελέτηέγινεσύγκρισημεταξύβενλαφαξίνηςπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςσε

δοσολογία75mgμε150mgημερησίως,βενλαφαξίνηςάμεσηςαποδέσμευσηςσεδοσολογία

75mgμε150mgημερησίωςκαιεικονικόφάρμακογια12εβδομάδες.Ηυδροχλωρική

βενλαφαξίνησεκαψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςέδειξεσημαντικόπλεονέκτημα

έναντιτουεικονικούφαρμάκουαπότηδεύτερηεβδομάδατηςθεραπείαςστησυνολική

βαθμολογίαHAM-DκαιστηβαθμολογίαHAM-Dτουκαταθλιπτικούσυναισθήματος.Από

τηντρίτηεβδομάδαστησυνολικήβαθμολογίαMADRSκαιαπότηντέταρτηστηνκλίμακα

ΚλινικήςΣφαιρικήςΕντύπωσης(CGI)βαρύτηταςτηςνόσου.Όλαταπλεονεκτήματα

διατηρήθηκανκαθ’όλητηδιάρκειατηςθεραπείας.Ηυδροχλωρικήβενλαφαξίνησεκαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσηςέδειξεσημαντικόπλεονέκτημαέναντιτωνδισκίων

βενλαφαξίνηςάμεσηςαποδέσμευσηςτην8και12εβδομάδαστησυνολικήβαθμολογία

HAM-DκαιστηνκλίμακαCGIβαρύτηταςτηςνόσουκαιτη12εβδομάδαγιαόλεςτις

παραμέτρουςαποτελεσματικότητας.

Στηδεύτερημελέτηέγινεσύγκρισημεταξύτηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεκαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσηςσεδοσολογία75mgμε225mgημερησίωςκαιεικονικό

φάρμακογιαμέχρι8εβδομάδες.Συνεχήςστατιστικήβελτίωσησυγκριτικάμετοεικονικό

φάρμακοπαρατηρήθηκεαπότη2 η εβδομάδαγιατηνκλίμακαβαρύτηταςτηςνόσουCGI,από

την4 η εβδομάδαγιατησυνολικήβαθμολογίαHAM-DκαιτησυνολικήβαθμολογίαMADRS

καιαπότην3 η εβδομάδαστηβαθμολογίαHAM-Dτουκαταθλιπτικούσυναισθήματος.

Μίαμελέτημεκαταθλιπτικούςεξωνοσοκομειακούςασθενείς,οιοποίοιείχανανταποκριθεί

στηνυδροχλωρικήβενλαφαξίνησεκαψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςκατάτηδιάρκεια

αρχικήςφάσηςανοιχτής(openlabel)θεραπείαςδιάρκειας8εβδομάδωνκαιτυχαιοποιήθηκαν

σεσυνέχισητηςθεραπείαςμευδροχλωρικήβενλαφαξίνησεκαψάκιαπαρατεταμένης

αποδέσμευσηςήεικονικόφάρμακογια6μήνες,επέδειξεένασημαντικάχαμηλότερο

ποσοστόυποτροπώνγιατουςασθενείςπουλάμβανανυδροχλωρικήβενλαφαξίνησεκαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσηςσυγκριτικάμεαυτούςπουλάμβανανεικονικόφάρμακο.

Ανκαιυπάρχουνκλινικέςμελέτεςόπουχρησιμοποιήθηκανταδισκίαάμεσηςαποδέσμευσης

υδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεδόσηέως375mg/ημέρα,καθώςκαιμακράςχορήγησης

αυτούγια12μήνες,δενυπάρχουναντίστοιχεςμελέτεςπουνααφορούντην

αποτελεσματικότητατηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεμορφήκαψακίωνπαρατεταμένης

αποδέσμευσης.

ΓενικευμένηΑγχώδηςΔιαταραχή

Ηαποτελεσματικότητατωνκαψακίωνπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςυδροχλωρικής

βενλαφαξίνηςστηθεραπείαΓΑΔτεκμηριώθηκεστιςεξής4μελέτεςσεεξωνοσοκομειακούς

ασθενείςπουπληρούσαντακριτήριαDSM-IVγιατηΓΑΔ:α)σεδύομελέτες8εβδομάδων,

καθορισμένηςδόσης,ελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακο,β)σεμιαμελέτη6μηνών,

καθορισμένηςδόσης,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακο,καιγ)σεμιαμελέτη6μηνών,

κυμαινόμενηςδόσης,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακο.

Μίαμελέτη8-εβδομάδωνγιατηναξιολόγησητηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεκαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσηςσεδόσειςτων75,150και225mg/ημέρασυγκριτικάμε

εικονικόφάρμακοέδειξεότιηδόσητων225mg/ημέραήταναποτελεσματικότερηαπότο

εικονικόφάρμακοτόσοωςπροςτησυνολικήβαθμολογίατηςκλίμακαςHamiltonγιατο

άγχος(ΗΑΜ-Α)όσοκαιωςπροςστακριτήριαάγχοςκαιαίσθηματάσηςτηςκλίμακαςΗΑΜ-

ΑόσοκαιστηνκλίμακαΚλινικήςΣφαιρικήςΕντύπωσης(CGI).Ενώυπήρχανστοιχείαγια

τηνανωτερότηταωςπροςτοεικονικόφάρμακοτωνδόσεων75mgκαι150mg/ημέρα,οι

δόσειςαυτέςδενήταντόσοσταθεράαποτελεσματικέςόσοοιυψηλότερεςδόσεις.Μία

δεύτερημελέτη8-εβδομάδωνγιατηναξιολόγησητηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσε

καψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςσεδόσεις75και150mg/ημέρασυγκριτικάμε

εικονικόφάρμακοέδειξεότικαιοιδύοδόσειςήτανπερισσότεροαποτελεσματικέςαπότο

εικονικόφάρμακοσεμερικέςαπότιςπροηγούμενεςπαραμέτρους,ωστόσο,ηδόσητων75

mg/ημέραήτανπερισσότεροσταθεράαποτελεσματικήαπότηδόσητων150mg/ημέρα 101 .

Δεντεκμηριώθηκεξεκάθαραησχέσηδόσης-ανταπόκρισηςγιατηδραστικότηταστη

ΓενικευμένηΑγχώδηΔιαταραχήστηδόσητων75-225mg/ημέραπουχρησιμοποιήθηκεστις

δύοαυτέςμελέτες.

Δύομελέτες6-μηνώνεκτωνοποίαημίαέγινεγιατηναξιολόγησητηςυδροχλωρικής

βενλαφαξίνηςσεκαψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςσεδόσεις37.5,75και150

mg/ημέρακαιηάλληγιατηναξιολόγησητηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεκαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσηςσεδόσεις75-225mg/ημέραέδειξανότιοιημερήσιεςδόσεις

των75mgήυψηλότερεςήτανπερισσότεροαποτελεσματικέςαπότοεικονικόφάρμακοστη

συνολικήβαθμολογίαHAM-A,(τόσοσταστοιχείατηςανησυχίαςόσοκαιτηςτάσηςστην

κλίμακα)καιστηνκλίμακαCGIκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςτων6μηνών.Ενώυπήρχαν

επίσηςενδείξειςτηςανωτερότηταςέναντιτουεικονικούφαρμάκουγια37.5mg/ημέρα,η

δόσηαυτήδενήταντόσοσταθεράαποτελεσματικήόσοοιυψηλότερεςδόσεις.

ΚοινωνικήΑγχώδηςΔιαταραχή/ΚοινωνικήΦοβία

Ηδραστικότητατωνκαψακίωνπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνης

ωςθεραπείατηςΚοινωνικήςΑγχώδουςΔιαταραχής/ΚοινωνικήςΦοβίαςτεκμηριώθηκεμε

τέσσεριςδιπλές-τυφλές,μεπαράλληλεςομάδες,πολυκεντρικέςμελέτες,κυμαινόμενηςδόσης,

ελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακο,διάρκειας6μηνώνκαιμίαδιπλή-τυφλή,μεπαράλληλες

ομάδες,καθορισμένης/κυμαινόμενηςδόσης,διάρκειας6μηνώνσεενήλικες

εξωνοσοκομειακούςασθενείςπουπληρούσαντακριτήριατουDSM-IVγιατηνΚΑΔ.Οι

ασθενείςέλαβανδόσειςαπό75-225mg/ημέρα.Ηαποτελεσματικότητααξιολογήθηκεμετην

ΚλίμακαLiebovitzγιατηνΚΑΔ(LSAS).Στιςπέντεαυτέςμελέτες,τακαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςήτανσημαντικάπιοδραστικά

απότοεικονικόφάρμακοστημεταβολήτηςσυνολικήςβαθμολογίαςLSASμεταξύαρχήςκαι

τέλουςτηςμελέτης.

ΔιαταραχήΠανικούμεήχωρίςαγοραφοβία

ΗαποτελεσματικότητατουVENLASAN®ωςθεραπείατηςδιαταραχήςπανικού

τεκμηριώθηκεμεδύοδιπλές-τυφλές,12εβδομάδων,πολυκεντρικές,ελεγχόμενεςμεεικονικό

φάρμακομελέτεςσεενήλικεςεξωνοσοκομειακούςασθενείςπουπληρούσαντακριτήρια

DMS-IVγιατηδιαταραχήπανικού,μεήχωρίςαγοραφοβία.Οιασθενείςέλαβανσταθερές

δόσειςτων75ή150mg/ημέραστηνμίαμελέτηκαι75ή225mg/ημέραστηνάλλημελέτη.

Ηαποτελεσματικότητα,αξιολογήθηκεμεβάσητααποτελέσματατριώνμεταβλητών:(1)το

ποσοστόασθενών,ελεύθερωναπόόλατασυμπτώματαπουσυνοδεύουντιςπροσβολές

πανικούστηνΚλίμακαΠανικούκαιΆγχουςΠρόβλεψης(PAAS),(2)τηνκατάμέσοόρο

μεταβολήαπότιςαρχικέςτιμέςστηνΚλίμακαΣοβαρότηταςΔιαταραχήςΠανικού(PDSS)και

(3)τοποσοστότωνασθενώνπουανταποκρίθηκανστηθεραπεία(μεγάληήπολύμεγάλη

βελτίωση)στηνκλίμακαβελτίωσηςτηςΚλινικήςΣφαιρικήςΕντύπωσης(CGI).Στιςδύο

αυτέςμελέτεςτοVenlasanσεδόσειςτων75,150ή225mg/ημέρα,ήτανσημαντικάπιο

αποτελεσματικόαπότοεικονικόφάρμακοσεόλεςτιςτρειςμεταβλητές.

Σεμίαμακρόχρονημελέτη,ενήλικεςεξωνοσοκομειακοίασθενείςπουπληρούσαντα

κριτήριαDSM-IVγιατηδιαταραχήπανικούκαιοιοποίοιείχανανταποκριθείκατάτη

διάρκειαθεραπείας12εβδομάδωνανοιχτήςφάσηςστοVENLASAN®(75έως

225mg/ημέρα),τυχαιοποιήθηκανγιανασυνεχίσουνμετηνίδιαδόσηVENLASAN®ήνα

αλλάξουνσεεικονικόφάρμακογιατηνπαρατήρησηυποτροπώνκατάτηδιάρκειαμαις

6μηνηςδιπλής-τυφλήςφάσης.Ωςυποτροπή,κατάτηδιάρκειαδιπλής-τυφλήςφάσης,

καθορίστηκεηπερίπτωσηναπαρουσιαστούν2ήπερισσότερεςπροσβολέςπανικούτην

εβδομάδαμεόλατασυμπτώματαγια2συνεχόμενεςεβδομάδεςήηπερίπτωσηδιακοπήςτου

φαρμάκουλόγωαπώλειαςαποτελεσματικότητας.Οιασθενείςπουσυνέχισαντηθεραπεία

Venlasan(75,150ή225mg/ημέρα)παρουσίασανσημαντικάλιγότερεςυποτροπέςστους

ακόλουθους6μήνεςσεσύγκρισημετουςασθενείςπουέλαβανεικονικόφάρμακο.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Απορρόφηση

Βάσειτωνμελετών(ισορροπίαςτωνμαζών)τουλάχιστοντο92%μιαςαπλήςδόσης

βενλαφαξίνηςαπορροφάται,υποδεικνύονταςσχεδόνπλήρηαπορρόφησητηςβενλαφαξίνης.

Οπρο-συστηματικόςμεταβολισμόςτηςβενλαφαξίνης(μέσωτουοποίουσχηματίζεταικυρίως

οδραστικόςμεταβολίτηςODV)ελαττώνειτηναπόλυτηβιοδιαθεσιμότητατηςβενλαφαξίνης

στο40%με45% . .Σεμελέτεςεφ’άπαξδόσης25με150mgαπλώνδισκίωνβενλαφαξίνης,ο

μέσοςόροςτωνμέγιστωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσμαC

κυμαίνεταιαπό37έως

163ng/mLαντιστοίχωςκαιεπιτυγχάνεταιεντός2,1έως2,4ωρών(t

Μετάτηχορήγησητηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεκαψάκιαπαρατεταμένης

αποδέσμευσης,ημέγιστησυγκέντρωσηστοπλάσματηςβενλαφαξίνηςκαιτηςODV

επιτυγχάνονταιστις5.5καιστις9.0ώρεςαντίστοιχα.Μετάτηχορήγησηαπλώνδισκίων

βενλαφαξίνης,οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςβενλαφαξίνηςκαιODVστοπλάσμα

παρουσιάζονταισε2και3ώρεςαντίστοιχα.Ορυθμόςαπορρόφησηςτηςβενλαφαξίνηςαπό

τοκαψάκιουδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςείναιβραδύτεροςτου

ρυθμούαπελευθέρωσης.Συνεπώςοφαινόμενοςχρόνοςημιζωήςτηςβενλαφαξίνηςμετάτη

χορήγησητηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεκαψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσης(15±

6ώρες)είναιουσιαστικάοχρόνοςημιζωήςτηςαπορρόφησηςαντίτουπραγματικούχρόνου

ημιζωήςτηςαπελευθέρωσης(5±2ώρες)πουπαρατηρείταιμετηχορήγησητωναπλών

δισκίων.

Ότανχορηγήθηκανισοδύναμεςημερήσιεςδόσειςβενλαφαξίνηςείτεωςδισκίαήωςκαψάκια

παρατεταμένηςαποδέσμευσης,ηέκθεση(ηεπιφάνειακάτωαπότηνκαμπύληAUC)τόσοτης

βενλαφαξίνηςόσοκαιτηςODVήτανπαρόμοιεςκαιστιςδύοθεραπείες,καιηδιακύμανση

τωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσμαήτανελαφράχαμηλότερημετακαψάκιαVENLASAN®.

Συνεπώςτακαψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςτηςυδροχλωρικήςβενλαφαξίνης

προσφέρουνβραδύτερορυθμόαπορρόφησηςαλλάτηνίδιαέκτασηαπορρόφησης(δηλαδή

AUC)μετηνυδροχλωρικήβενλαφαξίνησεδισκία.

Κατανομή

Συγκεντρώσειςσταθεροποιημένηςκατάστασηςστοπλάσμαεπιτυγχάνονταιγιατην

βενλαφαξίνηκαιτηνODVεντός3ημερώναπότηχορήγησηπολλαπλώνδόσεωναπλών

δισκίωναπότοστόμα.ΗβενλαφαξίνηκαιηODVπαρουσιάζουνγραμμικήφαρμακοκινητική

στοδοσολογικόεύροςτων75-450mg/ημέραότανχορηγούνταικάθε8ώρες.

Ηκάθαρσητουπλάσματοςστησταθεροποιημένηκατάσταση(μέση±SD)γιατη

βενλαφαξίνηκαιτηνODVείναι1.3±0.6και0.4±0.2L/h/kgαντίστοιχα.Οφαινόμενος

χρόνοςημιζωήςείναι5±2και11±2ώρεςαντίστοιχακαιοφαινόμενοςόγκοςκατανομής

είναι7.5±3.7και5.7±1.8L/kgαντίστοιχα.

Οβαθμόςσύνδεσηςτηςβενλαφαξίνηςμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςστονάνθρωποείναι

27%±2%στιςσυγκεντρώσειςπουκυμαίνονταιμεταξύ2.5έως2215ng/mL.Οβαθμός

σύνδεσηςτηςODVμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςστονάνθρωποείναι30%±12%σε

συγκεντρώσειςπουκυμαίνονταιμεταξύ100-500ng/mL.Αλληλεπιδράσειςφαρμάκωνπου

συνδέονταιμετιςπρωτεΐνεςκαιτηνπαράλληληχορήγησηβενλαφαξίνηςδεναναμένονται.

Μετάτηνενδοφλέβιαχορήγηση,οόγκοςκατανομήςστησταθεροποιημένηκατάστασηγιατη

βενλαφαξίνη,είναι4.4±1.9L/kg.

Μεταβολισμός

Ηβενλαφαξίνηυφίσταταιεκτεταμένοπρο-συστηματικόμεταβολισμόστοήπαρ.Οκύριος

μεταβολίτηςτηςβενλαφαξίνηςείναιηODV,μεταβολίζεταιόμωςκαιστηνΝ-

desmethylvenlafaxine,N,O-didesmethylvenlafaxineκαιάλλουςδευτερεύοντεςμεταβολίτες.

ΣεμελέτεςinvitroφαίνεταιότιοσχηματισμόςτηςODVκαταλύεταιαπότοCYP2D6καιότι

οσχηματισμόςτηςN-desmethylvenlafaxineκαταλύεταιαπότοCYP3A3/4.Τααποτελέσματα

τωνinvitroμελετώνέχουνεπιβεβαιωθείσεμιακλινικήμελέτηπουπεριελάμβανεάτομαπου

είχανέλλειψηCYP2D6καθώςκαιάτομαμεέντονημεταβολικήικανότητα.Παράτις

μεταβολικέςδιαφορέςμεταξύτωνατόμωνμεμειωμένηκαιέντονημεταβολικήικανότητα,η

ολικήέκθεσηστοάθροισματων2δραστικώνσυστατικών(βενλαφαξίνηκαιODV)ήταν

παρόμοιακαιγιατιςδύομεταβολικέςομάδες.Συνεπώςταάτοματόσομεμειωμένηόσοκαι

μεέντονημεταβολικήικανότηταωςπροςτοCYP2D6μπορούννααντιμετωπίζονταιμετο

ίδιοσχήμαυδροχλωρικήςβενλαφαξίνηςσεκαψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσης.

Απέκκριση

Περίπου87%μιαςδόσηςβενλαφαξίνηςεμφανίζεταισταούρασε48ώρεςμετάτηχορήγηση

μιαςραδιοσημασμένηςδόσηςωςαμετάβλητηβενλαφαξίνη(5%),μησυζευγμένηODV

(29%),συζευγμένηODV(26%),ήμετημορφήάλλουαδρανήμεταβολίτημικρήςσημασίας

(27%).Το92%τηςραδιοεπισημασμένηςδόσηςαποβάλλεταιεντός72ωρών.Συνεπώςη

νεφρικήαπέκκρισητηςβενλαφαξίνηςκαιτωνμεταβολιτώντηςείναιηκύριαοδός

απέκκρισης.Ηφαρμακοτεχνικήμορφήτηςπαρατεταμένηςαποδέσμευσηςβενλαφαξίνης

περιέχεισφαιροειδή,πουαπελευθερώνουντοφάρμακοαργάστηνπεπτικήοδό.Τοποσοστό

αυτώντωνσφαιροειδώνπουδενδιαλύεταιαποβάλλεταικαιμπορείναανιχνευθείστα

κόπρανα.

Αλληλεπιδράσειςμετοφαγητό

ΗχορήγησητουVENLASAN®μετηντροφήδενέχεισημαντικήεπίδρασηστην

απορρόφησητηςβενλαφαξίνηςκαιστονσχηματισμότηςODV.

Μελέτεςσεσχέσημετηνηλικίακαιτοφύλο

Ηηλικίακαιτοφύλοτουασθενήδενεπηρεάζουνσημαντικάτηφαρμακοκινητικήτης

βενλαφαξίνης.Παρατηρήθηκεμείωσητηςτάξεωςτου20%στηνκάθαρσητηςODVσε

ασθενείςάνωτων60ετών.Αυτόπιθανόνναπροκλήθηκεαπότηνελάττωσητηςνεφρικής

λειτουργίαςπουεπέρχεταισυνήθωςμετηνηλικία.Δενπαρατηρήθηκεσυσσώρευσητης

βενλαφαξίνηςήτηςODVκατάτηδιάρκειαχρόνιαςχορήγησηςσευγιείςεθελοντές.

Μιαπληθυσμιακήφαρμακοκινητικήανάλυση404ασθενώνπουέλαβανθεραπείαμεδισκία

βενλαφαξίνηςσε2μελέτες,τόσοσεδοσολογικάσχήματα2δόσεων/24hόσοκαισε3

δόσεων/24h,έδειξεότιτακανονικοποιημέναωςπροςτηδόσηχαμηλότεραεπίπεδα(trοugh)

τηςβενλαφαξίνηςήτηςODVστοπλάσμαδενμεταβλήθηκανανεξάρτητααπότιςδιαφορές

στηνηλικίαήτοφύλο.

Ασθενείςμεηπατικήανεπάρκεια

Σεμερικούςασθενείςμεαντιρροπούμενηκίρρωσητουήπατος,ηφαρμακοκινητικήτης

βενλαφαξίνηςκαιτηςODVμεταβλήθηκανσημαντικάμετάτηναπότουστόματοςχορήγηση

εφ’άπαξδόσηςβενλαφαξίνης.Ηελάττωσητουμεταβολισμούτηςβενλαφαξίνηςκαιτης

αποβολήςτηςODVείχανωςαποτέλεσμαμεγαλύτερεςσυγκεντρώσειςβενλαφαξίνηςκαι

ODVστοπλάσμα.

Οχρόνοςημιζωήςτηςβενλαφαξίνηςεπιμηκύνθηκεκατά30%καιηαπέκκρισημειώθηκε

κατά50%σεκιρρωτικούςασθενείςσεσύγκρισημευγιήάτομα.ΟχρόνοςημιζωήςτηςODV

επιμηκύνθηκεκατά60%καιηαπέκκρισημειώθηκεκατά30%σεκιρρωτικούςασθενείςσε

σύγκρισημευγιήάτομα.Σημειώθηκεμεγάλοποσοστόμεταβλητότηταςμεταξύτωνασθενών.

Απαιτείταιπροσαρμογήτηςδόσηςστουςασθενείςαυτούς.

Σεμιαδεύτερημελέτη,ηβελναφαξίνηχορηγήθηκεαπότουστόματοςκαιενδοφλεβίωςσε

υγιήάτομα(n=21)καισεάτομαμεήπια(n=8)ήμέτριουβαθμού(n=11)ηπατική

ανεπάρκεια(Child-PughAκαιChild-PughB,αντίστοιχα).Ηαπότουστόματος

βιοδιαθεσιμότητασχεδόνδιπλασιάστηκεσταάτομαμεηπατικήανεπάρκειασεσχέσημετα

υγιήάτομα.Σεάτομαμεηπατικήανεπάρκειαοχρόνοςημιζωήςτηςβενλαφαξίνηςήταν

περίπουδύοφορέςμεγαλύτεροςκαιηκάθαρσημειωμένηπαραπάνωαπότομισόσεσχέσημε

ταυγιήάτομα.ΣεάτομαμεηπατικήανεπάρκειαοχρόνοςημιζωήςτηςODVεπιμηκύνθηκε

κατά40%περίπουενώηκάθαρσητηςODVήτανπαρόμοιαμεαυτήτωνυγιώνατόμων.

Παρατηρήθηκεέναςμεγάλοςβαθμόςδιατομικήςμεταβλητότητας.

Ασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια

Σεασθενείςμεμέτριαέωςσοβαρήβλάβητηςνεφρικήςλειτουργίας,ηολικήκάθαρσητης

βενλαφαξίνηςκαιτηςODVμειώθηκεκαιηημιπερίοδοςζωής(t

)επιμηκύνθηκε.Ημείωση

τηςολικήςκάθαρσηςήτανπιοέντονησεασθενείςμεκάθαρσηκρεατινίνηςμικρότερηαπό30

ml/min.

Οχρόνοςημιζωήςτηςβενλαφαξίνηςεπιμηκύνθηκεκατά50%καιηαπέκκρισημειώθηκε

περίπου24%σεασθενείςμεμετρίουβαθμούνεφρικήανεπάρκεια(GFR=10-70ml/min).Σε

ασθενείςπουυφίστανταιαιμοκάθαρσηοχρόνοςημιζωήςεπιμηκύνθηκεκατά180%καιη

απέκκρισημειώθηκεκατά57%σεσύγκρισημευγιήάτομα.

ΟχρόνοςημιζωήςτηςODVεπιμηκύνθηκεκατά40%ενώηαπέκκρισηπαρέμεινε

αναλλοίωτησεασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια(GFR=10-70ml/min).Σεασθενείςπου

υφίστανταιαιμοκάθαρσηοχρόνοςημιζωήςεπιμηκύνθηκεκατά142%καιηαπέκκριση

μειώθηκεκατά56%σεσύγκρισημευγιήάτομα.Σημειώθηκεμεγάλοποσοστό

μεταβλητότηταςμεταξύτωνασθενών.Απαιτείταιπροσαρμογήτηςδόσηςστουςασθενείς

αυτούς.

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

ΗLD

τηςλαμβανόμενηςαπότοστόμαβενλαφαξίνηςσταποντίκιαήταν405mg/kg,336

mg/kgσταθηλυκάποντίκιακαι673mg/kgστααρσενικά.Αυτέςοιτιμέςισοδυναμούνμε45-

90φορέςτημέγιστησυνιστώμενηδόσηγιατονάνθρωπο.

Καρκινογένεση

Μελέτεςσεποντίκιακαιαρουραίουςδενέδωσανενδείξειςκαρκινογένεσης.

Ηβενλαφαξίνηχορηγήθηκεμετεχνητήσίτισηαπότουστόματοςσεποντικούςγια18μήνες

σεδόσειςέως120mg/kgημερησίως,τοοποίοήταν1,7φορέςημέγιστησυνιστώμενη

ανθρώπινηδόσηωςπροςmg/m 2 .Ηβενλαφαξίνηχορηγήθηκεεπίσηςσεαρουραίουςαπότου

στόματοςγια24μήνεςσεδόσειςέως120mg/kgημερησίως.Σεαρουραίουςοιοποίοι

ελάμβαναντηδόση120mg/kgοισυγκεντρώσειςβενλαφαξίνηςστοπλάσμακατάτη

νεκροψίαήτανίδιες(στουςαρσενικούςαρουραίους)καιεξαπλάσιες(στουςθηλυκούς

αρουραίους)τωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσματωνασθενών,οιοποίοιελάμβαναντημέγιστη

συνιστώμενηανθρώπινηδόση.ΤαεπίπεδατηςΟ-desmethylvenlafaxineστοπλάσμαήταν

χαμηλότεραστουςαρουραίουςαπόότιστουςασθενείςοιοποίοιελάμβαναντημέγιστη

συνιστώμενηδόση.Οιόγκοιδεναυξήθηκανκατάτηθεραπείαμεβενλαφαξίνησταποντίκια

ήστουςαρουραίους.

Μεταλλαξιογένεση

Ηβενλαφαξίνηδενήτανμεταλλαξιογόνοςσεέναευρύφάσμαinvitroκαιinvivoδοκιμών.

ΗβενλαφαξίνηκαιηO-desmethylvenlafaxineδενπαρουσίασανμεταλλαξιογόνοδράσηστην

ανάλυσηαντίστροφηςμετάλλαξηςAmesσεβακτήριαSalmonellaήστηδοκιμασίαγονιδιακής

μετάλλαξηςθηλαστικώνκυττάρωνωοθήκης/ΗGΡRΤκινέζικουχάμστερ.Ηβενλαφαξίνη

επίσηςδενπαρουσίασεμεταλλαξιογόνοδράσηήθραύσηχρωμοσωμάτωνστηνinνivο

ανάλυσημετατροπήςκυττάρωνποντικώνBALB/c-3T3,στημελέτηανταλλαγής

χρωμοσωμικούυλικούμεταξύαδελφώνχρωματίδωνσεκαλλιέργειεςκυττάρωνωοθήκης

κινέζικωνχάμστερ,ήστηνinνivοανάλυσηχρωμοσωμικήςανωμαλίαςστονμυελότων

οστώντωναρουραίων.ΗO-desmethylvenlafaxineδενπροκάλεσεθραύσηχρωμοσωμάτων

στηνinvitroανάλυσηχρωμοσωμικήςανωμαλίαςκυττάρωνωοθήκηςσεΚινέζικαχάμστερ,

αλλάπροκάλεσεθραύσηχρωμοσωμάτωνστηνinνivοανάλυσηχρωμοσωμικήςανωμαλίας

στονμυελότωνοστώντωναρουραίων.

Επίδρασηεπίτηςγονιμότητας

Μελέτεςαναπαραγωγήςκαιγονιμότηταςσεαρσενικούςκαιθηλυκούςαρουραίουςδεν

έδειξανεπιδράσειςστηνγονιμότητασεδόσειςαπότουστόματοςέωςδιπλάσιεςτηςμέγιστης

συνιστώμενηςανθρώπινηςδόσηςσεmg/m 2 .

Μειωμένηγονιμότηταπαρατηρήθηκεσεμιαμελέτηκατάτηνοποίατόσοθηλυκοίόσοκαι

αρσενικοίαρουραίοιεξετέθησανστονκύριομεταβολίτητηςβενλαφαξίνης(ODV).Ηέκθεση

αυτήήτανπερίπου2έως3φορέςμεγαλύτερητηςανθρώπινηςδόσηςτων225mgανάημέρα.

Ησυσχέτισηαυτούτουευρήματοςμετονάνθρωποδενείναιγνωστή.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Venlasan 75 mg /cap :SugarSpheres20,StearicAcid,Ethycellulose,Talc,Σκληρόκαψάκιο

Νο2Whiteop/WhiteopBodyandCap(TitaniumDioxideE171,Cl-77891,Gelatin)

Venlasan 150 mg /cap :SugarSpheres20,StearicAcid,Ethycellulose,Talc,Σκληρόκαψάκιο

0NATTR/NATTR:BodyandCap(Gelatin).

6.2 Ασυμβατότητες

Καμίαγνωστή.

6.3 Διάρκειαζωής

3χρόνια.

6.4 Ειδικέςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Φυλάσσεταισεθερμοκρασίαμικρότερητων25 o C.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

ΤακαψάκιασυσκευάζονταισεBlistersαπόPVC/PVDC/Aluminiumfoilπουφέρουν

τυπωμέναταχαρακτηριστικάτουπροϊόντοςκαιτηςπαρτίδας.Κάθεblisterπεριέχει14

καψάκια.

Κάθεκουτίπεριέχει1ή2blisters(14ή28καψάκια)καιέναφύλλοοδηγιώνγιατονχρήστη.

6.6 ΥπεύθυνοςΚυκλοφορίας:

PNGGEROLYMATOSMEDICALA.E.

Ασκληπιού13

14568ΚρυονέριΑττικής

Τηλ.:2108161107

Φαξ:2108194540

7. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

VENLASAN ® 75mg:38243/9-9-09

VENLASAN ® 150mg:63538/9-9-09

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

2-10-2008

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οκτώβριος2008

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες