Flutiform 125+5 mikrogram inhalationsspray, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
FLUTICASONPROPIONAT, FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
R03AK11
INN (International Name):
FLUTICASON PROPIONATE, FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE
Dosering:
125+5 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationsspray, suspension
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58651
Autorisation dato:
2017-02-07

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLUTIFORM

®

125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension

250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension

Fluticasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flutiform.

3. Sådan skal du bruge Flutiform.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Flutiform er en inhalationsspray, som indeholder to aktive stoffer:

Fluticasonpropionat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes steroider. Steroider reducerer hævelse

og betændelse i lungerne.

Formoterolfumaratdihydrat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes langtidsvirkende beta2-agonister.

En langtidsvirkende beta2-agonist er en bronkodilator, som hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne,

så du lettere kan trække vejret.

Sammen hjælper de to aktive stoffer dig til at få en bedre vejrtrækning. Det er vigtigt, at du tager denne

medicin hver dag som anvist af lægen.

Denne medicin hjælper til at forebygge vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma og hjælper mod åndenød og

hvæsende vejrtrækning. Den virker dog ikke, hvis du allerede har et astmaanfald, dvs. hvis du allerede har

åndenød og hiver efter vejret. Hvis det sker, skal du tage en hurtigtvirkende anfaldsmedicin som f.eks.

salbutamol.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flutiform

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Flutiform

hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat, formoterolfumaratdihydrat eller over for et af de øvrige

indholdsstoffer i Flutiform (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Flutiform

hvis du har eller har haft lungeturberkulose eller har infektioner i luftvejene, herunder svampe- eller

virusinfektioner.

hvis du har sukkersyge.

hjerteproblemer såsom: problemer med blodtilførslen til hjertet eller forsnævring af en af hjerteklapperne

(aortaklappen), hjertesvigt, som kan forårsage åndenød eller hævede ankler, forstørret hjertemuskel

(hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati), uregelmæssig hjerterytme (hjertearytmier); eller hvis du har fået at

vide, at du har et unormalt hjertediagram (forlænget QT-interval)

hvis du har udvidelse af en pulsåre (aneurisme)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad

derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

hvis du har højt blodtryk

hvis du har lavt indhold af kalium i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed.

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du har en svulst i eller omkring binyren (fæokromocytom).

Tal med lægen hvis du oplever at behandlingen ikke er effektiv.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Du kan opleve akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød, og i nogle tilfælde kortåndethed /

vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.

Flutiform virker forebyggende, og virker ikke på pludselige anfald af åndenød. Mod dette skal du bruge din

korttidsvirkende anfaldsmedicin, som du altid bør have på dig.

Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan tage den, når du får behov for det.

Det er vigtigt at tage Flutiform hver dag, også selvom du i et stykke tid ikke har astma symptomer.

Din læge vil regelmæssigt tjekke dine astmasymptomer.

Især ved høje doser givet i længere perioder, kan der opstå bivirkninger:

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse,

øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Væksthæmning hos børn og unge.

Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks

læge eller skadestue.

Psykiske og adfærdsrelaterede problemer, herunder hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller

truende, evt. voldelig adfærd (specielt hos børn). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hvis du skal opereres eller du er udsat for meget stress/belastning, skal du fortælle det til lægen, da du kan

have behov for ydereligere steoidbehandling for at kontrollere din astma.

Din læge kan gradvist nedsætte din dosis, når dine astmasymptomer er under kontrol. Lægen vil kontrollere

dig regelmæssig under nedtrapningen.

Det anbefales ved behandlingsophør, at dosis nedsættes gradvist, og ikke stoppes pludseligt. Hurtig

nedtrapning kan øge risikoen for bivirkninger, herunder appetitmangel/madlede, mavesmerter, vægttab,

træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, nedsat bevidsthedsniveau, epileptiske anfald, svimmelhed, evt.

besvimelse pga. lavt blodtryk og mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt

blodsukker (blodglukose).

Ved skift fra tabletter til inhalation bør HPA (hypothalamus-hypofyse-aksen) kontrolleres regelmæssigt.

Børn og Unge

Børns højde skal overvåges regelmæssigt, hvis de er i længerevarende behandling med inhalationssteoider.

Kontakt lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandlinge med Flutiform. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flutiform

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Virusinfektioner herunder HIV (f.eks. ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir eller cobicistat).

- Betændelse (f.eks. clarithromycin, telithromycin eller furazolidon).

- Svampeinfektion (f.eks. ketoconazol eller itraconazol).

- Hjertesvigt ( f.eks. digoxin).

- Højt blodtryk (Beta-blokkere fx atenolol eller propranolol inklusiv øjendråber f.eks. timolol mod grøn stær).

- Højt blodtryk eller væskeophobning (Diuretika (vanddrivende lægemidler).

- Parkinsons (levodopa).

- Underaktiv skjoldbruskkirtel (levothyroxin).

- Brystspændinger ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Flutiform, hvis du skal have

oxytocin til igangsættelse af fødsel.

- Hodgkin sygdom (procarbazin).

- Depression (f.eks. monoaminoxidasehæmmere (f.eks. fenelzin og isocarboxazid), tricykliske antidepressiva

(f.eks. amitriptylin og imipramin), eller hvis du har brugt én eller flere af disse typer medicin i de sidste to

uger).

- Unormale hjerterytmer (fx kinidin, disopyramid, procainamid).

- Psykose/psykiske lidelser (phenothiaziner eller antipsykotika).

- Allergi (antihistamin fx terfanadin).

- Astma eller vejrtrækningsproblemer (xantinderivater, fx theophyllin og aminophyllin).

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med en operation eller hos

tandlægen.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Flutiform sammen med mad og drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større overfor det ene af de to virksomme stoffer i

Flutiform.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Flutiform efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Flutiform efter aftale med lægen.

Frugtbarhed:

Det er ikke undersøgt om Flutiform påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flutiform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Flutiform indeholder ethanol (alkohol)

Denne medicin indeholder en meget lille mængde ethanol (alkohol), ca. 1 mg pr. inhalation (pust). Denne

mængde er dog ubetydelig og udgør ingen risiko for patienten.

3. Sådan skal du bruge Flutiform

Brug altid Flutiform nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Flutiform, inhalationsspray fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge

din Flutiform inhalationsspray til alle de anførte doseringer.

Du skal tage din inhalationsspray regelmæssigt, dvs. du skal tage to inhalationer (pust) om morgenen og to

inhalationer (pust) om aftenen hver dag for at få mest gavn af inhalationssprayen, med mindre lægen har

fortalt dig noget andet eller siger, at du skal stoppe behandlingen. Tag ikke mere end den foreskrevne dosis.

Det er vigtigt at tage Flutiform hver dag, også selvom du i et stykke tid ikke har astma symptomer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge fra 5 år

Den sædvanlige dosis er to inhalationer (pust) to gange dagligt, dvs. to pust om morgenen og to om aftenen.

Din læge vil ordinere den dosis, der er nødvendig for at behandle din astma.

Kun voksne bør bruge den højeste styrke (Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis).

Kun voksne og unge over 12 år bør bruge den mellemste styrke (Flutiform 125 mikrogram/5

mikrogram pr. dosis).

Børn under 5 år bør ikke anvende Flutiform.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Brugsvejledning

Læs denne information omhyggeligt før anvendelse og følg instruktionerne nedenfor. Lægen eller apoteket vil

vise dig, hvordan du skal bruge din inhalationsspray korrekt.

Illustration 1 viser, hvordan en inhalationsspray ser ud. Medicinen befinder sig i en beholder. Beholderen

sidder i et plastikhylster, der er forsynet med en tæller, så du kan se, hvor mange pust der er tilbage, efter den

er gjort klar til brug. Tælleren er farvekodet. Den starter med at være grøn. Når der er færre end 50 pust

(inhalationer) tilbage, skifter den til gul, og når der er færre end 30 pust (inhalationer) tilbage, skifter den til

rød. Når tælleren nærmer sig nul, skal du kontakte lægen for at få en ny inhalationsspray. Brug ikke

inhalationssprayen, hvis tælleren viser nul.

Inden du bruger inhalationssprayen første gang, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre

dage, eller hvis den har været udsat for frost

Hvis din inhalationsspray er ny, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre dage, skal du gøre den klar

for at sikre, at den virker korrekt og giver den rette dosis (se nedenfor).

Hvis din inhalationsspray har været udsat for frost, skal du opbevare den ved stuetemperatur i 30 minutter.

Derefter skal du gøre den klar for at sikre, at den virker korrekt og giver den rette dosis.

Klargøring af inhalationssprayen

Tag beskyttelseshætten af, og ryst sprayen grundigt.

Ret mundstykket bort fra dig selv, og udløs ét pust ved at trykke ned på beholderen. Dette skal gøres fire

gange.

Inhalationssprayen skal altid rystes umiddelbart før brug.

Brug af inhalationssprayen

Hvis du synes, du får åndenød eller hiver efter vejret, når du er i behandling med Flutiform, skal du fortsætte

med at tage Flutiform og kontakte lægen så hurtigt som muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.

Når astmaen er under kontrol, vil din læge muligvis finde det hensigtsmæssigt at nedsætte dosen af Flutiform

gradvist.

Udfør punkt 2 til 5 neden for omhyggeligt.

1. Tag beskyttelseshætten af (se illustration 2).Kontrollér, at inhalatoren er ren, og at der ikke er støv på den.

2. Inhalationssprayen skal rystes umiddelbart inden hver inhalation for at sikre, at indholdet er blandet.

3. Sid ret op eller stå op. Pust alt luft ud af dine lunger.

4. Hold inhalatoren lodret (som vist på illustration 3), og sæt mundstykket ind i munden med læberne omkring

det. Hold med en tommelfinger (eller begge) på bunden af mundstykket og én eller flere fingre på toppen af

beholderen. Bid ikke i mundstykket.

5. Start en langsom og dyb indånding, og tryk umiddelbart derefter ned på beholderen, så du udløser én

dosis. Når inhalatoren afgiver en dosis medicin, skal du forsætte med at trække vejret ind roligt og dybt

(ideelt omkring 2-3 sekunder for børn eller 4-5 sekunder for voksne).

6. Når din indåndingen er slut, fjern da inhalatoren fra munden og hold vejret så længe som muligt (helst i ca.

10 sekunder). Ånd derefter roligt ud. Ånd ikke ud i inhalatoren.

7. For anden inhalation, hold inhalatoren lodret og gentag punkt 2-6 omhyggeligt.

8. Sæt beskyttelseshætten på igen.

Du kan øve dette foran et spejl. Hvis du kan se, at der dannes en ”sky” ved toppen af inhalatoren eller

omkring din mund, har du måske ikke inhaleret medicinen korrekt. Tag en ny dosis ved at gentage processen

oven for fra punkt 2.

Skyl eller gurgl altid munden med vand eller børst dine tænder, når du har brugt inhalationssprayen, og spyt

vandet ud igen. På denne måde kan du mindske risikoen for ømhed i mund og svælg eller at få en hæs

stemme.

Hvis du har svage hænder, kan det måske være lettere at holde inhalatoren med begge hænder og placere

begge pegefingre på beholderen samt begge tommelfingre på inhalatorens bund.

Hvis du har svært ved at tage inhalationssprayen, kan din læge også give dig en såkaldt AeroChamber

Plusspacer, som hjælper dig med at inhalere medicinen korrekt. Lægen eller apoteket kan fortælle dig,

hvordan du bruger AeroChamber Plus-spaceren sammen med inhalationssprayen. Læs grundigt

instruktionerne om brug og vedligeholdelse af AeroChamber Plus Flow-Vu- Spaceren, som er leveret

sammen med apparatet.

Rengøring/vedligeholdelse af inhalatoren

Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner nøje og rengør din inhalator en gang om ugen:

Tag beskyttelseshætten af.

Fjern ikke beholderen fra plastikhylsteret.

Tør den indvendige og udvendige side af mundstykket og plastikhylsteret af med en ren, tør klud eller en

serviet.

Sæt beskyttelseshætten på igen.

Beholderen må ikke komme i vand.

Hvis du har brugt for meget Flutiform

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Flutiform, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Svære brystsmerter, hovedpine, rysten, nervøsitet, muskelkramper, mundtørhed, søvnløshed, træthed,

ubehag, kvalme, opkastning, for højt blodtryk (tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt), svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hjertebanken, uregelmæssig

puls.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks.

lungebetændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontake læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Akut binyrekrise med symptomer som, anoreksi, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme,

opkastning og svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk. Typiske symptomer er nedsat

bevidsthed, mathed, koldsved, sult, forvirring evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker. Ring

evt.112. (Børn og unge under 16 år, kan være særligt udsatte)

Rødt rund ¨måneansigt¨, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse,

øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Væksthæmning hos børn og unge.

Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbugesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller

skadestue.

Hvis du har glemt at bruge Flutiform

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flutiform

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med

lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Som med anden inhalationsmedicin kan din vejrtrækning forværres, umiddelbart efter at du har taget

Flutiform. Du bemærker måske, at du i højere grad hiver efter vejret eller får åndenød. Hvis dette sker, skal du

stoppe med at tage Flutiform inhalationsspray og i stedet for tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin. Kontakt

lægen omgående. Lægen vil vurdere situationen og muligvis starte et andet behandlingsforløb. Du

skal altid have din anfaldsmedicin på dig.

Al medicin kan give overfølsomhedsreaktioner, men alvorlige overfølsomhedsreaktioner er sjældent

rapporteret ved brug af Flutiform. Kontakt straks en læge, hvis du pludselig får hævede øjenlåg, ansigt, hals,

tunge eller læber, udslæt eller kløe (særligt når disse er udbredt til hele kroppen), symptomer som f.eks.

svimmelhed, ør i hovedet eller besvimelse eller pludselige forandringer i vejrtrækningsmønsteret såsom øget

hvæsende vejrtrækning eller åndenød.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hovedpine.

Rysten.

Svimmelhed.

Hjertebanken.

Ekstra hjerteslag.

Forværring af astma.

Talebesvær.

Irritation i halsen.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Flutiform i mere end 2-3 uger, skal

du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Søvnforstyrrelser, søvnløshed.

Udslæt.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

Svamp/svampeinfektion i munden.

Bihulebetændelse.

Unormale drømme.

Rastløs uro.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være alvorligt (måske livsfarlig). Tal med lægen.

Hoste.

Diarré.

Sure opstød / halsbrand.

Stive, rykvise bevægelser.

Smagsforstyrrelser.

Kløe.

Kraftesløshed og svaghed.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Hyppigheden er ikke kendt:

Unormal fysisk bevægelse eller ophidselse (Psykomotorisk hyperaktivitet).

Angst.

Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn).

Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Flutiform utilgængeligt for børn.

Brug ikke Flutiform efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP

betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må anvendes i 3 måneder efter anbrud af den laminerede pose. Noter den dato, du åbnede posen, så du

kan huske den.

Opbevar ikke Flutiform ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar ikke Flutiform i køleskab eller fryser.

Hvis inhalationssprayen udsættes for frost, skal sprayen opbevares ved stuetemperatur i 30 minutter inden

klargøring.

Flutiform må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Beholderen indeholder væske under højt tryk, så

den må ikke punkteres, ødelægges eller brændes, heller ikke selv om den virker tom.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flutiform indeholder:

Aktive stoffer:

Fluticasonpropionat og formoterolfumaratdihydrat.

Flutiform fås i flere styrker:

Hver inhalation (pust) indeholder hhv. 125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat, hvilket svarer til en inhaleret mængde på ca. 115 mikrogram fluticasonpropionat og

ca. 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat

eller,

250 mikrogram fluticasonpropionat og 10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, hvilket svarer til en inhaleret

mængde på ca. 230 mikrogram fluticasonpropionat og ca. 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumcromoglicat, ethanol og apaflucan HFA 227 (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser:

Flutiform består af en lille beholder, der indeholder en hvid til råhvid væske (suspension). Beholderen er

forsynet med en doseringsventil og anbragt i et gråt og hvidt plastikhylster med en lysegrå beskyttelseshætte

til mundstykket. Hver inhalationsspray indeholder 120 doser (inhalationer).

Flutiform fås i:

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension i pakninger med 1 x 120 doser.

250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension i pakninger med 1 x 120 doser.

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2019

Axaptanr: 1000108828-001-04

17. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Flutiform, inhalationsspray, suspension (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

27184

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flutiform

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis indeholder:

125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat,

hvilket svarer til en inhaleret mængde på ca. 115 mikrogram fluticasonpropionat og ca.

4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

250 mikrogram fluticasonpropionat og 10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat,

hvilket svarer til en inhaleret mængde på ca. 230 mikrogram fluticasonpropionat og ca.

9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, suspension (Orifarm A/S)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flutiform er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et

kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β

-agonist) er hensigtsmæssig

hos:

patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende

-agonist ved behov,

eller

patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og

langtidsvirkende β

-agonist.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 1 af 21

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne, unge og børn fra

5 år.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne og unge fra 12 år.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis er kun indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienterne skal trænes i at bruge inhalationssprayen, og deres astma skal jævnligt

kontrolleres af en læge, så dosis forbliver optimal og kun ændres efter medicinsk

vurdering. Der skal titreres til den laveste dosis, som giver effektiv kontrol af

symptomerne. Når astmaen er kommet under kontrol med den laveste styrke af Flutiform

administreret to gange dagligt, kan behandlingen revurderes, og det kan overvejes, om

patienten skal trappes ned til inhalationssteroid alene. Som generelt princip gælder det, at

der skal titreres til den laveste dosis, der fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er yderst vigtig.

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform til patienter med KOL. Flutiform bør ikke

anvendes til patienter med KOL.

Patienterne skal have Flutiform i den styrke fluticasonpropionat, der passer til

sværhedsgraden af deres astma. Bemærk, at Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr.

dosis er utilstrækkelig til voksne og unge med svær astma. Lægen skal være opmærksom

på, at hos astmapatienter er fluticasonpropionat ligeså effektiv som visse andre

inhalationssteroider, når det administreres i ca. den halve daglige dosis (i mikrogram). Hvis

en patient har brug for doser, der ligger uden for de anbefalede, bør der ordineres passende

doser af β

-agonist og inhalationssteroid separat eller inhalationssteroid alene.

Flutiform fås som inhalationsspray med integreret dosisindikator. Hver inhalationsspray

kan afgive mindst 120 doser (pust) svarende til 60 doseringer.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne, unge og børn fra 5 år: To inhalationer (pust) to gange

dagligt, sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Til voksne og unge

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis

inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke, dvs. Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis: to inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne

styrke bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere,

dvs. til den højeste styrke – Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: to

inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes

til unge og børn.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 2 af 21

Børn under 5 år:

Erfaring med behandling af børn under 5 år er begrænset (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug

af Flutiform i en hvilken som helst styrke til børn under 5 år frarådes. Flutiform bør ikke

anvendes til denne aldersgruppe.

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år: To inhalationer (pust) to gange dagligt,

sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til den laveste

styrke, dvs. Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste

dosis, som fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere,

dvs. til den højeste styrke – Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: to

inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes

til unge fra 12 år.

Børn under 12 år:

Der foreligger ingen data for brug af denne styrke til børn. Erfaring med behandling af

børn under 12 år er begrænset til den laveste styrke (50 mikrogram/5 mikrogram) (se pkt.

4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform i denne styrke (125 mikrogram/5 mikrogram) til

børn under 12 år frarådes. Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis bør ikke

anvendes til denne aldersgruppe.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne: To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om

morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke,

dvs. Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis eller Flutiform 50 mikrogram/5

mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste dosis, som fortsat giver effektiv kontrol

af symptomerne.

Børn og unge under 18 år:

Der foreligger ingen data for brug af denne styrke til børn eller unge. Erfaring med

behandling af børn er begrænset til den laveste styrke (50 mikrogram/5 mikrogram) (se

pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform i denne styrke

(250 mikrogram/10 mikrogram) til unge eller børn frarådes. Flutiform

250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis bør ikke anvendes til denne aldersgruppe.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis bør ikke anvendes til unge eller

børn. Lavere styrker er dog tilgængelige, dvs. 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, som

kan anvendes til børn og unge eller 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, som kan

anvendes til unge.

Specielle patientgrupper

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 3 af 21

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform til patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion (se pkt. 5.2). Disse patienter bør regelmæssigt kontrolleres af en læge for at

sikre titrering til den laveste dosis, som giver effektiv astmakontrol. Eftersom den andel af

fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært metaboliseres via leveren,

kan en øget virkning forventes hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Generel information

Inhalationssteroider alene er førstevalgsbehandling for de fleste patienter. Flutiform er ikke

beregnet til førstevalg ved behandling af mild astma. For patienter med svær astma

anbefales det at etablere behandling med inhalationssteroid, før et kombinationsprodukt

tages i brug.

Patienter bør informeres om, at Flutiform skal tages hver dag for at opnå fuld effekt – også

i perioder uden symptomer.

Patienter, der bruger Flutiform, bør undlade at anvende andre langtidsvirkende β

agonister, uanset årsag. Hvis astmasymptomerne optræder i perioden mellem doseringerne,

bør en korttidsvirkende β

-agonist tages som inhalation med henblik på øjeblikkelig

lindring.

For patienter, der aktuelt behandles med middel til høje doser af inhalationssteroider, og

hvis sværhedsgrad af astma klart nødvendiggør behandling med to

vedligeholdelsesterapier, er den anbefalede begyndelsesdosis to inhalationer (pust)

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis to gange dagligt.

Brug af spacer anbefales hos patienter, der har svært ved at synkronisere spraydoseringen

med indåndingen. AeroChamber Plus

Flow-Vu

er den anbefalede spacer.

Patienterne bør instrueres i korrekt brug og vedligeholdelse af deres inhalationsspray og

spacer, og deres inhalationsteknik bør tjekkes for at sikre optimal levering af det inhalerede

lægemiddel til lungerne.

Patienten bør altid titreres til laveste effektive dosis, når behandling via spacer initieres.

Indgivelsesmåde

Til inhalation.

For at sikre korrekt administration af lægemidlet bør en læge eller andet sundhedspersonale

vise patienterne, hvordan inhalationssprayen bruges korrekt. Korrekt brug af sprayen er

vigtig, for at behandlingen skal virke. Patienterne skal opfordres til at læse indlægssedlen

grundigt og følge brugsvejledningen og illustrationerne i den.

Inhalationssprayen har en integreret dosistæller, der tæller ned og viser antallet af

tilbageværende doser (pust). Denne tæller er også farvekodet. Tælleren starter med at være

grøn. Når der er færre end 50 pust (doser) tilbage, skifter den til gul, og når der er færre

end 30 pust (doser) tilbage, bliver den rød. Tælleren tæller ned fra 120 til 60 i intervaller på

10, og fra 60 til 0 i intervaller på 5. Patienterne skal opfordres til at kontakte deres læge,

når dosisindikatoren nærmer sig nul med henblik på at få en ny spray. Sprayen må ikke

anvendes, når dosisindikatoren viser '0'.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 4 af 21

Klargøring af inhalationssprayen

Inhalationssprayen skal klargøres, før den tages i brug første gang, eller når den ikke har

været anvendt i tre dage eller mere, eller når den har været udsat for frost eller været

nedkølet (se pkt. 6.4).

Beskyttelseshætten til mundstykket tages af, og sprayen rystes grundigt.

Beholderen trykkes ned, mens der peges væk fra ansigtet. Dette skal gøres fire gange.

Sprayen skal altid rystes umiddelbart før brug.

Patienten skal helst stå op eller sidde ret op under inhalationen.

Brug af inhalationssprayen

Beskyttelseshætten tages af, og det kontrolleres, at mundstykket er rent, og at der ikke

er støv og snavs på det.

Inhalatoren rystes umiddelbart før hvert pust for at sikre, at inhalatorens indhold er

blandet.

Patienten skal puste helt ud så længe som muligt.

Inhalatoren holdes lodret med mundstykket nedad, og patienten lukker læberne tæt

omkring mundstykket uden at bide i det. Der holdes med en tommelfinger (eller

begge) på bunden af mundstykket og en eller flere fingre på toppen af beholderen.

Patienten skal ånde ind langsomt og dybt gennem munden. Efter at have påbegyndt

indåndingen trykkes beholderen ned for at udløse en dosis, og patienten fortsætter med

at inhalere støt og roligt (optimalt i cirka 2-3 sekunder for børn og 4-5 sekunder for

voksne).

Mens patienten holder vejret, fjernes inhalatoren. Patienten bør holde vejret så lang tid

som muligt. Der må ikke åndes ud i inhalatoren.

For den anden dosis (pust) holdes inhalatoren lodret, hvorefter trin 2 til 6 gentages.

Når patienten er færdig, skal beskyttelseshætten sættes på igen.

VIGTIGT: Trin 2 til 6 skal udføres omhyggeligt.

Patienterne bør øve sig i teknikken foran et spejl. Hvis en spray-”sky” ses efter inhalation,

enten fra inhalatoren eller fra mundvigene, skal proceduren gentages fra trin 2.

Patienter med svage hænder kan have nemmere ved at holde inhalatoren med begge

hænder. I sådanne tilfælde bør pegefingrene være placeret på toppen af sprayen, og begge

tommelfingre på bunden.

Patienterne bør efter inhalation gurgle, skylle munden med vand eller børste tænder og

efterfølgende ”spytte ud” for at minimere risikoen for oral candidiasis eller dysfoni.

Rengøring

Patienterne skal opfordres til at læse afsnittet om rengøring i indlægssedlen grundigt.

Inhalatoren bør rengøres én gang om ugen.

Beskyttelseshætten tages af.

Beholderen må ikke fjernes fra plastikhylstret.

Den indvendige og udvendige side af mundstykket og plastikhylstret tørres med en tør

klud eller serviet.

Beskyttelseshætten sættes på igen i den rigtige retning.

Beholderen må ikke komme i vand.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 5 af 21

Hvis en patient har brug for en AeroChamber Plus

Flow-Vu

-spacer, skal patienten

opfordres til at læse fremstillerens vejledning for at sikre, at patienten bruger den og rengør

og vedligeholder den korrekt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling af astma bør følge et trinvist skema, og patienterne bør kontrolleres både

klinisk og med lungefunktionsundersøgelse.

Flutiform er ikke til akut brug. Her skal anvendes en korttidsvirkende bronkodilatator med

hurtigt indsættende virkning, som patienterne skal tilrådes altid at have med sig.

Det er ikke undersøgt, om Flutiform kan anvendes profylaktisk til anstrengelsesudløst

astma. Til sådan brug kan en korttidsvirkende bronkodilatator overvejes.

Det bør understreges over for patienterne, at de skal huske at tage Flutiform som ordineret,

også selvom de ikke har symptomer.

Flutiform bør ikke initieres hos patienter med aktuel exacerbation, eller hos patienter med

signifikante eller akutte forværringer.

Alvorlige astmarelaterede bivirkninger og exacerbationer kan opstå under behandling med

Flutiform. Patienterne bør rådes til at fortsætte behandlingen men søge lægehjælp, hvis

astmasymptomerne ikke kommer under kontrol eller forværres efter initiering af Flutiform-

behandlingen.

Flutiform er ikke førstevalg ved behandling af astma.

Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til lindring af astma, mindre eller

manglende effekt af korttidsvirkende bronkodilatatorer eller vedvarende astmasymptomer

kan betyde forværring af astmaen, og patientens tilstand bør revurderes af en læge så

hurtigt som muligt med henblik på eventuel ændring af behandlingen.

Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende, og

patienten bør straks tilses af en læge. Højere steroiddosis bør overvejes. Hvis den valgte

dosis Flutiform ikke giver tilstrækkelig effekt, bør patienten også undersøges af en læge

med henblik på evaluering af eventuelt behov for øget steroiddosis.

Når astmasymptomerne er under kontrol, kan det overvejes gradvist at reducere dosis af

Flutiform. Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er vigtig. Den laveste effektive

dosis af Flutiform bør anvendes (se pkt. 4.2).

Behandling med Flutiform bør ikke seponeres pludseligt hos astmatikere på grund af risiko

for exacerbationer. Nedtitrering af behandlingen bør ske under overvågning af en læge.

Bakteriel infektion i luftvejene kan medføre exacerbation. Behandling med relevante

antibiotika, øget brug af inhalationssteroider og en kortvarig kur med orale kortikosteroider

kan være påkrævet. En hurtigtvirkende inhaleret bronkodilatator bør anvendes efter behov.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 6 af 21

Som ved al anden inhalationsbehandling med kortikosteroider bør der udvises forsigtighed

ved lungetuberkulose, latent tuberkulose, svampe- eller virusinfektion eller andre

infektioner i luftvejene. Sådanne infektioner skal altid behandles tilstrækkeligt samtidig

med anvendelse af Flutiform.

Flutiform bør gives med forsigtighed til patienter med hyperthyroidismus,

fæokromocytom, diabetes mellitus eller ubehandlet hypokaliæmi eller patienter, der er

disponeret for lave serumkaliumkoncentrationer, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati,

idiopatisk subvalvulær aortastenose, svær hypertension, aneurismer eller andre svære

hjerte-kar-sygdomme såsom iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svært hjertesvigt.

Høje doser af β

-agonister kan medføre alvorlig hypokaliæmi. Samtidig behandling med

-agonister og lægemidler, der kan inducere hypokaliæmi eller forstærke en

hypokaliæmisk virkning, f.eks. xantin-derivater, steroider og diuretika, kan forstærke en

mulig hypokaliæmisk virkning af β

-agonisten. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed

ved ustabil astma med varierende brug af behovsmedicin, ved akut svær astma, da den

forbundne risiko kan øges af hypoksi, og ved andre lidelser, hvor sandsynligheden for

hypokaliæmi-relaterede bivirkninger er øget. Det anbefales at monitorere

serumkaliumkoncentrationerne under disse omstændigheder.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med eksisterende forlængelse af

QTc-intervallet. Formoterol kan i sig selv inducere forlængelse af QTc-intervallet.

Som med alle andre β

-agonister gælder det, at yderligere kontrol af blodsukker bør

overvejes hos diabetikere.

Der bør udvises forsigtighed ved skift af behandling til Flutiform, specielt for patienter

med nedsat binyrefunktion på grund af tidligere brug af systemisk steroid.

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform bør seponeres øjeblikkeligt,

patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet

i længere perioder, men det er langt mindre sandsynligt end ved oral

kortikosteroidbehandling. Eventuel systemisk virkning kan omfatte Cushings syndrom,

cushingoide træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat

knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom og sjældnere, en række psykiske og

adfærdsrelaterede bivirkninger, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression (specielt hos børn). Det er derfor vigtigt, at patienten

tilses regelmæssigt, og at dosen af inhalationssteroid reduceres til den laveste dosis, der

giver effektiv astmakontrol.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 7 af 21

Forlænget behandling af patienter med høje doser inhalationssteroid kan medføre

binyresuppression og akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager høje doser af

fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag) kan være særligt udsatte. Meget

sjældne tilfælde af binyresuppression og akut binyrekrise er også blevet beskrevet med

doser af fluticasonpropionat på mellem 500 og 1.000 mikrogram. Situationer, som

muligvis kan udløse akut binyrekrise, omfatter traumer, operationer, infektioner eller

hurtig reduktion af dosis. De symptomer, der viser sig, er typisk uklare og kan omfatte

anoreksi, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, hypotension,

nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og krampeanfald. Yderligere systemisk

kortikosteroidbehandling bør overvejes i perioder med stress eller planlagt operation.

Fordelene ved behandling med inhaleret fluticasonpropionat bør minimere behovet for

orale steroider, men patienter, der skifter fra orale steroider, kan fortsat risikere nedsat

binyrefunktion i en længere periode. Patienter, der tidligere har haft behov for

akutbehandling med kortikosteroider i høje doser, kan også have en risiko for rest-

funktionshæmning. Dette bør altid tages i betragtning i nødstilfælde og ved planlagte

situationer, som sandsynligvis vil fremkalde stress, og relevant kortikosteroidbehandling

skal overvejes. Omfanget af funktionsnedsættelse i binyrerne kan nødvendiggøre

konsultation hos speciallæge inden planlagte operationer. I tilfælde af eventuel nedsat

binyrefunktion bør HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark)

monitoreres regelmæssigt.

Der er en øget risiko for systemiske bivirkninger, når fluticasonpropionat kombineres med

potente CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5).

Patienter bør gøres opmærksomme på, at dette kombinationsprodukt er en profylaktisk

behandling, og at det som sådan skal anvendes regelmæssigt for at opnå optimal virkning,

også selvom patienterne er symptomfrie.

Brug af en spacer kan føre til en eventuel stigning i lungeaflejring og en mulig øget

systemisk absorption og øgede systemiske bivirkninger.

Eftersom den andel af fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært

metaboliseres via leveren, kan en øget eksponering forventes hos patienter med svært

nedsat leverfunktion.

Patienterne bør oplyses om, at Flutiform indeholder en meget lille mængde ethanol (ca.

1,00 mg pr. afmålt dosis); denne mængde er dog ubetydelig og udgør ingen risiko for

patienterne.

Pædiatrisk population

Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende

behandling med inhalationssteroider. Hvis væksten bliver langsommere, bør behandlingen

gennemgås med henblik på at reducere dosen af inhalationssteroider, om muligt, til den

laveste dosis, der giver fortsat effektiv astmakontrol. Det bør endvidere overvejes at

henvise patienten til en pædiatrisk specialist i luftvejssygdomme.

Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i Flutiform,

kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og vækstretardation

hos børn og unge. Børn kan også opleve angst, søvnproblemer og adfærdsændringer,

heriblandt hyperaktivitet og irritabilitet (se pkt. 4.8).

dk_hum_58651_spc.doc

Side 8 af 21

Der er begrænsede data tilgængelige vedrørende brug af Flutiform til børn under

5 år. Flutiform frarådes til børn under 5 år.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført interaktionsundersøgelser med Flutiform.

Flutiform indeholder natriumcromoglicat i ikke-farmakologisk relevante mængder.

Patienterne skal ikke seponere eventuel anden behandling med cromoglicat-holdige

lægemidler.

Fluticasonpropionat, det ene af de aktive stoffer i Flutiform, er et CYP3A4-substrat.

Samtidig behandling med CYP3A-hæmmere (f.eks. ritonavir, atazanavir, clarithromycin,

indinavir, itraconazol, nelfinavir, saquinavir, ketoconazol, telithromycin, cobicistat)

forventes at øge risikoen for systemiske bivirkninger. Samtidig behandling bør undgås,

medmindre fordelene opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

EKG-forandringer og/eller hypokaliæmi, der kan være forårsaget af administrationen af

ikke-kaliumbesparende diuretika (såsom loop- eller thiazid-diuretika), kan akut forværres

af β-agonister, især når den anbefalede dosis af β-agonisten overskrides. Selvom den

kliniske betydning af disse virkninger ikke er kendt, tilrådes forsigtighed ved samtidig

administration af en β-agonist og ikke-kaliumbesparende diuretika. Xantinderivater og

glukokortikosteroider kan forstærke en mulig hypokaliæmisk virkning af β-agonister.

Derudover kan L-dopa, L-thyroxin, oxytocin og alkohol nedsætte hjertets tolerance over

for β

-sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere, herunder stoffer med lignende

egenskaber såsom furazolidon og procarbazin, kan fremkalde hypertensive reaktioner.

Der er en forhøjet risiko for arytmier hos patienter, der behandles samtidigt med anæstetika

indeholdende halogeniserede kulbrinter.

Samtidig brug af andre β-adrenergika kan have en potentielt additiv virkning.

Hypokaliæmi kan øge risikoen for arytmier hos patienter, der behandles med

digitalisglykosider.

Formoterolfumarat bør ligesom andre β

-agonister administreres med forsigtighed til

patienter i behandling med tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidasehæmmere, og

i to uger umiddelbart efter seponering deraf. Dette gælder også for andre lægemidler, der

forlænger QTc-intervallet såsom antipsykotika (herunder phenothiaziner), quinidin,

disopyramid, procainamid og antihistaminer. Lægemidler, der forlænger QTc-intervallet,

kan øge risikoen for ventrikulære arytmier (se pkt. 4.4).

Hvis der skal administreres yderligere adrenergika, uanset indgivelsesvej, bør de anvendes

med forsigtighed, da formoterols farmakologisk forudsigelige, sympatiske virkninger kan

blive forstærket.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 9 af 21

Beta-adrenerge receptorantagonister (β-blokkere) og formoterolfumarat kan ophæve

hinandens virkning, når de administreres samtidigt. Beta-blokkere kan også fremkalde

svær bronkospasme hos astmatikere. Derfor bør astmatikere normalt ikke behandles med

β-blokkere. Dette gælder også β-blokkere anvendt som øjendråber til behandling af

glaukom. Imidlertid kan der under visse omstændigheder, f.eks. profylaktisk efter

myokardieinfarkt, ikke være andre alternativer end at bruge en β-blokker til astmatikere. I

sådanne tilfælde kan kardioselektive β-blokkere overvejes, men de bør administreres med

forsigtighed.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data for anvendelse til gravide kvinder. Dette gælder både for

fluticasonpropionat og formoterolfumarat administreret alene eller samtidigt men i separate

inhalatorer samt for kombinationsproduktet, Flutiform. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Administration af Flutiform frarådes under graviditet og bør kun overvejes, hvis den

forventede fordel for moderen er større end eventuelle risici for fostret. I så fald bør der

anvendes den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol.

Brug af Flutiform til behandling af astma under en fødsel bør begrænses til de patienter,

hvor fordelene opvejer risiciene på grund af mulig påvirkning af uterin kontraktilitet.

Amning

Det er ukendt, om fluticasonpropionat eller formoterolfumarat udskilles i human mælk. En

risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal derfor besluttes, om amning skal

ophøre eller behandling med Flutiform seponeres, idet der tages højde for fordelene ved

amning i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende indvirkning på fertiliteten efter administration af

Flutiform. Der er i dyreforsøg ikke observeret nogen indvirkning på fertiliteten efter

administration af de enkelte aktive stoffer ved klinisk relevante doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Flutiform påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af Flutiform er anført pr. organklasse.

I tabellen anvendes følgende frekvenser til klassificering af bivirkningerne: meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført

først.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 10 af 21

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis Oral

svampeinfektion

Sinuitis

Sjælden

dk_hum_58651_spc.doc

Side 11 af 21

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Søvnforstyrrelser, herunder

søvnløshed

Ikke almindelig

Unormale drømme

Agitation

Sjælden

Psykomotorisk hyperaktivitet,

angst, depression, aggression,

adfærdsforandringer

(hovedsageligt hos børn)

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Svimmelhed

Ikke almindelig

Dysgeusi

Sjælden

Øjne

Sløret syn

Ikke kendt

Øre og labyrint

Vertigo

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ventrikulære ekstrasystoler

Ikke almindelig

Angina pectoris

Takykardi

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Exacerbation af astma

Dysfoni

Irritation i halsen

Ikke almindelig

Dyspnø

Hoste

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Ikke almindelig

Diarré

Dyspepsi

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Pruritus

Sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Perifert ødem

Asteni

Sjælden

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform bør seponeres øjeblikkeligt,

patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Da Flutiform indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat, kan bivirkninger

rapporteret for disse stoffer muligvis også forekomme. Bivirkningerne nævnt nedenfor er

dk_hum_58651_spc.doc

Side 12 af 21

kendte for fluticasonpropionat og formoterolfumarat, men er ikke set i den kliniske

udvikling af Flutiform.

Fluticasonpropionat: Overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, pruritus, angioødem

(især facialt og orofaryngealt), anafylaktiske reaktioner. Systemisk virkning kan opstå efter

inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet i længere perioder, og kan omfatte

Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og

unge, fald i knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom, kontusion, hudatrofi og følsomhed

over for infektioner. Evnen til at håndtere stress kan være nedsat. De beskrevne systemiske

virkninger er imidlertid langt mindre sandsynlige med inhalerede kortikosteroider end med

orale kortikosteroider. Forlænget behandling med høje doser af inhalerede kortikosteroider

kan medføre klinisk betydningsfuld binyresuppression og akut binyrekrise. Yderligere

behandling med en systemisk kortikosteroid kan være påkrævet i perioder med stress

(traume, operation, infektion).

Formoterolfumarat: Overfølsomhedsreaktioner (herunder hypotension, urticaria,

angioneurotiske ødemer, pruritus, exantem), forlænget QTc-interval, hypokaliæmi,

kvalme, myalgi, øgede blodlaktatniveauer. Behandling med

-agonister som formoterol

kan medføre øgede blodværdier af insulin, frie fedtsyrer, glycerol og ketonstoffer.

Overfølsomhedsreaktioner er rapporteret hos patienter, der bruger inhaleret

natriumcromoglicat som aktivt stof. Selvom Flutiform kun indeholder en lille mængde

natriumcromoglicat som hjælpestof, vides det ikke, om overfølsomhedsreaktioner er

dosisafhængige.

I det usandsynlige tilfælde af en overfølsomhedsreaktion som følge af Flutiform bør

behandling påbegyndes i henhold til standardbehandlingen for enhver

overfølsomhedsreaktion, hvilket kan omfatte brug af antihistaminer og anden påkrævet

behandling. Det kan være nødvendigt at seponere Flutiform øjeblikkeligt og iværksætte

alternativ astmabehandling.

Dysfoni og candidiasis kan forebygges ved at gurgle eller skylle munden med vand eller

ved at børste tænder efter brug af produktet. Symptomatisk candidiasis kan behandles med

et topikalt antisvampemiddel, mens behandling med Flutiform fortsættes.

Pædiatrisk population

Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i Flutiform,

kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og vækstretardation

hos børn og unge. Børn kan også opleve angst, søvnproblemer og adfærdsændringer,

heriblandt hyperaktivitet og irritabilitet. Forsøg udført med Flutiform viste tilsvarende

sikkerheds- og tolerabilitetsprofil som fluticasonmonoterapi hos børn i alderen 5-12 år og

fluticason/salmeterol hos børn i alderen 4-12 år. Længerevarende behandling med

Flutiform i 24 uger hos 208 børn viste ingen indikation på vækstretardation eller

binyresuppression. Et andet pharmakodynamisk forsøg hos børn i alderen 5-12 år viste

lignende effekt på underbenets væksthastighed, målt ved knemometri efter behandling i to

uger med Flutiform sammenlignet med fluticasonmonoterapi.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_58651_spc.doc

Side 13 af 21

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data fra kliniske forsøg vedrørende overdosering med Flutiform;

derfor anføres data for overdosering for hvert enkelt aktivt stof nedenfor.

Formoterolfumarat

En overdosis med formoterol vil sandsynligvis medføre en forstærkelse af de virkninger,

der er typiske for β

-agonister, dvs.: angina, hypertension eller hypotension, palpitationer,

takykardi, arytmi, forlænget QTc-interval, hovedpine, tremor, nervøsitet, muskelkramper,

mundtørhed, søvnløshed, træthed, ubehag, krampeanfald, metabolisk acidose,

hypokaliæmi, hyperglykæmi, kvalme og opkastning.

Behandling af overdosering med formoterol består i seponering af lægemidlet samt

iværksættelse af passende symptomatisk og/eller understøttende behandling. Fornuftig

anvendelse af kardioselektive β-blokkere kan overvejes, så længe man husker på, at disse

lægemidler kan inducere bronkospasme. Der er ikke tilstrækkelig evidens til at fastslå, om

dialyse kan være nyttigt i tilfælde af overdosering med formoterol. Monitorering af

hjerteaktiviteten anbefales.

Hvis det er nødvendigt at seponere behandling med Flutiform på grund af en overdosis af

β-agonist-komponenten i lægemidlet, bør iværksættelse af en passende

substitutionsbehandling med steroider overvejes. Serumkaliumkoncentrationerne bør

monitoreres, da hypokaliæmi kan forekomme. Kaliumsubstitution bør overvejes.

Fluticasonpropionat

Akut overdosering med fluticasonpropionat er normalt ikke et klinisk problem. Den eneste

skadelige virkning efter inhalation af en stor mængde af lægemidlet over en kort periode er

suppression af HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark). HPA-akse-

funktionen vender sædvanligvis tilbage igen i løbet af nogle dage, hvilket bekræftes ved

målinger af plasmakortisol. Behandling med inhaleret kortikosteroid bør fortsættes med

den anbefalede dosis for at kontrollere astmaen.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager

høje doser af fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag), kan være særligt

udsatte. De symptomer, der viser sig, kan være svage (anoreksi, mavesmerter, vægttab,

træthed, hovedpine, kvalme, opkastning og hypotension). Typiske symptomer på en

binyrekrise er nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og/eller krampeanfald.

Efter kronisk brug af meget høje doser kan binyrebarkatrofi og HPA-akse-suppression

forekomme til en vis grad. Monitorering af binyrereserver kan være nødvendig. Eventuelle

systemiske bivirkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk,

binyresuppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat knoglemineraltæthed,

katarakt og glaukom (se pkt. 4.4).

dk_hum_58651_spc.doc

Side 14 af 21

Ved behandling af kronisk overdosering kan orale eller systemiske kortikosteroider være

nødvendige i stress-situationer. Alle patienter, der vurderes at være kronisk overdoserede,

bør behandles, som var de steroidafhængige med en passende vedligeholdelsesdosis af en

systemisk kortikosteroid. Efter stabilisering bør behandlingen fortsættes med en inhaleret

kortikosteroid med den anbefalede dosis for symptomkontrol.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R03AK11. Midler mod obstruktiv lungesygdom, a

drenergica i kombination med

corticosteroider eller andre midler, ex. anticholinergica

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Flutiform indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat.

Virkningsmekanismen er beskrevet for hver enkelt komponent nedenfor. Der er tale om et

syntetisk kortikosteroid og en selektiv, langtidsvirkende β

-adrenerg receptoragonist, og

som med andre kombinationer af inhalerede kortikosteroider og langtidsvirkende β

agonister ses der additive virkninger i form af et fald i astma-exacerbationer.

Fluticasonpropionat

Fluticasonpropionat er et syntetisk, trifluorineret glukokortikoid med potent

antiinflammatorisk aktivitet i lungerne, når stoffet administreres via inhalation.

Fluticasonpropionat reducerer astmasymptomer og -exacerbationer og har færre

bivirkninger, end når kortikosteroider administreres systemisk.

Formoterolfumarat

Formoterolfumarat er en langtidsvirkende, selektiv β

-adrenerg receptoragonist. Inhaleret

formoterolfumarat virker lokalt i lungen som en bronkodilatator. Den bronkodilaterende

virkning kommer hurtigt, inden for 1-3 minutter, og virkningen varer i mindst 12 timer

efter en enkelt dosis.

Flutiform

I kliniske forsøg af 12-ugers varighed med voksne og unge medførte kombination af

formoterol og fluticasonpropionat en forbedring af astmasymptomerne og lungefunktionen

samt færre exacerbationer. Den terapeutiske virkning af Flutiform var større end den

terapeutiske virkning af fluticasonpropionat alene. Der foreligger ingen langtidsdata, som

sammenligner Flutiform med fluticasonpropionat.

Data fra et klinisk forsøg på 8 uger viste, at Flutiforms virkning på lungefunktionen var

mindst den samme som virkningen af kombinationen af fluticasonpropionat og

formoterolfumarat ved separat administration. Sammenlignende data for

langtidsbehandling med Flutiform vs. fluticasonpropionat og formoterolfumarat er ikke

tilgængelige. Der var ingen tegn på forringelse af effekten af Flutiform i forsøg, der varede

i op til 12 måneder, og hvori voksne og unge patienter deltog.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 15 af 21

Der var en klar tendens til dosis-respons sammenhæng for symptombaserede endepunkter.

Øget effekt ved højdosis- vs. lavdosisbehandling med Flutiform er mest sandsynligt for

patienter med svær astma.

Pædiatrisk population

I et 12-ugers dobbeltblindet randomiseret forsøg blev 512 børn i alderen 5-11 år behandlet

med Flutiform (2 inhalationer af 50/5 mikrogram to gange dagligt), fluticason/salmeterol

eller fluticasonmonoterapi. Flutiform (2 inhalationer af 50/5 mikrogram to gange dagligt)

var mere effektiv end fluticasonmonoterapi og havde samme effekt som

fluticason/salmeterol med hensyn til ændring i prædosis-FEV1 ved baseline i forhold til

postdosis-FEV1 i løbet af 12 uger og 4 timers FEV1 AUC i uge 12. Flutiform (2

inhalationer af 50/5 mikrogram to gange dagligt) var ikke mere effektiv end

fluticasonmonoterapi med hensyn til ændring af prædosis-FEV1 i løbet af de 12 ugers

behandling men havde samme effekt i forhold til fluticason/salmeterol for dette endepunkt.

I et andet 12-ugers pædiatrisk forsøg med en 6-måneders forlængelsesfase blev 210 børn i

alderen 4-12 år behandlet med en vedligeholdelsesdosis af Flutiform (to inhalationer af

50 mikrogram/5 mikrogram to gange dagligt) eller med fluticason/salmeterol. Flutiform (2

inhalationer af 50/5 mikrogram to gange dagligt) havde samme effekt som

fluticason/salmeterol. Tohundredeogfem (205) patienter gennemførte efterfølgende den 6

måneder lange forlængelsesfase, hvor de fik Flutiform (2 inhalationer af 50/5 mikrogram

to gange dagligt). Flutiform var sikker og veltolereret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluticasonpropionat

Absorption

Efter inhalation absorberes fluticasonpropionat primært gennem lungerne. Den systemiske

absorption er dosislineær i området 500-2.000 mikrogram. Absorptionen sker først hurtigt

og derefter langsommere.

Det er i publicerede forsøg, hvor radioaktivt mærkede og ikke-mærkede lægemidler er

administreret oralt, blevet påvist, at den absolutte orale biotilgængelighed af

fluticasonpropionat er ubetydelig (<1 %) på grund af en kombination af ufuldstændig

absorption fra mave-tarm-kanalen og omfattende førstepassage-metabolisme.

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles fluticasonpropionat i vid udstrækning i kroppen.

Den indledende fordelingsfase for fluticasonpropionat er hurtig og i overensstemmelse

med stoffets høje fedtopløselighed og vævsbinding. Fordelingsvolumenet er i gennemsnit

4,2 l/kg. Plasmaproteinbindingen er i gennemsnit 91 %. Fluticasonpropionat er svagt og

reversibelt bundet til erytrocytter, mens binding til humant transcortin er ubetydelig.

Biotransformation

Clearance af fluticasonpropionat er høj (gennemsnitligt 1,093 ml/min). Renal clearance

udgør mindre end 0,02 % af den samlede clearance. Den meget høje clearancehastighed

indikerer omfattende leverclearance. Den eneste metabolit, der er påvist i mennesker, er

17β-carboxylsyre-derivatet af fluticasonpropionat, der omdannes via cytokrom P450-

enzymet CYP3A4. Metabolitten har mindre affinitet (cirka 1/2.000) til glukokortikoid-

receptoren i humant lunge cytosol in vitro end fluticasonpropionat. Andre metabolitter, der

er fundet in vitro i humane hepatocellulære carcinoma-celler, er ikke påvist i mennesker.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 16 af 21

Elimination

87-100 % af en oral dosis udskilles i fæces, op til 75 % uomdannet. Der er også en større,

ikke-aktiv metabolit.

Efter intravenøs administration udviser fluticasonpropionat polyeksponentiel

farmakokinetik med en terminal halveringstid på cirka 7,8 timer. Mindre end 5 % af en

radioaktivt mærket dosis udskilles i urinen som metabolitter, resten udskilles i fæces som

moderstof og metabolitter.

Formoterolfumarat

Farmakokinetiske data for formoterol blev indsamlet hos raske, frivillige efter inhalation af

doser, der var højere end de anbefalede, og hos KOL-patienter efter inhalation af

terapeutiske doser.

Absorption

Efter inhalation af en enkelt dosis på 120 mikrogram formoterolfumarat blev formoterol

hos raske, frivillige forsøgspersoner hurtigt absorberet og nåede en maksimal

plasmakoncentration på 91,6 pg/ml 5 minutter efter inhalation. Hos KOL-patienter, der var

blevet behandlet i 12 uger med formoterolfumarat 12 eller 24 mikrogram to gange dagligt,

var plasmakoncentrationerne af formoterolfumarat henholdsvis mellem 4,0 og 8,9 pg/ml og

8,0 og 17,3 pg/ml 10 minutter, 2 timer og 6 timer efter inhalation.

Forsøg, der havde til formål at undersøge den kumulerede udskillelse af formoterol og/eller

dets (RR)- og (SS)-enantiomerer i urin efter inhalation af formuleringer af pulver (12-96

mikrogram) eller spray (12-96 mikrogram), har vist, at absorptionen øges lineært med

dosis.

Efter 12 ugers administration af 12 mikrogram eller 24 mikrogram formoterol-pulver to

gange dagligt steg udskillelsen i urin af uomdannet formoterol med 63-73 % hos voksne

astmatikere, med 19-38 % hos voksne KOL-patienter og med 18-84 % hos børn, hvilket

tyder på en begrænset akkumulering af formoterol i plasma efter gentagen dosering.

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er 61-64 % (34 % primært til albumin).

Der er ingen mætning af bindingssteder i det koncentrationsområde, der nås med

terapeutiske doser.

Koncentrationerne af formoterol, der anvendes til at vurdere plasmaproteinbindingen, var

højere end dem, der blev opnået i plasma efter inhalation af en enkelt dosis på 120

mikrogram.

Biotransformation

Formoterol metaboliseres primært via direkte glukoronidering men også via O-

demethylering efterfulgt af glukoronidering. Mindre biotransformationsveje omfatter

sulfatkonjugation af formoterol og deformylering efterfulgt af sulfatkonjugation. Flere

enzymer katalyserer glukoronideringen (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7

og 2B15) og O-demethyleringen (CYP 2D6, 2C19, 2C9 og 2A6) af formoterol, hvilket

begrænser muligheden for metabolisk lægemiddelinteraktion. Formoterol hæmmede ikke

cytokrom P450-enzymerne ved terapeutisk relevante koncentrationer. Formoterols kinetik

dk_hum_58651_spc.doc

Side 17 af 21

er den samme efter enkelt og gentagen administration, hvilket indikerer, at der ikke er

autoinduktion eller hæmning af metabolismen.

Elimination

Hos astmatikere og KOL-patienter, der var blevet behandlet i 12 uger med 12 eller 24

mikrogram formoterolfumarat to gange dagligt, blev henholdsvis cirka 10 % og 7 % af

dosen genfundet som uomdannet formoterol i urinen. Hos astmatiske børn blev cirka 6 %

af dosen genfundet i urinen som uomdannet formoterol efter gentagen dosering med 12 og

24 mikrogram. (RR)- og (SS)-enantiomererne udgjorde henholdsvis 40 % og 60 % af

uomdannet formoterol i urinen efter enkeltdoser (12-120 mikrogram) hos raske, frivillige

forsøgspersoner og efter enkelt og gentagen dosering hos astmatikere.

Efter en enkelt oral dosis

H-formoterol blev 59-62 % af dosen genfundet i urin, og 32-34

% i fæces. Den renale clearance af formoterol er 150 ml/min.

Observerede farmakokinetiske data og udskillelseshastighed i urin hos raske, frivillige

forsøgspersoner tyder på en tofaset eliminering med en terminal halveringstid for (RR)- og

(SS)-enantiomererne på henholdsvis 13,9 og 12,3 timer. Maximal udskillelse sker hurtigt,

inden for 1,5 timer. Cirka 6,4-8 % af dosis blev genfundet i urin som uomdannet

formoterol, hvoraf (RR)- og (SS)-enantiomererne udgjorde henholdsvis 40 % og 60 %.

Flutiform (kombination af fluticasonpropionat og formoterolfumarat)

Der har været gennemført en række forsøg, hvor de farmakokinetiske egenskaber for

fluticasonpropionat og formoterolfumarat i Flutiform sammenlignet med de enkelte

komponenter administreret både sammen og separat er blevet undersøgt.

Der er en høj variabilitet både inden for og mellem de farmakokinetiske forsøg. Der er dog

generelt en tendens til, at den systemiske eksponering for fluticason og formoterol er

mindre fra den faste kombination af fluticasonpropionat og formoterolfumarat end fra de

enkelte komponenter administreret sammen.

Farmakokinetisk ekvivalens mellem Flutiform og de enkelte komponenter er ikke

demonstreret. Sammenlignende data for langtidsbehandling med Flutiform vs.

fluticasonpropionat og formoterolfumarat er ikke tilgængelige (se pkt. 5.1).

Absorption

Flutiform – fluticasonpropionat:

Efter inhalation af to pust Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram, svarende til en dosering

på 250 mikrogram fluticasonpropionat, blev fluticason hurtigt absorberet og nåede en

gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration på 32,8 pg/ml inden for 45 minutter hos

raske, frivillige forsøgspersoner. Hos astmatikere, der fik enkeltdoser af

fluticasonpropionat fra Flutiform, blev de gennemsnitlige maksimale

plasmakoncentrationer på 15,4 pg/ml og 27,4 pg/ml nået inden for 20 min. og 30 min. for

doseringer på henholdsvis 100 mikrogram/10 mikrogram (to pust Flutiform 50 mikrogram/

5 mikrogram) og 250 mikrogram/10 mikrogram (to pust Flutiform 125 mikrogram/5

mikrogram).

I flerdosisforsøg med raske, frivillige forsøgspersoner medførte doseringer af Flutiform på

100 mikrogram/10 mikrogram, 250 mikrogram/10 mikrogram og 500 mikrogram/20

mikrogram gennemsnitlige maksimale plasmakoncentrationer af fluticason på henholdsvis

21,4, 25,9-34,2 og 178 pg/ml. Data for 100 mikrogram/10 mikrogram- og 250 mikrogram/

10 mikrogram-doseringerne stammer fra forsøg med inhalationsspray uden spacer, og data

for 500 mikrogram/20 mikrogram-doseringen stammer fra forsøg med inhalationsspray

dk_hum_58651_spc.doc

Side 18 af 21

med spacer. Brug af en AeroChamber Plus

-spacer øger den gennemsnitlige

biotilgængelighed (lungeabsorption) af fluticason med 35 % hos raske, frivillige

forsøgspersoner sammenlignet med administration af Flutiform via en inhalationsspray

alene.

Flutiform – formoterolfumarat:

Inhalation af to pust Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram, svarende til en dosering på

20 mikrogram formoterolfumarat, medførte en gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration af formoterol på 9,92 pg/ml inden for 6 minutter hos raske, frivillige

forsøgspersoner. Efter flere doser opnåedes en gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration af formoterol på 34,4 pg/ml.

Brug af en AeroChamber Plus

-spacer reducerer den gennemsnitlige biotilgængelighed af

formoterol med 25 % hos raske, frivillige forsøgspersoner sammenlignet med

administration af Flutiform via en inhalationsspray alene. Dette skyldes formentlig en

reduktion i absorptionen fra mave-tarm-kanalen, når spaceren bruges, hvilket ophæver den

tilsvarende stigning i lungeabsorption, som er forventet.

Fordeling

Der er på nuværende tidspunkt ingen oplysninger vedrørende plasmaproteinbinding

specifikt for fluticasonpropionat eller formoterolfumarat fra Flutiform.

Biotransformation

Der er på nuværende tidspunkt ingen data vedrørende metabolisering af

fluticasonpropionat eller formoterolfumarat specifikt for inhalation af Flutiform.

Elimination

Fluticasonpropionat:

Efter inhalation af fluticasonpropionat fra to pust Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram

har fluticasonpropionat en halveringstid på cirka 14,2 timer.

Formoterolfumarat:

Efter inhalation af formoterolfumarat fra to pust Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram

har formoterolfumarat en halveringstid på cirka 6,5 timer. Mindre end 2 % af en enkelt

dosis formoterolfumarat fra Flutiform udskilles i urinen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med formoterolfumarat og fluticasonpropionat administreret sammen eller

hver for sig blev der observeret toksiske virkninger, som hovedsagelig skyldtes den

forhøjede farmakologiske påvirkning. Virkninger på det kardiovaskulære system er

relateret til administration af formoterol og omfattede hyperæmi, takykardi, arytmier og

myokardielæsioner. Der blev hverken observeret øget toksicitet eller uventede resultater

efter administration af kombinationen.

I reproduktionsforsøg i rotter og kaniner med Flutiform blev de kendte embryoføtale

virkninger af de to individuelle stoffer bekræftet, herunder vækstretardation hos fostre,

ufuldstændig knogledannelse, embryoletalitet, ganespalte, ødemer og skeletale ændringer.

Disse virkninger blev observeret ved lavere eksponeringer end dem, som var forventet ved

den klinisk maksimale, anbefalede dosis. Hos hanrotter sås en noget reduceret fertilitet ved

meget høj systemisk eksponering for formoterol.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 19 af 21

I standard in vitro- og in vivo-tests har hverken formoterolfumarat eller fluticasonpropionat

vist sig at være genotoksiske, når de testes hver for sig. Der er ikke gennemført

karcinogenicitetsforsøg med kombinationen. Der er ikke konstateret et karcinogent

potentiale for fluticasonpropionat. En lille stigning i forekomsten af godartede tumorer er

observeret i genitaltrakten hos hunmus og -rotter efter administration af formoterol. Denne

virkning menes at være en klasseeffekt hos gnavere efter langvarig eksponering for høje

doser af β

-agonister og antyder ikke nogen potentiel risiko for karcinogenicitet hos

mennesker.

Prækliniske forsøg med HFA 227 viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

undersøgelser af toksicitet efter gentagen administration, genotoksicitet, karcinogenicitet

og reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcromoglicat

Ethanol, vandfri

Apafluran HFA 227

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Opbevaringstid efter ibrugtagning: 3 måneder efter åbning af folieposen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hvis inhalationssprayen udsættes for frost, skal patienten have besked på at opbevare

sprayen ved stuetemperatur i 30 minutter inden klargøring (se pkt. 4.2).

Beholderen indeholder væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Undgå at punktere, ødelægge eller brænde beholderen, selv når den virker tom.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Inhalationsspray.

Inhalationssprayen er hvid med en grå, integreret dosisindikator og en lysegrå

beskyttelseshætte til mundstykket. Suspensionen er fyldt i en aluminiumsbeholder forsynet

med en doseringsventil. Denne beholder er monteret i et plastikhylster, der er forsynet med

en beskyttelseshætte til mundstykket (begge er fremstillet af polypropylen) og en integreret

dosisindikator, der angiver antallet af tilbageværende doser (pust). Hver beholder kan

afgive 120 doser. Inhalationssprayen er pakket i en foliepose af aluminium, som er lagt i en

papæske.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

dk_hum_58651_spc.doc

Side 20 af 21

Detaljeret vejledning i brug af lægemidlet er anført under pkt. 4.2 (Dosering og

indgivelsesmåde).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

125 mikrogram/5 mikrogram:

58651

250 mikrogram/10 mikrogram: 52733

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. september 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. januar 2019

dk_hum_58651_spc.doc

Side 21 af 21

Andre produkter

search_alerts

share_this_information