Inflacam

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
19-03-2021

Aktiv bestanddel:

meloxicam

Tilgængelig fra:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd

ATC-kode:

QM01AC06

INN (International Name):

meloxicam

Terapeutisk gruppe:

Horses; Dogs; Cats; Cattle; Pigs

Terapeutisk område:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Terapeutiske indikationer:

Hunde: lindring af betændelse og smerte i både akutte og kroniske muskuloskeletiske lidelser. At reducere postoperativ smerte og betændelse efter ortopædisk og blødvævkirurgi. Katte: At reducere postoperativ smerte efter ovariohysterektomi og mindre blødvævkirurgi. Lindring af mild til moderat post-operative smerter og betændelse efter kirurgiske procedurer i katte, e. ortopædisk og bløddelskirurgi. Lindring af smerter og inflammation i akutte og kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte. Kvæg: til brug ved akut respiratorisk infektion med passende antibiotikabehandling for at reducere kliniske tegn. Til brug i diarré i kombination med oral rehydratationsterapi for at reducere kliniske tegn i kalve på over en uge og unge, ikke-lakterende kvæg. Til supplerende terapi til behandling af akut mastitis i kombination med antibiotikabehandling. Til lindring af postoperativ smerte efter afhorning i kalve. Svin: til brug i ikke-infektiøse lokomotoriske lidelser for at reducere symptomer på lameness og betændelse. Til supplerende terapi ved behandling af puerperal septikæmi og toksæmi (mastitis-metritis-agalactia syndrom) med passende antibiotikabehandling. Til lindring af postoperativ smerte forbundet med mindre blødt væv, såsom kastration. Heste: lindring af betændelse og smertelindring i både akutte og kroniske muskuloskeletiske lidelser. Til lindring af smerte forbundet med hestekolik.

Produkt oversigt:

Revision: 12

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-12-09

Indlægsseddel

                81
B. INDLÆGSSEDDEL
82
INDLÆGSSEDDEL
INFLACAM 1,5 MG/ML ORAL SUSPENSION TIL HUNDE
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig af
batchfrigivelse:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea, Co. Galway, Irland.
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Inflacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde
Meloxicam
3.
ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
1 ml indeholder: 1.5 mg meloxicam:
5 mg natriumbenzoat
4.
INDIKATIONER
Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske
lidelser i bevægeapparatet hos
hunde.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.
Bør ikke anvendes til hunde med gastro-intestinale lidelser som
f.eks. irritation og tegn på blødning,
svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmorragiske lidelser.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof, eller et eller flere af
hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes til hunde under 6 uger.
6.
BIVIRKNINGER
Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning,
diarré, fækal okkult blødning, apati
og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der set
hæmoragisk diarré, hæmatemesis,
gastro-intestinal ulceration og forhøjede leverenzymer.
Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første
behandlingsuge og er i de fleste tilfælde
forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne
tilfælde kan de være alvorlige
eller fatale.
Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og
dyrlægen kontaktes.
Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser
bivirkninger)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede
dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000
behandlede dyr)
- Sjældne (flere en
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Inflacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En ml Inflacam 1,5 mg/ml oral suspension indeholder:
Aktivt stof
Meloxicam 1,5 mg
Hjælpestof
Natriumbenzoat
5 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Oral suspension.
Gul suspension
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Hunde
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske
lidelser i bevægeapparatet hos
hunde.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.
Bør ikke anvendes til hunde med gastro-intestinale lidelser som
f.eks. irritation og tegn på blødning,
svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmorragiske lidelser.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof, eller et eller flere af
hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes til hunde under 6 uger.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER ENKELT DYREART, SOM LÆGEMIDLET ER
BEREGNET TIL
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr
Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive
dyr, idet der foreligger en
potentiel risiko for toksisk påvirkning af nyrerne.
Dette lægemiddel er til hunde og må ikke bruges til katte, da det
ikke er egnet til brug hos denne
dyreart. Til katte bør anvendes Inflacam 0,5 mg/ml oral suspension
til katte.
3
Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet
til dyr
Personer med kendt overfølsomhed over for non-steroide
anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-
præparater) bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.
I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges
lægehjælp, og indlægssedlen eller
etiketten bør vises til lægen.
4.6
BIVIRKNINGER (FOREKOMST OG SVÆRHEDSGRAD)
Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastnin
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 19-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 12-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 19-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 19-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 19-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 19-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 12-12-2018

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik